3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift."

Transkript

1 Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort grönt, rosa och trukost ska stanna Kapitel I: Inledande bestämmelser Allmänna stadgan 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F STORM: FUTFs stormöte. F STORM är föreningens högsta beslutande organ. UTN: Uppsala teknolog och naturvetarkår Fullmäktige: UTNs fullmäktige Styrelsen: FUTFs styrelse 2 Ändamål Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik i vid Uppsala universitet (hädanefter F student). 3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers (hädanefter FUTF) verksamhets och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 4 Stadgeändring Stadgarna för FUTF kan ändras vid ett F storm med 2/3 majoritet eller vid två på varandra följande FSTORM med enkel majoritet. 5 Firma Föreningens firma är Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. 6 Transparens På föreningens hemsida och kontor ska viktiga styrdokument finnas enkelt tillgängliga för studenter vid teknisk fysikprogrammet. F studenter. Dessa styrdokument inkluderar (men är

2 inte nödvändigtvis begränsade till) föreningens stadgar och visioner för terminen samt postbeskrivningar. Kapitel II: Stormöte: F STORM Styrelsen står för organisering en av F STORM. Ordinarie F STORM skall hållas mellan 15 april och 15 maj samt mellan 1 november och 30 novembe r varje år. Minst två timmar ska vara schemalagd för alla årskurser förutsatt att detta är möjligt för schemaläggarna. 25 F studenter har rätt att kalla till F STORM. Samtliga närvarande F studenter har yttrande och rösträtt vid stormötet F STORM, undantaget val till Uppsala teknolog och naturvetarkårs (hädanefter UTN) fullmäktige då enbart de personer som är F studenter samt medlemmar i UTN har rösträtt. Alla som önskar har yttranderätt. Samtliga F studenter är valbara till uppdrag undantaget att; styrelsen ej är valbara till mötespresidium eller valberedning, att endast medlemmar i UTN är valbara till UTN:s fullmäktige och valberedning samt att revisorn under sin mandatperiod inte får inneha något ämbete i FUTF. 1 Giltighet Om ett F STORM ska vara giltigt måste information om var och när det ska ske ha gjorts publikt tillgänglig, ej enbart i elektronisk form, minst tio studerandedagar innan mötet. Dess preliminära föredragningslista måste finnas tillgänglig genom styrelsen under samma tid. Det är styrelsen som kallar till F STORM. På föredragningslistan ska det klart framgå vad som ska beslutas på mötet. Minst två arbetstimmar ska vara schemalagt för alla årskurser förutsatt att detta är möjligt för schemaläggarna Minst 25 teknisk fysikstuderande i Uppsala måste närvara. 25 teknisk fysikstuderande i Uppsala har också rätt att kalla till F STORM. F STORM är beslutsmässigt om samtliga punkter är uppfyllda: * kallelsen utgått minst femton dagar i förväg * handlingar utgått minst fem dagar i förväg * minst 25 F studenter är närvarande. Handlingar inkluderar men är inte nödvändigtvis begränsade till föredragingslista, propositioner, eventuella motioner samt deras motionssvar, presentation och motivering av kandidater till poster. Höstens handlingar bör inkludera verksamhetsplan samt budget och vårens handlingar bör inkludera verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning.

3 Följande punkter skall alltid behandlas under F STORM: Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justerare tillika rösträknar Fastställande av mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordning Propositioner Motioner Val av valberedning 2 Inför F STORM Inför F STORM ska mötesdokument göras publikt tillgängliga minst fem dagar i förväg. Dessa mötesdokument inkluderar (men är inte nödvändigtvis begränsade till) den preliminära föredragningslistan,styrelsens verksamhetsberättelse, propositioner och motioner. Presentationer och motiveringar från de kandidater till styrelsen som nominerats av valberedningen skall också inkluderas. Även eventuella motkandidater till styrelsen skall, om de så önskar, ges utrymme att presentera sig. 3 Rösträtt Alla som studerar teknisk fysik vid Uppsala Universitet har rösträtt under F STORM. Vid val till UTNs Fullmäktige har enbart de personer som är medlemmar i UTN rösträtt. Lika rösträtt gäller för alla röstberättigade på F STORM. En röstlängd ska upprättas före första val där närvarande röstberättigades namn och antagningsår till programmet tydligt framgår. Endast röstberättigade har rätt att nominera och kandidera vid val med undantaget att alla röstberättigade har rätt att nominera vid val till UTNs Fullmäktige. Alla som så önskar har yttranderätt vid F STORM. Vid lika antal röster vid val avgör lott genom slantsingling. Vid val till styrelsen tillämpas relativ majoritet. Protokoll över mötet ska upprättas. Protokollet ska skrivas under av mötetssekreterare, mötesordförande samt en justerare. 4 Motioner Röstberättigade har rätt att lämna in motioner till F STORM. Dessa måste lämnas till styrelsen minst fem studerandedagar innan F STORM. Styrelsen ska då uppdatera den preliminära föredragningslistan. Samma regler gäller analogt för propositioner. Samtliga F studenter äger motionsrätt. Motioner till stormöte skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast 10 dagar före möte.

4 5 Protokoll Protokoll över mötet ska upprättas. Protokollet ska skrivas under av mötets sekreterare och ordförande samt en justeringsman. justerare. Beslut fattas med acklamation eller om så begärs med sluten omröstning. Om inget annat stadgas tas beslut med enkel majoritet. Vid lika rösttal avgörs frågan genom lottning. Vid val av styrelsen tillämpas relativ majoritet. 7 Höstens F STORM Styrelsen är skyldig att utlysa ett F STORM varje höst där denna paragraf ska tillämpas. Val ska ske enligt postbeskrivningen för styrelsen. Man ska också välja till fullmäktige efter de regler som anges i UTNs stadgar. Mandatperioden för fullmäktigeledamöter efter UTNs stadgar, i styrelsen från och med första januari året efter valet, eller omedelbart ifall ledamot till ämbetet saknas, till och med sista december. Man ska utse en revisor, som inte får inneha något ämbete i FUTF under sin mandatperiod som revisor, för kommande verksamhetsår. En budget för nästkommande verksamhetsår ska också presenteras av styrelsen och antas på detta F STORM. 8 Vårens F STORM Styrelsen är skyldig att utlysa ett F STORM varje vår där denna paragraf ska tillämpas. Val ska ske enligt postbeskrivningen för styrelsen. Mandatperioden gäller från och med första juli, eller omedelbart ifall ledamot till ämbetet saknas, till och med sista juni. Förra verksamhetsårets verksamhetsberättelse ska gås igenom liksom dess räkenskaper. Man ska rösta huruvida förra verksamhetsårets styrelse får ansvarsfrihet för förra verksamhetsåret. 9 Organisering Styrelsen står för organiseringen av F STORM. Mötesordförande och mötessekreterare är beredda av valberedningen och väljs på sittande möte. Medlemmar i styrelsen för FUTF är inte valbara. Välberedningen väljs av F STORM. Valberedningen består av 2 3 personer där vakanta platser i valberedningen kan tillsättas av styrelsen. Följande punkter skall alltid behandlas under F STORM: Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justerare tillika rösträknar Fastställande av mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordning Propositioner Motioner

5 Val av valberedning Höstens ordinarie stormöte skall dessutom behandla; verksamhetsplan, budget, val av vice ordförande, utbildningsansvarig, klubbmästare och idrottsansvarig, val av ledamöter till UTN:s fullmäktige enligt UTN:s stadgar, val av revisor. Vårens ordinarie stormöte skall dessutom behandla; verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, val av ordförande, informationsansvarig, marknadsförinngsansvarig och arbetsmarknadsansvarig och val av ledamöter till UTN:s valberedning enligt UTN:s stadgar. 6 Fyllnadsval Om någon styrelseledamot förtroendevald har avgått innan ordinarie mandatperiod s slut ska fyllnadsval hållas vid nästa F STORM. Vid avhopp kan styrelsen utse en annan ledamot från styrelsen till den vakanta posten eller adjungera en annan person till posten. Den adjungerade ska kallas till styrelsemötena och har närvarorätt men inte rösträtt. Ny firmatecknare kan ej väljas av styrelsen. Om någon fullmäktigeledamot har avgått innan ordinarie mandatperiod ska fyllnadsval hållas vid nästa F STORM. 10 Upplösande Beslut om föreningens upplösande kan endast fattas på F STORM. 2/3 majoritet krävs vid beslutet om färre än 75 röstberättigade närvarar. Om 75 eller fler röstberättigade närvarar räcker det med att 25 röstar för att föreningen ska finnas kvar för att den ska kvarstå. Om minst fem personer vill ha kvar föreningen har de rätt att sammankalla ett extra F STORM inom två månader. De har där rätt att argumentera för sin sak och om de får stöd av minst 25 röstberättigade så ska föreningen kvarstå. 11 Uppdatering av föreningsinformation Efter varje F STORM där nya firmatecknare har valts ska Skatteverket meddelas om ändringen. Efter varje F STORM där ny firmatecknare eller kontotecknare valts ska alla finansiella institutioner där föreningen har konton meddelas om ändringen. Samtidigt ska även den aktuella kontaktadressen till föreningen meddelas om den har ändrats. Detta ska ske innan de nyvalda firmatecknarna tillträder. Kapitel III: Styrelse 1 Ledamöter Styrelsen består av minst sju och som mest elva ledamöter. ordförande, vice ordförande, utbildningsansvarig, arbetsmarknadsansvarig, klubbmästare, idrottsansvarig, marknadsföringsansvarig och informationsansvarig. Varje ledamot väljs av F STORM till en post. Vilka poster och tillhörande ansvarsuppgifter som ska finnas, utöver de som regleras av stadgarna, regleras enligt postbeskrivningen för styrelsen. Vilka dessa är för poster och vad

6 de innebär presenteras av styrelsen i samband med val vid F STORM. Följande poster ska finnas, i enlighet med postbeskrivningen för styrelsen: Ordförande Vice ordförande tillika kassör Utbildningsansvarig 2 Firmatecknare Ordförande och vice ordförande ska vara firmatecknare var för sig. Utbildningsansvarig ska vara enskild firmatecknare för sitt verksamhetsområde. 3 Ansvar Det åligger styrelsen att: * planera, leda och fördela arbetet inom föreningen * verkställa av stormöte fattade beslut * förvalta föreningens tillgångar * kontinuerligt informera föreningens medlemmar om den löpande verksamheten * reglera sin egen verksamhet i arbetsordningar * tillhandahålla revisor de handlingar som krävs för att kunna fullgöra uppdraget. * följa verksamhetsbeskrivningen Styrelsen har solidariskt ansvar. 4 Ordning Styrelsen är det organ som i enlighet med föreningens syfte och styrelsens arbetsordning handhar FUTFs löpande ärenden. 5 Styrelsemöte Allting styrelsen beslutar måste beslutas på ett styrelsemöte. Förutom styrelsen har verksamhetsårets revisor rätt att deltaga i styrelsemöten. För att kallelsen ska vara giltig måste den ha gått ut till alla styrelseledamöter samt revisorn minst tre studerandedagar innan mötet. Minst hälften av styrelsens medlemmar måste närvara vid mötet. Alla ledamöter ska om möjligt närvara. Verksamhetsårets revisor har ej närvaroplikt. Beslut avgörs genom röst. Lika röst gäller för alla i styrelsen. Om det blir lika resultat vid en omröstning har ordförande en avgörande röst. Verksamhetsårets revisor har yttranderätt, men ej rösträtt, på styrelsemöten. Protokoll över mötet ska föras i enlighet med god sed. Protokollet ska undertecknas av ordförande, sekreterare samt en justeringsman justerare. Revisorn har rätt att granska bokföringen. Ordförande, tre ledamöter eller verksamhetsårets revisor får sammankalla till styrelsemöte. Beslut avgörs genom röst. Styrelsens medlemmar har rösträtt. Om det blir lika resultat vid en omröstning har ordförande en avgörande röst.

7 Förutom styrelsen har verksamhetsårets revisor rätt att deltaga i styrelsemöten. Verksamhetsårets revisor har yttranderätt på styrelsemöten. Ordförande, tre ledamöter eller verksamhetsårets revisor får sammankalla till styrelsemöte. 7 Säte Styrelsens säte är Uppsala. Kapitel IV: Verksamhetsberättelse Förtroendevalda och utskott Valberedningen ansvarar för beredande och utnämnande av alla utlysta poster inför varje stormöte. Valberedningen består av 2 3 personer. Valberedningen väljs av F STORM, vakanta platser i valberedningen kan tillsättas av styrelsen. Föreningen har ledamöter samt suppleanter i UTN:s fullmäktige, dessa väljs i enlighet med UTN:s stadgar. Sektionens samtliga mandat i fullmäktige ska fyllas. Ledamöterna ansvarar för att föra dialog med F studenterna samt rapportera kontinuerligt från arbetet i fullmäktige. Föreningen har representation i UTN:s valberedning, dessa väljs i enlighet med UTN:s stadgar. Sektionens samtliga mandat i valberedningen skall fyllas. Föreningen arbetar med utskott. Allmänt för varje utskott gäller att deras arbete ska vara inkluderande och transparent. Sammankallande för utskottet skall skicka skriftlig kallelse till varje utskottsmöte senast två dagar innan möte. Protokoll skall föras och tillgängliggöras på hemsidan samt i sektionsrummet. Klubbverket jobbar för att skapa en välkomnande miljö där F studenter kan träffa varandra och studenter från andra program vid sidan av studierna. Utbildningsutskottet bedriver studiebevakning och jobbar för att förbättra kurserna på Teknisk Fysik och studiemiljön för F studenterna. Arbetsmarknadsutskottet jobbar för att skapa en anknytning mellan utbildningen och arbetslivet. Olika sorters möten och olika sorters företag ska undersökas för att visa ett brett spann av arbetsmöjligheter. Idrottsutskottet jobbar för att ge F studenterna en möjlighet till att pröva nya former av fysisk aktivitet i samband med att lära känna andra innom programmet

8 Utöver detta ska utskotten följa verksamhetsbeskrivningen. 1 Period 2 Antagande Verksamhetsåret är från och med första januari till och med sista december. Det är under denna tid som verksamhetsberättelsen ska sträcka sig. Verksamhetsberättelsen ska skrivas av någon från styrelsen utsedd och ska antas, om bedömd korrekt av styrelsen, av styrelsen på närmast liggande styrelsemöte efter verksamhetsåret. Kapitel V Stadgeändring och upplösning Stadgeändring Stadgarna för FUTF kan ändras vid ett F STORM med 2/3 majoritet eller vid två på varandra följande F STORM med enkel majoritet. Upplösande Beslut om föreningens upplösande kan endast fattas på F STORM. 2/3 majoritet krävs vid beslutet om färre än 75 röstberättigade närvarar. Om 75 eller fler röstberättigade närvarar räcker det med att 25 röstar för att föreningen ska finnas kvar för att den ska kvarstå. Om minst fem personer vill ha kvar föreningen har de rätt att sammankalla ett extra F STORM inom två månader. De har där rätt att argumentera för sin sak och om de får stöd av minst 25 röstberättigade så ska föreningen kvarstå.

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO Antagna vid föreningens konstituerande årsmöte den 26 september 2010. NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Pareto - Uppsalas samhällsekonomiska förening (hädanefter Pareto) med

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer