MOTION OM STADGEREVIDERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTION OM STADGEREVIDERING"

Transkript

1 MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade att uppdra till styrelsen att tillsätta en stadgerevideringsgrupp vars uppdrag skulle vara att presentera ett förslag på reviderade stadgar eftersom att de ansågs vara allmänt stökiga och krångliga Vi som skrivit den här motionen är den gruppen och motionen är det förslaget. Majoriteten av våra förslag (attsatser) syftar till att städa upp i stadgan; omstrukturera och omformulera så att den blir mer lättläst. Ta bort saker som vi anser är för instruerande och därför inte lämpar sig i stadgan samt lägga till saker vi tycker saknas. Detta är framförallt saker som brukar stå i stadgar men också saker som vi tror skulle gynna föreningen att dem finns i stadgan. Eftersom vår revidering är omfattande han det vara ganska svårt och jobbigt att ta till sig men vi hoppas att ni orkar det. Om man vill sätta sig in på nivå light kan man ta en titt i dokumentet med färgkodning och titta extra på det grön (och röd) markerade. Bilagor Bilaga 1 Stadgegruppens förlsag på nya stadgar Bilaga 2 Färgkodat enligt ändringar Länk till nuvarande stadgan: Med vänlig hälsning Stadgerevideringsgruppen Astrid Gustafsson, Niklas Mattsson, Simon Gollbo och Simon Olofsson Förslag: Stadgerevideringsgruppen yrkar... Kapitel 1 att byta namn på kapitel 1 från Inledande bestämmelser till Allmänna stadgan att ta bort 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F STORM: FUTFs stormöte. F STORM är föreningens högsta beslutande organ. UTN: Uppsala teknolog och naturvetarkår Fullmäktige: UTNs fullmäktige Styrelsen: FUTFs styrelse och istället presentera förkortningen första gången beteckningen finns i dokumentet att ändra 2 från Ändamål: Att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik i Uppsala till Föreningens syfte är att främja

2 studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefetr F student) att i 3 ändra Medlemsavgiften är 0 kr till Föreningen har ingen medlemsavgift. att flytta gamla 4 Stadgarna för FUTF kan ändras vid ett F storm med 2/3 majoritet eller vid två på varandra följande FSTORM med enkel majoritet. till nya XXX att ta bort 5 Firma Föreningens firma är Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. att i 6 byta ut studenter vid teknisk fysikprogrammet. till F studenter. Kapitel 2...att byta namn på kapitlet från F STORM till Stormöte: F STORM att lägga till paragrafen Styrelsen står för organisering av F STORM. Ordinarie F STORM skall hållas mellan 15 april och 15 maj samt mellan 1 november och 30 november varje år. Minst två timmar ska vara schemalagd för alla årskurser förutsatt att detta är möjligt för schemaläggarna. 25 F studenter har rätt att kalla till F STORM. att lägga till paragrafen Samtliga närvarande F studenter har yttrande och rösträtt vid stormötet F STORM, undantaget val till Uppsala teknolog och naturvetarkårs (hädanefter UTN) fullmäktige då enbart de personer som är F studenter samt medlemmar i UTN har rösträtt. Alla som önskar har yttranderätt. att lägga till paragrafen Samtliga F studenter är valbara till uppdrag undantaget att; styrelsen ej är valbara till mötespresidium eller valberedning, att endast medlemmar i UTN är valbara till UTN:s fullmäktige och valberedning samt att revisorn under sin mandatperiod inte får inneha något ämbete i FUTF. att ta bort paragrafen 1 Giltighet Om ett F STORM ska vara giltigt måste information om var och när det ska ske ha gjorts publikt tillgänglig, ej enbart i elektronisk form, minst tio studerandedagar innan mötet. Dess preliminära föredragningslista måste finnas tillgänglig genom styrelsen under samma tid. Det är styrelsen som kallar till F STORM. På föredragningslistan ska det klart framgå vad som ska beslutas på mötet. Minst två arbetstimmar ska vara schemalagt för alla årskurser förutsatt att detta är möjligt för schemaläggarna Minst 25 teknisk fysikstuderande i Uppsala måste närvara. 25 teknisk fysikstuderande i Uppsala har också rätt att kalla till F STORM. Följande punkter skall alltid behandlas under F STORM: Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justerare tillika rösträknar Fastställande av mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordning Propositioner Motioner Val av valberedning att lägga till paragrafen F STORM är beslutsmässigt om samtliga punkter är uppfyllda: * kallelsen utgått minst femton dagar i förväg

3 * handlingar utgått minst fem dagar i förväg * minst 25 F studenter är närvarande. Handlingar inkluderar men är inte nödvändigtvis begränsade till föredragingslista, propositioner, eventuella motioner samt deras motionssvar, presentation och motivering av kandidater till poster. Höstens handlingar bör inkludera verksamhetsplan samt budget och vårens handlingar bör inkludera verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning. att ta bort paragrafen 2 Inför F STORM Inför F STORM ska mötesdokument göras publikt tillgängliga minst fem dagar i förväg. Dessa mötesdokument inkluderar (men är inte nödvändigtvis begränsade till) den preliminära föredragningslistan,styrelsens verksamhetsberättelse, propositioner och motioner. Presentationer och motiveringar från de kandidater till styrelsen som nominerats av valberedningen skall också inkluderas. Även eventuella motkandidater till styrelsen skall, om de så önskar, ges utrymme att presentera sig. att ta bort paragrafen 3 Rösträtt Alla som studerar teknisk fysik vid Uppsala Universitet har rösträtt under F STORM. Vid val till UTNs Fullmäktige har enbart de personer som är medlemmar i UTN rösträtt. Lika rösträtt gäller för alla röstberättigade på F STORM. En röstlängd ska upprättas före första val där närvarande röstberättigades namn och antagningsår till programmet tydligt framgår. Endast röstberättigade har rätt att nominera och kandidera vid val med undantaget att alla röstberättigade har rätt att nominera vid val till UTNs Fullmäktige. Alla som så önskar har yttranderätt vid F STORM. Vid lika antal röster vid val avgör lott genom slantsingling. Vid val till styrelsen tillämpas relativ majoritet. att lägga till paragrafen Protokoll över mötet ska upprättas. Protokollet ska skrivas under av mötetssekreterare, mötesordförande samt en justerare. att ta bort paragrafen Röstberättigade har rätt att lämna in motioner till F STORM. Dessa måste lämnas till styrelsen minst fem studerandedagar innan F STORM. Styrelsen ska då uppdatera den preliminära föredragningslistan. Samma regler gäller analogt för propositioner. att lägga till paragrafen Samtliga F studenter äger motionsrätt. Motioner till stormöte skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast 10 dagar före möte. att ta bort paragrafen Protokoll Protokoll över mötet ska upprättas. Protokollet ska skrivas under av mötets sekreterare och ordförande samt en justeringsman att lägga till paragrafen Beslut fattas med acklamation eller om så begärs med sluten omröstning. Om inget annat stadgas tas beslut med enkel majoritet. Vid lika rösttal avgörs frågan genom lottning. Vid val av styrelsen tillämpas relativ majoritet. att ta bort paragrafen Styrelsen är skyldig att utlysa ett F STORM varje höst där denna paragraf ska tillämpas. Val ska ske enligt postbeskrivningen för styrelsen. Man ska också välja till fullmäktige efter de regler som anges i UTNs stadgar. Mandatperioden för fullmäktigeledamöter efter UTNs stadgar, i styrelsen från och med första januari året efter valet, eller omedelbart ifall ledamot till ämbetet saknas, till och med sista december. Man ska utse en revisor, som inte får inneha något ämbete i FUTF under sin mandatperiod som

4 revisor, för kommande verksamhetsår. En budget för nästkommande verksamhetsår ska också presenteras av styrelsen och antas på detta F STORM. att ta bort paragrafen Styrelsen är skyldig att utlysa ett F STORM varje vår där denna paragraf ska tillämpas. Val ska ske enligt postbeskrivningen för styrelsen. Mandatperioden gäller från och med första juli, eller omedelbart ifall ledamot till ämbetet saknas, till och med sista juni. Förra verksamhetsårets verksamhetsberättelse ska gås igenom liksom dess räkenskaper. Man ska rösta huruvida förra verksamhetsårets styrelse får ansvarsfrihet för förra verksamhetsåret. att ta bort paragrafen 9 Organisering Styrelsen står för organiseringen av F STORM. Mötesordförande och mötessekreterare är beredda av valberedningen och väljs på sittande möte. Medlemmar i styrelsen för FUTF är inte valbara. Välberedningen väljs av F STORM. Valberedningen består av 2 3 personer där vakanta platser i valberedningen kan tillsättas av styrelsen. att lägga till paragrafen Följande punkter skall alltid behandlas under F STORM: Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justerare tillika rösträknar Fastställande av mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordning Propositioner Motioner Val av valberedning Höstens ordinarie stormöte skall dessutom behandla; verksamhetsplan, budget, val av vice ordförande, utbildningsansvarig, klubbmästare och idrottsansvarig, val av ledamöter till UTN:s fullmäktige enligt UTN:s stadgar, val av revisor. Vårens ordinarie stormöte skall dessutom behandla; verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, val av ordförande, informationsansvarig, marknadsförinngsansvarig och arbetsmarknadsansvarig och val av ledamöter till UTN:s valberedning enligt UTN:s stadgar. att i 6 byta ut styrelseledamot till förtroendevald samt ta bort Om någon fullmäktigeledamot har avgått innan ordinarie mandatperiod ska fyllnadsval hållas vid nästa F STORM. och komplettera så att fomuleringen lyder innan ordinarie mandatperiods slut att ta bort Uppdatering av föreningsinformation Efter varje F STORM där nya firmatecknare har valts ska Skatteverket meddelas om ändringen. Efter varje F STORM där ny firmatecknare eller kontotecknare valts ska alla finansiella institutioner där föreningen har konton meddelas om ändringen. Samtidigt ska även den aktuella kontaktadressen till föreningen meddelas om den har ändrats. Detta ska ske innan de nyvalda firmatecknarna tillträder. Kapitel 3

5 att i 1 ta bort minst sju och som mest elva ledamöter samt Följande poster ska finnas, i enlighet med postbeskrivningen för styrelsen: Ordförande Vice ordförande tillika kassör Utbildningsansvarig och lägga till ordförande, vice ordförande, utbildningsansvarig, arbetsmarknadsansvarig, klubbmästare, idrottsansvarig, marknadsföringsansvarig och informationsansvarig. att i 2 ta bort Utbildningsansvarig ska vara enskild firmatecknare för sitt verksamhetsområde. att 3 lägga till Det åligger styrelsen att: * planera, leda och fördela arbetet inom föreningen * verkställa av stormöte fattade beslut * förvalta föreningens tillgångar * kontinuerligt informera föreningens medlemmar om den löpande verksamheten * reglera sin egen verksamhet i arbetsordningar * tillhandahålla revisor de handlingar som krävs för att kunna fullgöra uppdraget. * följa verksamhetsbeskrivningen samt att ta bort 4 Styrelsen är det organ som i enlighet med föreningens syfte och styrelsens arbetsordning handhar FUTFs löpande ärenden. att ur 5 plocka bort Beslut avgörs genom röst och Om det blir lika resultat vid en omröstning har ordförande en avgörande röst och lägga i en ny egen tillsammans med Styrelsens medlemmar har rösträtt. att ur 5 plocka bort Förutom styrelsen har verksamhetsårets revisor rätt att deltaga i styrelsemöten. och lägga i en ny egen tillsammans med Verksamhetsårets revisor har yttranderätt på styrelsemöten. att ur 5 plocka bort Ordförande, tre ledamöter eller verksamhetsårets revisor får sammankalla till styrelsemöte. och lägga i en egen paragraf att i 5 ta bort Alla ledamöter ska om möjligt närvara. Verksamhetsårets revisor har ej närvaroplikt. och Lika röst gäller för alla i styrelsen. och men ej rösträtt, och Revisorn har rätt att granska bokföringen. att i 5 ta bort justeringsman och lägga till justerare Kapitel 4 att byta namn på kapitel 4 från Verksamhetsberättelse till Förtroendevalda och utskott att lägga till Valberedningen ansvarar för beredande och utnämnande av alla utlysta poster inför varje stormöte. Valberedningen består av 2 3 personer. Valberedningen väljs av F STORM, vakanta platser i valberedningen kan tillsättas av styrelsen. Föreningen har ledamöter samt suppleanter i UTN:s fullmäktige, dessa väljs i enlighet med UTN:s stadgar. Sektionens samtliga mandat i fullmäktige ska fyllas. Ledamöterna ansvarar för att föra dialog med F studenterna samt rapportera kontinuerligt från arbetet i fullmäktige.

6 Föreningen har representation i UTN:s valberedning, dessa väljs i enlighet med UTN:s stadgar. Sektionens samtliga mandat i valberedningen skall fyllas. Föreningen arbetar med utskott. Allmänt för varje utskott gäller att deras arbete ska vara inkluderande och transparent. Sammankallande för utskottet skall skicka skriftlig kallelse till varje utskottsmöte senast två dagar innan möte. Protokoll skall föras och tillgängliggöras på hemsidan samt i sektionsrummet. Klubbverket jobbar för att skapa en välkomnande miljö där F studenter kan träffa varandra och studenter från andra program vid sidan av studierna. Utbildningsutskottet bedriver studiebevakning och jobbar för att förbättra kurserna på Teknisk Fysik och studiemiljön för F studenterna. Arbetsmarknadsutskottet jobbar för att skapa en anknytning mellan utbildningen och arbetslivet. Olika sorters möten och olika sorters företag ska undersökas för att visa ett brett spann av arbetsmöjligheter. Idrottsutskottet jobbar för att ge F studenterna en möjlighet till att pröva nya former av fysisk aktivitet i samband med att lära känna andra innom programmet Utöver detta ska utskotten följa verksamhetsbeskrivningen. samt ta bort Valberedningen ansvarar för beredande och utnämnande av alla utlysta poster inför varje stormöte. Valberedningen består av 2 3 personer. Valberedningen väljs av F STORM, vakanta platser i valberedningen kan tillsättas av styrelsen. ur kapitel II: F STORM att ta bort 1 Period 2Antagande Det är under denna tid som verksamhetsberättelsen ska sträcka sig. Verksamhetsberättelsen ska skrivas av någon från styrelsen utsedd och ska antas, om bedömd korrekt av styrelsen, av styrelsen på närmast liggande styrelsemöte efter verksamhetsåret....att ta bort Verksamhetsåret är från och med första januari till och med sista december. från 2 och istället lägga till Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers (hädanefter FUTF) verksamhets och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. efter 3 i kapitel 1 att skapa kapitel V: stadgeändring och upplösning och i detta inkludera Stadgarna för FUTF kan ändras vid ett F STORM med 2/3 majoritet eller vid två på varandra följande F STORM med enkel majoritet. Beslut om föreningens upplösande kan endast fattas på F STORM. 2/3 majoritet krävs vid beslutet om färre än 75 röstberättigade närvarar. Om 75 eller fler röstberättigade närvarar räcker det med att 25 röstar för att föreningen ska finnas kvar för att den ska kvarstå. Om minst fem personer vill ha kvar föreningen har de rätt att sammankalla ett extra F STORM

7 inom två månader. De har där rätt att argumentera för sin sak och om de får stöd av minst 25 röstberättigade så ska föreningen kvarstå. samt att plocka bort dessa paragrafer från kapitel 1 respektive kapitel 2. att justera samtliga kapitel och paragrafnumreringar i fallande ordning. att ta bort samtliga paragrafrubriker

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Innehåll Sida 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 1.1 Namn och föreningsform........................ 1 1.2 Föreningens säte............................

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Stadga Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16 Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 1 Kapitel 2 Organisation...

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6 Stadgar sida 1 av 6 STADGAR för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer antagna vid Föreningens årsmöte den 20 mars 2004 i Hörby, reviderade vid Föreningens årsmöte den 28 mars 2009 i Ängelholm

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer