STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning"

Transkript

1 STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar

2 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) är en ideell, partipolitiskt neutral sammanslutning av länsförbund och lokalföreningar vilkas ändamål och verksamhet överensstämmer med vad som föreskrivs i dessa stadgar. 1 ÄNDAMÅL Riksförbundets ändamål är främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv, verka för personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt i övrigt verka för personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor. Riksförbundet eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom Sverige som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2 FÖRBUNDETS ORGANISATION Förbundsstämman Förbundsstämman är riksförbundets högsta beslutande organ och sammanträder årligen. Förbundsstämman far beslut om verksamhetens inriktning samt utser förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen Riksförbundet företräds av en på förbundsstämma vald förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan förbundsstämmor förbundets högsta beslutande organ. Klippan Klippan är en sektion för personer med utvecklingsstörning under riksförbundet FUB. Klippan består av en rikssektion, länsklippansektioner och lokala klippansektioner. Riksstämman är rikssektionen Klippans högsta beslutande organ. Lokalföreningar För den lokala verksamheten bildas lokalföreningar. Nybildad lokalförening 2

3 ansluts till riksförbundet efter förbundsstyrelsens godkännande. Ansökan ska gå via länsförbundet. Lokalföreningar motsvarar en eller flera kommuner. Länsförbund Länsförbunden är regionala samarbetsorgan mellan lokalföreningar och riksförbundet. Förbundsstämman beslutar om länsförbundens utformning. Med län avses den av riksdagen beslutade indelningen av riket i län eller regioner. Gotland utgörs endast av ett Länsförbund enligt normalstadgar för Gotlands Länsförbund. Säte Riksförbundet har sitt säte i Stockholm. 3 MEDLEMSKAP Förbundet är öppet för alla enskilda personer som delar förbundets värderingar, erkänner förbundets stadgar och betalar medlemsavgift. 4 MEDLEMSAVGIFT Medlemmar i FUB betalar varje år en medlemsavgift som fördelas mellan lokalförening, länsförbund och riksförbundet. Avgift till lokalförening beslutas vid medlemsmöte. Avgift till länsförbund beslutas vid länsförbundets ombudsmöte. Avgift till riksförbundet beslutas vid förbundsstämma. Summan av de beslutade avgifterna utgör den totala medlemsavgiften. Medlemmar i en nybildad lokalförening betalar ingen avgift till riksförbund eller länsförbund för det kalenderår då föreningen bildats och inte heller för det följande kalenderåret. 5 MOTIONER Stadgemotioner Förslag avseende ändring av stadgarna ska vara inlämnade till förbundsstyrelsen senast den 30 september året före förbundsstämma. Förbundsstyrelsen överlämnar med eget yttrande förslag om ändring av stadgar samt eventuella egna förslag till stadgeändring till lokalföreningar och länsförbund senast den 30 november året före förbundsstämma. Synpunkter ska vara inlämnade till förbundsstyrelsen senast den 31 januari förbundsstämmoåret. Förbundsstämmoombuden ska få förslagen senast den 30 april förbundsstämmoåret. Övriga motioner Motion till förbundsstämma kan väckas av enskild medlem, lokalförening, länsförbund samt Klippansektion. 3

4 Motion från enskild medlem ska lämnas till lokalföreningens styrelse senast den 30 november året före förbundsstämma. Förbundsstyrelsen ska senast den 30 april förbundsstämmoåret överlämna motionerna med eget yttrande till förbundsstämmoombuden. 6 FÖRBUNDSSTÄMMA Förbundsstämman är riksförbundets högsta beslutande organ och hålls varje år före den 31 maj. Kallelse Kallelse till förbundsstämma sker skriftligen till länsförbund och lokalföreningar senast den 30 november året före förbundsstämma och senast två månader före extra förbundsstämma. Handlingar Årsredovisning med revisionsberättelse samt övriga stämmohandlingar skickas varje år senast den 30 april till länsförbund, lokalföreningar och anmälda ombud. Ombud Till förbundsstämma har varje länsförbund rätt skicka två ombud, varav minst ett ombud med erfarenhet av egen utvecklingsstörning, under förutsättning ombuden är medlemmar samt länsförbundet skickat in styrelsens årsredovisning för föregående år. Länsförbund ska anmäla ombud till riksförbundet senast den 17 april förbundsstämmoåret. Till förbundsstämma har varje lokalförening rätt skicka ett ombud under förutsättning ombudet är medlem samt lokalföreningen skickat in styrelsens årsredovisning för föregående år. Lokalförening ska anmäla ombudet till riksförbundet senast den 17 mars förbundsstämmoåret. Rösträtt Förbundsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstämma. Förbundsstyrelseledamot och ersättare kan inte vara ombud för länsförbund eller lokalförening vid förbundsstämma. Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen prövas av förbundsstämma. Beslut Förbundsstämmans beslut fas med enkel majoritet när det inte föreskrivs något annat i dessa stadgar. Om inte annat beslutas sker öppen omröstning. Vid val sker sluten omröstning om sådan begärs. Vid lika röstetal avgör lotten. För ändring av 1 i samtliga FUB:s stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, där en ska vara ordinarie förbundsstämma. 4

5 För ändring av övriga paragrafer i stadgarna krävs 3/4 majoritet vid ordinarie förbundsstämma. Protokoll Protokoll från förbundsstämma ska justeras av förbundsstämmoordföranden samt av tre vid förbundsstämman bland ombuden valda personer. Protokollet ska vara justerat före 31 augusti samt skickas till länsförbund, lokalföreningar och ombud före 30 september samma år. Extra förbundsstämma Extra förbundsstämma hålls om förbundsstyrelsen beslutar det eller om hälften av lokalföreningarna begär det. Detta kan ske tidigast två månader efter ordinarie förbundsstämma. 7 FÖRBUNDSSTYRELSE Mellan förbundsstämmor företräds riksförbundet av en på förbundsstämma vald förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan förbundsstämmor förbundets högsta beslutande organ. Sammansättning Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, vilka tillika utgör styrelsens arbetsutskott, sex ledamöter och tre ersättare, som samtliga utses av förbundsstämman för en tid av tre år. Förbundsordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses först genom särskilda val och därefter övriga styrelseledamöter och ersättare. 1/3 av arbetsutskottet och 1/3 av övriga ledamöter och ersättare väljs varje år vid förbundsstämman. Förbundsstyrelsen väljer inom sig två ersättare ingå i arbetsutskottet. Sammanträden Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger om året och i övrigt när ordförande anser det nödvändigt. Dessutom är ordföranden skyldig sammankalla styrelsen om minst hälften av ledamöterna begär det. Beslut Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Arbetsutskottet är beslutsmässigt när tre ledamöter eller ersättare är närvarande. Vid lika röstetal i förbundsstyrelsen har ordföranden utslagsröst. Förvaltning Riksförbundets tillgångar förvaltas av förbundsstyrelsen. Räkenskaperna avslutas varje kalenderår. 5

6 Firma Riksförbundets firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser. 8 REVISORER Tre revisorer, varav en auktoriserad, och två revisorsersättare, varav en auktoriserad, utses av förbundsstämma för tre år. Revisorerna ska varje år avge en berättelse över förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning. 9 VALBEREDNING Förbundsstämma utser vart tredje år en valberedning med god geografisk spridning och med sex ledamöter, varav två utses av Riksstämman. Valberedningen ska beakta till styrelsen knyts skilda slag av sakkunskap. Valberedningens uppgift är få fram villiga kandidater till de förtroendeuppdrag som utses av förbundsstämma. Valberedningen avlämnar förslaget till förbundsstämma. Valberedningen ska lämna förslag till arvoden för förtroendevalda i riksförbundet till förbundsstämman. Till valberedningen kan länsförbund och lokalföreningar fram till och med den 31 januari förbundsstämmoåret nominera kandidater till de förtroendeposter som valet omfar. 10 UTESLUTNING Lokalförening som bryter mot förbundets stadgar eller avviker från fastställd målsättning eller policy kan uteslutas ur organisationen. Beslut om uteslutning fas av förbundsstyrelsen. Innan uteslutning verkställs ska lokalförening skriftligen meddelas två varningar med minst två månaders mellanrum. Utesluten lokalförenings medlemmar ska erbjudas medlemskap i annan lokalförening. Länsförbundet ser till så sker. 11 UPPLÖSNING Beslut om upplösning av riksförbundet fordrar 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Vid riksförbundets upplösning ska dess tillgångar disponeras för ändamål som motsvarar 1 av dessa stadgar. 6

7 NORMALSTADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND Länsförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) i (region). (län) är en ideell, partipolitiskt neutral sammanslutning av de i (regionen) / (länet) till riksförbundet FUB anslutna lokalföreningarna. 1 ÄNDAMÅL Länsförbundets ändamål är främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv, verka för personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt i övrigt verka för personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor. Länsförbundet eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom Sverige som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I sin verksamhet ska länsförbundet tillvarata lokalföreningarnas och deras medlemmars gemensamma intressen, bidra till ökad information mellan lokalföreningarna och söka bilda nya sådana, samt i kontakt med förbundsstyrelsen stödja och stimulera det gemensamma arbetet och samverkan med övriga länsförbund. 2 MEDLEMSAVGIFT Till länsförbundet ska varje lokalförening betala en avgift vars storlek ombudsmötet beslutar. Avgiften överförs från riksförbundet till respektive länsförbund. 3 OMBUDSMÖTE Ombudsmötet är länsförbundets högsta beslutande organ och hålls varje år före den 10 april. Motioner Motion till länsförbundets ombudsmöte lämnas in av lokalförening och Länsklippansektion senast en månad före ombudsmötet. 7

8 Kallelse Kallelse till ombudsmöte ska ske minst... dagar före mötet. Ombud Lokalförenings ordförande är självskrivet ombud. Dessutom äger varje lokalförening rätt utse ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar upp till 100 medlemmar, samt därefter ett ombud för varje påbörjat 100-tal. Rösträtt Varje ombud har en röst. Vid lika röstetal avgör lotten. Revisorer Varje år utser ombudsmötet två revisorer och två ersättare. Extra ombudsmöte Extra ombudsmöte kan hållas om länsförbundets styrelse beslutar det eller om minst hälften av lokalföreningarna begär det. Kallelse till extra ombudsmöte sker på samma sätt som till ordinarie ombudsmöte. 4 STYRELSE Mellan ombudsmötena företräds länsförbundet av styrelsen. Styrelsen ansvarar för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan ombudsmötena länsförbundets högsta beslutande organ. Sammansättning Styrelsen består av ordförande, vald för.år, och på förslag av lokalföreningar väljs styrelsemedlemmar på år samt... ersättare för... år. Styrelsen som har sitt säte i... väljer inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Sammanträden Styrelsen sammanträder minst tre gånger om året och för övrigt när ordföranden anser det nödvändigt. Dessutom är ordföranden skyldig sammankalla styrelsen om minst hälften av dess ledamöter begär det. Beslut Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna eller ersättarna är närvarande. Styrelsens ledamöter är röstberättigade vid ombudsmötet utom vid beslut om ansvarsfrihet och vid val av revisorer. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker. Förvaltning Länsförbundets tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas varje kalenderår. På begäran av länsförbundets styrelse eller en majoritet av lokalföreningar ska riksförbundet genomföra revision av länsförbundet. 8

9 Firma Länsförbundets firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser. 5 MOTIONER TILL FÖRBUNDSSTÄMMA Motion till förbundsstämma från länsförbund ska vara inlämnad till riksförbundet senast den 31 december året före förbundsstämma. Motion till förbundsstämma från Länsklippansektion som senast den 30 november lämnats till länsförbundets styrelse ska förses med yttrande och lämnas in till riksförbundet senast den 31 december året före förbundsstämma. 6 OMBUD TILL FÖRBUNDSSTÄMMA Till förbundsstämma har varje länsförbund rätt skicka två ombud, varav minst ett ombud med erfarenhet av egen utvecklingsstörning, under förutsättning ombuden är medlemmar samt länsförbundet skickat in styrelsens årsredovisning för föregående år. Ett av ombuden bör vara länsförbundets ordförande eller ersättare för denne. Länsförbundet anmäler ombud till riksförbundet senast 17 april förbundsstämmoåret. 7 RAPPORTERING Uppgifterna avseende val av styrelse och revisorer, styrelsens årsredovisning med revisionsberättelse samt beslut om nästa års avgift ska skickas till lokalföreningar och riksförbundet senast den 17 april. 8 STADGAR Ändring av stadgarna i de avsnitt som är streckade får beslutas av ombudsmötet. För anta ett sådant ändringsförslag krävs majoritetsbeslut av ombudsmötet. 9 UPPLÖSNING Beslut om upplösning av länsförbund fordrar 2/3-dels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande ombudsmöten. Mellan ombudsmötena ska det gå minst 12 månader. Vid länsförbundets upplösning tillfaller tillgångarna länets lokalföreningar. 9

10 NORMALSTADGAR FÖR LOKALFÖRENING Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) i. är en ideell, partipolitiskt neutral förening vars ändamål och verksamhet överensstämmer med vad som föreskrivs i dessa stadgar. Föreningen är som lokalförening ansluten till riksförbundet FUB via länsförbund och omfar kommunen/kommunerna. 1 ÄNDAMÅL Lokalföreningens ändamål är främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv, verka för personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt i övrigt verka för personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor. Lokalföreningen eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom Sverige som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2 MEDLEMSAVGIFT Till lokalföreningen ska varje medlem betala en medlemsavgift. Avgiftens storlek för nästkommande år ska beslutas vid ett medlemsmöte senast i oktober och meddelas till riksförbundet senast den 15 november. Avgiften överförs från riksförbundet till lokalföreningen. 3 ÅRSMÖTE Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast den 10 mars. Kallelse Kallelse till årsmöte sker minst... dagar före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som ordinarie årsmöte. Rösträtt Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör lotten. 10

11 Revisorer Varje år utser årsmötet två revisorer och två ersättare. Extra årsmöte Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så beslutar eller när minst hälften av medlemmarna begär det. 4 STYRELSE Mellan årsmötena företräds lokalföreningen av en styrelse. Styrelsen ansvarar för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan årsmötena lokalföreningens högsta beslutande organ. Sammansättning Styrelsen består av en ordförande utsedd för... år samt... styrelsemedlemmar utsedda för... år samt... ersättare utsedda för... år. Styrelsen som har sitt säte i... väljer inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Beslut Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna eller ersättarna är närvarande. Styrelsens ledamöter är röstberättigade vid årsmötet utom vid beslut om ansvarsfrihet och vid val av revisorer. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker. Förvaltning Lokalföreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas varje kalenderår. Riksförbundet kan på begäran av lokalföreningens styrelse eller en majoritet av dess medlemmar genomföra revision av lokalföreningen. Firma Lokalföreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser. 5 MOTIONER TILL FÖRBUNDSSTÄMMA Motion till förbundsstämma från lokalförening ska vara inlämnad till riksförbundet senast den 31 december året före förbundsstämma. Motion till förbundsstämma från enskilda medlemmar och lokal Klippansektion ska vara inlämnad till lokalföreningens styrelse senast den 30 november året före förbundsstämma. Lokalföreningens styrelse ska därefter med eget yttrande lämna in motionen till riksförbundet senast den 31 december året före förbundsstämma. 11

12 6 OMBUD TILL FÖRBUNDSSTÄMMA Till förbundsstämma har lokalföreningen rätt skicka ett ombud, som bör vara lokalföreningens ordförande eller ersättare för denne, under förutsättning ombudet är medlem samt lokalföreningen skickat in styrelsens årsredovisning för föregående år. Lokalföreningen anmäler ombudet till riksförbundet senast den 17 mars förbundsstämmoåret. 7 RAPPORTERING Uppgifterna avseende val av styrelse och revisorer samt styrelsens årsredovisning med revisionsberättelse ska skickas till riksförbundet och länsförbundet senast den 17 mars. 8 STADGAR Ändring av stadgarna i de avsnitt som är streckade får beslutas av årsmötet. För anta ett sådant ändringsförslag krävs majoritetsbeslut av årsmötet. 9 UTESLUTNING Medlem som bryter mot förbundets stadgar eller avviker från fastställd målsättning eller policy kan uteslutas ur organisationen. Beslut om uteslutning fas av förbundsstyrelsen efter samråd med lokalföreningens styrelse. 10 UPPLÖSNING Beslut om upplösning av lokalförening fordrar 2/3-dels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten. Mellan årsmötena ska det gå minst 12 månader. Vart och ett av dessa beslut ska senast inom en månad anmälas till länsförbundets och riksförbundets styrelse genom skicka in protokollsutdrag. Vid föreningens upplösning tillfaller tillgångarna länsförbundet. 12

13 STADGAR FÖR RIKSSEKTIONEN KLIPPAN Rikssektionen Klippan är en ideell och partipolitiskt neutral sektion för personer med utvecklingsstörning under riksförbundet FUB. 1 ÄNDAMÅL Rikssektionen Klippans ändamål är främja en aktiv medverkan i samhälls- och föreningsliv för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning verka för personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt i övrigt verka för personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor. Rikssektionen Klippan eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom Sverige som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2 RIKSSTÄMMA Riksstämman är rikssektionen Klippans högsta beslutande organ och hålls vart tredje år före den 31 maj. Kallelse Kallelse till riksstämma sker skriftligen till länsklippansektion och lokal klippansektion senast den 30 november året före riksstämman. Handlingar Stämmohandlingar skickas senast den 30 april året före riksstämma till länsklippansektion, lokal klippansektion och anmälda ombud. Ombud Ombuden till riksstämman ska vara personer med utvecklingsstörning. Styrelseledamot i rikssektionen Klippan kan inte vara ombud. Till riksstämman skickar klippansektioner ett ombud eller en ersättare för ombudet. Om ingen klippansektion finns så utses ett ombud eller en ersättare för ombudet på lokalföreningens styrelsemöte eller länsförbundets ombudsmöte. Rösträtt Rikssektionen Klippans styrelseledamöter har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt vid riksstämman. 13

14 Beslut Riksstämmans beslut fas med enkel majoritet när det inte föreskrivs något annat i dessa stadgar. Om inte annat beslutas sker öppen omröstning. Vid val sker sluten omröstning om sådan begärs. Vid lika röstetal avgör lotten. Protokoll Protokoll från riksstämman ska justeras före den 31 augusti. 3 STYRELSE Mellan riksstämmor företräds rikssektionen av en på riksstämman vald styrelse. Styrelsen ansvarar för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan riksstämmor rikssektionens högsta beslutande organ. Sammansättning Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Dessa utses av riksstämman och ska vara personer med utvecklingsstörning. Sammanträden Styrelsen ska ha minst fyra möten om året och i övrigt när ordföranden anser det nödvändigt. Minst en gång per år (inte riksstämmoår) ska ordförande i länsklippansektion och lokal klippansektion eller deras ersättare inbjudas till konferens med styrelsen. Om ingen klippansektion finns kan länsförbund eller lokalförening utse en representant. Beslut Styrelsen kan fa beslut när minst fyra ledamöter är närvarande på mötet. Ordföranden och vice ordföranden är också ledamöter. Styrelsebeslut fas med enkel majoritet, det vill säga mer än hälften av de närvarande ledamöterna ska rösta för förslaget. Vid lika antal röster beslutar ordföranden. 4 VALBEREDNING Riksstämman utser en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska ha en god geografisk spridning. Två av ledamöterna ska även ingå i riksförbundets valberedning. Valberedningens uppgift är få fram villiga kandidater till de förtroendeuppdrag som utses av riksstämman. Valberedningen avlämnar förslaget till riksstämman Förnomineringar från länsklippansektion och lokal klippansektion får ske fram till den 31 mars året före riksstämmoåret. 14

15 Senast 31 augusti året före riksstämmoåret ska valberedningen skicka ut en presentation av de förnominerade till länsklippansektion och lokal klippansektion. Fram till 31 december året före riksstämmoåret kan länsklippansektion och lokal klippansektion nominera kandidater till ordförande, vice ordförande och ledamöter. 5 MOTIONER Motioner från enskilda medlemmar och klippansektioner till riksstämman ska skickas till rikssektionens styrelse senast den 31 december året före riksstämman. Motioner till förbundsstämma från rikssektionen Klippan ska skickas till riksförbundet senast den 31 december året före förbundsstämma. 6 STADGAR Förslag om ändring av dessa stadgar ska sändas till förbundsstyrelsen senast den 30 september året före riksstämman. 7 EKONOMI Rikssektionen Klippans tillgångar förvaltas av riksförbundet FUB. Rikssektionen Klippans verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Förbundsstyrelsen fastställer budget och verksamhetsplan efter förslag från rikssektionen Klippans styrelse. 8 UPPLÖSNING Upplösning av rikssektionen Klippan sker efter samråd mellan klippansektioner och förbundsstyrelsen. Beslut tas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Vid upplösning ska klippansektionens tillgångar tillfalla Riksförbundet FUB. 15

16 NORMALSTADGAR FÖR LÄNSKLIPPANSEKTION Länsklippansektionen..... är en ideell och partipolitiskt neutral sektion för personer med utvecklingsstörning under... länsförbund av FUB. Lokala klippansektioner kan bli medlemmar i en länsklippansektion. 1 ÄNDAMÅL Länsklippansektionens ändamål är främja en aktiv medverkan i samhälls- och föreningsliv för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning verka för personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt i övrigt verka för personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor. Länsklippansektionen eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom Sverige som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medlemmar, som representerar lokala klippansektioner, ska tillsammans med länsförbundets styrelse fastställa länsklippansektionens budget och verksamhetsplan. Verksamheten sammanfaller med kalenderår. 2 ÅRSMÖTE Årsmöte skall hållas senast den 31 mars. Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte ska ske på samma sätt. 3 STYRELSE Mellan årsmötena företräds länsklippansektion av styrelsen. Styrelsen ansvarar för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan årsmötena länsklippansektionens högsta beslutande organ. Sammansättning Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt... ledamöter och... ersättare för dessa. Sammanträden Styrelsen ska ha minst tre möten per år. 16

17 Beslut Styrelsen kan fa beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster beslutar ordförande. Förvaltning Styrelsen ska tillsammans med länsförbundets styrelse fastställa länsklippansektionens budget och verksamhetsplan. Verksamheten sammanfaller med kalenderåret. 4 OMBUD TILL RIKSSTÄMMAN Till riksstämman skickar länsklippansektion ett ombud eller en ersättare för ombudet. Ombudet ska anmälas till rikssektionen Klippan senast den 17 april riksstämmoåret. 5 RAPPORTER Nybildad länsklippansektion och nyvald styrelse ska anmälas till riksförbundet och länsförbundet. Rapport om styrelseledamöter och medlemsantal samt verksamhetsberättelse ska lämnas till länsförbundet före den 10 april varje år. 6 MOTIONER Till riksstämma Motion till riksstämma ska vara inlämnad till rikssektionen Klippans styrelse senast den 31 december året före riksstämman. Till förbundsstämma Motion till förbundsstämma ska vara inlämnad till länsförbundet senast den 30 november året före förbundsstämma. Till länsförbundet Motion till länsförbundets ombudsmöte ska vara inlämnad till länsförbundet senast en månad före länsförbundets ombudsmöte. 7 STADGAR Förslag till ändring av dessa normalstadgar ska vara inlämnade till förbundsstyrelsen senast den 30 september året före förbundsstämma. 8 UPPLÖSNING För beslut om upplösning av länsklippansektion krävs 2/3-dels majoritet vid 17

18 två på varandra följande möten gemensamma för länsklippansektion och det länsförbund länsklippansektionen är knuten till. Ett av mötena ska vara länsförbundets ombudsmöte. Vart och ett av dessa beslut ska senast inom en vecka i form av protokollsutdrag anmälas till länsförbundets styrelse och förbundsstyrelsen. Vid länsklippansektions upplösning tillfaller tillgångarna det länsförbund länsklippansektionen varit knuten till. 18

19 NORMALSTADGAR FÖR LOKAL KLIPPANSEKTION Lokal klippansektion..... är en ideell och partipolitiskt neutral sektion för personer med utvecklingsstörning under... lokalförening av FUB. 1 ÄNDAMÅL Den lokala klippansektionens ändamål är främja en aktiv medverkan i samhälls- och föreningsliv för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning verka för personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt i övrigt verka för personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor. Lokal Klippansektion eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom Sverige som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2 MEDLEMSKAP Alla medlemmar i FUB med utvecklingsstörning kan bli medlemmar i en lokal klippansektion. 3 ÅRSMÖTE Årsmöte skall hållas senast den 28 februari. Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte ska ske på samma sätt. 4 STYRELSE Sammansättning Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt... ledamöter och... ersättare för dessa. Sammanträden Styrelsen ska ha minst tre möten per år. Beslut Styrelsen kan fa beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster beslutar ordförande. 19

20 Förvaltning Medlemmarna ska tillsammans med lokalföreningens styrelse fastställa den lokala klippansektionens budget och verksamhetsplan. Verksamheten sammanfaller med kalenderår. 5 OMBUD TILL RIKSSTÄMMAN Till riksstämman skickar den lokala klippansektionen ett ombud eller en ersättare för ombudet. Ombudet ska anmälas till rikssektionen Klippan senast den 17 mars riksstämmoåret. 6 RAPPORTER Nybildad lokal klippansektion liksom nyvald styrelse ska anmälas till riksförbundet och länsförbundet. Rapport om styrelseledamöter och medlemsantal samt verksamhetsberättelse ska lämnas till lokalföreningen före den 10 mars varje år. 7 MOTIONER Till riksstämma Motion till riksstämma ska vara inlämnad till rikssektionen Klippans styrelse senast den 31 december året före riksstämman. Till förbundsstämma Motion till förbundsstämma från lokal klippansektion ska vara inlämnad till lokalföreningen senast den 30 november året före förbundsstämma. Till länsförbundet Motion till länsförbundets ombudsmöte från lokal klippansektion skall vara inlämnad till lokalföreningens styrelse senast två månader före ombudsmötet. Lokalföreningen ska senast en månad före ombudsmötet lämna in motionen med eget yttrande till länsförbundets styrelse. Till lokalföreningen Motion till lokalföreningens årsmöte från lokal klippansektion ska vara inlämnad till lokalförening senast en månad före lokalföreningens årsmöte. 8 STADGAR Förslag till ändring av dessa normalstadgar ska vara inlämnade till förbundsstyrelsen senast den 30 september året före förbundsstämma. 20

21 9 UPPLÖSNING För beslut om upplösning av den lokala klippansektionen krävs 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande möten gemensamma för den lokala klippansektionen och den lokalförening sektionen är knuten till. Ett av mötena ska vara lokalföreningens årsmöte. Vart och ett av dessa beslut ska senast inom en månad i form av protokollsutdrag anmälas till lokalföreningens styrelse, länsförbundets styrelse och förbundsstyrelsen. Vid den lokala klippansektionens upplösning tillfaller tillgångarna den lokalförening sektionen varit knuten till. 21

22 STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUNDET GOTLAND 1 Länsförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) på Gotland är en ideell, partipolitiskt neutral förening vars ändamål och verksamhet överensstämmer med vad som föreskrivs i dessa stadgar. Föreningen är ansluten till riksförbundet FUB. 1 ÄNDAMÅL Länsförbundets ändamål är främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv, verka för personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt i övrigt verka för personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor. Länsförbundet eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom Sverige som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I sin verksamhet ska länsförbundet tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen samt i kontakt med förbundsstyrelsen stödja och stimulera det gemensamma arbetet och samverkan med övriga länsförbund. 2 MEDLEMSAVGIFT Till länsförbundet ska varje medlem betala en medlemsavgift. Avgiftens storlek för nästkommande år ska beslutas vid ett medlemsmöte senast i oktober och meddelas till riksförbundet senast den 15 november. Avgiften överförs från riksförbundet till länsförbundet 3 ÅRSMÖTE Årsmötet är länsförbundets högsta beslutande organ och ska hållas senast den 10 april. 1 Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar 22

23 Kallelse Kallelse till årsmöte sker minst.. dagar före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som ordinarie årsmöte. Rösträtt Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör lotten. Revisorer Varje år utser årsmötet två revisorer och två ersättare. Extra årsmöte Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så beslutar eller när minst hälften av medlemmarna begär det. 4 STYRELSE Mellan årsmötena företräds länsförbundet av en styrelse. Styrelsen ansvarar för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan årsmötena länsförbundets högsta beslutande organ. Sammansättning Styrelsen består av en ordförande, utsedd för... år samt... styrelsemedlemmar utsedda för... år samt... ersättare utsedda för... år. Styrelsen som har sitt säte i väljer inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Beslut Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna eller ersättarna är närvarande. Styrelsens ledamöter är röstberättigade vid årsmötet utom vid beslut om ansvarsfrihet och vid val av revisorer. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker. Förvaltning Länsförbundets tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas varje kalenderår. Riksförbundet kan på begäran av länsförbundets styrelse eller en majoritet av dess medlemmar genomföra revision av länsförbundet. Firma Länsförbundets firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser. 5 MOTIONER TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Motion till förbundsstämma från länsförbundet ska vara inlämnad till riksförbundet senast den 31 december året före förbundsstämma. Motion till förbundsstämma från länsklippansektion som senast den 30 november lämnats till länsförbundets styrelse ska förses med yttrande och lämnas in till riksförbundet senast den 31 december året före förbundsstämma. 23

24 6 OMBUD TILL FÖRBUNDSSTÄMMA Till förbundsstämma har länsförbundet rätt skicka två ombud, varav minst ett ombud med erfarenhet av egen utvecklingsstörning, under förutsättning ombuden är medlemmar samt länsförbundet skickat in styrelsens årsredovisning för föregående år. Ett av ombuden bör vara länsförbundets ordförande eller ersättare för denne. Länsförbundet anmäler ombud till riksförbundet senast 17 april förbundsstämmoåret. 7 RAPPORTERING Uppgifterna avseende val av styrelse och revisorer samt styrelsens årsredovisning med revisionsberättelse ska skickas till riksförbundet senast den 17 april. 8 STADGAR Ändring av stadgarna i de avsnitt som är streckade får beslutas av årsmötet. För anta ett sådant ändringsförslag krävs majoritetsbeslut av årsmötet. 9 UTESLUTNING Medlem som bryter mot förbundets stadgar eller avviker från fastställd målsättning eller policy kan uteslutas ur organisationen. Beslut om uteslutning fas av förbundsstyrelsen efter samråd med länsförbundets styrelse. 10 UPPLÖSNING Beslut om upplösning av länsförbundet fordrar 2/3-dels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten. Mellan årsmötena ska det gå minst 12 månader. Vart och ett av dessa beslut ska senast inom en månad anmälas till riksförbundets styrelse genom skicka in protokollsutdrag. Vid länsförbundets upplösning tillfaller tillgångarna riksförbundet. Tillgångarna ska användas till gagn för personer med utvecklingsstörning på Gotland. 24

25 STADGAR FÖR LÄNSKLIPPANSEKTIONEN GOTLAND Länsklippansektionen Gotland är en är en ideell och partipolitiskt neutral sektion för personer med utvecklingsstörning under Gotlands länsförbund av FUB. 1 ÄNDAMÅL Länsklippansektionens ändamål är: främja en aktiv medverkan i samhälls- och föreningsliv för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning verka för personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt i övrigt verka för personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor. Länsklippansektionen eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom Sverige som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medlemmarna ska tillsammans med länsförbundets styrelse fastställa länsklippansektionens budget och verksamhetsplan. Verksamheten sammanfaller med kalenderår. 2 ÅRSMÖTE Årsmöte skall hållas senast den 31 mars. Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte ska ske på samma sätt. 3 STYRELSE Mellan årsmötena företräds länsklippansektionen av styrelsen. Styrelsen ansvarar för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan årsmötena länsklippansektionens högsta beslutande organ. Sammansättning Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt... ledamöter och... ersättare för dessa. Sammanträden Styrelsen ska ha minst tre möten per år. 25

26 Beslut Styrelsen kan fa beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster beslutar ordförande. Förvaltning Styrelsen ska tillsammans med länsförbundets styrelse fastställa länsklippansektionens budget och verksamhetsplan. Verksamheten sammanfaller med kalenderåret. 4 OMBUD TILL RIKSSTÄMMAN Till riksstämman skickar länsklippansektionen ett ombud eller en ersättare för detta. Ombudet ska anmälas till rikssektionen Klippan senast den 17 april riksstämmoåret. 5 RAPPORTER Nybildad länsklippansektion och nyvald styrelse ska anmälas till riksförbundet och länsförbundet. Rapport om styrelseledamöter och medlemsantal samt verksamhetsberättelse ska lämnas till länsförbundet före den 10 april varje år. 6 MOTIONER Till riksstämma Motion till riksstämma ska vara inlämnad till rikssektionen Klippans styrelse senast den 31 december året före riksstämman. Till förbundsstämma Motion till förbundsstämma ska vara inlämnad till länsförbundet senast den 30 november året före förbundsstämma. Till länsförbundet Motion till länsförbundets årsmöte ska vara inlämnad till länsförbundet senast en månad före länsförbundets årsmöte. 7 STADGAR Förslag till ändring av dessa normalstadgar ska vara inlämnade till förbundsstyrelsen senast den 30 september året före förbundsstämma. 26

27 8 UPPLÖSNING För beslut om upplösning av länsklippansektion krävs 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande möten gemensamma för länsklippansektion och Gotlands länsförbund. Ett av mötena ska vara länsförbundets årsmöte. Vart och ett av dessa beslut ska senast inom en vecka i form av protokollsutdrag anmälas till länsförbundets styrelse och förbundsstyrelsen. Vid länsklippansektions upplösning tillfaller tillgångarna Gotlands länsförbund. 27

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND

Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND Länsförbundets namn Antagna vid ombudsmötet Godkända av styrelsen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund Dessa stadgar för länsförbund

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer