Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadga för Lok Studerandeförening på HLK"

Transkript

1 Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som samarbetar med Jönköpings Studentkår (org.nr ). 1:2 Loks syfte är att verka för rättigheter, välmående och god studiemiljö för studenterna på Högskolan för lärande och kommunikation samt att förena dessa i en förening. Kapitel 2 Loks mål 2:1 Delmål 1 Lok ska arbeta för att studenterna ska erbjudas utbildning av hög kvalitet genom ständig studiebevakning och studieutveckling av program och kurser på Högskolan för lärande och kommunikation. 2:2 Delmål 2 Lok ska arbeta för att en god och innehållsrik studiesocial miljö upprätthålls för studenterna vid Högskolan för lärande och kommunikation. 2:3 Delmål 3 Lok ska arbeta för att bygga broar mellan studenter och arbets- och näringsliv samt fackförbund för att underlätta studenternas kontakter inför ett framtida yrke. 2:4 Delmål 4 Lok ska arbeta för ett rikt och socialt föreningsliv ska upprätthållas för studenterna vid Högskolan för lärande och kommunikation. 2:5 Delmål 5 Lok som förening ska vara ett komplement till kurser och program och erbjuda vad dessa inte kan i form av arbete för utbildningen, studierna och socialt liv. Kapitel 3 Medlemskap 3:1 Ordinarie medlem Ordinarie medlem är den som studerar vid Högskolan för lärande och kommunikation vid något av programmen eller någon fristående kurs, och som betalat den delade medlemsavgiften till Jönköpings Studentkår (org.nr ) och till Lok. 3:1:1 Ordinarie medlem har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på Loks Föreningsstämma och Engagemangsstämma. Ordinarie medlem har närvaro, yrkande och yttranderätt på föreningens styrelsemöten. 3:1:2 Ordinarie medlem är valbar till styrelse, utskott, övriga organ samt till att vara med och anordna eller ansvara för föreningens event och projekt.

2 3:1:3 Ordinarie medlem har rätt att ta den av föreningens tjänster och förmåner. Ordinarie medlem rättar sig efter föreningens regler och policy. 3:2 Stödmedlem Stödmedlem är den som inte uppfyller kraven för ordinarie medlem ( 3:1), men som önskar att stödja föreningen genom att betala den aktuella delade medlemsavgiften till Jönköpings Studentkår (org.nr ) och Lok. 3:2:1 Stödmedlem har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningens Föreningsstämma och Engagemangsstämma. 3:3 Hedersomnämnande/Årets medlem Ett hedersomnämnande och tillika utmärkelse av Årets student ska tilldelas varje år till en ordinarie medlem som utmärkt sig genom goda insatser för Lok och Högskolan i Jönköping. Utmärkelsen ska tillkännages på något av Loks större evenemang och medlemmen ska belönas och förevigas på ett enligt styrelsen värdigt vis. 3:4 Medlemmars skyldighet Medlem är skyldig att följa, samt själv ta del av, Loks och Jönköpings Studentkårs (org.nr ) stadgar och beslut. 3:5 Medlemsavgift Medlemsavgiften beslutas av Föreningsstämma. Lok har en delad medlemsavgift med Jönköpings Studentkår (org.nr ). 3:6 Uteslutande av medlem Medlem som aktivt motarbetar eller bryter mot föreningens syfte, värderingar och beslut kan uteslutas av styrelsen. Beslut av uteslutning tas enhälligt av styrelsen. Uteslutning ska rapporteras till och godkännas av Föreningsstämma. Uteslutning som inte godkänns av Föreningsstämma hävs med omedelbar verkan. Berörd medlem kan alltid överklaga beslut till nästkommande Föreningsstämma. Kapitel 4 Föreningsstämma 4:1 Högst beslutande organ Föreningens högst beslutande organ är Föreningsstämma. 4:2 Föreningsstämmas uppgifter Föreningsstämma har till uppgift att vara ett forum för Loks medlemmar att behandla motioner, propositioner och interpellationer att behandla Loks övergripande frågor att besluta om medlemsfrågor i Lok att tillsätta Loks styrelse att tillsätta representanter i Jönköpings Studentkårs Årsmöte att granska styrelsen och dess beredande organs verksamhet och därefter pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen att fastställa instruktioner för styrelsen, valberedningen och utskotten att behandla frågor om Loks samarbete med andra föreningar

3 att avveckla samt förändra föreningens utskott, organ och projektgrupper 4:3 Ordinarie Föreningsstämma Ordinarie Föreningsstämma ska hållas en gång per termin. I övrigt hålls Föreningsstämma då styrelsen, revisor eller minst tio (10) av medlemmarna begär så och går då under namnet Extrainkallad Föreningsstämma. 4:3:1 Utlysning av ordinarie Föreningsstämma Ordinarie Föreningsstämma ska utlysas minst tre veckor före mötet. Utlysning ska vara medlemmarna till handa via föreningens huvudkommunikationskanaler, se Loks profildokument, bilaga 3. 4:4 Medlemmars rättigheter vid Föreningsstämma Ordinarie medlem äger närvaro-, yrkande-, yttrande- och rösträtt vid Föreningsstämma. Stödmedlem äger närvaro-, yrkande och yttranderätt vid Föreningsstämma. 4:4:1 Obligatorisk närvaro för gällande rättigheter För att en ordinarie medlem eller stödmedlem ska få lov att utnyttja sin yrkande-, yttrande och rösträtt vid Föreningsstämma måste medlemmen i fråga närvara vid Föreningsstämma. Fullmakt vid röstning är ej tillåtet. 4:5 Medlemsantal för beslut vid Föreningsstämma Lägst antal medlemmar närvarande vid Föreningsstämma, för att beslut ska kunna tas, är tio (10) utöver styrelsen. 4:6 Handlingar Handlingarna inför Föreningsstämma ska vara medlemmarna tillgängliga senast en vecka innan Föreningsstämma. 4:7 Propositioner Propositioner som ska läggas fram på Föreningsstämma ska vara godkända på styrelsemöte minst en vecka före Föreningsstämma. 4:8 Motioner och interpellationer Ordinarie medlem, stödmedlem och hedersmedlem kan lämna in motioner och interpellationer till Föreningsstämma. Motioner ska vara styrelsen till handa senast två veckor före Föreningsstämma. Styrelsen ska utforma svar på samtliga motioner och interpellationer. 4:9 Adjungeringar Föreningsstämma kan välja att adjungera personer med yttrande-, yrkande-, och närvarorätt under mötet. 4:10 Ansvarsfrihet Det är upp till Föreningsstämma att bevilja föregående styrelse ansvarsfrihet. Styrelsen kan aldrig ge sig själv ansvarsfrihet. 4:11 Beslut Beslut på Föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Då rösttalet är lika ligger avgörandet hos Föreningsstämmas ordförande.

4 4:12 Personval Personval ska alltid ske slutet om två eller fler kandidater finns till en post. Då rösttalet är lika vid personval då fler än två medlemmar ställer upp kommer en ny omröstning mellan de två medlemmar som fått flest röster att ske. Då rösttalet är lika vid val då två personer ställer upp/återstår ska lotten avgöra. 4:13 Mandat för förtroendevalda De som väljs till post i föreningens styrelse och till ordförande i ett utskott har mandat på ett år. Detta innebär att de som väljs på vårens Föreningsstämma har mandat mellan från 1 juli till 30 juni och att de som väljs på höstens Föreningsstämma har mandat mellan 1 januari till 31 december. De utskottsordförande som väljs på höstens Engagemangsstämma i december har mandat från 1 januari till 31 december. 4:14 Föredragslista De punkter som återfinns på föredragslistorna för höstens- och vårens Föreningsstämma samt extrainkallad Föreningsstämma skall tas upp på respektive Föreningsstämma. Ordningen kan variera. 4:14:1 Vårens Föreningsstämma Vid vårens Föreningsstämma skall följande punkter behandlas: 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två (2) mötesjusterare, tillika rösträknare 5. Upprättande av röstlängd 6. Adjungeringar 7. Mötets behöriga utlysande 8. Godkännande av dagordning 9. Information från styrelsen 10. Information från utskotten 11. Ekonomisk uppföljning 12. Uppföljning verksamhetsplan 13. Val av delegater till Jönköpings Studentkårs Årsmöte 14. Val av föreningens vice ordförande 15. Val av föreningens sekreterare 16. Val av tre (3) övriga ledamöter i föreningens styrelse 17. Propositioner 18. Motioner 19. Övriga frågor 20. Mötets avslutande 4:14:2 Höstens Föreningsstämma Vid höstens Föreningsstämma skall följande punkter behandlas: 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två (2) mötesjusterare, tillika rösträknare 5. Upprättande av röstlängd 6. Adjungeringar

5 7. Mötets behöriga utlysande 8. Godkännande av dagordning 9. Information från styrelsen 10. Information från utskotten 11. Ekonomisk uppföljning 12. Uppföljning verksamhetsplan 13. Framläggande och godkännande av nästa års verksamhetsplan 14. Framläggande och godkännande av nästa års budget 15. Val av föreningsordförande 16. Val av kassör för föreningen 17. Val av två (2) övriga ledamöter i föreningsstyrelsen 18. Val av representanter i Jönköpings Studentkårs Årsmöte 19. Val av revisor 20. Val av Loks valberedning 21. Propositioner 22. Motioner 23. Övriga frågor 24. Mötets avslutande 4:14:3 Extrainkallad Föreningsstämma Vid extrainkallad Föreningsstämma skall följande punkter behandlas: 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare 5. Upprättande av röstlängd 6. Adjungeringar 7. Mötets behöriga utlysande 8. Godkännande av dagordningen 9. Informationspunkter 10. Beslutsärenden 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutande Kapitel 5 Loks valberedning 5:1 Loks valberedning Valberedningen utses på höstens Föreningsstämma. Denna valberedning har ett års mandat från 1 januari till 31 december. Valberedningen ska bestå av tre (3) medlemmar i föreningen och dessa medlemmar bör i största möjliga mån representera studentpopulationen i föreningen. Medlem i valberedningen får inte sitta i föreningens styrelse eller väljas in i den samma, vid samma stämma. Valberedningens uppgift är att genomföra intervjuer med de som inför Föreningsstämma söker poster i styrelsen. Valberedningen har även till uppgift att nominera en kandidat för respektive ordförandepost i utskotten och framföra denna på Föreningsstämma. Valberedningen kan välja att inte nominera någon kandidat, trots att sökande finns. 5:2 Valberedningens roll vid fyllnadsval Om någon post i styrelsen står tom efter Föreningsstämma eller om sittande förtroendevald avgår ska valberedning i samråd med föreningens styrelse hålla ett

6 fyllnadsval om inte Föreningsstämma sagt annat. Det är valberedning som håller intervju och rekommenderar till styrelsen. Valberedning saknar rösträtt i frågan. Kapitel 6 Loks styrelse 6:1 Föreningens styrelse Föreningens styrelse väljs av Föreningsstämma och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt fem (5) övriga ledamöter. För postbeskrivning, se Loks stadgebilaga 2. Styrelsesammansättningen bör om möjligt spegla studentpopulationen på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping så att alla studenter känner sig representerade. 6:2 Presidiet Presidiet består av ordförande, vice ordförande och kassör. 6:3 Ordförande Ordförande har yttersta ansvaret för Loks verksamhet. Ordförande har även krisansvar, utbildningsansvar och ansvar för att introducera styrelsen i styrelsens arbete, se Loks stadgebilaga 2. 6:4 Ansvarsfrihet Styrelseledamot sitter på ett år och kan inte bevilja sig själv ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas av Föreningsstämma. 6:5 Styrelsemöten Föreningens styrelse bör sammanträda minst en gång i veckan under terminerna och sammankallas av ordförande eller av någon medlem i presidiet eller av minst tre (3) ledamöter. Samtliga medlemmar i Lok äger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt på styrelsens möten. 6:5:1 Styrelsebeslut För att styrelsen ska ha beslutsrätt måste minst sex (6) ledamöter vara närvarande. 6:5:2 Styrelsemötets protokoll Samtliga styrelsemöten ska protokollföras och justeras av ordförande, sekreterare och vald justerare. Alla protokoll ska arkiveras och finnas lätt tillgängliga för samtliga medlemmar. 6:5:3 Styrelsens handlingar Handlingar till föreningens styrelsemöten ska vara alla ledamöter till handa en arbetsdag innan mötet. Detta ansvar åligger styrelsens sekreterare. 6:6 Föredragslista De punkter som återfinns på föredragslista ska behandlas vid varje styrelsemöte. Ordningen kan variera. 1. Mötets öppnande 2. Adjungeringar 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av justerare (en (1) +ordförande) 5. Presidiet rapporterar 6. Informationspunkter 7. Beslutspunkter

7 8. Övriga frågor 9. Nästa möte 10. Mötets avslutande 6:7 Styrelsens tolkningsrätt Föreningens styrelse äger tolkningsrätt för de beslut tagna i Föreningsstämma. 6:8 Styrelsens delegeringsrätt Styrelsen delegerar ut arbetsuppgifter till utskott, enskilda studenter eller projektgrupper efter verksamhetsplanen, de på styrelsen ålagda ansvarsområden, se Loks stadgebilaga 1, samt de beslut tagna på Föreningsstämma. Styrelsen kan delegera ut uppgifter på två olika premisser; med- eller utan ekonomiskt mandat. 6:9 Styrelsens ansvar för verksamhetsplan Föreningens styrelse ansvarar för att föreningens verksamhetsplan tolkas och följs och ansvarar för att dela ut de ansvarsområden och arbetsuppgifter enligt verksamhetsplanen till utskott, enskilda studenter eller projektgrupper. 6:10 Styrelsens arbetsuppgifter: Det åligger styrelsen att föra medlemmarnas talan att bereda ärenden som ska behandlas vid Föreningsstämma att avge yttrande till av medlemmars inlämnade motioner och interpellationer att inför Föreningsstämma bära ansvaret för föreningens ekonomi att utse delegater och ledamöter till de organ där föreningen ska representeras utöver de poster som Föreningsstämma tillsätter att driva öppen dialog med HLK:s ledning och Jönköpings Studentkår att upprätta ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse att upprätta budget och verksamhetsplan att revidera och uppfölja verksamhetsplan samt delegera ut arbete för att uppfylla denna att tillsätta arbets- och projektgrupper som styrelsen finner lämpliga att ansvara för att information om föreningens arbete, nyheter och händelser når alla medlemmar och nyantagna studenter att värna om Lok som varumärke att arbeta för att Loks profildokument, se bilaga 3, inte frångås att godkänna eller avslå ansökningar av finansiella medel från medlemmar, utskott, projekt- och arbetsgrupper och även redovisa dessa vid närmast följande Föreningsstämma att granska och godkänna eller avslå arrangemang anordnade av föreningens utskott, organ eller projektgrupper att dela ut samtliga av styrelsens ansvarsområden till en eller flera medlemmar inom eller utom styrelsen, se Loks stadgebilaga 1 att finna lämplig ekonomisk revisor att anmärka på och åtgärda de delar av verksamheten som inte genomsyras av Loks kärnvärden, se Loks profildokument att instifta nya utskott och utreda framtiden för befintliga utskott som underlag till Föreningsstämma att hedersomnämna och tillika utse en medlem till Årets student

8 Kapitel 7 Ekonomi 7:1 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 7:2 Föreningens firma Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande och kassör. 7:3 Kassör Kassören redovisar kontinuerligt föreningens ekonomi för styrelse och revisor. Budget ska revideras årligen på Föreningsstämma. 7:3:1 Ekonomisk redovisning Kassören ska lämna in den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret till revisor senast mars månad påföljande räkenskapsår. 7:4 Revisor Det åligger revisor att granska föreningens räkenskaper. Det åligger även revisorn att tre veckor före vårens Föreningsstämma överlämna revisionsberättelsen samt en rekommendation med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Kapitel 8 Intern verksamhet 8:1 Engagemangsutskottet Engagemangsutskottet består av en representant från vardera utskott under föreningen och de som blivit tilldelade utskottsansvar. 8:1:1 Ordförande och tillika sammankallande i engagemangsutskottet är en av de som blivit tilldelade utskottsansvar. 8:1:2 Engagemangsutskottets två syften är att ta emot de uppgifter och ansvar som styrelsen delar ut samt att verka för att utveckla utskotten, engagemanget och projekten inom föreningen. 8:1:3 Engagemangsutskottet bör sammanträda varannan vecka under terminerna eller på styrelsens begäran. 8:2 Engagemangsstämma Engagemangsstämma består av samtliga medlemmar i studerandeföreningen Lok. 8:2:1 Engagemangsstämmas syfte är att diskutera och utveckla engagemanget, utskottens verksamhet och föra de engagerades talan. Engagemangsstämma utser också samtliga av föreningens utskottsordförande under Engagemangstämma som sammanträder på höstterminen. Det är Loks valberedning som nominerar utskottsordföranden. 8:2:2 Engagemangsstämma sammanträder en gång per termin och stämman utlyses tre veckor innan stämman äger rum via Loks huvudkommunikationskanaler, se Loks profildokument. Handlingar inför Engagemangsstämma skall vara medlemmarna till

9 handa en vecka innan stämman. Motioner och ärenden skall vara Loks styrelse till handa två veckor före Engagemangsstämma. 8:2:3 Sammankallande för Engagemangsstämma är Loks styrelses ordförande. 8:2:4 Engagemangsstämman äger ingen rätt att ändra stadgar, policy eller verksamhetsplan för Lok. De har möjlighet att som en gemensam enhet föra frågor vidare till Föreningsstämma. 8:3 Engagemangsstämmans protokoll Samtliga av Engagemangsstämma ska protokollföras och justeras av ordförande, sekreterare och valda justerare. 8:4 Föredragslista för Engagemangsstämma Vid Engagemangsstämma ska följande punkter beröras: 1. Engagemangsstämmans öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två rösträknare och tillika justerare 5. Upprättande av röstlängd 6. Adjungeringar 7. Mötets behöriga utlysande 8. Godkännande av dagordning 9. Val av utskottsordförande (Enbart vid höstens Engagemangsstämma) 10. Informationsärenden 11. Beslutspunkter 12. Mötets avslutande 8:5 Utbildningskommittén Utbildningskommittén består av alla medlemmar i Loks utbildningsbevakande organ och utskott. Loks ordförande är ordförande och sammankallande i utbildningskommittén. Utbildningskommittén bör sammanträda minst en gång i månaden. 8:5:1 Utbildningskommitténs uppgifter Utbildningskommittén har till uppgift att diskutera, utvärdera och utveckla den utbildnings som erbjuds på Högskolan för lärande och kommunikation. Kommittén skall verka mer övergripande än utbildningsutskotten. 8:6 Föreningens utskott Det åligger alla medlemmar att fritt starta utskott. Då styrelsen godkänt ett nytt utskott är det den eller de ansökande som bildar utskottets presidium. Dessa har mandat fram till den Engagemangsstämma på hösten då alla medlemmar äger rätt att kandidera till ordförande för utskottet. 8:7 Val av utskottsordförande Det är Loks Engagemangsstämma på hösten som utser ordförande till föreningens utskott. Utskotten bör själva genom en omröstning utse en kandidat för

10 Engagemangsstämma att välja. Ordförandeposterna har mandat från 1 januari till 31 december följande år efter Engagemangsstämman där de valdes. 8:8 Icke- aktiva utskott Om ett utskott inte längre är aktivt ska styrelsen undersöka vad som ska ske med aktuellt utskott. Styrelsen ska då lägga fram ett förslag till kommande Föreningsstämma om vad som bör ske med utskottet. Det är då upp till Föreningsstämma att avgöra vad som ska ske med utskottet. För att ett utskott ska avvecklas måste detta beslut tas på två på varandra följande Föreningsstämma. 8:9 Utskottens rättigheter Samtliga av föreningens aktiva utskott har rätt att använda föreningens informationskanaler för att föra ut sitt budskap att bruka styrelserummet med tillhörande kontor för sitt eget syfte att ansöka om pengar från föreningen via styrelsen att marknadsföra sig själva som en del av föreningen 8:10 Utskottens skyldigheter Samtliga av föreningens aktiva utskott är skyldiga att avge verksamhetsberättelse till styrelsen inför Föreningsstämma att avge ekonomisk berättelse till styrelsen inför Föreningsstämma att hålla en representant i Engagemangsutskottet att följa föreningens stadgar, policy och riktlinjer att utse en kassör med ekonomiskt ansvar för utskottet att genom sin kassör redovisa sin ekonomiska situation till styrelsens kassör senast den 25:e var månad att vid alla arrangemang kopplade till Lok och Loks medlemmar redovisa budget och handlingsplan för arrangemanget 8:11 Om utskott missköts Om ett utskott bryter mot föreningens stadgar, policy eller riktlinjer ska utskottet få en skriftlig varning av föreningens styrelse. Upprepas misskötseln kan styrelsen välja att misstroendeförklara utskottets styrelse och dra in utskottets rättigheter. Utskott har alltid rätt att överklaga till Föreningsstämma som har rätt att besluta om utskottets framtid. Kapitel 9 Stadgar 9:1 Stadgetolkning Tolkningsrätt av stadgan och andra angivna instruktioner ankommer på styrelsen. 9:2 Stadgeändring För att beslut om stadgeändring ska bli gällande krävs likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie Föreningsstämma. Om en stadgeändring godkänns vid andra läsningen kan denna direktjusteras. Kapitel 10 Upplösande av föreningen 10:1 Upplösande av föreningen Föreningen kan endast upplösas genom beslut med tre fjärdedelars (3/4) majoritet på två på varandra följande ordinarie Föreningsstämma. Föreningens tillgångar tillfaller då Jönköpings Studentkår (org.nr ) tills en ny studerandeförening har bildats.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Jönköpings Studentkårs stadgar, 101007 STADGA. För Jönköpings Studentkår. Reviderat 110417 Reviderat 120428 Reviderat 140426. s.

Jönköpings Studentkårs stadgar, 101007 STADGA. För Jönköpings Studentkår. Reviderat 110417 Reviderat 120428 Reviderat 140426. s. STADGA För Jönköpings Studentkår Reviderat 110417 Reviderat 120428 Reviderat 140426 s. 1 (av 10) 1 Sammansättning 1.1 Sammansättning Jönköpings Studentkår är en förening för de studerande vid Stiftelsen

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer