G VD-instruktion för ITS-Sweden AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB"

Transkript

1 G VD-instruktion för ITS-Sweden AB

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier... 5 Budget och prognoser... 6 Organisation... 6 Årsredovisning, delårsrapporter och månadsrapporter... 6 Policies... 7 Beslut... 7 Ansvarig vid VD:s ledigheter... 7 Attester... 8 Investeringar... 8 Lån, säkerhet mm... 8 Revisorer mm... 9

3 VD Instruktion För ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med org nr VD instruktionen skall fastställas årligen. Denna instruktion är fastställd vid styrelsesammanträde den 2 mars år 2004 och skall gälla från den dagen och tills vidare. Inledning Detta dokument preciserar styrelsens instruktion till VD med utgångspunkt från Aktiebolagslagens allmänt formulerade ansvarsfördelning mellan Styrelsen och VD enligt följande: VD skall bevaka att den inom bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med bolagsordningen Styrelsen har det övergripande ansvaret för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. VD skall handha och utföra den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen beslutar. VD får vidtaga åtgärder av stor betydelse för Bolaget om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet. I sådant fall skall styrelsen underrättas omgående i efterhand.

4 VD skall ansvara och sörja för att Bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lagen och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelsens arbete VD skall tillse att styrelsen ges förutsättningar att vara välinformerad om utvecklingen i bolaget, dess affärsinriktning, ekonomiska situation, likviditet, orderläge, marknader, konkurrenter m.m. bl.a. genom att: Styrelsematerialet inför styrelsemöten är vederhäftigt, ändamålsenligt, väl dokumenterat samt ger tillräckligt underlag för styrelsebeslut. Styrelsematerialet kommer styrelsen tillhanda vid överenskommen tidpunkt. Löpande tillställa styrelsen resultat- och likviditetsrapporter med särskilda kommentarer. Skulle svårigheter uppstå att hantera bolagets betalningsskyldigheter skall styrelsens ledamöter omedelbart underrättas om detta. Löpande tillställa styrelsen övrig väsentlig marknadsinformation. I övrigt fokusera styrelsearbetet på de för Bolaget och aktieägarna väsentliga och affärskritiska frågorna.

5 Styrelsens Ordförande Styrelsens Ordförande har ett särskilt ansvar att fungera som en länk mellan VD och styrelsen samt att tillse att styrelsen fullgör sina uppgifter, liksom att styrelsens beslut verkställs av VD på lämpligt sätt. För att underlätta detta har VD ansvar för att: Hålla Ordföranden löpande underrättad om väsentliga händelser i Bolaget, varefter de båda kan besluta om lämpliga åtgärder för att eventuellt involvera övriga i styrelsen. I samråd med Ordföranden förbereda styrelsemötenas innehåll och form. Fatta beslut gemensamt med Ordföranden, om styrelsen lämnat sådan fullmakt. I övrigt, när så bedöms lämpligt, samråda med Ordföranden i för Bolaget väsentliga frågor. Styrelsens Ordförande fastställer VD:s lön och övriga villkor. Mål och affärsstrategier Vd skall årligen upprätta en resultatbudget på ett år och översiktlig plan för två till tre år samt ge styrelsen ändamålsenligt underlag för beslut i frågor om övergripande mål och strategier. Affärsinriktningen skall behandlas av styrelsen i samband med planens genomgång.

6 Budget och prognoser Resultatbudget med kommentarer om marknadsutveckling, konkurrenssituationen, prioriterade områden m.m för kommande års drift, investeringar och likviditetsutveckling, föreläggs styrelsen för godkännande årligen i november/december. Beslut utanför budgetens ramar skall särskilt godkännas av styrelsen. Helårsprognos med kommentarer skall upprättas årligen till mötet i november/ December. Prognoser presenteras vid styrelsemöten mars, juni och augusti/sept Organisation Förändringar i Bolagets övergripande organisationsstruktur skall föreläggas styrelsen. Löne-, ersättnings- och villkorsstruktur beslutas av styrelsen efter av VD framlagt förslag. Löner och övriga villkor för personer som rapporterar direkt till VD rapporteras till styrelsen en gång per år. Årsredovisning, delårsrapporter och månadsrapporter VD ansvarar för framtagandet och utformandet av dessa rapporter. Månads visa resultatrapporter skall tillställas styrelsen senast den 20:e i månaden efter rapportmånaden, semesterperioden undantagen.

7 Policies VD ansvarar för att Bolaget har av styrelsen godkända system och policies på följande områden och att dessa kommuniceras och tillämpas i Bolaget: Personal Jämställdhet Skydd och säkerhet Internkontroll Information Miljö Dessa policies skall finnas framme före den 1 juni 2004, för att därefter tillämpas. Beslut VD ansvarar för att företagsledningen fungerar effektivt, kontinuerligt har sammanträden samt att viktigare beslut av företagsledningen protokolleras och dokumenteras på ett tillfredställande sätt. Ansvarig vid VD:s ledigheter VD skall till Ordföranden anmäla ledighet och semester. Under dessa perioder skall VD utse ställföreträdare och informera Ordförande om detta.

8 Attester VD ansvarar för att Bolaget har ett av styrelsen godkänt och uppdaterat attestreglemente och att detta följs. Ordföranden, eller den Ordföranden delegerar detta till, attesterar löpande VD:s personliga utgifter för Bolaget samt VD: s ledigheter, varefter Bolagets revisorer årligen har att granska riktigheten i attesterna. Investeringar Bolagets investeringsram beslutas årligen av styrelsen VD:s befogenhet att inom ramen själv fatta beslut om investeringar, inom budgetens ram, uppgår till kronor vid varje investeringstillfälle. Investeringar utöver detta belopp eller utanför budgetramen skall av VD framläggas med vederhäftigt investerings äskande för särskilt beslut i styrelsen. VD skall årligen, i samband med styrelsens sammanträde i mars, presentera en uppföljning av utfallet av tidigare års genomförda investeringar. Lån, säkerhet mm Upptagande av lån, ställande av säkerhet, leasingengagemang eller annan ansvarsförbindelse skall godkännas av styrelsen.

9 Revisorer mm VD har ansvaret för den löpande samverkan med Bolagets revisorer. Skulle väsentliga brister i redovisningssystemen eller förmögenhetsbrott rapporteras åligger det VD, oaktat revisorernas eventuella kommunikation, att rapportera detta till styrelsen. VD skall tillse att revisorerna en gång om året personligen rapporterar sitt arbete direkt till styrelsen. VD ansvarar, efter samråd med de externa revisorerna för organisationen av Bolagets internkontroll Ordförande VD

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Inledning Getinge är ett globalt företag med verksamhet i 40 länder och egen produktion i 9 länder. Förändrings- och tillväxttakten har sedan

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA Bolagsstyrning 39 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Biotage 2013 Bolagsstyrning

Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotages bolagsstyrningsmodell Aktieägare Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen Valberedning Ersättningsutskott Bolagsstämma Styrelse

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer