4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete."

Transkript

1 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. UMSYS är en ekonomisk förening, och en del av samhällsvetarsektionen (hädanefter benämnd SAMSEK) inom Umeå Studentkår. 2 Mål Tillvarataga UMSYS medlemmars intressen. Verka för en bra utbildning för studerande vid systemvetenskapliga programmet, programmet för digital medieproduktion, samt för de studenter som läser fria informatikkurser. Sprida information om utbildningen på arbetsmarknaden. Verka för samarbete och kamratskap mellan ovan nämnda studenter. 3 Medlemmar Alla som studerar systemvetenskapliga programmet, programmet för digital medieproduktion eller läser fristående kurser i informatik vid Umeå Universitet har rätt till medlemskap. 4 Styrelsen 4.1 Styrelsen består av: Administrativa utskottet: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 2 st ledamöter, ordförande samt vice ordförande för arrangemangsutskottet, ordförande samt vide ordförande för informationsutskottet, ordförande samt vice ordförande för relationsutskottet. Vid frånvaro av undergruppsordförande inträder vederbörandes vice som ersättare. Alla medlemmar i styrelsen har yttrande-, yrkande- och rösträtt. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

2 4.3 Vice Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Hjälper ordföranden och träder in som ersättare vid dennes frånvaro, samt har rätt att teckna firma i ordförandes frånvaro. 4.4 Sekreterare Väljs under UMSYS årsmöte. Ansvarar för att mötesprotokoll förs. 4.5 Kassör Väljs under UMSYS årsmöte. Ansvarar gentemot styrelsen för UMSYS ekonomi. Sköter UMSYS löpande bokföring, upprättar räkenskapsberättelse och bokslut till årsmötet, samt har rätt att teckna firma. 4.6 Ledamöter Väljs på UMSYS årsmöte. 4.7 Undergruppsordföranden Väljs på UMSYS årsmöte. 4.8 Uppgifter Styrelsens uppgifter Styrelsen ansvarar för UMSYS verksamhet och ekonomi. Styrelsen ansvarar även för att information angående UMSYS verksamhet når medlemmarna Undergruppernas uppgifter Informationsutskottet ansvarar för förmedling av information mellan UMSYS och dess medlemmar. Relationsutskottet ansvarar för kontakt mellan UMSYS och UMSYS intressenter i näringslivet, samt relationer med institutionen för informatik. Arrangemangsutskottet ansvarar för UMSYS festliga aktiviteter UMSYS representanters uppgifter UMSYS representanter i övriga organ är skyldiga att hålla en löpande kontakt med styrelsen. 4.9 Beslut Styrelsen är beslutsmässig när 60 % av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsen får ej besluta i: Stadgefrågor Upplösning av föreningen 4.10 Styrelsemöten Styrelsemöten skall utlysas i god tid före mötet. Vid styrelsemötet skall dagordning finnas tillgänglig för övriga styrelsen minst två dagar innan mötet, innehållande följande punkter: 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av justerare. 4. Föregående protokoll läses upp och godkänns av styrelsen.

3 5. Ordförande föredrar. 6. Presentation från utskotten. 7. Övriga frågor. 8. Nästa möte. 9. Mötets avslutande. För mötet aktuella besluts och diskussionspunkter, skall dessa placeras i numrerad följd mellan punkterna; Presentation från utskotten och Övriga frågor. Under Övriga frågor får inga beslut av ekonomisk natur fattas. Mötesprotokollet skall finnas tillgängligt för styrelsen senast två dagar efter mötet, godkänt av den vid mötet valda justeraren Övriga deltagare Om styrelsen vill kan fler personer än ledamöterna få deltaga vid möten. Styrelsen beslutar då om eventuell yttrande- och yrkanderätt för dessa personer Firmatecknare Ordförande och kassör är firmatecknare, var och en för sig. Vice ordförande kan agera firmatecknare vid ordförandes frånvaro. 5 Årsmöte Årsmöte skall hållas under vårterminen. Skriftlig kallelse skall anslås senast två veckor före årsmötet. Valberedningens förslag skall anslås senast en vecka före årsmötet. Verksamhets-, räkenskaps- och revisionsberättelse skall anslås senast en vecka före årsmötet. UMSYS medlemmar har vid årsmötet yttrande-, yrkande- och rösträtt. Även av styrelsen inbjudna gäster kan ges yttrande- och yrkanderätt. 5.1 Motioner Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. 5.2 Stadgeändringar Förändringar i stadgarna får endast ske på årsmötet med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna från UMSYS. Stadgeändringar ska tillsändas Samhällsvetarsektionen för godkännande och träder ikraft först sedan de fastställts av Samhällsvetarsektionens styrelse. 5.3 Årsmötets punkter Vid årsmötet skall följande punkter behandlas: Mötets öppnande Val av presidium Val av två justerare, som jämte ordförande justerar mötesprotokollet Godkännande av dagordning Fastställande av röstlängd Verksamhetsberättelse Räkenskapsberättelse Revisionsberättelse Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner Val av:

4 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör 2 st ledamöter Ordförande för arrangemangsutskottet Vice ordförande för arrangemangsutskottet Ordförande för relationsutskottet Vice ordförande för relationsutskottet Ordförande för informationsutskottet Vice ordförande för informationsutskottet Valberedning Revisor Utbildningsbevakare Representanter till utbildningsutskottet 2st Arbetsmarknadsdagsrepresentanter (UNIADEN) Övriga frågor Under "Övriga frågor" får inga beslut av ekonomisk natur fattas. Det justerade och godkända mötesprotokollet skall finnas tillgängligt senast en vecka efter mötet. 5.4 Valberedningen Valberedningen består av: En sammankallande Två ledamöter Vid eventuella avhopp från valberedningen åläggs styrelsen att utse ersättare eller kalla till extra årsmöte. 6 EXTRA ÅRSMÖTE 20% av UMSYS medlemmar eller 50% av styrelsen har rätt att kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte kan hållas på vår- eller höstterminen. Extra årsmöte kan behandla en eller flera av punkterna under 5. Skriftlig kallelse skall anslås senast en vecka före årsmötet. 7 PROTOKOLL Protokoll från årsmöte skall finnas tillgängligt senast tre veckor efter mötet. Protokoll från styrelsemöte skall finnas tillgängligt i rimlig tid efter mötets avslut, förslagsvis senast två dagar efter mötet. 8 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Beslut om UMSYS upplösning måste fattas vid årsmötet med 3/4 majoritet av de närvarande medlemmarna från UMSYS. Vid en upplösning tillfaller UMSYS tillgångar ledningsgruppen för det systemvetenskapliga programmet. Tillgångarna skall användas till förmån för de studerande vid det systemvetenskapliga programmet vid Umeå Universitet. Ändringar i denna paragraf måste godtagas vid två olika årsmöten med minst sex månaders mellanrum.

5 UMSYS TILLGÅNGAR UMSYS främsta inkomstkälla är UNIADEN, i vilken vi är delägare. Varje år lånar UMSYS ut kr för genomförandet av UNIADEN. Efter att UNIADEN har gått av stapeln får vi tillbaka den utlånade summan, samt en vinst som fördelas mellan alla ägarföreningar. UNIADENS ägarföreningar är UMSYS, PLUM (personalvetarnas förening), HHUS (handelshögskolan) samt NTK (natur- och teknologkåren). UMSYS har 1 mandat i UNIADENs ledningsgrupp. Även PLUM har 1 mandat, HHUS 3 mandat och NTK 6 mandat. Vidare får vi även pengar från SAMSEK, samhällsvetarsektionen, vilka får pengar enligt följande: 25kr per student och 50kr per medlem, där medlem syftar på en student som är medlem i Umeå Studentkår. Därefter fördelas pengarna mellan SAMSEKs medlemsföreningar efter att dessa uppfyllt SAMSEKs fastställda krav. Detta innebär att föreningarna följer SAMSEKs stadgar, lämnar in en årlig verksamhetsplan, samt en verksamhetsberättelse för varje termin. Exempel på tidigare verksamhetsberättelser samt verksamhetsplaner finns sparade på UMSYS dator. Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen skall skrivas under av styrelsens ordförande samt kassör. Därefter lämnas dessa till SAMSEKs kassör. Verksamhetsberättelse lämnas in i slutet av varje termin, verksamhetsplan lämnas in inför varje verksamhetsår.

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer