BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEFATTNINGBESKRIVNINGAR"

Transkript

1 BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014

2 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR STYRELSEN ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE SKATTMÄSTARE SEKRETERARE SOCIALA UTSKOTTET Ordförande Vice ordförande evenemang Vice ordförande sport UTBILDNINGSUTSKOTTET Ordförande Vice ordförande NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Ordförande Vice ordförande MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET Ordförande Vice ordförande VALBEREDNINGEN KVARTERMÄSTARE

3 1. FÖRENINGENS REVISOR Som revisor för Södertörns Förenade Ekonomer är man ansvarig för att granska föreningens ekonomi samt verksamhet. Revisorn ingår även i föreningens stadgetolkningskommitté, tillsammans med föreningens ordförande samt representant för Södertörns Högskolas studentkår, SöderS, där tolkning av stadgan ska göras vid tvist om denne. Att vara föreningens revisor innefattar bland annat dessa uppgifter: Att granska föreningens verksamhet så att den ligger i linje med framtagna styrdokument för denne. Att granska föreningens ekonomi så att den sköts på ett tillfredställande sätt. Att fastställa föreningens resultat- och balansräkning. Att ingå i föreningens stadgetolkningskommitté. Att sammanställa en revisionsberättelse till föreningsstämman. Att ge rekommendationer till föreningsstämman i frågan om stadgeändring. Att vara till stöd för föreningen. 2

4 2. STYRELSEN Styrelsen är föreningens verkställande organ som väljs av och ansvarar inför föreningsstämman. Styrelsen leder föreningens verksamhet och bär ansvaret för att föreningens ekonomi sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen ansvarar bland annat för dessa uppgifter: Att upprätta budget för kommande verksamhetsår. Att upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Att se till att alla aktiviteter som görs och beslut som tas följer budget och gällande verksamhetsplan. Att ha det övergripande ansvaret att utveckla organisationen. Att arbeta i linje med föreningens stadgar. Att dagligen vara goda ambassadörer för föreningen mot medlemmar, icke medlemmar och övriga intressenter. Att engagera aktiva medlemmar för att kunna utveckla verksamheten. Att engagera medlemmar att söka poster i nästkommande styrelse. Att löpande dokumentera föreningens arbete för att göra en god överlämning till nästkommande styrelse. Att utvärdera tidigare överlämning samt utefter den skapa dokument för att underlätta för kommande överlämningar. Att ansvara för att presidiemöten hålls kontinuerligt under verksamhetsåret. Att ansvara för att e-day planeras och genomförs. Att ansvara för att minst en inspark planeras och genomförs. Att ansvara för föreningens lokal, förråd och materiella tillgångar. Att ansvara för att föreningen använder krisplanen, så som krisplanen föreskriver, och reviderar denna vid behov. 3

5 3. ORDFÖRANDE Som ordförande för Södertörns Förenade Ekonomer är man organisationens firmatecknare och har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom föreningen. Ordförande är även, tillsammans med skattmästaren, ansvarig för föreningens ekonomi och ska se till att den sköts på ett tillfredställande sätt. Att vara ordförande innefattar bland annat dessa uppgifter: Att ha det övergripande ansvaret för föreningen. Att koordinera föreningens verksamhet. Att arbeta med långsiktiga mål för utveckling av föreningen. Att ansvara för att styrelsemöten hålls kontinuerligt samt vara styrelsemötets mötesledare. Att tillsammans med styrelsen fastställa en verksamhetsplan och en budget. Att tillsammans med vice ordförande och skattmästare teckna firma. Att tillsammans med skattmästare ha kontakt med föreningens revisor. Att representera föreningen vid möten med Institutionen för samhällsvetenskaper. Att godkänna och signera samarbetsavtal. Att ansvara för att planera och genomföra årsstämmor. Att ansvara för att föreningens monterplatser beställs och bemannas under exempelvis, arbetsmarknadsdagar, terminstartsmässor, marknadsföringsplatser mm. Att vara föreningens S.E.R.O.-ansvarig och därmed hålla god kontakt med dess styrelse. Att hålla god kontakt med Södertörns Högskolas studentkår SöderS. Att tillsammans med Marknadsföringsutskottets ordförande vara ansvarig utgivare för innehållet i de kanaler som föreningen förvaltar över. Att ingå i föreningens krisledning. 4

6 4. VICE ORDFÖRANDE Som vice ordförande för Södertörns Förenade Ekonomer svarar man, i första hand, till ordförande och ska fungera som ett komplement till denne i det dagliga arbetet. I det fall då ordförande för föreningen avgår under verksamhetsåret förväntas det att vice ordförande övertar ordförandes plats. Utöver detta ansvarar vice ordförande, tillsammans med resterande styrelse, för den löpande verksamheten och därmed organisationens utveckling. Att vara vice ordförande innefattar bland annat dessa uppgifter: Att tillsammans med ordförande och skattmästare vara firmatecknare. Att ansvara för rekrytering och uppföljning samt för att uppsamlingsmöten (för att informera om föreningens verksamhet och rekrytera aktiva) utförs. Att arbeta tillsammans med föreningens ordförande, i syfte att lägga fram förslag på utveckling av organisationen. Att ansvara för att löpande under året hålla god kontakt med utskottens ansvariga och vara till stöd för dessa. Att tillsammans med ordförande, aktivt arbeta för att hålla en god kontakt med föreningens samarbetspartners och Södertörns Högskolas studentkår, SöderS. Att arbeta för att ständigt vara uppdaterad i frågor gällande föreningen. Att arbeta aktivt för en god sammanhållning inom styrelsen samt hålla uppföljningssamtal med varje utskott vid minst 2 tillfällen per år. Att ingå i föreningens krisledning. 5

7 5. SKATTMÄSTARE Som skattmästare har man tillsammans med ordförande det övergripande ansvaret över all ekonomi och ska se till att den sköts på ett tillfredställande sätt. Skattmästaren är även, tillsammans med ordförande och vice ordförande, föreningens firmatecknare. Att vara skattmästare innefattar bland annat dessa uppgifter: Att ha en övergripande blick över all ekonomi inom föreningen. Att hålla en god kontakt med föreningens revisor. Att tillsammans med ordförande och vice ordförande teckna föreningens firma. Att ansvara för in- och utbetalningar och för att bokföra löpande transaktioner. Att kunna ta ekonomiska beslut, baserat på föreningens budget och riktlinjer. Att leda budgetarbetet och göra uppföljningar kontinuerligt över verksamhetsåret. Att ansvara för föreningens bokslut. Att ansvara för föreningens kontokort. Att ansvara för föreningens kontanthantering och kortläsare. Att ha övergripande ansvar för budget i föreningens större projekt som t.ex. arbetsmarknadsdagen e-day. 6

8 6. SEKRETERARE Sekreterarens huvuduppgift är att ha det övergripande ansvaret för föreningens dokument inom föreningen och förväntas att hålla dessa organiserade, lättillgängliga och arkiverade. Att vara sekreterare innefattar bland annat dessa uppgifter: Att upprätta dagordningar samt protokollföra föreningens styrelsemöten. Att arbeta med och utveckla styrelsens mötesteknik samt vara intresserad av och tillämpa relevant formalia in i styrelsens arbete. Att arbeta för att utveckla, och i de fall det är erfoderligt, upprätta dokument till stöd för föreningens verksamhet. Att arbeta för att vara uppdaterad om samt utveckla föreningens stadgar. Att ansvara för föreningens dokument och arbeta för att dessa ska finnas tillgängliga för intressenter på föreningens Google Drive. Att ansvara för hantering av kontrakt som skrivs av föreningen. Att ansvara för att vara uppdaterad inom dokument för bidragsansökningar och vid behov vara till hjälp vid formulering av dessa. Att ansvara för styrelsens anmälningar samt resebokningar till konferenser. Att ansvara för föreningens lokalbokning. Att ansvara för föreningens medlemsregister, och i samband med detta ansvara för att föreningen följer Personuppgiftslagen (PUL). Att ansvara för föreningens interna dokument (Google Docs, one.com mailadresser). Att ansvara för arkivering av SÖFREs fysiska dokument. 7

9 7. PROJEKTLEDARE SOM VALTS AV STYRELSEN Som projektledare för ett av SÖFREs stora projekt har man det huvudsakliga och övergripande ansvaret för den planering som krävs för att utföra projektet. Projektledaren ska arbeta med att tillsätta samt leda en projektgrupp och tillsammans med denna grupp arbeta för att projektet genomförs. Projekt som idag omfattas av denna befattningsbeskrivning är: e-day Insparken SÖFREs Entreprenörsdag Att vara projektledare innefattar bland annat dessa uppgifter: Att tillsätta en projektgrupp. Att aktivt arbeta för att utveckla och förbättra projektet. Att tillsammans med projektgruppen skapa tydliga mål för projektet och se till att samtliga i gruppen är medvetna om och strävar efter att uppnå dem. Att upprätta budget för projektet. Att ansvara för alla avtal samt fakturor inom projektet. Att ansvara för att projektets verksamhet rapporteras till styrelsen. Att aktivt arbeta med planering av projektet och följa upp alla områden inom projektgruppen. Att hålla i projektgruppsmöten kontinuerligt under verksamhetsåret. Att samarbeta med Näringslivsutskottet i frågor gällande företagskontakter. Att ansvara för att projektgruppen går igenom och använder sig av krisplanen. Att dagligen vara goda ambassadörer för föreningen mot medlemmar, icke medlemmar och övriga intressenter. 8

10 8. SOCIALA UTSKOTTET Sociala utskottet ska arbeta för att öka mervärdet för föreningens medlemmar i form av att anordna fester, sittningar, sportaktiviteter samt vara delaktig i diplomeringen och andra sociala evenemang. Utskottet arbetar i projektform med en eller fler projektledare samt en projektgrupp per projekt. Utskottet leds av utskottets ordförande samt en vice ordförande med inriktning på evenemang och en vice ordförande med inriktning på sport. 8.1 Ordförande Som ordförande för Sociala utskottet har man det övergripande ansvaret för att organisera och utveckla utskottet. Ordförande ansvarar även för att utskottet följer de riktlinjer som styrelsen satt upp i verksamhetsplanen för verksamhetsåret. Att vara ordförande för Sociala utskottet innefattar bland annat dessa uppgifter: Att ha det övergripande administrativa ansvaret över utskottet och dess aktiviteter. Att föra utskottets talan vid styrelsemöten. Att ha ansvaret tillsammans med skattmästaren att utskottets budget hålls. Att arbeta kontinuerligt under verksamhetsåret med att planera aktiviteter tillsammans med vice ordföranden och aktiva inom utskottet. Att ansvara för att löpande under verksamhetsåret planera in utskottsmöten. Att arbeta för att hjälpa de andra utskotten när de kommer till dennes expertområde, dvs. det sociala. Att ansvara för att utskottets verksamhet rapporteras till styrelsemöten. Att tillsammans med Utbildningsutskottet vara delaktig i planeringen och genomförandet av en diplomering. Att sammankalla till utskottsmöten. 9

11 8.2 Vice ordförande evenemang Som vice ordförande med ansvar för evenemang har man det övergripande ansvaret att planera och genomföra sociala evenemang för studenterna på Södertörns högskola. Att vara vice ordförande med ansvar för evenemang innefattar bland annat dessa uppgifter: Att ansvara för att, tillsammans med aktiva inom Sociala utskottet, planera sociala evenemang så som till exempel sittningar, fester, mingel mm. Att ansvara för att utvärderingar görs för de aktiviteter som denne ansvarar för. Att arbeta för att göra det enkelt för aktiva att starta och driva projekt inom dennes expertområde, dvs. evenemang. Att föra protokoll under utskottsmötena samt att ansvara för att boka in enskilda eventmöten. Att hålla en kontinuerlig dialog och rapportera till ordförande i Sociala utskottet om kommande aktiviteter. Såväl budget som utförande av aktiviteter. Att vara ett stöd för och uppmuntra projektledare under projektarbetets gång. Att inneha delat dokumentansvar samt ansvara för att protokoll förs under utskottets regelbundna möten. Protokollen ska finnas tillgängliga för övriga i styrelsen. Att tillsammans med vice ordförande med ansvar för sport ha ett delat ansvar för utskottets aktiva. 10

12 8.3 Vice ordförande sport Som vice ordförande med ansvar för sport har man det övergripande ansvaret att planera och genomföra sportaktiviteter för studenterna på Södertörns högskola. Att vara vice ordförande med ansvar för sport innefattar bland annat dessa uppgifter: Att ansvara för att, tillsammans med aktiva inom sociala utskottet, planera sportaktiviteter. Att ansvara för att utvärderingar görs för de aktiviteter denne ansvarar för. Att arbeta för att göra det enkelt för aktiva att starta och driva projekt inom dennes expertområde, dvs. sportaktiviteter. Att föra protokoll under utskottsmötena samt att ansvara för att boka in enskilda sportmöten. Att hålla en kontinuerlig dialog och rapportera till ordförande i Sociala utskottet om kommande aktiviteter. Såväl budget som utförande av aktiviteter. Att vara ett stöd för och uppmuntra projektledare under projektarbetets gång. Att tillsammans med vice ordförande med ansvar för event ha ett delat ansvar för utskottets aktiva. 11

13 9. UTBILDNINGSUTSKOTTET Utbildningsutskottet ska arbeta för att öka mervärdet för föreningens medlemmar i form av workshops och annan studiehjälp. Utskottet har även huvudansvaret för att bevaka och vara uppdaterad inom ekonomiutbildningar på Södertörns högskola. Utöver detta ska utskottet ansvara för SM i ekonomi. 9.1 Ordförande Som ordförande för Utbildningsutskottet har man det övergripande ansvaret för att organisera och utveckla utskottet. Ordförande ansvarar även för att utskottet följer de riktlinjer som styrelsen satt upp i verksamhetsplanen för verksamhetsåret. Att vara ordförande för Utbildningsutskottet innefattar bland annat dessa uppgifter: Att ansvara för delegationen av arbetet inför SM i ekonomi. Att ansvara för att planera och utlysa utskottsmöten. Att ha huvudansvaret för att workshops genomförs under verksamhetsåret inom relevanta ekonomikurser. Att ha huvudansvaret för att intern utbildning genomförs i föreningen. Att tillsammans med näringslivsutskottet, arbeta för att extern utbildning genomförs i föreningen. Att arbeta med långsiktiga mål för ekonomiutbildningen på Södertörns högskola. Att aktivt arbeta för en god kontakt med Institutionen för Samhällsvetenskaper. Att ansvara för att utskottets verksamhet rapporteras till styrelsemöten. Att vara en god ambassadör för ekonomiutbildningen på Södertörns högskola mot ekonomistudenter och andra intressenter i Sverige. Att tillsammans med Sociala utskottet delta i planeringen och genomförandet av en diplomering. Att sammankalla till utskottsmöten. 12

14 9.2 Vice ordförande Som vice ordförande för utbildningsutskottet ska man, tillsammans med ordförande för utskottet, arbeta för utbildningsbevakning av Södertörns ekonomikurser. Som vice ordförande har man även ansvar för utskottets aktiva. Att vara vice ordförande för Utbildningsutskottet innefattar bland annat dessa uppgifter: Att stödja ordförande i ansvaret för att workshops genomförs under verksamhetsåret inom relevanta ekonomikurser. Att arbeta med att ta tillvara på synpunkter om ekonomiutbildningen och använda dem i diskursen kring utbildningen i stort. Att inneha dokumentansvar samt ansvara för att protokoll förs under utskottets regelbunda möten. Protokollen ska finnas tillgängliga för övriga i styrelsen. Att vara en god ambassadör för ekonomiutbildningen på Södertörns högskola mot ekonomistudenter och andra intressenter i Sverige. Att ansvara för att utvärderingar färdigställs. Att sträva efter att vara studentrepresentant i Institutionsnämnden för Samhällsvetenskaper. Att ansvara för utskottets aktiva. 13

15 10. NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Näringslivsutskottets främsta uppgift är att föra näringslivet närmare studenterna. Arbetet bygger på att knyta nya kontakter samt utveckla och uppfylla de samarbetsavtal som redan finns. Arbetet ska också inkludera att förse föreningen med likvida medel, genom att t.ex. knyta avtal med sponsorer Ordförande Som ordförande för näringslivsutskottet bär man det övergripande ansvaret för föreningens samarbetsavtal samt att utveckla utskottet. På ordförande faller även ansvaret över att delegera arbetet kring de företag som föreningen har kontakt med. Att vara ordförande för Näringslivsutskottet innefattar bland annat dessa uppgifter: Att kontinuerligt arbeta för att utveckla och förnya föreningens samarbetsavtal. Att delegera arbetet kring de företagskontakter föreningen innehar. Att vara uppdaterad i de samarbetsavtal som sedan tidigare existerar med företag och se till att dessa avtal uppfylls. Att arbeta för att ständigt knyta nya kontakter med näringslivet. Att hålla en nära relation med sponsoransvariga i projektgrupper. Att ansvara för att rapportering inkommer från e-day samt SÖFREs Entreprenörsdag till styrelsen. Att ansvara för att utskottets verksamhet rapporteras till styrelsemöten. Att sammankalla till utskottsmöten. 14

16 10.2 Vice ordförande Som vice ordförande för Näringslivsutskottet har man tillsammans med ordförande för utskottet ansvaret för de samarbetsavtal som knyts mellan föreningen och näringslivet. Att vara vice ordförande för Näringslivsutskottet innefattar bland annat dessa uppgifter: Att ansvara för de samarbeten som ordförande för utskottet delegerat. Att arbeta aktivt för att engagera aktiva medlemmar i utskottet. Att inneha dokumentansvar samt ansvara för att protokoll förs under utskottets regelbundna möten. Protokollen ska finnas tillgängliga för övriga i styrelsen. Att arbeta för att utveckla näringslivsaktiviteter. Att ansvara för utskottets aktiva. 15

17 11. MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET Marknadsföringsutskottets främsta uppgift är att marknadsföra föreningen internt samt externt mot studenter, näringsliv och andra intressenter. Arbetet bygger på att kartlägga och exploatera de informationskanaler som når ut till föreningens målgrupper Ordförande Som ordförande för Marknadsföringsutskottet bär man det övergripande ansvaret för föreningens marknadsföring och kommunikation gentemot medlemmar och ekonomistudenter. Man står också, tillsammans med föreningens ordförande, som ansvarig utgivare för innehållet i de kanaler som föreningen förvaltar över. Att vara ordförande för Marknadsföringsutskottet innefattar bland annat dessa uppgifter: Att utlysa samt leda utskottsmöten kontinuerligt över verksamhetsåret. Att tillsammans med vice ordförande för Marknadsföringsutskottet ansvara för föreningens informationskanaler. Ha det övergripande ansvaret för föreningens hemsida och att den sköts på ett tillfredställande sätt. Arbeta för att utveckla utskottet och föreningen i strategiska marknadsföringsfrågor. Ansvara för att utskottets verksamhet rapporteras till styrelsemöten. Att tillsammans med föreningens ordförande vara ansvarig utgivare för innehållet i de kanaler som föreningen förvaltar över. Att ingå i föreningens krisledning 16

18 11.2 Vice ordförande Som vice ordförande för Marknadsföringsutskottet är man tillsammans med ordförande för utskottet ansvarig för att föreningen marknadsförs tillräckligt och på ett korrekt sätt. Som vice ordförande har man även ansvar för att marknadsföra föreningen på externa kanaler som inte föreningen äger. Att vara vice ordförande för Marknadsföringsutskottet innefattar bland annat dessa uppgifter: Att tillsammans med ordförande för Marknadsföringsutskottet ansvara för föreningens informationskanaler. Att ha det övergripande ansvaret för utskottets aktiva. Att inneha dokumentansvar samt ansvara för att protokoll förs under utskottets regelbundna möten. Protokollen ska finnas tillgängliga för övriga i styrelsen. Att ansvara för att utveckla föreningens marknadsföringsaktiviteter. 17

19 12. VALBEREDNINGEN SÖFREs valberedning har som uppgift att rekrytera medlemmar till föreningens olika förtroendeuppdrag. Valberedningens främsta uppgift är att utvärdera och rekommendera kandidater till SÖFREs styrelse inför den extrainsatta årstämman, samt att göra en bedömning av styrelsens storlek och sammansättning för att sedan utifrån det, rekomendera antal ledamöter till föreningens stämma. Valberedningens arbete sker frikopplat från föreningens övriga organisation, men i samförstånd med styrelsen och föreningens revisor. Med det menas att valberedningen inte är underställd styrelsen utan har ett eget mandat. Att ingå i valberedningen är att inneha ett utav det största förtroendeuppdragen i föreningen. Att vara valberedning omfattar bland annat dessa uppgifter: Att söka kandidater till styrelseposter. Att utvärdera kandidater till styrelseposter. Att rekommendera kandidater till styrelseposter på stämman. Att rekommendera antal ledamöter i styrelsen inför stämman. Att söka projektledare till projektet Skiweek. Att utvärdera kandidater till projektledarroller. Att rekommendera kandidater till projektledarroller för styrelsen. Att söka kandidater till faddergeneraler för projektet Insparken. 18

20 13. KVARTERMÄSTARE En kvartermästare har till uppgift att ha kontroll över föreningens materiel. Posten innebär att ha kunskap om och dokumentation av föreningens materiel, för att effektivisera användandet av redan befintligt materiel och således minska föreningens materiella kostnader. Kvartermästaren är hela föreningens resurs för att underlätta det logistiska arbetet inför aktiviteter och projekt. Kvartermästaren tillsätts av styrelsen. Att vara kvartermästare innefattar bland annat dessa uppgifter: Att föra dokumentation över föreningens befintliga materiel. Att göra informationen tillgänglig för styrelsen om vilket materiel som finns. Att lösa eventuella materiella behov (uppgift delegeras från skattmästaren). Att vara ett stöd för utskotten vid aktiviteter och projekt. 19

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Josefine Johansson Datum 2015-12- 12 Senast uppdaterad 2016-10- 23 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Att främja en ökad trivsel och ett gott kamratskap medlemmar emellan. Att främja samarbetet mellan medlemmar och förvaltningen.

Att främja en ökad trivsel och ett gott kamratskap medlemmar emellan. Att främja samarbetet mellan medlemmar och förvaltningen. STADGAR Dessa stadgar gäller fr.o.m. 2015-03-18 1 Namn Föreningens namn är Cefyrekon. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Kristianstad. 3 Ändamål Cefyrekon är en partipolitiskt, religiöst och fackligt oberoende

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Juridiska Föreningen 1. Juridiska Föreningens styrelse Samtliga ledamöter av Juridiska Föreningens Styrelse ska: delta vid styrelsemöten stå till

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehåll 1. Medlemmar... 1 1.1 Aktiva medlemmar... 1 1.1.1 Ansvarig/ordförande... 1 1.1.2 Val av Ansvarig/ordförande... 1 1.1.3 Överlämning... 1

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Arbetsordningar Utgåva 1:2007

Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Innehållsförteckning Kapitel 1 Arbetsgruppen...3 1.1 Verksamhet...3 1.2 Arbetsgruppens ledamöter...3 1.3 Beslut...4 1.4 Protokoll...4 1.5 Rättigheter...4 1.6 Ekonomisk verksamhet...4

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN Reviderad 2014-03-25 NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Ordförande för Näringslivsutskottet ansvarar för att det sker löpande kontakt mellan sitt utskott och andra näringslivsrelaterade

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Byordning för Laknäs Östanhols byalag

Byordning för Laknäs Östanhols byalag 1 Föreningens namn Laknäs och Östanhols byar utgör en ideell förening med namnet Laknäs Östanhols byalag. 2 Föreningens säte Den ideella föreningen, Laknäs Östanhols byalag, har sitt säte i Leksands Kommun.

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

EXTRAINSATT ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR

EXTRAINSATT ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR EXTRAINSATT ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR 20 oktober 2015, 16.00 i sal MB416 En guide till EXTRAINSATTA ÅRSSTÄMMAN 2015 Stunden för SÖFREs kanske mest spännande dag är äntligen här. Det är dags för den årliga extrainsatta

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

Propositionangående antagande av nya stadgar

Propositionangående antagande av nya stadgar Propositionangående antagande av nya stadgar Bakgrund: Styrelsen har under året som gått vid ett flertal tillfällen rådfrågat stadgarna i olika situationer. Ibland har stadgarna varit till hjälp, men många

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer