Propositioner. Proposition Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator"

Transkript

1 Propositioner Proposition Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter att detta har skapat missförstånd och komplikationer kring styrelsens interna kommunikation och arbete. Dessa komplikationer skulle kunna undvikas genom att en post ensam ansvarar för dessa uppgifter. Vi föreslår därför att styrelseposten Projektkoordinator avskaffas och att föreningens Vice ordförande istället ansvarar för de arbetsuppgifter som tidigare tillfallit Projektkoordinatorn. Styrelsen föreslår därför vårmötet besluta: Att avskaffa styrelseposten Projektkoordinator inom föreningsstyrelsen. Att ansvarsområden som tidigare fallit under denna post delegeras till Vice ordförande. Proposition Inrättande av ledamot i styrelsen: Villan-ansvarig I takt med att arbetsuppgifterna kring Villan bedrivs allt mindre i projektform och får allt större vikt för föreningen är det på sin plats att detta ansvarsområde delegeras till en funktion med ett tydligt mandat inom föreningen. Detta för att dels kunna föra föreningens talan ännu tydligare i villankommittén men även för att säkerställa att styrelsen är väl insatt i det arbete som villankommittén bedriver. Styrelsen föreslår därför vårmötet besluta: Att inrätta styrelseposten Villan-ansvarig inom föreningsstyrelsen. Proposition Inrättande av ledamot i styrelsen: IT-ansvarig Allteftersom föreningen införskaffar teknisk utrustning, upprättar system för marknadsföring via t.ex. sociala medier och/eller webbformulär etc. uppstår behovet av en IT-ansvarig. Denna skulle komma att ansvara för införskaffande, underhåll och utlåning av all teknisk utrustning som föreningen äger och handhar. Under de gångna verksamhetsåren har detta ansvar inte varit tydligt knutet till en specifik post inom styrelsen och därigenom har det även införskaffats utrustning av varierande kvalitet samt att saker och ting inte har fungerat som de ska pga. handhavande fel eller dyl. Därför föreslår föreningsstyrelsen vårmötet besluta: Att inrätta styrelseposten IT-ansvarig inom föreningsstyrelsen.

2 Proposition Förändring av Rådgivande församlingen Studentföreningen Agoras har idag en rådgivande församling vars uppgifter regleras av 3.5 i föreningens stadga: 3.5 Rådgivande församlingen Den Rådgivande församlingen består av a) Två Konsuler b) Studentföreningens ordförande c) Studentföreningens vice ordförande d) Näringslivsutskottets ordförande Samt lägst tre och högst åtta ledamöter, vilka ska komma från näringsliv eller kommun samt minst två tidigare ledamöter i studentföreningens styrelse. Ledamöterna i den rådgivande församlingen bör ha avlagt akademisk examen, ha erfarenhet från studentkårsverksamhet eller motsvarande samt ha en anknytning till Helsingborg Rådgivande församlingens syfte Syftet med den rådgivande församlingen är att ge styrelsen och utskotten kontinuerligt perspektiv från omvärlden och passerad tid på det arbete och de projekt som studentföreningen arbetar med Mandatperiod Konsulerna och ledamöter väljes av ett organisationsmöte (företrädelsevis Vårmöte) för en period av två verksamhetsår. Styrelsen föreslår att ingen från den sittande styrelsen bör ingå som ledamot i den rådgivande församlingen, detta eftersom det är den rådgivande församlingen som vid föreningens eventuella upplösning ansvarar för föreningens tillgångar. Om föreningsstyrelsen då är representerad i den rådgivande församlingen menar vi att det skulle uppstå jäv. Med bakgrund i detta föreslår styrelsen att presidiet i föreningsstyrelsen skall vara adjungerade vid den rådgivande församlingens möten. För att säkerställa kontinuiteten inom den rådgivande församlingen anser styrelsen det även vara nödvändigt att det sker val till församlingen varje år och att mandatperioden är två år dock bör man sträva efter att ha en spridning bland ledamöterna och konsulerna så

3 att alla inte väljs in på samma mandatperiod. Detta för att säkerställa kontinuitet inom den rådgivande församlingen. Syftet med den rådgivande församlingen är att ge styrelsen ett alternativt perspektiv på omvärlden och delge sina erfarenheter från tidigare verksamhetsår och andra organisationer för att underlätta för styrelsen att fatta beslut samt att skapa kontinuitet i föreningens arbete. Ålägganden: Att vid ett tillfälle under höstterminen samt ett tillfälle under vårterminen kalla till ett möte med den sittande föreningsstyrelsen för att stämma av kring föreningens löpande verksamhet. Att i anslutning till genomfört vårmöte kalla till ett möte med den avgående samt den nyvalda föreningsstyrelsen för att vara behjälpliga vid överlämning. Mandatperiod: Konsulerna och ledamöterna väljes av ett organisationsmöte (företrädelsevis vårmötet) för en period av två verksamhetsår. Konsulerna bör väljas vartannat år för att säkerställa att båda konsulerna inte träder av samtidigt. Nya ledamöter kan väljas in årligen. Styrelsen föreslår därför vårmötet besluta Att formulera om 3.5 i föreningsstadgan enligt följande Den Rådgivande församlingen består av Två Konsuler (tillika ordföranden) Samt lägst tre och högst åtta ledamöter, vilka ska komma från näringsliv eller kommun samt minst två tidigare ledamöter i studentföreningens styrelse. Ledamöterna i den rådgivande församlingen bör ha avlagt akademisk examen, ha erfarenhet från studentkårsverksamhet eller motsvarande samt ha en anknytning till Helsingborg. Studentföreningens presidium är ständigt adjungerande till den rådgivande församlingens sammanträden Att formulera numrera om till till förmån för en ny Att inrätta Rådgivande församlingens åligganden enligt följande Det åligger den rådgivande församlingen att årligen kalla föreningsstyrelsen till ett avstämningsmöte under kamratliga och relativt informella former i anslutning till höstmötet och ett i inför vårmötet. Utöver dessa två möten ska den rådgivande församlingen även träffa

4 den nyvalda samt den avgående styrelsen efter genomfört vårmöte, detta för att upprätthålla kontakt med föreningsstyrelsen och planera in kommande möten. Proposition Studentföreningen Agoras övertagande av Samhällsvetarkårens Helsingborgsverksamhet Vi anser det för föreningens fortsatta utveckling och fortlevnad vara nödvändigt att överta Samhällsvetarkårens Helsingborgsverksamhet. De senaste åren har det blivit en allt större förvirring bland föreningens medlemmar och andra intressenter kring vad föreningens övergripande syfte är och vad som skiljer studentföreningen Agora från övriga studentföreningar vid Campus Helsingborg. Studentföreningen Agora var ursprungligen ett utskott inom studentkåren Lundaekonomerna och gick då under namnet Service Management Ekonomerna. Vid denna tid organiserade man enbart studenter vid Institutionen för Service Management. I samband med kår obligatoriets upplösande valde föreningen att sträva efter en egen kårstatus och därigenom att bryta sig loss från Lundaekonomerna. Dock erhöll föreningen inte status som studentkår men valde trots detta att förbli en egen förening och drev hädanefter sin verksamhet som studentförening. Den huvudsakliga skillnaden mellan en studentförening och en studentkår skulle kunna sägas vara rätten att vara med påverka samt yttra sig kring beslut och ärenden som Lunds universitet fattar och hanterar kring utbildningar och andra verksamheter. Studentföreningen har idag en stabil medlemsutveckling, en väletablerad introduktionsverksamhet i form av nollningsveckan, en stark och välutvecklad arbetsmarknadsdag i Agora-dagen och ett flertal uppskattade evenemang för medlemmarna under föreningens vanliga verksamhetsår. Dock är det så att det i dagens läge, då vi står utan den kårstatus som man eftersträvade i samband med bildandet av föreningen, flera gånger per termin uppstår situationer där beslut gällande Campus Helsingborg och framförallt våra egna utbildningar fattas utan att föreningen har möjlighet att påverka eller ens yttra sig. Samtidigt som studentföreningen Agora har en väletablerad verksamhet vid Campus kämpar den studentkår, Samhällsvetarkåren, som har till uppgift att bevaka våra medlemmars intressen och utbildningar vid Campus Helsingborg med att etablera sig vid Campus. Studentkåren har under de gångna verksamhetsåren försöka starta upp en verksamhet vid Campus utan att konkurrera med någon av de redan befintliga studentföreningarna vid Campus. Detta har lett till att de har svårt att rekrytera medlemmar. Under det gångna verksamhetsåret föddes därför en idé.

5 Idén att slå samman studentföreningen Agora med Samhällsvetarkåren genom att Studentföreningen Agora går upp i Samhällsvetarkåren som en autonom sektion vid Campus Helsingborg. Detta för att Agora återigen ska kunna yttra sig och påverka i frågor som rör utbildningarna vid Campus Helsingborg samtidigt som Samhällsvetarkåren löser sin fråga om hur de ska kunna etablera sig vid Campus utan att konkurrera med de redan befintliga föreningarna Med bakgrund i detta anser föreningsstyrelsen att det för föreningens fortsatta utveckling och verksamhet är nödvändigt att överta Samhällsvetarkårens Helsingborgsverksamhet. Därför föreslår vi att Studentföreningen Agora upplöses och att Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora övertar föreningens verksamhet samt hädanefter sköter all utbildningsbevakning och övrig kårverksamhet som Samhällsvetarkåren haft i Helsingborg. Detta villkorat med att Studentföreningens nyvalda styrelse väljs till Helsingborgssektionens styrelse. Föreningsstyrelsen föreslår vårmötet att besluta: Att upplösa studentföreningen Agora. Att studentföreningen Agora tar ansvar för Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora. Att Helsingborgssektionen Agora blir förmånstagare och förvaltare av studentföreningen Agoras etablerade verksamhet vid Campus Helsingborg. Att ovanstående tre att-satser endast är giltiga då studentföreningen Agoras nyvalda styrelse väljs in som sektionsledning för Helsingborgssektionen Agora inom samhällsvetarkåren.

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 5 2.1 Ordförande... 5 2.1.1 Ansvarsområde... 5 2.1.2 Arbetsformer... 5 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17

Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17.1 Val av sekreterare.2 Mötets öppnande.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.4

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Våren 2014 tar Kårfullmäktige (FUM) ett beslut om att avveckla den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande (Armu-ordf) genom att bifalla

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS INNEHÅLL KAPITEL 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL... 4 KAPITEL 2 MEDLEMSKAP... 5 STUDENTMEDLEMMAR... 5 SENIORMEDLEMMAR... 5 STÖDMEDLEMMAR... 5 HEDERSMEDLEMMAR... 5 KAPITEL 3 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer