Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG"

Transkript

1 Antagen av Fullmäktige Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå vid Konstnärliga fakulteten, samt b. på universitetsnivå genom GUS 3. a. Driva studiesociala frågor, och b. arrangera studiesociala aktiviteter 4. Vara Konstkårens ansikte inåt och utåt 5. Sköta det dagliga arbetet med administration och kommunikation för Konstkåren Dessa områden rymmer en rad olika arbetsuppgifter vilka beskrivs nedan. Presidiet är en del av styrelsen som är det organ som tar beslut i många frågor och ärenden samt fungerar som ett diskussionsforum för presidiet. Se Arbetsordning för Konstkårens Styrelse för information om styrelsens åligganden och åtaganden. 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut Vanligtvis är det styrelsen som formellt utför Fullmäktiges beslut, men styrelsen och även fullmäktige kan delegera direkt till presidiet att både bereda och verkställa besluten. Ofta handlar det om att driva frågor i olika forum och t.ex. sammanställa skrivelser, vilka styrelsen beslutar om riktning för. Många viktiga handlingar och dokument inför fullmäktige såsom verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan, budget, styrdokument och åsiktsdokument som styrelsen tar beslut om har i praktiken presidiet i uppgift att sammanställa. Det är även presidiets uppgift att sammanställa och dokumentera handlingar som dagordning, bilagor och protokoll inför styrelsemöten och fullmäktigemöten.

2 Sida 2 av 7 2a. Sköta utbildningsbevakning på fakultetsnivå vid Konstnärliga fakulteten Presidiet ska företräda och representera studenterna på fakultetsnivå vid Konstnärliga fakulteten. På institutionsnivå är det sektionernas kåraktiva som sköter den direkta studentrepresentationen, men även där ska presidiet finnas som stöd vid behov samt kommunicera utbildningsrelaterade frågor med sektionerna åt båda hållen. Följande studentrepresentantuppdrag vid Konstnärliga fakulteten är direkt knutna till presidiet om inte styrelsen beslutar något annat: Fakultetsstyrelsen (2 poster, arvoderade) Prefektrådet (1 post, arvoderad) Lärarförslagsnämnden (1 post, arvoderad) Kvalitetsrådet, (1-2 av 3 poster, icke-arvoderade) inklusive Kvalitetsrådets Styrgrupp (1 post, icke-arvoderad) Från 2014/15 även: Campus Näckrosen Styrgrupp (1 post, arvoderad) Campus Näckrosen Rådgivande Kommitté (1 post, arvoderad) Ytterligare organ och arbetsgrupper vid fakulteten och universitetet som uppkommer under verksamhetsåret och som beräknas pågå under en kortare tid än 6 månader har presidiet rätt att bemanna. Styrelsen kan dock besluta, i samråd med presidiet, att välja personer inom eller utom styrelsen till samtliga uppdrag. Studentärenden Enskilda studentärenden går i första hand genom sektionen och de sektionsaktiva. Vid behov kan också presidiet kopplas in som stöd. Räcker inte presidiets tid eller kunskap till kan presidiet koppla in GUS studentombud om studenten vill. 2b. Sköta utbildningsbevakning på universitetsnivå genom GUS Presidiet ska företräda och representera Konstkårens studenter i Göteborgs Universitetets Studentkårers samarbetsorgan, GUS. Konstkåren är sedan 2010 medlemskår i GUS och enligt GUS stadgar har Konstkåren för närvarande 1 mandat i GUS styrelse besatt av 1 ledamot samt 1 suppleant. Dessa tillfaller presidiet. GUS-interna arbetsgrupper och andra organ såsom Valberedning tillfaller också presidiet i mån av tid, annars får styrelsen besluta att utse Konstkårens representanter i dessa organ. Vid regelbundna möten som GUS administrerar för medlemskårerna såsom Rektorsfrukost och Rektors Chefs- och Prefektmöte ska presidiet företräda Konstkåren i mån av tid, eller utse andra styrelseledamöter.

3 Sida 3 av 7 Presidiet har också i uppgift att nominera kåraktiva inom Konstkåren till studentrepresentantuppdrag som administreras av GUS. Slutligen har presidiet även i uppgift att kommunicera relevant information och frågor genom GUS, GU och Konstkårens sektioner åt båda håll. 3a. Driva studiesociala frågor Det är presidiets uppgift att driva frågor om studenternas studiesociala situation i lämpliga forum. Många frågor om detta hör hemma på institutionsnivå men presidiet har ändå i uppgift att stödja sektionerna i deras arbete och ta frågor till fakultetsnivå på Konstnärliga fakulteten vid behov. Göteborgs Förenade Studentkårer Konstkåren är sedan 2010 medlemskår i Göteborgs Förenade Studentkårer, GFS, och ska där företräda och representera Konstkårens studenter. För närvarande har Konstkåren ett mandat i GFS styrelse besatt av 1 ledamot och 1 suppleant. Dessa tillfaller presidiet. GFS-interna arbetsgrupper och andra organ såsom Studiesocial grupp, Valberedning och Ägarutskottet tillfaller också presidiet i mån av tid, annars får styrelsen besluta att utse Konstkårens representanter i dessa organ. GFS är också medlemskårernas samordnare för Studentforum, ett forum för studentkårer och politiker Göteborgs stad. För närvarande har Konstkåren en plats i Studentforum som tillfaller presidiet. 3b. Arrangera studiesociala aktiviteter Det är presidiets uppgift att stödja sektionernas arbete med studiesociala aktiviteter. Fakultetsråd för studiesociala aktiviteter Konstkåren erhåller varje år särskilda medel från Konstnärliga fakulteten för studiesociala aktiviteter. Dessa medel förvaltas av Konstkårens styrelse. Sektioner och studentgrupper kan söka om pengar för att anordna studiesociala aktiviteter. Dessa pengar får inte gå till alkohol. Det är presidiets uppgift att administrera dessa ansökningar. Detta görs lämpligast via en ansökningsblankett som ska finnas tillgänglig för studenterna. Det är sedan Konstkårens styrelse som tar beslut om inkomna ansökningar, samt bredare perspektiv och eventuella strategiska satsningar av medlen. T.ex. kan styrelsen delegera ansvaret för en viss del av medlen avsedda för en institution till respektive sektionsstyrelse. Det är också presidiets uppgift att betala ut pengar till beviljade ansökningar och begära in kvitton på använda medel.

4 Sida 4 av 7 Institutionsövergripande aktiviteter Det är också presidiets uppgift att arrangera institutionsövergripande aktiviteter. T.ex. har Konstkåren anordnat Konstpub för samtliga studenter samt MasterMingel (presentationer av spännande ämnesövergripande konstprojekt av studenter, alumner och verksamma konstnärer) för masterstudenterna på Konstnärliga fakulteten. Styrelsen eller presidiet kan också tillsätta en särskild arbetsgrupp för att arranger dessa aktiviteter. Det rekommenderas också att avsätta en del av de studiesociala medlen från fakulteten till dessa aktiviteter. 4. Vara Konstkårens ansikte inåt och utåt Inåt Det är presidiets uppgift att vara Konstkårens ansikte för samtliga studenter. Det innebär att vara synlig på institutionerna, framför all vid större samlingar vid terminsstart och terminsavslutning. Presidiet bör också medverka vid sektionernas sektionsmöten och sektionsstyrelsemöten emellanåt i mån av tid. Utåt Presidiet har en viktig uppgift att företräda Konstkåren som organisation och vårda Konstkårens rykte och image i de råd och forum de sitter i. Det är också presidiets uppgift att vara Konstkårens ansikte i media vid behov och lämpliga tillfällen. Vid GU finns tidningen Spionen som har särskilt ansvar att granska universitetet, och utgör således en utmärkt kanal att framföra Konstkårens åsikter och ståndpunkter i vissa sammanhang. Det är slutligen också presidiets uppgift att representera Konstkåren vid särskilda publika evenemang, t.ex. GU:s professorsinstallation och doktorspromovering. 5. Sköta det dagliga arbetet med administration och kommunikation för Konstkåren Att sköta arbetet med administration och kommunikation löpande är på ett sätt det viktigaste arbetet för presidiet. Det rekommenderas att presidialerna avsätter någon tid varje arbetsdag för att svara på mejl, boka in kommande möten för varandra och andra parter. Nedanstående områden faller samtliga under presidiets ansvar.

5 Sida 5 av 7 Membit medlemssystem Sedan 2010 använder sig Konstkåren av ett medlemshanteringssystem som tillhandahålls av Membit. Alla kårer vid GU använder samma system och har ett ramavtal tillsammans med GU och membit. Medlemsregistret är direkt kopplat till GU:s servicecenter så att kårloggan skrivs till på medlemmars GU-kort som bevis för medlemskap och inbetald medlemsavgift för respektive kår. Studenter kan också själva generara en inbetalningsavi som vid betalning registrerar deras medlemskap. Den inbetalda medlemsavgiften till membit sätts sedan in på ett av Konstkårens bankonton. I det gemensamma ramavtalet står GU för den allra största delen av kostnaderna. Membit fakturerar Konstkåren löpande under året och Konstkåren kan sedan fakturera GU för sina kostnader. Det är presidiets uppgift att ha kontakt med membit och meddela aktuella medlemsavgifter och typer av medlemskap som Fullmäktige beslutar om, samt administrera utskick av inbetalningsavier till studenter vid Konstnärliga fakulteten. För närvarande har Konstkåren ett avtal med Göta studentkår som sköter viss del av denna administration, och då består presidiets uppgift att ha kontakt med Götas kansli som sköter detta. Medlemsregister Det är presidiets uppgift att hämta hem aktuellt medlemsregister i membit för att vara uppdaterade på medlemsantalet, anslutningsgraden och vilka som har betalat och inte. Presidiet kan också lämna vidare aktuella listor till sektionerna vid behov. Presidiet rekommenderas att också hantera kontant betalning, framför allt i samband med terminsstart, som komplement till inbetalningsavierna. Presidiet behöver då också föra in de kontanta betalningarna i membit-systemet samt förvara och hantera pengarna som har betalats in. Ekonomi Den eller de av presidialerna som står som firmatecknare ansvarar för Konstkårens ekonomi. Det innebär att se till att fakturor betalas, utbetalningar sker och skatt betalas in till skatteverket. Eventuellt kan en person arvoderas för ett uppdrag att hantera ekonomin, så att inte presidialerna t.ex. behöver betala ut lön till sig själva. Då måste presidiet och den ekonomiska hanteringspersonen ha en god kontakt och ett gott samarbete så att ekonomiska transaktioner sköts och bokförs korrekt och i tid. Banktjänster Konstkåren använder banktjänster för att kunna administrera in- och utbetalningar. Det är presidiets uppgift att ha kontakt med banken och se till att de får tillgång till Konstkårens bankkonton, eventuella bankkort, samt anmäla eventuella förändringar av firmatecknare för Konstkåren.

6 Sida 6 av 7 Bokföring Presidiet har också ansvar för, och den eventuella ekonomiska hanteringspersonen har som uppgift att sköta, den löpande bokföringen för Konstkåren, att sammanställa ett bokslut inklusive balans- och resultaträkning avslutat verksamhetsår, samt att deklarera till skatteverket efter avslutat kalenderår. Avtal Konstkårens styrelse beslutar om ingående, ändringar och uppsägning av avtal i Konstkårens namn, och det är presidiets uppgift att förhandla om och administrera dessa avtal. Lokaler Konskåren har sedan 2010 kontorslokaler i Studenternas hus på Götabergsgatan. Det är presidiets ansvar att hantera nycklar och kortaccess till lokalerna. Det finns en vaktmästare på Studenternas hus som administrerar detta. Presidiet ansvarar också för att hålla ordning på kontoret, i Konstkårens pappersarkiv och i de gemensamma utrymmen som finns som delas med Göta, GUS och Spionen. Kommunikation Presidiet har ett övergripande ansvar över att information flödas igenom Konstkåren på bästa sätt. För att nå ut med information till Konstkårens medlemmar och studenter finns följande informationskanaler till hands Konstkårens hemsida Konstkårens facebook-sida Konstkårens sida i Spionen Mejlutskick till studenter Affischer på institutionerna Trycksaker t.ex. informationsfoldrar Nyhetsbrev/Blogg till studenterna Presidiet förväntas vidare ha regelbunden kontakt med sektionerna och med studenter på institutionerna för att vara insatt i studenternas situation. Slutligen ska presidiet också vara tillgänglig via mejl, telefon, brev och i person för Konstkårens medlemmar och studenter, universitetetet och kårgemensamma organ samt för externa parter.

7 Sida 7 av 7 Webbsida och E-post Presidiet ansvarar för Konstkårens webbsida, att den är uppdaterad med aktuell information och uppgifter. Även relevanta och aktuella blanketter och dokument bör finnas tillgängliga för studenterna, bl.a. Konstkårens samtliga styrdokument. Vidare är det presidiets uppgift att hantera Konstkårens mejladresser som tillhandahålls från GU genom Google-tjänster, och därigenom också det digitala förvaringsarkiv (Google Drive) som presidiet använda för att enkelt och smidigt arbeta med och ha tillgång till aktuella dokument tillsammans. Samarbeten Presidiet kan också arbeta med att hantera olika typer av samarbeten med externa parter, t.ex. studenterbjudanden till fakultetens eller Konstkårens studenter.

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra.

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra. Ekonomisk policy 1. Inledning Denna policy är skapad för att användas som ett stöd i den dagliga verksamheten och hanteringen av Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (Samhällsvetarkåren) ekonomi.

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Styrelsen 2010-11-03 Sida 1 (5) Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Detta reglemente är ett komplement till FR Ryds stadgar. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för styrelsen i dess löpande

Läs mer