4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14"

Transkript

1 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2013/2014

2 Verksamhetsplanen Inledning Göta studentkår organiserar studenterna på grund-, avancerad- och forskarnivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Humanistiska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, ITfakulteten, Utbildningsvetenskapliga fakulteten samt Lärarutbildningsnämnden. Göta studentkårs främsta uppgift är att tillvarata, främja och bevaka sina representerade studenters intressen i utbildningsfrågor. Göta studentkår ska även tillvarata, främja och bevaka sina medlemmars intressen i sociala frågor som rör medlemmarnas studiesituation. Verksamhetsplanens syfte I verksamhetsplanen fastslås hur Göta studentkår under verksamhetsåret skall arbeta och fokusera. På konstituerande fullmäktigemöte i april fastställs en verksamhetsplan som är tydligt förankrad i organisationens vision. Genom att fokusera på två mål ur visionen och bryta ned dem i delmål och metoder syftar verksamhetsplanen till att stödja ett strategiskt och långsiktigt arbete för att nå visionen. Verksamhetsplanen är gemensam för hela Göta studentkår. Efter att verksamhetsplanen fastställts av konstituerande fullmäktige skall den konkretiseras inom alla delar av organisationen. Vid konkretiseringen skall årets mål brytas ned i metoder för att nå målen och ansvariga utses. Viktigt att understryka är att nya frågor kan dyka upp inom politiken och organisationen. Göta studentkår är en levande organisation som verkar inom ett föränderligt område. Utrymme måste finnas för att organisationen skall kunna fokusera aktuella frågor och prioritera i verksamheten. Disposition Rubrikerna är Göta studentkårs vision och årets prioriterade mål. Bilagd finns löpande verksamhet. Göta studentkårs vision Visionen fastställdes av fullmäktige under Göta studentkårs första år. All verksamhet inom organisationen utgår från visionen och målen. Årets prioriterade mål Två av målen ur visionen lyfts som årets prioriterade mål. Dessa beskrivs med årets delmål och bakgrund. Denna del av verksamhetsplanen kräver omfattande konkretisering i metoder för att nå målen. Bilaga 1: löpande verksamhet Den löpande verksamheten är i stor utsträckning organisationens dagliga verksamhet. I stor utsträckning är den löpande verksamheten som leder till att målen uppnås.

3 Konkretiserad verksamhetsplan Göta studentkår 2013/2014 På konstituerande fullmäktigemötet i våras antogs verksamhetsplanen för Göta studentkår för verksamhetsåret 2013/14. Verksamhetsplanen 2013/2014 är grundad i Göta studentkårs vision. Förslaget på den konkretiserade verksamhetsplanen presenterar hur arbetet med verksamhetsplanen skall ske under året. Konkretiseringen är ett viktigt arbete för att förtroendevalda inom hela organisationen. Kårstyrelsen och sektioner har sedan konstituerade fullmäktigemötet diskuterat och arbetat med förslag till en konkretiserad verksamhetsplan som ska antas på höstens första fullmäktigemöte vilket blir för verksamhetsåret 2013/2014 den 19 september. För verksamhetsåret 2013/2014 är de prioriterade målen; alla medlemmar ska vara socialt, rättsligt och fysiskt trygga under sin studietid och Göta studentkår ska ha en hög anslutningsgrad bland studenterna i upptagningsområdet. Löpande verksamhet är en bilaga och behöver inte konkretiseras. Avslutningsvis så har verksamhetsplanen konkretiserats med fokusansvar, detta för att undvika att flera personer gör samma sak men även för att arbetet ska bli mer lättöverskådligt och mer strukturera. Fokusansvarsområden har tilldelats de arvoderade.

4 Göta studentkårs vision Göta studentkårs verksamhetsplan grundas i organisationens vision: Studierna är en trygg och utvecklande tid där alla studenter känner en gemenskap och får ett försprång ut i livet efter studierna. Göta studentkårs vision inspirerar och ligger till grund för hela vår verksamhet. När Göta studentkårs verksamhet uppfyller samtliga uppställda mål är också visionen uppfylld. För att nå visionen bryts idé och mål på årsbasis ner i verksamhetsplan. Nyckeln till en förverkligad vision blir därför vår dagliga verksamhet. Mål Förverkligad VISION Delmål Den dagliga verksamheten Organisationens mål Alla medlemmar ska: kunna tillgodogöra sig en högkvalitativ utbildning vara väl förberedda för livet efter studierna ha tillgång till en prisvärd bostad under sin studietid kunna studera utan att oroa sig för sin ekonomi vara socialt, rättsligt och fysiskt trygga under sin studietid ha möjlighet till personlig utveckling utanför studierna känna sig hemma och välkomna som student i Göteborg

5 Första prioriterade målet: Alla medlemmar ska vara socialt, rättsligt och fysiskt trygga under sin studietid Delmål: Varje student skall få ett tryggt och välkomnande mottagande till Göteborgs Universitet För att studenterna vid Göteborgs universitet ska kunna tillgodogöra sig en högkvalitativ utbildning är det viktigt att alla studenter, oavsett hur länge studierna pågått, känner sig välkomna till universitetet. Det gäller allt från förstaårsstudenter till studenter som återvänder till universitetet för att fortbilda sig. Det är viktigt att studenten får det stöd som den behöver och har en stimulerande studiemiljö. Varje student som antagits till utbildningen ska ges möjlighet att genomgå och tillgodogöra sig hela sin utbildning. Studenten behöver känna till sina rättigheter vid universitetet och studentkåren ska spela en stor roll i det påverkansarbete som bedrivs för att förbättra studenternas situation. Därför behöver Göta studentkår under verksamhetsåret 2013/14 sprida information om de rättigheter och skyldigheter som berör studenterna vid universitetet samt möjliggöra för en god studiesocial miljö. Det skall finnas tillräckligt med studieplatser för studenterna och tillgång till kursböcker på universitetsbiblioteken. Ett brett utbud av aktiviteter både under och efter skoltid är viktigt så att ett inkluderande klimat möjliggörs och studenterna får så goda förutsättningar som möjligt att genomföra sina studier. - Skapa tillgänglig information om studenternas rättigheter på hemsidan. - Skapa en bättre kommunikation mellan kårföreningar och studentgrupper. - Använda sociala medier som ett verktyg för att synliggöra studenternas rättigheter. - Starta en arbetsgrupp som får utvärdera mottagningen och arbeta fram ett förslag på hur mottagningen bör arrangeras på Göta studentkår. Delmål: Studentpåverkan skall vara tillgänglig En tillgänglig studentröst är en bred och aktiv studentröst. För att studentpåverkan ska vara tillgänglig är det viktigt med en öppen och lyhörd kår. Alla medlemmar ska kunna få komma till tals via kårens olika organ och de som vill ska få hjälp och stöd att driva studentnyttiga frågor. Den heterogena studentgruppen utgör vår styrka och gör att Göta studentkår kan bedriva ett högkvalitativt påverkansarbete. Göta studentkår ska göra det möjligt för alla att kunna engagera sig i studentkåren, oavsett förutsättningar, och bredda studentinflytandet till fler grupper av studenter. Under verksamhetsåret 2012/2013 deltog Göta studentkår i Sveriges Förenade Studentkårers projekt Så funkar det vart metoder framtogs i hur en kår kan jobba med tillgänglighet. Dessa metoder och verktyg ska användas i arbetet att göra Göta studentkår till en mer inkluderande kår samt användas i påverkansarbetet gentemot universitetet. - Synliggöra studentrepresentanter och studentgrupper genom att skapa kontaktpersoner studenterna kan vända sig till. - Vara mera synliga på sektionsnivå och central nivå. - Använda hemsidan som ett verktyg att kommunicera med studenterna. - Sprida informationen i Så funkar det- boken till universitetet och andra kårer i Göteborg. - Börja kartlägga tillgänglighetsproblem i Göta studentkår med hjälp av Så funkar det - boken.

6 Delmål: Lyfta kursutvärderingarnas betydelse för utbildningskvalitén Det enklaste och smidigaste sättet att påverka sin utbildning är via kursutvärderingar som görs efter varje enskild kurs. Det är universitetets ansvar att kursutvärderingar genomförs och följs upp. Enligt undersökningen Göteborgsstudenter 2012 ansåg 57 % av alla studenter att de i mycket hög uträckning inte fått möjlighet att utvärdera sin kurs. Det ska finnas tydliga tillvägagångsätt för att fylla i utvärderingen och återkoppling ska vara en väl integrerad och naturlig del av kvalitetsarbetet på Göteborgs universitet. Uppföljningen av utvärderingen bör dels presenteras för de studenter som tagit kursen och kommande studenter. Alla kursutvärderingar skall kunna fyllas i anonymt och alla studenter skall kunna konstruktivt kritisera sin utbildning utan att behöva vara rädd för repressalier eller annan form av bestraffning. Göta studentkår skall lyfta vikten av att kursutvärderingar inte enbart påverkar studenter i nuet utan också påverkar utbildningens framtida kvalité, en aspekt som är extra viktig när det gäller utbildningens renommé och studenters framtida chanser att få jobb. - Skapa en intressant och tillgänglig kursutvärdering som sedan presenteras till GU. - Börja utvärdera via sektionerna vad som motiverar studenter att fylla i kursutvärderingarna. - Motivera studentgrupperna och studentrepresentanterna att informera studenterna om vikten i att fylla i kursutvärderingar. Delmål: Göta studentkår ska ha starka studentgrupper och studentrepresentanter En stark och inflytelserik studentröst är grunden för en hög utbildningskvalité. Göta studentkår ska arbeta med att stärka studentrösten genom att utse representativa och inflytelserika studentrepresentanter och starka studentgrupper. Studentgrupperna är grunden för att Göta studentkår skall kunna bedriva en gott studiesocialt arbete och en utbildningsbevakning som utmärks av kvalité. Studentgrupperna arbetar med frågor gällande såväl utbildning som medlemmarnas sociala situation. Målet är att varje program och varje institution ska ha en aktiv studentgrupp som arbetar med frågor som rör den egna utbildningen. Rutiner, inspiration och samordning av studentgrupper möjliggör att nya studentgrupper startas och består. Studentrepresentanterna är essentiella i arbetet att tillvarata, främja och bevaka studenternas intressen. Studentrepresentanterna ska känna trygghet i sin roll som representanter för Göta studentkår och bör få det stöd och den utbildning som krävs för att kunna bedriva ett högkvalitativt påverkansarbete gentemot universitetet. Det bör också lyftas och tryckas på att studentrepresentantsuppdraget är ett meriterande och prestigefyllt uppdrag som kommer både den enskilda representanten, studentkåren och den stora studentgruppen till gagn. - Fortsätta arbetet med att kartlägga alla studentgrupper och studentrepresentanter på alla sektioner. - Arbeta med att skapa en enhetlig känsla inom Göta. Studentgrupperna skall känna sig som en del av Göta studentkår. - Säkerställa att det finns en tackmiddag för alla studentgrupper och studentrepresentanter på alla sektioner. - Säkerställa att det finns bilder på alla studentrepresentanter på hemsidan och anslagstavlor och skapa en rutin med att uppdatera bilderna varje månad.

7 - Skapa ett formulär som studentrepresentanterna kan fylla i på hemsidan, då det kan bättre och lättare uppdatera sektionerna om vad som har skett. - Skapa ett formulär på hemsidan för överlämning av ett studentrepresentantsuppdrag, då det underlättar överlämningen av ett uppdrag till en annan studentrepresentant. - Göra en utbildningsmall för sektionerna att hålla i utbildningar för nya studentrepresentanter och representanter som redan suttit en tid. Andra prioriterade målet: Göta studentkår ska ha en hög anslutningsgrad bland studenterna i upptagningsområdet Delmål: Göta studentkår skall ha en levande och interaktiv hemsida I dagens samhälle är en välfungerande hemsidan en av de viktigaste kommunikationsverktyg som finns. Det är viktigt att Göta studentkår når ut med sin information genom mediebruset. För att det skall kunna möjliggöras är det viktigt att informationen på hemsidan är lättillgänglig och uppdaterad. Hemsidan skall/bör vara levande och hemsidans kalender kontinuerligt uppdaters om olika event som händer i kår-göteborg. Genom bättre informationskanaler visar kåren på sitt påverkansarbete vilket i sin tur genrerar i mer medlemmar. - Använda hemsidan som ett verktyg att nå våra medlemmar i det dagliga arbetet. - Ha åsiktsundersökningar på hemsidan. - Skapa ett bildarkiv på hemsidan. - Se till att hemsidan har nyttig och aktuell information till studenterna. - Skapa blogginlägg på sektions och centralnivå. - Förbättra den engelska delen på hemsidan för de internationella studenterna. Delmål: Anslutningsgraden och medlemsengagemanget bland distansstudenter höjs Antalet utbildningar som ges blir allt fler. Det är allt från orienteringskurser på några få högskolepoäng till kandidat- och masterprogram. Många studenter söker sig till den mer flexibla utbildningen genom olika förutsättningar som den svåra bostadsmarknaden, barn eller funktionsnedsättning. Distansutbildning är en flexibel lösning för att få livet att gå ihop. Distansstudenter är en lika viktig studentgrupp som alla andra studentgrupper. För att kunna studera off campus är det viktigt att kåren visar sin närvaro och stöd för att distansstudenten ska kunna tillgodogöra sig en så bra utbildning som möjligt. För att det ska kunna vara möjligt är det viktigt att hemsidan är tillgänglig och att det finns en tydlig kommunikation via exempelvis informationsfilm, mail utskick och telefon. - Göra en enkätundersökning hur distansstudenterna uppfattar Göta och vad det vill/behöver från en studentkår. - Skapa en egen del åt distansstudenterna på hemsidan.

8 Delmål: Det ska vara förmånligt och värdefullt att vara medlem Göta studentkår bygger på ideellt engagemang nära varje enskild student. Sedan kårobligatoriets avskaffade har kårerna behövt prioritera om där huvuduppdraget fortfarande är utbildningsbevakning men nya utmaningar har tillkommit som till exempel medlemsrekrytering. Göta studentkår ska sträva efter hög anslutningsgrad och bör uppnå ett medlemstal som är högre än föregående år. De presumtiva medlemmarna behöver få bra erbjudanden för att göra studietiden så intressant och givande som möjligt. Befintliga medlemmars behov behöver tillgodoses så att de stannar kvar och finner medlemskapet givande under hela studietiden. Studentkåren behöver också efter kårobligatoriets försvinnande arbeta mer för att gemene student ska ha stor kunskap om vikten av det påverkansarbete som studentkåren gör gentemot universitetet. Det är viktigt att Göta studentkår lyfter vikten av att medlemmar stöttar påverkansarbetet genom att både bli och fortsätta vara medlem i Göta studentkår. Desto fler medlemmar som Göta studentkår har desto större legitimitet får studentkåren gentemot universitetet - Öka tillgängligheten för information om och vid olika möjligheter och aktiviteter inom kåren. - Göra det mer fördelaktigt att vara medlem. - Skapa större kontaktyta med arbetslivet för medlemmar. - Erbjuda både studieinriktade och studiesociala aktiviteter. - Stötta studenter i nystartandet av studentgrupper och studiesociala föreningar. - Synas med tydliga budskap i olika forum. - Ha medlemsspecifik information på den nya hemsidan. Delmål: Göta studentkår skall bli en synlig organisation och attraktiv samarbetspartner Göta studentkår bör under verksamhetsåret sträva efter att bygga upp sitt varumärke och bli mer synliga externt, mot både studenter och mot resten av samhället. Det ska vara attraktivt att samarbeta med oss och många ska veta om vilka vi är, vad vi står för och vad vi arbetar mot. Detta görs genom en större medvetenhet kring hur vi ses utåt, mer externa samarbeten och mer synlighet i både media, gentemot studenter och samhället i stort. Göta studentkår bör bli mer aktiva när det gäller debattartiklar, remisser och andra ställningstaganden som berör verksamheten. - Vara en aktiv part i median med politiska frågor som berör Göta studentkårs verksamhet. - Aktivt uppdatera hemsidan och sociala median med aktuella händelser i Götas verksamhet. - Aktivt informera studentgrupperna och föreningarna om Götas verksamhet och utbilda studentgrupper och studentrepresentanter i vad Göta studentkår gör och står för.

9 Bilaga 1: Löpande verksamhet Göta studentkår ska under verksamhetsåret: Intern organisation - kontinuerligt utveckla webbplatsen. - tillse att kårgemensam information finns på både svenska och engelska. - sträva efter hög anslutningsgrad och uppnå ett medlemstal som är högre än föregående år. - sträva efter högt deltagande i kårvalet och uppnå ett valdeltagande som är högre än föregående år. - arbeta för att medvetandegöra aktiva om Göta studentkårs värdegrund och vision. - arbeta med att förbättra kommunikationen inom organisationen. Påverkansarbete - bedriva ett påverkansarbete grundat i organisationens gemensamma åsikter. -vara en idérik part och en aktiv remissinstans i frågor som är relevanta för Göta studentkår. - öka studenternas medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter. Intern arbetsmiljö - tillgodose en god arbetsmiljö för arvoderade och anställda. - tillgodose en god tillgång till kontorsmaskiner. Ombudsverksamhet - hjälpa och stötta studenter som söker sig till studentkåren. - informera studenter om studentombudens verksamhet. Studiesociala frågor - medvetandegöra studenter om hur de kan påverka sin studiemiljö. - utse studerandearbetsmiljöombud (SAMOs) inom alla representerade institutioner. - utveckla flera aktiviteter som möjliggör för studenter att få ett socialt sammanhang. - skapa en inkluderande möteskultur i alla organ. - ta hänsyn till mångfald vid alla personval. Sociala aktiviteter - utveckla samarbetet med kårföreningar och studentgrupper. - verka för att alla nya studenter ska ges möjlighet till en god introduktion till studentlivet. - erbjuda ett differentierat utbud av sociala och kulturella aktiviteter. - arbeta för att utveckla nya former för social samvaro för medlemmar. - arbeta för att sociala aktiviteter finansieras av fakulteterna. Förvaltning - löpande arkivera organisationens historia. - bevaka frågan om kårstatus och kårers organisering vid universitetet. - vårda och följa upp samarbeten som kan bidra till ett värdefullt medlemskap. - öka mängden extern finansiering av verksamheten. - sprida möjligheter att söka ekonomiska medel externt. Samarbetsorganisationer Göteborgs universitets studentkårer (GUS) - sprida samarbetsorganens information till alla delar av organisationen. - ta ansvar för rekrytering av studentrepresentanter.

10 - vara representerad i alla arbetsgrupper. - tillvarata GUS rapporter och studentombudens erfarenheter i vårt påverkansarbete. Göteborgs förenade studentkårer (GFS) -sprida samarbetsorganens information till alla delar av organisationen. - ta ansvar för rekrytering av studentrepresentanter. -vara representerad i alla arbetsgrupper. - stödja och delta i påverkansarbetet. Sveriges förenade studentkårer (SFS) - sprida samarbetsorganens information till alla delar av organisationen. - ta ansvar för rekrytering av studentrepresentanter. -stödja och delta i påverkansarbetet. - aktivt deltaga i SFS fullmäktige.

11 Fokusområden Synliggöra Göta Området går ut på att synliggöra Göta studentkår hos sina medlemmar och politiskt. Två heltidsarvoderade kommer att jobba med att förstärka Göta som varumärke hos medlemmarna och studentpolitiskt. Likabehandling och tillgänglighet I och med Så funkar det- projektet kommer vi även i år att arbeta med tillgänglighets frågor. Två heltidsarvoderade kommer att jobba med att göra Göta studentkår mer tillgängligt samt samarbeta med Så funkar det-projektet och lyfta fram likabehandlingsfrågor på GU. Studentgrupper och studentrepresentanter Studentgrupper är Göta studentkårs grund. I år skall arbetet som påbörjades förra året fortsätta. Studentrepresentanter skall få en bra överlämning och ha ett lätt tillgängligt sätt att uppdatera sektionen om sitt uppdrag. Studentgruppernas och studentrepresentanternas roll i organisationen skall lyftas fram. Kursutvärderingar Under verksamhetsåret 13/14 skall kursutvärderingarnas viktiga roll som framhävas. Intresset och vikten av kursutvärderingar skall lyftas fram genom att sprida information om utvärderingarna. En heltidsarvoderad skall arbeta inom området.

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

1. Student i akademin 1.1. Avgifter. 1.2. Studentinflytande. 1.3. Studievägledning

1. Student i akademin 1.1. Avgifter. 1.2. Studentinflytande. 1.3. Studievägledning 1 / 5 1. Student i akademin 1.1. Avgifter all utbildning vid högskolor och universitet i Sverige ska vara avgiftsfri 1.2. Studentinflytande Studenter ska finnas representerade i alla beslutande och beredande

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Rapport från medlemmarna i Studentpanelen: Håkan Bäckman Ida Eriksson Miriam Isaksson Mettavainio Piaa Kinnunen Jenny Lindgren Gabriel

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Studie- och yrkesvägledarprogrammet, reguljär i Umeå. Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet.

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet. Sida 1/9 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Konkretiserad verksamhetsplan för Göta studentkår 2011/12 Göta studentkårs fullmäktige, 11-10-06 Inledning En verksamhetsplan lyfter fram de

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och

Läs mer

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund VERK SAM HETS PLAN 2015 Friskis&Svettis Östersund INLEDNING Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (4) E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 2 (4) I arbetet med masterprogrammen så kommer det ofta upp diskussioner kring vad LinTek anser vara tillräckligt för att vi ska anse att en

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 111 2010-04-12 1 LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 1. Presentation av JSK 2. Användnings område av klubbloggan, typsnitt m.m 3. Kommunikation inom Järna Sportklubb 4. Närvarokort aktivitetsbidrag 5. Medlemskap

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 11/12

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 11/12 1 (14) Studentkåren Malmös 1 Inledning Under verksamhetsåret 10/11 har Studentkåren Malmö tagit fram riktlinjer beträffande Kårens funktionalitet. Även om det har genomförts många förbättringar i Kårens

Läs mer

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare.

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare. Innehåll Introduktion... 2 Verksamhetsplanens struktur... 2 Förbundspolitisk verksamhet... 4 Fokusfråga 2012... 4 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad...

Läs mer

Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet

Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet 2016-2019 Uppsala universitetets konsistorium Härmed ansöker Farmacevtiska Studentkåren (FaS) om att erhålla ställning

Läs mer

Vägledande dokument SSTSS

Vägledande dokument SSTSS 1 av 5 STS-sektionen, Senast uppdaterad 2015-07-15 Vägledande dokument Kapitel 1 STS-sektionens Projektfond 1 Projektfonden är på 5 000 SEK per termin. 2 För att söka pengar ur projektfonden måste de sökande

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter Copyright SöderS, Södertörns högskolas studentkår, 2015 Innehåll 1. Vad är studentinflytande? s.3 1.1 Vad menas? s.4 1.2 Varför är det viktigt

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Verksamhetsplan för

Verksamhetsplan för 1(13) Inledning Tanken med en treårig verksamhetsplan s verksamhetsplan är ett dokument som sätter kårens riktning för den kommande treårsperioden. Dokumentet är en vägledning för organisationen och ett

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-11-16 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Sammanfattning Synpunkter

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 MSF Umeå för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 Introduktion MSF Umeås verksamhetsår 2014-2015 har varit händelserikt. Styrelsen har under detta verksamhetsår haft en god representation från såväl prekliniska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS INTRESSEFÖRENING...3 INTRESSEFÖRENINGEN SÖDRA SMÅLAND.3 VISION...4 VERKSAMHETSIDÉ 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Yttrande över Studentkårsutredningens betänkande För studenterna om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar (SOU 2006:36)

Yttrande över Studentkårsutredningens betänkande För studenterna om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar (SOU 2006:36) Styrelsen 2006-08-09 REGERINGSKANSLIET Utbildnings- och kulturdepartementet Yttrande över Studentkårsutredningens betänkande För studenterna om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar (SOU

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Likabehandling i lärandet

Likabehandling i lärandet Likabehandling i lärandet Catharina Langendorf Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Metoder för att identifiera studenters behov av särskilt stöd. Utgångspunkt Vid Göteborgs universitet ska

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

Uppsägning av tillsvidareanställd personal

Uppsägning av tillsvidareanställd personal Uppsägning av tillsvidareanställd personal Bakgrund Linköpings Teknologers Studentkår, nedan LinTek, står i och med kårobligatoriets avskaffande 2010 inför ett betydande omställningsarbete med strukturella

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Syftet med. affärsplanen

Syftet med. affärsplanen 1 Syftet med affärsplanen För att komma framåt måste vi först veta åt vilket håll vi ska gå en uppgift som blir svårare och svårare när vår omvärld förvandlas i en ständigt snabbare takt. Därför har vi

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

Kunskap, glädje å så lite tillväxt

Kunskap, glädje å så lite tillväxt Kunskap, glädje å så lite tillväxt Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt Policydokument för högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i

Läs mer

hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport

hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport Till dig som är student Studietiden är för många en fantastisk tid med frihet, möjligheter och inspiration. Samtidigt innebär det ett

Läs mer

Förutsättningsfrågor för fri och självständig organisering av. Sveriges Elevkårer

Förutsättningsfrågor för fri och självständig organisering av. Sveriges Elevkårer Sida 1 av 9 Förutsättningsfrågor för fri och självständig organisering av Sveriges elever Beslutat av Kongress14 Sida 2 av 9 Förutsättningsfrågor för fri och självständig organisering av Sveriges elever

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Projektmaterial. Tillgänglig väg till högskola/universitet. Furuboda folkhögskola

Projektmaterial. Tillgänglig väg till högskola/universitet. Furuboda folkhögskola Projektmaterial Furuboda folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Sammanfattning....

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse: Lars Bjurström, ordförande, Karin Farinder, vice ordförande, Göran Wahlqvist, kassör, Britt Johansson, sekreterare,

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7 Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2010 Antagen 2009-10-24 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018 Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Finansiering och rapportering 3 Arbetsformer 4 Organisation 4 Övergripande 2015 5 Samråd

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 300 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer