Verksamhetsplan för KogVet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för KogVet 2013"

Transkript

1 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot universitetet och StuFF för studenter inom kognitionsvetenskapliga området. - Sprida en positiv bild av Linköpings Universitets utbildningar inom det kognitionsvetenskapliga området. - Se till att nödvändig och tillräcklig information om respektive utskotts arrangemang når ut till sektionens medlemmar och övriga berörda. - Förse styrelsen sekreterare med arkivmaterial om sådant finns. - Sammanställa och tillgängligöra relevant information på sektionens hemsida, samt hålla den uppdaterad Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: - Marknadsföringsutskottet skall marknadsföra sektionen, programmet samt dess studenter inom och utom universitetsvärlden på ett fördelaktigt sätt. - Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer - Aktivt söka nya kontakter med företag i näringslivet - Lyfta fram sektionens arbete mot intressanta företag - Ansvara för tryckning av sektionströjor - Samarbeta med alumniansvarig vad gäller att hålla kontakt med alumner - Samarbeta med KVIT-gruppen i anordnandet av KVIT

2 KVIT-ansvarige ska: - KVIT-ansvarige tillsätts av sektionsmötet för att leda arbetet med att planera, genomföra och avsluta sektionens årliga symposium KVIT, kognitionsvetenskap och informationsteknik. KVITansvarige ansvarar för det KVIT som äger rum året efter att hon eller han tillsatts. KVIT-ansvarige ansvarar inför sektionskassören för KVIT:s löpande bokföring. - Skapa en arbetsgrupp för att arrangera KVIT. - Ansvarar för anordnandet av symposiumet Kognitionsvetenskap och informationsteknik, KVIT. - Se till att KVITs ekonomi fungerar och att plusgirokontot ska nyttjas på rätt sätt. Alumniansvarig ska: - Alumniansvarig ansvarar för att upprätthålla kontakten med sektionens alumner. - Aktivt verka för upprätthållande av kontakt med kogvetprogrammets alumner å sektionens vägnar. - Skapa en arbetsgrupp (med eller utan sig själv) som arrangerar seminarieserien KVIA Kognitionsvetare i arbetslivet, med minst två seminarietillfällen per läsår. - Förse alumner med inloggningsuppgifter till kogvet.se. - Lägga ut inkomna erbjudanden om kogvetrelaterade anställningar och exjobb på kogvet.se. - Lägga upp inkomna uppgifter om arbetssituation etc. från programmets alumner. - Utforma förbättringar av sektions relation till alumner genom medlemskap och dylikt. Alumniansvarig bör: - Årligen (1-2 gånger/år) Hålla kontakt med alumner via utskick mail, pappersform alt. Hemsidan). - Jobba för regelbunden uppdatering av uppgifter om programmets alumner på kogvet.se och försöka få fler alumner att lägga in sina uppgifter på webbplatsen. - Mejla alumnerna kontinuerligt rörande förändringar på utbildningen eller annat som kan tänkas vara av intresse för en kogvetalumn. - Hålla kontakt med projekt KAKA (Kontakta alla Kognitionsvetare i Arbetslivet). - Vid några tillfällen intervjua alumner för artiklar i Cogito.

3 Informationsutskottet Informationsutskottet ska: - Informationsutskottet ansvarar för att medlemmarna hålls informerade om sektionens kommande och pågående arrangemang och arbete. - Se till att medlemmarna informeras om vad som händer i sektionen. - Skicka ut Cogito Express med information om vad som försiggår och beslutas under sektionsstyrelsemötena. - Se till att KogVet står med i studentkatalogen. - Så fort som möjligt göra bilder på de nya nyantagna tillgängliga på sektionens hemsida. - Ansvara för digitalkameran och dess batteriladdare, och se till att de används i syfte som gagnar sektionen. Informationsutskottet bör: - Sammansätta en grupp som tar fram en fotokatalog över kogvet-programmet. Cogito-redaktören ska: - Redaktören tillsätts av sektionsmötet. Redaktören leder sektionstidningens redaktion och ansvarar för att regelbundet ge ut tidningen. Redaktören är ansvarig utgivare för tidningen. - Hålla nätupplagan av Cogito uppdaterad kontinuerligt. - Vid ett eventuellt pappersnummer av Cogito dela ut denna till alla medlemmar, även stödmedlemmar. - Vid ett eventuellt pappersnummer av Cogito skicka denna till Umeå och Skövde. Cogito-redaktören bör: - Ge ut Cogito i pappersformat. Vävmästaren ska: - Vävmästaren skall ansvara för informationsstruktur, utveckling samt tekniskt underhåll av sektionens hemsida. Hemsidan skall skötas i nära samarbete med alla utskotten. - Hålla sektionens webbplats uppdaterad vad gäller tekniken.

4 - Se till att inlägg på forumet på kogvet.se som strider mot gällande lagstiftning tas bort. - Skapa en arbetsgrupp för underhåll av sektionens webbplats och färdigställandet av den nya hemsidan. Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet ska: - Utbildningsutskottet ansvarar för sektionens utbildningsutveckling och skall i utbildningsfrågor representera sektionens medlemmar gentemot institutioner och nämnder. - Stödja kursvärderingsansvarig i dess verksamhet. - Skriva terminsrapporter till StuFF. - Ser till att kursvärderingar finns tillgängliga på sektionens hemsida. - Se till att Diploma of ReCognition delas ut. Utbildningsutskottet bör: - Närvara vid StuFFs utbildningsbevakareträffar. - Närvara vid programmets programråd. - Närvara vid de internat som hålls av programmet. Kursvärderingsansvarige ska: - Kursvärderingsansvarig ansvarar för sektionens utbildningsbevakning. - Ansvarar för att kursvärderingar för programmet räkning blir utförda. - Skapa en arbetsgrupp för kursvärderingar. - Göra kursvärderingar tillgängliga på sektionens hemsida.

5 Festeriet Festeriet ska: - Festeriet sköter sektionens sociala verksamhet. Festeriet står också till förfogande som arbetskraft under NolleP samt hjälper fadderiet med sådant som normal faller inom festeriets ram. Dessutom har festeriet ansvar för de delar av NolleP som fadderiet och festeriet kommit överens om. Utöver detta är festeriet gyckelansvarig och bör verka för att marknadsföra KogVet mot övriga sektioner. - Verka för sammanhållningen inom sektionen och vara aktivt ansikte utåt gentemot andra sektioner och studenter. - Anordna en fest i samband med sektionens vårmöte, gärna i form av en sittning. - Anordna en fest i samband med sektionens höstmöte, gärna i form av en sittning. - Se till att information om KrogVets arrangemang når ut till programmets studenter och övriga berörda. - Lägga upp information som är relevant för festeriet på festeriets hemsida. - Hjälpa fadderiet med NolleP. Festeriet bör: - Anordna en overallsinvigning under hösten när de nya overallerna kommit. - Jobba på HG för att visa upp sig för anda studenter. - Anordna en julfest i slutet av höstterminen. - Med hjälp av andra festerier skapa möjligheten för sektionens medlemmar att träffa studenter från andra utbildningar. - Ha löpande försäljning av sektionsmärken. - Skriva testamente efter varje arrangemang. - Arbeta för att få in pengar till sin verksamhet. - Lägga upp information som är relevant för festeriet på sektionens hemsida. Festerikassören ska: - Festeriets kassör skall för sektionskassörens räkning föra festeriets löpande bokföring. - Se till att festeriets ekonomi fungerar och att plusgirokontot nyttjas på rätt sätt.

6 Fadderiet Fadderiet ska: - Fadderiet sköter mottagandet av nollorna och har huvudansvaret för planering och genomförande av NolleP. - Planera och anordna NolleP för samtliga berörda utbildningars nya studenter för att skapa en bättre sammanhållning både inom årskursen och inom utbildningar som helhet. - Arbeta för att få in pengar till att finansiera NolleP. - Rekrytera faddrar från berörda utbildningar, som kan agera fadder åt de nya studenterna. - Se till att relevant information om NolleP finns tillgängliga på sektionens hemsida. - Förse styrelsens sekreterare med relevant arkivmaterial. - Skriva testamente efter varje arrangemang. - Utvärdera NolleP. Fadderiet bör: - Före studiestarten ta kontakt med alla nya studenter som kommer till berörda utbildningar för att informera och svara på eventuella frågor. - Skicka hem praktisk information till samtliga nya studenter på berörda utbildningar. - Ta hjälp av programadministrationen i sitt arbete med NolleP. - Se till att den årliga aktiviteten Filosofiska Spelen genomförs under NolleP, och sammankalla berörda fadderier/festerier till det första planeringsmötet för detta. Fadderiets kassör ska: - Fadderikassörens uppgift är att bistå festerikassörens i att sköta den del av festeriets löpande bokföring som berör NolleP. - Hjälpa KrogVets kassör i dennes arbete med ekonomin kring NolleP.

7 Internationella Utskottet Internationella Utskottet ska: - Internationella utskottet huvudsakliga uppgifter är att informera studenter inom det kognitionsvetenskapliga området om utlandsstudier, arbeta för ökade möjligheter till utlandsstudier samt att främja kontakten studenter, institutioner och universitetet inom kognitionsvetenskap i Sverige och utlandet. - Genomföra KVIU (kogvetare i utlandet) minst en gång per läsår. - Fortsätta det årliga utbytet med Nijmegen, Nederländerna då KogVet-sektionen vartannat år besöker dem och vartannat år får besök av dem. - Samordna mottagandet av utländska studenter vid KVIT. - Arbeta för fler utbyten och internationella kontakter. - Vid samtliga sponsrade resor producera en artikel för publikation i Cogito Internationella Utskottet bör: - Ansvara för underhåll av kognitionsvetenskap.se och upprätthålla kontakten med de - andra programmen i Skövde och Umeå. - Samordna resor till kognitionsvetenskapliga konferenser i Sverige och utlandet, om intresse finns. Övriga Ordförande ska: - Ordföranden leder sektionen och styrelsen arbete. Ordföranden är kallande till styrelsemötena. Ordförande skall representera sektionen gentemot StuFF och universitet. Vid händelse av lika röstetal vid omröstning i styrelsen har ordförande utslagsröst. - Leda sektionens och styrelsens arbete. - Representera sektionen gentemot StuFF och universitetet. Vice ordförande ska: - Vice ordförande skall samarbeta med ordföranden, samt vid ordförandens frånvaro överta dennes arbete.

8 - Ha ett nära samarbete med ordförande. - Anordna sektionsaktivas fest. - Samarbeta med PULS sektionsrumsansvariga. - Se till att ordna stresshanteringstillfälle via Studenthälsan efter varje sektionsmöte för de nytillsatta posterna. Sekreterare ska: - Sekreterare ansvarar för att protokoll förs vid styrelsemöten och att dessa justeras. - Ansvarar för arkivet. - Göra protokoll från styrelsemöten tillgängliga på sektionens hemsida inom 30 dagar från att mötet hölls. Kassören ska: - Kassören ansvarar för sektionens löpande bokföring och ekonomiska redovisning. - Hålla en löpande bokföring över sektionens ekonomi. - Föra register över sektionens medlemmar. - Se över rutinerna i samarbete med festeriets kassör. - Sköta in- och utgående fakturor som in inte ansvaras för att Krogvets kassör eller KVITansvarige. - Deklarera.

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer