Verksamhetsplan Föreningsstämma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Föreningsstämma 2011-12-12"

Transkript

1 Verksamhetsplan Föreningsstämma Ordförande Styrelsen Löpande verksamhet Under 2011 kommer styrelsen fortsättningsvis att sammanträda två gånger i månaden för att diskutera och arbeta med den löpande verksamheten i föreningen.varje utskottssamordnare ansvarar för aktiviteterna i sitt utskott och de övriga styrelseledarmötena fungerar som stödfunktioner samt sköter sina respektive uppgifter i föreningen. Styrelsen kommer aktivt att arbeta för att uppmuntra till engagemang och fortsatt arbete i Dynamicus. Utvecklingsmöjligheter Under 2012 planerar styrelsen att satsa på mer på marknadsföring av föreningens aktiviteter. Kommunikationsutskottets verksamhet kommer att bli än mer inriktad på marknadsföring och kommer att ha en budgetpost för tillverkande av affischer för föreningens olika event. För Dynamiquen och Kommunikationsutskottet kommer det att anordnas en kurs i programmet Indesign för att de ska kunna utveckla sina kunskaper om layout. Styrelsen kommer att arbeta aktivt med att söka fler sponsorer, både som långsiktiga samarbetspartners och för specifika event. Till detta kommer det att tas fram en mall för mail och telefonsamtal för att underlätta och effektivisera arbetet vid sökandet av sponsorer. Dynamicus kommer att arbeta aktivt för att knyta kontakter med andra studentföreningar i Uppsala för att utveckla samarbetsprojekt och utbyta erfarenheter. Föreningen kommer även att verka för att höja kvalitén på våra nuvarande aktiviteter, detta genom att öka budgetposter samt genom att bli mer proffsiga i själva utförandet av aktiviteterna. Styrelsen kommer att fortsätta med de öppna kreativa mötena och målsättningen är minst ett möte per termin. Framtidsdokumentet kommer att utvecklas och revideras. Styrelsen kommer även att gå igenom och revidera stadgarna. 1

2 Till våren kommer det vid intresse att startas en försöksverksamhet i form av ett idrottsutskott som kommer att ligga under klubb. Detta för att kunna erbjuda våra medlemmar ett bredare utbud av aktiviteter. Den 8-11 mars kommer p-riks riksmöte äga rum i Uppsala, anordnat av Dynamicus. Där kommer representanter från personalvetarföreningar från hela Sverige att närvara. Under 2012 firar Dynamicus 30 år som förening. Detta kommer att firas med en Jubileumsbal som kommer att anordnas under hösten Representation Dynamicus kommer att ha en monter under Kontaktdagarna 1-2 februari och självklart på PVD den 9 mars. Dynamicus kommer även under våren att delta under Uppsala HR Arenas seminarium. Föreningen kommer att vara representerad av ordförande samt en p-riks representant vid p-riks årsmöte i Karlstad. Medlemmar Målet under 2011 är att få in 100 nya medlemmar vilket vi baserar på att vi under 2011 fick fler medlemmar än budgeterat. kommer att skicka ut en reccefolder till de antagna på programmet samt till dem som läser fristående kurser. Välkomstringningar till de nya studenterna kommer i vanlig ordning att ske i samarbete med sociologiska och pedagogiska institutionen. Förutom att välkomna de nya studenterna och svara på frågor ger välkomstringningarna möjlighet till att tipsa om insparken och andra aktiviteter inom föreningen. Presentation av Dynamicus kommer även 2012 att ske i samband med introduktionsföreläsningarna, samt under Dynamicuskvällen. Elisabeth Larsson, Ordförande Vice ordförande Under det kommande året ska vice ordförande fortsätta arbetet att sköta och vårda kontakten med Dynamicus sponsorer samt se över huruvida möjligheten finns att utöka sponsorverksamheten i syfte att knyta långsiktiga samarbeten. I arbetet med sponsorer, såväl befintliga som nya, ska en strävan hela tiden finnas att se till våra medlemmars behov och söka möjligheten att erbjuda värdefulla kontakter för både studie- och kommande arbetsliv. Budget gällande sponsorintäkter för 2012 har fastställts till kr. Denna summa beräknas vara uppnåelig, trots eventuellt minskat bidrag från Tria. Sponsringsverksamheten under 2012 syftar till att bibehålla de ekonomiska stöd Dynamicus i dagsläget förses med och vidare även till att få in ytterligare ekonomiska medel i syfte att driva Dynamicus verksamhet framåt, genomföra projekt och att höja ambitionsnivån för redan beslutade projekt. Styrelsen kommer arbeta fram en mall som kan användas då nya sponsorer och samarbetspartners för både långoch kortsiktiga samarbeten söks till föreningen. Detta för att effektivisera och förenkla den inledande kontakten via mail och telefon. Dessutom arbetar vice ordförande med att undersöka möjligheter kring att öka sponsringsintäkterna hos befintliga sponsorer och samarbetspartners. 2

3 Avtalsskrivandet kommer fortsätta som tidigare, med utgångspunkt i det standardavtal sammanställt av tidigare vice ordförande. Detta för att ha ett paket som erbjuder sponsorerna att bidra på lika grund och se det som en fingervisning gällande vad föreningen kan erbjuda, givetvis med anpassningar så att det optimerar utbytet för båda parter. Arbetet med att hålla en god kontakt till Dynamicus samarbetspartners ska uppnås genom kontinuerlig kontakt och utvärdering, vilket öppnar möjligheten för båda parter att utveckla samarbetet under avtalsperiodens gång samt att värna om lyhördhet gällande medlemmars önskemål. Vice ordförande har också det främsta ansvaret för försäljningen av annonsplatser på hemsidan samt till nyhetsbrevet. Under 2012 ska detta arbete fortlöpa för att ge våra medlemmar möjligheter till bland annat praktikplatser och jobb samt som en extra intäkt till föreningen i stort då varje annons inbringar 900 kronor. Matilda Milton, Vice ordförande Sekreterare Nästkommande år kommer sekreterararbetet att fortsätta i enlighet med vad som genomförts tidigare år. Protokoll kommer att skrivas, godkännas och vidarebefordras till berörda parter. Protokollen kommer fortsatt finnas tillgängliga i Dynamicus protokollpärm samt på Dynamicus hemsida. P-riks håller på att utvecklas och därför kommer vi att behöva gå igenom hela medlemsregistret. Det har kommit på tal om vi ska ha det i Visma i framtiden istället för Excel, som idag, men det beslutet kommer att tas först i vår. Sekreteraren kommer att ha ett stort jobb framför sig eftersom denne måste gå igenom alla medlemmar och styrelsen har därför, under hösten, bestämt att ytterligare en person kommer att hjälpa till med detta. Trots detta kommer det vanliga medlemsregistersarbetet att fortsätta och både registret med aktiva medlemmar och det vilande registret kommer att uppdateras som tidigare. Dynamicus nyhetsbrevsutskick kommer även fortsättningsvis att ske en gång i veckan. E-postadressen kommer även att användas även som informationskanal vid andra meddelanden som är av medlemmarnas intresse. Utöver detta kommer sekreteraren även att medverka som styrelserepresentant i olika arrangemang. Katarina Gard, Sekreterare Klubbutskottet Vemdalen Resan till Vemdalen, som kommer att ske mellan den januari, är planerad. 100 av Dynamicus medlemmar kommer då att åka med två fulla busslaster upp till Vemdalen för att under fyra dagar åka skidor och umgås. 3

4 Inspark VT 2012 Även planeringen av insparken för vårterminen är i full fart. Fyra generaler har börjat planera aktiviteterna och upplägget för insparken. Övriga aktiviteter och arbeten Klubb har jobbat mycket under året med att förbättra redan befintliga aktiviteter genom att till exempel hitta nya lokaler och förbättra maten. Detta är något vi fått bra respons på och kommer arbeta mycket med även under Därför har det budgetposten för bland annat engagemangsfesten och sexan höjts. Terminens idrottsdag med danslektion blev mycket lyckad och något vi planerar att anordna vid fler tillfällen, bland annat valslektioner inför balerna under vårterminen. Klubb har även planer på att anordna fler alkoholfria aktiviteter, exempelvis spelkvällar på nation och filmmaraton. Vi har även diskuterat mycket om att arrangera en engagemangsdag där man anordnar aktiviteter under en eftermiddag med efterföljande sittning för alla engagerade i föreningen. Detta skulle fungera som ett komplement till engagemangsfesten för att tacka de engagerade. Detta kunde av olika skäl inte bli av i år men vi håller på och spånar och hoppas att något skall kunna bli av till nästa termin. En lärdom som klubb dock kommer ta med sig är att inte få storhetsvansinne och planera in för många event som kostar pengar för tätt inpå varandra. Planerna på den kommande jubileumsbalen nästa höst har vi även diskuterat ska arrangeras av ca tre medlemmar från klubbutskottet som de arbetar med under hela vårterminen. Sponsring är ingenting som klubb har ägnat sig åt under 2011, men definitivt något man kan jobba med under kommande år. Det har tidigare getts förslag på att man skulle kunna kontakta exempelvis Red Bull för sponsring av engagemangsfesten, något jag anser vara en mycket god idé. Om engagemanget finns i utskottet nästa termin kan det vara en idé att utse någon eller några som ägnar sig åt att söka sponsorer till olika event. Klubb vill även göra en långsiktig investering och införskaffa högtalare och mixerbord till de olika festerna, något vi tror kommer vara en mycket användbar och bra investering. Fanny Cygnaeus, Klubbsamordnare Utbildningsutskottet Under 2012 ska utbildningsutskottet jobba hårt för att reda ut allt kring utlandsstudier. Vi hoppas att utlandsstudiekvällen ska bidra till det och även ta upp frågan med programsamrådsgruppen. Utskottet kommer under 2012 utveckla kursvärderingarna för att bättre kunna ge konkreta förslag till förändring med syfte att göra PA-programmet bättre. Vi ska arbeta för att förbättra kvaliteten på utbildningen genom att fungera som en länk mellan studenter och programmets olika institutioner. 4

5 Utbildningsutskottet planerar att genomföra olika gästföreläsningar som alla terminer kan ta del av, med intressanta ämnen som kompletterar vår utbildning. Vi ser fram emot ett nästa år! Johanna Airas, Utbildningssamordnare Företags- och Arbetslivsutskottet Under nästkommande verksamhetsår ämnar utskottet att fortsätta bedriva ett kvalitativt arbete med följande aktiviteter: Mentorskapsprojektet Under våren kommer dels en träff arrangeras för nuvarande mentorskapspar då detta varit efterfrågat från både mentorer, adepter och från Advantum. Denna träff syftar till att man under projektets gång ska träffas för att stämma av hur det går i de respektive paren. Vi kommer även att påbörja rekryteringsprocessen för HT 2012 s Mentorskapsprojekt. Interaktiva gästföreläsningar Nya gästföreläsningar ska bokas in under våren. Det vi ska försöka satsa på är framförallt kvalitet före kvantitet, hellre en riktigt bra gästföreläsning en flera halvdana. Vi ska även fortsätta tänka på att det ska vara interaktiva föreläsningar. Varje föreläsning bör innefatta ett praktiskt moment. Studiebesök Ett nytt studiebesök för vårterminen ska bokas in. Även här går kvalitet före kvantitet. Samarbete med Uppsalaekonomerna Vi hoppas att samarbetet med rekryteringsprocessen inför Kontaktdagarna kommer att fortsätta även under Ambitionen är även att det Case som skulle ha arrangerats under hösten istället blir av under Alumnicus Vi hoppas att ett nytt styrelsemöte kommer att hållas under VT 2012 och att samordnaren kommer att kunna delta i detta. Utbildningseftermiddag med Academic Work Då deras event under hösten var mycket uppskattat av de deltagande så hoppas vi att det kan bli ett återkommande event varje termin. Camilla Dahlström, Företags- och Arbetslivssamordnare Kommunikationsutskottet Under 2012 vill kommunikationsutskottet fortsätta att jobba med marknadsföringen av föreningen samt att nå ut till alla våra medlemmar och yttre aktörer. Vi vill använda oss mer av den fina hemsidan men även arbeta mycket med planscher och givetvis facebook. 5

6 Likt tidigare terminer planeras Dynamicuskvällar i början av terminerna. De kommer i första hand att hållas på Västmanland-Dala Nation, då detta föregående gånger varit lyckat. Vi har de senaste gångerna haft bra uppslutning av recentiorer och fortsätter därför göra reklam för kvällen i recce-utskicket. Goodiebagen har upplevts som mycket omtyckt och kommer även delas ut i fortsättningen. Vi kommer också att satsa på att informera elever som redan börjat programmet eftersom många inte väljer att engagera sig i Dynamicus förrän termin två eller tre. Välkomstutskicken kommer att gå ut till nya studenter inför varje ny termin. Dessa kommer man att behöva trycka upp inför varje termin då de ska vara helt uppdaterade om vad som händer i föreningen. Utskottet ska se över det material som Dynamicus tar med sig ut på mässor med mera, uppdatera och eventuellt ta fram namnskyltar och visitkort. Eftersom intresset för produkterna har varit väldigt lågt kommer vi inte satsa på att ta fram ytterligare produkter till försäljning, dock lever tanken kring en dynamciusväska kvar. Intresset för gratisprodukter fortsatt stort till exempel påsen och nyckelbanden. Vi kommer att sammanställa och utvärdera den nya onlinemedlemsundersökningen och därefter bestämma om vi ska satsa på att permanent göra undersökningen online eller återgå till pappersformat. Under början på vårterminen kommer arbetet med P-riks intensifieras och ytterligare hjälp kommer att behövas. När projektet avslutats kommer det finns mycket stort utrymme för nya projekt, vad det ska fyllas med är ännu inte fastslaget. Marcus Lindgren, Kommunikationssamordnare Dynamiquen Under året 2012 kommer Dynamiquen fortsätta ha möten varannan vecka. På mötena kommer vi spåna på tema, texter, passande bilder och illustrationer samt fördela arbetet mellan oss. Mötena kommer också vara till för att inspirera, hjälpa och peppa varandra. Vi kommer, på grund av efterfrågan, ändra riktlinjerna för att tidningen ska innehålla 30 % roligt och 70 % matnyttigt. Nästa nummer kommer ha ett innehåll av fler roliga inslag. Vi vill självklart skriva om sådant som våra medlemmar vill läsa om! De flesta som sitter i redaktionen har inga erfarenheter av hur man arbetar i layoutprogrammet InDesign som vi använder oss av. Därför kommer vi i slutet av januari få besök av en person med goda erfarenheter av det layout-programmet och layout i övrigt. Han kommer hålla en mini-kurs för oss i redaktionen samt skriva ihop ett styrdokument som vi kan använda oss av när vi rekryterar nya medlemmar till redaktionen. Vi kommer fortsätta hålla den goda sammanhållningen i gruppen genom att göra saker tillsammans. Däribland anordna releasefest när ett nytt nummer kommer. 6

7 Som chefredaktör kommer jag också till nästa nummer försöka anordna en release-fika som alla Dynamicus-medlemmar kommer vara välkomna till. Där kan de få hämta sitt nummer, bläddra i tidningen, berätta vad som var bra med numret och vad som kan göras bättre till nästa nummer. Detta för att vi hela tiden ska utveckla tidningen. Dynamiquen kommer likt föregående år släppa två nummer på våren och ett på hösten. Vi har redan börjat spåna på tema till nästa års första nummer men har inte satt någon deadline ännu. Troligtvis kommer det ut i mitten av mars. Pauline Polat, Chefredaktör PVD Personalvetarnas dag är Dynamicus största arrangemang som nästa år kommer att hållas den 9 mars i Blåsenhus fina lokaler. När PVD år 2012 går av stapeln för trettonde gången bjuder vi in er till en arbetsmarknadsdag där ledorden är inspireras, motiveras och mötas. PVD har anordnas av Dynamicus medlemmar varje år sedan 1999, med undantag för Dagen har tidigare år arrangerats i Uppsala Universitetshus och ambitionen har varit att locka runt 400 besökare, både studenter och yrkesverksamma. I år är målet att nå 500 besökare i Blåsenhus och då främst studenter. En projektgrupp bestående av femton personalvetarstudenter jobbar under hela året intensivt för att PVD ska bli en så givande dag som möjligt för alla besökare. Projektgruppen arbetar i mindre grupper för att på ett så smidigt sätt som möjligt få ihop dagen och dess innehåll. Sponsringsgruppen Har till uppgift att sälja monterplatser och locka sponsorer till årets PVD. Förutom att det satsas på att finansiera dagen, satsas det även i år på att etablera långvariga kontakter som kommande projektgrupper kan ha nytta av. Alla samarbeten ska vårdas och överlämnas till kommande projektgrupp på ett sätt som är tillfredsställande för såväl sponsorer som projektgrupp. Det är viktigt att kontakten mellan sponsringsgruppen och sponsorerna sköts på ett professionellt sätt. Vårt mål är att få en större variation på utställarna gällande företag och bransch. Arrangemangsgruppen Har som uppgift att hitta talare och workshopshållare till dagen. I deras ansvar ingår även att planera upplägget kring själva dagen. Med studenterna i fokus vill vi skapa en mötesplats i en inspirerande miljö med många praktiska moment. Det ska finnas ett stort utbud av workshops och aktiviteter som på ett naturligt sätt bjuder in till en kommunikation mellan studenter och yrkesverksamma. Arrangemang är även ansvariga för medarbetarna under dagen. PR gruppen Under hela året marknadsförs dagen till arbetsliv och studenter på bland annat mässor, via medier, mail till gamla deltagare, medlemsregister, hemsida, nyhetsbrev samt genom att möta studenter vid universitetets olika institutioner. PR-gruppen är ansvarig för att utforma allt marknadsföringsmaterial som till exempel flyers, roll-ups, tröjor och klistermärken. 7

8 Eventgruppen Eventgruppen är ansvariga för den storslagna PVD-Gasquen som går av stapeln på kvällen den 9 mars. Gruppen är även ansvarig för lunch, fika och frukost. Vi vill att Gasquen ska vara ett informellt sätt att fortsätta diskutera dagens händelser och att öka kontakten mellan studenterna. Marielle Hallberg och Saga Betts, Projektledare PVD 2012 Webmaster Planen för 2012 är att vår hemsida ska fortsätta representera och företräda Dynamicus på internet med stil såväl som funktion. Det första delmålet är att få liv i bloggen, detta kraftfulla verktyg, och operationalisera de idéer som ventilerats under hösten. Vidare är målet att även under nästkommande år hålla ett högt besöksnitt och fortsätta hålla våra medlemmar uppdaterade om vad som händer i och omkring Dynamicus. Jag kommer under våren även stötta Vice ordförande i arbetet kring sponsorer samt utarbeta ett nytt och mer detaljerat överlämningsdokument. Robert Persson, Webmaster 8

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Styrelsens halvårsrapport Ht 2013

Styrelsens halvårsrapport Ht 2013 Styrelsens halvårsrapport Ht 2013 Ordförande, Ht 2013 Styrelsen har haft möten varannan måndag under hela höstterminen. Utöver det har jag haft möten med utskottssamordnare och övriga styrelsemedlemmar

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Dagordning föreningsstämma 18 november 2015

Dagordning föreningsstämma 18 november 2015 Dagordning föreningsstämma 18 november 2015 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 4 Fastställande av dagordning 5 Val av mötets

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka PULS kontakter och samarbete med näringslivet. Utskottet ska även främja samarbete både internt mellan arbetsgrupper

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-09-26. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-09-26. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 6 2.1 Ordförande... 6 2.1.1 Ansvarsområde... 6 2.1.2 Arbetsformer... 6 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehåll 1. Medlemmar... 1 1.1 Aktiva medlemmar... 1 1.1.1 Ansvarig/ordförande... 1 1.1.2 Val av Ansvarig/ordförande... 1 1.1.3 Överlämning... 1

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #16 Torsdag 7/2 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:15.2 Val av sekreterare.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 16 2013-04-09 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Students Association den 9 April 2013. Department of Peace and Conflict Research, Gamla

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Dagordning årsmöte 11 maj 2015

Dagordning årsmöte 11 maj 2015 Dagordning årsmöte 11 maj 2015 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 4 Fastställande av dagordning 5 Val av mötets ordförande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Protokoll 160531: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Närvarande:

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer:

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: 802439-0711 Datum: 3 oktober 2016 Plats: Ekonomikum H432 Tid: 17:00 Närvarande Sara Enlingfors Fanny Olsson Madeleine

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Luxor,Kårallen Datum: 2010-04-21 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 02. Protokoll fört vid. 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 02. Protokoll fört vid. 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 02 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet IDIOT Intresseföreningen för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1 Öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Innehåll. Sektionens styrka

Innehåll. Sektionens styrka Innehåll Samhällsvetenskapliga sektionen Verksamhetsplan HT14-VT15... 1 Studierådet - Culina Verksamhetsplan 2014... 4 Socionomstudenter vid Uppsala Universitet SVUU - Verksamhetsplan 2014/2015... 5 Föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: 802439-0711 2015-09-16, 18.00 H432, Ekonomikum Närvarande: Axel Göras Sofia De Waal Viktor Fornander Carl Hofverberg

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14 VT-14 Nordpols Verksamhetsberättelse Nordpols styrelse har under vårterminen 2014 genomfört en rad aktiviteter och lagt stort fokus på arbetslivsanknytning men också kommunikationen mellan styrelsen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 30 januari 2014, klockan 17.15 Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Närvarande: Karolina S, Therese H, Therese S, Björn H, Robert J, Charles W, Sebastian L, Hanna J, Daniella N, Daniel S.

Närvarande: Karolina S, Therese H, Therese S, Björn H, Robert J, Charles W, Sebastian L, Hanna J, Daniella N, Daniel S. Protokoll FliNS Föreningen för Linköpings nationalekonomer och statsvetare Datum: 20100825 Plats: Kårallen, Luxor Närvarande: Karolina S, Therese H, Therese S, Björn H, Robert J, Charles W, Sebastian L,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

TESTAMENTE Ex HR-gruppen 2006

TESTAMENTE Ex HR-gruppen 2006 TESTAMENTE Ex HR-gruppen 2006 1. ÖVERGRIPANDE... 2 1.1 Från början/uppstart... 2 1.2 Tidsplanering, kritiska datum och deadlines... 2 Januari... 2 Februari... 2 Mars... 2 April... 2 Maj... 2 Juni... 2

Läs mer