Talent Management 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Talent Management 2013"

Transkript

1 Talent Management 2013

2 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat med dessa processer är mer effektiva och lönsamma än andra jämförbara företag. Denna undersökning avser att kartlägga hur stor vikt man lägger på de olika delprocesserna samt hur man faktiskt anser att man arbetar idag med dem. Alla HR processer och insatser syftar till att leverera på affärsstrategin. Affärsstrategin ställer krav på ledare och organisation. På samma sätt som de ledare och den organisation man har är avgörande för huruvida man kan leverera på affärsstrategin. Demografi i undersökningen Enkäten har skickats ut till Sveriges 500 största företag. 50% av de svarande arbetade i organisationer med mellan anställda. 22% hade mindre än 1000 anställda och 28% hade mer än 5000 anställda. De deltagande företagen fördealde sig på de flesta branscher. Undersökningen har genomförts av konsultföretaget Cubiks Sweden AB. För ytterligare information, se kontaktinformation längst bak i presentationen. Roller bland de svarande: 23% 21% 23% 19% 13% HR Direktör HR Chef Vice President HR HR Managers Övriga Specialsiter Talent Management - Hur viktigt är det? Hur arbetar företag idag? 1

3 Sammanfattning Resultat Resultatet ifrån denna undersökning pekar på att företag generellt anser sig vara bra på och nöjda med det kortsiktiga försörjningsarbetet, och att det finns en stor potential i att förbättra det strategiska/långsiktiga försörjningsarbetet. De största samstämmigheterna finner vi inom området Rekrytering och Urval. Frågor som att arbeta utifrån best practice och att använda kompetensbaserade intervjuer är mycket viktigt för företagen och man anser att man arbetar på ett bra sätt med detta. Resultatet visar att man har särskilda utmaningar i arbetet med att integrera de olika HR processerna och att mappa dem mot affärsstrategin. Att identifiera och planera för ersättare till affärskritiska roller är en annan stor utmaning för företagen, liksom att utveckla sina ledare talanger mot affärsstrategin mer strukturerat. Några svar har också förvånat oss; t ex att man inte lägger särskilt stor tonvikt vid att arbeta strukturerat med att förbereda ledare för de utmaningar som kommer på nästa nivå och att hjälpa dem bli framgångsrika. De större gapen finner vi inom områden som talangidentifiering, successionsplanering och utveckling av talanger. 2 Talent Management - Hur viktigt är det? Hur arbetar företag idag?

4 De största utmaningarna Vi har Kompetensramverk som länkar ihop HR-processerna Vi arbetar med utvecklingsprogram för High-Potentials Vi har en tydlig koppling mellan talang/ledarutveckling och affärsstrategi Hur viktigt Hur vi gör Vi planerar och identifierar för ersättare till affärskritiska roller inom 3 år vi arbetar systematiskt med att identifiera talanger inom organisationen Hur viktigt: Andel % som angett alternativ viktigt eller mycket viktigt samt Hur vi gör: Andel % som angett alternativ stämmer väl eller mycket väl Konklusioner Utmaningar Bland frågor som företagen skattar som viktiga eller mycket viktiga finner vi det mer strategiska eller långsiktiga arbetet med HR-strategin. Det är också här vi finner de största skillnaderna med hur väl det stämmer in på hur man arbetar idag. Ett viktigt område är arbetet med kompetensramverk, att integrera de olika HR processerna. Över 70% av företagen anger att det är en viktigt eller mycket viktig fråga, men knappt 30% anser att man arbetar bra eller mycket bra idag. Många företag arbetar idag med kompetensramverk i Performance Management processen, men man kan få mer dragkraft i organisationen genom att ta steg mot större integration. Genom att låta data från de olika processerna flöda in i de andra processerna kan de stötta varandra och framför allt kan det ge feedback tillbaka till ledningen - om/hur kan företaget leverera på affärsstrategin, och vilka åtgärder behöver man vidta utveckla internt / rekrytera externt eller lägga om strategin. Processer kopplade till ovanstående handlar om att identifiera och planera för ersättare till affärskritiska roller inom 3 år. Nästan 70% anser att detta är viktigt eller mycket viktigt men endast 40% anser att man arbetar bra med det. Nästan 80% anger att det är viktigt eller mycket viktigt att koppla talang-/ledarutveckling till företagets affärsstrategi, men knappt hälften tycker att man gör det bra eller mycket bra. Talent Management - Hur viktigt är det? Hur arbetar företag idag? 3

5 Andra utmaningar Använder 360 för att driva ledarutveckling Använder strukturerade metoder för att utvärdera ledarpotential Hur viktigt Hur vi gör Vi har kompetens att bedöma styrkor och utvecklingsområden Arbetar systematisk med att förbereda våra ledare för nästa nivå Hur viktigt: Andel % som angett alternativ viktigt eller mycket viktigt samt Hur vi gör: Andel % som angett alternativ stämmer väl eller mycket väl Konklusioner andra utmaningar Andra utmaningar företagen står inför att hantera handlar om de metoder och processer man har för att på ett strukturerat och evidensbaserat sätt utvärdera sina talanger och att göra beteendeförflyttningar i linje med organisationens mål. Ett resultat som förvånade oss var frågan om att arbeta systematiskt med att förbereda ledare att bli framgångsrika för nästa nivå inte ansågs viktig. Detta resultat kan ses mot bakgrund att studier visat att göra en övergång från en ledarnivå till en annan är den näst mest personliga utmaning ledare rapporterar (59%), det enda som anses som en större utmaning att hantera är en skilsmässa 75%. Andra undersökningar visar att så mycket som 40% av mellanchefer inte riktigt vet vad som förväntas av dem i den nya rollen samtidigt som VD:ar förväntar sig en 20%-ig produktivitetsökning. Många företag använder alltså idag en swim-or-sink strategi, d v s man flyttar högpresterande personer och hoppas att de skall hantera de nya utmaningarna i den nya rollen utan att riktigt tydliggöra förväntningar eller att förbereda eller stötta dem i själva övergången. 4 Talent Management - Hur viktigt är det? Hur arbetar företag idag?

6 De minsta utmaningarna Skiljer mellan prestation och potential vid talangidentifiering Använder AC/DC för att driva utveckling Genomför kompetensbaserade intervjuer Hur viktigt Hur vi gör Tar hjälp av second-opinion vid rekrytering Utgår ifrån best-practice för att minimera risk för felrekrytering Hur viktigt: Andel % som angett alternativ viktigt eller mycket viktigt samt Hur vi gör: Andel % som angett alternativ stämmer väl eller mycket väl Konklusioner Minsta Utmaningarna Resultaten visar att de områden man har minst utmaningar kring rör sig kring de mer kortsiktiga, här-och-nu frågor. Inte helt överraskande är det frågor relaterade till rekryteringsprocessen, såsom att använda kompetenbaserade intervjuer, att utgå ifrån best-practice vid extern rekrytering etc. En anledning till detta kan vara att man är van att arbeta med rekrytering, dels inhouse men också med externa partners och man överlåter processen till rekryteringsföretag och litar på att de skall göra på rätt sätt. Talent Management - Hur viktigt är det? Hur arbetar företag idag? 5

7 Sammanfattning Företagen tenderar att vara med reaktiva än proaktiva i många frågor Det kortsiktiga arbetet att fungerar förhållandevis väl. Det långsiktiga, mer strategiska arbetet där finns det mer att göra Att koppla talang och HR strategi till affärsstrategi, vilket innebär att koppla ihop de olika HR-processerna för att kunna leverera på affärsstrategin. Genom att inte kartlägga och planera för ersättare till affärskritiska roller riskerar företagen att tappa fart och konkurrenskraft. Man löser det genom att rekrytera externt, något som oftast är dyrare och risken för att inte lyckas med uppdraget är betydligt större. Detta gäller också att arbeta systematiskt med att identifiera talanger. En svårighet är att det råder en förvirring idag. I Sverige omfattar oftast talangbegreppet alla anställda. Ett resultat av det kan bli att det blir svårare att urskilja en mindre grupp att satsa extra resurser på att utveckla. Företagen skulle tjäna på att segmentera sina medarbetare och de insatser som behövs för att kunna driva utveckling och presation i de olika grupperna. Sammantaget kan man säga att många företag riskerar att tappa i konkurrenskraft och prestation, att helt enkelt inte kunna leverera på affärsplanen fullt ut. Man riskerar att tappa många bra medarbetare till sina konkurrenter, och att försätta de ledare man i onödigt svåra situationer. Detta i ljuset av att den globala konkurrensen ökar. Hur arbetar framgångsrika företag Framgångsrika företag: Har en tydlig koppling mellan affärsstrategi och HR strategi HR strategin driver konkurrensmässiga fördelar för organisationen och man mäter det genom ett antal affärskritiska KPI:er Har integrerade HR processer - d v s data från de olika processerna ger feedback till de andra processerna och ger feedback tillbaka till ledningen. Använder kompetensramverk fullt ut Planerar långsiktigt (minst 3år) och har koll på tillgång och efterfrågan på affärskritiska roller Tydliggör förväntningar på prestation och förbereder talanger/ledare för utmaningar på nästa nivå i syfte att minimera risken för misslyckanden Har individualiserade och anpassade utvecklingsinsatser utifrån ett tydligt affärsbehov Bersin & Associates 6 Talent Management - Hur viktigt är det? Hur arbetar företag idag?

8 Om Cubiks Cubiks tillför värde till våra kunder genom att förutsäga framgång. Vi har en djup kunskap och erfarenhet av vilka faktorer som är kritiska för arbetsprestation på olika nivåer. Cubiks är ett internationellt konsultföretag specialiserat på datadriven talent management. Våra lösningar är en integrerad del i Talent Management-processen, vi erbjuder ett brett utbud av lösningar för assessments och utveckling baserat på forskning och beprövad erfarenhet av att förutsäga prestation. Vi hjälper våra kunder att bli bättre genom att skapa insikt och driva förändringar i talangfrågor, om det är talang identifiering och urval, talangutveckling, successionsplanering eller assessment/utveckling på senior nivå. För mer information, välkommen att kontakta oss på Tel: E-post: Översikt Frågor och resultat 100 Urval Utveckling Talangidentifiering & Successionsplanering Hur viktigt Hur vi gör Påståenden: 1. Vid rekrytering till högre befattningar använder vi oss av personbedömning som vilar på best practice 2. Vi tar hjälp av externa företag i rekryteringsprocessen för att få en second opinion 3. Vid rekrytering genomför vi kompetensbaserade intervjuer 4. Vi använder oss av Assessment/Development Centres för att få bedömning av en kandidats styrkor, utvecklingsområden och potential 5. Vi har kompetensprofiler som är länkade till alla HR processer; rekrytering, utveckling, successionsplanering, Performance Management och Reward 6. Vi har ledarutvecklingsprogram för individer eller grupper av high potentials 7. Vi använder 360 grader feedback verktyg för att driva och utveckla våra ledares personliga färdigheter och kompetenser 8. Det finns en tydlig koppling mellan talang-/ledarutveckling och vår affärsstrategi 9. Vid utvärdering av ledarpotential använder vi strukturerade metoder med stöd i arbetspsykologisk forskning 10. Vi har kompetens att inventera och bedöma kompetenser, styrkor, utvecklingsområden, derailment risker samt potential 11. Vi planerar och identifierar ersättare till affärskritiska roller minst 3 år i förväg 12. Vi arbetar systematiskt med att identifiera talanger inom organisationen genom att använda oss av metoder som bygger på best practice 13. Vi arbetar systematisk med att förbereda våra ledare att bli framgångsrika på nästa nivå med hjälp av ex AC/DC där vi kartlägger styrkor och utvecklingsområden 14. Vi skiljer mellan prestation och potential vid utvärdering av talanger Cubiks Sweden AB Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr, STOCKHOLM T F E W Cubiks är ett internationellt konsultföretag som erbjuder förstklassig konsultexpertis tillsammans med en välutvecklad portfölj av internetbaserade verktyg och tjänster. Med kontor runt om i Europa, regionala kontor i Dubai, Malaysia och USA och ett etablerat nätverk av licensierade distributörer, levererar vi kompetensbaserad personbedömning, utveckling samt utvärdering för fler än 1000 kunder i över 50 länder. Alla rättigheter Cubiks Intellectual Property Limited 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Talent Management Barometern 2013. Januari 2014

Talent Management Barometern 2013. Januari 2014 Talent Management Barometern 2013 Januari 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2013 års version genomfördes som en webbenkät under oktobernovember. I år ställdes fördjupande

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Pernilla Bolander & Andreas Werr Handelshögskolan i Stockholm

TALENT MANAGEMENT. Pernilla Bolander & Andreas Werr Handelshögskolan i Stockholm TALENT MANAGEMENT Pernilla Bolander & Andreas Werr Handelshögskolan i Stockholm VAD ÄR TALENT MANAGEMENT? DRIVKRAFTER BAKOM THE WAR FOR TALENT Begränsat utbud Åldrande arbetskraft Ändlig talangpool Växande

Läs mer

Performance management: Motivera, belöna och engagera dina medarbetare och öka effektiviteten i verksamheten.

Performance management: Motivera, belöna och engagera dina medarbetare och öka effektiviteten i verksamheten. Performance Performance management: Motivera, belöna och engagera dina medarbetare och öka effektiviteten i verksamheten. Performance management handlar inte om att titta i backspegeln, utan om att se

Läs mer

Human Capital Management: investera i medarbetarna och skapa en kultur präglad av kontinuerlig utveckling

Human Capital Management: investera i medarbetarna och skapa en kultur präglad av kontinuerlig utveckling Cornerstone HCM Human Capital Management: investera i medarbetarna och skapa en kultur präglad av kontinuerlig utveckling Ett av de viktigaste målen för Human Resources är att se till verksamheten hela

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Fyra typer av Talent Management Översikt till en aktuell forskningsrapport av Handelshögskolan i Stockholm

Fyra typer av Talent Management Översikt till en aktuell forskningsrapport av Handelshögskolan i Stockholm Fyra typer av Översikt till en aktuell forskningsrapport av Handelshögskolan i Stockholm I den här e-boken får du svar på vad svenska företag gör inom området! Vad gör svenska företag inom? Begreppet används

Läs mer

Upptäck Ascend. Nästa generations plattform för urval & utveckling

Upptäck Ascend. Nästa generations plattform för urval & utveckling Upptäck Ascend Nästa generations plattform för urval & utveckling VAD ÄR ASCEND BY ASSESSIO? Upptäck Ascend av Assessio, ett modernt evidensbaserat system för matchning, urval, utveckling och affärsdriven

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Policy Diarienummer Fastställd/upprättad av HR-avdelningen

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt

Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt Innehållsförteckning 1. 2.. 4. 5. INLEDNING Bli expert på utvecklingssamtal BYGG MOTIVATION och engagera med utvecklingssamtal GRUNDPELARNA

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

Talent management-barometern 2011»

Talent management-barometern 2011» Talent management-barometern 2011» foto peepo/istockphoto 20 personal&ledarskap #12 2011 Talent management eftersatt framtidsfråga Talent management är uttrycket på mångas läppar. Den som kan få alla HR-processer

Läs mer

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm KOMMANDE EVENT & SEMINARIER I STOCKHOLM Under hösten 2013 har vi på Hudson i Sverige nöjet att bjuda in dig till ett flertal kostnadsfria seminarier och event som vi hoppas ska inspirera. Vi bjuder på

Läs mer

Attrahera och välj ut de bästa talangerna med framtidens rekryteringslösning

Attrahera och välj ut de bästa talangerna med framtidens rekryteringslösning Recruiting Attrahera och välj ut de bästa talangerna med framtidens rekryteringslösning Kampen om talangerna fortsätter och det är jobbsökarna som styr, inte arbetsgivarna. Att snabbt hitta rätt kandidat

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Headhunting & Assessment

Headhunting & Assessment Headhunting & Assessment Välkommmen! Ofta händer det att en inofficiell rekrytering blir officiell. Det är därför som både arbetsgivare och arbetstagare ofta är motsträviga till en direktkontakt, detta

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK PEOPLE PLAN. Så får du rätt person på rätt plats för rätt tid SVERIGE

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK PEOPLE PLAN. Så får du rätt person på rätt plats för rätt tid SVERIGE INSIGHTS BY ACADEMIC WORK PEOPLE PLAN Så får du rätt person på rätt plats för rätt tid SVERIGE 2 People Plan Academic Work SAMMANFATTNING Alla företag har en business plan 2020, men har ni en People Plan

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK PEOPLE PLAN. Så får du rätt person på rätt plats för rätt tid SVERIGE

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK PEOPLE PLAN. Så får du rätt person på rätt plats för rätt tid SVERIGE INSIGHTS BY ACADEMIC WORK PEOPLE PLAN Så får du rätt person på rätt plats för rätt tid SVERIGE 2 People Plan Academic Work SAMMANFATTNING Alla företag har en business plan 2020, men har ni en People Plan

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter.

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter. Rekrytering Vi är specialiserade på att rekrytera naturvetare och civilingenjörer. Vårt nätverk täcker cirka 15000 forskare och över 1000 teknik- och Life Science-företag i Sverige. Våra kunder finns representerade

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Systematisk chefsförsörjning. 23 maj Tomas Rosenberg Huvudkontoret Rikspolisstyrelsen

Systematisk chefsförsörjning. 23 maj Tomas Rosenberg Huvudkontoret Rikspolisstyrelsen Systematisk chefsförsörjning 23 maj Tomas Rosenberg Huvudkontoret Rikspolisstyrelsen 1 Tomas Rosenberg Chef Strategienheten, Huvudkontoret Strategisk kompetensförsörjning Chefs- och ledarutveckling Mångfald,

Läs mer

HR & Kommunikationschef

HR & Kommunikationschef Befattningsbeskrivning: HR & Kommunikationschef April 2018 Setterwalls Advokatbyrå Setterwalls Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl upparbetat internationellt

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

I samarbete med WGH Sales & Communications 2017

I samarbete med WGH Sales & Communications 2017 I samarbete med WGH Sales & Communications 2017 Diplomerad Key Account Manager Deltidsutbildning med start 12 sept. 2017 Med den här utbildningen får du de kunskaper som behövs för att utveckla affärer

Läs mer

Vi skapar resultat och produktivitet genom hållbara arbetskonstellationer

Vi skapar resultat och produktivitet genom hållbara arbetskonstellationer Vi skapar resultat och produktivitet genom hållbara arbetskonstellationer VerksamhetensDNA ArbetsrelateratDNA Vårt erbjudande Potential Management och Preferensanalys Kartlägger, definierar och säkerställer

Läs mer

HEADHUNTING. Astarec AB - Headhunting Premium e-post: - hemsida:

HEADHUNTING. Astarec AB - Headhunting Premium e-post: - hemsida: HEADHUNTING Headhunting Premium skiljer sig från klassisk rekrytering då premiumtjänsten ger vår kunder full transparens i alla uppdrag. Detta innebär att vi utifrån kundens kravprofil och vår CVdatabas

Läs mer

HEADHUNTING. KONTAKTA OSS GÄRNA! För oss är varje headhuntinguppdrag unikt

HEADHUNTING. KONTAKTA OSS GÄRNA! För oss är varje headhuntinguppdrag unikt PRODUKTBLAD VID REKRYTERING KONTAKTA OSS GÄRNA! För oss är varje headhuntinguppdrag unikt vilket innebär att vi anpassar varje nytt uppdrag utifrån kundens ledningsnivå, behov och situation. En situation

Läs mer

E-BOK NY SOM HR-CHEF. Detta bör du ha koll på. Detta bör du ha koll på

E-BOK NY SOM HR-CHEF. Detta bör du ha koll på. Detta bör du ha koll på E-BOK NY SOM HR-CHEF Detta bör du ha koll på Detta bör du ha koll på 2 INNEHÅLL Introduktion 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen 8

Läs mer

7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig

7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig 7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig www.visma.se/enterprise Sverige befinner sig sedan ett par år i en högkonjunktur och har relativt låg arbetslöshet. Många företag

Läs mer

Framgångsfaktorer för befattningen

Framgångsfaktorer för befattningen Framgångsfaktorer för befattningen Rekrytering med fokus mer på prestation än person. SMARTAST INTE ALLTID BÄST Det handlar om att matcha Kunskap Egenskaper Förmåga Jörgen Bågeman av STP certifierad Testanvändare

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr: 2017-761-1.1. Bilaga 8 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Enligt anvisningarna för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2018 ska nämndens kompetensförsörjningsplan

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Datum KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG Datum KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-06-21 151 Svar på kommunrevisionens granskning av strategisk kompetensförsörjning av chefer KS/2016:242 1.1.7 Beslut Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse,

Läs mer

Kompetensbaserat chefsurval

Kompetensbaserat chefsurval Kompetensbaserat chefsurval Kompetensbaserat chefsurval - Polisens nationella metod för chefsförsörjning och chefsrekrytering Kompetensbaserat chefsurval är det vinnande konceptet för alla inblandade.

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Talent Management Barometern 2017/18

Talent Management Barometern 2017/18 s t a r d u s t c o n s u l t i n g Talent Management Barometern 017/18 w w w. s t a r d u s t c o n s u l t i n g. s e Bakgrund Talent Management Barometern (TMB) genomförs årligen av Stardustgruppen

Läs mer

Vi skapar resultat och produktivitet genom hållbara arbetskonstellationer

Vi skapar resultat och produktivitet genom hållbara arbetskonstellationer Vi skapar resultat och produktivitet genom hållbara arbetskonstellationer VerksamhetensDNA ArbetsrelateratDNA Vårt erbjudande Potential Management Kartlägger, definierar och säkerställer verksamhetens

Läs mer

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007 Awapatent Life Science Day 21/11-2007 Om Awapatent Ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Grundat 1897. Huvudkontor i Malmö. Över 300 medarbetare, varav 65% är delägare i företaget.

Läs mer

Talent Manager. Nordens största leverantör av HR- och rekryteringsverktyg +46 (0)

Talent Manager. Nordens största leverantör av HR- och rekryteringsverktyg +46 (0) Talent Manager Nordens största leverantör av HR- och rekryteringsverktyg +46 (0)8-400 200 08 www.hr-manager.se info@hr-manager.se HR Manager Talent Solutions Stockholm, Sverige Talent Manager Flexibelt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Strategisk kompetensutveckling - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Förenkla medarbetarutvecklingen med Netcompetence Talent Portal Netcompetence Talent Portal Prestation Vision & Strategi Mål

Läs mer

Boomerang 360 ID: Demo. Ensize AB Peter Karlsson

Boomerang 360 ID: Demo. Ensize AB Peter Karlsson Boomerang 360 Demo Totalt har 17 av 20 slutfört analysen (85 %) Analysdatum: 2012-11-15 Utskriftsdatum: 2018-10-30 +46 735 220370 Innehållsförteckning 3 Introduktion 4 Översikt 5 Mål 9 Kommunikation 13

Läs mer

Intervjuguide- Doktorandrekrytering

Intervjuguide- Doktorandrekrytering Intervjuguide- Doktorandrekrytering Institutionen för Medicin, Huddinge Datum: Kandidat: Närvarande: Inledning Hälsa välkommen Presentation av de närvarande Hur intervjun är upplagd Presentation av Karolinska

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare I chefsrollen ingår

Läs mer

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas er En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop Augusti 2011 Förord En skola i världsklass

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Your business partner in hiring top talents and ge2ng the most from your organiza7on and employees. Sven Järncrantz Kompetensworkshop 2012

Your business partner in hiring top talents and ge2ng the most from your organiza7on and employees. Sven Järncrantz Kompetensworkshop 2012 Your business partner in hiring top talents and ge2ng the most from your organiza7on and employees Sven Järncrantz Kompetensworkshop 2012 Kompetensmodell Kompetensmodellen skapar ec gemensamt språk för

Läs mer

Astarec AB - Strategisk Rekrytering E-post: - Hemsida:

Astarec AB - Strategisk Rekrytering E-post: - Hemsida: KONTAKTA OSS GÄRNA! Tjänsten strategisk rekrytering är en rikstäckande, kvalificerad kartläggnings- och nätverkstjänst som riktar sig till företag och organisationer som är verksamma inom sektorn för samhällsbyggnad.

Läs mer

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärprofil 07 maj 2013

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärprofil 07 maj 2013 Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Karriärprofil 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk

Läs mer

presenterar Föräldraskap, ett steg i karriären

presenterar Föräldraskap, ett steg i karriären presenterar Föräldraskap, ett steg i karriären Att vara föräldraledig är fantastiskt men tankarna på arbete, karriär och utveckling slutar inte för att man är föräldraledig, tvärtom började vi snabbt reflektera

Läs mer

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles.

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Motivationsundersökning 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

SPIRA utvecklingsprogram

SPIRA utvecklingsprogram SPIRA utvecklingsprogram Syfte: Att låta din utveckling spira under föräldraledigheten. Genom föreläsningar, reflektion i grupp och en strukturerad dialog med den närmaste chefen möjliggörs en inspirerande

Läs mer

Från strategiskt beslut till uppnådd effekt. - En timme om framgångsrika strategigenomföranden

Från strategiskt beslut till uppnådd effekt. - En timme om framgångsrika strategigenomföranden Från strategiskt beslut till uppnådd effekt - En timme om framgångsrika strategigenomföranden Agenda 1. Inledning 2. Nuläge & orsaker 3. Krut och effekt? 4. Projekt öka chefernas kommunikativa förmåga

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

TRRs REKRYTERINGSENKÄT

TRRs REKRYTERINGSENKÄT TRRs REKRYTERINGSENKÄT Bakgrund och tillvägagångssätt För att ta reda på hur våra kundföretag och andra företag tänker när de rekryterar tjänstemän bad vi dem besvara 26 frågor om rekrytering. Frågorna

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

HEADHUNTING. Inom samhällsbyggnad. KONTAKTA OSS GÄRNA! För oss är varje headhuntinguppdrag unikt vilket innebär att vi anpassar varje nytt

HEADHUNTING. Inom samhällsbyggnad. KONTAKTA OSS GÄRNA! För oss är varje headhuntinguppdrag unikt vilket innebär att vi anpassar varje nytt Inom samhällsbyggnad VID REKRYTERING KONTAKTA OSS GÄRNA! För oss är varje headhuntinguppdrag unikt vilket innebär att vi anpassar varje nytt uppdrag utifrån kundens ledningsnivå, behov och situation. En

Läs mer

Testdagen 27 maj. Anna Björklund, Svenska Spel Tobias Eklund, Alumni

Testdagen 27 maj. Anna Björklund, Svenska Spel Tobias Eklund, Alumni Testdagen 27 maj Anna Björklund, Svenska Spel Tobias Eklund, Alumni Dags för förändring i organisationen Ökad konkurrens Nya kundkrav Växande kostnader Många VD-byten Internrekryterade chefer Medarbetarna

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

SÄKRA LEDARE OCH PERSONER TILL NYCKELBEFATTNINGARNA I FÖRETAGET!

SÄKRA LEDARE OCH PERSONER TILL NYCKELBEFATTNINGARNA I FÖRETAGET! TALENT DUE DILIGENCE SÄKRA LEDARE OCH PERSONER TILL NYCKELBEFATTNINGARNA I FÖRETAGET! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Gunilla Julin Director Talent Management Telefon:+46 (8) 50 600 732

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan 2018-2019 Advania Sverige AB Innehåll 1. Advanias verksamhet... 3 2. Definitioner... 3 3.... 3 3. Riskbedömning... 3 4. Handlingsplan... 4 4.1 Rekrytering... 4... 4... 4 4.2 Ledarskap... 4... 5... 5 4.3

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

SÄLJKULTURANALYS BAKGRUND

SÄLJKULTURANALYS BAKGRUND SÄLJKULTUR ANALYS BAKGRUND OAVSETT BRANSCH och verksamhet råder stenhård konkurrens om kunder och affärer. På VD:s och försäljningschefens bord vilar ansvaret att ständigt leverera tillväxt och lönsamhet.

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

PUD personlig utvecklingsdialog med Palm & Partners Bemanning

PUD personlig utvecklingsdialog med Palm & Partners Bemanning Engagerad bemanning. Som ingen annan. Unik månadsvis uppföljning med Palm & Partners Bemanning. MAJ JUNI JULI AUGUSTI APRIL SEPTEMBER MARS OKTOBER NOVEMBER FEBRUARI JANUARI DECEMBER 3 Bemanningsprocessen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06 Landstinget i Kalmar Län Utvecklings- och Folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-01-11 Landstingsstyrelsen Diarienummer 150054 Sida 1 (1) Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag

Läs mer

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 2 Totalt har 5 av 5 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2010-08-11 Utskriftsdatum: 2017-01-25 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan STRATEGI Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Inledning I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en strategi

Läs mer

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå Polisens uppdrag från medborgarna är tydligt: vi ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället... Framöver kommer Polisens

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39 Rekryteringstjänster Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/27844740.aspx Anbudstyp Upphandling Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39 Anbudsfrist 2011-03-31 16:00 Materialfrist 2011-03-31 16:00

Läs mer