1 Dnr 2011/ KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Dnr 2011/180-757 KS"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 1 Dnr 2011/ KS Information, projekt kyld mat. Socialchef Ewa Larsson informerar om projektet Kyld mat som kommer att pågå under tre månader. 39 pensionärer i mellersta hemtjänstområdet, Köpingsvik, kommer att få testa den kylda maten. Projektet ska sedan utvärderas. Projektet påbörjades efter att resultat från kostutredningen efterfrågades tillsammans med att verksamheten fått i uppdrag att minska kostnaderna och därmed även söka nya alternativ. En utredningsgrupp tillsattes och dessa har valt att anlita företaget Varsågod som leverantör under testperioden. Varsågod är ett företag från Västerås som tillagar ca matportioner/dag. Maten kyls ner direkt och försluts med luft utan syrgas. Hållbarhetsgarantin är 12 dagar. Företaget är anlitat av 60 kommuner och har ett nöjdkund-index på 90 procent. I jämförelse med dagens matdistribution, som sker i samarbete med Borgholm Energi, skulle kostnaden och antalet mil/dag halveras genom att anlita Varsågod trots transporten från Västerås. Under sammanträdet ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor om projektet. Maria Lindmark (MP) - hur har ni tänkt utvärdera? Socialchefen: Nöjdheten, smaken, värmningen, insatserna i samband med måltiden ur omsorgsperspektiv. Eddie Forsman (M) - Utredningen att laga mat från grunden enligt bifallen motion måste komma igång. Peder Svensson (C) - företagets krav på kravmärkta varor? Socialchefen: 2012 var kravet 15 % kravmärkta varor under 2013 kommer kravet att ökas till 30 %.v Peder Svensson (C) - även andra alternativ måste utredas, exempelvis lokala restauranger. Ilko Corkovic (S) - hur stor andel av matkostnaden är transport och personal? Socialchefen: Den frågan bör ställas till bolaget. Varsågod har samma antal personer i köken som bolaget men producerar fler portioner. Kommunstyrelsen tackar för informationen och framhåller att man helst ser att den mat som serveras lagas på Öland.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (20) 2 Dnr 2012/9-298 KS Information, lokaler socialförvaltningen. Socialchef Ewa Larsson redogör för socialförvaltningens önskemål att använda sig av Ekbacka-området som bas för socialförvaltningens verksamhet. Genom att omlokalisera kan förvaltningen på sikt reducera lokalkostnaderna, tillvarata bemanningsresurser och behålla/öka kvaliteten. Genom att flytta in de administrativa verksamheter som nu finns ute i på enheterna till Ekbacka frigörs ett antal lägenheter som då kan hyras ut. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C), Eddie Forsman (M) och Ilko Corkovic (S) redogör för de diskussioner som kommunledningen tillsammans med Borgholm Energi fört gällande framtida användning av gamla hälsocentralen och Ekbacka 1 och 2 samt behovet av en samlad bild av lokalförsörjningen. En ändrad användning av Ekbacka kräver viss ombyggnation som inte kan genomföras förrän hälsocentralen flyttat till nya lokaler. Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar socialförvaltningen att även fortsättningsvis föra en nära dialog med fastighetschef Bo Thoor som också arbetar med en långsiktig lokalförsörjningsplan. 3 Information, Regeringens ANDT-strategi. Fredrik Löfgren, ANDT-samordnare vid länsstyrelsen, informerar om sitt arbete att, utifrån regeringens ANDT-strategi, bidra till en fungerande samordning och ökad samverkan inom i första hand det förebyggande och tillgångsbegränsande ANDT arbetet i länen. Regeringen har antagit en samlad ANDT-strategi som anger mål, inriktning och prioriteringar för hur samhällets insatser bör genomföras, samordnas och följas upp under åren Strategin omfattar allt från tillgänglighetsbegränsande insatser, narkotikabekämpning, vård och behandling, alkohol- och tobakstillsyn, till lokalt förebyggande verksamhet. Att omsätta strategins intentioner i praktisk handling förutsätter en nära samverkan mellan många olika aktörer i det dagliga arbetet på regional och lokal nivå i landet. Det förutsätter en ökad långsiktighet i både planering och genomförande och det fordrar ett synsätt som bygger att många krafter samverkar, där varje kugghjul är väsentlig och har en viktig funktion för att vi tillsammans ska nå de uppsatta målen. Vikten med lokalt drogförebyggande arbetet framhålls, både vad gäller förebyggande arbete och att ta fram handlingsplaner, metoder, uppföljning och utvärdering.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (20) Kommunstyrelsen tackar för informationen och noterar att ANDT-samordnaren även informerat ledningsgruppen som nu arbetar med frågorna. 4 Dnr 2012/ KS Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av nedläggning av Runstens skola. Kommunstyrelsen uppmanade utbildningsnämnden att snarast redovisa för föräldrar och elever hur förvaltningen på ett långsiktigt sätt ska lösa skola och fritids för att samla eleverna runt Gärdslösa skola. Avsikten ska vara att minska risken för, och därmed de ekonomiska konsekvenserna av, att elever väljer skola i annan kommun. Återapportering av vidtagna åtgärder vid sammanträde Vid dagens sammanträde redovisar utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva (C), utifrån inkomna frågeställningar, att - skolskjutsar avseende fritidsbarnen är lösta. Hämtning och lämning sker på förskolan i Runsten. - slöjdsalen kommer att placeras i Gärdslösa skolan. - ett pilotprojekt med IT-satsning kommer att starta i skolan. - de har kommunfullmäktiges beslut att förhålla sig till. Utbildningschef Lars Bylund meddelar att - de kommer att träffa föräldrarna innan sportlovet. - de ekonomiska konsekvenserna skulle varit större om Runstens skola varit kvar i o m renoveringsbehovet, elevkostnaden är densamma om eleverna går i kommunen eller annan kommun. Under mötet framförs synpunkter på och information om - processen. - att nedläggning och flytt redan är inräknad i den besparing utbildningsnämnden redovisade i samband med budgetarbetet. - att föräldraföreningarna innan beslutet lovade att de var nöjda bara om de fick behålla en skola på östra sidan. - varför utbildningsnämnden dröjer med informationen till föräldrarna då Mörbylånga kommun har 31 januari som sista dag för skolansökan. - om utbildningsnämndens bokslut 2013 kommer att stämma med budget. - frustrationen som finns i partigrupperna. - oron för beslutets långsiktiga påverkan gällande även klass 7-9. Det noteras att investeringar över tkr enligt fullmäktigebeslut ska beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tackar för informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (20) Protokollsanteckning Vi socialdemokrater anser att informationen till föräldrarna i Runsten, avseende praktiska lösningar för elevernas skolgång och fritids, ska ske utan dröjsmål. Ilko Corkovic (S), Inger Sundbom (S), Bengt Jonsson (S) 5 Information, försörjningsstöd och LSS-placeringar. Socialchef Ewa Larsson redogör för hur kostnaden för försörjningsstöd och LSS-placeringar har utvecklats över åren Det noteras att - försörjningsstödet har ökat bland annat med anledning av försäkringskassans restriktivare bedömningar, färre lönebidragsanställningar, färre personer har extrainkomster m m. - att kostnaden för placeringar inom LSS har ökat avsevärt under andra halvåret Kommunstyrelsen tackar för informationen. 6 Dnr 2012/ KS Upphävande av beslut - alkolås i kommunens bilar. Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen att upphäva beslutet som togs beträffande alkolås i kommunens bilar samt att alkolåsen i bilarna efterhand ersätts med nyckelskåp innehållande alkolås på kommunens enheter. Socialchef Ewa Larsson redogör för ärendet beslutade kommunstyrelsen att kommunens bilar ska ha alkolås. Av socialförvaltningens bedömning framgår att varje alkolås kostar kronor/ bil i inköp. Alkolåsen behöver kalibreras 2 ggr/år och bil till en genomsnittskostnad på kronor/gång. Bortmontering av alkolåsen kostar ca kronor/bil. Då bilens livslängd beräknas till 3 år blir detta en kostnad på kronor/år och bil. Kalibreringen innebär att bilen lämnas in av hemtjänstpersonalen på verkstad. Personalen får vänta på verkstaden under tiden arbetet utförs och verksamheten står utan bil och personal under denna tid. Åker personalen från norra Öland innebär detta ca 2 timmars frånvaro av personal och bil i verksamheten. Detta i sin tur innebär omplanering, ibland inställda besök, samkörning i verksamheten under tiden bilen och personalen är borta. Det har även framkommit att under vintertid fungerar inte alltid alkolåsen i bilarna.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (20) Ett nyckelskåp med alkolås som rymmer 20 nycklar kostar ca kronor i inköp, därefter tillkommer kostnad för kalibrering/service kronor/år och skåp. Livslängden för ett nyckelskåp med alkolås är 10 år. Det blir en kostnad på 680 kronor/nyckel och år. Fördelarna med att ha nyckelskåp på enheterna är att bilarna kan användas när skåpet kalibreras, personalen kan fortsätta arbeta i verksamheterna samt att kostnaden är betydligt lägre. Idag finns inte alkolås i alla bilar men med ett nyckelskåp kan alla bilnycklar hängas in. Enligt kommunstyrelsens beslut skulle beslutet om alkolås utvärderas efter ett år. Utvärdering har nu utförts av verksamhetschef Mats Edström. Av utvärderingen framgår i stort samma åsikter som socialnämnden framfört i sitt beslut. Kommunstyrelsen beslutar upphäva sitt beslut beträffande alkolås i kommunens bilar samt alkolåsen i bilarna efterhand ersätts med nyckelskåp innehållande alkolås på kommunens enheter. et överlämnas till ekonomiavdelningen för verkställande. 7 Dnr 2012/9-298 KS Information, Lokalförsörjningsplan. Fastighetschef Bo Thoor redogör för att arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan pågår och beräknas vara klar mars/april Kommunstyrelsen tackar för informationen. 8 Dnr 2012/ KS Upphävande av beslut - logotyp på bilarna. Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen att upphäva beslutet som togs beträffande logotyper på kommunens bilar samt att ersätta logotyper med skyltar inne i bilarna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (20) Socialchef Ewa Larsson redogör för ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att kommunens bilar ska ha Borgholms kommuns logotyp. Av socialnämndens bedömning framgår att beslutet innebär höga kostnader för nämndens verksamhet. Kostnaden för att få logotypen ditsatt är 700 kronor/bil, kostnad för borttagande av logotyp när bilarna byts in är kronor totalt kronor/bil som leasas och märks upp. Nämndens bedömning är att kommunen istället ska ha enkla, snygga och enhetliga skyltar/dekaler inne i bilen som visar att de tillhör Borgholms kommun och socialförvaltningen. Dessa skyltar är även lätta att ta ner då bilen inte ska vara skyltad. Att skylta med att någon får besök från socialförvaltningen strider mot integriteten för den enskilde. Detta är ett led i de vardagsbesparingar som kommunstyrelsen uppmanat alla verksamheter att bidra till. Yrkande Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta upphäva sitt beslut beträffande logotyp på kommunens bilar, samt respektive nämnd/styrelse avgör om man vill ha logotyp eller skylt inne i bilen. 9 Dnr 2012/ KS Begäran om köp av leasingbilar inom socialförvaltningen. Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen att tillåta socialförvaltningen att köpa loss de bilar i förvaltningen som gått max mil under de tre avtalade leasingåren, för att äga dessa under tre år och därefter sälja bilarna. Socialchef Ewa Larsson redogör för ärendet. Av socialnämndens utredning framgår att kostnaderna för att leasa en bil inom nämndens verksamhet är i snitt kronor/bil och år. Ett förslag som kommit fram, vilket förvaltningen har tittat på är att leasa en bil i 3 år, för att sedan köpa loss den och äga den i förslagsvis 3 år. Därefter sälja bilen och intäkten kan räknas till verksamheten. De bilar som är aktuella för detta förslag har körts som mest mil under 3 år. Idag är det 32 bilar som går mindre än mil under leasingperioden 3 år. Förvaltningen har räknat enligt följande: Att leasa en bil under 6 år kostar kronor detta inklusive byte till ny leasingbil efter 3 år. Nedan ses kostnader för att ha en leasing bil i 3 år.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (20) Kostnad 3 år för bil som leasas Leasning avg Leasingavgift i 3 år Serviceavtal Skatt 0 Skattefri i 5 år Genomsnittlig kostn/leasingbil 2011 Reparationer reparationer konto Hyrbil 0 Ingår i leasingavtalet Försäkring 0 Kostnad ingår i en klumpsumma. Övriga kostnader Däckbyte, förvaring, alkolås. 2 ggr/år Kostnad vid återlämn Genomsnitt 12 bilar återlämnade 2012 Totalkostnad Att leasa en bil under 3 år ( kronor) för att sedan köpa loss och äga den i 3 år ( kronor) ger en kostnad av kronor. Kostnaden kronor inkluderar intäkt vid försäljning efter 3 år. I detta fall räknas intäkt på kronor. Nedan ses beräkningar för bilens kostnad efter utköp från leasingfirman. Kostnad för bil som köps ut efter 3 års leasing kostnad år 1 Köpeskilling Restvärde enligt avtal Återlämning Kostnad vi slipper pga att ej lämna tillb. servicekostnad Pris enl. prislista Liljas. skatt Skattefi år 4 rep. inkl. däck Räknat Vid reparationer på fem hyrbil 500 och service försäkring 0 Ingen skillnad mot tidigare Övriga kostnader Alkolåskontroll. 2 ggr/år Totalkostnad Kostnad år 2 Servicekostnad Pris enl. prislista Liljas. Skatt Skattefi år 4 och 5 skatt ca 550 kr år 6 Räknat på fem bilar över 2 år. Inkl. Rep. inkl. däck däckbyte, förvaring Hyrbil 500 Vid reparationer och service Försäkring 0 Ingen skillnad mot tidigare Övriga kostnader Alkolåskontroll. 2 ggr/år Totalkostnad

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (20) Kostnad år 3: skatt 550 kronor = kronor. Enligt socialnämndens bedömning kan förvaltningen spara kronor/bil/3 år, vilket ger ca kronor/bil/år genom att leasa bilarna som inte gått mer än mil på 3 år för att sedan äga de i 3 år. 32 bilar ger en besparing på kronor/år, vilket motsvarar kronor på 3 år. leasing 2x3 år leasing 3 år + äga 3 år Besparing/bil/3år bilar/3 år Kommunstyrelsen beslutar tillåta socialförvaltningen att i samråd med ekonomiavdelningen köpa loss de bilar i förvaltningen som gått max mil under de tre avtalade leasingåren, för att äga under tre år och därefter sälja bilarna, Det noteras att inköp av leasingbilar innebär överföring från drift- till investeringsbudget vilket ska godkännas av och redovisas till kommunstyrelsen. 10 Dnr 2012/ KS Ev verksamhetsövergång från arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen, ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunchef Christina Madeling att utreda möjligheten att överföra verksamheten ensamkommande flyktingbarn till socialnämnden. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns utredning från verksamhetschef Hillevi Österbo och Agneta Dahlberg, arbetsmarknadsavdelningen. Av utredningen framgår för- och nackdelar av en verksamhetsövergång. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att föra över verksamheten ensamkommande flyktingbarn till socialnämnden snarast möjligt. Vid dagens sammanträde redogör socialchef Ewa Larsson för de för- och nackdelar som en verksamhetsövergång kan medföra:

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (20) + Kunskap och kompetens om barns behov finns inom IFO + fattas av politiker som kan aktuell lagstiftning + Ökad sekretess, samtliga medarbetare tillhör samma förvaltning + Kollegialt utbyte: kompetens, hjälp och lagstöd - Samordnad ekonomi för ensamkommande barn och kvotflyktingar - Kunskap om återsökning av medel från Migrationsverket finns hos AM - Uppbyggt samarbete med skola/af/sfi Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsen beslutar föra över verksamheten ensamkommande flyktingbarn till socialnämnden snarast möjligt. et överlämnas till ekonomiavdelningen, socialnämnden och arbetsmarknadsavdelningen för verkställande. 11 Dnr 2011/ KS Ombudgetering, driftbudget Ekonom Caroline Johansson föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen beslutar om ombudgetering i budget 2013 till socialförvaltningen för tjänsten fältsekreterare. Kommunens fältsekreterare var i budget 2012 fördelad med 25 % socialnämnden, 50 % utbildningsnämnden och 25 % kultur- och fritidsnämnden. Under 2012 gjordes en manuell ombudgetering av tjänsten så att hela tjänsten belastade socialnämnden. I budget 2013 togs inte hänsyn till förändringen, vilket innebär att det nu krävs beslut om omfördelning av budgetmedel enligt tidigare beslut. Kommunstyrelsen godkänner följande ombudgetering Socialnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen tkr tkr tkr

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (20) 12 Dnr 2011/ KS Omföring av budget - Borgholms Slott. I tjänsteskrivelse redovisar ekonomiavdelningen att Borgholm Slott i bokslut 2011 uppvisade ett positivt resultat med kronor. Enligt det avtal kommunen har med Statens Fastighetsverk ska överskott föras med till nästkommande budgetår. Summan fördes över som utökning av budget 2012 för att användas inom Slottsverksamheten. Slottsverksamheten har i samarbete med fritidsverksamheten köpt in en redskapsbärare där slottets medfinansiering är kronor. Summan bör därför föras om från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Ekonomiavdelningen föreslår att medel motsvarande överskott 2011 ska föras över från driftbudget till investeringsbudget 2012 för att finansiera slottets del av redskapsbäraren. Statens Fastighetsverk har godkänt omföringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att föra över kronor från driftbudget till investeringsbudget 2012 Borgholms Slott för att finansiera del av redskapsbärare. Kommunstyrelsen beslutar föra över kronor från driftbudget till investeringsbudget 2012 Borgholms Slott för att finansiera del av redskapsbärare. 13 Dnr 2012/ KS Bredbandsstrategi. Regionförbundet i Kalmar län antog i februari 2012 en bredbandstrategi där det framgår att alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast Länsstyrelsen och Regionförbundet kommer under 2012 att lämna bidrag till att bygga ut kanalisation på landsbygden. För att skynda på utbyggnaden har förbundet anställt en bredbandssamordnare, Curt Tyrberg, som ska informera och hjälpa byalagen och samhällsföreningarna. Kostnaderna för bredbandssamordnaren delas mellan kommunerna, länsstyrelsen och regionförbundet. Regionförbundet i Kalmar län frågar i skrivelse om kommunerna i länet har möjlighet att ha en antagen bredbandsstrategi före sommaren 2012.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (20) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade meddela Regionförbundet att kommunen kan ha en bredbandsstrategi färdig till årsskiftet 2012/2013. Vidare uppdrog arbetsutskottet till IT-chef Niklas Hällblad att tillsammans med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholm Energi AB och Ölands Näringslivskontor att arbeta fram en bredbandsstrategi att antas innan årsskiftet 2012/2013. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns framtaget förslag till bredbandsstrategi. Förslaget innebär att kommunen fokuserar på fyra punkter som gynnar utbyggnaden av bredband i kommunen; - planarbete. - samförläggning. - ledningskollen. - byalag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. Yrkanden Mats Axelsson (FP) yrkar att kommunen ska begära kostnadsutjämning från staten till glesbygdens bredbandsutbyggnad. Peder Svensson (C) yrkar att det i strategin ska framgå att kommunens målsättning är att år 2015 ska 40 % av invånarna ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek samt att år 2020 ska 90 % av invånarna ha bredband om minst 100 Mbit/sek. Ilko Corkovic (S) stöder Mats Axelssons yrkande. Proposition Vid propositionsställande på tilläggsyrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma. Kommunstyrelsen beslutar komplettera bredbandsstrategin med Målsättning för Borgholms kommun; att år 2015 ska 40 % av invånarna ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek samt att år 2020 ska 90 % av invånarna ha bredband om minst 100 Mbit/sek. hos staten begära kostnadsutjämning till glesbygdens bredbandsutbyggnad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (20) anta framtagen Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. 14 Dnr 2011/ KS o 2012/ KS Överflyttning av ansvarsområdet enligt alkohollagen till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige biföll en motion (inkommen ) vari kommunledningskontoret fick i uppdrag att se över möjligheten att flytta alkoholtillståndshanteringen från socialförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte att kommunens uppgifter enligt alkohollagen förs över till samhällsbyggnadsnämnden. Socialnämnden har genom ändring i sitt reglemente godkänt att verksamheten överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar kommunens uppgifter enligt alkohollagen förs över till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta motionen anses besvarad avseende uppdraget till kommunledningskontoret och verkställd i och med kommunstyrelsens beslut. 15 Dnr 2009/ o 2012/ KS Information, genomförandeavtal detaljplan Drivern, Träklubban och Järnnian m m. Samhällsbyggnadschef Göran Borgö redogör för upprättade genomförandeavtal. Avtalen är upprättade utifrån de antagna detaljplanerna Drivern, Träklubban och Järnnian med tillhörande handlingar. Avtalen undertecknas av fastighetsägaren och kommunens firmatecknare. Vidare informerar samhällsbyggnadschefen om trafikverkets synpunkter gällande trafiklösningar i anslutning till 136:an vid Ekerum.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (20) 16 Dnr 2008/ KS Information, detaljplan Triangeln. Samhällsbyggnadschef Göran Borgö informerar att Länsstyrelsen i Kalmar län upphävt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan Triangeln, men att grunderna för beslutet ifrågasätts av samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar upphävandet vid sitt sammanträde Dnr 2012/ KS Arbetsordning kultur- och fritidsutskott. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med val av kultur- och fritidsutskott, till kommunsekreterare Marie-Louise Johansson och kultursekreterare Maria Johanson att upprätta förslag till arbetsordning för utskottet. Vid dagens sammanträde presenteras förslag till arbetsordning vari bland annat föreslås att - utskottet ska bereda de ärenden gällande kultur och fritid som ska handläggas av kommunstyrelsen. - ärendena kommer att framgå av kommande reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. - utskottet ska utse kulturpristagare - utskottet ska följa, initiera och lägga förslag i frågor rörande övergripande kultur- och fritidsverksamhet. - utskottet ska upprätta handlingsplan för kultur- och fritidsfrågor. - utskottet ska ha tre ersättare. Yrkande Daniel Nilsson (C) och Thomas Johnsson (M) yrkar att det i arbetsordningen ska framgå att kultur- och fritidsutskottet årligen upprättar förslag till internbudget för kultur- och fritidsfrågor. Kommunstyrelsen beslutar arbetsordningen ska kompletteras med - att kultur- och fritidsutskottet årligen ska upprätta förslag till internbudget för kultur- och fritidsfrågor.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (20) anta föreslagen Arbetsordning för kultur- och fritidsutskott. kultur- och fritidsutskottet får i uppdrag att se över arbetsordningen och föreslå eventuella justeringar. Det noteras att kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning under våren kommer att revideras bland annat med anledning av övertagandet av delar av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Utskottets arbetsområde kommer då att framgå i delegationsordningen. 18 Dnr 2012/ KS Val av ersättare, kultur- och fritidsutskott. I antagen arbetsordning för kultur- och fritidsutskottet framgår att utskottet även ska ha tre ersättare; två från alliansen och en från oppositionen. Följande ersättare föreslås: Ilko Corkovic (S) föreslår Inger Sundbom. Mats Axelsson (FP) föreslår Mikael Almqvist. Mikael Almqvist (KD) föreslår Mats Axelsson. Kommunstyrelsen beslutar utse Mikael Almqvist (KD), Mars Axelsson (FP) och Inger Sundbom (S) till ersättare i kultur- och fritidsutskottet. 19 Dnr 2012/ KS Kulturplan för Borgholms kommun. Regionförbundet i Kalmar län antog reviderad Kulturplan för Kalmar län. Eddie Forsman (M) föreslår att kultur och fritidsutskottet får i uppdrag att ta fram en kulturplan för Borgholms kommun. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur - och fritidsutskottet upprätta förslag till Kulturplan för Borgholms kommun.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (20) Uppdraget ska återredovisas vid kommunstyrelsens sammanträde Dnr 2012/ KS Utarrendering ev försäljning av Åkerbobadet, del av Borgholm Löttorp 3:33. Vid kommunstyrelsens sammanträde lyftes ärendet för att kunna pröva hos kommunens mäklare om det finns intresse att arrendera eller köpa fastigheten. Kommunstyrelsen uppdrog till fastighetschef Bo Thoor att via kommunens mäklare låta pröva intresset av att långtidsarren dera/hyra alternativ köpa Åkerbobadet med tillhörande mark, att i grundförutsättningarna ska ingå åretruntöppen badanläggning samt möjlighet för kommunen att köpa simundervisning till Åkerboskolans elever. Vidare beslutade kommunstyrelsen att avvakta kommunfullmäktiges ställningstagande till dess mäklare meddelat eventuellt intresse. Ilko Corkovic (S), Bengt Jonsson (S), Bo Svantesson (S) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut p g a bristande beslutsunderlag. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns redovisning från fastighetschef Bo Thoor där det framgår att det bör finnas ett färdigt förslag om hur man kan bebygga området bakom Åkerbobadet m m. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att avsluta ärendet från vidare handläggning med tanke på ärendets komplexitet. Kommunstyrelsen beslutar avsluta ärendet från vidare handläggning med tanke på ärendets komplexitet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (20) 21 Dnr 2012/ KS Motion (Bengt Jonsson och Sune Axelsson S) - utveckling av norra Ölands kommunikationer. Bengt Jonsson (S) och Sune Axelsson (S) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att omgående börja arbeta aktivt för att hos SKB efterhöra möjligheten för Borgholms Kommun att ingå i den region som kommer att få ta del av de fonderade medel som SKB:s ersättningsfond utgör. Kommunfullmäktige överlämnade till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att Oskarshamn och Östhammars kommuner har tecknat ett mervärdesavtal med SKB och SKB:s ägare med innebörden att det ska skapas värden för motsvarande 1,5-2 miljarder kronor i de båda kommunerna. 75 % ska skapas i Oskarshamn och 25 % i Östhammar. Detta innebär åtgärder som förbättrad infrastruktur, utbyggd utbildning och forskning m m, utifrån de behov som finns i respektive kommun. Syftet är att förstärka Oskarshamn som en attraktiv inflyttningsort och t ex underlätta för näringslivet att kunna rekrytera medarbetare. En del projekt som t ex teknikcollege genomförs i samarbete med andra kommuner vilket innebär att mervärde skapas inte bara i Oskarshamns kommun utan även i angränsande kommuner. Det är inte omöjligt att något projekt inom mervärdesavtalet kommer att innebära ett mervärde även för norra Öland. Det är dock Oskarshamns kommun som avgör detta utifrån sina utvecklingsintressen. Förslagsställarna lämnar fem argument för motionen, alla angelägna för norra Öland. Om dessa insatser ska kunna realiseras måste de utgå från ett tydligt Oskarshamnsperspektiv och det är också Oskarshamns kommun som avgör detta, inte någon region eller fond. Frågan om båttrafiken mellan Oskarshamn och Byxelkrok är en sådan fråga som diskuteras mellan våra kommuner. Kanske kan Oskarshamns kommun vara intresserad av en utbyggd hamn och marina i Byxelkrok? Färjetrafik enbart mellan öarna Öland och Gotland ligger däremot knappast inom mervärdesavtalet, ej heller utbyggnad av Ölanda flygfält. Borgholms kommun och Oskarshamns kommun har redan bra kontakt i olika frågor med gemensamt intresse, t ex färjeförbindelsen Oskarshamn-Byxelkrok, eventuell transport av sten till hamnen i Byxelkrok etc. Kontakt har tagits mellan ansvariga projektledare både inom Oskarshamns kommun och inom SKB och möte har redan genomförts. Vid dagens sammanträde noteras att kontakt med SKB redan har inletts, möte har förevarit i Borgholm med bl a samhällsbyggnadschef Göran Borgö, fullmäktigeledamot Sune Axelsson (S) och kommunfullmäktiges ordförande Jan Erici (M) närvarande.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (20) Yrkande Bengt Johnsson (S) yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 22 Dnr 2012/ KS Medborgarförslag (Lisbeth och Sievert Johansson) anläggande av boulebana på Borgholms torg. Lisbeth och Sivert Johansson, Tjusby 14 A, Borgholm, föreslår i medborgarförslag att en boulebana anläggs i anslutning till den grönyta som finns på torget. Frågeställarna var inbjudna till kommunfullmäktiges sammanträde för att redogöra för sitt förslag men valde att inte närvara. Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår följande motivation: Borgholms torgs utformning har utretts under många år och arbetet med ny markbeläggning kommer att påbörjas under En grundidé i omvandlingen av torget är att torgyta, gator och trottoarer ska ligga i samma höjdnivå för att ha en flexibel yta som kan användas för olika evenemang efter behov. Tillfällig användning för boule vore i enlighet med syftet av torgets nya utformning. En flexibel torgyta skulle kunna användas för tävlingar i boule om tillfälliga boulebanor kan anläggas under en begränsad tidsperiod. En permanent boulebana bedöms begränsa möjligt nyttjande av torgytan. Permanenta möblemang på torget tar allmän mark i anspråk på en yta, som bör kunna användas för olika evenemang för att nå så många olika grupper som möjligt. Alternativa placeringar av en boulebana som är mer lämpliga bör kunna hittas. Av dessa skäl bedöms Borgholms torg inte vara en lämplig placering för en boulebana som permanent installation. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 19 (20) 23 Dnr 2011/8-103 KS Avsägelse av politiskt uppdrag, funktionshinderrådet. Pia Holgersson (S) avsäger sig uppdraget som ordförande i funktionshinderrådet fr o m Mikael Borgström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot och viceordförande i funktionshinderrådet. Vid sammanträdet informerar ordförande Lisbeth Lennartsson (C) att organisationen för funktionshinderrådet kommer att förändras. Bland annat kommer ansvaret för rådet och ordförandeskapet flyttas över till socialnämnden. Kommunstyrelsen godkänner avsägelserna och beslutar utse Eva Karlström (M) till ny ordförande för funktionshinderrådet, utse Bengt Johnsson (S) som ersättare för Eva Karlström i rådet. 24 Dnr 2012/ KS Ändrad sammanträdesdag. Kommunstyrelsen beslutar sammanträdet 12 mars flyttas till 14 mars klockan 13: Dnr 2013/ KS Huvuddeltagaravtal 2013, Ölands Skördefest. Kommunsekreterare Marie-Louise Johansson redogör för förslag från Ölands Skördefest att kommunen även för år 2013 tecknar huvuddeltagaravtal om 60 tkr plus annonsskatt och moms. Kommunen tecknade avtal åren 2011 och I kommunstyrelsens internbudget 2013 finns utrymme under konto Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att teckna avtal även för år 2013.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 20 (20) Kommunstyrelsen beslutar även för år 2013 teckna huvuddeltagaravtal med Ölands Skördefest enligt tidigare överenskommelse. 26 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar om - kommande servicecenter i Stadshuset. - webbaserad utbildning av företagslotsar. - möte med ordföranden i Företagarna Öland gällande näringslivsfrågor. - planerat studiebesök under våren till Simrishamn. - inbjudan till föreläsning Salutogent ledarskap som planeras till 1 mars. 27 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dessa tillsammans med meddelanden till handlingarna (BILAGA 1).

21 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 1 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Inbjudan att delta i 2013 års enkäter om kommuninnevånarnas betyg på kommunalteknik, Sveriges Kommuner och Landsting In KS Begäran om yttrande om tung och bred transport. Växjö-sandgatan 43 Borgholm Växjö Elementmontage. Lokal trafikföreskrift 2012/67 KS Transportillstånd och Trafikverkets beslut., Trafikverket Marie-Louise Johansson In KS Utredning från Företagarombudsmannen med riktad kritik mot kommunen då de som delägare i Bixia AB ägnar sig åt otillåten verksamhet enligt kommunallagen., Företagaombudsmannen/Den nya välfärden In KS Svar på skrivelse avseende Servicekontor i Borgholm, Skatteverket,Försäkringskassan,Pe nsionsmyndigheten In KS Räddningstjänst i siffror 2011, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap In KS Servicelinjen ersätts av närtrafik from , Kalmar Länstrafik Winess Bardeli Datasystem :44 Antal:14 HAMED

22 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 1 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS 1 januari 2013 inrättas fyra regionala militärregioner för att bla kunna samverka och ge stöd till samhället på regional nivå., Försvarsmakten In KS Verksamhetsplan och budget 2013, Regionförbundet i Kalmar län In KS Avslår överklagandet, Detaljplan för Byxelkrok 1:8, 1:9 2009/362 KS Länsstyrelsen i Kalmar län och del av 1:1 In KS Avslår Borgholms kommuns begäran om omprövning av beslut. Kommunens ansökan om slutlig utbetalning avslås., Boverket Ansökan till Boverket om stöd till planeringsinsatser för vindkraft Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplaner för Borgholms och Mörbylånga kommuner 2008/199 KS In KS Avslag på Lublins och Rosengrens överklagande av kommunstyrelsens beslut gällande avsiktsförklaring restaurang Societetsparken, Förvaltningrätten Anläggningsarrende Hanssons Krog AB unä, del av Borgholm 11:1 (Societetsparken) 2012/121 KS In KS Uppföljning av mötet om biotopskyddade odlingshinder, LRF In KS Antalet uppsägningar pga arbetsbrist ökar katastrofalt inom byggsektorn.vädjan till kommunen att aktivt bidra till att tidigarelägga byggprojekt för att kunna mildra arbetslösheten., Byggnads Småland-Blekinge Winess Bardeli Datasystem :44 Antal:14 HAMED

23 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 3 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 1 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Verksamhetsplan, budget 2013, medlemsavgifter, Samordningsförbundet Agneta Östberg Winess Bardeli Datasystem :44 Antal:14 HAMED

24 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (1) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 1 KS Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Attestlista gällande fr o m , KS Kommunchefen Delegeringsbeslut 2012/ KC Attestlista TILLSTYRKES KS Begagnande av allmän plats - tillstånd 2012/ MLJ delegationsbeslut Begagnande av allmän mark TILLSTYRKS - yttrande skickat till KS polisen tillsammans med ansökan. Begagnande av allmän plats - tillstånd 2012/ delegationsbeslut Begagnande av allmän mark Grannyttrande Köpinge KS :119.Nybyggnation av fritidshus. Ingen erinran., Kommunchefen Delegeringsbeslut 2012/ KC Attestlista Elnätsavtal gällade Gatubelysning KS Kårehamn., Eon Belysningsärenden och övertagande av Eon:s belysningsanläggningar. 2012/ Winess Bardeli Datasystem :45 Antal:5 HADEL

25 BILAGA 1 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens arbetsutskott Information 282 Ekonomi 283 Information, yttre hamnen 284 Avtallsmall, mark- och exploateringsprojekt 285 Granskning/utställning detaljplan Åkaren 17 m fl, ICA Borgholm 286 Delegation till kommunchefen belysningsärenden och övertagande belysningsanläggningar 287 Granskningsrapport administrativa processer 288 Enkät-delårsboende som resurs 289 Information, EU-projekt Eko-kommun 5.0 m fl 290 Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) utreda Borgholms kommuns utträde ur Ölands Kommunalförbund 291 Deltagande, möten och konferenser 292 Synpunkter på ändrad budget till vägbidrag Information, Ölandsfärjan 294 Information 295 Omsättning av lån 296 Investeringsbudget Byxelkroks hamn 298 Namninsamling, vägförbättring Löttorp 299 Begäran om medel under investeringssopp, socialnämnden- färdigställande av parkeringsplats 300 Begäran om medel under investeringsstopp, socialnämnden inköp av spoldesinfektor 301 Utarrendering ev försäljning av Åkerbobadet, del av Borgholm Löttorp 3: Uppsägning av avtal, Nalo 303 Information 304 Ev utbyte av oljepannor, Soldalen och Köpings skola 305 Ev uppsägning av avtal, Skördefestvillan 306 Arrendeavtal gällande försålda fastigheter 307 Hyresförhållanden kv Rödhaken, Öland Gymnasium 308 Remiss Mot det hållbara samhället- resurseffektiv avfallshantering (SOU:2012:56) 309 Ev verksamhetsövergång från arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen, ensamkommande flyktingbarn 310 Projekt Slutsteg Gillberga Natur-Kulturbrott 311 Bredbandsstrategi 312 Bredband i borgholms kommun 313 Ev återkrav av betalda vägbidrag 314 laglighetsprövning av kommunfullmäktiges besult ; Uppsägning av avtal - Webbsändning från kommunfullmäktiges sammanträde 315 Sammanträdesdagar

26 316 Tilldelningsbeslut datakommunikation 317 Uppföljning Migrationspengar 2007 september Vägbidrag, turistvägar 319 Information från personalavdelningen BILAGA 1 KS

105 Dnr 2012/71-792 SN. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på 7 151 tkr.

105 Dnr 2012/71-792 SN. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på 7 151 tkr. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 105 Dnr 2012/71-792 SN Budgetuppföljning september månad. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på 7 151

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (19) 18 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 19 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande förändringar

Läs mer

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun.

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 204 Information. Kommunchef Christina Madeling bjöd 2013-09-16 in till Samverkansmöte angående asylförläggningar i Borgholms kommun. Inbjudna var Migrationsverket, länsstyrelsen,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

11 Dnr 2011/254-145 KS

11 Dnr 2011/254-145 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 11 Dnr 2011/254-145 KS Information projektet Öppna portar. Öppna portar är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Statens Fastighetsverk (SFV) och omfattar fyra av

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 191 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar om utsänt PM gällande Strategiutveckling Ölands Gymnasium och minnesanteckningar från möte med KLT angående

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 25 maj 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna

Läs mer

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar.

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 127 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. Eddie Forsman (M) informerar

Läs mer

27 H.id 2014.388. Information om kommunens verksamhetsplan avseende arbetet med extraordinära händelser 2014.

27 H.id 2014.388. Information om kommunens verksamhetsplan avseende arbetet med extraordinära händelser 2014. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (17) 26 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar om - utbildningsnämndens beredning av ärenden gällande förskolorna i Runsten och Södvik. - upphandling skolskjutsar.

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 121 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 122 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Organisationsstruktur, projektutvecklare.

Organisationsstruktur, projektutvecklare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 252 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att hittills har 250 flyktingar kommit till Lundegård och 85 till Kapelludden. Det är i dagsläget inte så

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter.

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 123 Dnr 2014/119-253 KS Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. Socialchef Ewa Ekman och IFO-chef Hillevi Österbo har begärt företräde till dagens sammanträde

Läs mer

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 113 Dnr 2013/176-822 KS Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering av uppdrag. lyfts ärendet för diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013.

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts ordförande Daniel Nilsson (C) och vice ordförande Marcel

Läs mer

192 Dnr 2013/ KS. Uppföljningsmöte, samhällsbyggnadsnämnden.

192 Dnr 2013/ KS. Uppföljningsmöte, samhällsbyggnadsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 191 Information Kommunchef Christina Madeling informerar om att personalchef Krister Kronzell begärt och beviljats 50 % tjänstledighet. Frågan om delegation av personalchefens

Läs mer

182 Dnr 2012/167-006 KS. Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar 2013:

182 Dnr 2012/167-006 KS. Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar 2013: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (23) 182 Dnr 2012/167-006 KS Sammanträdesdagar 2013. Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar 2013: 22 januari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 27 augusti,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) Innehållsförteckning 7 Medborgarförslag (Kristina Jeppsson - Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare i Borgholms kommun. 8 Utöka kultursekreterartjänsten från och med 2016.

Läs mer

240 Dnr 2014/208-031 KS

240 Dnr 2014/208-031 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 240 Dnr 2014/208-031 KS Deltagande i utlandskonferens. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson deltar i studieresa tillsammans

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (17) Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS Information om projektet Youngsters (Ung ö,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

- att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

- att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) I samband med sammanträdet samlas kommunstyrelsens ledamöter för visning av Resedan. Borgholm Energi AB:s ordförande Stig Bertilsson (C) informerar om byggnationen och

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

2013-09-09 Paragraf PENSIONÄRSRÅD 12-20

2013-09-09 Paragraf PENSIONÄRSRÅD 12-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 12 Föregående protokoll Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna. 13 Presentation och information från ekonomichef L-G Fagerberg Ekonomichef Lars-Gunnar

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (4) 32 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN Budgetuppföljning april Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

112 Dnr 2012/195-020 KS

112 Dnr 2012/195-020 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 112 Dnr 2012/195-020 KS Lönerevision 2013. Personalchef Krister Kronzell redogör för årets lönerevision. Det noteras att 3 % är budgeterat i löneökning för år 2013 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Andreas Jonsson (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Andreas Jonsson (S) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Tid och plats Tisdagen den 20 oktober 2015, klockan 08.30 12.00, 13.00 16.30 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-02-28 2 SN 18 Dnr Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Anmälan om delegationsbeslut maj december 2006. Socialnämnden 2007-02-28 3 Socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 Plats och tid Sammanträdesrum Norrtull, kl 14.00-15.40 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand (c) Ulla-Britt

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

11 Dnr 2013/13-792 SN. Evelina informerar om budgetläget för förvaltningen efter januari månads utgång:

11 Dnr 2013/13-792 SN. Evelina informerar om budgetläget för förvaltningen efter januari månads utgång: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 11 Dnr 2013/13-792 SN Budgetuppföljning januari 2013. Evelina informerar om budgetläget för förvaltningen efter januari månads utgång: Intäkter för januari månad: 1 886

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2013-03-18 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2013-03-18 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2013-03-18 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

176 Dnr 2013/199-043 KS. Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen.

176 Dnr 2013/199-043 KS. Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) 176 Dnr 2013/199-043 KS Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg föreslår i skrivelse 2013-11-07 kommunstyrelsen att äska

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer