1 Dnr 2011/ KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Dnr 2011/180-757 KS"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 1 Dnr 2011/ KS Information, projekt kyld mat. Socialchef Ewa Larsson informerar om projektet Kyld mat som kommer att pågå under tre månader. 39 pensionärer i mellersta hemtjänstområdet, Köpingsvik, kommer att få testa den kylda maten. Projektet ska sedan utvärderas. Projektet påbörjades efter att resultat från kostutredningen efterfrågades tillsammans med att verksamheten fått i uppdrag att minska kostnaderna och därmed även söka nya alternativ. En utredningsgrupp tillsattes och dessa har valt att anlita företaget Varsågod som leverantör under testperioden. Varsågod är ett företag från Västerås som tillagar ca matportioner/dag. Maten kyls ner direkt och försluts med luft utan syrgas. Hållbarhetsgarantin är 12 dagar. Företaget är anlitat av 60 kommuner och har ett nöjdkund-index på 90 procent. I jämförelse med dagens matdistribution, som sker i samarbete med Borgholm Energi, skulle kostnaden och antalet mil/dag halveras genom att anlita Varsågod trots transporten från Västerås. Under sammanträdet ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor om projektet. Maria Lindmark (MP) - hur har ni tänkt utvärdera? Socialchefen: Nöjdheten, smaken, värmningen, insatserna i samband med måltiden ur omsorgsperspektiv. Eddie Forsman (M) - Utredningen att laga mat från grunden enligt bifallen motion måste komma igång. Peder Svensson (C) - företagets krav på kravmärkta varor? Socialchefen: 2012 var kravet 15 % kravmärkta varor under 2013 kommer kravet att ökas till 30 %.v Peder Svensson (C) - även andra alternativ måste utredas, exempelvis lokala restauranger. Ilko Corkovic (S) - hur stor andel av matkostnaden är transport och personal? Socialchefen: Den frågan bör ställas till bolaget. Varsågod har samma antal personer i köken som bolaget men producerar fler portioner. Kommunstyrelsen tackar för informationen och framhåller att man helst ser att den mat som serveras lagas på Öland.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (20) 2 Dnr 2012/9-298 KS Information, lokaler socialförvaltningen. Socialchef Ewa Larsson redogör för socialförvaltningens önskemål att använda sig av Ekbacka-området som bas för socialförvaltningens verksamhet. Genom att omlokalisera kan förvaltningen på sikt reducera lokalkostnaderna, tillvarata bemanningsresurser och behålla/öka kvaliteten. Genom att flytta in de administrativa verksamheter som nu finns ute i på enheterna till Ekbacka frigörs ett antal lägenheter som då kan hyras ut. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C), Eddie Forsman (M) och Ilko Corkovic (S) redogör för de diskussioner som kommunledningen tillsammans med Borgholm Energi fört gällande framtida användning av gamla hälsocentralen och Ekbacka 1 och 2 samt behovet av en samlad bild av lokalförsörjningen. En ändrad användning av Ekbacka kräver viss ombyggnation som inte kan genomföras förrän hälsocentralen flyttat till nya lokaler. Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar socialförvaltningen att även fortsättningsvis föra en nära dialog med fastighetschef Bo Thoor som också arbetar med en långsiktig lokalförsörjningsplan. 3 Information, Regeringens ANDT-strategi. Fredrik Löfgren, ANDT-samordnare vid länsstyrelsen, informerar om sitt arbete att, utifrån regeringens ANDT-strategi, bidra till en fungerande samordning och ökad samverkan inom i första hand det förebyggande och tillgångsbegränsande ANDT arbetet i länen. Regeringen har antagit en samlad ANDT-strategi som anger mål, inriktning och prioriteringar för hur samhällets insatser bör genomföras, samordnas och följas upp under åren Strategin omfattar allt från tillgänglighetsbegränsande insatser, narkotikabekämpning, vård och behandling, alkohol- och tobakstillsyn, till lokalt förebyggande verksamhet. Att omsätta strategins intentioner i praktisk handling förutsätter en nära samverkan mellan många olika aktörer i det dagliga arbetet på regional och lokal nivå i landet. Det förutsätter en ökad långsiktighet i både planering och genomförande och det fordrar ett synsätt som bygger att många krafter samverkar, där varje kugghjul är väsentlig och har en viktig funktion för att vi tillsammans ska nå de uppsatta målen. Vikten med lokalt drogförebyggande arbetet framhålls, både vad gäller förebyggande arbete och att ta fram handlingsplaner, metoder, uppföljning och utvärdering.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (20) Kommunstyrelsen tackar för informationen och noterar att ANDT-samordnaren även informerat ledningsgruppen som nu arbetar med frågorna. 4 Dnr 2012/ KS Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av nedläggning av Runstens skola. Kommunstyrelsen uppmanade utbildningsnämnden att snarast redovisa för föräldrar och elever hur förvaltningen på ett långsiktigt sätt ska lösa skola och fritids för att samla eleverna runt Gärdslösa skola. Avsikten ska vara att minska risken för, och därmed de ekonomiska konsekvenserna av, att elever väljer skola i annan kommun. Återapportering av vidtagna åtgärder vid sammanträde Vid dagens sammanträde redovisar utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva (C), utifrån inkomna frågeställningar, att - skolskjutsar avseende fritidsbarnen är lösta. Hämtning och lämning sker på förskolan i Runsten. - slöjdsalen kommer att placeras i Gärdslösa skolan. - ett pilotprojekt med IT-satsning kommer att starta i skolan. - de har kommunfullmäktiges beslut att förhålla sig till. Utbildningschef Lars Bylund meddelar att - de kommer att träffa föräldrarna innan sportlovet. - de ekonomiska konsekvenserna skulle varit större om Runstens skola varit kvar i o m renoveringsbehovet, elevkostnaden är densamma om eleverna går i kommunen eller annan kommun. Under mötet framförs synpunkter på och information om - processen. - att nedläggning och flytt redan är inräknad i den besparing utbildningsnämnden redovisade i samband med budgetarbetet. - att föräldraföreningarna innan beslutet lovade att de var nöjda bara om de fick behålla en skola på östra sidan. - varför utbildningsnämnden dröjer med informationen till föräldrarna då Mörbylånga kommun har 31 januari som sista dag för skolansökan. - om utbildningsnämndens bokslut 2013 kommer att stämma med budget. - frustrationen som finns i partigrupperna. - oron för beslutets långsiktiga påverkan gällande även klass 7-9. Det noteras att investeringar över tkr enligt fullmäktigebeslut ska beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tackar för informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (20) Protokollsanteckning Vi socialdemokrater anser att informationen till föräldrarna i Runsten, avseende praktiska lösningar för elevernas skolgång och fritids, ska ske utan dröjsmål. Ilko Corkovic (S), Inger Sundbom (S), Bengt Jonsson (S) 5 Information, försörjningsstöd och LSS-placeringar. Socialchef Ewa Larsson redogör för hur kostnaden för försörjningsstöd och LSS-placeringar har utvecklats över åren Det noteras att - försörjningsstödet har ökat bland annat med anledning av försäkringskassans restriktivare bedömningar, färre lönebidragsanställningar, färre personer har extrainkomster m m. - att kostnaden för placeringar inom LSS har ökat avsevärt under andra halvåret Kommunstyrelsen tackar för informationen. 6 Dnr 2012/ KS Upphävande av beslut - alkolås i kommunens bilar. Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen att upphäva beslutet som togs beträffande alkolås i kommunens bilar samt att alkolåsen i bilarna efterhand ersätts med nyckelskåp innehållande alkolås på kommunens enheter. Socialchef Ewa Larsson redogör för ärendet beslutade kommunstyrelsen att kommunens bilar ska ha alkolås. Av socialförvaltningens bedömning framgår att varje alkolås kostar kronor/ bil i inköp. Alkolåsen behöver kalibreras 2 ggr/år och bil till en genomsnittskostnad på kronor/gång. Bortmontering av alkolåsen kostar ca kronor/bil. Då bilens livslängd beräknas till 3 år blir detta en kostnad på kronor/år och bil. Kalibreringen innebär att bilen lämnas in av hemtjänstpersonalen på verkstad. Personalen får vänta på verkstaden under tiden arbetet utförs och verksamheten står utan bil och personal under denna tid. Åker personalen från norra Öland innebär detta ca 2 timmars frånvaro av personal och bil i verksamheten. Detta i sin tur innebär omplanering, ibland inställda besök, samkörning i verksamheten under tiden bilen och personalen är borta. Det har även framkommit att under vintertid fungerar inte alltid alkolåsen i bilarna.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (20) Ett nyckelskåp med alkolås som rymmer 20 nycklar kostar ca kronor i inköp, därefter tillkommer kostnad för kalibrering/service kronor/år och skåp. Livslängden för ett nyckelskåp med alkolås är 10 år. Det blir en kostnad på 680 kronor/nyckel och år. Fördelarna med att ha nyckelskåp på enheterna är att bilarna kan användas när skåpet kalibreras, personalen kan fortsätta arbeta i verksamheterna samt att kostnaden är betydligt lägre. Idag finns inte alkolås i alla bilar men med ett nyckelskåp kan alla bilnycklar hängas in. Enligt kommunstyrelsens beslut skulle beslutet om alkolås utvärderas efter ett år. Utvärdering har nu utförts av verksamhetschef Mats Edström. Av utvärderingen framgår i stort samma åsikter som socialnämnden framfört i sitt beslut. Kommunstyrelsen beslutar upphäva sitt beslut beträffande alkolås i kommunens bilar samt alkolåsen i bilarna efterhand ersätts med nyckelskåp innehållande alkolås på kommunens enheter. et överlämnas till ekonomiavdelningen för verkställande. 7 Dnr 2012/9-298 KS Information, Lokalförsörjningsplan. Fastighetschef Bo Thoor redogör för att arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan pågår och beräknas vara klar mars/april Kommunstyrelsen tackar för informationen. 8 Dnr 2012/ KS Upphävande av beslut - logotyp på bilarna. Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen att upphäva beslutet som togs beträffande logotyper på kommunens bilar samt att ersätta logotyper med skyltar inne i bilarna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (20) Socialchef Ewa Larsson redogör för ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att kommunens bilar ska ha Borgholms kommuns logotyp. Av socialnämndens bedömning framgår att beslutet innebär höga kostnader för nämndens verksamhet. Kostnaden för att få logotypen ditsatt är 700 kronor/bil, kostnad för borttagande av logotyp när bilarna byts in är kronor totalt kronor/bil som leasas och märks upp. Nämndens bedömning är att kommunen istället ska ha enkla, snygga och enhetliga skyltar/dekaler inne i bilen som visar att de tillhör Borgholms kommun och socialförvaltningen. Dessa skyltar är även lätta att ta ner då bilen inte ska vara skyltad. Att skylta med att någon får besök från socialförvaltningen strider mot integriteten för den enskilde. Detta är ett led i de vardagsbesparingar som kommunstyrelsen uppmanat alla verksamheter att bidra till. Yrkande Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta upphäva sitt beslut beträffande logotyp på kommunens bilar, samt respektive nämnd/styrelse avgör om man vill ha logotyp eller skylt inne i bilen. 9 Dnr 2012/ KS Begäran om köp av leasingbilar inom socialförvaltningen. Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen att tillåta socialförvaltningen att köpa loss de bilar i förvaltningen som gått max mil under de tre avtalade leasingåren, för att äga dessa under tre år och därefter sälja bilarna. Socialchef Ewa Larsson redogör för ärendet. Av socialnämndens utredning framgår att kostnaderna för att leasa en bil inom nämndens verksamhet är i snitt kronor/bil och år. Ett förslag som kommit fram, vilket förvaltningen har tittat på är att leasa en bil i 3 år, för att sedan köpa loss den och äga den i förslagsvis 3 år. Därefter sälja bilen och intäkten kan räknas till verksamheten. De bilar som är aktuella för detta förslag har körts som mest mil under 3 år. Idag är det 32 bilar som går mindre än mil under leasingperioden 3 år. Förvaltningen har räknat enligt följande: Att leasa en bil under 6 år kostar kronor detta inklusive byte till ny leasingbil efter 3 år. Nedan ses kostnader för att ha en leasing bil i 3 år.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (20) Kostnad 3 år för bil som leasas Leasning avg Leasingavgift i 3 år Serviceavtal Skatt 0 Skattefri i 5 år Genomsnittlig kostn/leasingbil 2011 Reparationer reparationer konto Hyrbil 0 Ingår i leasingavtalet Försäkring 0 Kostnad ingår i en klumpsumma. Övriga kostnader Däckbyte, förvaring, alkolås. 2 ggr/år Kostnad vid återlämn Genomsnitt 12 bilar återlämnade 2012 Totalkostnad Att leasa en bil under 3 år ( kronor) för att sedan köpa loss och äga den i 3 år ( kronor) ger en kostnad av kronor. Kostnaden kronor inkluderar intäkt vid försäljning efter 3 år. I detta fall räknas intäkt på kronor. Nedan ses beräkningar för bilens kostnad efter utköp från leasingfirman. Kostnad för bil som köps ut efter 3 års leasing kostnad år 1 Köpeskilling Restvärde enligt avtal Återlämning Kostnad vi slipper pga att ej lämna tillb. servicekostnad Pris enl. prislista Liljas. skatt Skattefi år 4 rep. inkl. däck Räknat Vid reparationer på fem hyrbil 500 och service försäkring 0 Ingen skillnad mot tidigare Övriga kostnader Alkolåskontroll. 2 ggr/år Totalkostnad Kostnad år 2 Servicekostnad Pris enl. prislista Liljas. Skatt Skattefi år 4 och 5 skatt ca 550 kr år 6 Räknat på fem bilar över 2 år. Inkl. Rep. inkl. däck däckbyte, förvaring Hyrbil 500 Vid reparationer och service Försäkring 0 Ingen skillnad mot tidigare Övriga kostnader Alkolåskontroll. 2 ggr/år Totalkostnad

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (20) Kostnad år 3: skatt 550 kronor = kronor. Enligt socialnämndens bedömning kan förvaltningen spara kronor/bil/3 år, vilket ger ca kronor/bil/år genom att leasa bilarna som inte gått mer än mil på 3 år för att sedan äga de i 3 år. 32 bilar ger en besparing på kronor/år, vilket motsvarar kronor på 3 år. leasing 2x3 år leasing 3 år + äga 3 år Besparing/bil/3år bilar/3 år Kommunstyrelsen beslutar tillåta socialförvaltningen att i samråd med ekonomiavdelningen köpa loss de bilar i förvaltningen som gått max mil under de tre avtalade leasingåren, för att äga under tre år och därefter sälja bilarna, Det noteras att inköp av leasingbilar innebär överföring från drift- till investeringsbudget vilket ska godkännas av och redovisas till kommunstyrelsen. 10 Dnr 2012/ KS Ev verksamhetsövergång från arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen, ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunchef Christina Madeling att utreda möjligheten att överföra verksamheten ensamkommande flyktingbarn till socialnämnden. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns utredning från verksamhetschef Hillevi Österbo och Agneta Dahlberg, arbetsmarknadsavdelningen. Av utredningen framgår för- och nackdelar av en verksamhetsövergång. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att föra över verksamheten ensamkommande flyktingbarn till socialnämnden snarast möjligt. Vid dagens sammanträde redogör socialchef Ewa Larsson för de för- och nackdelar som en verksamhetsövergång kan medföra:

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (20) + Kunskap och kompetens om barns behov finns inom IFO + fattas av politiker som kan aktuell lagstiftning + Ökad sekretess, samtliga medarbetare tillhör samma förvaltning + Kollegialt utbyte: kompetens, hjälp och lagstöd - Samordnad ekonomi för ensamkommande barn och kvotflyktingar - Kunskap om återsökning av medel från Migrationsverket finns hos AM - Uppbyggt samarbete med skola/af/sfi Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsen beslutar föra över verksamheten ensamkommande flyktingbarn till socialnämnden snarast möjligt. et överlämnas till ekonomiavdelningen, socialnämnden och arbetsmarknadsavdelningen för verkställande. 11 Dnr 2011/ KS Ombudgetering, driftbudget Ekonom Caroline Johansson föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen beslutar om ombudgetering i budget 2013 till socialförvaltningen för tjänsten fältsekreterare. Kommunens fältsekreterare var i budget 2012 fördelad med 25 % socialnämnden, 50 % utbildningsnämnden och 25 % kultur- och fritidsnämnden. Under 2012 gjordes en manuell ombudgetering av tjänsten så att hela tjänsten belastade socialnämnden. I budget 2013 togs inte hänsyn till förändringen, vilket innebär att det nu krävs beslut om omfördelning av budgetmedel enligt tidigare beslut. Kommunstyrelsen godkänner följande ombudgetering Socialnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen tkr tkr tkr

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (20) 12 Dnr 2011/ KS Omföring av budget - Borgholms Slott. I tjänsteskrivelse redovisar ekonomiavdelningen att Borgholm Slott i bokslut 2011 uppvisade ett positivt resultat med kronor. Enligt det avtal kommunen har med Statens Fastighetsverk ska överskott föras med till nästkommande budgetår. Summan fördes över som utökning av budget 2012 för att användas inom Slottsverksamheten. Slottsverksamheten har i samarbete med fritidsverksamheten köpt in en redskapsbärare där slottets medfinansiering är kronor. Summan bör därför föras om från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Ekonomiavdelningen föreslår att medel motsvarande överskott 2011 ska föras över från driftbudget till investeringsbudget 2012 för att finansiera slottets del av redskapsbäraren. Statens Fastighetsverk har godkänt omföringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att föra över kronor från driftbudget till investeringsbudget 2012 Borgholms Slott för att finansiera del av redskapsbärare. Kommunstyrelsen beslutar föra över kronor från driftbudget till investeringsbudget 2012 Borgholms Slott för att finansiera del av redskapsbärare. 13 Dnr 2012/ KS Bredbandsstrategi. Regionförbundet i Kalmar län antog i februari 2012 en bredbandstrategi där det framgår att alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast Länsstyrelsen och Regionförbundet kommer under 2012 att lämna bidrag till att bygga ut kanalisation på landsbygden. För att skynda på utbyggnaden har förbundet anställt en bredbandssamordnare, Curt Tyrberg, som ska informera och hjälpa byalagen och samhällsföreningarna. Kostnaderna för bredbandssamordnaren delas mellan kommunerna, länsstyrelsen och regionförbundet. Regionförbundet i Kalmar län frågar i skrivelse om kommunerna i länet har möjlighet att ha en antagen bredbandsstrategi före sommaren 2012.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (20) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade meddela Regionförbundet att kommunen kan ha en bredbandsstrategi färdig till årsskiftet 2012/2013. Vidare uppdrog arbetsutskottet till IT-chef Niklas Hällblad att tillsammans med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholm Energi AB och Ölands Näringslivskontor att arbeta fram en bredbandsstrategi att antas innan årsskiftet 2012/2013. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns framtaget förslag till bredbandsstrategi. Förslaget innebär att kommunen fokuserar på fyra punkter som gynnar utbyggnaden av bredband i kommunen; - planarbete. - samförläggning. - ledningskollen. - byalag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. Yrkanden Mats Axelsson (FP) yrkar att kommunen ska begära kostnadsutjämning från staten till glesbygdens bredbandsutbyggnad. Peder Svensson (C) yrkar att det i strategin ska framgå att kommunens målsättning är att år 2015 ska 40 % av invånarna ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek samt att år 2020 ska 90 % av invånarna ha bredband om minst 100 Mbit/sek. Ilko Corkovic (S) stöder Mats Axelssons yrkande. Proposition Vid propositionsställande på tilläggsyrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma. Kommunstyrelsen beslutar komplettera bredbandsstrategin med Målsättning för Borgholms kommun; att år 2015 ska 40 % av invånarna ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek samt att år 2020 ska 90 % av invånarna ha bredband om minst 100 Mbit/sek. hos staten begära kostnadsutjämning till glesbygdens bredbandsutbyggnad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (20) anta framtagen Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. 14 Dnr 2011/ KS o 2012/ KS Överflyttning av ansvarsområdet enligt alkohollagen till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige biföll en motion (inkommen ) vari kommunledningskontoret fick i uppdrag att se över möjligheten att flytta alkoholtillståndshanteringen från socialförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte att kommunens uppgifter enligt alkohollagen förs över till samhällsbyggnadsnämnden. Socialnämnden har genom ändring i sitt reglemente godkänt att verksamheten överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar kommunens uppgifter enligt alkohollagen förs över till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta motionen anses besvarad avseende uppdraget till kommunledningskontoret och verkställd i och med kommunstyrelsens beslut. 15 Dnr 2009/ o 2012/ KS Information, genomförandeavtal detaljplan Drivern, Träklubban och Järnnian m m. Samhällsbyggnadschef Göran Borgö redogör för upprättade genomförandeavtal. Avtalen är upprättade utifrån de antagna detaljplanerna Drivern, Träklubban och Järnnian med tillhörande handlingar. Avtalen undertecknas av fastighetsägaren och kommunens firmatecknare. Vidare informerar samhällsbyggnadschefen om trafikverkets synpunkter gällande trafiklösningar i anslutning till 136:an vid Ekerum.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (20) 16 Dnr 2008/ KS Information, detaljplan Triangeln. Samhällsbyggnadschef Göran Borgö informerar att Länsstyrelsen i Kalmar län upphävt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan Triangeln, men att grunderna för beslutet ifrågasätts av samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar upphävandet vid sitt sammanträde Dnr 2012/ KS Arbetsordning kultur- och fritidsutskott. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med val av kultur- och fritidsutskott, till kommunsekreterare Marie-Louise Johansson och kultursekreterare Maria Johanson att upprätta förslag till arbetsordning för utskottet. Vid dagens sammanträde presenteras förslag till arbetsordning vari bland annat föreslås att - utskottet ska bereda de ärenden gällande kultur och fritid som ska handläggas av kommunstyrelsen. - ärendena kommer att framgå av kommande reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. - utskottet ska utse kulturpristagare - utskottet ska följa, initiera och lägga förslag i frågor rörande övergripande kultur- och fritidsverksamhet. - utskottet ska upprätta handlingsplan för kultur- och fritidsfrågor. - utskottet ska ha tre ersättare. Yrkande Daniel Nilsson (C) och Thomas Johnsson (M) yrkar att det i arbetsordningen ska framgå att kultur- och fritidsutskottet årligen upprättar förslag till internbudget för kultur- och fritidsfrågor. Kommunstyrelsen beslutar arbetsordningen ska kompletteras med - att kultur- och fritidsutskottet årligen ska upprätta förslag till internbudget för kultur- och fritidsfrågor.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (20) anta föreslagen Arbetsordning för kultur- och fritidsutskott. kultur- och fritidsutskottet får i uppdrag att se över arbetsordningen och föreslå eventuella justeringar. Det noteras att kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning under våren kommer att revideras bland annat med anledning av övertagandet av delar av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Utskottets arbetsområde kommer då att framgå i delegationsordningen. 18 Dnr 2012/ KS Val av ersättare, kultur- och fritidsutskott. I antagen arbetsordning för kultur- och fritidsutskottet framgår att utskottet även ska ha tre ersättare; två från alliansen och en från oppositionen. Följande ersättare föreslås: Ilko Corkovic (S) föreslår Inger Sundbom. Mats Axelsson (FP) föreslår Mikael Almqvist. Mikael Almqvist (KD) föreslår Mats Axelsson. Kommunstyrelsen beslutar utse Mikael Almqvist (KD), Mars Axelsson (FP) och Inger Sundbom (S) till ersättare i kultur- och fritidsutskottet. 19 Dnr 2012/ KS Kulturplan för Borgholms kommun. Regionförbundet i Kalmar län antog reviderad Kulturplan för Kalmar län. Eddie Forsman (M) föreslår att kultur och fritidsutskottet får i uppdrag att ta fram en kulturplan för Borgholms kommun. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur - och fritidsutskottet upprätta förslag till Kulturplan för Borgholms kommun.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (20) Uppdraget ska återredovisas vid kommunstyrelsens sammanträde Dnr 2012/ KS Utarrendering ev försäljning av Åkerbobadet, del av Borgholm Löttorp 3:33. Vid kommunstyrelsens sammanträde lyftes ärendet för att kunna pröva hos kommunens mäklare om det finns intresse att arrendera eller köpa fastigheten. Kommunstyrelsen uppdrog till fastighetschef Bo Thoor att via kommunens mäklare låta pröva intresset av att långtidsarren dera/hyra alternativ köpa Åkerbobadet med tillhörande mark, att i grundförutsättningarna ska ingå åretruntöppen badanläggning samt möjlighet för kommunen att köpa simundervisning till Åkerboskolans elever. Vidare beslutade kommunstyrelsen att avvakta kommunfullmäktiges ställningstagande till dess mäklare meddelat eventuellt intresse. Ilko Corkovic (S), Bengt Jonsson (S), Bo Svantesson (S) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut p g a bristande beslutsunderlag. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns redovisning från fastighetschef Bo Thoor där det framgår att det bör finnas ett färdigt förslag om hur man kan bebygga området bakom Åkerbobadet m m. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att avsluta ärendet från vidare handläggning med tanke på ärendets komplexitet. Kommunstyrelsen beslutar avsluta ärendet från vidare handläggning med tanke på ärendets komplexitet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (20) 21 Dnr 2012/ KS Motion (Bengt Jonsson och Sune Axelsson S) - utveckling av norra Ölands kommunikationer. Bengt Jonsson (S) och Sune Axelsson (S) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att omgående börja arbeta aktivt för att hos SKB efterhöra möjligheten för Borgholms Kommun att ingå i den region som kommer att få ta del av de fonderade medel som SKB:s ersättningsfond utgör. Kommunfullmäktige överlämnade till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att Oskarshamn och Östhammars kommuner har tecknat ett mervärdesavtal med SKB och SKB:s ägare med innebörden att det ska skapas värden för motsvarande 1,5-2 miljarder kronor i de båda kommunerna. 75 % ska skapas i Oskarshamn och 25 % i Östhammar. Detta innebär åtgärder som förbättrad infrastruktur, utbyggd utbildning och forskning m m, utifrån de behov som finns i respektive kommun. Syftet är att förstärka Oskarshamn som en attraktiv inflyttningsort och t ex underlätta för näringslivet att kunna rekrytera medarbetare. En del projekt som t ex teknikcollege genomförs i samarbete med andra kommuner vilket innebär att mervärde skapas inte bara i Oskarshamns kommun utan även i angränsande kommuner. Det är inte omöjligt att något projekt inom mervärdesavtalet kommer att innebära ett mervärde även för norra Öland. Det är dock Oskarshamns kommun som avgör detta utifrån sina utvecklingsintressen. Förslagsställarna lämnar fem argument för motionen, alla angelägna för norra Öland. Om dessa insatser ska kunna realiseras måste de utgå från ett tydligt Oskarshamnsperspektiv och det är också Oskarshamns kommun som avgör detta, inte någon region eller fond. Frågan om båttrafiken mellan Oskarshamn och Byxelkrok är en sådan fråga som diskuteras mellan våra kommuner. Kanske kan Oskarshamns kommun vara intresserad av en utbyggd hamn och marina i Byxelkrok? Färjetrafik enbart mellan öarna Öland och Gotland ligger däremot knappast inom mervärdesavtalet, ej heller utbyggnad av Ölanda flygfält. Borgholms kommun och Oskarshamns kommun har redan bra kontakt i olika frågor med gemensamt intresse, t ex färjeförbindelsen Oskarshamn-Byxelkrok, eventuell transport av sten till hamnen i Byxelkrok etc. Kontakt har tagits mellan ansvariga projektledare både inom Oskarshamns kommun och inom SKB och möte har redan genomförts. Vid dagens sammanträde noteras att kontakt med SKB redan har inletts, möte har förevarit i Borgholm med bl a samhällsbyggnadschef Göran Borgö, fullmäktigeledamot Sune Axelsson (S) och kommunfullmäktiges ordförande Jan Erici (M) närvarande.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (20) Yrkande Bengt Johnsson (S) yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 22 Dnr 2012/ KS Medborgarförslag (Lisbeth och Sievert Johansson) anläggande av boulebana på Borgholms torg. Lisbeth och Sivert Johansson, Tjusby 14 A, Borgholm, föreslår i medborgarförslag att en boulebana anläggs i anslutning till den grönyta som finns på torget. Frågeställarna var inbjudna till kommunfullmäktiges sammanträde för att redogöra för sitt förslag men valde att inte närvara. Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår följande motivation: Borgholms torgs utformning har utretts under många år och arbetet med ny markbeläggning kommer att påbörjas under En grundidé i omvandlingen av torget är att torgyta, gator och trottoarer ska ligga i samma höjdnivå för att ha en flexibel yta som kan användas för olika evenemang efter behov. Tillfällig användning för boule vore i enlighet med syftet av torgets nya utformning. En flexibel torgyta skulle kunna användas för tävlingar i boule om tillfälliga boulebanor kan anläggas under en begränsad tidsperiod. En permanent boulebana bedöms begränsa möjligt nyttjande av torgytan. Permanenta möblemang på torget tar allmän mark i anspråk på en yta, som bör kunna användas för olika evenemang för att nå så många olika grupper som möjligt. Alternativa placeringar av en boulebana som är mer lämpliga bör kunna hittas. Av dessa skäl bedöms Borgholms torg inte vara en lämplig placering för en boulebana som permanent installation. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 19 (20) 23 Dnr 2011/8-103 KS Avsägelse av politiskt uppdrag, funktionshinderrådet. Pia Holgersson (S) avsäger sig uppdraget som ordförande i funktionshinderrådet fr o m Mikael Borgström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot och viceordförande i funktionshinderrådet. Vid sammanträdet informerar ordförande Lisbeth Lennartsson (C) att organisationen för funktionshinderrådet kommer att förändras. Bland annat kommer ansvaret för rådet och ordförandeskapet flyttas över till socialnämnden. Kommunstyrelsen godkänner avsägelserna och beslutar utse Eva Karlström (M) till ny ordförande för funktionshinderrådet, utse Bengt Johnsson (S) som ersättare för Eva Karlström i rådet. 24 Dnr 2012/ KS Ändrad sammanträdesdag. Kommunstyrelsen beslutar sammanträdet 12 mars flyttas till 14 mars klockan 13: Dnr 2013/ KS Huvuddeltagaravtal 2013, Ölands Skördefest. Kommunsekreterare Marie-Louise Johansson redogör för förslag från Ölands Skördefest att kommunen även för år 2013 tecknar huvuddeltagaravtal om 60 tkr plus annonsskatt och moms. Kommunen tecknade avtal åren 2011 och I kommunstyrelsens internbudget 2013 finns utrymme under konto Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att teckna avtal även för år 2013.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 20 (20) Kommunstyrelsen beslutar även för år 2013 teckna huvuddeltagaravtal med Ölands Skördefest enligt tidigare överenskommelse. 26 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar om - kommande servicecenter i Stadshuset. - webbaserad utbildning av företagslotsar. - möte med ordföranden i Företagarna Öland gällande näringslivsfrågor. - planerat studiebesök under våren till Simrishamn. - inbjudan till föreläsning Salutogent ledarskap som planeras till 1 mars. 27 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dessa tillsammans med meddelanden till handlingarna (BILAGA 1).

21 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 1 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Inbjudan att delta i 2013 års enkäter om kommuninnevånarnas betyg på kommunalteknik, Sveriges Kommuner och Landsting In KS Begäran om yttrande om tung och bred transport. Växjö-sandgatan 43 Borgholm Växjö Elementmontage. Lokal trafikföreskrift 2012/67 KS Transportillstånd och Trafikverkets beslut., Trafikverket Marie-Louise Johansson In KS Utredning från Företagarombudsmannen med riktad kritik mot kommunen då de som delägare i Bixia AB ägnar sig åt otillåten verksamhet enligt kommunallagen., Företagaombudsmannen/Den nya välfärden In KS Svar på skrivelse avseende Servicekontor i Borgholm, Skatteverket,Försäkringskassan,Pe nsionsmyndigheten In KS Räddningstjänst i siffror 2011, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap In KS Servicelinjen ersätts av närtrafik from , Kalmar Länstrafik Winess Bardeli Datasystem :44 Antal:14 HAMED

22 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 1 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS 1 januari 2013 inrättas fyra regionala militärregioner för att bla kunna samverka och ge stöd till samhället på regional nivå., Försvarsmakten In KS Verksamhetsplan och budget 2013, Regionförbundet i Kalmar län In KS Avslår överklagandet, Detaljplan för Byxelkrok 1:8, 1:9 2009/362 KS Länsstyrelsen i Kalmar län och del av 1:1 In KS Avslår Borgholms kommuns begäran om omprövning av beslut. Kommunens ansökan om slutlig utbetalning avslås., Boverket Ansökan till Boverket om stöd till planeringsinsatser för vindkraft Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplaner för Borgholms och Mörbylånga kommuner 2008/199 KS In KS Avslag på Lublins och Rosengrens överklagande av kommunstyrelsens beslut gällande avsiktsförklaring restaurang Societetsparken, Förvaltningrätten Anläggningsarrende Hanssons Krog AB unä, del av Borgholm 11:1 (Societetsparken) 2012/121 KS In KS Uppföljning av mötet om biotopskyddade odlingshinder, LRF In KS Antalet uppsägningar pga arbetsbrist ökar katastrofalt inom byggsektorn.vädjan till kommunen att aktivt bidra till att tidigarelägga byggprojekt för att kunna mildra arbetslösheten., Byggnads Småland-Blekinge Winess Bardeli Datasystem :44 Antal:14 HAMED

23 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 3 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 1 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Verksamhetsplan, budget 2013, medlemsavgifter, Samordningsförbundet Agneta Östberg Winess Bardeli Datasystem :44 Antal:14 HAMED

24 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (1) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 1 KS Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Attestlista gällande fr o m , KS Kommunchefen Delegeringsbeslut 2012/ KC Attestlista TILLSTYRKES KS Begagnande av allmän plats - tillstånd 2012/ MLJ delegationsbeslut Begagnande av allmän mark TILLSTYRKS - yttrande skickat till KS polisen tillsammans med ansökan. Begagnande av allmän plats - tillstånd 2012/ delegationsbeslut Begagnande av allmän mark Grannyttrande Köpinge KS :119.Nybyggnation av fritidshus. Ingen erinran., Kommunchefen Delegeringsbeslut 2012/ KC Attestlista Elnätsavtal gällade Gatubelysning KS Kårehamn., Eon Belysningsärenden och övertagande av Eon:s belysningsanläggningar. 2012/ Winess Bardeli Datasystem :45 Antal:5 HADEL

25 BILAGA 1 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens arbetsutskott Information 282 Ekonomi 283 Information, yttre hamnen 284 Avtallsmall, mark- och exploateringsprojekt 285 Granskning/utställning detaljplan Åkaren 17 m fl, ICA Borgholm 286 Delegation till kommunchefen belysningsärenden och övertagande belysningsanläggningar 287 Granskningsrapport administrativa processer 288 Enkät-delårsboende som resurs 289 Information, EU-projekt Eko-kommun 5.0 m fl 290 Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) utreda Borgholms kommuns utträde ur Ölands Kommunalförbund 291 Deltagande, möten och konferenser 292 Synpunkter på ändrad budget till vägbidrag Information, Ölandsfärjan 294 Information 295 Omsättning av lån 296 Investeringsbudget Byxelkroks hamn 298 Namninsamling, vägförbättring Löttorp 299 Begäran om medel under investeringssopp, socialnämnden- färdigställande av parkeringsplats 300 Begäran om medel under investeringsstopp, socialnämnden inköp av spoldesinfektor 301 Utarrendering ev försäljning av Åkerbobadet, del av Borgholm Löttorp 3: Uppsägning av avtal, Nalo 303 Information 304 Ev utbyte av oljepannor, Soldalen och Köpings skola 305 Ev uppsägning av avtal, Skördefestvillan 306 Arrendeavtal gällande försålda fastigheter 307 Hyresförhållanden kv Rödhaken, Öland Gymnasium 308 Remiss Mot det hållbara samhället- resurseffektiv avfallshantering (SOU:2012:56) 309 Ev verksamhetsövergång från arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen, ensamkommande flyktingbarn 310 Projekt Slutsteg Gillberga Natur-Kulturbrott 311 Bredbandsstrategi 312 Bredband i borgholms kommun 313 Ev återkrav av betalda vägbidrag 314 laglighetsprövning av kommunfullmäktiges besult ; Uppsägning av avtal - Webbsändning från kommunfullmäktiges sammanträde 315 Sammanträdesdagar

26 316 Tilldelningsbeslut datakommunikation 317 Uppföljning Migrationspengar 2007 september Vägbidrag, turistvägar 319 Information från personalavdelningen BILAGA 1 KS

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom.

Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom. ÖvF{ga närvarande Utses att: justera IBORGHOLMS KO UN Lennartsson, ordförande Lisbeth Nilsson Daniet Sturesson Kenneth Nilsson Bengt-Gunnar Forsman Eddie Erici, tig ersättare an ne Axefsson Su Sundbom

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Innehållsförteckning 41 Tilldelningsbeslut upphandling mobil scen. 42 Faktura, samförläggning av gatubelysning. 43 Omfördelning investeringsbudget 2015; Samförläggning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer