Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse."

Transkript

1

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande förändringar av dagordningen - Ärende 6 Allmänpolitisk debatt senareläggs. - Tillkommande ärende - - fyllnadsval ersättare Borgholm Energi AB/Borgholm Energi Elnät AB. - Interpellation från Per Lublin. Beslut Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående ändringar. 189 Dnr 2012/ KS Sammanträdesdagar Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för år 2013: 7 januari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 19 augusti, 30 september 21 oktober, 25 november samt 16 december. 190 Dnr 2010/ KS Politiska uppdrag. Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut följande nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige fr o m : Ny ledamot Mikael Borgström (M) Nya ersättare Lars-Martin Johansson (M) Bo Svantesson (S) Laila Olsson (S) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 191 Dnr 2010/ KS Avsägelse politiskt uppdrag, Anette Persson (C). Anette Persson (C) avsäger sig i skrivelse sitt politiska uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. Beslut Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. Centerpartiet meddelar att de återkommer med förslag på ny ersättare. 192 Dnr 2010/ KS Politiska uppdrag. Kommunfullmäktige godkände Annika Isakssons avsägelse gällande politiskt uppdrag som ersättare i Borgholm Energi AB/ Borgholm Energi Elnät AB. Vid dagens sammanträde föreslår socialdemokraterna Jacob Jonsson som ny ersättare. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t utse Jacob Jonsson, Alböke Bygata 24, Köpingsvik, till ny S-ersättare i Borgholm Energi AB/Borgholm Energi Elnät AB, fr o m Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ KS Nedläggning av en skola på östra sidan. Utbildningsnämnden beslutade att anta budgetförslaget år 2013 i sin helhet samt att föreslå kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslaget enligt alternativ 4 Utbildningsnämndens förslag alternativ 4 innebär bland annat förändrad skolorganisation innebärande dels nedläggning av Runstens skola samt dels att åk 6 från söder och centrum flyttas till Slottsskolan. Vid kommunstyrelsens sammanträde noterades att kommunfullmäktiges presidium meddelat att de anser att den förändrade skolorganisationen avseende åk 6 flytt till Slottsskolan ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde att besluta om. Däremot ska nedläggning av skola behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till fastighetschef Bo Thoor att anlita samma företag som tidigare gjort kostnadsförslag för renovering av Runstens skola, att under samma premisser utreda investeringsbehovet i Gärdslösa skola innan beslut om vilken skola som ska läggas ned inom skolorganisationen. Redovisningen har, tillsammans med ett flertal inkomna skrivelser och ekonomiska uträkningar från allmänheten i ärendet som inte har behandlats politiskt, delgivits ledamöterna före sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade att det ska finnas sex skolor i kommunen med mellanstadium i samma omfattning. Kommunstyrelsen föreslog vidare med 6 ja mot 5 nej kommunfullmäktige att från och med höstterminen 2013 lägga ned Gärdslösa skola. Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Mats Axelsson (FP), Maria Lindmark (MP), Thomas Johnsson (M) och Eddie Forsman (M). Yrkande - ajournering Per Lublin (ÖP) yrkar att sammanträdet ska ajourneras så att de närvarande från allmänheten får framföra sina synpunkter. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns: Den som inte vill ajournera röstar ja. Den som vill ajournera röstar nej. Vid omröstningen avges 39 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår (BILAGA 2) Kommunfullmäktige avslår därmed yrkandet om ajournering. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Yrkanden - skolfrågan Lisbeth Lennartsson (C), Ilko Corkovic (S), Mikael Almqvist (KD) och Björn Engström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Erik Arvidsson (-) och Christina Ateva (C) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag. Eddie Forsman (M) yrkar att Borgholms kommun klarar sig med fem skolor. Ulf Lafveskans (V) yrkar - i första hand på återremiss. - i andra hand på att Runstens skola läggs ned. Per Lublin (ÖP) yrkar på återremiss för att dels utreda de kommunalekonomiska konsekvenserna sett ur befolkningsutvecklingsperspektiv samt därvid även ha med alternativet att båda skolorna på östra sidan får vara kvar. Birger Palm (S) yrkar att Gärdslösa skola behålls och Runstens skola läggs ned. Maria Lindmark (MP) yrkar att Gärdslösa skola behålls. Stig Bertilsson (C), Mikael Larsson (C) och Peder Svensson (C) yrkar att Runstens skola behålls. Bodil Rosengren (-) och Per Lublin (ÖP) yrkar att båda skolorna ska behållas. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om debatten kan avslutas då inga nya yrkanden presenteras. Kommunfullmäktige biträder förslaget. Ordföranden konstaterar att det förutom kommunstyrelsens förslag finns yrkanden gällande: återremiss, antal skolor och vilken skola som ska läggas ned och föreslår följande propositionsordning: 1. Återremiss 2. Antal skolor; fem skolor, sex skolor eller sju skolor. 3. Nedläggning av skola. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Proposition - återremiss Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej. Vid omröstningen avges 37 ja-röster och 4 nej-röster (BILAGA 3) Kommunfullmäktige beslutar därmed att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Proposition - antal skolor Vid propositionsställandet på de tre förslagen; fem skolor, sex skolor, sju skolor, finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag om sex skolor. Omröstning begärs. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Proposition - motförslag Vid propositionsställande på motförslag (fem eller sju skolor) finner ordföranden att kommunfullmäktige vill ha sju skolor som motförslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill ha fem skolor som motförslag röstar ja. Den som vill ha sju skolor som motförslag röstar nej. Vid omröstningen avges 8 ja-röster, 29 nej-röster och 4 avstår (BILAGA 4). Därmed ska sju skolor vara motförslag. Omröstning - huvudomröstning antal skolor Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill ha sex skolor kvar röstar ja. Den som vill ha sju skolor kvar röstar nej. Vid omröstning avges 35 ja-röster, 2 nej-röster och 4 avstår (BILAGA 5) Kommunfullmäktige konstaterar att det ska finnas 6 skolor. Proposition - nedläggning av skola Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att lägga ned Gärdslösa skola. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill lägga ned Gärdslösa skola röstar ja. Den som vill lägga ned Runstens skola röstar nej. Vid omröstningen avges 16 ja-röster, 18 nej-röster och 6 avstår (BILAGA 6). Trots upprepade uppmaningar till Per Lublin (ÖP) om att avlägga sin röst vid omröstningen, vägrar han svara utan sitter bara tyst och svarar inte på tilltal. Ordföranden konstaterar då att Lublin inte har för avsikt att rösta och omröstningen fortsätter. Ordföranden frågar på nytt om Lublin har för avsikt att rösta men får inget svar. Omröstningen avslutas. Kommunfullmäktige beslutar därmed att lägga ned Runstens skola. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Beslut Kommunfullmäktige har därmed beslutat a t t från och med höstterminen 2013 lägga ned Runstens skola. Reservation - ajournering Per Lublin (ÖP) (BILAGA 7) - återremiss Per Lublin (ÖP) - antal skolor Peter Bengtsson (M) (BILAGA 8) Per Lublin (ÖP) - nedläggning av skola Per Lublin (ÖP) (BILAGA 7) Protokollsanteckning Protesterar emot att det sattes streck i debatten trots att jag emotsatte mig det och hade begärt ordet. Per Lublin (ÖP) 194 Dnr 2012/ KS Nedläggning av kultur- och fritidsnämnden. En helt enig kultur- och fritidsnämnd föreslog kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att lägga ned kultur- och fritidsnämnden fr o m under förutsättning att; - hela kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (exkl biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsens ansvar - det tillsätts ett tremannautskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, med möjlighet att adjungera kommunens ansvarige politiker för ungdomsfrågor. Bakgrund Under de två senaste åren har det vid ett flertal tillfällen framkommit och diskuterats att kultur- och fritidsnämnden är en liten nämnd med få beslutsärenden. Nämnden har vi ett antal tillfällen fått flyttas eller helt ställas in p g a för få ärenden. När fritidsgårdsverksamheten och fr o m 2013 även biblioteksverksamheten inte är en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar längre blir nämndens budget- och ansvarsområde än mindre. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Nilsson (C) har tagit upp frågan om nedläggning av kultur- och fritidsnämnden. De stora besparingar som gjorts och måste göras blir mer kännbara i en liten nämnd. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Riskfaktorer vid nedläggning - kontakten mellan föreningarna och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts politiker försvinner - kultur- och fritidsfrågorna kan marginaliseras och/eller försvinna Möjlig positiv utveckling om kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsfrågorna - kultur- och fritidsfrågorna kan lyftas och bli en viktig och naturlig del av kommunens utveckling - samsyn kring bidragsfrågorna - kultur- och fritidsfrågorna ligger under samma huvudman som slottsverksamheten - besparing av politikerarvoden Till kommunstyrelsens sammanträde fanns kultur- och fritidsförvaltningens samverkansgrupps protokoll Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att lägga ned kultur- och fritidsnämnden fr o m under förut sättning att - hela kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (exkl biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsens ansvar - det tillsätts ett tremannautskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, med möjlighet att adjungera kommunens ansvarige politiker för ungdomsfrågor. Det noterades att - avsikten är att lägga verksamheten under kommunstyrelsens ansvar. - ärendet om val av kultur- och fritidsutskott behandlas av kommunstyrelsen , efter att fullmäktige tagit ställning i ärendet om nämndens nedläggning. Yrkanden Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Lindmark (MP) ställer sig bakom förslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t lägga ned kultur- och fritidsnämnden fr o m under förutsättning att - hela kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (exkl biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsens ansvar - det tillsätts ett tremannautskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, med möjlighet att adjungera kommunens ansvarige politiker för ungdomsfrågor. Deltagande Per Lublin (ÖP) deltar inte i beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Budget 2013 med plan för 2014 och Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 4. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Vidare överlät kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 5. att godkänna revisionens förslag till budget för år Det noterades att taxor och avgifter, investeringsbudget m m behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde och av kommunfullmäktige Vid dagens sammanträde redogör kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C) för kommunstyrelsens förslag till budget 2013 med plan för 2014 och Inför budget 2013 har arbetet med att hitta rätt kostnadsnivå fokuserats på Borgholmsmodellen, en fördelningsmodell som baseras på strukturjusterad standarkostnad samt ett genomsnitt av jämförbara kommuner (Simrishamn och Sotenäs). Kommunstyrelsens rambeslut innebär mer konkret att kommunen under verksamhetsåret 2013 uppnår balans genom att reducera budget med motsvarande 1/3 av jämförbara kommuner, i reella tal 15,3 mkr. Utöver justeringen i budgeten har kommunens kärnverksamheter att reducera motsvarande underskott samt ta höjd för kommande satsningsområden och förväntade kostnadshöjningar. Utifrån Borgholmsmodellen har nämnderna fått ramjusteringar som de sedan har hanterat inom förvaltningen/nämnden. Nytt för budget 2013 är att inom nämndernas ramar så är även teknisk service och avskrivningar utfördelade efter principen att kostnaden ska tas där den uppstår. Efter ovan nämnda åtgärder så har budgeten arbetats fram till att producera ett budgeterat resultat 2013 om 2,4 mkr. Utöver de ramjusteringar som nämnderna gjort med underlag i Borgholmsmodellen så finns i förslaget ytterligare två åtgärder - kultur- och fritidsnämnden avvecklas. - bibliotekverksamheten övergår till utbildningsförvaltningen och resterande verksamhet samordnas under kommunstyrelsen. Ett ytterligare generellt sparbeting om 1 % på framräknade nya ramar ligger i förslaget vilket beräknas ge totalt ca 5 mkr för alla verksamheter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Personalorganisationernas yrkanden med anledning av budgetförslaget har skickats ut till ledamöterna inför dagens sammanträde. Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C), Eva Karlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Per Lublin (ÖP) yrkar en 30 %-ig sänkning av samtliga arvoden och sammanträdesersättningar rakt av. Per Lublin (ÖP) yrkar oförändrat bidrag till vägföreningarna. Ulf Lafveskans (V) yrkar skattehöjning där skattesatsen höjs med 50 öre till 22,08 för Daniel Nilsson (C) yrkar att vägbidraget kvarstår till en kostnad av 700 tkr. Detta bekostas med att yrkandet att tillföra 400 tkr till detaljplanearbetet avslås. Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på Lafveskans yrkande om skattehöjning. Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på Nilssons yrkande om återförande av vägbidragen. Per Lublin (ÖP) yrkar en 30 %-ig sänkning av partistödet rakt av. Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunen avstår från allt deltagande i konferenser under Mikael Larsson (C) yrkar avslag på Lublins yrkande gällande sänkta arvoden/sammanträdesersättningar och partistöd samt avslag på Lafveskans yrkande om skattehöjning. Per Lublin (ÖP) yrkar att Borgholms kommun kräver Ekerum Golv & Resort på samtliga kostnader för nedlagt planarbete för Ekerums planer. Ordföranden konstaterar att det förutom kommunstyrelsens förslag till budget finns yrkanden gällande Sänkning av arvode/sammanträdesersättningar, Oförändrat vägbidrag, Skattehöjning, Sänkning av partistöd, Avstå deltagande i konferenser, Återkrav på nedlagda kostnader och föreslår följande propositionsordning: 1. Skattehöjning. 2. Sänkning av arvoden/sammanträdesersättning och partistöd. 3. Avstå deltagande i konferenser. 4. Återkrav av nedlagda kostnader. 5. Oförändrat vägbidrag. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Proposition - skattehöjning Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs På förslag av fullmäktigeledamöterna avgörs omröstningen genom handuppräckning. Ordföranden konstaterar att majoriteten av fullmäktiges ledamöter avslår yrkandet. Yrkandet om skattehöjning avslås därmed. Proposition - sänkning arvoden/sammanträdesersättning/ partistöd Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar enligt Lublins yrkande röstar ja. Den som avslår yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 1 ja-röst, 21 nej-röster och 19 avstår (BILAGA 9) Yrkandet om sänkning av arvoden/sammanträdesersättningar och partistöd avslås därmed. Proposition - avstå deltagande i konferenser 2013 Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Yrkandet att inte delta i konferenser 2013 avslås därmed. Proposition - återkrav av nedlagda kostnader Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar enligt Lublins yrkande röstar ja. Den som avslår yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 1 ja-röst, 35 nej-röster och 5 avstår (BILAGA 10). Yrkandet om återkrav av nedlagda kostnader avslås därmed. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer Proposition - oförändrat vägbidrag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Yrkandet om oförändrat vägbidrag avslås därmed. Beslut Kommunfullmäktige beslutar därmed 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 4. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år att godkänna revisionens förslag till budget för år Det noteras att taxor och avgifter, investeringsbudget behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Reservation - inte sänka arvoden/sammanträdesersättningar och partistöd Per Lublin (ÖP) - inte delta i konferenser Per Lublin (ÖP) - mot beslutet gällande vägbidrag Per Lublin (ÖP), Mikael Larsson (C), Stig Bertilsson (C), Daniel Nilsson (C) - budgetbeslutet i sin helhet Per Lublin (ÖP) (BILAGA 11) Protokollsanteckning Bertil Lundgren (MP), Maria Lindmark (MP) (BILAGA 12) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 BILAGA 1 N Ä R V A R O L I S T A KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM Resa km LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE Närvarande medresenär 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 28 6 Mikael Borgström M X 10 7 Per Lublin ÖP ,195. X 8 Bengt Jonsson S X Mikael Larsson C X Sofie Jakobsson KD Arne Sjögren X Eva-Lena Israelsson S X 13 Maria Lindmark MP X Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S Anders Johnsson X 21 Mats Axelsson FP X Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X Sune Axelsson S X Annette Andreen M X Peder Svensson C X Mikael Almqvist KD X Inger Sundbom S X Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C X 31 Björn Engström M X Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M Marcel van Luijn X Erik Arvidsson - X Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X Daniel Nilsson C X Jan Erici M X 40 ANTAL NÄRVARANDE 41

14 BILAGA 2 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP ,195. X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Arne Sjögren X 12 Eva-Lena Israelsson S X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S Anders Johnsson X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C X 31 Björn Engström M X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M Marcel van Luijn X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

15 BILAGA 3 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP ,195. X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Arne Sjögren X 12 Eva-Lena Israelsson S X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S Anders Johnsson X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C X 31 Björn Engström M X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M Marcel van Luijn X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT 37 4

16 BILAGA 4 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP ,195. X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Arne Sjögren X 12 Eva-Lena Israelsson S X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S Anders Johnsson X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C X 31 Björn Engström M X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M Marcel van Luijn X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

17 BILAGA 5 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP ,195. X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Arne Sjögren X 12 Eva-Lena Israelsson S X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S Anders Johnsson X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C X 31 Björn Engström M X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M Marcel van Luijn X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

18 BILAGA 6 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP ,195. svarade inte på tilltal 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Arne Sjögren X 12 Eva-Lena Israelsson S X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S Anders Johnsson X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C X 31 Björn Engström M X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M Marcel van Luijn X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

19 BILAGA 7 KF

20 BILAGA 8 KF

21 BILAGA 9 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP ,195. X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Arne Sjögren X 12 Eva-Lena Israelsson S X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S Anders Johnsson X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C X 31 Björn Engström M X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M Marcel van Luijn X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

22 BILAGA 10 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP ,195. X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Arne Sjögren X 12 Eva-Lena Israelsson S X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S Anders Johnsson X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C X 31 Björn Engström M X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M Marcel van Luijn X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

23 BILAGA 11 KF

24 BILAGA 12 KF Borgholm Protokollsanteckning från Miljöpartiet de gröna till budgetbeslut vid kommunfullmäktige Det behövs nya grepp för att säkra ekonomin och utveckla verksamheterna i Borgholms kommun. Det handlar inte om dåliga ekonomiska förutsättningar eller svaga utvecklingsmöjligheter. En effektiv styrning av verksamhet och ekonomi är det som behövs - både politiskt och i verksamheterna. Tydliga mål på flera nivåer och en årlig uppföljning av verksamheternas resultat (i förhållande till målen) och kostnadseffektivitet är metoden. En liten kommun har nackdelar men också odiskutabla fördelar som vi bör ta tillvara! En liten kommunal organisation är så mycket lättare att styra genom närheten till de(t) som berörs. Att uppnå hög kvalitet, en god kostnadseffektivitet och en utvecklad demokratisk dialog är lättare i den lilla kommunen. Borgholms kommun behöver ta tillvara denna konkurrensfördel och utveckla demokrati, styrning och kvalitetsarbete så att vi blir kända som ett föredöme i landet. Det kan göra kommunen attraktiv för människor i alla åldrar och med olika bakgrund. När det gäller den kommunala ekonomin anser vi att besparingar i första hand skall göras så att verksamhetsmålen inte riskeras. Vi ger några exempel på detta nedan. Hit hör också vardagsbesparingar genom att alla medarbetare ständigt söker de mest kostnadseffektiva arbetsmetoderna. Det är i detta sammanhang viktigt att premiera de som uppnår målen och samtidigt är kostnadseffektiva. I andra hand görs politiska prioriteringar utifrån de politiska mål som antagits. Detta kräver helhetssyn och bra beslutsunderlag där konsekvenser och alternativ beskrivs på ett tydligt sätt. Det är kommunfullmäktige som skall fatta sådana beslut. Besparingar och intäktsökningar som inte påverkar verksamheterna. Energieffektivisering minskad energianvändning. Det är kanske den mest uppenbara satsningen, som i många fall snabbt betalar sig, inte har några negativa konsekvenser för verksamheten och dessutom är en miljövinst. Kunskapsunderlag i form av energideklarationer för fastigheterna och förslag till åtgärder finns redan. Verksamheterna behöver ha fullt kostnadsansvar för lokaler och bilresor så att ett kostnadseffektivt nyttjande stimuleras. Beräkningsgrund: Total energikostnad kommunen inkl. Beab är ca 12 miljoner. Minskad energikostnad med 25 % av detta belopp inom fem år. Det ger ca 3 miljoner per år brutto beräknat på 12 miljoner kr. Genom kort återbetalningstid på investeringarna blir det relativt snart en årlig nettovinst på 3 miljoner. Självfallet bör vi gå vidare med åtgärder som ytterligare sänker energianvändningen och som samtidigt är lönsamma på lite längre sikt. Kommuner äger vindkraftverk (istället för BEAB) för att undgå energiskatt. Årlig besparing: minst 1 miljon kr

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer