Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse."

Transkript

1

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 213 Godkännande av dagordning. Ordförande Eva-Lena Israelsson informerar om följande tillkommande ärenden och förändring av dagordningen: - Enkel fråga till Ilko Corkovic. - Avsägelse politiskt uppdrag Pia Holgersson. - Rubriken på Ärende 7 ska vara Budget 2015 med plan för Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen med ovanstående tillkommande ärenden och förändringar. Beslut Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar. 214 Dnr 2014/ KS Politiska uppdrag nya M-ledamöter och ersättare. Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar och följande nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för tiden och : Ny ledamot Björn Andreen Jasmine Petersson Ny ersättare Jeanette Edström Karl-Gustav Stegermark Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2014/ KS Politiska uppdrag ny C-ledamot och ersättare. Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden : Ny ledamot Lennart Olsson Ny ersättare Håkan Olofsson Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 216 Dnr 2014/ KS Politiska uppdrag ny M-ersättare i valberedningen. Kommunfullmäktige godkände avsägelse från Magdalena Ordell från uppdraget som ersättare i valberedningen. Till dagens sammanträde finns förslag från Moderaterna att utse Eddie Forsman (M) till ny ersättare. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t utse Eddie Forsman (M) till ny ersättare i valberedningen under tiden Dnr 2014/ KS ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nöp) planera för nya äldreboenden i t ex Sandvik och Byxelkrok. Per Lublin (nöp) föreslår i motion kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att redan nu börja låta planera för nya framtida äldreboenden i vår kommun med tanke på kommande behov och möjligheter. Ordföranden påpekar att motionen överensstämmer i stort med av Lublin tidigare inlämnad motion som socialnämnden nu bereder. Lublin framhåller att även denna motion ska behandlas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Beslut Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till socialnämnden för beredning. 218 Dnr 2010/ KS Politiskt uppdrag - avsägelse ersättare i Samordningsförbundet. Pia Holgersson (S) avsäger sig i skrivelse sitt politiska uppdrag som ersättare i Samordningsförbundet i Kalmar län. Mandattiden för ledamot och ersättare i samordningsförbundet varar till mars Beslut Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. Kommunfullmäktige uppmanar Socialdemokraterna att inkomma med förslag på ny ersättare för mandatperioden fram till 31 mars Dnr 2014/ KS Budget 2015 med plan för Till dagens sammanträde finns kommunstyrelsens förslag till budget 2015 med plan för Vid budgetberedningens möte redovisade ekonomichef Lars- Gunnar Fagerberg att taxor och äskanden för Teknisk Service nu inkommit samt att samhällsbyggnadsnämndens nu beslutade taxeförslag överlämnats inför budget Vidare har utbildningsnämndens äskande gällande hyra för förskolelokaler i Böda och Södvik inkommit och inarbetats i budgetdokumentet. Vidare beslutades under sammanträdet bland annat att följande förändringar skulle införas i budgetmaterialet: - årskostnad i samband med införande av voteringssystem. - medel för återförande av pedagogiska luncher för förskola-förskoleklass ökat anslag till bostadsanpassning. - 4 mkr till renovering av gamla Runstens skolan till förskola. - samt att investeringsbudget uppdateras efter omprioriteringar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade fastighetschef Jan-Ola Östberg om projektet Ekbacka och de tidigare beslut som fattats avseende renoveringen, samt redogör för arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplan. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna budget 2015 med plan för Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och redogör för budgetprocessen i stort. Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag förutom tredje att-satsen. Ilko Corkovic (S) yrkar att tredje att-satsen ska ändras till - att ombyggnationen av Runstens skola startas omedelbart. Stig Bertilsson (C) yrkar att investeringsnivån ska vara 35 mkr innefattande projektet Ekbacka. Stig Bertilsson (C) yrkar avseende 1. driftbudgeten Teknisk Service ska budgetposten tkr för fastighetsunderhåll samt energieffektivisering bibehållas i budgeten. 2. driftbudgeten för kommunstyrelsen minskas enligt följande: tkr till ungdomssamordnare tas bort då posten behöver konsekvensanalyseras tkr till fastighetsfunktion tas bort, pengarna används istället till underhåll tkr till upphandlings/beställarfunktion tas bort, pengarna används istället till underhåll. Stig Bertilsson (C) och Marcel van Luijn (M) yrkar att investeringsprojektet renovering av gamla Runstens skola till förskola tas bort Marcel van Luijn (M) yrkar att 1. omfördela medel (380 tkr) från Pedagogiska luncher till planer beställda av KS. 2. Marcel van Luijn (M) yrkar att omfördela medel (200 tkr) från Ungdoms- och folkhälsosamordnare till Turismstrategi. Marcel van Luijn (M) yrkar att tredje att-satsen tas bort. Marcel van Luijn (M) yrkar att kommunens investeringsplan ska inkludera 2 mkr (år 2015) och 3 mkr (år 2016) till ombyggnation av Kronomagasinet till ett nytt kulturhus. Per Lublin (nöp) yrkar i första hand att tillföra socialnämnden 10 mkr utöver kommunstyrelsens förslag för 2015, öronmärkta till äldreomsorgen. Per Lublin (nöp) yrkar att månadskostnaden för trygghetslarm f r o m 2015 nedsätts till 0:--. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Per Lublin (nöp) yrkar att installation av trygghetslarm blir kostnadsfritt. Per Lublin (nöp) yrkar i andra hand att tillföra socialnämnden 2 mkr till socialnämnden öronmärkta till äldreomsorgen. Per Lublin (nöp) yrkar, under förutsättning att Borgholms kommun inte investerar medel för ombyggnad på Ekbacka till förvaltningslokaler, att kommunfullmäktige under 2015 tillåter en investering på upp till 5 mkr för tillskapande av kulturhus. Lasse Leijon (SD) stöder Lublins yrkande gällande medel till äldreomsorgen. Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) konstaterar att det finns yrkanden både gällande första, andra, tredje och femte att-satsen. Yrkandena kommer att ställas under proposition för varje nämnds budgetram och för varje att-sats. PROPOSITIONER DRIFTBUDGET Kommunstyrelsens budgetram Proposition Bertilssons yrkande Teknisk Service Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 26 ja-röster, 6 nej-röster och 2 ledamöter avstår från att rösta (BILAGA 2) Därmed avslås yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande ungdomssamordnare Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande fastighetsfunktion Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande upphandling/beställarfunktion Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Proposition van Luijn yrkande omfördelning pedagogiska luncher/planer Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 13 nej-röster (BILAGA 3) Därmed avslås yrkandet. Proposition van Luijn yrkande omfördelning ungdomssamordnare/turismstrategi Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därmed kvarstår kommunstyrelsens budgetram. Socialnämndens budgetram Proposition Lublins yrkande 10 mkr till socialnämnden Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 30 ja-röster, 3 nej-röster och 1 ledamot avstår från att rösta (BILAGA 4) Därmed avslås yrkandet Proposition Lublins yrkande 2 mkr till socialnämnden Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 29 ja-röster, 3 nej-röster och 2 ledamöter avstår från att rösta (BILAGA 5) Därmed avslås yrkandet Därmed godkänns första att-satsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer PROPOSITIONER INVESTERINGSBUDGET Proposition Bertilssons yrkande bibehålla investeringsram 35 mkr inklusive investeringsprojektet Ekbacka Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande ta bort investeringsprojekt Runstens skola Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 13 nej-röster (BILAGA 6) Därmed avslås yrkandet. Proposition van Luijns yrkande gällande investering kulturhus i Kronomagasinet Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet Proposition Lublins yrkande gällande kulturhus Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 27 ja-röster, 2 nej-röster och 5 ledamöter avstår från att rösta (BILAGA 7) Därmed avslås yrkandet. Därmed godkänns andra att-satsen. PROPOSITION TREDJE ATT-SATSEN Proposition van Luijns yrkande ta bort att-satsen Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 12 nej-röster (BILAGA 8) Därmed avslås yrkandet. Proposition Corkovics yrkande att ändra att-satsen Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 1 ja-röst, 22 nej-röster och 10 ledamöter avstår från att rösta (BILAGA 9) Därmed ska tredje att-satsen ändras. PROPOSITON FEMTE ATT-SATSEN Proposition Lublins yrkande gällande gratis trygghetslarm Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 30 ja-röster, 3 nej-röster och 1 ledamot avstår från att rösta (BILAGA 10) Därmed avslås yrkandet. Proposition Lublins yrkande gällande gratis installation av trygghetslarm Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 11) Därmed avslås yrkandet. Därmed godkänns femte att-satsen. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om resterande att-satser kan godkännas, vilket kommunfullmäktige bifaller. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Därmed godkänner kommunfullmäktige resterande att-satser. Beslut Kommunfullmäktige beslutar därmed a t t anta Budget 2015 med plan för år 2016 och a t t anta investeringsram om maximalt 35 mkr för år a t t a t t a t t a t t a t t a t t a t t a t t ombyggnationen av Runsten skola startas omedelbart. skattesatsen 2015 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2014 till år ge kommunstyrelsen rätt att under år 2015 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år uppdra till kommunstyrelsen att uppta lån under 2015 för att lösa pensionsbehållningen motsvarande högst 12 mkr. uppdra till ekonomiavdelningen att upprätta amorteringsplan för en femårsperiod. uppdra till ekonomiavdelningen att ta fram ett förslag till investeringsplan över fem år. a t t godkänna revisionens förslag till budget för år Protokollsanteckning Framtid Öland vidhåller att alla våra investeringar ska ha rätt underlag inför dess beslut. Vare sig det gäller renovering av Ekbacka, förskoleverksamhet i Runsten eller nedrasade hamnar. Framtid Öland Även om borttagandet av medel för pedagogiska luncher tagits bort i andra kommuner och sägs fungera anser vi inte att det är ett bra beslut för förskole- och skolbarn. Det kan vara bra om våra fullmäktigeledamöter tar chansen att göra studiebesök någon gång framöver för intagandet av lunch i någon av våra skolor, för att se hur det fungerar i Borgholms kommun. Framtid Öland Jäv Sune Axelsson (S), Tomas Lind (FÖL), Arne Tärnblom (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet vad gäller beslut avseende vägbidrag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Reservationer - investeringsprojekt Runstens skola Stig Bertilsson (C), Peder Svensson (C), Eva Wahlgren (C), Emma Jensen (C), Ulrika Lindh (C), Mats Karlsson (C), Jonny Erlandsson (KD), Marcel van Luijn (M), Anders Leijon (M), Eddie Forsman (M), Björn Andreen (M), Jasmine Petersson (M), Jan Erici (M) till förmån för Bertilssons yrkande. - investering Kulturhus i Kronomagasinet Marcel van Luijn (M) (BILAGA 12) - tredje att-satsen Johnny Erlandsson (KD), Marcel van Luijn (M), Anders Leijon (M), Eddie Forsman (M), Björn Andreen (M), Jasmine Petersson (M), Jan Erici (M) till förmån för van Luijns yrkande. Fullmäktigegruppen FÖL (BILAGA 13) - budgetbeslutet i sin helhet Per Lublin (nöp) (BILAGA 14) 220 Dnr 2014/ KS Gemensam överförmyndarverksamhet med Kalmar och Mörbylånga kommuner Till kommunstyrelsens sammanträde var skyddsingenjör Sinisa Vukovac, Kalmar kommun, inbjuden för att redogöra för ärendet och framtagen utredning. Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner har tillsammans tillsatt en utredning för att ta fram ett beslutsunderlag som beskriver kommunernas möjlighet att ha en gemensam överförmyndarverksamhet. Rapporten Överförmyndarverksamheten, en förstudie. Överväganden Förstudierapporten tar upp frågor kring fördelarna med att samverka kring överförmyndarverksamheten. De är att - rättssäkerheten och kvaliteten i myndighetsutövningen ökar. - kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs. - sårbarheten i verksamheten minskar. - förutsättningar skapas för en robust organisation som klarar framtidens krav. Kalmar kommun har idag en överförmyndarnämnd och en tjänstemannaorganisation. Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har överförmyndare (politiker) som utför det praktiska arbetet. Om en samverkan inte genomförs är det sannolikt att även Borgholms kommun och Mörbylånga kommun behöver tillsätta egna tjänstemannaorganisationer för att klara dagens och framtidens krav. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Mot denna bakgrund blir i förstudien föreslagen organisation en bättre, billigare och effektivare lösning. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för ärendet, som bland annat är initierat av kommunfullmäktige genom beslut efter förslag av Demokratiberedningen, att undersöka möjligheterna att inrätta en överförmyndarförvaltning med ansvariga tjänstemän, eventuellt i samarbete med Mörbylånga kommun och/eller andra närliggande kommuner. Kommunledningskontoret föreslår med hänvisning till gjord förstudie att Borgholms kommun ska ingå i samverkan. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige ta följande inriktningsbeslut att Borgholms kommun ska ingå i samverkan avseende överförmyndarverksamheten, under förutsättning att Kalmar kommun fattar beslut om att inrätta en gemensam tjänstemannaorganisation för de tre kommunerna och under förutsättning att Mörbylånga kommun beslutar att ingå i samarbetet. att samverkan ska ske genom en gemensam tjänstemannaorganisation placerad i Kalmar. Den nya organisationen ska träda ikraft och i övrigt följa det upplägg som utredaren redovisat i förstudien. att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna nödvändiga överenskommelser och avtal om samverkan. Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Per Lublin (nöp) yrkar avslag på förslaget. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Lublins förslag att avslå detsamma röstar nej. Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 15) Beslut Kommunfullmäktige beslutar, med 32 ja mot 3 nej, godkänna följande inriktningsbeslut a t t Borgholms kommun ska ingå i samverkan avseende överförmyndarverksamheten, under förutsättning att Kalmar kommun fattar beslut om att inrätta en gemensam tjänstemannaorganisation för de tre kommunerna och under förutsättning att Mörbylånga kommun beslutar att ingå i samarbetet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer a t t a t t samverkan ska ske genom en gemensam tjänstemannaorganisation placerad i Kalmar. Den nya organisationen ska träda ikraft och i övrigt följa det upplägg som utredaren redovisat i förstudien. kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna nödvändiga överenskommelser och avtal om samverkan. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 16) 221 Dnr 2014/ KS Utökat driftåtagande, erbjuda IT-tjänster till Mörbylånga kommun. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade IT-chef Niklas Palmquist om det uppdrag han i egenskap av gemensam IT-chef erhållit av Mörbylånga kommun avseende deras framtida IT-verksamhet. Uppdraget omfattar upprättande av interkommunalt samverkansavtal där Mörbylånga kommun köper IT-tjänster av Borgholms kommun. Vid sammanträdet framkom att samverkan innebär att kompetensen inom verksamheten ökar och kommer båda kommunerna till godo. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde konstaterades att nya kommunstyrelsen beslutar i ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet varav det framgick att Borgholms kommun erbjuder Mörbylånga kommun att köpa IT-tjänster via ett interkommunalt samverkansavtal och anställer 4 IT-tekniker och 3 systemtekniker, som finansieras via avtalet. Samverkan är initierad utifrån att verksamheterna använder allt mer IT i det dagliga arbetet. Det pratas om E-arkiv, E-tjänster och E-hälsa. ITpersonalens arbetsuppgifter blir fler och fler och det blir svårare att hålla bra kompetens inom alla områden. Om IT-avdelningen driftar två kommuner kan kraven på olika kompetenser fördelas på fler tekniker. Det är inte frågan om en verksamhetsövergång. Mörbylånga kommun köper tjänster av Borgholms kommun. Det noterades att Mörbylånga kommun vid sammanträdet behöver ett inriktningsbeslut inför kommande beslut om samverkansavtal i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att som inriktningsbeslut meddela att Borgholms kommun ställer sig positiv till utökat driftåtagande innebärande att erbjuda Mörbylånga Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer kommun att köpa IT-tjänster via ett interkommunalt samverkansavtal. att ärendet tas upp till beredning inför slutligt beslut av samverkansavtalet i kommunfullmäktige Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet. Kommunchef Christina Madeling meddelade att kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun vid sitt sammanträde beslutat att köpa IT-tjänster av Borgholms kommun. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att erbjuda Mörbylånga kommun att köpa IT-tjänster enligt upprättat interkommunalt samverkansavtal. Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t erbjuda Mörbylånga kommun att köpa IT-tjänster enligt upprättat interkommunalt samverkansavtal. 222 Dnr 2014/ KS Utökad överenskommelse blandade platser; ensamkommande barn och asylsökande. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade socialchef Ewa Ekman och boendeföreståndare Johanna Karlsson om ärendet. I dagsläget har kommunen tecknat överenskommelse avseende 10 platser för ensamkommande barn varav 3 för asylsökande. Den nya överenskommelsen föreslår 18 platser varav minst 7 för asylsökande. Migrationsverket placerar ensamkommande barn till kommuner både med och utan överenskommelser. De kommuner som inte har överenskommelser måste återsöka utlagda kostnader. Har kommunen överenskommelse minskas det administrativa arbetet och kostnadstäckningen sker automatiskt. Eftersom det redan i dagsläget är klart att Migrationsverket kommer att placeras fler barn än vad som överenskommits, anser socialförvaltningens personal att det vore lämpligt att teckna ny utökad överenskommelse. Till kommunstyrelsens sammanträde fanns upprättad överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Kalmar län om Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med upphållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Överenskommelsen ersätter tidigare undertecknade och Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna upprättad överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Kalmar län Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t godkänna upprättad överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Kalmar län. Överenskommelsen ersätter avtal daterade och Dnr 2014/ KS Förslag utökad tidsperiod avseende införande av återströmningsskydd m m. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson för det uppdrag som förra kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret efter förslag från Mikael Almqvist (KD). Utredningen ska belysa effekterna av kommunfullmäktiges beslut avseende installation av återströmningsskydd i villor m m. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms kommun att, tillsammans med Råd och anvisningar till ABVA, gälla från och med beslutet vunnit laga kraft, samt att uppdra till Borgholm Energi AB att i Råd och anvisningar till ABVA prioritera införandet av återströmningsskydd så att anläggningar enligt klass 4 åtgärdas senast Av skrivelsen framgick att slutdatum för installation av återströmningsskydd i villor är , därav brådskar en utredning. Vidare framgår att frågeställningen om vilken typ av återströmningsskydd som bör användas inte är en fråga för politiken, huvudfrågan är Vems ansvar och vem betalar? Om det ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och ingå i Borgholm Energis uppdrag så krävs en ändring av tidigare beslut i fullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Förslaget innebär att kommunstyrelsen tillsätter en utredning i avsikt att undersöka hur andra kommuner har gjort med återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. Utredningen ska ge underlag för beslut som ger möjlighet att förändra tidigare beslut där återströmningsskyddet bekostas av fastighetsägaren samt möjliggöra en förändring i Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp innebärande att återströmningsskydd för villor/fritidshus ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och därmed ingå i Borgholm Energi ABs uppdrag. Vidare bör frågan utredas om mätning av vattenanvändningen ska genomföras i samtliga fastigheter, dvs inte som nu en fast taxa för fritidshusägare, samt med anledning av det också förslag till beslut gällande ny taxekonstruktion. Utredningen bör också klarlägga hur ägare av villor/ fritidshus som har installerat återströmningsskydd skall kompenseras och kostnaden för detta. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningskontoret att utreda - hur andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. - behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd. - hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras. I tjänstemannautredning redovisas uppdraget och tre förslag på åtgärder presenteras till vilka kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige har att ta ställning. Förslagen omfattar endast villafastigheter/hushållsfastigheter. Alternativ A Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3 år. Alternativ B Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförandetid för samtliga fastigheter från nu gällande till Genomför en större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter mm. Alternativ C Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförande tid för samtliga fastigheter från nu gällande till Huvudmannen bekostar installation för skydd mot återströmning som inte belastar VAkollektivet. Kommunstyrelsen föreslog efter omröstning, kommunfullmäktige att ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF 157/11) på genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från nu Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer gällande till att låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar frågor som nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter mm. Det noterades att information bör ges till villaägarna under utredningstiden. Yrkanden Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till första att-satsen. Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på andra att-satsen. Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: att i utredningen inkludera att återströmningsskyddet placeras i vattenmätaren och att utreda var kostnadsansvaret ska ligga, samt huruvida återströmningsskyddet ska vara kontrollerbart eller ej. Ilko Corkovic (S) och Per Lublin (nöp) stöder Loirendals yrkande. Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: att det slutliga förslaget till beslut ska granskas av en oberoende VA-jurist. Maria Lindmark (MP) biträder Bertilssons och van Luijns yrkanden. Ordföranden konstaterar att fullmäktige är överens om att första attsatsen ska kvarstå. Vad gäller andra att-satsen finns förslag på bifall och avslag, samt tilläggsyrkanden till andra att-satsen och tillkommande attsats. Andra att-satsen ställs under proposition först. Proposition andra att-satsen Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill behålla andra att-satsen. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Bertilssons förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 15 nej-röster (BILAGA 17) Därmed ska andra att-satsen vara kvar. Proposition tillägg andra att-satsen Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige tillstyrker tilläggsyrkandet. Proposition van Luijns tilläggsyrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige tillstyrker tilläggsyrkandet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Beslut Kommunfullmäktige beslutar därmed a t t a t t a t t ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF 157/11) på genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från nu gällande till låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter m m. I utredningen ska inkluderas att återströmningsskyddet placeras i vattenmätaren och att utreda var kostnadsansvaret ska ligga, samt huruvida återströmningsskyddet ska vara kontrollerbart eller ej. det slutliga förslaget till beslut ska granskas av oberoende VAjurist. 224 Dnr 2014/ KS Antagande av detaljplan Munketorp 1:7 1:32 m fl fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen med tillhörande handlingar. Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att det sedan närmare 50 år tillbaka har bedrivits camping inom större delen av planområdet. Planområdet utgörs av såväl campingplats som fritidshusbebyggelse. Större delen av planområdet omfattas av äldre byggnadsplaner som är begränsande. I delar av området gäller äldre planer som sedan länge inte överensstämmer med nuvarande användning. En större central yta inom planområdet är i dagsläget ej detaljplanelagd. Campingen har de senaste åren förvärvat ett antal fastigheter inom området där det nu finns önskemål om att utvidga verksamheten. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av campingområdet samt reglera utbyggnad och tillbyggnadsmöjligheter för de privata fastigheter som ingår i planområdet. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 19 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer a t t anta detaljplanen Munketorp 1:7, 1:32 m fl fastigheter (daterad ) med tillhörande handlingar. Deltagande Per Lublin (nöp) deltar inte i beslutet. 225 Dnr 2012/ KS Förslag upphävande av beslut KF 97/213; Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl). Vid kommunstyrelsens sammanträde lyfte ordförande Ilko Corkovic (S) frågan om att hos kommunfullmäktige begära upphävande av beslutet att sälja Södra Runsten 9:1 Runstens skola. Kommunstyrelsen föreslog , efter omröstning, kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl) Yrkande Ilko Corkovic (S) och Per Lublin (nöp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Marcel van Luijn (M) yrkar på återremiss för utredning, då det är brist på underlag. Underlaget ska innehålla kalkyl vad det kostar att inte sälja Runstens skola. Stig Bertilsson (C) stöder van Luijns yrkande. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och återremiss, vilket ska ställas under proposition först. Proposition - återremiss Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej. Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 14 nej-röster (BILAGA 18) vilket innebär att ärendet ska återremitteras då fler än en tredjedel av ledamöterna så vill. Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 14 röster mot 21 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 20 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer a t t återremittera ärendet för utredning och kalkyl vad det kostar att inte sälja Runstens skola. 226 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) pedagogiska måltider Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar - att lärare ska erbjudas att utan kostnad äta tillsammans med eleverna vid skolmåltiderna. Kommunfullmäktige lämnade motionen till utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Yrkande Per Lublin (nöp) yrkar bifall till motionen. Ilko Corkovic (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på motionen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avslå motionen. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej. Vid omröstningen avges 26 ja-röster, 2 nej-röster och 7 ledamöter avstår från att rösta (BILAGA 19). Beslut Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja mot 2 nej och 7 avstår a t t avslå motionen. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 20) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 21 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2014/ KS Återtagande av motion (Lisbeth Lennartsson C, Eva Wahlgren C) utveckla Åkerbobadet. Eva Wahlgren (C) meddelar i e-post att rubricerade motion återtas. Beslut Kommunfullmäktige avskriver motionen från vidare handläggning. 228 Dnr 2014/ KS Delårsrapport januari-juni 2014, Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundets styrelse godkände delårsrapport januari-juni 2014 och överlämnade densamma till ägarna för kännedom. Beslut Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 229 Dnr 2014/ KS Sammanträdesdagar Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för år 2015: 19 januari, 9 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 14 september, 19 oktober, 16 november samt 14 december. 230 Dnr 2014/ KS Enkel fråga (Lasse Leijon SD) till Ilko Corkovic (S). Kommunfullmäktige ger Lasse Leijon (SD) rätt att ställa följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): Är det så här vi skall bemöta nyföretagande i Borgholm. Och då syftar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 22 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer jag på Jan Frendins skrivelse till kommunfullmäktiges ledamöter. Ilko Corkovic (S) besvarar frågan genom att hänvisa till att frågan bör lyftas med Borgholm Energis styrelseordförande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 BILAGA 1 N Ä R V A R O L I S T A KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM Resa km LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE Närv + MEDRES 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X Monica Enberg S X Joel Schäfer S X Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X Arne Tärnblom V X 60 5 Sofie Loirendal FÖL X 110+0,5 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C X 7 Stig Bertilsson C X Peder Svensson C X Eva Wahlgren C X Emma Jensen C X Ulrika Lindh C X Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 28 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X Lasse Leijon SD X Per Lublin nöp , X 32 Jan Erici M X Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X ANTAL NÄRVARANDE 35

24 BILAGA 2 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT

25 BILAGA 3 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT 21 13

26 BILAGA 4 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT

27 BILAGA 5 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT

28 BILAGA 6 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT 21 13

29 BILAGA 7 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT

30 BILAGA 8 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT 22 12

31 BILAGA 9 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT

32 BILAGA 10 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT

33 BILAGA 11 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT 31 3

34 BILAGA 12 KF

35 BILAGA 13 KF

36 BILAGA 14 KF

37 BILAGA 15 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C X 7 Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT 32 3

38 BILAGA 16 KF

39 BILAGA 17 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 4 Sofie Gustafsson Fohlin S X 6 Sune Axelsson S X 11 Monica Enberg S X 13 Joel Schäfer S X 21 Jan Olof Forslund S X 23 Linda Bjelkendal S Kennert Georgsson X 27 Mikael Palmqvist S X 31 Cecilia Ahlström S X 34 Martin Johansson S X 16 Maria Lindmark MP X 28 Arne Tärnblom V X 5 Sofie Loirendal FÖL X 17 Anette Hemlin FÖL Maria Rudestig X 26 Mattias Carlsson FÖL Bengt Jonsson X 33 Jonas Nilsson FÖL X 2 Lennart Olsson C X 7 Stig Bertilsson C X 12 Peder Svensson C X 18 Eva Wahlgren C X 24 Emma Jensen C X 30 Ulrika Lindh C X 35 Mats Karlsson C X 29 Jonny Erlandsson KD X 3 Marcel van Luijn M X 8 Carl Malgerud M Anders Leijon X 14 Eddie Forsman M X 20 Björn Andreen M X 25 Jasmine Petersson M X 9 Anne Bünsow SD Kjell-Ivar Karlsson X 22 Lasse Leijon SD X 19 Per Lublin nöp X 32 Jan Erici M X 10 Tomas Lind FÖL X 15 Eva-Lena Israelsson S X RESULTAT 20 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

173 Dnr 2014/210-041 KS

173 Dnr 2014/210-041 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 172 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar från verksamheten och redogör för de samlade intrycken från gårdagens utbildning för kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 162 Godkännande av kungörelsen 163 Godkännande av dagordning 164 ANMÄLAN; Interpellation (Hans

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning 183 Godkännande av kungörelse. 184 Godkännande av dagordning 185 Politiskt uppdrag 2015-2018; Ny M-ersättare, kommunfullmäktige. 186 Begäran om tilläggsbudget;

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 231 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 232 Godkännande av dagordning. Ordförande Eva-Lena Israelsson informerar om följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) Innehållsförteckning 18 Godkännande av kungörelse. 19 Godkännande av dagordning. 20 Politiska uppdrag 2014-2018 ny SD-ledamot och ersättare. 21 Avsägelse politiskt uppdrag;

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (10)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (10) Sammanträdesprotokoll sid 2 (10) Innehållsförteckning 112 Godkännande av kungörelse. 113 Godkännande av dagordning. 114 Allmänhetens frågestund. 115 Information; Borgholms 200-årsjubileum. 116 Äskande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 62 Godkännande av kungörelsen. 63 Godkännande av dagordning. 64 Politiska uppdrag 2014-2018; ny

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Innan sammanträdets början, framför ordförande Jan Erici (M) kommunfullmäktiges tack till Rolf Nilsson för den positiva nyhetsbevakning som han förmedlat under sina 41

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 88 Godkännande av kungörelse. 89 Godkännande av dagordning. 90 Interpellation (Per Lublin nöp)

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 121 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 122 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: BORGHOLM Plats: Länsstyrelsens utbildningslokal Dnr: 201-6412-14 Rösträkningen och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 113 Dnr 2013/176-822 KS Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering av uppdrag. lyfts ärendet för diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013.

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts ordförande Daniel Nilsson (C) och vice ordförande Marcel

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (19) 108 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 109 Godkännande av dagordning. Yrkanden Per Lublin (ÖP) yrkar att dagordningen ska

Läs mer

Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (10) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Godkännande av kungörelse. 2 Godkännande av dagordning. 3 Politiskt uppdrag 2015-2018; ny C-ersättare,

Läs mer

138 Godkännande av kungörelse. 139 Godkännande av dagordning.

138 Godkännande av kungörelse. 139 Godkännande av dagordning. Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) Innehållsförteckning: 138 Godkännande av kungörelse 139 Godkännande av dagordning. 140 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Julius Sääf) återför årskurs 6 till de skolor där övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering.

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 1 Dnr 2014/187-556 KS Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-12 190 att uppdra till ekonomiavdelningen

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 118 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 119 Godkännande av dagordning. Ordföranden meddelar att ärende 11: Tre enkla frågor från Inger

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (22) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 107 Godkännande av kungörelse. 108 Godkännande av dagordning. 109 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin

Läs mer

Ordföranden ger då Lublin en tillsägelse att avsluta inspelningen och montera ned utrustingen om inte kommer han att visas ut från sammanträdet.

Ordföranden ger då Lublin en tillsägelse att avsluta inspelningen och montera ned utrustingen om inte kommer han att visas ut från sammanträdet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Efter att sammanträdet öppnats konstaterar ordföranden att ledamoten Per Lublin (ÖP) har för avsikt att filma och spela in sammanträdet och enligt Lublins egen utsago lägga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun.

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 204 Information. Kommunchef Christina Madeling bjöd 2013-09-16 in till Samverkansmöte angående asylförläggningar i Borgholms kommun. Inbjudna var Migrationsverket, länsstyrelsen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset.

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. 30(32) 39 Dnr KS 2016-105 VA-utredning Tungenäset Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 20 och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. Denna utredning

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 123 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 124 Godkännande av dagordningen. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande förändringar

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (23) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ilko Corkovic (S) framför synpunkter på dagordningens

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) I samband med sammanträdet informeras ledamöterna om att Bodil Rosengren, Thomas Wahlqvist och Jan Erik Svantesson kommer att fortsätta sina politiska uppdrag utan partipolitisk

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

KALLELSE. 4 För kännedom - Politiska uppdrag - ny C-ledamot och ersättare Dnr 2014/220-116 Länsstyrelsen har utsett följande ledamot och ersättare

KALLELSE. 4 För kännedom - Politiska uppdrag - ny C-ledamot och ersättare Dnr 2014/220-116 Länsstyrelsen har utsett följande ledamot och ersättare Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2014-11-24, klockan 18:30 sammanträdet Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses att

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN aoks. on51-3 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (23) 2015-09-23 Vård- och omsorgsnärnnden 85 Vo0.2015.0177 Yttrande över motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer