173 Dnr 2014/ KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "173 Dnr 2014/210-041 KS"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 172 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar från verksamheten och redogör för de samlade intrycken från gårdagens utbildning för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 173 Dnr 2014/ KS Budget 2015 med plan för Till dagens sammanträde finns budgetberedningens förslag till budget 2015 med plan för , vilken omarbetats något sedan kommunstyrelsen fick tidigare budgetdokumentet föredraget. Vid budgetberedningens möte redovisade ekonomichef Lars- Gunnar Fagerberg att taxor och äskanden för Teknisk Service nu inkommit samt att samhällsbyggnadsnämndens nu beslutade taxeförslag överlämnats inför budget Vidare har utbildningsnämndens äskande gällande hyra för förskolelokaler i Böda och Södvik inkommit och inarbetats i budgetdokumentet. Vidare beslutades under sammanträdet bland annat att följande förändringar skulle införas i budgetmaterialet: - årskostnad i samband med införande av voteringssystem. - medel för återförande av pedagogiska luncher för förskola-förskoleklass ökat anslag till bostadsanpassning. - 4 mkr till renovering av gamla Runstens skolan till förskola. - samt att investeringsbudget uppdateras efter omprioriteringar. Vid dagens sammanträde informerar fastighetschef Jan-Ola Östberg om projektet Ekbacka och de tidigare beslut som fattats avseende renoveringen, samt redogör för arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplan. Yrkanden Maria Lindmark (MP) yrkar att samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 20 tkr avseende Hörninge mosse. Stig Bertilsson (C) yrkar att investeringsramen sänks med 4 mkr avseende renovering av gamla Runstens skola till förskola då underlag saknas. Marcel van Luijn (M) yrkar att investeringsramen för år 2015 maximeras till 35 mkr. Stig Bertilsson (C) yrkar avseende 1. driftbudgeten Teknisk Service ska budgetposten tkr för fastighetsunderhåll samt energieffektivisering bibehållas i budgeten.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (20) 2. driftbudgeten för kommunstyrelsen minskas enligt följande: tkr till ungdomssamordnare tas bort då posten behöver konsekvensanalyseras tkr till fastighetsfunktion tas bort, pengarna används istället till underhåll tkr till upphandlings/beställarfunktion tas bort, pengarna används istället till underhåll. 3. investeringsbudgeten behålla investeringen 200 tkr till handkappanpassning av badplatser för att möjliggöra tillgängligheten för alla människor enligt den jämställdhetsplan som gäller i Borgholms kommun. Maria Lindmark (MP) yrkar att investeringsramen på 39,7 mkr ska kvarstå. Per Lublin (nöp) yrkar att projektet Ekbacka stryks ur investeringsbudgeten. Sofie Loirendal (FÖL) yrkar, med anledning av den höga nivån för investeringsbudget 2015 och den indikation som första anbudsförfarandet av Ekbacka visade på, att sänka investeringsramen som är avsatt för Ekbacka. Vi yrkar samtidigt att det pågående anbudsförfarandet slutförs och att vi parallellt utreder: - en lägre ambitionsnivå för Ekbacka-renoveringen - tittar på alternativa externa/interna förvaltningslokaler - lokalförsörjningsplanen ses över Ilko Corkovic (S) ställer sig bakom Loirendals yrkande. Peder Svensson (C) yrkar på följande tillägg: Förskolan i Runsten ska starta omedelbart oavsett kostnad. Per Lublin (nöp) ställer sig bakom Svenssons yrkande. Per Lublin (nöp) yrkar att socialnämndens budgetram höjs med 2 mkr, vilka ska öronmärkas till utökning av personal inom äldreomsorgen. Marcel van Luijn (M) yrkar att 2 mkr avsätts i investeringsbudget 2015 och 3 mkr 2016 till ombyggnad av Kronomagasinet till kulturhus. Per Lublin (nöp) yrkar att 2:e vice ordförande i alla nämnder och styrelser ska tas bort. Ordförande Ilko Corkovic (S) konstaterar att det finns yrkanden både gällande tillägg och avdrag både inom driftbudget och investeringsbudget, samt ett tilläggsyrkande vilket, vid eventuellt bifall, får anses bli en egen att-sats. Vidare konstateras att Lublins och Loirendals yrkande gällande investering Ekbacka ställs under gemensam proposition. Yrkandena vad gäller driftbudget ställs under proposition först. Vad gäller Loirendals yrkande avseende anbudsförfarandet för Ekbacka lyfts detta i egen paragraf.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (20) PROPOSITIONER - DRIFTBUDGET Proposition Lindmarks yrkande avseende samhällsbyggnadsnämndens budgetram Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram ska därmed ökas med 20 tkr. Proposition Bertilssons yrkande Teknisk Service Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 6 NEJ - 3 AVSTÅR - 2 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Per Lublin (nöp) Maria Lindmark (MP) Monica Enberg (S) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed avslås yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande ungdomssamordnare Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande fastighetsfunktion Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande upphandling/beställarfunktion Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Därmed kvarstår kommunstyrelsens budgetram. Proposition Lublins yrkande socialnämnden Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (20) Vid omröstningen avges följande röster: JA - 10 NEJ - 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Maria Lindmark (MP) Monica Enberg (S) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed avslås yrkandet. Proposition Lublins yrkande 2:e vice ordförande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Ordföranden konstaterar därmed att första att-satsen i budgetberedningens förslag bifalls med ovan gjorda ändring avseende samhällsbyggnadsnämndens budgetram. PROPOSITIONER INVESTERINGSBUDGET Proposition Bertilssons yrkande sänka budgetramen med 4 mkr Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 7 NEJ - 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Monica Enberg (S) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed avslås yrkandet. Proposition van Luijns och Lindmarks yrkande investeringsram Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller van Luijns yrkande att maximera investeringsramen till 35 mkr. Därmed ska investeringsramen för år 2015 maximeras till 35 mkr.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (20) Proposition Bertilssons yrkande handikappanpassning badplats Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Därmed ska projektet inarbetas i investeringsbudget 2015 Proposition Lublins och Loirendals m fl yrkande angående investering Ekbacka Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet och att föreslagen investering tas bort. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkännas Den som bifaller yrkandet röstar ja. Den som avslår yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 6 NEJ - 5 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Annette Hemlin (FÖL) Peder Svensson (C) Monica Enberg (S) Maria Lindmark (MP) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed ska projektet Ekbacka tas bort ur investeringsramen. Proposition van Luijns yrkande gällande Kronomagasinet Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 7 NEJ - 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Monica Enberg (S) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed avslås yrkandet. Ordföranden konstaterar därmed att andra att-satsen i budgetberedningens förslag bifalls med gjorda ändringar enligt ovan.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (20) Proposition Svenssons tilläggsyrkande. Vid propositionsställandet finner ordföranden att tilläggsyrkandet bifalls. Omröstning begärs följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar ja. Den som avslår detsamma röstar nej. JA - 5 NEJ - 3 AVSTÅR - 3 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Stig Bertilsson (C) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Peder Svensson (C) Maria Lindmark (MP) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Per Lublin (nöp) Monica Enberg (S) Därmed bifalls yrkandet och därmed tillkommer en ytterligare att-sats. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om resterande att-satser i budgetberedningens förslag kan godkännas, varvid Per Lublin (nöp) meddelar att han inte deltar i beslutet gällande taxor och avgifter och Peder Svensson (C) påpekar att amorteringsplanen bör göras över flera år, vilket ekonomiavdelningen redan insett och kompletterar budgethandlingen med detta. Därmed godkänner kommunstyrelsen resterande att-satser. Beslut Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige anta Budget 2015 med plan för år 2016 och anta investeringsram om maximalt 35 mkr för år ombyggnationen av Runsten skola startas omedelbart oavsett kostnad skattesatsen 2015 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2014 till år ge kommunstyrelsen rätt att under år 2015 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år uppdra till kommunstyrelsen att uppta lån under 2015 för att lösa pensionsbehållningen motsvarande högst 12 mkr. uppdra till ekonomiavdelningen att upprätta amorteringsplan för en femårsperiod.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (20) uppdra till ekonomiavdelningen att ta fram ett förslag till investeringsplan över fem år. Vidare överlämnas till kommunfullmäktige godkänna revisionens förslag till budget för år Protokollsanteckningar Underlaget var otydligt i fråga om medel till kommunens pågående våtmarksprojekt. 200 tkr finns avsatta till den nya Miljö- och hållbarhetsberedningen som ersätter Agenda 21 gruppen. Kommunledningen intygade vid kommunstyrelsens sammanträde att detta är pengar för fortsatt våtmarksarbete, och att medel till Miljö- och hållbarhetsberedningens övriga arbete finns avsatta under kommunfullmäktiges ansvarsområde. Eftersom den summa som kommunen tidigare beslutat att medfinansiera våtmarksprojektet med är 250 tkr/år, inte 200 tkr, så utgår jag ifrån att summan i budget ändras till detta belopp. Annars frångår kommunen både tidigare fattade beslut och överenskommelsen med länsstyrelsen samt smyger igenom en betydande förändring för denna verksamhet på ett mycket oseriöst sätt. Angående anslag till kostverksamheten. Alla partier som är representerade i kommunstyrelsen har ingått i den parlamentariska grupp som jobbat med att ta fram ny kostpolicy. Samtliga partier har där varit överens om att andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunen ska öka. För att detta ska bli möjligt behövs ökade anslag till kostverksamheten. Fastän det finns en stor politisk enighet om mer ekologisk och närproducerad mat saknas avsatta medel för att realisera det i både Utbildnings- och Socialnämndens budget. Miljöpartiet anser att det är viktigt att vi är konsekventa och ger verksamheterna förutsättningar att leva upp till politiska ambitionshöjningar. Därför kommer vi att återkomma med ett äskande om mer pengar till kosten, öronmärkt för att kunna höja andelen ekologisk och närproducerad mat. Maria Lindmark, Miljöpartiet de Gröna _ Framtid Öland är inte emot satsningen på kulturhus men inväntar äskning av pengar till utredningen är klar. Sofie Loirendal och Annette Hemlin (FÖL) _ Är inte på något sätt emot att Kronomagasinet blir kulturhus, men Marcels yrkande är luddigt och därmed ej seriöst genomtänkt, vi måste veta vad det kostar först. Per Lublin (nöp) Reservation utökad budgetram för socialnämnden Per Lublin (nöp) (BILAGA 1) Reservation investeringsbudget sänkning med 4 mkr Stig Bertilsson (C) och Peder Svensson (C) till förmån till Bertilssons yrkande. Marcel van Luijn (M) Reservation tilläggsyrkande Marcel van Luijn (M) och Thomas Johnsson (M) (BILAGA 2) Reservation investeringsbudget Kulturhus i Kronomagasinet Marcel van Luijn (M) (BILAGA 2) Deltagande Per Lublin (nöp) deltar inte i beslutet avseende taxor och avgifter.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (20) 174 Dnr 2012/9-298 och 2014/ KS Projektering Ekbacka ombyggnation. I samband med behandling av budgetärendet vid dagens sammanträde yrkar Sofie Loirendal (FÖL) att det pågående anbudsförfarandet avseende Ekbacka slutförs och att kommunen parallellt utreder: - en lägre ambitionsnivå för Ekbacka-renoveringen. - tittar på alternativa externa/interna förvaltningslokaler. - lokalförsörjningsplanen ses över. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet kan behandlas vid dagens sammanträde, vilket tillstyrks av styrelsen. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetschef Jan-Ola Östberg utreda - en lägre ambitionsnivå för Ekbacka-renoveringen - tittar på alternativa externa/interna förvaltningslokaler - lokalförsörjningsplanen ses över. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i december och behandlas i kommunfullmäktige under januari. 175 Dnr 2014/ KS Utökat driftåtagande, erbjuda IT-tjänster till Mörbylånga kommun. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade IT-chef Niklas Palmquist om det uppdrag han i egenskap av gemensam IT-chef erhållit av Mörbylånga kommun avseende deras framtida IT-verksamhet. Uppdraget omfattar upprättande av interkommunalt samverkansavtal där Mörbylånga kommun köper IT-tjänster av Borgholms kommun. Vid sammanträdet framkom att samverkan innebär att kompetensen inom verksamheten ökar och kommer båda kommunerna till godo. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde konstaterades att nya kommunstyrelsen beslutar i ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet varav framgick att Borgholms kommun erbjuder Mörbylånga kommun att köpa IT-tjänster via ett interkommunalt samverkansavtal och anställer 4 IT-tekniker och 3 systemtekniker, som finansieras via avtalet.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (20) Samverkan är initierad utifrån att verksamheterna använder allt mer IT i det dagliga arbetet. Det pratas om E-arkiv, E-tjänster och E-hälsa. ITpersonalens arbetsuppgifter blir fler och fler och det blir svårare att hålla bra kompetens inom alla områden. Om IT-avdelningen driftar två kommuner kan kraven på olika kompetenser fördelas på fler tekniker. Det är inte frågan om en verksamhetsövergång. Mörbylånga kommun köper tjänster av Borgholms kommun. Det noterades att Mörbylånga kommun vid sammanträdet behöver ett inriktningsbeslut inför kommande beslut om samverkansavtal i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att som inriktningsbeslut meddela att Borgholms kommun ställer sig positiv till utökat driftåtagande innebärande att erbjuda Mörbylånga kommun att köpa IT-tjänster via ett interkommunalt samverkansavtal. att ärendet tas upp till beredning inför slutligt beslut av samverkansavtalet i kommunfullmäktige Vid dagens sammanträde redogör IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet. Kommunchef Christina Madeling meddelar att kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun vid sitt sammanträde idag beslutat att köpa IT-tjänster av Borgholms kommun. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige erbjuda Mörbylånga kommun att köpa IT-tjänster enligt upprättat interkommunalt samverkansavtal. 176 Dnr 2014/ KS Förslag utökad tidsperiod avseende införande av återströmningsskydd m m. Vid dagens sammanträde redogör näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson för det uppdrag som förra kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret efter förslag från Mikael Almqvist (KD). Utredningen ska belysa effekterna av kommunfullmäktiges beslut avseende installation av återströmningsskydd i villor m m. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms kommun att, tillsammans med Råd och anvisningar till ABVA, gälla från och med beslutet vunnit laga kraft, samt

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (20) att uppdra till Borgholm Energi AB att i Råd och anvisningar till ABVA prioritera införandet av återströmningsskydd så att anläggningar enligt klass 4 åtgärdas senast Av skrivelsen framgick att slutdatum för installation av återströmningsskydd i villor är , därav brådskar en utredning. Vidare framgår att frågeställningen om vilken typ av återströmningsskydd som bör användas inte är en fråga för politiken, huvudfrågan är Vems ansvar och vem betalar? Om det ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och ingå i Borgholm Energis uppdrag så krävs en ändring av tidigare beslut i fullmäktige. Förslaget innebär att kommunstyrelsen tillsätter en utredning i avsikt att undersöka hur andra kommuner har gjort med återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. Utredningen ska ge underlag för beslut som ger möjlighet att förändra tidigare beslut där återströmningsskyddet bekostas av fastighetsägaren samt möjliggöra en förändring i Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp innebärande att återströmningsskydd för villor/fritidshus ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och därmed ingå i Borgholm Energi ABs uppdrag. Vidare bör frågan utredas om mätning av vattenanvändningen ska genomföras i samtliga fastigheter, dvs inte som nu en fast taxa för fritidshusägare, samt med anledning av det också förslag till beslut gällande ny taxekonstruktion. Utredningen bör också klarlägga hur ägare av villor/ fritidshus som har installerat återströmningsskydd skall kompenseras och kostnaden för detta. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningskontoret att utreda - hur andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. - behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd. - hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras. I tjänstemannautredning redovisas uppdraget (BILAGA 3). I utredningen presenteras tre förslag på åtgärder till vilka kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige har att ta ställning. Förslagen omfattar endast villafastigheter/hushållsfastigheter. Alternativ A Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3 år. Alternativ B Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförandetid för samtliga fastigheter från nu gällande till Genomför en

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (20) större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter mm. Alternativ C Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförande tid för samtliga fastigheter från nu gällande till Huvudmannen bekostar installation för skydd mot återströmning som inte belastar VAkollektivet. Yrkanden Maria Lindmark (MP), Annette Hemlin (FÖL) och Leif Gerhardsson (S) yrkar enligt Alternativ B. Per Lublin (nöp) yrkar enligt Alternativ C. Marcel van Luijn (M)och Stig Bertilsson (C) yrkar enligt Alternativ A. Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag till beslut, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet på de tre förslagen finner ordföranden att kommunstyrelsen biträder alternativ B. Omröstning begärs Ordföranden konstaterar att Alternativ B är huvudförslag. Proposition motförslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen anser att alternativ A ska vara motförslag. Omröstning motförslag begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill ha Alternativ A som motförslag röstar ja. Den som vill ha Alternativ C som motförslag röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 5 NEJ - 1 AVSTÅR 5 Marcel van Luijn (M) Per Lublin (nöp) Ilko Corkovic (S) Thomas Johnsson (M) Sofie Loirendal (FÖL) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Monica Enberg (S) Annette Hemlin (FÖL) Leif Gerhardsson (S) Därmed utses Alternativ A som motförslag. Huvudomröstning Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill besluta enligt Alternativ B röstar ja. Den som vill besluta enligt Alternativ A röstar nej.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (20) Vid omröstningen avges följande röster: JA - 7 NEJ - 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Monica Enberg (S) Leif Gerhardsson (S) Beslut Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF 157/11) på genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från nu gällande till låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter mm. Det noteras att information bör ges till villaägarna under utredningstiden. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 4) 177 Dnr 2010/ KS Information; konstgräsplanen i Borgholm. Med anledning av frågeställning vid förra kommunstyrelsesammanträdet redogör fritidsansvarig Jan-Åke Johansson för skötseln av konstgräsplanen i Borgholm och redovisar protokoll från gjord besiktning. Enligt besiktningen är planen skött efter förskrifter och borstas 1-2 ggr/ vecka. Östra delen behöver påfyllning av granulat, vilket kommer att ske under våren Fritidsansvarig förklarar att planens kondition till stor del beror på att den beträds med andra skor än godkända fotbollsskor. Kommunstyrelsen lägger informationen med beaktande till handlingarna.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (20) 178 Dnr 2014/ KS Budgetuppföljning, oktober Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för kommunstyrelsens uppföljning specifikt och kommunens totala budgetuppföljning oktober 2014 varav framgår att: Resultatet uppgår till plus 8,8 mkr efter tio månader. Resultaträkningen redovisar precis som föregående månad höga kostnader för verksamhetsnetto. Underskottet inom verksamhetsnettot beror på höga kostnader för bostadsanpassning -0,8 mkr. Även kommunstyrelsen uppvisar ett negativt resultat för perioden -2,1 mkr. Socialnämndens resultat har förbättrats sedanmånaden innan med 0,8 mkr och för är för perioden -3,3 mkr. Det sammanlagda underskottet för periodens verksamhetsnetto är -4,5 mkr. Underskottet för verksamhetsnettot förbättras något för perioden då utbildningsnämndens positiva resultat består från månaden innan med 1,7 mkr. AFA Försäkringsstyrelse har nu beslutat att skuta på beslut om återbetalning av premier för AGS-KL och Avgiftsförsäkringen för Som tidigast kan det komma ett beslut om detta i mars Det är högst osäkert om det kommer att bli någon återbetalning under Likviditeten Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till plus 25,3 mkr. Medelsaldot under oktober har förbättrats med 2,1 mkr från månaden innan. Medelsaldot har inte försvagats trots utlåning till Ölands Kommunalförbund med 5 mkr till projektet Ölandsleden Fyr till Fyr. De sålda skolorna Södvik och Böda har stärkt likviditeten under hösten. Under innevarande år har inga nya lån tagits upp. Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till 21 mkr. Till detta har 3,95 mkr överförts från investeringsbudget Till och med oktober är 17,8 mkr av total investeringsbudget utnyttjad. Större investeringsprojekt i år är Byxelkroks hamn, Stora Rörs hamn och Gärdslösa skola. Beslut Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (20) 179 Dnr 2011/ KS Ianspråktagande av investeringsmedel 2014, färdigställande av projektering Byxelkroks Marina. Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg för begäran från Borgholm Energi om medel till fortsatt projektering av Byxelkroks Marina. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till Borgholm Energi AB att påbörja projektet varvid även konstaterades att 500 tkr reserverats i investeringsbudget för utredningen. Av kommunstyrelsens beslut framgår att den då budgeterade summan 500 tkr till projekteringen, togs i anspråk för EUprojektet fiskekaj Byxelkroks hamn. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att anvisa 155 tkr inom 2014 års investeringsbudget till Borgholm Energi för att kunna färdigställa uppdraget projektering Byxelkroks Marina. Beslut Kommunstyrelsen beslutar anvisa 155 tkr inom 2014 års investeringsbudget till Borgholm Energi för att kunna färdigställa uppdraget projektering Byxelkroks Marina. 180 Dnr 2014/ KS Inköp av voteringssystem. Kommunfullmäktige uppdrog i samband med antagande av ny politisk organisation till budgetberedningen 2015 att ta med kostnader för införskaffandet av ett digitalt voteringssystem, med automatiserat upprop, talarlista, replikbegäran, talartider m m. I tjänsteskrivelse redogör IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet och lämnar nedanstående beslutsunderlag: Voteringssystem är antingen en hårdvarulösning (Eltec) eller en mjukvarulösning (Abiliteam). Till en mjukvarulösning måste vi även köpa in enheter till alla ledamöter och ersättare. Båda lösningarna kan även användas till talarlista och talartid.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (20) Kostnader Eltec kronor engångskostnad inkl installation och 1 dags utbildning. Årskostnad support kronor. Abiliteam 2-årsavtal, ChromeBook till 35 ledamöter samt 5 st till ersättare som delas ut i anslutning till mötet. Chromebook har ingen 4G. För att den ska fungera behövs trådlösnätverk. I årskostnaden ingår support på enheten från IT-avdelningen. Engångskostnad kronor. Årskostnad kronor. Utskriftskostnader Antal sidor st (KF, KS och KSAU) kronor/år. Bedömning En mjukvarulösning där kommunen står för en enhet betyder att det bör finns eluttag (grenuttag på golvet) vid varje plats. Mörbylånga kommun som använder sig av Abiliteams lösning, är nöjda. För enbart votering är Eltecs lösning bäst. För att minska pappersåtgången bör kommunen välja en lösning med en enhet som det går att skicka kallelser och andra handlingar till. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att inköpa voteringssystemet Eltec till en engångskostnad om kronor samt en årskostnad om kronor. att kostnaden belastar 2014 års investeringsbudget. Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutar inköpa voteringssystemet Eltec till en engångskostnad om kronor samt en årskostnad om kronor. kostnaden belastar 2014 års investeringsbudget.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (20) 181 Dnr 2014/ KS Utökad överenskommelse blandade platser; ensamkommande barn och asylsökande. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade socialchef Ewa Ekman och boendeföreståndare Johanna Karlsson om ärendet. I dagsläget har kommunen tecknat överenskommelse avseende 10 platser för ensamkommande barn varav 3 för asylsökande. Den nya överenskommelsen föreslår 18 platser varav minst 7 för asylsökande. Migrationsverket placerar ensamkommande barn till kommuner både med och utan överenskommelser. De kommuner som inte har överenskommelser måste återsöka utlagda kostnader. Har kommunen överenskommelse minskas det administrativa arbetet och kostnadstäckningen sker automatiskt. Eftersom det redan i dagsläget är klart att Migrationsverket kommer att placeras fler barn än vad som överenskommits, anser socialförvaltningens personal att det vore lämpligt att teckna ny utökad överenskommelse. Till dagens sammanträde finns upprättad överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Kalmar län om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med upphållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Överenskommelsen ersätter tidigare undertecknade och Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättad överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Kalmar län. 182 Dnr 2014/ KS Motion; Ett riktigt kulturhus i Borgholm. Maria Lindmark (MP) föreslår i motion att det nuvarande utredningsuppdraget gällande kulturhus i Kronomagasinet utökas så att även Ekbacka 1 och 2 utreds som möjligt kulturhus, samt även andra lämpliga platser. Vidare föreslår (MP) att utredningen också innefattar bibliotekets och kultur- och fritidsförvaltningens framtida lokalisering och utrymmesbehov. Kommunfullmäktige överlämnade till kommunstyrelsen för beredning.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (20) Vid sammanträde diskuterar kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott motionen. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motivering att utredningen om kulturhus i Kronomagasinet redan är i full gång. Yrkanden Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen. Marcel van Luijn (MP) yrkar avslag på motionen. --- Leif Gerhardsson (S) begär 5 minuters ajournering vilket godkänns av kommunstyrelsen När sammanträdet återupptas konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag till motionen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avslå motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då utredningen om kulturhus i Kronomagasinet redan är i full gång. Reservation Maria Lindmark (MP) till förmån för eget yrkande. 183 Dnr 2014/ KS Fråga om webbsändning av kommunstyrelsens sammanträde. Vid kommunstyrelsens sammanträde ställde Per Lublin (nöp) fråga om möjligheten att webbsända kommunstyrelsens sammanträden. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör IT-chef Niklas Palmqvist för kostnad och möjlighet att webbsända med kamera och bordsmikrofon. Under sammanträdet diskuteras webbsändning av kommunstyrelsens sammanträde, varvid det framkommer vid direkt fråga, att tio av de elva ledamöterna inte vill att sammanträdena ska webbsändas.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 19 (20) Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar att utrustning ska inköpas. Marcel van Luijn (M) m fl yrkar att avslag på begäran. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår begäran. Beslut Kommunstyrelsen beslutar avslå begäran om webbsändning av kommunstyrelsen. Vidare uppmanas Per Lublin att respektera övriga ledamöters önskemål att kommunstyrelsens sammanträden inte ska spelas in och sändas ut via internet eller på annat sätt. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 5) 184 Dnr 2013/ KS Nästa sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar sammanträdet 9 december förläggs till Hemgården i Långlöt. 185 Dnr 2009/ KS Information; Borgholms 200 års jubileum. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för kommunstyrelsens beslut som svar på fråga som ställdes vid föregående kommunstyrelsesammanträde angående ianspråktagande av testamenterade pengar till Borgholms 200-års jubileum. Vid mötet framkom önskemål om redovisning av planerna för Borgholms torg och torget i Löttorp med tanke på 200-årsjubileum och ianspråktagande av arvet. Kommunstyrelsen tackar för informationen och bjuder in representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultursekreterare Maria Johanson till nästkommande sammanträde.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 20 (20) 186 Dnr 2014/ KS Val av ungdomspolitiker. Vid dagens sammanträde redovisas att nuvarande ungdomspolitiker Johanna Nilsson avsagt sig uppdraget. Ordförande Ilko Corkovic (S) frågar om förslag till ny ungdomspolitiker: Sofie Loirendal (FÖL) föreslår Annette Hemlin. Stig Bertilsson (C) föreslår Emma Jensen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen väljer Annette Hemlin. Beslut Kommunstyrelsen beslutar utse Annette Hemlin (FÖL) till ungdomspolitiker för mandatperioden Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger densamma tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna (BI- LAGA 6).

21 BILAGA 1 KS

22 BILAGA 2 KS

23 BILAGA 3 KS Datum Beteckning 1 (8) Handläggare Henrik Linnarsson Näringslivsutvecklare Tjänstemannautredning Dnr: 2014/ KS Tjänstemannautredning utredningsuppdrag, återströmningsskydd. Ärende Enligt Kommunstyrelsens beslut ska kommunledningskontoret utreda, Återströmningsskydd enligt beslut i Kommunfullmäktige Utredningen ska ge underlag för beslut som ger möjlighet att förändra tidigare beslut där återströmningsskyddet bekostas av fastighetsägaren samt möjliggöra en förändring i Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp innebärande att återströmningsskydd för villor/fritidshus ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och därmed ingå i Borgholm Energi ABs uppdrag. Vidare bör frågan utredas om mätning av vattenanvändningen ska genomföras i samtliga fastigheter, dvs inte som nu en fast taxa för fritidshusägare, samt med anledning av det också förslag till beslut gällande ny taxekonstruktion. Utredningen bör också klarlägga hur ägare av villor/fritidshus som har installerat återströmningsskydd ska kompenseras och kostnaden för detta. Se Hur andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. Behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd. Hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras. Postadress Telefon Telefax / www Box Borgholm

24 BILAGA 3 KS Beteckning 2 (8) Utredning Förutsättning, kommunens ansvar för vattenförsörjningen styrs huvudsakligen av Lag om allmänna vattentjänstlagen (lag 2006:412). Enligt denna ska Kommunen vara huvudman för en anläggning för vatten till samlad bebyggelse i större omfattning, om det behövs för människors hälsa eller miljö. Enligt 23 i Lag om allmänna vattentjänstlagen (lag 2006:412) kan kommunen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar. De lokala föreskrifterna för Borgholms kommun, ABVA, (antagen av KF 21 november 2011) utgiven av Borgholm Energi AB som är huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Borgholms kommun. Där ingår både ABVA och Råd och anvisningar till Borgholms Kommuns ABVA. Med stöd av den gällande ABVA i Borgholms kommun har huvudmannen rätt att ställa krav på fastighetsägaren gällande införandet och funktionskontroll av återströmningsskydd. Om detta inte installeras anses fastighetens VA-anläggning utgöra en väsentlig risk av huvudmannen. Det finns således ingen uppenbar skyldighet enligt nuvarande ABVA för Borgholms kommun att upphäva kravet på fastighetsägare att installera kontrollerbart återströmningsskydd. Det krav i ABVA som särskiljer Borgholm Energi från övriga landet är att man satt ett datum när återströmningsskyddet ska vara installerat. Noterat är att samtliga kommuner i länet följer utvecklingen i Borgholms kommun noga gällande krav på återströmningsskydd, Kalmar kommun med flera har diskussioner att följa efter de ökade tekniska kraven enligt Borgholms ABVA. Vid alternativa förslag på åtgärder är följande riskbedömning gjord på den nuvarande ABVA som utgångspunkt. Den tekniska standarden på det nuvarande kravet i ABVA anses som mycket högt. 0=oförändrad risk, 1=förhöjd risk.

25 BILAGA 3 KS Beteckning 3 (8) 1. Huvudmannens riskbedömning är att man inte kan garantera kravet att leverera vatten som är ändamålsenligt enligt krav från Livsmedelsverket (Lag, LIVSFS 2005:21, LIVSFS 2001:30, LIVSFS 2008:13). Fastighetsägaren ska förhindra att möjlighet till återströmning kan ske från den egna anläggningen till huvudmannens. Ansvaret för detta ligger på den enskilda fastighetsägaren och inte på VA-kollektivet. Om återströmningsskyddet inte installeras anses fastighetens VA-anläggning utgöra en väsentlig risk av huvudmannen. Enligt 30 i Lag om allmänna vattentjänstlagen (lag 2006:412) får inte VA-kollektivet belastas med kostnader som inte är nödvändiga för att ordna och driva en VA-anläggning. Om huvudmannen ska bekosta installationer som inte är nödvändiga för VA-kollektivet, kan dessa inte belasta VA-kollektivet. Vidare kan inte skattemedel användas för att finansiering. Medan vinst från övrig affärsverksamhet hos huvudmannen, så som vinst från exempelvis vindkraft kan användas till finansiering. Kostnader Kostanden för att ändra kravet i nuvarande ABVA, från att fastighetsägaren ska säkerställa och bekosta skydd mot återströmning till att huvudmannen ska bekosta detta är betydande. Man kommer att behöva ersätta de ca 1500 fastighetsägare som i nuläget bekostat installationen själva. En uppskattning är ca sek per fastighet med vattenmätare och ca sek utan vattenmätare. I beräkningen är det antagit att det är en 50/50 fördelning på installationerna, ca 1,95 till 2,7 miljoner. Totalt ca 8500 hushållsfastigheter i kommunen var av ca 3500 har vattenmätare och ca 5000 saknar vattenmätare. Av dessa 1500 som är klara är ca hälften av varje, totalt återstår 2750 fastigheter med vattenmätare och 4250 utan vattenmätare till en kostnad av 4,4 till 5,5 miljoner till en kostnad av 6,8 till 8,5 miljoner. Totalt uppskattad kostnad för att installera skydd mot återströmning i samtliga hushållsfastigheter; 11,2 till 15,3 miljoner

26 BILAGA 3 KS Beteckning 4 (8) Förslag till åtgärd Förslagen nedan är angivna utan inbördes ordning. Alternativ A Risk Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs 1 med 3 år. Alternativ B 1 Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförandetid för samtliga fastigheter från nu gällande till Genomför en större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, Vattenmätare i alla fastigheter mm. Alternativ C 1 Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförande tid för samtliga fastigheter från nu gällande till Huvudmannen bekostar installation för skydd mot återströmning som inte belastar VA-kollektivet. 2. Vattenmätare Ett kostnadsbaserat taxesystem bygger på att man fördelar den faktiska kostnaden för den allmänna VA-anläggningen likvärdigt på alla fastighetsägare i verksamhetsområdet. I de faktiska kostnaderna för huvudmannen är de flesta fasta kostnader. Om man inför vattenmätare i alla fastigheter och behåller en taxa som till stor del baseras på förbrukning. Kommer Borgholms kommun som har en stod del fritidshus att lägga en oproportionerlig stor del kostanden för den allmänna VA-anläggningen på de som bor permanent. Se utredning från Nämnden för Laholmsbukten VA handling 11 november 2013 och Rapport Nr , Svenskt Vatten Utveckling, Vattenmätare i småhus? Enligt Dom i Svea hovrätt , Mål nr M är det i huvudsak tillgängligheten av den allmänna VA- anläggningen som ska stå till grund för avgiften. Inte alltid den faktiska förbrukningen för den enskilde fastighetsägaren. Generellt kan det anses att den enskilde fastighetsägaren bör kunna påverka den egna vattenförbrukningen och där av kostnaden. Att konstruera ett taxesystem som tar hänsyn till alla dessa parametrar, samtidigt ger en rättvis fördelning är svårbalanserad och kräver ett helt nytt system. Förslag till åtgärd Förslagen nedan är angivna utan inbördes ordning. Risk Alternativ A 1 Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3år.

27 BILAGA 3 KS Beteckning 5 (8) Alternativ B 1 Om huvudmannen ändrar i de grundläggande principer när det gäller debitering och/eller vattenmätning bör en separat utredning göras enbart med detta som uppgift. Kostnaden uppskattas bli betydande för både fastighetsägaren och huvudmannen. Samt att införandetiden förlängs med 3år. 3. Hur har andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. Huvudmannens är skyldig att genomföra en riskbedömning och garantera kravet att leverera vatten som är ändamålsenligt enligt krav från Livsmedelsverket (Lag, LIVSFS 2005:21, LIVSFS 2001:30, LIVSFS 2008:13). Fastighetsägaren ska förhindra att möjlighet till återströmning kan ske från den egna anläggningen till huvudmannens. Ansvaret för detta ligger på den enskilda fastighetsägaren och inte på huvudmannen. Om detta inte installeras anses fastighetens VA-anläggning utgöra en väsentlig risk av huvudmannen. Oavsett om huvudmannen väljer att montera ett återströmningsskydd i vattenmätaren är ansvaret att förhindra återströmning fastighetsägarens. Det inbyggda återströmningsskyddet i vattenmätaren ersätter inte eller överför något ansvar från fastighetsägaren till huvudmannen. När det är ett krav i ABVA gäller att fastighetsägaren är ansvarig för att installera återströmningsskydd. Det som skiljer sig i huvudsak mellan de olika kommunerna i landet är den tekniska lösningen på befintliga fastigheter. Vid befintliga anläggningar finns det två olika huvudspår; - Krav i ABVA att huvudmannen kräver ett separat återströmningsskydd - Inte ett krav i ABVA från huvudmannen att det ska vara kontrollerbart För att ge en överblick samtidigt ge en bild av de olika tekniska lösningarna i länet är följande kommuner upptagna som exempel i utredningen. Återström- Återström- Mätare ningsskydd ningsskydd I alla Kalmar län; som krav Kontrollerbart Fastigheter Borgholm ja ja nej Mörbylånga ja nej ja Emmaboda nej nej ja Hultsfred nej nej ja Högsby nej nej ja Kalmar ja nej ja Nybro nej nej ja Oskarshamn ja ja ja Mönsterås nej nej ja

28 BILAGA 3 KS Beteckning 6 (8) 4. Behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd. De VA-tekniska fördelarna med att installera en vattenmätarkonsol är betydande då man får en given kontrollerbar punkt i fastigheten där huvudmannen och fastighetsägarens ansvar kan fördelas. Även om vattenmätarkonsolen initialt bara innehåller ett återströmningsskydd. Tidigare utredning har påvisat att en stor del av de befintliga VAinstallationerna i fritidshus är av mycket varierande kvalité, se PM från BEAB (Dokument id: doc). Fastighetsägaren ska förhindra möjlighet till att återströmning kan ske från den egna anläggningen till det allmänna VA-anläggning. Detta ska säkerställas oavsett om det finns en konsol eller inte. Det är bara rimligt att installera en konsol om man har för avsikt att mäta vattnet i samtliga fastigheter på grund av kostanden. Förslag till åtgärd Förslagen nedan är angivna utan inbördes ordning. Risk Alternativ A 1 Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3 år. 5 Hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras. Enligt 30 i Lag om allmänna vattentjänstlagen (lag 2006:412) får inte VA-kollektivet belastas med kostnader som inte är nödvändiga för att ordna och driva en VA-anläggning. Om huvudmannen ska bekosta installationer som inte är nödvändiga för VA-kollektivet, kan dessa inte belasta VA-kollektivet. Vidare kan inte skattemedel användas för att finansiering. Medan vinst från övrig affärsverksamhet hos huvudmannen, så som vinst från exempelvis vindkraft kan användas till finansiering. Förslag till åtgärd Risk Alternativ A 0 Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3 år. Ingen ersättning utgår. Alternativ B 0 Om huvudmannen ska bekosta installationen ska finansiering ske med vinst från övrig affärsverksamhet hos huvudmannen, så som vinst från exempelvis vindkraft kan användas till finansiering, se 1. för mera information.

29 BILAGA 3 KS

30 BILAGA 3 KS Beteckning 8 (8) Referenser 1, Rapport Nr , Svenskt Vatten Utveckling, Vattenmätare i småhus? 2. PM från BEAB , Dokument id: PM.doc 3. Rapport från Halmstad. Handlingar+media.pdf 4. Dom Svea Hovrätt Miljööverdomstolen, Rotel 0608, Mål nr: M

31 BILAGA 4 KS

32 BILAGA 5 KS

33 Handlingar BILAGA 6 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Agneta Östberg Diareenhet: Kommunkansliet Datum: Riktning: Alla Status: Alla Notering: meddelande Sekretess: Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening I Avslag på ansökan Agneta Östberg Länsstyrelsen i Kalmar län 2014/ Meddelande KS BESLUT Ansökan om lokala trafikföreskrifter enskilda vägar i Djupvik. 40 km/h årligen under tiden 15 juni - 15 augusti I Revisionsrapport Borgholm Energi, Agneta Östberg KPMG Meddelande KS GRANSKNINGSRAPPORT U Ansökan avveckling södra runsten 9_1 m bilaga mailat MSB Anders Sporrong 2012/ Meddelande KS UTGÅENDE SKRIVELSE Fastighetsförsäljning Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m m) I Arbetsmarknadens utveckling, ungdomsarbetslösheten - september Regionförbundet i Kalmar län Meddelande KS Agneta Östberg RAPPORT I Aktuellt om ensamkommande barn. Vb till socialförvaltningen Migrationsverket och Länsstyrelsen Meddelande KS Agneta Östberg INFORMATION I Information till landets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande barn - utvidgade möjligheter. Vb till socialförvaltningen Migrationsverket och Länsstyrelsen Agneta Östberg Sidan 1 av 2

34 Handlingar BILAGA 6 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Agneta Östberg Diareenhet: Datum: Riktning: Status: Dokumenttyp Notering: Sekretess: Kommunkansliet Alla Alla DELEGERINGSBESLUT Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening I Ansökan om tillstånd för grävning av teleledning Tullgatan Etel Networks Infranet AB Anders Heidenfors Enquist 2014/ Ok från BEAB. Skickad DELEGERINGSBESLUT Delegeringsbeslut mark- och exploateringsstrateg (MEX) Anders Heidnfors- Enquist U Transporttillstånd AB Nybro Gräv & Schakt Marie-Louise Johansson 2014/ Skickat till polisen och Trafikverket. DELEGERINGSBESLUT Lokala trafikföreskrifter 2014 Transporttillstånd U Avtal som medger kommunen rätt att vägvisa cykeltrafik på och i anslutning till väg över fastigheten Stenninge ga 1: för Ölandsleden Underskriven enligt beslut KSAU Jordhamnsvägen samfälighetsförening 2011/ Skickat till vsf - original till ekavd. Kopia till Christer. Cykelturism på Öland - Från fyr till fyr. Ölandsleden U Avtal som medger kommunen rätt att vägvisa cykeltrafik på och i anslutning till väg över Hagelstads vägsamfällighetten för Ölandsleden Undertecknat enl delegation 257/ Hagelstads vägsamf Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Marie-Louise Johansson 2011/ DELEGERINGSBESLUT Cykelturism på Öland - Från fyr till fyr. Ölandsleden Sidan 1 av 1

35 BILAGA 6 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 112 Val av justeringsman. 113 Godkännande av dagordning. 114 Föregående protokoll 115 Restlista 116 Rapport utredning biogasmack. 117 Attestreglemente revidering. 118 Ekonomisk uppföljning. 119 Ekonomisk uppföljning. 120 Rapport från verksamheten. 121 Rapport från Bixia. 122 Övriga frågor. 123 Mötets avslutande. Borgholm Energi Elnät AB Mötets öppnande. 73 Val av justeringsman. 74 Godkännande av dagordning. 75 Föregående mötes protokoll. 76 Restlista. 77 Attestreglemente revidering. 78 Ekonomisk uppföljning 79 Rapport från verksamheten. 80 Övriga frågor. 81 Mötets avslutande.

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-11-24 212-230 212 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 213 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Vidare informeras om upplägget för utbildningen 10 november för kommunstyrelsens. 274 Dnr 2014/252-789 KS

Vidare informeras om upplägget för utbildningen 10 november för kommunstyrelsens. 274 Dnr 2014/252-789 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 273 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar om - rekryteringen av ny personalchef. - att Skördefesten vill träffa arbetsutskottet i de båda

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 113 Dnr 2013/176-822 KS Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering av uppdrag. lyfts ärendet för diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering.

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 1 Dnr 2014/187-556 KS Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-12 190 att uppdra till ekonomiavdelningen

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

266 Dnr 2014/226-106 KS

266 Dnr 2014/226-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 266 Dnr 2014/226-106 KS Information; utökat driftåtagande. IT-chef Niklas Palmquist informerar om det uppdrag han i egenskap av gemensam IT-chef erhållit av Mörbylånga kommun

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning 183 Godkännande av kungörelse. 184 Godkännande av dagordning 185 Politiskt uppdrag 2015-2018; Ny M-ersättare, kommunfullmäktige. 186 Begäran om tilläggsbudget;

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 162 Godkännande av kungörelsen 163 Godkännande av dagordning 164 ANMÄLAN; Interpellation (Hans

Läs mer

11 Dnr 2011/254-145 KS

11 Dnr 2011/254-145 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 11 Dnr 2011/254-145 KS Information projektet Öppna portar. Öppna portar är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Statens Fastighetsverk (SFV) och omfattar fyra av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun.

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 204 Information. Kommunchef Christina Madeling bjöd 2013-09-16 in till Samverkansmöte angående asylförläggningar i Borgholms kommun. Inbjudna var Migrationsverket, länsstyrelsen,

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Organisationsstruktur, projektutvecklare.

Organisationsstruktur, projektutvecklare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 252 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att hittills har 250 flyktingar kommit till Lundegård och 85 till Kapelludden. Det är i dagsläget inte så

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (33) 2015-10-27 181-200. Innehållsförteckning

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (33) 2015-10-27 181-200. Innehållsförteckning Sammanträdesprotokoll sid 2 (33) Innehållsförteckning 181 Information, avsiktsförklaring med Migrationsverket. 182 Delårsrapport 1 januari 30 augusti 2015. 183 Budgetuppföljning, september 2015. 184 Budget

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 14 Information från verksamheten. 15 Förslag upphävande av beslut KF 97/213; Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl). 16 Revidering av kommunvapen,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

KALLELSE. 4 För kännedom - Politiska uppdrag - ny C-ledamot och ersättare Dnr 2014/220-116 Länsstyrelsen har utsett följande ledamot och ersättare

KALLELSE. 4 För kännedom - Politiska uppdrag - ny C-ledamot och ersättare Dnr 2014/220-116 Länsstyrelsen har utsett följande ledamot och ersättare Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2014-11-24, klockan 18:30 sammanträdet Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses att

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 121 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 122 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013.

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts ordförande Daniel Nilsson (C) och vice ordförande Marcel

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 191 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar om utsänt PM gällande Strategiutveckling Ölands Gymnasium och minnesanteckningar från möte med KLT angående

Läs mer

240 Dnr 2014/208-031 KS

240 Dnr 2014/208-031 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 240 Dnr 2014/208-031 KS Deltagande i utlandskonferens. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson deltar i studieresa tillsammans

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Innan sammanträdets början, framför ordförande Jan Erici (M) kommunfullmäktiges tack till Rolf Nilsson för den positiva nyhetsbevakning som han förmedlat under sina 41

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) Innehållsförteckning 7 Medborgarförslag (Kristina Jeppsson - Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare i Borgholms kommun. 8 Utöka kultursekreterartjänsten från och med 2016.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 2015-04-21 51-79 KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 2015-04-21 51-79 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) Innehållsförteckning 51 Information från verksamheten. 52 Projekt Generationer i Samverkan. 53 Revidering av Lokala Ordningsförskrifter för Borgholms kommun. 54 Budgetuppföljning,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

112 Dnr 2012/195-020 KS

112 Dnr 2012/195-020 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 112 Dnr 2012/195-020 KS Lönerevision 2013. Personalchef Krister Kronzell redogör för årets lönerevision. Det noteras att 3 % är budgeterat i löneökning för år 2013 och

Läs mer

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Sammanträdesprotokoll sid 2 (8) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 47 Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. 48 Information om

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (17) Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS Information om projektet Youngsters (Ung ö,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen)

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) Sammanträdesprotokoll sid 2 (38) Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) 18 Information från verksamheten. 19 Presentation av och information från HR-chef Ann Nilsson. 20 Inrättande

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 629/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 629/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 82 2014-10-01 Va 629/12 Stockholm SÖKANDE L E MOTPART Borgholm Energi AB Ombud: va- och renhållningschef J L Samma adress Ombud: A H VA Strategi Sverige Ekonomisk

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer