173 Dnr 2014/ KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "173 Dnr 2014/210-041 KS"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 172 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar från verksamheten och redogör för de samlade intrycken från gårdagens utbildning för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 173 Dnr 2014/ KS Budget 2015 med plan för Till dagens sammanträde finns budgetberedningens förslag till budget 2015 med plan för , vilken omarbetats något sedan kommunstyrelsen fick tidigare budgetdokumentet föredraget. Vid budgetberedningens möte redovisade ekonomichef Lars- Gunnar Fagerberg att taxor och äskanden för Teknisk Service nu inkommit samt att samhällsbyggnadsnämndens nu beslutade taxeförslag överlämnats inför budget Vidare har utbildningsnämndens äskande gällande hyra för förskolelokaler i Böda och Södvik inkommit och inarbetats i budgetdokumentet. Vidare beslutades under sammanträdet bland annat att följande förändringar skulle införas i budgetmaterialet: - årskostnad i samband med införande av voteringssystem. - medel för återförande av pedagogiska luncher för förskola-förskoleklass ökat anslag till bostadsanpassning. - 4 mkr till renovering av gamla Runstens skolan till förskola. - samt att investeringsbudget uppdateras efter omprioriteringar. Vid dagens sammanträde informerar fastighetschef Jan-Ola Östberg om projektet Ekbacka och de tidigare beslut som fattats avseende renoveringen, samt redogör för arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplan. Yrkanden Maria Lindmark (MP) yrkar att samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 20 tkr avseende Hörninge mosse. Stig Bertilsson (C) yrkar att investeringsramen sänks med 4 mkr avseende renovering av gamla Runstens skola till förskola då underlag saknas. Marcel van Luijn (M) yrkar att investeringsramen för år 2015 maximeras till 35 mkr. Stig Bertilsson (C) yrkar avseende 1. driftbudgeten Teknisk Service ska budgetposten tkr för fastighetsunderhåll samt energieffektivisering bibehållas i budgeten.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (20) 2. driftbudgeten för kommunstyrelsen minskas enligt följande: tkr till ungdomssamordnare tas bort då posten behöver konsekvensanalyseras tkr till fastighetsfunktion tas bort, pengarna används istället till underhåll tkr till upphandlings/beställarfunktion tas bort, pengarna används istället till underhåll. 3. investeringsbudgeten behålla investeringen 200 tkr till handkappanpassning av badplatser för att möjliggöra tillgängligheten för alla människor enligt den jämställdhetsplan som gäller i Borgholms kommun. Maria Lindmark (MP) yrkar att investeringsramen på 39,7 mkr ska kvarstå. Per Lublin (nöp) yrkar att projektet Ekbacka stryks ur investeringsbudgeten. Sofie Loirendal (FÖL) yrkar, med anledning av den höga nivån för investeringsbudget 2015 och den indikation som första anbudsförfarandet av Ekbacka visade på, att sänka investeringsramen som är avsatt för Ekbacka. Vi yrkar samtidigt att det pågående anbudsförfarandet slutförs och att vi parallellt utreder: - en lägre ambitionsnivå för Ekbacka-renoveringen - tittar på alternativa externa/interna förvaltningslokaler - lokalförsörjningsplanen ses över Ilko Corkovic (S) ställer sig bakom Loirendals yrkande. Peder Svensson (C) yrkar på följande tillägg: Förskolan i Runsten ska starta omedelbart oavsett kostnad. Per Lublin (nöp) ställer sig bakom Svenssons yrkande. Per Lublin (nöp) yrkar att socialnämndens budgetram höjs med 2 mkr, vilka ska öronmärkas till utökning av personal inom äldreomsorgen. Marcel van Luijn (M) yrkar att 2 mkr avsätts i investeringsbudget 2015 och 3 mkr 2016 till ombyggnad av Kronomagasinet till kulturhus. Per Lublin (nöp) yrkar att 2:e vice ordförande i alla nämnder och styrelser ska tas bort. Ordförande Ilko Corkovic (S) konstaterar att det finns yrkanden både gällande tillägg och avdrag både inom driftbudget och investeringsbudget, samt ett tilläggsyrkande vilket, vid eventuellt bifall, får anses bli en egen att-sats. Vidare konstateras att Lublins och Loirendals yrkande gällande investering Ekbacka ställs under gemensam proposition. Yrkandena vad gäller driftbudget ställs under proposition först. Vad gäller Loirendals yrkande avseende anbudsförfarandet för Ekbacka lyfts detta i egen paragraf.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (20) PROPOSITIONER - DRIFTBUDGET Proposition Lindmarks yrkande avseende samhällsbyggnadsnämndens budgetram Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram ska därmed ökas med 20 tkr. Proposition Bertilssons yrkande Teknisk Service Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 6 NEJ - 3 AVSTÅR - 2 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Per Lublin (nöp) Maria Lindmark (MP) Monica Enberg (S) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed avslås yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande ungdomssamordnare Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande fastighetsfunktion Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Proposition Bertilssons yrkande upphandling/beställarfunktion Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Därmed kvarstår kommunstyrelsens budgetram. Proposition Lublins yrkande socialnämnden Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (20) Vid omröstningen avges följande röster: JA - 10 NEJ - 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Maria Lindmark (MP) Monica Enberg (S) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed avslås yrkandet. Proposition Lublins yrkande 2:e vice ordförande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Ordföranden konstaterar därmed att första att-satsen i budgetberedningens förslag bifalls med ovan gjorda ändring avseende samhällsbyggnadsnämndens budgetram. PROPOSITIONER INVESTERINGSBUDGET Proposition Bertilssons yrkande sänka budgetramen med 4 mkr Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 7 NEJ - 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Monica Enberg (S) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed avslås yrkandet. Proposition van Luijns och Lindmarks yrkande investeringsram Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller van Luijns yrkande att maximera investeringsramen till 35 mkr. Därmed ska investeringsramen för år 2015 maximeras till 35 mkr.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (20) Proposition Bertilssons yrkande handikappanpassning badplats Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Därmed ska projektet inarbetas i investeringsbudget 2015 Proposition Lublins och Loirendals m fl yrkande angående investering Ekbacka Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet och att föreslagen investering tas bort. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkännas Den som bifaller yrkandet röstar ja. Den som avslår yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 6 NEJ - 5 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Annette Hemlin (FÖL) Peder Svensson (C) Monica Enberg (S) Maria Lindmark (MP) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed ska projektet Ekbacka tas bort ur investeringsramen. Proposition van Luijns yrkande gällande Kronomagasinet Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 7 NEJ - 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Monica Enberg (S) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Därmed avslås yrkandet. Ordföranden konstaterar därmed att andra att-satsen i budgetberedningens förslag bifalls med gjorda ändringar enligt ovan.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (20) Proposition Svenssons tilläggsyrkande. Vid propositionsställandet finner ordföranden att tilläggsyrkandet bifalls. Omröstning begärs följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar ja. Den som avslår detsamma röstar nej. JA - 5 NEJ - 3 AVSTÅR - 3 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Stig Bertilsson (C) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Peder Svensson (C) Maria Lindmark (MP) Sofie Gustafsson-Fohlin (S) Per Lublin (nöp) Monica Enberg (S) Därmed bifalls yrkandet och därmed tillkommer en ytterligare att-sats. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om resterande att-satser i budgetberedningens förslag kan godkännas, varvid Per Lublin (nöp) meddelar att han inte deltar i beslutet gällande taxor och avgifter och Peder Svensson (C) påpekar att amorteringsplanen bör göras över flera år, vilket ekonomiavdelningen redan insett och kompletterar budgethandlingen med detta. Därmed godkänner kommunstyrelsen resterande att-satser. Beslut Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige anta Budget 2015 med plan för år 2016 och anta investeringsram om maximalt 35 mkr för år ombyggnationen av Runsten skola startas omedelbart oavsett kostnad skattesatsen 2015 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2014 till år ge kommunstyrelsen rätt att under år 2015 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år uppdra till kommunstyrelsen att uppta lån under 2015 för att lösa pensionsbehållningen motsvarande högst 12 mkr. uppdra till ekonomiavdelningen att upprätta amorteringsplan för en femårsperiod.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (20) uppdra till ekonomiavdelningen att ta fram ett förslag till investeringsplan över fem år. Vidare överlämnas till kommunfullmäktige godkänna revisionens förslag till budget för år Protokollsanteckningar Underlaget var otydligt i fråga om medel till kommunens pågående våtmarksprojekt. 200 tkr finns avsatta till den nya Miljö- och hållbarhetsberedningen som ersätter Agenda 21 gruppen. Kommunledningen intygade vid kommunstyrelsens sammanträde att detta är pengar för fortsatt våtmarksarbete, och att medel till Miljö- och hållbarhetsberedningens övriga arbete finns avsatta under kommunfullmäktiges ansvarsområde. Eftersom den summa som kommunen tidigare beslutat att medfinansiera våtmarksprojektet med är 250 tkr/år, inte 200 tkr, så utgår jag ifrån att summan i budget ändras till detta belopp. Annars frångår kommunen både tidigare fattade beslut och överenskommelsen med länsstyrelsen samt smyger igenom en betydande förändring för denna verksamhet på ett mycket oseriöst sätt. Angående anslag till kostverksamheten. Alla partier som är representerade i kommunstyrelsen har ingått i den parlamentariska grupp som jobbat med att ta fram ny kostpolicy. Samtliga partier har där varit överens om att andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunen ska öka. För att detta ska bli möjligt behövs ökade anslag till kostverksamheten. Fastän det finns en stor politisk enighet om mer ekologisk och närproducerad mat saknas avsatta medel för att realisera det i både Utbildnings- och Socialnämndens budget. Miljöpartiet anser att det är viktigt att vi är konsekventa och ger verksamheterna förutsättningar att leva upp till politiska ambitionshöjningar. Därför kommer vi att återkomma med ett äskande om mer pengar till kosten, öronmärkt för att kunna höja andelen ekologisk och närproducerad mat. Maria Lindmark, Miljöpartiet de Gröna _ Framtid Öland är inte emot satsningen på kulturhus men inväntar äskning av pengar till utredningen är klar. Sofie Loirendal och Annette Hemlin (FÖL) _ Är inte på något sätt emot att Kronomagasinet blir kulturhus, men Marcels yrkande är luddigt och därmed ej seriöst genomtänkt, vi måste veta vad det kostar först. Per Lublin (nöp) Reservation utökad budgetram för socialnämnden Per Lublin (nöp) (BILAGA 1) Reservation investeringsbudget sänkning med 4 mkr Stig Bertilsson (C) och Peder Svensson (C) till förmån till Bertilssons yrkande. Marcel van Luijn (M) Reservation tilläggsyrkande Marcel van Luijn (M) och Thomas Johnsson (M) (BILAGA 2) Reservation investeringsbudget Kulturhus i Kronomagasinet Marcel van Luijn (M) (BILAGA 2) Deltagande Per Lublin (nöp) deltar inte i beslutet avseende taxor och avgifter.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (20) 174 Dnr 2012/9-298 och 2014/ KS Projektering Ekbacka ombyggnation. I samband med behandling av budgetärendet vid dagens sammanträde yrkar Sofie Loirendal (FÖL) att det pågående anbudsförfarandet avseende Ekbacka slutförs och att kommunen parallellt utreder: - en lägre ambitionsnivå för Ekbacka-renoveringen. - tittar på alternativa externa/interna förvaltningslokaler. - lokalförsörjningsplanen ses över. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet kan behandlas vid dagens sammanträde, vilket tillstyrks av styrelsen. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetschef Jan-Ola Östberg utreda - en lägre ambitionsnivå för Ekbacka-renoveringen - tittar på alternativa externa/interna förvaltningslokaler - lokalförsörjningsplanen ses över. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i december och behandlas i kommunfullmäktige under januari. 175 Dnr 2014/ KS Utökat driftåtagande, erbjuda IT-tjänster till Mörbylånga kommun. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade IT-chef Niklas Palmquist om det uppdrag han i egenskap av gemensam IT-chef erhållit av Mörbylånga kommun avseende deras framtida IT-verksamhet. Uppdraget omfattar upprättande av interkommunalt samverkansavtal där Mörbylånga kommun köper IT-tjänster av Borgholms kommun. Vid sammanträdet framkom att samverkan innebär att kompetensen inom verksamheten ökar och kommer båda kommunerna till godo. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde konstaterades att nya kommunstyrelsen beslutar i ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet varav framgick att Borgholms kommun erbjuder Mörbylånga kommun att köpa IT-tjänster via ett interkommunalt samverkansavtal och anställer 4 IT-tekniker och 3 systemtekniker, som finansieras via avtalet.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (20) Samverkan är initierad utifrån att verksamheterna använder allt mer IT i det dagliga arbetet. Det pratas om E-arkiv, E-tjänster och E-hälsa. ITpersonalens arbetsuppgifter blir fler och fler och det blir svårare att hålla bra kompetens inom alla områden. Om IT-avdelningen driftar två kommuner kan kraven på olika kompetenser fördelas på fler tekniker. Det är inte frågan om en verksamhetsövergång. Mörbylånga kommun köper tjänster av Borgholms kommun. Det noterades att Mörbylånga kommun vid sammanträdet behöver ett inriktningsbeslut inför kommande beslut om samverkansavtal i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att som inriktningsbeslut meddela att Borgholms kommun ställer sig positiv till utökat driftåtagande innebärande att erbjuda Mörbylånga kommun att köpa IT-tjänster via ett interkommunalt samverkansavtal. att ärendet tas upp till beredning inför slutligt beslut av samverkansavtalet i kommunfullmäktige Vid dagens sammanträde redogör IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet. Kommunchef Christina Madeling meddelar att kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun vid sitt sammanträde idag beslutat att köpa IT-tjänster av Borgholms kommun. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige erbjuda Mörbylånga kommun att köpa IT-tjänster enligt upprättat interkommunalt samverkansavtal. 176 Dnr 2014/ KS Förslag utökad tidsperiod avseende införande av återströmningsskydd m m. Vid dagens sammanträde redogör näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson för det uppdrag som förra kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret efter förslag från Mikael Almqvist (KD). Utredningen ska belysa effekterna av kommunfullmäktiges beslut avseende installation av återströmningsskydd i villor m m. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms kommun att, tillsammans med Råd och anvisningar till ABVA, gälla från och med beslutet vunnit laga kraft, samt

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (20) att uppdra till Borgholm Energi AB att i Råd och anvisningar till ABVA prioritera införandet av återströmningsskydd så att anläggningar enligt klass 4 åtgärdas senast Av skrivelsen framgick att slutdatum för installation av återströmningsskydd i villor är , därav brådskar en utredning. Vidare framgår att frågeställningen om vilken typ av återströmningsskydd som bör användas inte är en fråga för politiken, huvudfrågan är Vems ansvar och vem betalar? Om det ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och ingå i Borgholm Energis uppdrag så krävs en ändring av tidigare beslut i fullmäktige. Förslaget innebär att kommunstyrelsen tillsätter en utredning i avsikt att undersöka hur andra kommuner har gjort med återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. Utredningen ska ge underlag för beslut som ger möjlighet att förändra tidigare beslut där återströmningsskyddet bekostas av fastighetsägaren samt möjliggöra en förändring i Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp innebärande att återströmningsskydd för villor/fritidshus ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och därmed ingå i Borgholm Energi ABs uppdrag. Vidare bör frågan utredas om mätning av vattenanvändningen ska genomföras i samtliga fastigheter, dvs inte som nu en fast taxa för fritidshusägare, samt med anledning av det också förslag till beslut gällande ny taxekonstruktion. Utredningen bör också klarlägga hur ägare av villor/ fritidshus som har installerat återströmningsskydd skall kompenseras och kostnaden för detta. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningskontoret att utreda - hur andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. - behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd. - hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras. I tjänstemannautredning redovisas uppdraget (BILAGA 3). I utredningen presenteras tre förslag på åtgärder till vilka kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige har att ta ställning. Förslagen omfattar endast villafastigheter/hushållsfastigheter. Alternativ A Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3 år. Alternativ B Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförandetid för samtliga fastigheter från nu gällande till Genomför en

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (20) större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter mm. Alternativ C Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförande tid för samtliga fastigheter från nu gällande till Huvudmannen bekostar installation för skydd mot återströmning som inte belastar VAkollektivet. Yrkanden Maria Lindmark (MP), Annette Hemlin (FÖL) och Leif Gerhardsson (S) yrkar enligt Alternativ B. Per Lublin (nöp) yrkar enligt Alternativ C. Marcel van Luijn (M)och Stig Bertilsson (C) yrkar enligt Alternativ A. Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag till beslut, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet på de tre förslagen finner ordföranden att kommunstyrelsen biträder alternativ B. Omröstning begärs Ordföranden konstaterar att Alternativ B är huvudförslag. Proposition motförslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen anser att alternativ A ska vara motförslag. Omröstning motförslag begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill ha Alternativ A som motförslag röstar ja. Den som vill ha Alternativ C som motförslag röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: JA - 5 NEJ - 1 AVSTÅR 5 Marcel van Luijn (M) Per Lublin (nöp) Ilko Corkovic (S) Thomas Johnsson (M) Sofie Loirendal (FÖL) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Monica Enberg (S) Annette Hemlin (FÖL) Leif Gerhardsson (S) Därmed utses Alternativ A som motförslag. Huvudomröstning Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill besluta enligt Alternativ B röstar ja. Den som vill besluta enligt Alternativ A röstar nej.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (20) Vid omröstningen avges följande röster: JA - 7 NEJ - 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Monica Enberg (S) Leif Gerhardsson (S) Beslut Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF 157/11) på genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från nu gällande till låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter mm. Det noteras att information bör ges till villaägarna under utredningstiden. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 4) 177 Dnr 2010/ KS Information; konstgräsplanen i Borgholm. Med anledning av frågeställning vid förra kommunstyrelsesammanträdet redogör fritidsansvarig Jan-Åke Johansson för skötseln av konstgräsplanen i Borgholm och redovisar protokoll från gjord besiktning. Enligt besiktningen är planen skött efter förskrifter och borstas 1-2 ggr/ vecka. Östra delen behöver påfyllning av granulat, vilket kommer att ske under våren Fritidsansvarig förklarar att planens kondition till stor del beror på att den beträds med andra skor än godkända fotbollsskor. Kommunstyrelsen lägger informationen med beaktande till handlingarna.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (20) 178 Dnr 2014/ KS Budgetuppföljning, oktober Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för kommunstyrelsens uppföljning specifikt och kommunens totala budgetuppföljning oktober 2014 varav framgår att: Resultatet uppgår till plus 8,8 mkr efter tio månader. Resultaträkningen redovisar precis som föregående månad höga kostnader för verksamhetsnetto. Underskottet inom verksamhetsnettot beror på höga kostnader för bostadsanpassning -0,8 mkr. Även kommunstyrelsen uppvisar ett negativt resultat för perioden -2,1 mkr. Socialnämndens resultat har förbättrats sedanmånaden innan med 0,8 mkr och för är för perioden -3,3 mkr. Det sammanlagda underskottet för periodens verksamhetsnetto är -4,5 mkr. Underskottet för verksamhetsnettot förbättras något för perioden då utbildningsnämndens positiva resultat består från månaden innan med 1,7 mkr. AFA Försäkringsstyrelse har nu beslutat att skuta på beslut om återbetalning av premier för AGS-KL och Avgiftsförsäkringen för Som tidigast kan det komma ett beslut om detta i mars Det är högst osäkert om det kommer att bli någon återbetalning under Likviditeten Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till plus 25,3 mkr. Medelsaldot under oktober har förbättrats med 2,1 mkr från månaden innan. Medelsaldot har inte försvagats trots utlåning till Ölands Kommunalförbund med 5 mkr till projektet Ölandsleden Fyr till Fyr. De sålda skolorna Södvik och Böda har stärkt likviditeten under hösten. Under innevarande år har inga nya lån tagits upp. Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till 21 mkr. Till detta har 3,95 mkr överförts från investeringsbudget Till och med oktober är 17,8 mkr av total investeringsbudget utnyttjad. Större investeringsprojekt i år är Byxelkroks hamn, Stora Rörs hamn och Gärdslösa skola. Beslut Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (20) 179 Dnr 2011/ KS Ianspråktagande av investeringsmedel 2014, färdigställande av projektering Byxelkroks Marina. Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg för begäran från Borgholm Energi om medel till fortsatt projektering av Byxelkroks Marina. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till Borgholm Energi AB att påbörja projektet varvid även konstaterades att 500 tkr reserverats i investeringsbudget för utredningen. Av kommunstyrelsens beslut framgår att den då budgeterade summan 500 tkr till projekteringen, togs i anspråk för EUprojektet fiskekaj Byxelkroks hamn. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att anvisa 155 tkr inom 2014 års investeringsbudget till Borgholm Energi för att kunna färdigställa uppdraget projektering Byxelkroks Marina. Beslut Kommunstyrelsen beslutar anvisa 155 tkr inom 2014 års investeringsbudget till Borgholm Energi för att kunna färdigställa uppdraget projektering Byxelkroks Marina. 180 Dnr 2014/ KS Inköp av voteringssystem. Kommunfullmäktige uppdrog i samband med antagande av ny politisk organisation till budgetberedningen 2015 att ta med kostnader för införskaffandet av ett digitalt voteringssystem, med automatiserat upprop, talarlista, replikbegäran, talartider m m. I tjänsteskrivelse redogör IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet och lämnar nedanstående beslutsunderlag: Voteringssystem är antingen en hårdvarulösning (Eltec) eller en mjukvarulösning (Abiliteam). Till en mjukvarulösning måste vi även köpa in enheter till alla ledamöter och ersättare. Båda lösningarna kan även användas till talarlista och talartid.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (20) Kostnader Eltec kronor engångskostnad inkl installation och 1 dags utbildning. Årskostnad support kronor. Abiliteam 2-årsavtal, ChromeBook till 35 ledamöter samt 5 st till ersättare som delas ut i anslutning till mötet. Chromebook har ingen 4G. För att den ska fungera behövs trådlösnätverk. I årskostnaden ingår support på enheten från IT-avdelningen. Engångskostnad kronor. Årskostnad kronor. Utskriftskostnader Antal sidor st (KF, KS och KSAU) kronor/år. Bedömning En mjukvarulösning där kommunen står för en enhet betyder att det bör finns eluttag (grenuttag på golvet) vid varje plats. Mörbylånga kommun som använder sig av Abiliteams lösning, är nöjda. För enbart votering är Eltecs lösning bäst. För att minska pappersåtgången bör kommunen välja en lösning med en enhet som det går att skicka kallelser och andra handlingar till. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att inköpa voteringssystemet Eltec till en engångskostnad om kronor samt en årskostnad om kronor. att kostnaden belastar 2014 års investeringsbudget. Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutar inköpa voteringssystemet Eltec till en engångskostnad om kronor samt en årskostnad om kronor. kostnaden belastar 2014 års investeringsbudget.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (20) 181 Dnr 2014/ KS Utökad överenskommelse blandade platser; ensamkommande barn och asylsökande. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade socialchef Ewa Ekman och boendeföreståndare Johanna Karlsson om ärendet. I dagsläget har kommunen tecknat överenskommelse avseende 10 platser för ensamkommande barn varav 3 för asylsökande. Den nya överenskommelsen föreslår 18 platser varav minst 7 för asylsökande. Migrationsverket placerar ensamkommande barn till kommuner både med och utan överenskommelser. De kommuner som inte har överenskommelser måste återsöka utlagda kostnader. Har kommunen överenskommelse minskas det administrativa arbetet och kostnadstäckningen sker automatiskt. Eftersom det redan i dagsläget är klart att Migrationsverket kommer att placeras fler barn än vad som överenskommits, anser socialförvaltningens personal att det vore lämpligt att teckna ny utökad överenskommelse. Till dagens sammanträde finns upprättad överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Kalmar län om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med upphållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Överenskommelsen ersätter tidigare undertecknade och Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättad överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Kalmar län. 182 Dnr 2014/ KS Motion; Ett riktigt kulturhus i Borgholm. Maria Lindmark (MP) föreslår i motion att det nuvarande utredningsuppdraget gällande kulturhus i Kronomagasinet utökas så att även Ekbacka 1 och 2 utreds som möjligt kulturhus, samt även andra lämpliga platser. Vidare föreslår (MP) att utredningen också innefattar bibliotekets och kultur- och fritidsförvaltningens framtida lokalisering och utrymmesbehov. Kommunfullmäktige överlämnade till kommunstyrelsen för beredning.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (20) Vid sammanträde diskuterar kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott motionen. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motivering att utredningen om kulturhus i Kronomagasinet redan är i full gång. Yrkanden Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen. Marcel van Luijn (MP) yrkar avslag på motionen. --- Leif Gerhardsson (S) begär 5 minuters ajournering vilket godkänns av kommunstyrelsen När sammanträdet återupptas konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag till motionen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avslå motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då utredningen om kulturhus i Kronomagasinet redan är i full gång. Reservation Maria Lindmark (MP) till förmån för eget yrkande. 183 Dnr 2014/ KS Fråga om webbsändning av kommunstyrelsens sammanträde. Vid kommunstyrelsens sammanträde ställde Per Lublin (nöp) fråga om möjligheten att webbsända kommunstyrelsens sammanträden. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör IT-chef Niklas Palmqvist för kostnad och möjlighet att webbsända med kamera och bordsmikrofon. Under sammanträdet diskuteras webbsändning av kommunstyrelsens sammanträde, varvid det framkommer vid direkt fråga, att tio av de elva ledamöterna inte vill att sammanträdena ska webbsändas.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 19 (20) Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar att utrustning ska inköpas. Marcel van Luijn (M) m fl yrkar att avslag på begäran. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår begäran. Beslut Kommunstyrelsen beslutar avslå begäran om webbsändning av kommunstyrelsen. Vidare uppmanas Per Lublin att respektera övriga ledamöters önskemål att kommunstyrelsens sammanträden inte ska spelas in och sändas ut via internet eller på annat sätt. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 5) 184 Dnr 2013/ KS Nästa sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar sammanträdet 9 december förläggs till Hemgården i Långlöt. 185 Dnr 2009/ KS Information; Borgholms 200 års jubileum. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för kommunstyrelsens beslut som svar på fråga som ställdes vid föregående kommunstyrelsesammanträde angående ianspråktagande av testamenterade pengar till Borgholms 200-års jubileum. Vid mötet framkom önskemål om redovisning av planerna för Borgholms torg och torget i Löttorp med tanke på 200-årsjubileum och ianspråktagande av arvet. Kommunstyrelsen tackar för informationen och bjuder in representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultursekreterare Maria Johanson till nästkommande sammanträde.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 20 (20) 186 Dnr 2014/ KS Val av ungdomspolitiker. Vid dagens sammanträde redovisas att nuvarande ungdomspolitiker Johanna Nilsson avsagt sig uppdraget. Ordförande Ilko Corkovic (S) frågar om förslag till ny ungdomspolitiker: Sofie Loirendal (FÖL) föreslår Annette Hemlin. Stig Bertilsson (C) föreslår Emma Jensen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen väljer Annette Hemlin. Beslut Kommunstyrelsen beslutar utse Annette Hemlin (FÖL) till ungdomspolitiker för mandatperioden Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger densamma tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna (BI- LAGA 6).

21 BILAGA 1 KS

22 BILAGA 2 KS

23 BILAGA 3 KS Datum Beteckning 1 (8) Handläggare Henrik Linnarsson Näringslivsutvecklare Tjänstemannautredning Dnr: 2014/ KS Tjänstemannautredning utredningsuppdrag, återströmningsskydd. Ärende Enligt Kommunstyrelsens beslut ska kommunledningskontoret utreda, Återströmningsskydd enligt beslut i Kommunfullmäktige Utredningen ska ge underlag för beslut som ger möjlighet att förändra tidigare beslut där återströmningsskyddet bekostas av fastighetsägaren samt möjliggöra en förändring i Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp innebärande att återströmningsskydd för villor/fritidshus ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och därmed ingå i Borgholm Energi ABs uppdrag. Vidare bör frågan utredas om mätning av vattenanvändningen ska genomföras i samtliga fastigheter, dvs inte som nu en fast taxa för fritidshusägare, samt med anledning av det också förslag till beslut gällande ny taxekonstruktion. Utredningen bör också klarlägga hur ägare av villor/fritidshus som har installerat återströmningsskydd ska kompenseras och kostnaden för detta. Se Hur andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. Behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd. Hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras. Postadress Telefon Telefax / www Box Borgholm

24 BILAGA 3 KS Beteckning 2 (8) Utredning Förutsättning, kommunens ansvar för vattenförsörjningen styrs huvudsakligen av Lag om allmänna vattentjänstlagen (lag 2006:412). Enligt denna ska Kommunen vara huvudman för en anläggning för vatten till samlad bebyggelse i större omfattning, om det behövs för människors hälsa eller miljö. Enligt 23 i Lag om allmänna vattentjänstlagen (lag 2006:412) kan kommunen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar. De lokala föreskrifterna för Borgholms kommun, ABVA, (antagen av KF 21 november 2011) utgiven av Borgholm Energi AB som är huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Borgholms kommun. Där ingår både ABVA och Råd och anvisningar till Borgholms Kommuns ABVA. Med stöd av den gällande ABVA i Borgholms kommun har huvudmannen rätt att ställa krav på fastighetsägaren gällande införandet och funktionskontroll av återströmningsskydd. Om detta inte installeras anses fastighetens VA-anläggning utgöra en väsentlig risk av huvudmannen. Det finns således ingen uppenbar skyldighet enligt nuvarande ABVA för Borgholms kommun att upphäva kravet på fastighetsägare att installera kontrollerbart återströmningsskydd. Det krav i ABVA som särskiljer Borgholm Energi från övriga landet är att man satt ett datum när återströmningsskyddet ska vara installerat. Noterat är att samtliga kommuner i länet följer utvecklingen i Borgholms kommun noga gällande krav på återströmningsskydd, Kalmar kommun med flera har diskussioner att följa efter de ökade tekniska kraven enligt Borgholms ABVA. Vid alternativa förslag på åtgärder är följande riskbedömning gjord på den nuvarande ABVA som utgångspunkt. Den tekniska standarden på det nuvarande kravet i ABVA anses som mycket högt. 0=oförändrad risk, 1=förhöjd risk.

25 BILAGA 3 KS Beteckning 3 (8) 1. Huvudmannens riskbedömning är att man inte kan garantera kravet att leverera vatten som är ändamålsenligt enligt krav från Livsmedelsverket (Lag, LIVSFS 2005:21, LIVSFS 2001:30, LIVSFS 2008:13). Fastighetsägaren ska förhindra att möjlighet till återströmning kan ske från den egna anläggningen till huvudmannens. Ansvaret för detta ligger på den enskilda fastighetsägaren och inte på VA-kollektivet. Om återströmningsskyddet inte installeras anses fastighetens VA-anläggning utgöra en väsentlig risk av huvudmannen. Enligt 30 i Lag om allmänna vattentjänstlagen (lag 2006:412) får inte VA-kollektivet belastas med kostnader som inte är nödvändiga för att ordna och driva en VA-anläggning. Om huvudmannen ska bekosta installationer som inte är nödvändiga för VA-kollektivet, kan dessa inte belasta VA-kollektivet. Vidare kan inte skattemedel användas för att finansiering. Medan vinst från övrig affärsverksamhet hos huvudmannen, så som vinst från exempelvis vindkraft kan användas till finansiering. Kostnader Kostanden för att ändra kravet i nuvarande ABVA, från att fastighetsägaren ska säkerställa och bekosta skydd mot återströmning till att huvudmannen ska bekosta detta är betydande. Man kommer att behöva ersätta de ca 1500 fastighetsägare som i nuläget bekostat installationen själva. En uppskattning är ca sek per fastighet med vattenmätare och ca sek utan vattenmätare. I beräkningen är det antagit att det är en 50/50 fördelning på installationerna, ca 1,95 till 2,7 miljoner. Totalt ca 8500 hushållsfastigheter i kommunen var av ca 3500 har vattenmätare och ca 5000 saknar vattenmätare. Av dessa 1500 som är klara är ca hälften av varje, totalt återstår 2750 fastigheter med vattenmätare och 4250 utan vattenmätare till en kostnad av 4,4 till 5,5 miljoner till en kostnad av 6,8 till 8,5 miljoner. Totalt uppskattad kostnad för att installera skydd mot återströmning i samtliga hushållsfastigheter; 11,2 till 15,3 miljoner

26 BILAGA 3 KS Beteckning 4 (8) Förslag till åtgärd Förslagen nedan är angivna utan inbördes ordning. Alternativ A Risk Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs 1 med 3 år. Alternativ B 1 Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförandetid för samtliga fastigheter från nu gällande till Genomför en större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, Vattenmätare i alla fastigheter mm. Alternativ C 1 Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförande tid för samtliga fastigheter från nu gällande till Huvudmannen bekostar installation för skydd mot återströmning som inte belastar VA-kollektivet. 2. Vattenmätare Ett kostnadsbaserat taxesystem bygger på att man fördelar den faktiska kostnaden för den allmänna VA-anläggningen likvärdigt på alla fastighetsägare i verksamhetsområdet. I de faktiska kostnaderna för huvudmannen är de flesta fasta kostnader. Om man inför vattenmätare i alla fastigheter och behåller en taxa som till stor del baseras på förbrukning. Kommer Borgholms kommun som har en stod del fritidshus att lägga en oproportionerlig stor del kostanden för den allmänna VA-anläggningen på de som bor permanent. Se utredning från Nämnden för Laholmsbukten VA handling 11 november 2013 och Rapport Nr , Svenskt Vatten Utveckling, Vattenmätare i småhus? Enligt Dom i Svea hovrätt , Mål nr M är det i huvudsak tillgängligheten av den allmänna VA- anläggningen som ska stå till grund för avgiften. Inte alltid den faktiska förbrukningen för den enskilde fastighetsägaren. Generellt kan det anses att den enskilde fastighetsägaren bör kunna påverka den egna vattenförbrukningen och där av kostnaden. Att konstruera ett taxesystem som tar hänsyn till alla dessa parametrar, samtidigt ger en rättvis fördelning är svårbalanserad och kräver ett helt nytt system. Förslag till åtgärd Förslagen nedan är angivna utan inbördes ordning. Risk Alternativ A 1 Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3år.

27 BILAGA 3 KS Beteckning 5 (8) Alternativ B 1 Om huvudmannen ändrar i de grundläggande principer när det gäller debitering och/eller vattenmätning bör en separat utredning göras enbart med detta som uppgift. Kostnaden uppskattas bli betydande för både fastighetsägaren och huvudmannen. Samt att införandetiden förlängs med 3år. 3. Hur har andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. Huvudmannens är skyldig att genomföra en riskbedömning och garantera kravet att leverera vatten som är ändamålsenligt enligt krav från Livsmedelsverket (Lag, LIVSFS 2005:21, LIVSFS 2001:30, LIVSFS 2008:13). Fastighetsägaren ska förhindra att möjlighet till återströmning kan ske från den egna anläggningen till huvudmannens. Ansvaret för detta ligger på den enskilda fastighetsägaren och inte på huvudmannen. Om detta inte installeras anses fastighetens VA-anläggning utgöra en väsentlig risk av huvudmannen. Oavsett om huvudmannen väljer att montera ett återströmningsskydd i vattenmätaren är ansvaret att förhindra återströmning fastighetsägarens. Det inbyggda återströmningsskyddet i vattenmätaren ersätter inte eller överför något ansvar från fastighetsägaren till huvudmannen. När det är ett krav i ABVA gäller att fastighetsägaren är ansvarig för att installera återströmningsskydd. Det som skiljer sig i huvudsak mellan de olika kommunerna i landet är den tekniska lösningen på befintliga fastigheter. Vid befintliga anläggningar finns det två olika huvudspår; - Krav i ABVA att huvudmannen kräver ett separat återströmningsskydd - Inte ett krav i ABVA från huvudmannen att det ska vara kontrollerbart För att ge en överblick samtidigt ge en bild av de olika tekniska lösningarna i länet är följande kommuner upptagna som exempel i utredningen. Återström- Återström- Mätare ningsskydd ningsskydd I alla Kalmar län; som krav Kontrollerbart Fastigheter Borgholm ja ja nej Mörbylånga ja nej ja Emmaboda nej nej ja Hultsfred nej nej ja Högsby nej nej ja Kalmar ja nej ja Nybro nej nej ja Oskarshamn ja ja ja Mönsterås nej nej ja

28 BILAGA 3 KS Beteckning 6 (8) 4. Behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd. De VA-tekniska fördelarna med att installera en vattenmätarkonsol är betydande då man får en given kontrollerbar punkt i fastigheten där huvudmannen och fastighetsägarens ansvar kan fördelas. Även om vattenmätarkonsolen initialt bara innehåller ett återströmningsskydd. Tidigare utredning har påvisat att en stor del av de befintliga VAinstallationerna i fritidshus är av mycket varierande kvalité, se PM från BEAB (Dokument id: doc). Fastighetsägaren ska förhindra möjlighet till att återströmning kan ske från den egna anläggningen till det allmänna VA-anläggning. Detta ska säkerställas oavsett om det finns en konsol eller inte. Det är bara rimligt att installera en konsol om man har för avsikt att mäta vattnet i samtliga fastigheter på grund av kostanden. Förslag till åtgärd Förslagen nedan är angivna utan inbördes ordning. Risk Alternativ A 1 Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3 år. 5 Hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras. Enligt 30 i Lag om allmänna vattentjänstlagen (lag 2006:412) får inte VA-kollektivet belastas med kostnader som inte är nödvändiga för att ordna och driva en VA-anläggning. Om huvudmannen ska bekosta installationer som inte är nödvändiga för VA-kollektivet, kan dessa inte belasta VA-kollektivet. Vidare kan inte skattemedel användas för att finansiering. Medan vinst från övrig affärsverksamhet hos huvudmannen, så som vinst från exempelvis vindkraft kan användas till finansiering. Förslag till åtgärd Risk Alternativ A 0 Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3 år. Ingen ersättning utgår. Alternativ B 0 Om huvudmannen ska bekosta installationen ska finansiering ske med vinst från övrig affärsverksamhet hos huvudmannen, så som vinst från exempelvis vindkraft kan användas till finansiering, se 1. för mera information.

29 BILAGA 3 KS

30 BILAGA 3 KS Beteckning 8 (8) Referenser 1, Rapport Nr , Svenskt Vatten Utveckling, Vattenmätare i småhus? 2. PM från BEAB , Dokument id: PM.doc 3. Rapport från Halmstad. Handlingar+media.pdf 4. Dom Svea Hovrätt Miljööverdomstolen, Rotel 0608, Mål nr: M

31 BILAGA 4 KS

32 BILAGA 5 KS

33 Handlingar BILAGA 6 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Agneta Östberg Diareenhet: Kommunkansliet Datum: Riktning: Alla Status: Alla Notering: meddelande Sekretess: Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening I Avslag på ansökan Agneta Östberg Länsstyrelsen i Kalmar län 2014/ Meddelande KS BESLUT Ansökan om lokala trafikföreskrifter enskilda vägar i Djupvik. 40 km/h årligen under tiden 15 juni - 15 augusti I Revisionsrapport Borgholm Energi, Agneta Östberg KPMG Meddelande KS GRANSKNINGSRAPPORT U Ansökan avveckling södra runsten 9_1 m bilaga mailat MSB Anders Sporrong 2012/ Meddelande KS UTGÅENDE SKRIVELSE Fastighetsförsäljning Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m m) I Arbetsmarknadens utveckling, ungdomsarbetslösheten - september Regionförbundet i Kalmar län Meddelande KS Agneta Östberg RAPPORT I Aktuellt om ensamkommande barn. Vb till socialförvaltningen Migrationsverket och Länsstyrelsen Meddelande KS Agneta Östberg INFORMATION I Information till landets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande barn - utvidgade möjligheter. Vb till socialförvaltningen Migrationsverket och Länsstyrelsen Agneta Östberg Sidan 1 av 2

34 Handlingar BILAGA 6 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Agneta Östberg Diareenhet: Datum: Riktning: Status: Dokumenttyp Notering: Sekretess: Kommunkansliet Alla Alla DELEGERINGSBESLUT Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening I Ansökan om tillstånd för grävning av teleledning Tullgatan Etel Networks Infranet AB Anders Heidenfors Enquist 2014/ Ok från BEAB. Skickad DELEGERINGSBESLUT Delegeringsbeslut mark- och exploateringsstrateg (MEX) Anders Heidnfors- Enquist U Transporttillstånd AB Nybro Gräv & Schakt Marie-Louise Johansson 2014/ Skickat till polisen och Trafikverket. DELEGERINGSBESLUT Lokala trafikföreskrifter 2014 Transporttillstånd U Avtal som medger kommunen rätt att vägvisa cykeltrafik på och i anslutning till väg över fastigheten Stenninge ga 1: för Ölandsleden Underskriven enligt beslut KSAU Jordhamnsvägen samfälighetsförening 2011/ Skickat till vsf - original till ekavd. Kopia till Christer. Cykelturism på Öland - Från fyr till fyr. Ölandsleden U Avtal som medger kommunen rätt att vägvisa cykeltrafik på och i anslutning till väg över Hagelstads vägsamfällighetten för Ölandsleden Undertecknat enl delegation 257/ Hagelstads vägsamf Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Marie-Louise Johansson 2011/ DELEGERINGSBESLUT Cykelturism på Öland - Från fyr till fyr. Ölandsleden Sidan 1 av 1

35 BILAGA 6 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 112 Val av justeringsman. 113 Godkännande av dagordning. 114 Föregående protokoll 115 Restlista 116 Rapport utredning biogasmack. 117 Attestreglemente revidering. 118 Ekonomisk uppföljning. 119 Ekonomisk uppföljning. 120 Rapport från verksamheten. 121 Rapport från Bixia. 122 Övriga frågor. 123 Mötets avslutande. Borgholm Energi Elnät AB Mötets öppnande. 73 Val av justeringsman. 74 Godkännande av dagordning. 75 Föregående mötes protokoll. 76 Restlista. 77 Attestreglemente revidering. 78 Ekonomisk uppföljning 79 Rapport från verksamheten. 80 Övriga frågor. 81 Mötets avslutande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE. 4 För kännedom - Politiska uppdrag - ny C-ledamot och ersättare Dnr 2014/220-116 Länsstyrelsen har utsett följande ledamot och ersättare

KALLELSE. 4 För kännedom - Politiska uppdrag - ny C-ledamot och ersättare Dnr 2014/220-116 Länsstyrelsen har utsett följande ledamot och ersättare Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2014-11-24, klockan 18:30 sammanträdet Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013.

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts ordförande Daniel Nilsson (C) och vice ordförande Marcel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

225 Dnr BEAB 2015/69

225 Dnr BEAB 2015/69 2 (7) 224 Val av justerare Birger Palm (S) utses att med ordföranden justera dagens protokoll. 225 Dnr BEAB 2015/69 Månadsuppföljning per den sista april 2015 Ekonomichef Annika Hermansson redogör för

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 2015-03-31 37-50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 2015-03-31 37-50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) Innan sammanträdet börjar överlämnar ordförande Ilko Corkovic (S) en blomma till avgående ordförande i Borgholm Energi AB Stig Bertilsson (C) som tack för hans arbete under

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) 2015-08-25 130-151

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) 2015-08-25 130-151 Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) Innehållsförteckning: 130 Ändring av dagordningen. 131 Politikerombud för föreningen Sveriges Ekokommuner. 132 Information från verksamheten. 133 Budgetuppföljning, juli

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

87 Dnr 2014/38-805 KS. Information om planerad utveckling av idrottsplatsen, Högby IF.

87 Dnr 2014/38-805 KS. Information om planerad utveckling av idrottsplatsen, Högby IF. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 86 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar om - att den av kommunstyrelsen begärda externa utredningen gällande IVO-rapporten pågår och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar.

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 127 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. Eddie Forsman (M) informerar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (23) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ilko Corkovic (S) framför synpunkter på dagordningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter.

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 123 Dnr 2014/119-253 KS Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. Socialchef Ewa Ekman och IFO-chef Hillevi Österbo har begärt företräde till dagens sammanträde

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

176 Dnr 2013/199-043 KS. Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen.

176 Dnr 2013/199-043 KS. Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) 176 Dnr 2013/199-043 KS Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg föreslår i skrivelse 2013-11-07 kommunstyrelsen att äska

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

61 Dnr 2012/134-212 KS. Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning.

61 Dnr 2012/134-212 KS. Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 61 Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning. 62 Information; Ölands Gymnasium. 63 Information; Borgholms 200-års jubileum. 64 Utdelning 2014; ändring

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer