Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/ KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/ KS ANMÄLAN - Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda arvodesjusteringar till förtroendevalda. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 11, Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att: a. de årliga arvodesjusteringarna för de förtroendevalda beslutas av kommunfullmäktige. b. de årliga arvodesjusteringarnas nivå bestäms utifrån kommunens aktuella ekonomiska situation. Beslut Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Reservation Per Lublin (ÖP) (BILAGA 2) 199 Dnr 2012/ KS ANMÄLAN - Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda kommunmedlemmarnas synpunkter på avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 11, Köpingsvik, före-

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (18) slår i medborgarförslag att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att: - inhämta samtliga kommunmedlemmarnas synpunkter i enlighet med SFS 1991:900; 5 kap 34 som avser framtida avtal med Migrationsverket. Beslut Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Reservation Per Lublin (ÖP) (BILAGA 2) 200 Dnr 2012/ KS ANMÄLAN - Motion (Eddie Forsman M) - Träbyggnadsstrategi. Eddie Forsman (M) föreslår i motion att kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till fullmäktige med förslag till en kommunal träbyggnadsstrategi. Beslut Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 201 Dnr 2012/ KS Interpellation (Bertil Lundgren) till kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande gällande vad de anser kommunen bör göra för att förbättra styrningen, utveckla kvalitetsarbetet m m. Kommunfullmäktige ger Bertil Lundgren (MP) rätt att ställa interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C) och 1:e vice ordförande Eddie Forsman (M) gällande vad de anser kommunen bör göra för att förbättra styrningen, utveckla kvalitetsarbetet m m. Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (18) 202 Dnr 2010/ KS Avsägelse politiskt uppdrag. Pia Holgersson (S) avsäger sig i skrivelse sina politiska uppdrag som ledamot i Kalmarsunds Gymnasieförbund och ordförande i Funktionshinderrådet i Borgholms kommun från och med januari månad Det noteras att kommunstyrelsen tillsätter ordförande i funktionshinderrådet. Socialdemokraterna föreslår Inger Sundbom till ny ledamot och Bo Svantesson till ny ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund. Beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen från Pia Holgersson, utse Inger Sundbom (S), Trosnäsgatan 69, Löttorp, till ny ledamot och Bo Svantesson (S), Alböke Kyrkogata 5, Köpingsvik, till ny ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund fr o m Dnr 2011/ KS Budget 2013, förändring av och tillkommande taxor och avgifter. Kommunstyrelsen noterade i samband med budgetbeslutet att taxor och avgifter, investeringsbudget ska behandlas vid dagens sammanträde. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, vatten- och renhållningschef Jörgen Ljungholm och servicechef Hans Johannesson redogjorde vid kommunstyrelsens sammanträde för förändringar och tillkommande nya taxor. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta förändringar och tillkommande taxor och avgifter enligt förslaget. Vid dagens sammanträde redogör ordförande i Borgholm Energi AB Stig Bertilsson (C) för bolagets förslag till förändrade taxor. Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C) och Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (18) Beslut Kommunfullmäktige beslutar anta förändringar och tillkommande taxor och avgifter 2013 enligt förslag. Reservation Per Lublin (ÖP) (BILAGA 3) 204 Dnr 2011/ KS Investeringsbudget Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta investeringsram om tkr för år 2013, vilket motsvarar kommunens avskrivningar Vidare noterades att detaljerna i investeringsbudgeten behandlas av kommunstyrelsen efter att kommunfullmäktige tagit ställning i ärendet om vilken skola som ska läggas ned på östra sidan. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade ekonomichef Lars Gunnar Fagerberg förslag till investeringsbudget Det noteras att kultur- och fritidsnämnden läggs ned och att den delen av investeringsbudgeten delas upp på utbildningsnämnden (bibliotek) och kommunstyrelsen (kultur och fritid). En lägre investeringsram skulle innebära en positivare förutsättning för likviditeten. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta investeringsram om tkr för år Kommunstyrelsen föreslog , med ändring av sitt beslut , kommunfullmäktige att anta investeringsram om tkr för år Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Eddie Forsman (M) yrkar bifall till förslaget och följande tillägg till beslutet - att investeringar över kronor 2013 skall godkännas av kommunstyrelsen för att ha kontroll på likviditeten, - att alla investeringar är självfinansierade enligt fullmäktigebeslut sedan tidigare. Per Lublin (ÖP) yrkar att hela investeringsramen begränsas till kronor genom att investeringen i skolfastigheter á kronor stryks.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (18) Lisbeth Lennartsson (C) stöder Forsmans tilläggsyrkande. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till investeringsram; kommunstyrelsens tkr och Lublins tkr, samt ett tilläggsyrkande från Forsman. Yrkandena ställs under proposition efter varandra. Proposition - investeringsram Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Lublins förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 38 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår (BILAGA 4) Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt kommunstyrelsens förslag. Proposition - tilläggsyrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandena. Beslut Kommunfullmäktige har därmed med 38 ja, 1 nej och 1 avstår beslutat anta investeringsram om tkr för år att investeringar över kronor 2013 ska godkännas av kommunstyrelsen för att ha kontroll på likviditeten, att alla investeringar är självfinansierade enligt tidigare fullmäktigebeslut. Reservation Per Lublin (ÖP) (BILAGA 5) 205 Dnr 2012/ KS Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att ingå samverkansöverenskommelse med Landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (18) Sedan är kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001:453) står det likalydande: Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen (8a HSL, införd genom lag 2009:979, samt kap 8a SoL, införd genom lag 2009:981). De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på området. Det innebär att det ställs krav på kommun och landsting att ingå formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser om gemensamma mål och övergripande samarbete (prop. 2008/09:193). Överenskommelsen omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal med. Denna överenskommelse är övergripande med syfte att: - Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i enlighet med samverkansöverenskommelsen. - Vara utformad så att den utgör ett paraply för och håller samman de överenskommelser som finns/kommer att finnas kopplade till detta övergripande dokument. - Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning. - Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av samverkansarbetet. - Fastställa rutiner för uppföljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt. Överenskommelsen består bland annat av ett antal utvecklingsprojekt riktade till de prioriterade målgrupperna. Till det arbetet avsätts 350 mkr för Utvecklingsarbetet syftar till att stödja kommuner och landsting i det fortsatta arbetet med att skapa hållbara strukturer för kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av verksamheterna. Arbetet kommer att drivas och samordnas från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) men ska i huvudsak ske ute i kommuner och landsting. Kommuner och landsting som önskar ta del av stimulansmedel ska ansöka senast 15 november måste uppfylla vissa villkor. Bland annat ska åtta av tio kommuner i länet anslutit sig till överenskommelsen för att Kalmar läns landsting ska kunna få beviljade medel. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att ingå samverkansöverenskommelse med Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Vidare beslutade kommunstyrelsen att till socialnämnden framföra vikten av att i likhet med Kalmar kommun

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (18) teckna lokalt styrdokument för riskbruk, missbruk och beroende med Landstinget i Kalmar län. Yrkanden Eva Karlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansöverenskommelse med Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 206 Dnr 2011/ KS Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun. Kommunfullmäktige återremitterade kommunstyrelsens förslag till övergripande vision och verksamhetsmål för omarbetning. Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse omarbetat visionen och målen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att som övergripande Vision 2020 godkänna lydelsen Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, natur- och kulturvärden stärks, att anta följande övergripande verksamhetsmål för Borgholms kommun: Borgholms kommun ska till år 2020 ha ökat till minst invånare Borgholms kommuns företagsklimat ska år 2015 vara bäst i länet och bland de 100 bästa i landet enligt Svenskt Näringsliv. År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som i jämförelsebara kommuner samt i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med övriga kommuner för fossilbränslefri region år Energianvändningen ska minska med 15 % från år 2012 till år 2015 och med 20 % till år Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kundfokus, demokrati, öppenhet, och god service i alla verksamheter. Borgholms kommun ska vara en kommun där alla oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska vara under 4,5 % genom ett hälsofrämjande arbete samt genom ökad delaktighet och inflytande bland medarbetare i verksamheterna. (Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut enligt Lisbeth Lennartssons förslag gällande ordet kundfokus.)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (18) Kommunstyrelsen föreslog , efter proposition, kommunfullmäktige som övergripande Vision 2020 godkänna lydelsen Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, natur- och kulturvärden beaktas, anta följande övergripande verksamhetsmål för Borgholms kommun: Borgholms kommun ska till år 2020 ha ökat till minst invånare Borgholms kommuns företagsklimat ska år 2015 vara bäst i länet och bland de 100 bästa i landet enligt Svenskt Näringsliv. År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som i jämförelsebara kommuner samt i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med övriga kommuner för fossilbränslefri region år Energianvändningen ska minska med 15 % från år 2012 till år 2015 och med 20 % till år Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kundfokus, demokrati, öppenhet, och god service i alla verksamheter. Borgholms kommun ska vara en kommun där alla oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska vara under 4,5 % genom ett hälsofrämjande arbete samt genom ökad delaktighet och inflytande bland medarbetare i verksamheterna. Borgholms kommun ska skapa förutsättningar för bostäder till åretruntboende. Särskild ska ungas behov uppmärksammas. Ilko Corkovic (S), Bengt Jonsson (S), Bo Svantesson (S) och Maria Lindmark (MP)reserverade sig mot beslutet vad gäller ordet kundfokus. Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C) yrkar att punkt 7 ska ändras till Borgholms kommun ska vara en kommun där pojkar och flickor, kvinnor och män oavsett ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Lisbeth Lennartsson (C) yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Ilko Corkovic (S) yrkar att ordet kundfokus i punkt 6 ska bytas ut mot medborgarfokus. Per Lublin (ÖP) yrkar att punkt 6 ska ändras till Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av demokrati, öppenhet, medborgarfokus och god service i alla verksamheter.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (18) Maria Lindmark (MP) yrkar att Visionens första att-sats ska ha formuleringen där kreativitet, natur- och kulturvärden stärks. Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Lennartssons yrkande gällande punkt 7. Bodil Rosengren (-) yrkar att lydelsen i punkt 6 ska ändras till präglas av demokrati, öppenhet, empati och god service i alla verksamheter. Per Lublin (ÖP) biträder Lindmarks yrkande gällande första att-satsen. Mikael Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gällande första att-satsen. Erik Arvidsson (-) ställer sig bakom Corkovics yrkande gällande medborgarfokus. Ulf Lafveskans (V) ställer sig bakom Corkovics yrkande gällande medborgarfokus och Lindmarks yrkande gällande första att-satsen. Ilko Corkovic (S) bifaller Lindmarks yrkande gällande första att-satsen och Lublins yrkande gällande punkt 6. Sune Axelsson (S) yrkar att övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun revideras i början av varje mandatperiod. Maria Lindmark (MP) anslutser sig till Lublins yrkande gällande punkt 6. Ordföranden konstaterar att det utöver kommunstyrelsens förslag finns yrkanden gällande ändrad formulering av första att-satsen, punkt 6 och punkt 7 samt ett tilläggsyrkande gällande revidering. Följande propositionsordning godkänns: 1. Punkt 6 2. Punkt 7 3. Första att-satsen 4. Tilläggsyrkande Proposition - punkt 6 Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Proposition - motförslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser att Lublins förslag ska vara motförslag.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (18) Proposition - huvudomröstning Följande omröstningsproposition godkänns Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Lublins m fl förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 19 nej-röster och 2 avstår (BILAGA 6) Med ordförandens utslagsröst beslutar därmed kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Proposition - punkt 7 Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Kommunfullmäktige ändrar därmed lydelsen i punkt 7. Proposition - första att-satsen Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag beaktas. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Lindmarks förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 19 nej-röster och 2 avstår (BILAGA 7) Med ordförandens utslagsröst beslutar därmed kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Proposition - tilläggsyrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Vision och verksamhetsmål ska därmed revideras i början av varje mandatperiod. Beslut Kommunfullmäktige har därmed med 19 ja, 19 nej och 2 avstår beslutat som övergripande Vision 2020 godkänna lydelsen Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, natur- och kulturvärden beaktas, anta följande övergripande verksamhetsmål för Borgholms kommun: Borgholms kommun ska till år 2020 ha ökat till minst invånare

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (18) Borgholms kommuns företagsklimat ska år 2015 vara bäst i länet och bland de 100 bästa i landet enligt Svenskt Näringsliv. År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som i jämförelsebara kommuner samt i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med övriga kommuner för fossilbränslefri region år Energianvändningen ska minska med 15 % från år 2012 till år 2015 och med 20 % till år Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kundfokus, demokrati, öppenhet, och god service i alla verksamheter Borgholms kommun ska vara en kommun där pojkar och flickor, kvinnor och män oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska vara under 4,5 % genom ett hälsofrämjande arbete samt genom ökad delaktighet och inflytande bland medarbetare i verksamheterna. Borgholms kommun ska skapa förutsättningar för bostäder till åretruntboende. Särskilt ska ungas behov uppmärksammas. visionen och verksamhetsmålen ska revideras i början av varje mandatperiod. Reservation - gällande beslut punkt 6 Ilko Corkovic (S), Gunilla Johansson (S), Bengt Jonsson (S), Anders Johnsson (S), Maria Lindmark (MP), Bodil Rosengren (-), Senad Mujcin (S), Ulf Lafveskans (V), Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S), Bertil Lundgren (MP), Mikael Palmqvist (S), Thomas Wahlqvist (-), Ann-Kristin Forsman (M), Erik Arvidsson (-), Monica Enberg (S), Gunnar Aldestam (S), Birger Palm (S) - gällande beslut första att-satsen Ilko Corkovic (S), Gunilla Johansson (S), Anders Johnsson (S), Maria Lindmark (MP), Sven-Ingvar Nilsson (C), Christina Ateva (C), Bodil Rosengren (-), Senad Mujcin (S), Ulf Lafveskans (V), Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S), Bertil Lundgren (MP), Mikael Palmqvist (S), Thomas Wahlqvist (-), Erik Arvidsson (-), Monica Enberg (S), Gunnar Aldestam (S), Birger Palm (S). - gällande hela beslutet Per Lublin (ÖP (BILAGA 8)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (18) 207 Dnr 2011/ KS Begäran om fyllnadsval till demokratiberedningsgruppen. Centerpartiet begär i skrivelse att kommunfullmäktige utser en ny ordinarie ledamot för Centerpartiet i beredningsgruppen, då tidigare ledamot avsagt sig posten. Centerpartiet föreslår Eva Wahlgren till ny ledamot i gruppen. Beslut Kommunfullmäktige beslutar utse Eva Wahlgren (C) till ny ledamot i demokratiberedningsgruppen. 208 Dnr 2011/ KS Motion (Eddie Forsman (M), Eva Karlström (M) och Mats Axelsson (FP)) samordning av tillståndsgivning. Eddie Forsman (M), Eva Karlström (M) och Mats Axelsson (FP) föreslår i motion kommunfullmäktige att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över möjligheten att flytta alkoholtillståndshanteringen från socialförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden. Motionen remitterades till partigrupperna och remissvar inkom från Socialdemokraterna: Avslag. Centerpartiet: Bifall. Kristdemokraterna: Avslag. ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast och remissvar inkom från Socialnämnden: Ställer sig positiva till motionen. Utredning ska göras gemensamt med berörda förvaltningar. Samhällsbyggnadsnämnden: Att samla tillståndsgivning m m inom en förvaltning skulle kunna effektivisera handläggningen genom att personalen kommer att tillhöra ett större arbetslag. Visserligen med olika lagstiftning men möjlighet till bättre dialog bemötande, samordning och back-up. Vill poängtera att det viktigaste är ett bra och nära samarbete mellan våra handläggare, oavsett om det sker inom en eller mellan två nämnder. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (18) Till kommunstyrelsens sammanträde fanns socialnämndens beslut med förslag att låta alkoholhandläggartjänsten vara kvar under socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade med 7 ja mot 4 nej att återremittera ärendet till ledningsgruppen för vidare utredning av ärendet. Ledningsgruppen föreslog i tjänsteskrivelse att - motionen tillstyrks. Av tjänsteskrivelsen framgår att socialnämnden först var positiva till motionen, men ändrade sig sedan och föreslog avslag. Efter att alkoholhandläggaren nu har sagt upp sig har en förfrågan kommit från socialnämnden om att flytta över arbetsuppgifterna till samhällsbyggnadsnämnden. Alkoholhandläggaren har också arbetat med skuldsanering, dessa ärenden ska dock ligga kvar på socialnämnden. Hanteringen av alkoholärenden är inte en heltidtjänst. Arbetsuppgifterna måste kombineras med andra uppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yrkande Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 209 Dnr 2012/ KS Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda införskaffning av hjärtstartare. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 1, Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige beslutar tillsätta en utredning med syfte att införskaffa ett antal hjärtstartare som kan placeras ut på lämpliga platser inom Borgholms kommun. Kommunfullmäktige tog emot medborgarförslaget och lämnade det till kommunstyrelsen för beredning.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (18) Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att - medborgarförslagslaget anses besvarat med hänvisning till genomförd utredning. - uppdra till ledningsgruppen att besluta om ev inköp av hjärtstartare. - uppmana att befintliga hjärtstartare registreras på webbsidan Av tjänsteskrivelsen framgår det att enligt hjärtstartarregistret finns det i kommunen i dagsläget hjärtstartare placerade på Solliden, Länsförsäkringar Borgholm, HGHK AB Köpingsvik, Alböke Bygdegård och Hornsjöns Pensionat. Efter kontakt med räddningstjänsten, förvaltningarna m fl visar det sig att Vårdstiftelsen har skänkt hjärtstartare till Räddningstjänsten, av vilka brandstationerna i Borgholm, Löttorp och Runsten nu har var sin. Hjärtstartare finns enligt uppgift även i Byxelkroks hamn, sporthallen i Borgholm och i Långlöts kyrka. Ingen av ovanstående är registrerade i hjärtstartarregistret. Under våren har personalavdelningen på förslag av Borgholm Energi AB gjort en mindre utredning avseende eventuellt inköp av hjärtstartare. Av utredningen framgår att enligt offert erbjöds kommunen då att köpa hjärtstartare för kronor/styck (cirkapris ligger mellan kronor beroende på fabrikat). Vid köp om 11 eller flera erbjöds 25 % rabatt vilket skulle ge ett totalpris med bärväska, väggskåp och väggmontage om ca kronor inkl moms. För att tillfredsställa behovet i nuläget skulle kommunen och bolaget behöva köpa in ca 15 hjärtstartare med placering på lokaler/platser som har många besökare exempelvis Åkerbobadet, Åkerbohemmet, Biblioteket i Borgholm, Biblioteket i Runsten, Borgholms Slott, Stadshuset, Turistcentrum Borgholm, Elnäts bil, hamnen i Borgholm. På HLR-rådets (Svenska rådet för hjärt-lungräddning) hemsida framgår att Hjärtoch Lungfonden inom en treårsperiod kommer att placera ut mer än 200 hjärtstartare i gästhamnar och i räddningsbåtar. Det är inte känt om någon av dessa kommer att placeras i Borgholms kommuns gästhamnar. Det finns också möjlighet för föreningar och verksamheter i kommunen att söka bidrag till inköp av hjärtstartare exempelvis hos Vårdstiftelsen och Lions m fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till genomförd utredning, att uppdra till ledningsgruppen att besluta om eventuellt inköp av hjärtstartare, att uppmana alla som har hjärtstartare att registrera dessa på webbsidan Beslut Kommunfullmäktige beslutar

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (18) anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till genomförd utredning , uppdra till ledningsgruppen att besluta om eventuellt inköp av hjärtstartare, uppmana alla som har hjärtstartare att registrera dessa på webbsidan 210 Dnr 2012/ KS Interpellation (Per Lublin) till och svar från utbildningsnämndens och socialnämndens ordförande gällande projekt kyld mat. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva (C) och socialnämndens ordförande Eva Karlström (M): Med vad rätt bryter ni mot den av kommunfullmäktige antagna kostpolicyn där andelen ekologisk och lokalproducerad mat ska öka genom att beställa mat till skolbarn och äldre i Köpingsvik från ett företag som producerar all mat i Västerås. Är det bra reklam för Matlandet Öland att få nedkyld mat i pytsar och platsboxar från Västerås? Utbildningsnämnden ordförande Christina Ateva (C) besvarar interpellationen enligt följande: Detta kommer att testas inom äldreomsorgen i Köpingsvik. Skola och barnomsorg är inte berörda. Socialnämndens ordförande Eva Karlström (M) besvarar interpellationen enligt följande: Du frågar med vad rätt vi bryter mot den kostpolicy som antagits av fullmäktige, det kan jag svara på! Grundorsaken är kostnaden! Nu är läget så att den aktuella kostnaden per portion är orimligt hög. Vi kan inte använda skattemedel till att subventionera matportioner när samma portion med bra näringsvärde går att köpa för en mindre kostnad. Den mellanskillnad som socialförvaltningen får betala tär på budgetkapitalet till det vi behöver mest av allt, resurser i form av vård och omsorg nära den enskilde, vilket är vår huvudsakliga uppgift! Alla vet dessutom vilken stor uppgift vi har med att kostnadsanpassa vår verksamhet, då måste vi använda våra medel med varsamhet. Ser man på leveransen från pilotföretaget så uppfyller den dessutom en del av kostpolicyn som idag inte kan tillgodoses, valet mellan ett stort an-

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (18) tal olika rätter för den enskilde. Helst av allt vill vi moderater se att maten lagas nära den som ska äta. För en dement person kan det vara väldigt välgörande och väcka minnesbilder. Du refererar till Matlandet Öland som jag tycker är fantastiskt, men i dagsläget finns tyvärr ingen leverantör som vi vet kan leverera till ett rimligt pris. Önskedrömmen vore givetvis att om konceptet med kyld mat slår väl ut, få anbud från lokala näringsidkare som kan använda våra fina råvaror och utföra tjänsten. Beslut Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad. 211 Dnr 2012/ KS Delårsrapport 1 januari-30 juni 2012, Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundet beslutade att godkänna delårsrapport 1 januari-30 juni 2012 och sända rapporten till ägarna för kännedom. Delårsrapportens resultat visar ett överskott på kronor. Helårsresultatet är budgeterat till ett överskott på kronor. Regionförbundets prognos för helårsresultatet 2012 bedöms till ett sammanlagt överskott på cirka kronor. Beslut Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 212 Allmänpolitisk debatt. Under den allmänpolitiska debatten lyfts och diskuteras bland annat följande frågor: - befolkningsutvecklingen. - lokalproducerad mat. - olika satsningar i kommunen. - kultur- och fritidsnämndens nedläggning. - politisk samverkan. - organisation och styrning. - önskemål att få en lista med prioriterade frågor till kommunfullmäktige.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (18) Kommunfullmäktiges ordförande tackar för det gångna året och tillönskar, tillsammans med ett flertal ledamöter, alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Ålderman Sune Axelsson (S) tackar ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande samt närvarande tjänstekvinna för året som gått.

19 BILAGA 1 N Ä R V A R O L I S T A KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM Resa km LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE Närvarande medresenär 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 28 6 Mikael Borgström M X Per Lublin ÖP X 8 Bengt Jonsson S X Mikael Larsson C X Sofie Jakobsson KD Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 13 Maria Lindmark MP X Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S X Mats Axelsson FP X Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X Sune Axelsson S X Annette Andreen M Marcel van Luijn X 26 Peder Svensson C X Mikael Almqvist KD X Inger Sundbom S X Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C Eva Wahlgren X Björn Engström M Björn Andreen X Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M X 36 Erik Arvidsson - X Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X Daniel Nilsson C X Jan Erici M X 40 ANTAL NÄRVARANDE 40

20 BILAGA 2 KF o 199

21 BILAGA 3 KF

22 BILAGA 4 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M Marcel van Luijn X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C Eva Wahlgren X 31 Björn Engström M Björn Andreen X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

23 BILAGA 5 KF

24 BILAGA 6 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M Marcel van Luijn X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C Eva Wahlgren X 31 Björn Engström M Björn Andreen X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

25 BILAGA 7 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M Marcel van Luijn X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C Eva Wahlgren X 31 Björn Engström M Björn Andreen X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

26 BILAGA 8 KF

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers.

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(29) 2011-09-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-17 35 ande Kristina Valtersson (c) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Birgitta Lagerlund (m)

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Året 2013 ett viktigt år för framtida möjligheter... 2 Vision... 4 Verksamhetsmål 2013... 5 Kommunstyrelsen... 5 Socialnämnden... 7 Utbildningsnämnden... 8 Samhällsbyggnadsnämnden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer