Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/ KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/ KS ANMÄLAN - Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda arvodesjusteringar till förtroendevalda. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 11, Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att: a. de årliga arvodesjusteringarna för de förtroendevalda beslutas av kommunfullmäktige. b. de årliga arvodesjusteringarnas nivå bestäms utifrån kommunens aktuella ekonomiska situation. Beslut Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Reservation Per Lublin (ÖP) (BILAGA 2) 199 Dnr 2012/ KS ANMÄLAN - Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda kommunmedlemmarnas synpunkter på avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 11, Köpingsvik, före-

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (18) slår i medborgarförslag att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att: - inhämta samtliga kommunmedlemmarnas synpunkter i enlighet med SFS 1991:900; 5 kap 34 som avser framtida avtal med Migrationsverket. Beslut Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Reservation Per Lublin (ÖP) (BILAGA 2) 200 Dnr 2012/ KS ANMÄLAN - Motion (Eddie Forsman M) - Träbyggnadsstrategi. Eddie Forsman (M) föreslår i motion att kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till fullmäktige med förslag till en kommunal träbyggnadsstrategi. Beslut Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 201 Dnr 2012/ KS Interpellation (Bertil Lundgren) till kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande gällande vad de anser kommunen bör göra för att förbättra styrningen, utveckla kvalitetsarbetet m m. Kommunfullmäktige ger Bertil Lundgren (MP) rätt att ställa interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C) och 1:e vice ordförande Eddie Forsman (M) gällande vad de anser kommunen bör göra för att förbättra styrningen, utveckla kvalitetsarbetet m m. Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (18) 202 Dnr 2010/ KS Avsägelse politiskt uppdrag. Pia Holgersson (S) avsäger sig i skrivelse sina politiska uppdrag som ledamot i Kalmarsunds Gymnasieförbund och ordförande i Funktionshinderrådet i Borgholms kommun från och med januari månad Det noteras att kommunstyrelsen tillsätter ordförande i funktionshinderrådet. Socialdemokraterna föreslår Inger Sundbom till ny ledamot och Bo Svantesson till ny ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund. Beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen från Pia Holgersson, utse Inger Sundbom (S), Trosnäsgatan 69, Löttorp, till ny ledamot och Bo Svantesson (S), Alböke Kyrkogata 5, Köpingsvik, till ny ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund fr o m Dnr 2011/ KS Budget 2013, förändring av och tillkommande taxor och avgifter. Kommunstyrelsen noterade i samband med budgetbeslutet att taxor och avgifter, investeringsbudget ska behandlas vid dagens sammanträde. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, vatten- och renhållningschef Jörgen Ljungholm och servicechef Hans Johannesson redogjorde vid kommunstyrelsens sammanträde för förändringar och tillkommande nya taxor. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta förändringar och tillkommande taxor och avgifter enligt förslaget. Vid dagens sammanträde redogör ordförande i Borgholm Energi AB Stig Bertilsson (C) för bolagets förslag till förändrade taxor. Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C) och Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (18) Beslut Kommunfullmäktige beslutar anta förändringar och tillkommande taxor och avgifter 2013 enligt förslag. Reservation Per Lublin (ÖP) (BILAGA 3) 204 Dnr 2011/ KS Investeringsbudget Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta investeringsram om tkr för år 2013, vilket motsvarar kommunens avskrivningar Vidare noterades att detaljerna i investeringsbudgeten behandlas av kommunstyrelsen efter att kommunfullmäktige tagit ställning i ärendet om vilken skola som ska läggas ned på östra sidan. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade ekonomichef Lars Gunnar Fagerberg förslag till investeringsbudget Det noteras att kultur- och fritidsnämnden läggs ned och att den delen av investeringsbudgeten delas upp på utbildningsnämnden (bibliotek) och kommunstyrelsen (kultur och fritid). En lägre investeringsram skulle innebära en positivare förutsättning för likviditeten. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta investeringsram om tkr för år Kommunstyrelsen föreslog , med ändring av sitt beslut , kommunfullmäktige att anta investeringsram om tkr för år Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Eddie Forsman (M) yrkar bifall till förslaget och följande tillägg till beslutet - att investeringar över kronor 2013 skall godkännas av kommunstyrelsen för att ha kontroll på likviditeten, - att alla investeringar är självfinansierade enligt fullmäktigebeslut sedan tidigare. Per Lublin (ÖP) yrkar att hela investeringsramen begränsas till kronor genom att investeringen i skolfastigheter á kronor stryks.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (18) Lisbeth Lennartsson (C) stöder Forsmans tilläggsyrkande. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till investeringsram; kommunstyrelsens tkr och Lublins tkr, samt ett tilläggsyrkande från Forsman. Yrkandena ställs under proposition efter varandra. Proposition - investeringsram Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Lublins förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 38 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår (BILAGA 4) Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt kommunstyrelsens förslag. Proposition - tilläggsyrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandena. Beslut Kommunfullmäktige har därmed med 38 ja, 1 nej och 1 avstår beslutat anta investeringsram om tkr för år att investeringar över kronor 2013 ska godkännas av kommunstyrelsen för att ha kontroll på likviditeten, att alla investeringar är självfinansierade enligt tidigare fullmäktigebeslut. Reservation Per Lublin (ÖP) (BILAGA 5) 205 Dnr 2012/ KS Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att ingå samverkansöverenskommelse med Landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (18) Sedan är kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001:453) står det likalydande: Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen (8a HSL, införd genom lag 2009:979, samt kap 8a SoL, införd genom lag 2009:981). De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på området. Det innebär att det ställs krav på kommun och landsting att ingå formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser om gemensamma mål och övergripande samarbete (prop. 2008/09:193). Överenskommelsen omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal med. Denna överenskommelse är övergripande med syfte att: - Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i enlighet med samverkansöverenskommelsen. - Vara utformad så att den utgör ett paraply för och håller samman de överenskommelser som finns/kommer att finnas kopplade till detta övergripande dokument. - Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning. - Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av samverkansarbetet. - Fastställa rutiner för uppföljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt. Överenskommelsen består bland annat av ett antal utvecklingsprojekt riktade till de prioriterade målgrupperna. Till det arbetet avsätts 350 mkr för Utvecklingsarbetet syftar till att stödja kommuner och landsting i det fortsatta arbetet med att skapa hållbara strukturer för kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av verksamheterna. Arbetet kommer att drivas och samordnas från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) men ska i huvudsak ske ute i kommuner och landsting. Kommuner och landsting som önskar ta del av stimulansmedel ska ansöka senast 15 november måste uppfylla vissa villkor. Bland annat ska åtta av tio kommuner i länet anslutit sig till överenskommelsen för att Kalmar läns landsting ska kunna få beviljade medel. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att ingå samverkansöverenskommelse med Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Vidare beslutade kommunstyrelsen att till socialnämnden framföra vikten av att i likhet med Kalmar kommun

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (18) teckna lokalt styrdokument för riskbruk, missbruk och beroende med Landstinget i Kalmar län. Yrkanden Eva Karlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansöverenskommelse med Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 206 Dnr 2011/ KS Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun. Kommunfullmäktige återremitterade kommunstyrelsens förslag till övergripande vision och verksamhetsmål för omarbetning. Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse omarbetat visionen och målen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att som övergripande Vision 2020 godkänna lydelsen Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, natur- och kulturvärden stärks, att anta följande övergripande verksamhetsmål för Borgholms kommun: Borgholms kommun ska till år 2020 ha ökat till minst invånare Borgholms kommuns företagsklimat ska år 2015 vara bäst i länet och bland de 100 bästa i landet enligt Svenskt Näringsliv. År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som i jämförelsebara kommuner samt i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med övriga kommuner för fossilbränslefri region år Energianvändningen ska minska med 15 % från år 2012 till år 2015 och med 20 % till år Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kundfokus, demokrati, öppenhet, och god service i alla verksamheter. Borgholms kommun ska vara en kommun där alla oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska vara under 4,5 % genom ett hälsofrämjande arbete samt genom ökad delaktighet och inflytande bland medarbetare i verksamheterna. (Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut enligt Lisbeth Lennartssons förslag gällande ordet kundfokus.)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (18) Kommunstyrelsen föreslog , efter proposition, kommunfullmäktige som övergripande Vision 2020 godkänna lydelsen Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, natur- och kulturvärden beaktas, anta följande övergripande verksamhetsmål för Borgholms kommun: Borgholms kommun ska till år 2020 ha ökat till minst invånare Borgholms kommuns företagsklimat ska år 2015 vara bäst i länet och bland de 100 bästa i landet enligt Svenskt Näringsliv. År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som i jämförelsebara kommuner samt i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med övriga kommuner för fossilbränslefri region år Energianvändningen ska minska med 15 % från år 2012 till år 2015 och med 20 % till år Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kundfokus, demokrati, öppenhet, och god service i alla verksamheter. Borgholms kommun ska vara en kommun där alla oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska vara under 4,5 % genom ett hälsofrämjande arbete samt genom ökad delaktighet och inflytande bland medarbetare i verksamheterna. Borgholms kommun ska skapa förutsättningar för bostäder till åretruntboende. Särskild ska ungas behov uppmärksammas. Ilko Corkovic (S), Bengt Jonsson (S), Bo Svantesson (S) och Maria Lindmark (MP)reserverade sig mot beslutet vad gäller ordet kundfokus. Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C) yrkar att punkt 7 ska ändras till Borgholms kommun ska vara en kommun där pojkar och flickor, kvinnor och män oavsett ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Lisbeth Lennartsson (C) yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Ilko Corkovic (S) yrkar att ordet kundfokus i punkt 6 ska bytas ut mot medborgarfokus. Per Lublin (ÖP) yrkar att punkt 6 ska ändras till Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av demokrati, öppenhet, medborgarfokus och god service i alla verksamheter.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (18) Maria Lindmark (MP) yrkar att Visionens första att-sats ska ha formuleringen där kreativitet, natur- och kulturvärden stärks. Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Lennartssons yrkande gällande punkt 7. Bodil Rosengren (-) yrkar att lydelsen i punkt 6 ska ändras till präglas av demokrati, öppenhet, empati och god service i alla verksamheter. Per Lublin (ÖP) biträder Lindmarks yrkande gällande första att-satsen. Mikael Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gällande första att-satsen. Erik Arvidsson (-) ställer sig bakom Corkovics yrkande gällande medborgarfokus. Ulf Lafveskans (V) ställer sig bakom Corkovics yrkande gällande medborgarfokus och Lindmarks yrkande gällande första att-satsen. Ilko Corkovic (S) bifaller Lindmarks yrkande gällande första att-satsen och Lublins yrkande gällande punkt 6. Sune Axelsson (S) yrkar att övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun revideras i början av varje mandatperiod. Maria Lindmark (MP) anslutser sig till Lublins yrkande gällande punkt 6. Ordföranden konstaterar att det utöver kommunstyrelsens förslag finns yrkanden gällande ändrad formulering av första att-satsen, punkt 6 och punkt 7 samt ett tilläggsyrkande gällande revidering. Följande propositionsordning godkänns: 1. Punkt 6 2. Punkt 7 3. Första att-satsen 4. Tilläggsyrkande Proposition - punkt 6 Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Proposition - motförslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser att Lublins förslag ska vara motförslag.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (18) Proposition - huvudomröstning Följande omröstningsproposition godkänns Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Lublins m fl förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 19 nej-röster och 2 avstår (BILAGA 6) Med ordförandens utslagsröst beslutar därmed kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Proposition - punkt 7 Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Kommunfullmäktige ändrar därmed lydelsen i punkt 7. Proposition - första att-satsen Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag beaktas. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Lindmarks förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 19 nej-röster och 2 avstår (BILAGA 7) Med ordförandens utslagsröst beslutar därmed kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Proposition - tilläggsyrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Vision och verksamhetsmål ska därmed revideras i början av varje mandatperiod. Beslut Kommunfullmäktige har därmed med 19 ja, 19 nej och 2 avstår beslutat som övergripande Vision 2020 godkänna lydelsen Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, natur- och kulturvärden beaktas, anta följande övergripande verksamhetsmål för Borgholms kommun: Borgholms kommun ska till år 2020 ha ökat till minst invånare

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (18) Borgholms kommuns företagsklimat ska år 2015 vara bäst i länet och bland de 100 bästa i landet enligt Svenskt Näringsliv. År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som i jämförelsebara kommuner samt i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med övriga kommuner för fossilbränslefri region år Energianvändningen ska minska med 15 % från år 2012 till år 2015 och med 20 % till år Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kundfokus, demokrati, öppenhet, och god service i alla verksamheter Borgholms kommun ska vara en kommun där pojkar och flickor, kvinnor och män oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska vara under 4,5 % genom ett hälsofrämjande arbete samt genom ökad delaktighet och inflytande bland medarbetare i verksamheterna. Borgholms kommun ska skapa förutsättningar för bostäder till åretruntboende. Särskilt ska ungas behov uppmärksammas. visionen och verksamhetsmålen ska revideras i början av varje mandatperiod. Reservation - gällande beslut punkt 6 Ilko Corkovic (S), Gunilla Johansson (S), Bengt Jonsson (S), Anders Johnsson (S), Maria Lindmark (MP), Bodil Rosengren (-), Senad Mujcin (S), Ulf Lafveskans (V), Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S), Bertil Lundgren (MP), Mikael Palmqvist (S), Thomas Wahlqvist (-), Ann-Kristin Forsman (M), Erik Arvidsson (-), Monica Enberg (S), Gunnar Aldestam (S), Birger Palm (S) - gällande beslut första att-satsen Ilko Corkovic (S), Gunilla Johansson (S), Anders Johnsson (S), Maria Lindmark (MP), Sven-Ingvar Nilsson (C), Christina Ateva (C), Bodil Rosengren (-), Senad Mujcin (S), Ulf Lafveskans (V), Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S), Bertil Lundgren (MP), Mikael Palmqvist (S), Thomas Wahlqvist (-), Erik Arvidsson (-), Monica Enberg (S), Gunnar Aldestam (S), Birger Palm (S). - gällande hela beslutet Per Lublin (ÖP (BILAGA 8)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (18) 207 Dnr 2011/ KS Begäran om fyllnadsval till demokratiberedningsgruppen. Centerpartiet begär i skrivelse att kommunfullmäktige utser en ny ordinarie ledamot för Centerpartiet i beredningsgruppen, då tidigare ledamot avsagt sig posten. Centerpartiet föreslår Eva Wahlgren till ny ledamot i gruppen. Beslut Kommunfullmäktige beslutar utse Eva Wahlgren (C) till ny ledamot i demokratiberedningsgruppen. 208 Dnr 2011/ KS Motion (Eddie Forsman (M), Eva Karlström (M) och Mats Axelsson (FP)) samordning av tillståndsgivning. Eddie Forsman (M), Eva Karlström (M) och Mats Axelsson (FP) föreslår i motion kommunfullmäktige att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över möjligheten att flytta alkoholtillståndshanteringen från socialförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden. Motionen remitterades till partigrupperna och remissvar inkom från Socialdemokraterna: Avslag. Centerpartiet: Bifall. Kristdemokraterna: Avslag. ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast och remissvar inkom från Socialnämnden: Ställer sig positiva till motionen. Utredning ska göras gemensamt med berörda förvaltningar. Samhällsbyggnadsnämnden: Att samla tillståndsgivning m m inom en förvaltning skulle kunna effektivisera handläggningen genom att personalen kommer att tillhöra ett större arbetslag. Visserligen med olika lagstiftning men möjlighet till bättre dialog bemötande, samordning och back-up. Vill poängtera att det viktigaste är ett bra och nära samarbete mellan våra handläggare, oavsett om det sker inom en eller mellan två nämnder. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (18) Till kommunstyrelsens sammanträde fanns socialnämndens beslut med förslag att låta alkoholhandläggartjänsten vara kvar under socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade med 7 ja mot 4 nej att återremittera ärendet till ledningsgruppen för vidare utredning av ärendet. Ledningsgruppen föreslog i tjänsteskrivelse att - motionen tillstyrks. Av tjänsteskrivelsen framgår att socialnämnden först var positiva till motionen, men ändrade sig sedan och föreslog avslag. Efter att alkoholhandläggaren nu har sagt upp sig har en förfrågan kommit från socialnämnden om att flytta över arbetsuppgifterna till samhällsbyggnadsnämnden. Alkoholhandläggaren har också arbetat med skuldsanering, dessa ärenden ska dock ligga kvar på socialnämnden. Hanteringen av alkoholärenden är inte en heltidtjänst. Arbetsuppgifterna måste kombineras med andra uppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yrkande Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 209 Dnr 2012/ KS Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda införskaffning av hjärtstartare. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 1, Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige beslutar tillsätta en utredning med syfte att införskaffa ett antal hjärtstartare som kan placeras ut på lämpliga platser inom Borgholms kommun. Kommunfullmäktige tog emot medborgarförslaget och lämnade det till kommunstyrelsen för beredning.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (18) Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att - medborgarförslagslaget anses besvarat med hänvisning till genomförd utredning. - uppdra till ledningsgruppen att besluta om ev inköp av hjärtstartare. - uppmana att befintliga hjärtstartare registreras på webbsidan Av tjänsteskrivelsen framgår det att enligt hjärtstartarregistret finns det i kommunen i dagsläget hjärtstartare placerade på Solliden, Länsförsäkringar Borgholm, HGHK AB Köpingsvik, Alböke Bygdegård och Hornsjöns Pensionat. Efter kontakt med räddningstjänsten, förvaltningarna m fl visar det sig att Vårdstiftelsen har skänkt hjärtstartare till Räddningstjänsten, av vilka brandstationerna i Borgholm, Löttorp och Runsten nu har var sin. Hjärtstartare finns enligt uppgift även i Byxelkroks hamn, sporthallen i Borgholm och i Långlöts kyrka. Ingen av ovanstående är registrerade i hjärtstartarregistret. Under våren har personalavdelningen på förslag av Borgholm Energi AB gjort en mindre utredning avseende eventuellt inköp av hjärtstartare. Av utredningen framgår att enligt offert erbjöds kommunen då att köpa hjärtstartare för kronor/styck (cirkapris ligger mellan kronor beroende på fabrikat). Vid köp om 11 eller flera erbjöds 25 % rabatt vilket skulle ge ett totalpris med bärväska, väggskåp och väggmontage om ca kronor inkl moms. För att tillfredsställa behovet i nuläget skulle kommunen och bolaget behöva köpa in ca 15 hjärtstartare med placering på lokaler/platser som har många besökare exempelvis Åkerbobadet, Åkerbohemmet, Biblioteket i Borgholm, Biblioteket i Runsten, Borgholms Slott, Stadshuset, Turistcentrum Borgholm, Elnäts bil, hamnen i Borgholm. På HLR-rådets (Svenska rådet för hjärt-lungräddning) hemsida framgår att Hjärtoch Lungfonden inom en treårsperiod kommer att placera ut mer än 200 hjärtstartare i gästhamnar och i räddningsbåtar. Det är inte känt om någon av dessa kommer att placeras i Borgholms kommuns gästhamnar. Det finns också möjlighet för föreningar och verksamheter i kommunen att söka bidrag till inköp av hjärtstartare exempelvis hos Vårdstiftelsen och Lions m fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till genomförd utredning, att uppdra till ledningsgruppen att besluta om eventuellt inköp av hjärtstartare, att uppmana alla som har hjärtstartare att registrera dessa på webbsidan Beslut Kommunfullmäktige beslutar

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (18) anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till genomförd utredning , uppdra till ledningsgruppen att besluta om eventuellt inköp av hjärtstartare, uppmana alla som har hjärtstartare att registrera dessa på webbsidan Dnr 2012/ KS Interpellation (Per Lublin) till och svar från utbildningsnämndens och socialnämndens ordförande gällande projekt kyld mat. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva (C) och socialnämndens ordförande Eva Karlström (M): Med vad rätt bryter ni mot den av kommunfullmäktige antagna kostpolicyn där andelen ekologisk och lokalproducerad mat ska öka genom att beställa mat till skolbarn och äldre i Köpingsvik från ett företag som producerar all mat i Västerås. Är det bra reklam för Matlandet Öland att få nedkyld mat i pytsar och platsboxar från Västerås? Utbildningsnämnden ordförande Christina Ateva (C) besvarar interpellationen enligt följande: Detta kommer att testas inom äldreomsorgen i Köpingsvik. Skola och barnomsorg är inte berörda. Socialnämndens ordförande Eva Karlström (M) besvarar interpellationen enligt följande: Du frågar med vad rätt vi bryter mot den kostpolicy som antagits av fullmäktige, det kan jag svara på! Grundorsaken är kostnaden! Nu är läget så att den aktuella kostnaden per portion är orimligt hög. Vi kan inte använda skattemedel till att subventionera matportioner när samma portion med bra näringsvärde går att köpa för en mindre kostnad. Den mellanskillnad som socialförvaltningen får betala tär på budgetkapitalet till det vi behöver mest av allt, resurser i form av vård och omsorg nära den enskilde, vilket är vår huvudsakliga uppgift! Alla vet dessutom vilken stor uppgift vi har med att kostnadsanpassa vår verksamhet, då måste vi använda våra medel med varsamhet. Ser man på leveransen från pilotföretaget så uppfyller den dessutom en del av kostpolicyn som idag inte kan tillgodoses, valet mellan ett stort an-

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (18) tal olika rätter för den enskilde. Helst av allt vill vi moderater se att maten lagas nära den som ska äta. För en dement person kan det vara väldigt välgörande och väcka minnesbilder. Du refererar till Matlandet Öland som jag tycker är fantastiskt, men i dagsläget finns tyvärr ingen leverantör som vi vet kan leverera till ett rimligt pris. Önskedrömmen vore givetvis att om konceptet med kyld mat slår väl ut, få anbud från lokala näringsidkare som kan använda våra fina råvaror och utföra tjänsten. Beslut Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad. 211 Dnr 2012/ KS Delårsrapport 1 januari-30 juni 2012, Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundet beslutade att godkänna delårsrapport 1 januari-30 juni 2012 och sända rapporten till ägarna för kännedom. Delårsrapportens resultat visar ett överskott på kronor. Helårsresultatet är budgeterat till ett överskott på kronor. Regionförbundets prognos för helårsresultatet 2012 bedöms till ett sammanlagt överskott på cirka kronor. Beslut Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 212 Allmänpolitisk debatt. Under den allmänpolitiska debatten lyfts och diskuteras bland annat följande frågor: - befolkningsutvecklingen. - lokalproducerad mat. - olika satsningar i kommunen. - kultur- och fritidsnämndens nedläggning. - politisk samverkan. - organisation och styrning. - önskemål att få en lista med prioriterade frågor till kommunfullmäktige.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (18) Kommunfullmäktiges ordförande tackar för det gångna året och tillönskar, tillsammans med ett flertal ledamöter, alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Ålderman Sune Axelsson (S) tackar ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande samt närvarande tjänstekvinna för året som gått.

19 BILAGA 1 N Ä R V A R O L I S T A KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM Resa km LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE Närvarande medresenär 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 28 6 Mikael Borgström M X Per Lublin ÖP X 8 Bengt Jonsson S X Mikael Larsson C X Sofie Jakobsson KD Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 13 Maria Lindmark MP X Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S X Mats Axelsson FP X Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X Sune Axelsson S X Annette Andreen M Marcel van Luijn X 26 Peder Svensson C X Mikael Almqvist KD X Inger Sundbom S X Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C Eva Wahlgren X Björn Engström M Björn Andreen X Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M X 36 Erik Arvidsson - X Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X Daniel Nilsson C X Jan Erici M X 40 ANTAL NÄRVARANDE 40

20 BILAGA 2 KF o 199

21 BILAGA 3 KF

22 BILAGA 4 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M Marcel van Luijn X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C Eva Wahlgren X 31 Björn Engström M Björn Andreen X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

23 BILAGA 5 KF

24 BILAGA 6 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M Marcel van Luijn X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C Eva Wahlgren X 31 Björn Engström M Björn Andreen X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

25 BILAGA 7 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 1 Ilko Corkovic S X 2 Lisbeth Lennartsson C X 3 Eddie Forsman M X 4 Pia Holgersson S Gunilla Johansson X 5 Stig Bertilsson C X 6 Mikael Borgström M X 7 Per Lublin ÖP X 8 Bengt Jonsson S X 9 Mikael Larsson C X 11 Sofie Jakobsson KD Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 13 Maria Lindmark MP X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 15 Eva Karlström M X 17 Christina Ateva C X 18 Bodil Rosengren - X 19 Peter Bengtsson M X 20 Senad Mujcin S X 21 Mats Axelsson FP X 22 Lillebill Grähs C Lennart Olsson X 23 Ulf Lafveskans V X 24 Sune Axelsson S X 25 Annette Andreen M Marcel van Luijn X 26 Peder Svensson C X 27 Mikael Almqvist KD X 28 Inger Sundbom S X 29 Bertil Lundgren MP X 30 Tore Johnsson C Eva Wahlgren X 31 Björn Engström M Björn Andreen X 32 Mikael Palmqvist S X 33 Thomas Wahlqvist - X 35 Ann-Kristin Forsman M X 36 Erik Arvidsson - X 37 Monica Enberg S X 38 Elisabeth Svensson C X 39 Siw Nilsson M X 40 Gunnar Aldestam S X 41 Mats Karlsson C X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

26 BILAGA 8 KF

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 121 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 122 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013.

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts ordförande Daniel Nilsson (C) och vice ordförande Marcel

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Innan sammanträdets början, framför ordförande Jan Erici (M) kommunfullmäktiges tack till Rolf Nilsson för den positiva nyhetsbevakning som han förmedlat under sina 41

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (19) 108 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 109 Godkännande av dagordning. Yrkanden Per Lublin (ÖP) yrkar att dagordningen ska

Läs mer

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 118 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 119 Godkännande av dagordning. Ordföranden meddelar att ärende 11: Tre enkla frågor från Inger

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 123 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 124 Godkännande av dagordningen. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande förändringar

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (23) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ilko Corkovic (S) framför synpunkter på dagordningens

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) I samband med sammanträdet informeras ledamöterna om att Bodil Rosengren, Thomas Wahlqvist och Jan Erik Svantesson kommer att fortsätta sina politiska uppdrag utan partipolitisk

Läs mer

2011-05-16 55-67. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-05-16 55-67. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 55 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 56 Godkännande av dagordning. Ordföranden informerar om följande ändringar i dagordningen.

Läs mer

Ordföranden ger då Lublin en tillsägelse att avsluta inspelningen och montera ned utrustingen om inte kommer han att visas ut från sammanträdet.

Ordföranden ger då Lublin en tillsägelse att avsluta inspelningen och montera ned utrustingen om inte kommer han att visas ut från sammanträdet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Efter att sammanträdet öppnats konstaterar ordföranden att ledamoten Per Lublin (ÖP) har för avsikt att filma och spela in sammanträdet och enligt Lublins egen utsago lägga

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 3 Dnr 2010/ KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 3 Dnr 2010/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (23) 1 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 2 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 3

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (19) 18 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 19 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande förändringar

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning 183 Godkännande av kungörelse. 184 Godkännande av dagordning 185 Politiskt uppdrag 2015-2018; Ny M-ersättare, kommunfullmäktige. 186 Begäran om tilläggsbudget;

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-07-04 ON 2012/0087 0480-45 35 05 Omsorgsnämnden Samverkansöverenskommelse med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

Borghotm, klockan 19'00-.22'25 : Enligt bilagd närvarolista (B: ILAGA } ]ohansson, sekreterare. Plarie- Louise. Frick, kommunchef

Borghotm, klockan 19'00-.22'25 : Enligt bilagd närvarolista (B: ILAGA } ]ohansson, sekreterare. Plarie- Louise. Frick, kommunchef KOMMUN M U NFU LLMAKTIGE KOM Övriga närvarande ]ohansson, sekreterare Plarie- Louise Frick, kommunchef Lars sid 1 (28) SANNANTRADESPROTOKOLL Sam anträd esdatum P ar a.g rafe.r m att: justera Maria Lindmark.och

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: BORGHOLM Plats: Länsstyrelsens utbildningslokal Dnr: 201-4379-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 162 Godkännande av kungörelsen 163 Godkännande av dagordning 164 ANMÄLAN; Interpellation (Hans

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-11-24 212-230 212 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 213 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 134 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 135 Godkännande av dagordning. Ordföranden informerar om två inkomna extraärenden; Delårsrapport

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 231 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 232 Godkännande av dagordning. Ordförande Eva-Lena Israelsson informerar om följande

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering.

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 1 Dnr 2014/187-556 KS Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-12 190 att uppdra till ekonomiavdelningen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015, 27 2 * Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget, 28 3-5 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun.

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 204 Information. Kommunchef Christina Madeling bjöd 2013-09-16 in till Samverkansmöte angående asylförläggningar i Borgholms kommun. Inbjudna var Migrationsverket, länsstyrelsen,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) Innehållsförteckning 18 Godkännande av kungörelse. 19 Godkännande av dagordning. 20 Politiska uppdrag 2014-2018 ny SD-ledamot och ersättare. 21 Avsägelse politiskt uppdrag;

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 88 Godkännande av kungörelse. 89 Godkännande av dagordning. 90 Interpellation (Per Lublin nöp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer