Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris 2013."

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommuns kulturpris Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts ordförande Daniel Nilsson (C) och vice ordförande Marcel van Luijn (M) delar ut priset till Pelle Frylestam med motiveringen: Pelle Frylestam är en skicklig entreprenör i kultursektorn. Han driver sedan ett antal år Galleri Svalan och äger numera även Borgholms Bio. Pelle lyckas förena kvalitet och förnyelse med tradition, vilket uppskattas av både konstnärerna och konst- och kulturpubliken. Föra att väcka konst- och kulturintresset hos kommunens barn och unga samarbetar han med skolorna. Pelle Frylestam tackar för priset. 161 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 162 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden och ändring av dagordningen: ANMÄLAN Motion Medborgarfokus istället för Kundfokus. ANMÄLAN Motion ökad öppenhet. ANMÄLAN tre interpellationer. Ärende 15 Förslag om återtagande av uppdrag gällande ägardirektiv flytttas fram och behandlas efter ärende 7. Beslut Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående tillkommande ärenden och förändring.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (18) 163 Allmänhetens frågestund. Olof Hammarsten ställer frågor om isbanan i Löttorp. Lisbeth Lennartsson (C) besvarar frågorna. Grete Wilke ställer fem frågor om Borgholm Energi AB:s tillblivelse och förhållandet med kommunen och bolaget. Stig Bertilsson (C) besvarar frågorna. 164 Information om kommunens värdegrundsarbete. Ordförande Jan Erici (M) och kommunchef Christina Madeling hälsar författaren Anders Hanson välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde för att informera fullmäktiges ledamöter om det värdegrundsarbete som påbörjats i kommunen. Kommunens chefer kommer att ha en heldagsutbildning i värdegrundsarbete och värdeskapande ledarskap med Anders Hanson som föreläsare. Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor som besvaras av Anders Hanson. 165 Dnr 2013/ KS Skattesats Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att skattesatsen för år 2014 ska vara oförändrad 21:58 kronor/skattekrona. Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t skattesatsen för år 2014 ska vara oförändrad 21:58 kronor/skattekrona.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (18) 166 Dnr 2013/ KS Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg föreslår i skrivelse kommunstyrelsen att äska om medel för att täcka underskottet som är prognostiserat till 7 Mkr för år Underskottet beror till största del av kostnader för teknisk service, såsom snöröjning och hamnverksamhet, samt badhusavtal. Kommunstyrelsen beslutade med omedelbar justering att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudgetering med 7 Mkr för att täcka underskottet för år Yrkanden Per Lublin (ÖP) yrkar avslag på äskandet. Lisbeth Lennartsson (C) yrkar, i egenskap av kommunfullmäktigeledamot, avslag på äskandet. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t avslå kommunstyrelsens äskande om tilläggsbudgetering. 167 Dnr 2013/ KS Äskande om tilläggsbudgetering 2013, socialnämnden. Socialnämnden beslutade att hos kommunfullmäktige äska om 13 Mkr i tilläggsbudgetering för att täcka årets prognostiserade underskott. Kommunstyrelsen överlämnade , med omedelbar justering, socialnämndens äskande om 13 Mkr i tilläggsbudgetering 2013 till kommunfullmäktige för beslut. Yrkanden Eva Karlström (M) yrkar, i egenskap av kommunfullmäktigeledamot, avslag på äskandet. Bodil Rosengren (-) yrkar som ledamot i socialnämnden att kommunfullmäktige beviljar de 13 miljonerna till socialnämnden, så att nollställning äntligen kan ske inför nytt budgetår Använd AFA-pengarna istället, för att täcka upp underskottet och lägg till resten. Ulf Lafveskans (V) stöder Rosengrens förslag.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (18) Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till socialnämndens äskande. Ordföranden konstaterar att det finns bifalls- och avslagsyrkande, samt Rosengrens tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som avslår äskandet röstar ja. Den som bifaller detsamma röstar nej. Vid omröstningen avges 22 ja-röster, 16 nej-röster och 1 ledamot avstår från att rösta (BILAGA 2) Ordföranden konstaterar att i och med avslaget faller Rosengrens tilläggsyrkande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar med 22 ja mot 16 nej och 1 avstår a t t avslå socialnämndens äskande om tilläggsbudgetering. Reservation mot beslutet Per Lublin (ÖP) (BILAGA 3) 168 Dnr 2012/ KS Förslag - återtagande av uppdrag gällande ägardirektiv för Borgholm Energi AB. Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse meddelat demokratiberedningsgruppen att uppdraget gällande ägardirektivet återtas gav kommunfullmäktige Beredningsgruppen för översyn av nämndorganisationen (Demokratiberedningsgruppen) i uppdrag att bland annat se över ägardirektiv och kontakten mellan Borgholm Energi och kommunen lämnade kommunfullmäktige en motion gällande återförande av skattefinansierade verksamheterna till kommunen till gruppen för beredning Lämnade beredningsgruppen ett förslag till nya ägardirektiv Antogs förslaget av kommunfullmäktige och i samma paragraf beslutade fullmäktige att ägardirektiven skulle lämnas för juridisk bedömning bl a med anledning av lagändring enligt SKL Cirkulär 2012:50. Detta ägardirektiv har inte antagits av bolagsstämman för bolagen eftersom genomförd juridisk bedömning av två oberoende juristfirmor resulterade i flera synpunkter på förslagets laglighet. Detta ägardirektiv gäller alltså inte, utan det är ägardirektivet från som gäller.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (18) Bedömde fullmäktiges presidium, efter genomförd juridisk bedömning, att beslutet gällande antagandet av ägardirektivet skulle återtas återremitterades ägardirektiven till gruppen för omarbetning uppdrog demokratiberedningsgruppen till kommunchefen, ekonomichefen samt vd att göra en översyn av ägardirektiven m a a SKL cirkulär 2012: Vid återrapportering till fullmäktige meddelar ordföranden i gruppen att de avvaktar revideringen av ägardirektiven tills uppdrag att göra översyn återredovisats redovisar kommunchef och ekonomichef förslag på nya ägardirektiv till demokrati-beredningsgruppen skickas ägardirektiven skriftligt till gruppen Återlämnade gruppen motionen gällande återförande av teknisk service, för slutlig politisk behandling inför ev översyn. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogjorde vid kommunstyrelsens sammanträde för ärendet. Det noterades att nya ägardirektiv bör godkännas snarast av bolagsstämman. Kommunstyrelsen överlämnade till kommunfullmäktige att besluta om återtagande av uppdrag. Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg för SKL:s rekommendationer, lagändringen och förslag på ägardirektiv. Yrkanden Ulf Lafveskans (V) och Per Lublin (ÖP) avslår presidiets förslag. Eddie Forsman (M) yrkar att tjänstemännen får i uppdrag att lägga fram förslag på ägardirektiv till demokratigruppen. Gunnar Aldestam (S) och Lisbeth Lennartsson (C) stöder Forsmans yrkande. Ilko Corkovic (S) stöder Forsmans yrkande med tillägg att yrkandet ska förses med slutdatum. Ordföranden konstaterar att det finns avslagsyrkande och yrkande om uppdrag till tjänstemännen att ta fram förslag. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller Forsmans yrkande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t ge tjänstemännen i uppdrag att lägga fram förslag på ägardirektiv till demokratigruppen för slutlig behandling i kommunstyrelsen vid februarisammanträdet 2014, beslut i kommunfullmäktige vid marssammanträdet 2014 samt slutligen antas vid Borgholms Energi AB:s bolagsstämma i april 2014.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (18) 169 Dnr 2013/ KS Antal ledamöter i kommunfullmäktige Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i skrivelse kommunfullmäktiges beslut om hur många ledamöter fullmäktige ska ha. Beslutar fullmäktige att antalet ledamöter ska ändras, ska beslutet tillämpas när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Ärendet överlämnades till Demokratiberedningsgruppen för beredning. Demokratiberedningsgruppen föreslår, efter remissvar från partigrupperna, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 35, från och med mandatperioden som börjar efter valet 2014 att antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, från och med mandatperioden som börjar efter valet Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 35, från och med mandatperioden som börjar efter valet 2014 att antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, från och med mandatperioden som börjar efter valet Yrkanden Marcel van Luijn (M), Ilko Corkovic (S), Maria Lindmark (MP) och Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 35 ledamöter. Eddie Forsman (M), Erik Arvidsson (-) och Per Lublin (ÖP) yrkar att antalet ledamöter ska vara 31. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag vad gällande ledamöter: 35 respektive 31. Vad gäller ersättare finns inget ytterligare förslag än kommunstyrelsens. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill att fullmäktige ska ha 35 ledamöter röstar ja. Den som vill ha 31 ledamöter röstar nej. Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 12 nej-röster (BILAGA 4)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (18) Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t a t t antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 35, från och med mandatperioden som börjar efter valet antalet ersättare i kommunfullmäktige ska, i enlighet med kommunallagen, vara hälften av det antal platser som varje parti får i kommunfullmäktige från och med mandatperioden som börjar efter valet Reservation mot beslutet Per Lublin (ÖP) (BILAGA 5) Erik Arvidsson (-) 170 Dnr 2013/ KS Sammanträdesdagar Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för år 2014: 27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 18 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november samt 15 december. 171 Dnr 2013/ KS VA-plan för Borgholms kommun. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta den redovisade VA-planen. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade miljöinspektörerna Veronika Apell och Christina Larsson om ärendet. En heltäckande kommunal VA-plan både inom och utanför nuvarande verksamhetsområden har varit ett stort önskemål under flera år. Syftet med VA-planen är att den ska vara ett verktyg som visar på problem och möjligheter, vad som ska byggas ut och i vilken ordning. VA- planen ska lösas på annat sätt än genom den allmänna anläggningen. VA-planen har tagits fram i nära samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi AB och arbetet har delfinansierats med statliga LOVA-pengar.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (18) VA- planen består av fyra delar - Plan för allmänna anläggningen - VA-investeringsplan - Handlingsplan - i väntan på utbyggnad - Handlingsplan för enskild VA-försörjning. Planen ger fastighetsägare information om vilka områden som kommunen planerar att ansluta till den allmänna anläggningen, vad som gäller fram till dess och vad som krävs av fastighetsägare inom områden som inte kommer att anslutas till den allmänna anläggningen. I takt med att den allmänna anläggningen byggs ut kommer också verksamhetsområdena för vatten, spillvatten och dagvatten att utvidgas och prioriteringen av utbyggnaden kontinuerligt revideras. Därmed kan samhällsplaneringen och VA-utbyggnaden samordnas bättre inom Borgholms kommuns utvecklingsarbete. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta VA-plan för Borgholms kommun. Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till VA-planen. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t anta VA-plan för Borgholms kommun. 172 Dnr 2012/ KS Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. Regionförbundet i Kalmar län antog i februari 2012 en bredbandstrategi där det framgår att alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast Regionförbundet i Kalmar län frågade i skrivelse om kommunerna i länet har möjlighet att ha en antagen bredbandsstrategi före sommaren Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade meddela Regionförbundet att kommunen kan ha en bredbandsstrategi färdig till årsskiftet 2012/2013. Vidare uppdrog arbetsutskottet till IT-chef Niklas Hällblad att tillsammans med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholm Energi AB och Ölands Näringslivskontor att arbeta fram en bredbandsstrategi att antas innan årsskiftet 2012/2013.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (18) Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns framtaget förslag till bredbandsstrategi. Förslaget innebar att kommunen fokuserar på fyra punkter som gynnar utbyggnaden av bredband i kommunen; - planarbete. - samförläggning. - ledningskollen. - byalag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. Kommunstyrelsen beslutade att komplettera bredbandsstrategin med Målsättning för Borgholms kommun; att år 2015 ska 40 % av invånarna ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek samt att år 2020 ska 90 % av invånarna ha bredband om minst 100 Mbit/sek. att hos staten begära kostnadsutjämning till glesbygdens bredbandsutbyggnad. Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige att anta framtagen Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för klargörande av finansiering och verkställande. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterade IT-chef Niklas Hällblad reviderat förslag på bredbandsstrategi. Förslaget omfattar nu följande punkter - planarbete. - samförläggning. - ledningskollen. - byalag. - markavtal. - samverkansavtal. - ekonomi. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. I samband med kommunfullmäktiges behandling av samverkansavtal gällande fiberbredbandsutbyggnad, återremitterades det ärendet bland annat för att underlaget till bredbandsstrategin kompletteras med uppgifter om hur det ser ut i nuläget med kanalisering som finns och vilken täckning och snabbhet som ADSL fungerar i kommunen. I tjänsteskrivelse och vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade IT-chef Niklas Hällblad och elnätschef Mar-

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (18) kus Werthwein komplettering till bredbandsstrategin gällande kanalisering och ADSL-täckning enligt frågeställningen vid fullmäktiges sammanträde enligt följande: ADSL täckning och hastighet Under rubriken nuläge beskrivs vilka tekniker som finns idag i Borgholms kommun. ADSL har vanlig telefonledning, koppartråd, som bärare och är en av teknikerna. ADSL har en begränsning på 24Mbit/s och då upp till ca 3 km från telestationen. Det finns även nyare teknik i Borgholms innerstad som heter VDSL. Denna teknik har också koppartråd som bärare och kan komma upp i hastigheter om 60Mbit/s men då bara 1,5km från telestationen. Avståndet till telefonstationen är avgörande för vilken hastighet som kan levereras. Många samhällen/byar befinner sig på avstånd som maximalt ger 8 Mbit/s som exempel kan Rälla och Gärdslösa nämnas. Deras telestationer är belägna i Stora Rör och Sättra. Vi kan inte presentera en täckningskarta med hastigheter då vi inte har exakta positioner på telestationerna och ledningarna till fastigheterna. Befintlig kanalisation Borgholm Energi har i samband med fjärrvärmeutbyggnaden i Borgholm lagt ner kanalisation. Kanalisationen måste kompletteras innan den kan användas för utbyggnad av bredband. Fler kopplingsbrunnar måste grävas ner. I de befintliga rören måste rör som är anpassade för fiber dras. Sista biten in till huset måste i de flesta fall kompletteras eftersom kanalisationen stannar i tomtgräns. Kanalisationen har ändå ett värde för bredbandsutbyggnad då kompletteringarna har lägre kostnad än att gräva på nytt. TeliaSonera och Tele2 äger kanalisation i Borgholms kommun. Kommunen har dock inte rätt att ta del av deras kartor över kanalisationen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta reviderad Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C), Eddie Forsman (M) och Erik Arvidsson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Herman Halvarsson (S) yrkar om följande tillägg under stycket Samförläggning kommunen skall i samband med egen grävning så som fjärrvärme, VA och El lägga ner fiberrör för den framtida bredbandsutbyggnaden. Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande och ett tillläggsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Proposition - tilläggsyrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (18) Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t anta Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. Reservation mot beslutet angående tilläggsyrkande Ilko Corkovic (S), Lennart Andersson (S), Bengt Jonsson (S), Anders Johnsson (S), Senad Mujcin (S), Sune Axelsson (S), Herman Halvarsson (S), Mikael Palmqvist (S), Monica Enberg (S), Birger Palm (S), Maria Lindmark (MP), Bertil Lundgren (MP), Per Lublin (ÖP), Erik Arvidsson (-), Ulf Lafveskans (V), Bodil Rosengren (-). 173 Dnr 2012/ KS Samverkansavtal gällande fiberbredbandsutbyggnad, Telia Sonera Sverige AB. Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterade och redogjorde IT-chef Niklas Hällblad för Samverkansavtal mellan Borgholms kommun och Telia Sonera Sverige AB. Genom Samverkansavtalet åtar sig parterna (kommunen och Telia Sonera AB) att samverka kring etablering av ett aktivt fibernät och en öppen tjänsteplattform där leverantörer på marknaden kan erbjuda bredbandstjänster till boende och verksamheter i kommunen. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde diskuterades förslag till samverkansavtal. Arbetsutskottet ansåg att punkt 6.5 i avtalet skulle ändras enligt följande; Kommunen och dess bolag förbinder sig att inte anlägga fiberinfrastruktur för annat än kommunens egna verksamheter samt punkt 8 sista stycket ändras till följande; Skanova erbjuds markavtal som ger dem rätt att förlägga kanalisation och ledningar i fibernät i av kommunen ägd allmän platsmark eller fastighet. Markavtalet är inte förenat med någon kostnad för Skanova och gäller tills vidare med 5 års uppsägning och ger Skanova rätt att bibehålla befintliga anläggningar och nyanlägga ny kanalisation och ledning för att ansluta nya fastigheter till fibernätet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna samverkansavtalet med vissa redaktionella ändringar samt att utse IT-chefen och energi- och elnätschefen till kommunens representanter i styrgruppen. Ilko Corkovic (S) efterlyste bilagan i punkt 5.8. IT-chefen meddelade att det inte finns någon bilaga så den raden ska tas bort i avtalet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (18) Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna samverkansavtalet mellan Borgholms kommun och Telia Sonera AB, med vissa redaktionella ändringar, samt att utse IT-chef Niklas Hällblad och energi- och elnätschef Markus Werthwein till kommunens representanter i styrgruppen. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för A. att bredbandsstrategin tas före avtalet och att underlaget till bredbandsstrategin kompletteras med uppgifter om hur det ser ut i nuläget med kanalisering som finns och vilken täckning och snabbhet som ADSL fungerar i kommunen. B. kommunens rättigheter och skyldigheter i avtalet behöver förtydligas. I tjänsteskrivelse och vid kommunstyrelsens sammantärde redogjorde och förtydligade IT-chef Niklas Hällblad och elnätschef Markus Werthwein för att samverkansavtalet ger Borgholms kommun möjligheter att påverka TeliaSoneras utbyggnad av fiber inom kommunen. Liknande avtal bör tecknas med fler leverantörer för att få stor utbyggnad av fiber inom kommunen. Eftersom samverkansavtalet med TeliaSonera är icke exklusivt innebär det att kommun erbjuder TeliaSonera samma motprestation som kommunen kan erbjuda andra leverantörer som är villig att skriva samverkansavtal. TeliaSonera behöver hjälp med att prioritera områden för utbyggnad. Redan idag får kommunen in önskemål om förbättrade bredbandsanslutningar. Kommunen ska använda dessa önskemål och förfrågningar för att peka ut områden där behov och intresse finns. Punkt 6.5 Kommunen och dess bolag förbinder sig att inte anlägga fiberinfrastruktur för annat än kommunens egna verksamheter. Detta innebär att kommunen förbinder oss att INTE starta ett s k Stadsnät där vi erbjuder invånare fiberanslutning. Kommunen får dock fortfarande anlägga egen fiber för de egna verksamheterna. Punkt 6.7 Kommunen åtar sig att mot offert erbjuda Skanova tillträde till kommunens kanalisation till självkostnadspris. Betyder att kommunen bara ska ta ut hyra eller motsvarande som täcker våra kostnader för den kanalisation vi har som Telia vill hyra. Det noteras vidare att 1. det är slutanvändaren själva som avgör vilket bolag de vill använda sig av i fråga om tjänsterna på fiberkabel ex bredbandsleverantör, samt 2. att Telia redan idag är vår leverantör till Borgholm då kommunen måste hyra fiberförbindelse av dem för att kunna erbjuda tjänster i nätet. Det har inte att göra med vem som bygger eller äger ett nät utan kommunikationen mellan nätet och omvärlden. Den leverantör som säljer tjänster i ett stadsnät/byalagsnät måste hyra en eller flera förbindelse till stadsnätet/byalaget. I dagsläget är det Telia Skanova som har infrastruktur för detta på Öland.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (18) Kommunstyrelsen föreslog med 7 ja mot 4 nej kommunfullmäktige att godkänna samverkansavtalet mellan Borgholms kommun och Telia Sonera AB, samt att utse IT-chef Niklas Hällblad och energi- och elnätschef Markus Werthwein till kommunens representanter i styrgruppen. Ilko Corkovic (S), Inger Sundbom (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut. Yrkanden Lisbeth Lennartsson (C), Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ilko Corkovic (S) yrkar att punkt 6.5 stryks från avtalet. Per Lublin (ÖP) yrkar avslag på förslaget. Ulf Lafveskans (V) yrkar på återremiss för omförhandling. Maria Lindmark (MP) yrkar att styrgruppens arbete återrapporteras till och beslutas av kommunstyrelsen. Ordföranden konstaterar att det finns återremissyrkande, bifalls- och avslagsyrkande, yrkande att punkt 6.5 ska tas bort samt ett tilläggsyrkande. Återremissyrkandet ställs under proposition först. Ordföranden anser att avtalet endast kan bifallas i sin helhet eller avslås, därmed räknas Corkovics yrkande in i avslagsyrkandet. Slutligen ställs tilläggsyrkandet vid eventuellt bifall under proposition. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Proposition återremiss Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill avgöra ärendet i dag röstar ja. Den som vill återremittera detsamma röstar nej. Vid omröstningen avges 22 ja-röster, 16 nej-röster och 1 ledamot avstår från att rösta (BILAGA 6) Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde. Proposition bifall/avslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (18) Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som bifaller förslaget röstar ja. Den som avslår förslaget röstar nej. Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 17 nej-röster (BILAGA 7) Kommunfullmäktige bifaller därmed förslaget Proposition tilläggsyrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Beslut Kommunfullmäktige beslutar med 21 ja mot 17 nej a t t a t t godkänna samverkansavtalet mellan Borgholms kommun och Telia Sonera AB, samt utse IT-chef Niklas Hällblad och energi- och elnätschef Markus Werthwein till kommunens representanter i styrgruppen. Reservation mot beslutet Sofie Jakobsson (KD), Ilko Corkovic (S), Lennart Andersson (S), Bengt Jonsson (S), Anders Johnsson (S), Senad Mujcin (S), Sune Axelsson (S), Herman Halvarsson (S), Mikael Palmqvist (S), Monica Enberg (S), Gunnar Aldestam (S), Birger Palm (S), Maria Lindmark (MP), Bertil Lundgren (MP), Ulf Lafveskans (V), Bodil Rosengren (-). Per Lublin (ÖP) (BILAGA 8) 174 Dnr 2012/ KS Reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta reviderad samverkansöverenskommelse. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde socialchef Ewa Ekman för ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att ingå i den nu reviderade samverkansöverenskommelsen. Därefter uppmanade Socialstyrelsen landstinget att revidera och förtydliga överenskommelsen gällande ansvarsfördelningen.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (18) Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Yrkanden Eva Karlström (M) yrkar bifall till förslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t anta reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 175 Dnr 2013/ KS ANMÄLAN Motion (Per Lublin ÖP) medborgarfokus istället för kundfokus i kommunens verksamheter. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige snarast beslutar att med omedelbar verkan ändra den sjunde av de nio punkterna i kommunens verksamhetsmål till Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av demokrati, öppenhet, medborgarfokus och god service i alla verksamheter. Beslut Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen för beredning. 176 Dnr 2013/ KS ANMÄLAN Motion (Per Lublin ÖP) ökad öppenhet. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar - att kommunstyrelsens sammanträden fortsättningsvis skall vara öppna (med undantag för sådana eventuella ärenden där det av lag framgår att de måste behandlas bakom lyckta dörrar) - att såväl kommunstyrelsens som kommunfullmäktiges sammanträden ska webbsändas till allmänheten i kommunens regi, varvid inspelningarna ska bevaras för framtida tittande och vara tillgängliga via kommunens hemsida.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (18) Beslut Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen för beredning. 177 Dnr 2013/3-101 KS ANMÄLAN Interpellation (Ilko Corkovic S) till ordförande i kommunstyrelsen angående inrättande av ungdomsrådet. Kommunfullmäktige ger Ilko Corkovic (S) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C): Ungas inflyttande är en nödvändighet för en positiv och dynamisk utveckling av vår kommun. Ungdomarna brukar få höra Det är ni som är framtiden men det är viktigt att komma ihåg att de också är delaktiga i nuet. Bildandet av ett Ungdomsråd är en del av arbetet att göra Borgholms kommun till en plats där ungdomar trivs och känner att de har en möjlighet att påverka. Av den senaste LUPP- undersökningen framgår bl.a. att våra ungdomar efterfrågar mer delaktighet och inflytande än de får i verkligheten. Den 21 mars 2011 har Kommunfullmäktige i vår kommun bifallit vår motion om att öka ungdomarnas möjlighet till delaktighet och inflytande där bildandet av ungdomsrådet var ett medel att uppnå ovanstående mål. I budgeten för år 2013 har vi avsatt 50 tkr för detta ändamål. Ett av uppsatta verksamhetsmål för Kommunstyrelsen är Öka ungdomarnas inflytande och delaktighet samt stärka det förebyggande arbetet genom samverkan. Med bakgrund av beskrivning ovan vill jag ha svar på följande fråga: Varför har inte Ungdomsrådet bildats trots bifallen motion och avsatta medel för detta ändamål? Interpellationen besvaras vid januarisammanträdet. 178 Dnr 2013/3-101 KS ANMÄLAN Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande kommunens försäkringar. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C): Vad har kommunen för försäkringar mot skador på kommunal egendom

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (18) och hur ser dessa försäkringar ut? Har kommunen anmält skadorna från stormen Per på den kommunägda grundkonstruktion som badbryggan vilade på? Om inte, när ska detta ske? Frågan är berättigad med tanke på att det snart har gått två år nu Interpellationen besvaras vid januarisammanträdet. 179 Dnr 2013/3-101 KS ANMÄLAN Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande regler för anlitande av advokathjälp. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C): Vad finns det för regler i Borgholms kommun om hur politiker och tjänstemän får anlita sig av advokathjälp på kommunens bekostnad? Vem eller vilka i den kommunala organisationen får fatta beslut om anlitande av extern advokathjälp och till vilken kostnadsgräns för kommunen? Får advokat anlitas med kommunala medel för politiska syften? Interpellationen besvaras vid januarisammanträdet.

19 BILAGA 1 N Ä R V A R O L I S T A KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM Resa km LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE Närvarande medresenär 2 Lisbeth Lennartsson C X 5 Stig Bertilsson C X 9 Mikael Larsson C X Sven-Ingvar Nilsson C X 17 Christina Ateva C X Lillebill Grähs C INGEN ERSÄTTARE Peder Svensson C X Tore Johnsson C X Elisabeth Svensson C Johanna Nilsson X 41 Mats Karlsson C X 3 Eddie Forsman M X 6 Marcel van Luijn M X Eva Karlström M X 19 Peter Bengtsson M X 25 Annette Andreen M X 31 Björn Engström M Torbjörn Nilsson X Ann-Kristin Forsman M X 39 Siw Nilsson M Björn Andreen X Sofie Jakobsson KD X Mikael Almqvist KD X Mats Axelsson FP X 20 1 Ilko Corkovic S X 4 Pia Holgersson S Lennart Andersson X 70 8 Bengt Jonsson S X Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 20 Senad Mujcin S X Sune Axelsson S X Inger Sundbom S Herman Halvarsson X Mikael Palmqvist S X 37 Monica Enberg S X Gunnar Aldestam S X Maria Lindmark MP X Bertil Lundgren MP X 7 Per Lublin ÖP X 36 Erik Arvidsson - X Ulf Lafveskans V X Thomas Wahlqvist Bodil Rosengren - X 16 Birger Palm S X Daniel Nilsson C X Jan Erici M X 40 ANTAL NÄRVARANDE 39

20 BILAGA 2 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 2 Lisbeth Lennartsson C X 5 Stig Bertilsson C X 9 Mikael Larsson C X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 17 Christina Ateva C X 22 Lillebill Grähs C INGEN ERSÄTTARE Peder Svensson C X 30 Tore Johnsson C X 38 Elisabeth Svensson C Johanna Nilsson X 41 Mats Karlsson C X 3 Eddie Forsman M X 6 Marcel van Luijn M X 15 Eva Karlström M X 19 Peter Bengtsson M X 25 Annette Andreen M X 31 Björn Engström M Torbjörn Nilsson X 35 Ann-Kristin Forsman M X 39 Siw Nilsson M Björn Andreen X 11 Sofie Jakobsson KD X 27 Mikael Almqvist KD X 21 Mats Axelsson FP X 1 Ilko Corkovic S X 4 Pia Holgersson S Lennart Andersson X 8 Bengt Jonsson S X 12 Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 20 Senad Mujcin S X 24 Sune Axelsson S X 28 Inger Sundbom S Herman Halvarsson X 32 Mikael Palmqvist S X 37 Monica Enberg S X 40 Gunnar Aldestam S X 13 Maria Lindmark MP X 29 Bertil Lundgren MP X 7 Per Lublin ÖP X 36 Erik Arvidsson - X 23 Ulf Lafveskans V X 33 Thomas Wahlqvist Bodil Rosengren - X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

21 BILAGA 3 KF

22 BILAGA 4 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 2 Lisbeth Lennartsson C X 5 Stig Bertilsson C X 9 Mikael Larsson C X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 17 Christina Ateva C X 22 Lillebill Grähs C INGEN ERSÄTTARE Peder Svensson C X 30 Tore Johnsson C X 38 Elisabeth Svensson C Johanna Nilsson X 41 Mats Karlsson C X 3 Eddie Forsman M X 6 Marcel van Luijn M X 15 Eva Karlström M X 19 Peter Bengtsson M X 25 Annette Andreen M X 31 Björn Engström M Torbjörn Nilsson X 35 Ann-Kristin Forsman M X 39 Siw Nilsson M Björn Andreen X 11 Sofie Jakobsson KD X 27 Mikael Almqvist KD X 21 Mats Axelsson FP X 1 Ilko Corkovic S X 4 Pia Holgersson S Lennart Andersson X 8 Bengt Jonsson S X 12 Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 20 Senad Mujcin S X 24 Sune Axelsson S X 28 Inger Sundbom S Herman Halvarsson X 32 Mikael Palmqvist S X 37 Monica Enberg S X 40 Gunnar Aldestam S X 13 Maria Lindmark MP X 29 Bertil Lundgren MP X 7 Per Lublin ÖP X 36 Erik Arvidsson - X 23 Ulf Lafveskans V X 33 Thomas Wahlqvist Bodil Rosengren - X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT 27 12

23 BILAGA 5 KF

24 BILAGA 6 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 2 Lisbeth Lennartsson C X 5 Stig Bertilsson C X 9 Mikael Larsson C X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 17 Christina Ateva C X 22 Lillebill Grähs C INGEN ERSÄTTARE Peder Svensson C X 30 Tore Johnsson C X 38 Elisabeth Svensson C Johanna Nilsson X 41 Mats Karlsson C X 3 Eddie Forsman M X 6 Marcel van Luijn M X 15 Eva Karlström M X 19 Peter Bengtsson M X 25 Annette Andreen M X 31 Björn Engström M Torbjörn Nilsson X 35 Ann-Kristin Forsman M X 39 Siw Nilsson M Björn Andreen X 11 Sofie Jakobsson KD X 27 Mikael Almqvist KD X 21 Mats Axelsson FP X 1 Ilko Corkovic S X 4 Pia Holgersson S Lennart Andersson X 8 Bengt Jonsson S X 12 Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 20 Senad Mujcin S X 24 Sune Axelsson S X 28 Inger Sundbom S Herman Halvarsson X 32 Mikael Palmqvist S X 37 Monica Enberg S X 40 Gunnar Aldestam S X 13 Maria Lindmark MP X 29 Bertil Lundgren MP X 7 Per Lublin ÖP X 36 Erik Arvidsson - X 23 Ulf Lafveskans V X 33 Thomas Wahlqvist Bodil Rosengren - X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT

25 BILAGA 7 KF OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIODEN DATUM OMRÖSTNING LEDAMÖTER PARTI ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR 2 Lisbeth Lennartsson C X 5 Stig Bertilsson C X 9 Mikael Larsson C X 14 Sven-Ingvar Nilsson C X 17 Christina Ateva C X 22 Lillebill Grähs C INGEN ERSÄTTARE Peder Svensson C X 30 Tore Johnsson C X 38 Elisabeth Svensson C Johanna Nilsson X 41 Mats Karlsson C X 3 Eddie Forsman M X 6 Marcel van Luijn M X 15 Eva Karlström M X 19 Peter Bengtsson M X 25 Annette Andreen M X 31 Björn Engström M Torbjörn Nilsson EJ NÄRVARANDE 35 Ann-Kristin Forsman M X 39 Siw Nilsson M Björn Andreen X 11 Sofie Jakobsson KD X 27 Mikael Almqvist KD X 21 Mats Axelsson FP X 1 Ilko Corkovic S X 4 Pia Holgersson S Lennart Andersson X 8 Bengt Jonsson S X 12 Eva-Lena Israelsson S Anders Johnsson X 20 Senad Mujcin S X 24 Sune Axelsson S X 28 Inger Sundbom S Herman Halvarsson X 32 Mikael Palmqvist S X 37 Monica Enberg S X 40 Gunnar Aldestam S X 13 Maria Lindmark MP X 29 Bertil Lundgren MP X 7 Per Lublin ÖP X 36 Erik Arvidsson - X 23 Ulf Lafveskans V X 33 Thomas Wahlqvist Bodil Rosengren - X 16 Birger Palm S X 34 Daniel Nilsson C X 10 Jan Erici M X RESULTAT 21 17

26 BILAGA 8 KF

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 121 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 122 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Innan sammanträdets början, framför ordförande Jan Erici (M) kommunfullmäktiges tack till Rolf Nilsson för den positiva nyhetsbevakning som han förmedlat under sina 41

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (23) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ilko Corkovic (S) framför synpunkter på dagordningens

Läs mer

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun.

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 204 Information. Kommunchef Christina Madeling bjöd 2013-09-16 in till Samverkansmöte angående asylförläggningar i Borgholms kommun. Inbjudna var Migrationsverket, länsstyrelsen,

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (19) 108 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 109 Godkännande av dagordning. Yrkanden Per Lublin (ÖP) yrkar att dagordningen ska

Läs mer

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 118 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 119 Godkännande av dagordning. Ordföranden meddelar att ärende 11: Tre enkla frågor från Inger

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 123 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 124 Godkännande av dagordningen. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande förändringar

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) I samband med sammanträdet informeras ledamöterna om att Bodil Rosengren, Thomas Wahlqvist och Jan Erik Svantesson kommer att fortsätta sina politiska uppdrag utan partipolitisk

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (19) 18 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 19 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande förändringar

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Förändring av dagordningen till sammanträdet.

Förändring av dagordningen till sammanträdet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (31) 149 Förändring av dagordningen till sammanträdet. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör för följande förändringar av dagordningen: Ärende 5: Försäljning av byggnaderna

Läs mer

2011-05-16 55-67. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-05-16 55-67. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 55 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 56 Godkännande av dagordning. Ordföranden informerar om följande ändringar i dagordningen.

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Ordföranden ger då Lublin en tillsägelse att avsluta inspelningen och montera ned utrustingen om inte kommer han att visas ut från sammanträdet.

Ordföranden ger då Lublin en tillsägelse att avsluta inspelningen och montera ned utrustingen om inte kommer han att visas ut från sammanträdet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Efter att sammanträdet öppnats konstaterar ordföranden att ledamoten Per Lublin (ÖP) har för avsikt att filma och spela in sammanträdet och enligt Lublins egen utsago lägga

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 3 Dnr 2010/ KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 3 Dnr 2010/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (23) 1 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 2 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 3

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Borghotm, klockan 19'00-.22'25 : Enligt bilagd närvarolista (B: ILAGA } ]ohansson, sekreterare. Plarie- Louise. Frick, kommunchef

Borghotm, klockan 19'00-.22'25 : Enligt bilagd närvarolista (B: ILAGA } ]ohansson, sekreterare. Plarie- Louise. Frick, kommunchef KOMMUN M U NFU LLMAKTIGE KOM Övriga närvarande ]ohansson, sekreterare Plarie- Louise Frick, kommunchef Lars sid 1 (28) SANNANTRADESPROTOKOLL Sam anträd esdatum P ar a.g rafe.r m att: justera Maria Lindmark.och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 162 Godkännande av kungörelsen 163 Godkännande av dagordning 164 ANMÄLAN; Interpellation (Hans

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-11-24 212-230 212 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 213 Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset, Flen

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset, Flen Plats och tid Stadshuset, sal Flen Kl 16:00-17:00 Beslutande Jan-Erik Larsson (S), ordförande Thomas Norander (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning 183 Godkännande av kungörelse. 184 Godkännande av dagordning 185 Politiskt uppdrag 2015-2018; Ny M-ersättare, kommunfullmäktige. 186 Begäran om tilläggsbudget;

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 134 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 135 Godkännande av dagordning. Ordföranden informerar om två inkomna extraärenden; Delårsrapport

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: BORGHOLM Plats: Länsstyrelsens utbildningslokal Dnr: 201-4379-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 113 Dnr 2013/176-822 KS Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering av uppdrag. lyfts ärendet för diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (24) 123 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 124 Godkännande av dagordningen. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande ändringar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet.

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet. Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Mats Öberg 3 Ledningsorganisation

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 16 december 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer