72 Dnr 2016/ KS. Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, ombyggnad av av två korridorer på Ekbacka till HVB-hem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "72 Dnr 2016/ KS. Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, ombyggnad av av två korridorer på Ekbacka till HVB-hem"

Transkript

1

2 Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 72 Dnr 2016/ KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, ombyggnad av av två korridorer på Ekbacka till HVB-hem Kommunfullmäktige beslutade att godkänna omedelbar igångsättning av iordningställande av två korridorer på Ekbacka. att finansiering av åtgärderna sker genom ianspråktagande av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation. Kommunfullmäktige godkände den uppskattade kostnaden för Ekbacka HVB-hem 2 avdelningar med 18 platser, 4,4 mkr. Kommunstyrelsen godkände skall-krav för upphandling av HVB-hem Ekbacka. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret arbetsutskottet att besluta om tilldelningsbeslut och att hos kommunstyrelsen begära anvisning av ytterligare medel till ombyggnationen. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde redogjorde fastighetsstrateg Maria Drott för ärendet och inlämnad tjänsteskrivelse enligt följande: Utvärdering av anbud gällande upphandling av totalentreprenad för ombyggnad av lokaler i Ekbacka Hus 01, Borgholm är klar och tilldelningsbeslut fatttas av kommunstyrelsens arbetsutskott den Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling. Annonsering skedde via TendSign Två anbud har inkommit. Båda anbudsgivarna uppfyllde förfrågningsunderlagets ställda krav. Anbudssummorna överstiger budgeterad summa för projektet. Upphandlingens förutsättningar AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande; Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen av entreprenaden eller reducera omfattningen av entreprenaden i upphandlingen om nödvändiga myndighets- eller politiska beslut inte kommer till stånd. Att lägsta anbud anses konkurrensutsatt och att medel avsätts av kommunfullmäktige för entreprenaden. Kostnader som åsamkats anbudsgivare vid avbruten upphandling ersätts ej. Kommunledningskontorets bedömning Bedömningen utifrån att så få lämnat anbud är att byggbranschen just nu är inne i en högkonjunktur och att det kan påverka intresset och prisnivåerna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll sid 3 (4) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer Budgeten för projektet gjordes innan hela projekteringen var slutförd och före vetskapen om byggnadens tekniska status. De rigorösa brandkrav som ställs vid varje ombyggnation av äldre byggnader påverkar också. Den totala projektkostnaden utifrån lägst anbud beräknas ge ett kvadratmeterpris på ca 12,642 tkr vilket är lågt i förhållande till schablonkostnaden på ca 20 tkr/m2. Kostnaden för hyra och omkostnader för ensamkommande barn är återsökningsbart. Under ett år ger 18 platser totalt kr med avdrag för kostnader för personal och omvårdnad. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut gällande finansiering, tilldela uppdraget till den leverantör som uppfyller de för projektet ställda krav för upphandling av byggentreprenad till lägst angivna pris. att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anvisa projektet ytterligare 4,868 mkr, vilket är mellanskillnaden mellan uppskattad kost nad 4,4 mkr och verklig kostnad om totalt 9,268 mkr, av de 50 mkr som Borgholms kommun erhållit av staten p g a flyktingsituationen. Vid dagens extrainkallade sammanträde med kommunstyrelsen redogör fastighetsstrateg Maria Drott för ärendet. Ordförande Ilko Corkovic (S) redogör ytterligare dels för hur medel från Migrationsverket kan finansiera projektet och dels för förutsättningarna för ärendet. Yrkanden Marcel van Luijn (M) yrkar 1. Att föreslå kommunfullmäktige att avslå begäran att anvisa kronor till ombyggnad av lokaler i Ekbacka hus 01 till 18 rum för ensamkommande barn. 2. Att föreslå kommunfullmäktige att upphandla boendeplatser till ensamkommande barn på öppna marknaden. 3. Att föreslå kommunfullmäktige att reservera 10 mkr till projektering och start av ombyggnad av Ekbacka enligt Moderaternas tidigare förslag till Sveriges bästa äldre- och demensboende innebärande fler särskilda boendeplatser till äldre och demensjuka, samt möjligheter till trygghets- och mellanboende. Per Lublin (nöp) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Stig Bertilsson (C) och Peder Svensson (C) ställer sig bakom Marcel van Luijns avslagsyrkande. Monica Enberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut i ärendet; bifall till Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll sid 4 (4) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer arbetsutskottets förslag och avslag på arbetsutskottets förslag, vilka ska ställas under proposition. Vad gäller Marcel van Luijns (M) övriga yrkanden anses dessa vara nya ärenden och kommer inte ställas under proposition. Propositionsställande bifall/avslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder van Luijns m fl avslagsyrkanden röstar nej. Ja 6 Nej 5 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Peder Svensson (C) Monica Enberg (S) Per Lublin (nöp) Sune Axelsson (S) Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja mot 5 nej föreslå kommunfullmäktige a t t anvisa projektet ytterligare 4,868 mkr, vilket är mellanskillnaden mellan uppskattad kostnad 4,4 mkr och verklig kostnad om totalt 9,268 mkr, av de 50 mkr som Borgholms kommun erhållit av staten med anledning av flyktingsituationen. Reservation Marcel van Luijn (M), Thomas Johnsson (M) (BILAGA 1) Per Lublin (nöp) (BILAGA 2) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 BILAGA 1 KS

6 BILAGA 2 KS

7 BILAGA 2 KS

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Information, förändrad taxekonstruktion VA. 264 Dnr 2015/ KS. 265 Dnr 2012/ KS

Information, förändrad taxekonstruktion VA. 264 Dnr 2015/ KS. 265 Dnr 2012/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 263 Information, förändrad taxekonstruktion VA. 264 Information, fastighetsfunktionen. 265 Tilldelningsbeslut;

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Ilko Corkovic Marcel van Luijn, tjg ersättare (M)

Ilko Corkovic Marcel van Luijn, tjg ersättare (M) Sammanträdesprotokoll Sid 1 (5) 2018-11-27 Paragrafer 336-337 Plats och tid Stadshuset, kommunchefens rum, klockan 09:30-09:50 Beslutande ledamöter Staffan Larsson, ordförande (C) Ilko Corkovic (S) Marcel

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning 183 Godkännande av kungörelse. 184 Godkännande av dagordning 185 Politiskt uppdrag 2015-2018; Ny M-ersättare, kommunfullmäktige. 186 Begäran om tilläggsbudget;

Läs mer

EXTRAÄRENDE till Kommunfullmäktiges sammanträde

EXTRAÄRENDE till Kommunfullmäktiges sammanträde EXTRAÄRENDE till Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-18 ÄRENDEN A. Anvisning av medel för ombyggnation av två korridorer i Ekbacka till HVB-hem Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 187 att godkänna

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 177 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 178 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (18) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-11-21 178-188 Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 178 Godkännande av kungörelse.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 62 Godkännande av kungörelsen. 63 Godkännande av dagordning. 64 Politiska uppdrag 2014-2018; ny

Läs mer

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering.

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 1 Dnr 2014/187-556 KS Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-12 190 att uppdra till ekonomiavdelningen

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sid 1 (19) 2018-10-15 er 193-205 Plats och tid Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, klockan 18:30-21:05 Beslutande ledamöter Enligt bilagd närvarolista (BILAGA 1) Övriga närvarande Marie-Louise Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-11-24 212-230 212 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 213 Godkännande

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 162 Godkännande av kungörelsen 163 Godkännande av dagordning 164 ANMÄLAN; Interpellation (Hans

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (22) Innehållsförteckning:

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (22) Innehållsförteckning: Sammanträdesprotokoll sid 2 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-11-16 169-182 Innehållsförteckning: 169 Godkännande av kungörelse. 170 Godkännande av dagordning. 171 ANMÄLAN; Medborgarförslag

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges. sammanträde 27 juni 2018

Handlingar till Kommunfullmäktiges. sammanträde 27 juni 2018 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde 27 juni 2018 Kommunstyrelsens förslag i ärende 8 behandlas direkt före sammanträdet och finns inte i handlingarna Dokument2 Sidan 1(1) Protokoll 2018-06-20

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommun tillgänglighetspris

Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommun tillgänglighetspris SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (19) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-04-23 58-79 Sammanträdet inleds med utdelning av Borgholms kommun tillgänglighetspris GULDKRYCKAN. Funktionshinderrådets ordförande Pia

Läs mer

Plats och tid: Furåsen Färgelanda onsdag 27 juni 2018, klockan

Plats och tid: Furåsen Färgelanda onsdag 27 juni 2018, klockan Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid: Furåsen Färgelanda onsdag 27 juni 2018, klockan 18.00 18.25 Beslutande Närvarande icke tjänstgörande ersättare Ulla Börjesson (S) ordf Tommy Larsson (S) Sandra

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 121 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 122 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens. sammanträde 27 juni 2018

Handlingar till Kommunstyrelsens. sammanträde 27 juni 2018 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde 27 juni 2018 Dokument2 Sidan 1(1) 2018-06-18 Diarienr 2018/105 1 Mark-och exploatering Mark-och exploateringschef Maria Wagerland 0528-567163 Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll sid 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sofie Loirendal

Sammanträdesprotokoll sid 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sofie Loirendal Sammanträdesprotokoll sid 1 (8) Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, klockan 08:30-09:30. ande Ilko Corkovic, ordförande (S) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Övriga närvarande Marie-Louise Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) Innehållsförteckning 84 Ändrad dagordning. 85 Information från verksamheten. 86 Budgetuppföljning, april 2015. 87 Information, avtal med Folkets Hus. 88 Granskningsrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 143 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 144 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande ändringar:

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Till kommunstyrelsen. Återrapportering och förslag till kommunfullmäktige; Öland en kommun

TJÄNSTESKRIVELSE. Till kommunstyrelsen. Återrapportering och förslag till kommunfullmäktige; Öland en kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (2) 2018-11-21 2016/191 106 Handläggare Jens Odevall Kommunchef Ert datum Er beteckning Till kommunstyrelsen Återrapportering och förslag till kommunfullmäktige; Öland

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 88 Godkännande av kungörelse. 89 Godkännande av dagordning. 90 Interpellation (Per Lublin nöp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Innan sammanträdets början, framför ordförande Jan Erici (M) kommunfullmäktiges tack till Rolf Nilsson för den positiva nyhetsbevakning som han förmedlat under sina 41

Läs mer

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen)

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) Sammanträdesprotokoll sid 2 (38) Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) 18 Information från verksamheten. 19 Presentation av och information från HR-chef Ann Nilsson. 20 Inrättande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (19)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (19) Sammanträdesprotokoll sid 2 (19) Innehållsförteckning 120 Godkännande av kungörelse. 121 Godkännande av dagordning. 122 Allmänhetens frågestund. 123 Information kommunstyrelsens verksamhet. 124 Information

Läs mer

KALLELSE. FÖRHINDER ANMÄLS OMGÅENDE TILL servicecenter@borgholm.se 880 00

KALLELSE. FÖRHINDER ANMÄLS OMGÅENDE TILL servicecenter@borgholm.se 880 00 1 Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen, Borgholm, 2015-06-15, klockan 18:00 sammanträdet Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses att justera:.

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 49 Dnr 2010/ KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 49 Dnr 2010/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 47 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 48 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 154 Godkännande av kungörelse 155 Godkännande av dagordning 156 Allmänhetens frågestund 157 Information

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan samt information om omvärldsanalys

Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan samt information om omvärldsanalys SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2015-03-04 26 (38) 39 Dnr KS 2015/11 Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan 2017-2020 samt information om omvärldsanalys Ärendebeskrivning

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

KALLELSE. Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, , klockan 17:30 OBS TID

KALLELSE. Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, , klockan 17:30 OBS TID 1 Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet Utses att justera: KALLELSE Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, 2016-11-21, klockan 17:30 OBS TID Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-08-29 182 KS 136/18 Svar på motion (M) (L) (C) om ett alternativ till kvarboende och särskilt boende Beslut Motionen tillstyrks. s förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Förskolan skall vara inflyttningsklar senast

Förskolan skall vara inflyttningsklar senast 1(3) Micael Holm tel. 040-626 8412 Micael.Holm@svedala.se Tjänsteskrivelse 2018-03-22 Dnr: 2017-000197 Förslag till beslut om tilldelning av projekt, efter upphandling och tecknande av två hyresavtal samt

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018-

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018- 1 1 Plats och tid Rådhuset, Stora salen, kl 13.3014.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Godkännande av kungörelse. 2 Godkännande av dagordning. 3 Allmänhetens frågestund. 4 Information,

Läs mer

Kommunledningskontoret klockan 15:00. Marie-Louise Johansson. Eva-Lena Israelsson

Kommunledningskontoret klockan 15:00. Marie-Louise Johansson. Eva-Lena Israelsson Sammanträdesprotokoll sid 1 (20) Plats och tid Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, klockan 18:00-21:05. ande Enligt bilagd närvarolista (BILAGA 1) Övriga närvarande Marie-Louise Johansson, sekreterare Jens

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar att delårsrapporten avser perioden januari-augusti.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar att delårsrapporten avser perioden januari-augusti. Sammanträdesprotokoll sid 2 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-11-20 172-184 Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 172 Godkännande av kungörelse

Läs mer

Upphandling spillvatten söder Sege å del öst

Upphandling spillvatten söder Sege å del öst 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 68 Upphandling spillvatten söder Sege å del öst Dnr 2017-000120 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budget för 2017

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-12-19 158-165 158 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 159 Godkännande av dagordning.

Läs mer

KALLELSE till extrasammanträde

KALLELSE till extrasammanträde Kommunstyrelsen KALLELSE till extrasammanträde Plats och tid för sammanträdet Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-01-13, klockan 13:00 Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880

Läs mer

Kommunstyrelsens svar på förslag från BUN begäran om förlängd tid för upprättande av kvalitetsåtagande samverkan skola- hem

Kommunstyrelsens svar på förslag från BUN begäran om förlängd tid för upprättande av kvalitetsåtagande samverkan skola- hem Ärende 12 Kommunstyrelsens svar på förslag från barn- och utbildningsnämndens begäran om förlängd tid för upprättande av kvalitetsåtagande samverkan skola- hem Tjänsteskrivelse 1 (2) 2018-02-27 KS 2015.0062

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 103 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 104 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillägg till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll sid 1 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll sid 1 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll sid 1 (21) Plats och tid Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, klockan 18:00-21:55. ande Enligt bilagd närvarolista (BILAGA 1) Övriga närvarande Marie-Louise Johansson, sekreterare Jens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (10)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (10) Sammanträdesprotokoll sid 2 (10) Innehållsförteckning 112 Godkännande av kungörelse. 113 Godkännande av dagordning. 114 Allmänhetens frågestund. 115 Information; Borgholms 200-årsjubileum. 116 Äskande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum Beslutande Enligt särslild förteckning Plats och tid Sammanträdesdatum 2017-08-30 Kommunhuset i Gislaved onsdagen den 30 augusti 2017, kl 18.30-19. 17 KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 188 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 189 Godkännande av dagordning. Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) meddelar följande

Läs mer

173 Dnr 2014/210-041 KS

173 Dnr 2014/210-041 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 172 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar från verksamheten och redogör för de samlade intrycken från gårdagens utbildning för kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-26 108 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga SOC 2017/249 Beslut 1. ställer sig bakom förvaltningens förslag om att det tillfälliga kommunbidraget ska tillkomma

Läs mer

Innan sammanträdet börjar utlyser ordföranden en tyst minut för kommunchef Christina Madeling som avled under sommaren.

Innan sammanträdet börjar utlyser ordföranden en tyst minut för kommunchef Christina Madeling som avled under sommaren. Sammanträdesprotokoll sid 2 (16) Innan sammanträdet börjar utlyser ordföranden en tyst minut för kommunchef Christina Madeling som avled under sommaren. Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att

Läs mer

Ansökan om ökad tilldelning av medel för konstnärlig utsmyckning - Konstprojekt Pontushallen

Ansökan om ökad tilldelning av medel för konstnärlig utsmyckning - Konstprojekt Pontushallen Kommunstyrelsen 2012-11-12 246 597 Arbets- och personalutskottet 2012-11-12 250 516 Dnr 12.636-86 novkf20 Ansökan om ökad tilldelning av medel för konstnärlig utsmyckning - Konstprojekt Pontushallen Ärendebeskrivning

Läs mer

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 118 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 119 Godkännande av dagordning. Ordföranden meddelar att ärende 11: Tre enkla frågor från Inger

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård 2019 KSN

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård 2019 KSN KF 11 10-11 dec 2018 5 (34) upp, 919 KOMMUNSTYRELSEN SA_MMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2018-11-21 193 Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2019-04-15, kl. 17:35-18:30 Mötet ajournerades mellan 18:24 till 18:28 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Lennart Månsson (M) Bert Larsson

Läs mer

Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn:

Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-12 Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset Övrig information Ordförande Sekreterare Tfn: 08-587 850 00 1 Förslag till beslut 2 (2) Kommunfullmäktige 2018-11-12

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Plats och tid Neden, kl. 13:30 16:00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl (M) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) Innehållsförteckning 18 Godkännande av kungörelse. 19 Godkännande av dagordning. 20 Politiska uppdrag 2014-2018 ny SD-ledamot och ersättare. 21 Avsägelse politiskt uppdrag;

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) 2015-08-25 130-151

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) 2015-08-25 130-151 Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) Innehållsförteckning: 130 Ändring av dagordningen. 131 Politikerombud för föreningen Sveriges Ekokommuner. 132 Information från verksamheten. 133 Budgetuppföljning, juli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll sid 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sofie Loirendal

Sammanträdesprotokoll sid 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sofie Loirendal Sammanträdesprotokoll sid 1 (6) Plats och tid Stadshuset, KS-rummet klockan 08:30 12:45 Beslutande Ilko Corkovic, ordförande (S) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Övriga närvarande Marie-Louise

Läs mer

Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall 5 KS

Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall 5 KS Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall 5 KS 2015.504 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-15 85 Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall (KS 2015.504) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Ärenden Sida 24 (30) Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 39 KS2011-0180 KS 43 KF Utvärdering av webbsända kommunfullmäktigemöten beslutar föreslå beslutar Enligt arbetsutskottets förslag 1. Att webbsändningarna

Läs mer

Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever förslag till svar Dnr 2017/

Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever förslag till svar Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 22 (31) 2018-05-07 Ks 193 Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever förslag till svar Dnr 2017/301-109 Johannes Regell (SV) har

Läs mer

Svar motion Äldreboende ska konkurrera med livskvalité - inte bara lägsta pris.

Svar motion Äldreboende ska konkurrera med livskvalité - inte bara lägsta pris. UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-06-15 Omsorgsnämnden 53 Svar motion Äldreboende ska konkurrera med livskvalité - inte bara lägsta pris. Dnr ON 2017/0054 Handlingar Tjänsteskrivelse 2017-05-29 Motion

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Kommunledningskontoret klockan 15:00. Marie-Louise Johansson. Eva-Lena Israelsson

Kommunledningskontoret klockan 15:00. Marie-Louise Johansson. Eva-Lena Israelsson Sammanträdesprotokoll sid 1 (20) Plats och tid Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, klockan 18:00-20:30. ande Enligt bilagd närvarolista (BILAGA 1) Övriga närvarande Marie-Louise Johansson, sekreterare Lars-Gunnar

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (33) 2015-10-27 181-200. Innehållsförteckning

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (33) 2015-10-27 181-200. Innehållsförteckning Sammanträdesprotokoll sid 2 (33) Innehållsförteckning 181 Information, avsiktsförklaring med Migrationsverket. 182 Delårsrapport 1 januari 30 augusti 2015. 183 Budgetuppföljning, september 2015. 184 Budget

Läs mer