EXTRAÄRENDE till Kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXTRAÄRENDE till Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 EXTRAÄRENDE till Kommunfullmäktiges sammanträde ÄRENDEN A. Anvisning av medel för ombyggnation av två korridorer i Ekbacka till HVB-hem Kommunfullmäktige beslutade att godkänna omedelbar igångsättning av iordningställande av 2 korridorer på Ekbacka. att finansiering av åtgärderna sker genom ianspråktagande av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation. Kommunfullmäktige godkände den uppskattade kostnaden för Ekbacka HVB-hem 2 avdelningar med 18 platser, 4,4 mkr. Kommunstyrelsen godkände skallkrav för upphandling av HVB-hem Ekbacka. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns bifogad tjänsteskrivelse med förslag efter genomförd upphandling. Sid 2016/ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (anm. Annu inte justerad) att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut gällande finansiering, tilldela uppdraget till den leverantör som uppfyller de för projektet ställda krav för upphandling av byggentreprenad till lägst angivna pris. att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anvisa projektet ytterligare 4,868 mkr, vilket är mellanskillnaden mellan uppskattad kostnad 4,4 mkr och verklig kostnad om totalt 9,268 mkr, av de 50 mkr som Borgholms kommun erhållit av staten p g a flyktingsituationen. Marcel van Luijn (M) reserverade sig mot beslutet inte inkommet till utskick av kallelsen. Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid ett extrainsatt sammanträde kl 17:00.. Skickas digitalt kl 09:00

2 2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (2) Handläggare Maria Drott Fastighetstrateg Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tilldelningsbeslut - omyggnad av Ekbacka Hus 01, Borgholm Förslag till beslut Kommunledningskontoret förerslår KSAU besluta; Att tilldela den leverantör som uppfyller de för projektet ställda krav för upphandling av byggentreprenad till lägst angivna pris och begära av Kommunfullmäktige att anvisa projektet totalt kr av de 50 mkr som Borgholms kommun erhållit av staten p.g.a. flyktingsituationen. Sammanfattning av ärendet Utvärdering av anbud gällande upphandling av totalentreprenad för ombyggnad av lokaler i Ekbacka Hus 01, Borgholm är klar och tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott den Upphandling och utvärdering Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling. Annonsering skedde via TendSign Två anbud har inkommit. Båda anbudsgivarna uppfyllde förfrågningsunderlagets ställda krav. Anbudssummorna överstiger budgeterad summa för projektet. Upphandlingens förutsättningar AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande; Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen av entreprenaden eller reducera omfattningen av entreprenaden i upphandlingen om nödvändiga myndighets- eller politiska beslut inte kommer till stånd. Att lägsta anbud anses konkurrensutsatt och att medel avsätts av kommunfullmäktige för entreprenaden. Kostnader som åsamkats anbudsgivare vid avbruten upphandling ersätts ej. Bedömningen Bedömningen utifrån att så få lämnat anbud är att byggbranschen just nu är inne i en högkonjuktur och att det kan påverka intresset och prisnivåerna. Postadress Telefon Telefax / www Box Borgholm

3 3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2 (2) [Dnr] Ert datum Er beteckning Budgeten för projektet gjordes innan hela projekteringen var slutförd och före vetskapen om byggnadens tekniska status. De rigorösa brandkrav som ställs vid varje ombyggnation av äldre byggnader påverkar också. Den totala projektkostnaden utifrån lägst anbud beräknas ge ett kvadratmeterpris på ca 12,642 tkr vilket är lågt i förhållande till schablonkostnaden på ca 20 tkr/m2. Kostnaden för hyra och omkostnader för ensamkommande barn är återsökningsbart. Under ett år ger 18 platser totalt kr med avdrag för kostnader för personal och omvårdnad. Kommunledningskontoret Lars-Gunnar fagerberg TF Kommunchef Maria Drott Fastighetstrateg

4 4 KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2016/ KS Godkännande av skall-krav, upphandling HVB-hem Ekbacka. I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen kommunstyrelsen att godkänna de för upphandlingen mest centrala skallkraven i framtaget förfrågningsunderlag för ombyggnaden av Ekbacka till HVB-hem. Yrkanden Peder Svensson (C) yrkar att uppgift om pris och krav på närvarande platschef tas bort. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder de framtagna skall-kraven. Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna skall-kraven i förfrågningsunderlag för ombyggnation av två korridorer på Ekbacka till HVB-hem enligt följande: Anbudsgivare ska genom besök på platsen skaffa sig kännedom om de förutsättningar som råder på platsen. Har referenser gällande företagets tidigare uppdrag inom den senaste femårsperioden gällande ett liknande renoveringsuppdrag med en total kostnad som är minst 1 Mkr. Referens gällande samordningsansvaret ska vara från projekt med en totalkostnad som är minst 1 Mkr. Det ska framgå i anbudet med projektnamn, beskrivning av projektet och även innehålla kontaktuppgifter till beställarens ombud eller projektledare som referens. Nystartat företag får använda platschefens referens även för denna referens. Har en blivande platschef med meritförteckning som styrker platschefens erfarenhet. Denna ska ha genomfört ett liknande renoveringsprojekt över 1 Mkr de senaste 5 åren. Innan arbetena påbörjas ska entreprenören upprätta en arbetsmiljöplan. Utbildning ska hållas vid två tillfällen med personal. Vid utbildningstillfället skall anläggningens tekniska dokumentation finnas tillgänglig som utbildningsmaterial. B kallar till utbildningen. E ska lämna de intyg och utföra de verifikationer som framgår av kontrollplanen enligt PBL. Den person som E utser ska ha tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. E ska med intyg styrka att utsedda personer har dessa kvalifikationer senast vid startmötet Entreprenören ska lämna erforderlig dokumentation för de CE-märkta produkter som omfattas av entreprenörsåtagandet och dessa ska upp-

5 5 KOMMUNSTYRELSEN fylla kraven i gällande direktiv och författningar. Entreprenören ska ha ett kvalitetssystem som följer ISO 9001:2008. Entreprenören ska senast inom 3 veckor efter beställning överlämna förslag till kvalitetsplan utvisande vad som skall bli föremål för kvalitetssäkring och egenkontroll. Entreprenörens projektörer och underentreprenörer ska upprätta kvalitetsplan med tillhörande egenkontrollplan som skall anpassas så att den kompletterar entreprenörens kvalitetssystem och för entreprenaden utformade kvalitetsplan. Anbudet ska lämna uppgift om entreprenörens kvalitetsansvarige för entreprenaden. Entreprenören ska upprätta rivnings- och saneringsplan innan arbeten påbörjas. Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT06 kap 2 6 ska lämnas skriftligen. Kostnader för ÄTA-arbeten ska redovisas separat för varje beställning. Platschefen ska under entreprenadtiden finnas på arbetsplatsen på heltid. Val av underentreprenörer ska ske i samråd med B. Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning För ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten ska i första hand överenskommelse om fast pris träffas. E ska lämna förslag på fast pris med öppen kostnadskalkyl. Ersättning för yrkesarbetare utgår med 440 kr/tim. Kostnaden för handverktyg, försäkringar och övriga kostnader enligt ABT 06 kap 6 9 pkt. 7 ska vara inkluderad i timkostnaden. Entreprenörsarvode enligt ABT06 kap 6 9 ersätts med: Mom. 8a punkt 1-2,4, % Mom. 8a punkt 5 6 % Mom. 8b 5 % Timpriserna ska vara fasta utan indexreglering. Säkerhet ska utgöras av bankgaranti. Maskiner och utrustningar som används vid arbetets utförande ska vara miljöklassade och godkända av beställaren. AFB.31 är kompletterad med: Delpris, ingående i anbudssumman, för brandskyddsåtgärder vid de inre entreprenadgränserna mot angränsande utrymmen till HVB-hemmet.

6 Dnr 2016/ KS Prioritering tillfälligt statsbidrag. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör t f ekonomichef Linda Kjellin för ärendet. Vid två tillfällen, 27 januari och 12 februari, har kommunstyrelsen tillsammans med gruppledare för partier som inte är representerade i kommunstyrelsen, diskuterat hur resterande del av det tillfälliga statsbidraget ska användas. Förutsättningarna för statsbidraget är: 9,1 mkr Riktat statsbidrag med återredovisningskrav: Krav på att det ska användas till utbildningsverksamhet: Skola SFI Gymnasiet 50 mkr Statsbidraget ska användas till följande enligt förslag: rusta upp för framtiden investeringar integration- projektanställningar näringslivasarbete ej ramhöjande Under mötena har flera olika förslag diskuterats och ekonomiavdelningen fick i uppdrag att utifrån dessa ta fram en prioriteringsordning. Fortsatta diskussioner kommer sedan att ske under våren för hur resterande del av statsbidraget ska användas. Utifrån uppdraget har ekonomiavdelningen nu tagit fram följande förslag för diskussion och beslut av kommunstyrelsen: 1. att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett förslag kring prioritering av de 9,1 mkr. 2. att besluta följande prioritering som en del det tillfälliga statsbidraget på 50 mkr: Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier (3,3 mkr) Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier (3,9 mkr) Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt päronhagen och lekutrustning (1,6 mkr) Strömgården, 5 lägenheter (2,0 mkr) Ekbacka, 2 avdelningar med 18 platser Parkvillan förskola, ombyggnad och inventarier Kronomagasinet, akuta åtgärder på byggnaden prioriteras

7 Upprustning av centrala Köpingsvik (0,5 mkr) Upprustning sporthallar (0,15 mkr) Integrationssamordnare och 2,0 projektanställning (1,5 mkr) Komvux, bidrag för att främja bristyrken. Kompetensutveckling inom socialförvaltningen (1,0 mkr) Utvecklingspott för förbättringsarbete (1,0 mkr) Sommarjobb, kunna erbjuda 80 platser (0,2 mkr) I och med kommunfullmäktiges beslut har ca 8,5 mkr intecknats. Då beslutades att godkänna att följande åtgärder sker genom ianspråktagande av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation: 186: finansiering av anpassningsåtgärder av lokaler för Borgholms och Mörbylångas gemensamma IT- avdelning i kv Höken : omedelbar igångsättning av iordningsställande av 2 korridorer på Ekbacka. 188: omedelbar igångsättning av iordningsställande av lokaler till stödboende vid Strömgården Muraregatan. 189: omedelbar igångsättning av leasing/hyra/köp av moduler/skollokaler/paviljonger till skolverksamhet. Vid kommunstyrelsens sammanträde lyfte ordföranden ett tillkommande förlag som innebär att, under förutsättning att avtal tecknas med Migra-tionsverket, avsätta 16,5 mkr för uppförande av sex parhus, totalt 12 lägenheter, som basboende i någon av kommunens tätorter som har behov av inflyttning. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta om följande prioritering, som en del av det tillfälliga statsbidraget på 50 mkr, att avsätta 16,5 mkr för, under förutsättning att avtal tecknas med Migra-- tionsverket, uppförande av sex basboende, totalt 12 lägenheter, i någon av kommunens tätorter som har behov av inflyttning att avsätta 1 mkr till kompetensutveckling inom socialförvaltningen. att avsätta 1 mkr till utvecklingspott för förbättringsarbete. att avsätta 0,2 mkr för att kunna erbjuda fler platser som sommarjobb. att avsätta 0,15 mkr till upprustning av redskap i sporthallar. att avsätta 2,0 mkr till akuta åtgärder på Kronomagasinet. att avsätta 0,5 mkr till upprustning av centrala Köpingsvik. Innebärande att tillsammans med Köpingsviks Företagarförening och Köpingsviks Samfällighetsförening utveckla delar av Köpingsvik och titta på olika åtgärder. Upprustningen ska om möjligt ske som ett integrationsprojekt. att godkänna beloppen på övriga åtgärder i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige : Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier - 3,3 mkr. Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier 3,9 mkr. Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt Päronhagen och lekutrustning 1,6 mkr. Strömgården, 5 lägenheter 2,0 mkr

8 Ekbacka HVB-hem 2 avdelningar med 18 platser, 4,4 mkr. Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget. Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget gällande basboende under förutsättning att avsiktsförklaringen med Migrationsverket innehåller en klausul som säger att Migrationsverket minskar antalet upphandlade asylboendeplatser på öppna marknaden med motsarande antal. Per Lublin (nöp) yrkar bifall till förslaget gällande basboende under förutsättning att bostäderna hamnar på norra Öland och i grupper om högst två hus med två lägenheter (inalles fyra lägenheter) på varje ställe/ort. Per Lublin (nöp) yrkar att 20 mkr avsätts till genomförande av åtgärder i det åtgärdspaket för utveckling av norra Öland som kommunfullmäktige har beslutat om. Marcel van Luijn (M) yrkar att medel avsätts till renovering och eftersatt underhåll av Köpingsskola inklusive energieffektivisering. Ordföranden konstaterar att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ytterligare förslag samt tilläggsyrkanden, vilka ska ställas under proposition. Proposition Lublins yrkande 20 mkr Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Yrkandet avslås därmed Proposition van Luijns yrkande basboende tillägg i avsiktsförklaring Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 17 ja-röster, 16 nej-röster och 1 ledamot avstår från att rösta (BILAGA 8) Yrkandet avslås därmed

9 Proposition Lublins yrkande basboende olika placering Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 10 nej-röster (BILAGA 9) Yrkandet avslås därmed Proposition van Luijns yrkande Köpings skola Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 17 ja-röster, 16 nej-röster och 1 ledamot avstår från att rösta (BILAGA 10) Yrkandet avslås därmed Beslut Kommunfullmäktige beslutar därmed om följande prioritering, som en del av det tillfälliga statsbidraget på 50 mkr, avsätta 16,5 mkr för, under förutsättning att avtal tecknas med Migrationsverket, uppförande av sex basboende, totalt 12 lägenheter, i någon av kommunens tätorter som har behov av inflyttning avsätta 1 mkr till kompetensutveckling inom socialförvaltningen. avsätta 1 mkr till utvecklingspott för förbättringsarbete. avsätta 0,2 mkr för att kunna erbjuda fler platser som sommarjobb. avsätta 0,15 mkr till upprustning av redskap i sporthallar. avsätta 2,0 mkr till akuta åtgärder på Kronomagasinet. avsätta 0,5 mkr till upprustning av centrala Köpingsvik. Innebärande att tillsammans med Köpingsviks Företagarförening och Köpingsviks

10 Samfällighetsförening utveckla delar av Köpingsvik och titta på olika åtgärder. Upprustningen ska om möjligt ske som ett integrationsprojekt. godkänna beloppen på övriga åtgärder i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige : Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier - 3,3 mkr. Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier 3,9 mkr. Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt Päronhagen och lekutrustning 1,6 mkr. Strömgården, 5 lägenheter 2,0 mkr Ekbacka HVB-hem 2 avdelningar med 18 platser, 4,4 mkr. Reservation basboende och Köpings skola Marcel van Luijn (M) (BILAGA 11) Lennart Olsson (C), Stig Bertilsson (C), Peder Svensson (C), Jenny Sunnman (C), Johanna Nilsson (C), Ulrika Lindh (C), Mats Karlsson (C), Sofie Jakobsson (KD), Carl Malgerud (M), Eddie Forsman (M), Björn Andreen (M), Karl-Gustav Stegermark (M), Jan Erici (M), Lasse Leijon (SD), Kjell-Ivar Karlsson (SD) Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA inte inkommen vid justering

11 Dnr 2015/ KS Lokalförsörjning, godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. Kommunstyrelsen godkände att ekonomiavdelningen går vidare i ärendet med projektering och upphandling av föreslagna anpassningsåtgärder för boende i Ekbacka Hus 01, plan 2, fastigheten Borgholm 11:42. att ekonomiavdelningen startar planering för trygghets-, stöd- och utslussningsboende i Ekbacka Hus 01, plan 3, och Hus 02, plan 3, och åter kommer med kostnadsberäknat förslag för ställningstagande. I tjänsteskrivelse och vid kommunstyrelsesammanträde tidigare redogjorde t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg för ärendet och behovet av omedelbar igångsättning av anpassningsåtgärder av två korridorer. Borgholms kommun har under en längre tid arbetat intensivt med att hjälpa till i flyktinghanteringen och med de flyktingar som finns i och kontinuerligt anländer till Borgholms kommun. För de ensamkommande flyktingbarnen ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostad och allt annat stöd som krävs i enlighet med gällande lagstiftningar. För flyktingbarn som befinner sig i förskoleålder eller skolålder så ska kommunen inom viss tid kunna erbjuda förskoleplats och plats i skola. För personer med permanent uppehållstillstånd (PUT) och som är kommunplacerade ska kommunen i samverkan med andra genomföra stödinsatser som syftar till en snabbare integration i samhället. Kommunen har sedan en tid tillbaka avstämningsmöten internt och har även kontinuerliga avstämningar med länsstyrelsen, landstinget, polisen, räddningstjänsten m fl. Numerärt ser situationen i kommunen ut enligt följande : Antal asylsökande i kommunen: Antal ensamkommande flyktingbarn: 104 Antal personer med PUT och stödinsats från kommunen: 119 Antal av ovanstående som ska beredas plats i förskola eller skola: 317 Under senare tiden har antalet flyktingar och ensamkommande flyktingbarn ökat drastiskt i Borgholms kommun. Detta har gjort att framförallt behovet av rekrytering av personal samt framtagande av lokaler för boende och skola, har blivit akut. Primärt är det socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens personal

12 som intensivt arbetat med att hantera de stora utmaningar som detta medför för kommunen. Staten har också iakttagit att kommunerna är hårt ansatta och har därför beslutat betala ut särskild ersättning till dessa i nivå med bedömd påverkan. Beslut finns att Borgholms kommun under året kommer få utbetalt 50 miljoner kronor extra kopplat till flyktingsituationen. Vid samverkansmöte i kommunen så beslutades konkret att inrätta arbetsgrupper med representanter från Borgholms kommun och Borgholm Energi AB: Samordning/analys/lägesbild Personalrekrytering Fastighetsförsörjning Brandskydd Kost och städ Grupperna bemannas i huvudsak med befintlig personal, men viss förstärkning kan komma att behövas. För att möjliggöra snabba insatser inom frågor som berör fastighets- och lokalförsörjning begär nu kommunledningen att kommunfullmäktige ska behandla rubricerade frågor vid det extrainsatta sammanträdet för att på så vis tillgodose de behov förvaltningarna har aviserat. Finansieringen av åtgärderna bör ske genom ianspråktagande av del av det bidrag som Regeringen beslutat tilldela kommunerna kopplat till flyktingsituationen. Vad gäller åtgärderna på Ekbacka, Muraregatan och moduler kommer hyresintäkter/ersättning från Migrationsverket att återföras till övriga kommunala verksamheten Konsekvensbeskrivning De positiva konsekvenserna av beslutet är att beslutstiden för igångsättning av nödvändiga fastighets- och lokalanskaffningar/anpassningar minimeras. Detta får i sin tur till följd att fler lämpliga och formellt godkända lokaler kan finnas att tillgå under längre tid av flyktinghanteringsprocessen. Detta leder slutligen till bättre förhållanden för berörda flyktingar, ökad säkerhet samt bättre arbetsmiljö. I tjänsteskrivelse och vid kommunstyrelsesammanträde tidigare informerade fastighetsstrateg Maria Drott om de lokalprojekt som krävs för att kommunen ska klara att ta emot de anvisade asylsökande och kommunplacerade som har rätt till boende, skola och förskola. Boende för EKB HVB-hem Ekbacka hus 1, plan 2 (ca 2,2 mkr) och plan 3 (inväntar kostnad) Ledningsgruppen anhåller

13 att omedelbar igångsättning av redan planerade åtgärder godkänns. att finansiering av åtgärderna sker genom ianspråktagande av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna omedelbar igångsättning av iordningsställande av 2 korridorer på Ekbacka. att finansiering av åtgärderna sker genom ianspråktagande av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation. Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna omedelbar igångsättning av iordningsställande av 2 korridorer på Ekbacka. finansiering av åtgärderna sker genom ianspråktagande av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation. Protokollsanteckning Moderaterna har tidigare motsatt sig en ombyggnation av Ekbacka för detta ändamål, eftersom den gör det omöjligt att förverkliga vår vision om Ekbacka som Sveriges bästa äldre- och demensboende samt plats för trygghets- och mellanboende. Vi anser fortfarande att Borgholms kommun behöver en kvalitetssatsning på detta område, och att vi behöver det nu och inte om 5 eller 10 år. Nu har socialförvaltningen redovisat ett behov på minst 70 boendeplatser till ensamkommande barn under Vi moderater anser att en stor del av dessa platser borde ordnas genom externa hyresvärder. När kommunstyrelsen beslutade att upphandla ett antal externa lokallösningar till ensamkommande barn valde majoriteten tyvärr att begränsa denna möjlighet till att bara gälla 1 år, vilket Moderaterna reserverade sig emot då detta innebär en väldigt kortsiktig lösning på ett boendeproblem som inte kommer att lösas inom kort tid. Men vi är beredda att anpassa vårt ställningstagande för att lösa socialförvaltningens akuta problem med boendeplatser. Marcel van Luijn, Gruppledare Moderaterna

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning 183 Godkännande av kungörelse. 184 Godkännande av dagordning 185 Politiskt uppdrag 2015-2018; Ny M-ersättare, kommunfullmäktige. 186 Begäran om tilläggsbudget;

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen)

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) Sammanträdesprotokoll sid 2 (38) Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) 18 Information från verksamheten. 19 Presentation av och information från HR-chef Ann Nilsson. 20 Inrättande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (40) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (40) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Sammanträdesprotokoll sid 2 (40) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 35 Godkännande av kungörelse. 36 Godkännande av dagordning. 37 Allmänhetens frågestund. 38 Information

Läs mer

KALLELSE. Förhinder anmäls omgående till

KALLELSE. Förhinder anmäls omgående till 1 Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2017-01-16, klockan 18:00 sammanträdet: Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-11-24 212-230 212 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 213 Godkännande

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Sammanträdesprotokoll sid 2 (8) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 47 Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. 48 Information om

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-24 Ks/2016:24 Sida 1(3) Fördelning av statsbidrag för tillfälligt

Läs mer

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering.

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 1 Dnr 2014/187-556 KS Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-12 190 att uppdra till ekonomiavdelningen

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 62 Godkännande av kungörelsen. 63 Godkännande av dagordning. 64 Politiska uppdrag 2014-2018; ny

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster.

Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. Sammanträdesprotokoll sid 2 (14) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 28 Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. 29 Redovisning av delegationsbeslut; Upphandling

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 162 Godkännande av kungörelsen 163 Godkännande av dagordning 164 ANMÄLAN; Interpellation (Hans

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Tekniska enheten, kl. 15.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (10)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (10) Sammanträdesprotokoll sid 2 (10) Innehållsförteckning 112 Godkännande av kungörelse. 113 Godkännande av dagordning. 114 Allmänhetens frågestund. 115 Information; Borgholms 200-årsjubileum. 116 Äskande

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) Sammanträdesprotokoll sid 2 (17) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 88 Godkännande av kungörelse. 89 Godkännande av dagordning. 90 Interpellation (Per Lublin nöp)

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Sarah Skogqvist, registrator

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Sarah Skogqvist, registrator 1(8) Plats och tid Tranholmen, kl. 18:30-19:38 Paragrafer 19-24 Beslutande Övriga deltagare Torsten Sjögren (M), ordförande Lars-Gunnar Wallin (FP) 1:e vice ordförande Carolin Robson (MP), tjg ers Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Paviljongsbeställning Sannebo, Flexator. KS

Paviljongsbeställning Sannebo, Flexator. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-08 344 Paviljongsbeställning Sannebo, Flexator. KS 2015-390 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Tingshuset, 2015-02-03 kl. 08.30-11.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Håkan Gibson, ekonom, 1 Helena Vilhelmsson, oppositionsråd,

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Europa Direkt, Norra Station, kl

Europa Direkt, Norra Station, kl SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Europa Direkt, Norra Station, 2016-02-17 kl. 08.30 - Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) 1 :e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Plats och tid Neden, kl. 13:30 16:00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl (M) Jan

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Protokoll. 9 Överenskommelse för anskaffning av skulptur av Bengt Olson

Protokoll. 9 Överenskommelse för anskaffning av skulptur av Bengt Olson Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2017-01-10 12(26) Ks/2012:236 9 Överenskommelse för anskaffning av skulptur av Bengt Olson Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-12-18 1(6) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 21.00 21.40 ajournering 21.15-21.30 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen och Fyrkanten kl 9:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer