Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster."

Transkript

1

2 Sammanträdesprotokoll sid 2 (14) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 28 Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. 29 Redovisning av delegationsbeslut; Upphandling programvaror som molntjänst. 30 Ansöker om bidrag till förstudie Sommarkollo Borgholm 2016, Fryshuset Kalmar län. 31 Information; Borgholms 200-årsjubileum. 32 Turistinformationsverksamhet norra Öland. 33 Vedkajen i Borgholm, eventuell förlängning av brygga. 34 Återrapportering; lista över prioriterade objekt där återstående grusmassor kan komma till användning. 35 Medborgarförslag (Hans Svensson) bristande underhåll av gator och trottoarer i Åkerhagen. 36 Information; personalavdelningen. 37 Allaktivitetspark i Löttorp. 38 Medgivande till upplåtelse för Migrationsverket på Köpingbaden. 39 Medgivande till upplåtelse för Migrationsverket på Kapelludden. 40 Översiktsplanering; MEX befogenheter. 41 Remiss Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter gällande sänkt hastighet på väg 925 och förbud mot trafik med fordon väg 963 i samband med evenemanget Äggröran. 42 Medborgarförslag (Lars Engström) förlängd säsong på norra Öland. 43 Medborgarförslag (Lars Nilsson) förbättring av Borgholms innerstads gator genom att söka statsbidrag. 44 Medborgarförslag (Lars Nilsson) anlägg biogasmack och tvättstation för bilar vid mejeriviken. 45 Trottoar på Vikingavägen. 46 Näringslivsklimat Dnr 2015/ KS Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. Kommunstyrelsen beslutade godkänna följande skallkrav och utvärderingskriterier gällande upphandling av ramavtal för byggtjänster:

3 Sammanträdesprotokoll sid 3 (14) Anbudsgivaren ska lämna garanti på utfört arbete minst i enlighet med Montage 85. Leverantören ska till anbudet bifoga en enklare företagsbeskrivning som bör innehålla uppgifter om företaget, dess affärsidé, verksamhet och organisation, etableringsort, samarbetspartner, leverantörens personalstyrka inom Borgholms kommun eller dess närområde, samt redogöra hur man har tänkt organisera med personal vid ett eventuellt avtal. Leverantören ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att utföra uppdraget. Som bevis skall behörighet styrkas på begäran av beställare. Fast pris ska anges i SEK, exklusive moms. Leverantörens samtliga kostnader skall ingå i priset, gäller även transportkostnader. Vid varje beställning ska mellan parterna överenskommas en avtalad leveransdag samt plats. Om beställaren så begär ska leverans ske inom i anbudet angiven leveranstid. En beställning ska bekräftas med ordererkännande om avtalsanvändaren begär detta. Leverans ska ske under beställarens ordinarie arbetstid om inte annat överenskommits. Jourverksamheten måste kunna utföras omgående och med omedelbar insats och utan krav på skriftlig ordererkännande. Arbeten ska utföras i enlighet med arbetsmiljölagen. Arbetsplatsen ska vara byggstädad efter slutfört uppdrag. Beställaren förbehåller sig rätten att göra en separat upphandling för varje större eller komplext objekt, eller då det föreligger särskilda skäl. Anbudsgivaren som tecknar ramavtal enligt denna förfrågan är inte förhindrad att delta vid sådan särskild anbudsinfordran. Beställaren förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen leverantör är skyldig att leverera beställarens verkliga behov. Utvärdering, per kompetensområde, kommer att ske av de anbud som uppfyller ställda krav och som lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering. Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna, viktade utvärderingskriterier: Viktning 1. Timkostnad 85 % 2. Inställelsetid 10 % 3. Materialpåslag 5 % I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör tf ekonomichef Linda Kjell för genomförd upphandling avseende leveranser av byggtjänster inom följande kompetensområden; 1. Snickeri/byggservice 2. Måleri 3. VVS, inklusive jourverksamhet

4 Sammanträdesprotokoll sid 4 (14) 4. El, inklusive jourverksamhet 5. Murning 6. Golvläggning/Kakel och klinker-våtrum 7. Förebyggande underhåll och reparation, Ventilation 8. Plåtslageri 9. Glasmästeri 10. Förebyggande underhåll och reparation, Värmepumpar/Kyla 11. Flytt- och Byggstädning Ramavtal kommer att tecknas med max tre leverantörer för respektive kompetensområde. Anbudsgivare har kunnat lämna anbud på ett eller flera kompetensområden. Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering. Borgholms kommun kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till angivna, viktade utvärderingskriterier. tilldela de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden med hänsyn taget till beslutade utvärderingskriterier enligt följande; 1. Snickeri/byggservice tilldelas leverantör i rangordning: 4, 9 och 1 2. Måleri - tilldelas leverantör i rangordning: 5, 4 och 2 3. VS, inklusive jourverksamhet - tilldelas leverantör 5, 4 och 1 4. El, inklusive jourverksamhet - tilldelas leverantör i rangordning:8, 7 och 3 5. Murning - tilldelas leverantör i rangordning: 2, 3 och 1 6. Golvläggning/Kakel och klinker-våtrum - tilldelas leverantör i rangordning: 3 och 1 7. Ventilation - tilldelas leverantör i rangordning: 4, 2 och 1 8. Plåtslageri - tilldelas leverantör i rangordning: 1 och 2 9. Glasmästeri inga anbud 10. Värmepumpar/Kyla - tilldelas leverantör i rangordning: 6, 2 och Flytt- och Byggstädning tilldelas leverantör: 1 29 Dnr 2016/1-059 KS Redovisning av delegationsbeslut; Upphandling programvaror som molntjänst. Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut:

5 Sammanträdesprotokoll sid 5 (14) Anmäla avrop avseende ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänst. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 30 Dnr 2015/ KS Ansöker om bidrag till förstudie Sommarkollo Borgholm 2016, Fryshuset Kalmar län. Stiftelsen Fryshuset i Kalmar län skriver att de sommaren 2016 vill genomföra ett sommarkollo i Borgholms kommun utifrån Skapa Min Värld konceptet. Tanken är att kollot ska pågå under fyra veckor dagtid mellan klockan 09:00 och Målgruppen är barn och ungdomar mellan 6 och 15 år som inte har ekonomisk förutsättning att delta i det kulturella samhället. För att nå bästa resultat vill Stiftelsen Fryshuset i Kalmar län genomföra en fördjupad behovsundersökning under perioden februari till april (25%), kostnad kronor. avslå ansökan eftersom det i 2016 års budget inte finns pengar avsatta för detta projekt. 31 Dnr 2015/ KS Information; Borgholms 200-årsjubileum. Vid dagens sammanträde deltar projektledare Gia Thörnqvist och Kjell Jacobsson från arbetsgruppen Borgholm 200-år. Under mötet informeras och diskuteras - scenen vid Gula Paviljongen. - Borgholms torg. - möte med Camping Öland. - sponsorspaket. - Youngster. - evenemang.

6 Sammanträdesprotokoll sid 6 (14) - hemsida/blogg. - skyltning på torget. 32 Dnr 2014/ KS Turistinformationsverksamhet norra Öland. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , i sambandmed avtal för turistinformation sommaren 2015, bland annat att meddela företagen att till kommande år kommer kommunen i samband med den nya turistorganisationen, ta fram förslag på annan lösning av turistinformationen på norra Öland. Berörda företag är meddelade att kommunen avser att ta fram ett nytt förslag hur man framåt kommer att arbeta med turistinformationen på norra Öland. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att då ärendet ligger inom Ölands kommunalförbunds verksamhetsområde bör det överlämnas till förbundet för att förslagsvis ge i uppdrag till den nya turistorganisationen att ta fram förslag på hur besökare på norra Öland kan få tillgång till turistinformation. Kommunledningskontorets bedömning Man bör samordna de båda organisationerna och undersöka hur den nya turistorganisationen avser jobba med besöksnäringen och turistinformationen på norra Öland. överlämna ärendet Turistinformationsverksamhet norra Öland till Ölands kommunalförbund, samt ge kommunledningskontoret i uppdrag att kontakta berörd företagare inför säsongen Dnr 2014/ KS Vedkajen i Borgholm, eventuell förlängning av brygga. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar tillsammans med servicechef Hans Johannesson eventuell förlängning på 7 meter av den nya bryggan vid Vedkajen. Enligt de uppgifter servicechefen fått fram skulle kostnaden för för-

7 Sammanträdesprotokoll sid 7 (14) längningen på 7 meter bli ca 325 tkr. föreslå kommunstyrelsen bevilja medel, ca 325 tkr, för att förlänga bryggan 7 meter. En längre brygga ger bättre förutsättningar för dagsbesökande båtar och fler intäktsmöjligheter. Deltagande i beslut Marcel van Luijn (M) meddelar att han inte deltar i detta beslut. 34 Dnr 2014/ KS Återrapportering; lista över prioriterade objekt där återstående grusmassor kan komma till användning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra till ekonomiavdelningen och servicechef Hans Johannesson att upprätta lista över prioriterade objekt där återstående grusmassor, ca ton, kan komma till användning. Vid dagens sammanträde informerar servicechef Hans Johannesson om listan med prioriterade objekt. En detaljerad lista kommer att presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde ge kommunledningskontoret och servicechefen i uppdrag att undersöka möjligheten att tidigarelägga en del av investeringen i Byxelkroks hamn. 35 Dnr 2014/ KS Medborgarförslag (Hans Svensson) bristande underhåll av gator och trottoarer i Åkerhagen. Hans Svensson, Johan IIIs väg 9, Borgholm, påtalar i medborgarförslag inkommet att Åkerhagsvägens södra del består idag till stor del av lösa asfaltklumpar och mängder av lagningar. Den är trafikfarlig p.g.a. detta. Sidogatorna är

8 Sammanträdesprotokoll sid 8 (14) också i mycket dåligt skick. Detsamma gäller trottoarerna. Åkerhagsvägen genom Slottsskogen saknar fortfarande trottoarer och vid Åkerhagsvägens sydöstra kurva saknas trottoar. Kommunfullmäktige överlämnade till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. I tjänsteskrivelse redogör servicechef Hans Johannesson för kostnaderna för upprustning och utbyggnad samt föreslår att medborgarförslaget bifalls. Sammanfattning av ärendet Medborgarförslaget innefattar fyra punkter varav två tillhör den del av vägnätet som åtgärdades då hela södra slingan runt Åkerhagen fick ny beläggning på såväl gata som trottoar. Samtliga brunnar besiktigades och brunnslock byttes ut vid samma tillfälle. Kostnader Upprustning av befintliga GC väger 460 tkr Utbyggnad av trottoarnätet samt parkering 250 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget med hänvisning till att delar av medborgarförslaget redan är genomförda, resterande finns ej budgeterade medel för. I den Gatuunderhållsplan som är under framtagande kommer resterande delar att beaktas. Förslagsställaren ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde då ärendet slutligt avgörs. 36 Dnr 2016/ KS Information; personalavdelningen. HR-chef Ann Nilsson informerar om: - den pågående medarbetarundersökningen.

9 Sammanträdesprotokoll sid 9 (14) 37 Dnr 2016/ KS Allaktivitetspark i Löttorp. Vid dagens sammanträde redogör ordförande Ilko Corkovic (S) för tankarna kring en allaktivitetspark i Löttorp. Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslutet avsätta 1,3 mkr 2016 till en allaktivitetspark på norra Öland. ge fritidschef Jan-Åke Johansson i uppdrag att tillsammans med ungdomssamordnaren och ungdomarna på Åkerboskolan ta fram förslag på vad allaktivitetsparken ska innehålla. ge fritidschef Jan-Åke Johansson och mark- och exploateringsstrateg Anders Heidenfors Enquist i uppdrag att undersöka lämplig placering. ge mark- och exploateringsstrateg Anders Heidenfors Enqvist i uppdrag att ta fram förslag på skötselavtal tillsammans med Högby IF. 38 Dnr 2016/ KS Medgivande till upplåtelse för Migrationsverket på Köpingbaden. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör markoch exploateringsstrateg Anders Heidenfors Enquist för Köpingbaden Camping ABs begäran att få upplåta anläggningen för Migrationsverket. Enligt gällande tomträttsavtal krävs fastighetsägarens särskilda medgivande när användningen ändras, som här från att användas som sommarbostäder för turister till att vara vinterbostäder för asylsökande. Enligt tomträttsavtalet kan fastighetsägaren påkalla extra avgäld. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott kan medge Köpingbaden Camping AB rätt att upplåta anläggningen för Migrationsverket under vintersäsong (15 augusti -31 maj) mot en extra avgäld som beräknas på 3% av bolagets hyresintäkter från Migrationsverket. ge Köpingbaden Camping AB rätt att upplåta anläggningen Köpingbaden Solbergatäkten 1:1, 1:11, 1:12, 1:13 och 1:14 för Migrations-

10 Sammanträdesprotokoll sid 10 (14) verket, dock ej under sommarsäsongen. En extra avgäld utgår med 3 % av hyresintäkterna. 39 Dnr 2016/ KS Medgivande till upplåtelse för Migrationsverket på Kapelludden. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör markoch exploateringsstrateg Anders Heidenfors Enquist för Kapelludden ABs begäran att få upplåta anläggningen för Migrationsverket. Enligt gällande arrendeavtal krävs fastighetsägarens särskilda medgivande när användningen ändras, som här från att användas som sommarbostäder för turister till att vara vinterbostäder för asylsökande. Enligt arrendeavtalet kan fastighetsägaren påkalla extra avgäld. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott kan medge Kapelludden AB rätt att upplåta anläggningen för Migrationsverket under vintersäsong (15 augusti -31 maj) mot en extra avgäld som beräknas på 3% av bolagets hyresintäkter från Migrationsverket. ge Kapelludden AB rätt att upplåta anläggningen Borgholm 11:1för Migrationsverket, dock ej under sommarsäsongen. En extra avgäld utgår med 3 % av hyresintäkterna. 40 Dnr 2016/4-002 KS Översiktsplanering; MEX befogenheter. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör markoch exploateringsstrateg (MEX) Anders Heidenfors Enqvist för ärendet. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har av kommunstyrelsen delegerats beslutanderätt över ärenden som avser översiktsplanering. Enligt nuvarande ordning beställer kommunstyrelsen/kommunstyrelsens arbetsutskott fördjupade översiktsplaner av samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadschefen utser en projektledare för varje översiktsplan. MEX företräder kommunstyrelsen i exploateringsärenden men har idag inga befogenheter i över-

11 Sammanträdesprotokoll sid 11 (14) siktsplaneringen. Med befogenhet att leda och återrapportera om arbetet med att utreda framtida markanvändning kan MEX styra utredningsprocessen ur ett markstrategiskt perspektiv. Konsekvensanalys Kommunstyrelsens arbetstutskott får större kontroll över arbetet med fördjupade översiktsplaner. Processen med att utreda framtida markanvändning styrs med ett markstrategiskt perspektiv. sunderlag Punkt 54 i kommunstyrelsens delegationsordning antagen ge mark- och exploateringsstrateg (MEX) befogenhet att leda arbetet med fördjupade översiktsplaner och ansvara för återrapportering till kommunstyrelsen. 41 Dnr 2016/ KS Remiss Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter gällande sänkt hastighet på väg 925 och förbud mot trafik med fordon väg 963 i samband med evenemanget Äggröran. Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer om yttrande i ärendet Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter gällande sänkt hastighet på väg 925 och förbud mot trafik med fordon väg 963 i samband med evenemanget Äggröran i runsten, Borgholms kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av trafiknämnd, beslutar tillstyrka ansökan. 42 Dnr 2015/ KS Medborgarförslag (Lars Engström) förlängd säsong på norra Öland. Lars Engström, Horns kustväg 133, Löttorp, föreslår i medborgarförslag inkommet att kommunen ska vidta åtgärder så att säsongen förlängs på norra Öland.

12 Sammanträdesprotokoll sid 12 (14) Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsens för ställningstagande och beslut. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska anses besvarat då dessa förslag kan anses inarbetade i slutrapport från tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anse medborgarförslaget besvarat då dess förslag inarbetats i slutrapporten från tillfälliga fullmäktigeberedningen för landsbygdsutveckling på norra Öland. Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet slutligt avgörs. 43 Dnr 2015/ KS Medborgarförslag (Lars Nilsson) förbättring av Borgholms innerstads gator genom att söka statsbidrag. Lars Nilsson; Ramsättravägen 6 3 trp, Köpingsvik föreslår i medborgarförslag inkommet att kommunen söker extra statsbidrag för att förbättra Borgholms innerstads gator. Av förslaget framgår att förslagsställaren anser att vägtrafiksskatten borde fördelas mer rättvist så att gatorna kan lagas. Kommunfullmäktige överlämnande medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås då det inte anses möjligt att söka statsbidrag alternativt högre del av vägtrafikskatten för att förbättra innerstadens gator. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget då det inte anses möjligt att söka statsbidrag alternativt högre del av vägtrafikskatten för att förbättra innerstadens gator. Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet slutligt avgörs.

13 Sammanträdesprotokoll sid 13 (14) 44 Dnr 2015/ KS Medborgarförslag (Lars Nilsson) anlägg biogasmack och tvättstation för bilar vid mejeriviken. Lars Nilsson; Ramsättravägen 6 3 trp, Köpingsvik föreslår i medborgarförslag inkommet att en biogasmack och tvättstation ska byggas mitt emot gamla mejeriet. Kommunfullmäktige överlämnande medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås då kommunen inte har för avsikt att anlägga biogasmack eller tvättstation vid mejeriviken. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget då kommunen inte har för avsikt att anlägga biogasmack eller tvättstation vid mejeriviken. Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet slutligt avgörs. 45 Dnr 2015/ KS Trottoar på Vikingavägen. Johan Wirsén önskar i skrivelse inkommen ytterligare omtag i frågan om den försvunna trottoaren på Vikingavägen i Borgholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beklagar det inträffade och vidhåller enligt tidigare beslut en återställning av trottoaren inte är motiverad till den kostnad detta skulle medföra.

14 Sammanträdesprotokoll sid 14 (14) 46 Dnr 2016/ KS Näringslivsklimat Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar åtgärdsprogram för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. ge näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson i uppdrag att undersöka epostverktyg till olika typer av utskick.

Sammanträdesprotokoll sid 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-12-08 426-438. Sofie Loirendal

Sammanträdesprotokoll sid 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-12-08 426-438. Sofie Loirendal Sammanträdesprotokoll sid 1 (11) Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, klockan 08:00-16:00 ande Ilko Corkovic, ordförande (S) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Övriga närvarande Marie-Louise Johansson,

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) 01-14 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) Övriga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (30) 2015-11-24 201-223. Innehållsförteckning

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (30) 2015-11-24 201-223. Innehållsförteckning Sammanträdesprotokoll sid 2 (30) Innehållsförteckning 201 Medborgarförslag (Torbjörn Jerlerup) upprustning av Borgholms busstation och träffpunkt Öland m m. 202 Medborgarförslag (Eulalia Brandt) förbättra

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (22) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 55 Presentation, fastighetsingenjör 56 Löneöversyn 2016. 57 Skrivelse gällande situationen inom

Läs mer

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen)

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) Sammanträdesprotokoll sid 2 (38) Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) 18 Information från verksamheten. 19 Presentation av och information från HR-chef Ann Nilsson. 20 Inrättande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-25, Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-25, Tekniska nämnden 1/3, Stadshuset, sessionssalen, 2015-06-25, 13:00-16.00 65-76 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Kent Persson (S) Othmar Fiala (S) Helena Gustafsson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 16 september 2013 Ärende till kommunfullmäktige: 7 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Program för omsorg

Läs mer

112 Dnr 2012/195-020 KS

112 Dnr 2012/195-020 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 112 Dnr 2012/195-020 KS Lönerevision 2013. Personalchef Krister Kronzell redogör för årets lönerevision. Det noteras att 3 % är budgeterat i löneökning för år 2013 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-02-11. Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-02-11. Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna K ALLELSE KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-02-11 Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Anna von Axelson, tf samhällsbyggnadschef och fastighetschef

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 56 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (17) Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS Information om projektet Youngsters (Ung ö,

Läs mer

240 Dnr 2014/208-031 KS

240 Dnr 2014/208-031 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 240 Dnr 2014/208-031 KS Deltagande i utlandskonferens. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson deltar i studieresa tillsammans

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-04-07 1 (24) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 08:30-11:10 (ajournering 10:20-10:40) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Henrik Erlingson (C) Marie-Louice Lindström

Läs mer

11 Dnr 2011/254-145 KS

11 Dnr 2011/254-145 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 11 Dnr 2011/254-145 KS Information projektet Öppna portar. Öppna portar är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Statens Fastighetsverk (SFV) och omfattar fyra av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Vidare besvaras frågeställningar från Ilko Corkovic (S) gällande handläggning av alkoholtillstånd och musikunderhållning på allmän plats.

Vidare besvaras frågeställningar från Ilko Corkovic (S) gällande handläggning av alkoholtillstånd och musikunderhållning på allmän plats. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 89 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar om - att de båda ölandskommunerna nu kommit överens om att anställa den planerade tjänsten som destinationsutvecklare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (18) Innehållsförteckning: 240 Presentation, fastighetsstrateg. 241 Information, Borgholms 200-årsjubileum. 242 Begäran om beaktande inför budget 2016, socialnämnden. 243 Begäran

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 35-50 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 ande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Urban Widmark (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande.

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande. 1, Plats och tid: Stadshuset Grå, 2011-11-17, kl 17:00-19:45 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.30 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Gunilla Josefsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Ann-Helene Reimertz (M) Evert Jansson (M) som ersättare

Ann-Helene Reimertz (M) Evert Jansson (M) som ersättare 0 Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Gottskär Hotell Klockan 16:00 18.45 ande Ledamöter Monica Neptun Ordf (FP) Lars Thelén, vice ordf (M) Åsa Hansson (M) Ann-Helene Reimertz (M) Pär

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. Eva Alldén, tf chef personal- och löner Agneta Suikki, tf kommunchef

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. Eva Alldén, tf chef personal- och löner Agneta Suikki, tf kommunchef PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-08, kl 1500-1645 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S Anita Weinz, NS Övriga deltagande Eva Alldén, tf chef personal-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 09:00 ande Åke Nilsson, KD Anders Svensson, M Rosie Folkesson, S Gunilla Schollin Borg, MP Åke Bergh, M Magnus Gabrielsson,

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden 1(16) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18.30 20.00 Paragrafer 47-57 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling (S) tjg ers Sven Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-04-11 81 (92) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 april 2011, kl 14.00 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 ande (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande (V) ledamot Gunvor Sharp (M) ersättare Jenny Adolphson (C) ledamot Övriga deltagande

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

101 Dnr 2014/13-510 KS. Medfinansieringsavtal - trafikplats väg 136 korsningen med väg 966 vid Rälla.

101 Dnr 2014/13-510 KS. Medfinansieringsavtal - trafikplats väg 136 korsningen med väg 966 vid Rälla. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 100 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar om - gjorda intervjuer avseende tjänsten som personalchef. - regionförbundets erbjudande att

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12) Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12) Innehåll TEN 49/13 Medborgarförslag om bättre skyltning i och omkring Helénsparken... 3 TEN 50/13 Upphandling av entreprenör för markarbeten på tre skolgårdar...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25 Datum: Tisdagen den 25 februari 2014 Tid: 18.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 11-21 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 26 januari 2010 kl. 18.30 19.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Organisationsstruktur, projektutvecklare.

Organisationsstruktur, projektutvecklare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 252 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att hittills har 250 flyktingar kommit till Lundegård och 85 till Kapelludden. Det är i dagsläget inte så

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-06-04 1(23) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 juni 2012, kl 08.00-11.35, 14.00-15.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-11-30 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 13 december 2012 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering.

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 1 Dnr 2014/187-556 KS Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-12 190 att uppdra till ekonomiavdelningen

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-15.00 Paragrafer 61-75 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2010-07-08 1(10) Plats och tid Telefonsammanträde 2010-07-08 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (s) ordf Christer Hedman (åp) vice ordf K Sune Almroth (s) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 14 Information från verksamheten. 15 Förslag upphävande av beslut KF 97/213; Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl). 16 Revidering av kommunvapen,

Läs mer

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Mål nr 2678-13 1 SÖKANDE Bäckaskog Media AB, 556169-1485 Sjölyckevägen 2 290 34 Fjälkinge Ombud: Advokat Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå AB Box 24 291

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-09-13 1 Beslutande organ Plats och tid Fastighetskontoret, Förrådsgatan 8, Mariestad, kl. 14.00-17.10 Beslutande Staffan Starringer (s) ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice ordförande Sune B Jansson

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen Ersätter Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-01-25 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 08.30-11.30 Beslutande Bengt-Olov Eriksson, ordförande (S) Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014 Ärende 2 Dnr 2014/000001 Aktuella kommundirektörsfrågor Föredragande: Jan Lagerqvist, kommundirektör Under ärendet informeras

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer