ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter

2 A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07 AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: AFA.122 Beställarens kontaktperson för information om entreprenaderna För visning av arbetsområdet kontaktas

3 A 3(12) AFA.21 AFA.22 AFB Översiktlig information om objekten Upphandling av underhålls/servicearbeten EL är gemensam för Haparanda kommuns fastigheter och Stiftelsen Haparandabostäder. Objektets lägen Objekten är belägna inom. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag om offentlig upphandling tillämpas för upphandlingen. Vid upphandlingen tillämpas kapitel 15 i LOU. För och Stiftelsen Haparandabostäder är avtalstiden med rätt för beställaren att förlänga avtalstiden högst 2 år (1+1). Material skall alltid inköpas på billigaste sätt för beställaren. Till angivet anbud skall inlämnas materialinköpslista till vilken anbudsgivaren lägger sitt påslag/avdrag. En rabatt/påslag skall gälla för hela prislistan, dvs en och samma rabattsatts/påslag för samtliga produkter i prislistan. Prislistan skall vara gällande under entreprenadens hela längd, inklusive eventuella tillkommande förlängningsår, dvs prislistan får inte bytas ut till annan. Prislistan ska vara indexerad med det av entreprenören redovisade index. Om entreprenören vill byta leverantör skall det godkännas av beställaren. Anbud skall lämnas på bifogat formulär. Beställaren förbehåller sig rätten att upphandla på annat sätt arbeten som överstiger följande beloppsgräns. - El-arbeten 25 tkr Beställaren förbehåller sig rätten att med egen personal utför löpande service och reparationsarbeten. AFB.12 AFB.13 Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Beställning sker med avrop, och ersättning sker enligt avtalat pris.

4 A 4(12) För s fastigheter och Stiftelsen Haparandabostäders fastigheter sker ingen indexreglering för avtalstiden tom Från och med sker indexreglering enligt Entreprenadindex E 84 med den förändring av indextal som skett mellan november 2014 och november 2015 etc. AFB.15 AFB.21 AFB.22 AFB.31 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättning gäller för upphandlingen: att kommunen och Haparandabostäder fattar erforderliga beslut. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Se annons. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: Administrativa föreskrifter EL dat Anbudsformulär EL dat Anbudsutvärdering EL Anbuds form och innehåll Anbud skall vara uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogat formulär till anbud. Kopia av F-skattesedel skall bifogas anbud. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbud ska vara gällande till och med Adressering av anbud: Upphandlingen Märkning Anbud: Underhållsentreprenader EL

5 A 5(12) AFB.5 AFB.51 AFB.511 AFB.52 AFB.53 AFD AFD.1 AFD.121 AFD.122 Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på. finansiell och ekonomisk styrka teknisk kompetens registrering för redovisning och betalning av mervärdesskatt m m krav enligt LOU SFS 2007: kap 2. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Värderingsgrunder vid prövning av anbud Det anbud som är mest ekonomiskt mest fördelaktigt för myndigheten kommer att antas. Vid utvärdering av anbud kommer det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet för beställaren att antas. Se BILAGA prisutvärderingsmodell. Vid utvärderingen kommer beställaren att plocka ihop en varukorg av typvaror för en lokal/lägenhet. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudsgivarna kommer att meddelas skriftligt tilldelningsbeslut, så snart som möjligt efter att entreprenör antagits. ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Upphandling av el är gemensam för s fastigheter och Stiftelsen Haparandabostäder. Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser enligt dokumenterad överenskommelse med beställaren innan entreprenadarbetena påbörjas. Syn före påbörjande av arbete

6 A 6(12) AFD.132 AFD.14 AFD.151 AFD.16 AFD.2 AFD.22 Arbetstider Entreprenadarbetena skall bedrivas på dagtid måndag t o m fredag. Annan utförandetid enligt särskild överenskommelse med beställaren. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Beställarens informationsansvarige Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är: Tillstånd/behörighet Erforderliga tillstånd rörande entreprenadens utförande svarar entreprenören för. Entreprenören skall på begäran av beställaren lämna intyg för behörighet (el) för att utföra uppdraget. Utförande Kvalitets- och miljöarbete AFD.221 AFD.2211 Kvalitetsledning Entreprenör ska redovisa företagets kvalitetsledningssystem. Beställarens kvalitetsansvarige AFD.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige

7 A 7(12) AFD.34 AFD.222 AFD.2221 AFD.2222 AFD.223 AFD.2232 AFD.2233 AFD.2242 AFD.24 AFD.241 Miljöledningssystem Entreprenören ska redovisa sitt miljöledningssystem i dess helhet. Miljöledning Beställarens miljöansvarige Entreprenörens miljöansvarige Kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenör skall utföra en kvalificerad egenkontroll på det projekt som genomföras. Entreprenörens miljöplan Entreprenören skall beakta kommunens miljöpolicy vid genomförande av beställda uppdrag. Miljörevision Entreprenör bör tillhandahålla lämpliga dokument samt medverka vid miljörevisioner. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren erforderliga kopior av, under AFB.22, angivna ritningar och beskrivningar samt av ändringshandlingar.

8 A 8(12) AFD.242 AFD.26 AFD.261 AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.312 AFD.313 AFD.32 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall upprätta och tillhandahålla arbetsmiljöplan samt på blivande arbetsplats anslå densamma. (AFS 1999:3 11 med tillägg 2008:16) Varor Beställaren förbehåller sig rätten att efter samråd med entreprenören efter eget gottfinnande tillvarata demonterat eller rivet material. Varor från entreprenören Entreprenör skall efter samråd med beställaren löpande överlämna varudeklarationer för varor som används eller kommer att användas i aktuellt projekt. För varor med krav på CE märkning ska godkänt CE märkning finnas på produkten och i handlingar. Organisation Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Beställarens kontrollant Entreprenörens ombud Möten

9 A 9(12) AFD.33 Tillsyn och kontroll enligt PBL AFD.3311 Samordning av kvalitetsansvariga enligt PBL Till samordningsansvarig för samtliga kvalitetsansvarigas arbetsuppgifter enligt PBL har utsetts. AFD.36 AFD.361 AFD.364 AFD.365 AFD.38 AFD.4 Samordning Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06 kap 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten. Samordning av arbetarskydd Entreprenören skall överta det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar den som låter utföra byggnads eller anläggningsarbete(byggherre) för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemendamma arbetsstället för byggnadsverksamheten. Upplysning om samordning av arbetarskydd För samordning av arbetarskydd svarar TE. Uppmätning Se ABT 06 kap Tider

10 A 10(12) AFD.41 AFD.42 FD.44 AFD.46 AFD.54 AFD.543 Tidplan Se AFD 44 Igångsättningstid Entreprenören äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena direkt efter beställning. Färdigställandetider För service och reparationsarbeten gäller att beställda arbeten skall vara påbörjade senast inom 2 vardagar samt utförda senast 10 dagar efter påbörjat arbete om inte annat överenskommits med beställaren. Garantitid Garantitid för entreprenadarbetena gäller 2 år från godkänd slutbesiktning. Försäkring Entreprenör skall genom försäkringsbevis styrka att tecknad försäkring uppfyller kraven enligt ABT 06 kap Försäkring avseende befintlig egendom Entreprenören skall under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande ha allriskförsäkring avseende beställarens befintliga egendom. AFD.5431 AFD.6 AFD.613 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Entreprenören skall under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande ha allriskförsäkring avseende beställarens befintliga egendom. Ekonomi Ersättning för rese- och traktamentskostnader Inga särskilda ersättningar för resor och traktamenten kommer att utgå.

11 A 11(12) AFD.614 AFD.62 AFD.622 AFD.624 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Se AFB.13 Betalning Betalning Betalning sker mot faktura och betalas inom 30 dagar från det att beställaren erhållit faktura. Fakturering Faktura skall utställas på Fack R Stockholm Stiftelsen Haparandabostäder Fack R Stockholm AFD.625 AFD.63 Dröjsmålsränta Se ABT 06 kap 6 18 Säkerhet AFD.631 AFD.7 AFD.713 Säkerhet till beställaren Entreprenören skall ställa säkerhet i form av bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet. Besiktning Slutbesiktning Skall av färdigställda entreprenadarbeten ske löpande där entreprenör tillsammans med beställaren medverkar.

12 A 12(12) AFH AFH.1 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel skall ske efter samråd med beställaren. AFH.4 AFH.62 AFJ AFJ.42 AFJ.75 AFJ.751 AFJ.76 Tillfällig el- och VA-försörjning mm Beställare medger att entreprenör utan kostnad får nyttja i byggnaden befintliga el och va-installationer. Arbetarskyddsanordningar ALLMÄNNA ARBETEN Bullerskydd För entreprenaden gäller: - Avisering på arbetsplats eller i trapphus och via brevlåda gällande bullerstörande arbeten - Genomföra åtgärder så att bullerstörningar reduceras maximalt Städning och slutrengöring Städning Efter avslutat arbete ska grovstädning utföras och allt material som är överblivet installationsmaterial samt rivningsmaterial avlägsnas fastigheten. Återställande av mark Marken ska återställas till ursprungligt skick om inte annat skriftligt överenskommits med beställaren.

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Reservkraftprocessen

Reservkraftprocessen UTGÅVA 1.0 141205 för Reservkraftprocessen VERKTYGSLÅDA FÖR RESERVKRAFTPROCESSEN Här följer en sammanställning av mallar och checklistor kopplat till processbeskrivningen i block 3 i huvuddokumentet. Dessa

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer