ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke"

Transkript

1 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud under anbudstiden är Kenny Marcussen Beställarens kontaktpersoner under anbudstiden Beställarens kontaktperson avseende förfrågningsunderlaget är Katarina Svangård, mobiltelefon Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet är Katarina Svangård, mobiltelefon eller Anette Byström mobiltelefon AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.32 AFB.34 Översiktlig information om objektet Staketen i området är i behov av underhåll. För att ta ett samlat grepp och förbättra utseende och samtidigt minska underhållsbehovet på längre sikt ska nya staket byggas. Objektets läge Förbos område Båtsmanstorpet ligger i Mölnlycke, Härryda kommun. Adress: Båtsmansvägen Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar vilka inbördes gäller i nedanstående ordning: 1. Administrativa föreskrifter daterad Rambeskrivning daterad Anbudsformulär daterad ABT 06 (bifogas ej). 5. Mark AMA 98 (bifogas ej). Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Adressering Anbud märkes Anbud nya staket på Båtsmanstorpet och sändes till Förbo AB Brogatan 9 Box Mölndal

2 AFD.42 AFD.44 Igångsättnings tid Arbetena kan påbörjas maj 2008 Färdigställandetider Kontraktsarbetena skall vara färdigställda för slutbesiktning senast Med hälsningar Katarina Svangård Förbo AB Sidan 2 av 2

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ANBUDSFORMULÄR 2008 Nya staket, Båtsmanstorpet 1. Företag/ombud/övriga ansvariga 1:1 BS:s ombud är : Kenny Marcussen 1:2 TE:s Företagsnamn... 1:3 TE:s Organisationsnummer... 1:4 TE:s Ombuds namnunderskrift... 1:5 TE:s ombuds namnförtydligande... 1:6 TE:s ombuds e-postadress Ersättning (exklusive mervärdesskatt) 2:1 Anbud allt. 1 staket inkl. jordankare...kr 2:2 Anbud alt. 2 staket inkl. betongplint......kr 2:3 Timdebitering...kr/tim 2:4 À- pris ny brevlåda...kr/st 2:5 Avgående/tillkommande staket, inkl. jordankare...kr/lm 2:6 Avgående/tillkommande staket, inkl. betongplint...kr/lm 2:7 option på nytt plank utmed väg (se bifogad skiss)... kr

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Övriga kriterier Följande skall redovisas vid anbudsinlämning: 3:2 Preliminär tidplan skall överlämnas med anbud. Mölndal Beställare Förbo AB Katarina Svangård

5 Båtsmansvägen 2-148, Mölnlycke

6 Rambeskrivning Totalentreprenad Sidnr: Sidan 1 av 2 Förbo AB Datum: Utvändigt underhåll Objekt Båtsmanstorpet Status: Förfrågningsunderlag Fastighetsbeteckning Kullbäckstorp 1:130 Denna beskrivning ansluter till Mark AMA 98 Översiktlig information Anbudsförfrågan gäller staket runt bostadshus. Förbos område Båtsmanstorpet som ligger i Mölnlycke, Härryda kommun. Staketen i området är i behov av underhåll. För att ta ett samlat grepp och förbättra utseende och samtidigt minska underhållsbehovet på längre sikt ska nya staket byggas. Angiven förkortning TE i handlingen anger totalentreprenör och UE anger underentreprenör. TE skall genom besök på plats ha skaffat sig erforderlig kännedom om entreprenadens omfattning samt ingående arbeten etc. Rivning, flyttning, demontering, återmontering mm Befintligt staket rivs och borttransporteras till närmaste återvinningscentral. Kostnad för deponi ska ingå i anbud. Brevlåda som sitter på befintligt staket flyttas till förlängd stolpe på nytt staket. Á- pris på ny monterad brevlåda typ postlåda Habo 555 grå i styv etenplast skall lämnas i anbudsformulär Mark Staketet monteras på stolpspjut (typ metpost) och jordankare alternativt betongplint. Var tredje stolpe och ändstolpar monteras med jordankare (alt.1) eller betongplint (alt.2). Pris ska lämnas på båda alternativ. Option skall lämnas på byte av plank utmed väg enligt bifogad skiss.

7 Rambeskrivning Totalentreprenad Sidnr: Sidan 2 av 2 Förbo AB Datum: Utvändigt underhåll Objekt Båtsmanstorpet Status: Förfrågningsunderlag Fastighetsbeteckning Kullbäckstorp 1:130 Denna beskrivning ansluter till Mark AMA 98 Snickeri Utförande enligt principskiss. Dimensioner: stolpar 70x70mm, liggande bräda 34x95mm. Stolpar kapas i 20 grader I båda fallen ska tryckimpregnerat virke användas I anbudet ska 900 m staket ingå se bifogad skiss var i området de nya staketen skall monteras. Infästning Infästning ska göras med rostfri skruv, typ Spax. OBS! Bifogade ritningar är ej skalenliga. Denna beskrivning är upprättad av Katarina Svangård

8 Ritningsförteckning s.1(1) RITNINGSFÖRTECKNING Underhållsåtgärder Nya staket på Båtsmanstorpet Ritning nr Situationsplan M102 Skiss A2:1

9

10

11 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo AB Box MÖLNDAL Tel: Fax: AFA.12 Beställare Se AFA.11. AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Kenny Marcussen Förbo AB Kontaktperson avseénde förfrågningsunderlaget: - Enligt separat inbjudningsbrev. AFA.122 Beställarens kontaktman för visning av arbetsområdet Enligt separat inbjudningsbrev. AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet består av byte staket AFA.22 Objektets läge

12 AF/2 AFB AFB.11 UPPHANDLINGS Upphandlingsförfarande För entreprenaden gäller förenklad upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling LOU, kap 6. Anbud kan komma att förkastas utan föregående upphandling. AFB.12 Entreprenadform Totalentreprenad. AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Att rimligheten i inkomna anbud står i realitet till markandspriser annars kommer anbuden förkastas. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Allmänna bestämmelser (ABT 06) bifogas ej Förfrågningsunderlag i övrigt enligt separat inbjudningsbrev. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Kompletterande uppgift, som inte lämnats skriftligen av beställarens ombud, får ej av entreprenören göras gällande mot beställaren. AFB.3 Anbudsgivning Anbud via telefax eller e-post accepteras ej.

13 AFB.31 Anbuds form och innehåll AF/3 Anbud och à- priser skall anges i svenska kronor, SEK, och avse pris exkl. mervärdesskatt. Anbud skall lämnas på bifogat anbudsformulär. Eventuella reservationer skall vara prissatta. AFB.313 Kompletteringar till anbud Före upphandling kan bevis på registrering och ekonomisk ställning mm komma att inkrävas. Vid inlämning av anbud skall blankett SKV 480 bifogas AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda enligt separat inbjudningsbrev. AFB.33 Anbuds giltighetstid Anbudet skall vara bindande i tre månader från anbudsdagen. AFB.34 Adressering Anbud skall märkas och adresseras enligt separat inbjudningsbrev. AFB.51 Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare skall intyga att han är fri från hinder för deltagande i upphandlingen enligt LOU 1 kap 17 och 6 kap 9. Vid anbudsprövning kommer beställaren att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga omständigheter såsom: anbudssumma teknisk kompetens erfarenhet från likvärdiga projekt internt kvalitetsarbete miljöpolicy anbudslämnarens ekonomiska situation Vad ovan föreskrivits gäller även för tilltänkta underentreprenörer.

14 AF/4 AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Entreprenör skall vara registrerad vid skattemyndighet för skatter och avgifter samt om företagsform inte är enskild firma, finnas med i aktiebolagshandelsbolags- eller företagsregistret. Entreprenör skall dessutom vara utan anmärkning med avseende på inbetalning av skatt och avgifter enligt lag. AFB.53 Meddelande av beslut vid prövning av anbud Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked om detta. AFB.7 Ersättning för anbudsgivare Ersättning för anbudsräkning utgår ej. AFD AFD.1 ENTREPRENAD VID TOTALENTRE- PRENAD Omfattning Arbetets omfattning skall vara enligt förfrågningsunderlaget enligt AFB.22 till en fullt färdig och fungerande produkt. AFD.11 Kontraktshandlingar Kontrakt kommer att upprättas i form av beställningsskrivelse. I kontraktet förtecknas handlingarna i ordning enligt ABT 06, kap 1 3. AFD.121 Arbetsområdets gränser Krav på utrymme för upplag m m skall också framgå av anbudet. AFD.122 Syn före påbörjande av arbete Innan arbeten igångsättes förrättas gemensam syn av arbetsområdet.

15 AFD.13 Förutsättningar AF/5 Arbeten skall bedrivas med hänsyn till boende. Det åligger anbusgivaren att göra platsbesök för klargöra erforderligt mängder och arbetsinsatser. AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Inom området pågår under arbetets gång normal förvaltningsverksamhet, såsom service, städning och trädgårdsarbeten. AFD.132 Arbetstider Arbete får normalt bedrivas mellan och på vardagar. Allt arbete på andra tider skall godkännas av beställaren. AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven utbildning. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Entreprenören skall i anbudet upplysa om vilka säkerhetsåtgärder som planeras till skydd för boende och allmänhet. Utrymningsvägar från berörda byggnader skall vara framkomliga under entre prenadtiden och får ej blockeras. AFD.152 Beställaren informationsverksamhet Information till fastighetsägare, hyresgäster, allmänhet och massmedia skall gå via beställaren. AFD.153 Information till fastighetsägare, boende m fl Entreprenören skall medverka vid möten med boende och beställarens personal för information om arbetets bedrivande. Beställaren kallar till möten.

16 AFD.163 Överenskommelser m m AF/6 AFD.18 Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen Entreprenören får ej vidtaga åtgärder som kan åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av anlitade underentreprenörer. AFD.22 Underentreprenörer Utbyte av i anbud angiven och i samråd med beställaren antagen entreprenör får ej ske utan beställarens skriftliga medgivande. AFD.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall tillhandahålla följande: - Plan för hantering av avfall - Arbetsmiljöplan - Kvalitetsplan (egenkontroll) AFD.26 Varor m m I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. AFD.311 Beställarens ombud Katarina Svangård, Förbo AB Tel: , mobil: AFD.313 Entreprenörens ombud Entreprenören skall i sitt anbud namnge ombudet. AFD.34 Miljöledningssystem Entreprenören skall redovisa sitt miljöledningssystem i dess helhet. Miljöledningssystem skall följa ISO

17 AFD.3412 Entreprenörens miljöansvarige AF/7 Entreprenören skall i sitt anbud ange miljöansvarig för entreprenaden. AFD.35 Kvalitetssäkring Entreprenören skall ha ett kvalitetssäkringssystem motsvarande kraven i ISO 9001:2000. AFD.361 Samordning av arbeten Med förtydligande av ABT 06 kap 3 9 gäller: Entreprenören svarar för att sina egna arbeten samordnas med beställarens, sidoentreprenörernas och andras arbeten liksom för att deras arbeten samordnas med varandra, så att utförande och färdigställande enligt tidplan sker. AFD.364 AFD.371 AFD.382 AFD.41 Samordning av arbetarskydd Av entreprenören förd dagbok Byggmöten Tidplan Entreprenören skall upprätta detaljerad tidplan där samtliga förekommande aktiviteter redovisas. AFD.42 Igångsättnings tid Igångsättning enligt separat inbjudningsbrev. AFD.44 Färdigställandetider Entreprenaden skall vara färdigställd enligt separat inbjudningsbrev. AFD.461 Garantitid för entreprenaden Garantitid för entreprenaden är 5 år.

18 AFD.5 Ansvar Med ändring av ABT 06 kap 5 6 gäller: AF/8 Entreprenören ansvarar för fel som framträder efter garantitidens utgång om felet har sin grund i vårdslöshet av entreprenören. Entreprenören ansvarar dock inte för avhjälpande av fel, om kostnaden, jämte kostnad som avses i kap 5 8, understiger ett halvt basbelopp. Samma slag av fel på flera ställen i entreprenaden, anses som ett fel i bedömningen enligt detta stycke. För ovan angivet ansvar gäller allmän preskriptionstid, räknat från garantibesiktningen. AFD.51 Vite Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 1% av kontraktssumman för varje påbörjad vecka per som färdigställandet av entreprenaden blivit fördröjd. AFD.516 Vite vid ej avhjälpta fel Om slutbesiktningsfel ej är avhjälpta vid efterbesiktning nr 1 är beställaren be- Rättigad att erhålla ett vite med 500 kronor per fel, vid efterbesiktning 2 ett vite med 1000 kronor per fel, vid efterbesiktning 3 ett vite med 2000 kronor per fel o s v. Fel som skall bevakas under garantitiden renderar ej i vite. AFD.53 Ansvar mot tredje man Med ändring av ABT 06 kap 5 16 gäller att entreprenören övertar det byggherreansvar för alla skador som kan uppkomma i samband med entreprenadens genomförande. AFD.531 AFD.54 Syn inom närliggande område Försäkring Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet enligt ABT 06, kap samt bilaga 1 i AF AMA 98.

19 AF/9 Försäkringar skall vara objektsrelaterade och lämnas till beställaren före arbetenas påbörjande. Självrisken skall vara högst ett basbelopp. Beställaren skall vara medförsäkrad. AFD.5411 AFD.55 Försäkring avseende beställarens befintliga egendom Ansvar för brandskydd Allt brandskyddsansvar ligger på entreprenören. AFD.552 AFD.553 AFD.61 Entreprenörens brandskyddsansvarige Samordning av brandskydd Ersättning Med ändring av och tillägg till ABT 06 kap 6 3 gäller att för arbete enligt ABT 06, kap 2 4 för vilken entreprenören ämnar begära ersättning utöver kontraktssumman, skall entreprenören i god tid före åtgärdens utförande skriftligen anmäla till beställarens ombud att åtgärden kommer att föranleda tilläggsdebitering. Har entreprenören icke gjort sådan anmälan innan arbetet påbörjats, har entreprenören inte rätt till ersättning för sådant arbete. Endast om någon av dessa ersättningsformer inte kan tillämpas, skall löpande räkning komma ifråga. AFD.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Enligt löpande räkning För tillkommande och avgående arbeten gäller, att uppgift om arbetstider, maskin-utrustning och materialåtgång skall föreläggas beställaren i anslutning till arbetsmomentets utförande. Arbetstidskostnaden regleras med i anbudet angivna timkostnader. I dessa timkostnader skall ingå alla kostnader enligt ABT 06, kap 6 9, mom 2 4, 6 7 (arbetsledning, arbetare, hjälpmedel, försäkringar, restid, resor och traktamenten m m). Material- och maskinkostnader regleras på basis av verifierade självkostnader respektive materialprislistor/maskinkostnadslista/timkostnadslista enligt anbud.

20 AF/10 I prislista skall entreprenörens kostnader enligt ABT 06, kap 6 9, mom 2, 4, 6 och 7 ingå. På direkta materialkostnader som ej återfinns i prislista görs påslag med i anbudet angiven procentsats i vilken kostnader enligt ABT 06, kap 6 9, mom 2, 4, 6 och 7 ingår. Till ovanstående tim- och materialkostnader skall läggas entreprenörarvode enligt ABT 06, kap 6 9, mom 8 9 med i anbud angiven procentsats. Detta entreprenörarvode skall beräknas på kostnader exklusive mervärdesskatt. Kostnader för underentreprenader ersätts med verifierad självkostnad samt entreprenörarvode enligt ABT 06, kap 6 9, mom 8 (entreprenörens kostnader för mom. 2, 4, 6 och 7 ingår). Som tillägg till ABT 06, kap 6 10, föreskrivs, att i den mån löner ej regleras av gällande kollektivavtal skall debitering ske enligt de normer som tillämpas i branschen. AFD.612 Ersättning för reglerbara mängder Omfattning reglerbara mängder enligt Beskrivning. AFD.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Kostnaderna skall vara inkalkylerade i anbudssumma samt i à-priser och i timpriser angivna i anbud. AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Angivna priser är fasta för entreprenad tiden. AFD.62 Betalning Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden. AFD.623 Förskott Förskott beviljas inte.

21 AFD.624 Fakturering AF/11 Fakturering får ske först sedan angivet arbete utförts. Innehållna medel får inte faktureras förrän i slutbesiktningsprotokoll upptagna fel och brister är avhjälpta och godkända. På samtliga fakturor skall det totala faktureringsbeloppet samt innehållna medel t o m faktureringsdagen anges inklusive moms. Faktureringsadress och fakturamärkning överenskommes vid beställning. AFD.713 Slutbesiktning Som förutsättning för godkännande av entreprenaden är att drifts- och skötselinstruktioner överlämnas vid besiktningstillfället. AFD.714 Garantibesiktning 2 månader före garantitidens utgång skal entreprenören begära garantibesiktning. Om sådan begäran framställs senare fölängs garantitiden i motsvarande grad. AFD.9 Tvist Med ändring av ABT 06, kap 9 1 föreskrivs: Tvist p g a kontraktet, skall avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte kommer överens om annat. Första instans skall vara Göteborgs Tingsrätt. AFH AFH.1 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Plats för etablering tillhandahålles av beställaren inom området efter samråd med beställaren. För containrar och kärl för byggavfall och liknande gäller att kärl på hjul skall förankras med låsanordning minst 6 meter från byggnad, öppen container skall placeras minst 6 meter från byggnad, pappersavfall och dylikt skall förvaras i låst container. Denna skall placeras minst 4 meter från byggnad.

22 AFH.4 Tillfällig el- och va-försörjning m m AF/12 Beställaren tillhandahåller el och va från befintliga uttag i fastigheten med den kapacitet som är tillgänglig vid varje tillfälle. Därutöver erforderlig el och vatten-försörjning bekostas av entreprenören. AFH.51 AFH.53 AFH.61 Skydd av arbete Skydd av vegetation Ställningar m m Entreprenören skall hålla och utföra erforderliga ställningar. AFH.62 AFH.91 Arbetarskyddsanordningar Skyltställning och orinteringstavla Skyltning får ej ske utan beställarens godkännande. AFJ AFJ.4 ALLMÄNNA ARBETEN Skyddsåtgärder Med tanke på att arbeten utföres i ett område med mycket folk i rörelse, både hyresgäster och allmänhet, måste speciell hänsyn tas till detta. Likaså måste speciell hänsyn visas hyresgästerna så att olägenheter av arbetet i form av buller och nedsmutsning minimeras. Entreprenören skall i anbudet beskriva vilka åtgärder som skall vidtagas i detta avseende. AFJ.42 Bullerskydd Entreprenören ansvarar för bullerskydd. Maskiner skall vara ljuddämpade. Störande radioapparater o d får ej förekomma på arbetsplatsen. AFJ.72 AFJ.752 Renhållning Slutrengöring

23 AFJ.76 Återställande av mark AF/13 Beställaren utför återplantering av borttagna växter. I övrigt svarar entreprenören för återställning av mark och tillbehör som skadats genom entreprenaden. Förbo

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: 2007-12-13 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud under

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Förfrågan ramavtal måleri

Förfrågan ramavtal måleri Ramavtal måleri förfrågan 2007-01-29 sida 1 av 2 att: Förfrågan ramavtal måleri Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.32 Översiktlig

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner 1(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende upphandling av inredning för Hus A, Del A-C Campus Linköping Paket G Gardiner 2(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För dessa Administrativa föreskrifter gäller ALOS

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Videvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Videvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Videvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-05-09 2 (25) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB LÅRINGEN 19, VÄSTERVIKS KOMMUN TOTALENTREPRENAD FÖR NYBYGGNAD AV RADHUS FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB TOTALENTREPRENAD ANBUDS-PM 01 Uppdrag 113-115 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kalmar

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalt antal sidor inkl. denna sida: 27 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355

Läs mer

Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping. Konferensrum G109 och Pre-Show-area. AV-teknik.

Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping. Konferensrum G109 och Pre-Show-area. AV-teknik. Sida 1(21) Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping Konferensrum G109 och Pre-Show-area AV-teknik 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Innehåll

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION Teknik- och serviceförvaltningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION vid samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 2/15 AF AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 09 Sidantal 28 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE LEDNINGSARBETE VA Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten 2012-05-30 Utgivare HUDIKSVALLAS KOMMUN BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Entreprenadkontrakt, EK

Entreprenadkontrakt, EK Handling 01, EK Kontraktsvillkor (FU 2000) UTFÖRANDEENTREPRENAD Avseende Mellan beställaren och entreprenören är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning adress postnr ORT Org.nr: 202100-4003

Läs mer

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ESLÖVS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnad Projektnamn/projektnummer framgår av uppdragsinbjudan Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER HANDLING 6.1 Upprättat 2009-12-01 Reviderad

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) AFU (Allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Anbudsinbjudan gällande utvändig målning på Volrath Bergs väg 10 I Lerums Kommun

Anbudsinbjudan gällande utvändig målning på Volrath Bergs väg 10 I Lerums Kommun Utvändig målning 2008-11-20 sida 1 av 2 Anbudsinbjudan gällande utvändig målning på Volrath Bergs väg 10 I Lerums Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö

DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö Mål nr 11349-15 1 SÖKANDE Golv & Kakel Bernt Lövkvist AB, 556188-1342 Flygfältsvägen 2 212 39 Malmö MOTPART AB Trelleborgshem Västergatan 4 231 64 Trelleborg Ombud: advokaten

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling Sidantal 9 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG SOM GENOMFÖRS ENLIGT RAMAVTAL 2008-11-01 till 2010-03-31 Utgivare Newsec Asset Management AB Datum: 2008-05-23 BET

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Mark/VA. Förfrågningsunderlag. Jönköping 2011-08-24

Mark/VA. Förfrågningsunderlag. Jönköping 2011-08-24 Sidantal 36 Utbyggnad Östergötlands län Mark/VA UTFÖRANDEENTREPRENAD Administrativa föreskrifter, AF Jönköping WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 JÖNKÖPING tel 036 30 43 20 fax 036 16 58 75

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA I följande artikel redovisas de nyheter och förändringarna i Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

UFOS projekt Erfarenheter av driftentreprenader en utvärdering

UFOS projekt Erfarenheter av driftentreprenader en utvärdering UFOS projekt Erfarenheter av driftentreprenader en utvärdering I detta frågeformulär har vi sammanställt ett antal frågor som gäller hur driftentreprenader upphandlas och genomförs. Undersökningen riktar

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Naturvård Datum Diarie.nummer Johanna Malmgren 2015-10-09 512-5877-2015

Naturvård Datum Diarie.nummer Johanna Malmgren 2015-10-09 512-5877-2015 Förfrågan vid direktupphandling av tjänsten Installation av bergvärmesystem i bostadshus i naturreservatet Tiskaretjärn Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på installation

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

OMBYGGNATION Närpolisområde (NÄPO) GLOBEN TOTALENTREPRENAD

OMBYGGNATION Närpolisområde (NÄPO) GLOBEN TOTALENTREPRENAD 1101 Anbudsförfrågan 1 (37) Datum Rikspolisstyrelsen 2012-12-14 Polisens verksamhetsstöd/affärsenheten Upphandlingssektionen Anna Sivert Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-913-428/12 ADMINISTRATIVA

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN. Upprättade av: Projektuppdrag Syd AB. Malmö 2014-07-03

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN. Upprättade av: Projektuppdrag Syd AB. Malmö 2014-07-03 LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN UTFÖRANDEENTREPRENAD/ GENERALENTREPRENAD AVSEENDE UNDERHÅLLSARBETEN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF) nr 9, Förfrågningsunderlag Upprättade av:

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Ramavtal avseende grävmaskiner inklusive förare

Ramavtal avseende grävmaskiner inklusive förare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-11-24 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF) Ramavtal avseende grävmaskiner inklusive förare Värmdö kommun Tekniska driftavdelningen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Trapphus-förvaltningskontor Ort och datum Tingsryd 2016-02-29 Upphandlare: 2 av 18 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 1.1 UPPHANDLINGEN SYFTE... 4 1.2 OMFATTNING/RAMBESKRIVNING... 4 1.3 UPPHANDLANDE

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Mikaela Johansson DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 635-15 1 SÖKANDE AB Byggprojekt i Dalarna, 556379-7983 Ombud: Advokat Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog

Läs mer

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping Mål nr 811-16 1 SÖKANDE Tranås Anläggningsservice Aktiebolag, 556342-4331 Box 32 573 21 Tranås MOTPART 1. Mjölby kommun Tekniska kontoret 595 80 Mjölby Ombud: Advokat

Läs mer