ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD"

Transkript

1 Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa Dessa Administrativa Föreskrifter är upprättad av: Trosa Allteknik

2 2[11] INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER....3 AFA ALLMÄN ORIENTERING AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD...6 AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL. 10

3 3[11] AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. För entreprenaden gäller ABT 06 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Öbolandets Samfällighetsförening c/o Magnus Scherp Svartviksvägen Trosa Beställare Byggherre tillika Beställare är: Öbolandets Samfällighetsförening (Adress enligt AFA.11) Beställarens ombud under anbudstiden Magnus Scherp Svartviksvägen Trosa Mobil: E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Trosa Allteknik Bygdevägen Trosa Tfn: E-post: Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: (Adress och telefon enligt ovan) AFA.13 Projektörer Projekteringssamordning Trosa Allteknik (Adress och telefon enligt AFA.122) Administrativa Föreskrifter Trosa Allteknik (Adress och telefon enligt AFA.122)

4 4[11] Teknisk beskrivning Trosa Allteknik (Adress och telefon enligt AFA.122) AFA.15 AFA.151 AFA.155 AFA 156 AFA 157 AFA.2 AFA.21 AFA.22 Nätägare Nätägare VA Trosa kommun Tekniska enheten Tfn: Nätägare el Vattenfall Eldistribution AB Tfn: Nätägare-kommunikationsnät Skanova Tfn: Nätägare- Fiber Trosa Fibernät Tfn: Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser dikning med komplettering av trummor, breddning och förstärkning av del av Svartviksvägen samt del av Öbolandsvägen ca m (statsbidragsberättigade vägar). Arbetsområdet framgår av översiktsritning i skala 1:3000. Objektets läge Trosa kommun. Öbolandet Objektets läge framgår av bifogad översiktskarta.

5 5[11] AFB AFB.13 AFB.14 AFB.17 AFB.2 AFB.22 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.4 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Entreprenadform (ABT 06). Ersättningsform Fast pris i SEK utan indexreglering. Samtliga priser anges inklusive mervärdesskatt. Förutsättningar för upphandlingens genomförande Upphandling förutsätter att: - statsbidrag erhålls från Trafikverket. - av Beställaren uppställd ekonomisk ram innehålls - erforderliga tillstånd erhålls från myndigheter. - entreprenören visat att företaget uppfyller sina skyldigheter gentemot samhället och bl.a. inbetalar skatter och avgifter m.m. Förfrågningsunderlag Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 1. ABT 06 (bifogas ej). 2. Administrativa föreskrifter. 3. Teknisk beskrivning. 4. Översiktsritning i skala 1:3000 med normalsektion i skala 1: Ritningar (001, 002, 003, 004, 005, 006) i skala 1: Option. Översiktsritning i skala 1:3000 som visar de vägar som det ska lämnas optionspris på. 5. Anbudsformulär. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud ska avges skriftligen och märkas ANBUD Svartviksvägen/Öbolandsvägen och ställas till: Öbolandets samfällighetsförening c/o Magnus Scherp Svartviksvägen Trosa Anbudsöppning Anbudsöppning kommer utan dröjsmål att verkställas av Beställaren efter anbudstidens utgång.

6 6[11] AFD AFD.1 AFD.11 AFD.121 AFD.122 AFD.133 AFD.135 AFD.14 AFD.2 AFD.21 AFD.22 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar dikningsarbeten med komplettering av trummor, breddning och förstärkning av överbyggnad. Omfattningen framgår av planritningar och normalsektion enligt AFB.22. Förutom omfattning enligt ovan ska optionspris lämnas på: Dikning och förstärkning på resterande del av Öbolandsvägen (600 m) samt Svarviksudden (830 m). Läggning av tomrör för framtida gatubelysning. Kontraktshandlingar Kontrakt kommer att utgöras av beställningsskrivelse med däri angivna handlingar och förutsättningar. Arbetsområdets gränser Arbetsområdet disponeras i samråd med Beställaren. Utrymme för containrar, materialupplag och bodar m.m. ska fastställas i samråd med Beställaren. Syn före påbörjande av arbete Före arbetets början skall syn utföras. Synen ska utföras gemensamt av parterna. Entreprenören kallar till och protokollför syneförrättningen. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Entreprenadarbetena ska bedrivas så att de så lite som möjligt stör närboende i området. Förutsättningar med hänsyn till trafik Förekommande trafik ska fritt kunna passera inom arbetsområdet. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m. Arbetena ska bedrivas enligt gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören ansvarar för att egen och UE:s personal ges föreskriven information och har utbildning i skydd och säkerhet. Utförande Kvalitetsangivelser Om entreprenadhandlingarna inte föreskriver något särskilt gäller som lägsta kvalitet på material och arbetsutförande AMA 10 (Anläggning). Kvalitets- och miljöarbete

7 7[11] AFD.221 AFD.222 AFD.23 AFD.242 Kvalitetsledning Entreprenörens kvalitetsledningssystem skall följa ISO 9001:2008 eller motsvarande. Miljöledning Entreprenören miljöledningssystem ska följa ISO 14001:2004 eller motsvarande. ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA-arbete enligt ABT 06 kap 2 6 ska omgående anmälas till Beställaren samt redovisas skriftligen senast vid närmast följande byggmöte. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören ansvarar för och bekostar att alla erforderliga handlingar tas fram för entreprenadens genomförande. Beställaren ska ges tid till granskning och godkännande av bygghandlingar före utförandet. Granskningstiden är 8 arbetsdagar. Arbetsmiljöplan, enligt AFS 1993:3 - Byggnads- och anläggningsarbete, ska upprättas av Entreprenören. Relationshandlingar, drift och skötselinstruktioner m.m. ska upprättas. Handlingarna ska senast en vecka före slutbesiktning överlämnas till Beställaren. AFD.26 AFD.263 AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.32 AFD.321 AFD.33 AFD.333 Information Information till fastighetsägare, boende m fl Ansvaret för allmän och övergripande information till allmänhet och närboende åvilar Entreprenören. Entreprenören ska vid anmodan närvara vid information till allmänhet, intressenter, myndigheter m.fl. Organisation Beställarens organisation Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är: Magnus Scherp (Adress och telefon enligt AFA.121). Entreprenörens organisation Entreprenörens ombud Ombud för Entreprenören ska anges i anbud. Möten Byggmöten Ordinarie byggmöten ska hållas ca var 3:e vecka.

8 8[11] AFD.34 AFD.37 AFD.371 Projektledning, arbetsledning och anställda För anställda gäller de villkor som föreskrivs av Länsarbetsnämnden. Samordning Samordning av arbeten Entreprenören ska svara för samordning av egna, Beställarens och Sidoentreprenörers arbeten. AFD.3711 Samordning av arbetarskydd Entreprenören ska enligt Arbetsmiljölagen kap. 3 6 ansvara för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället som föreskrivs i arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2008:16. AFD.38 AFD.4 AFD.41 AFD.42 AFD.45 AFD.5 AFD.53 Dagbok Dagbok ska föras och redovisas för Beställaren i enlighet med angivna uppgifter i AMA AF 12. Innehåll i dagbok ska redovisas för Beställaren vid byggmöte eller vid anfordran. Tider Tidplan Entreprenören ska upprätta detaljerad och med UE samordnad tidplan. Planen ska redovisas för Beställaren i samband med byggstart. Igångsättningstid Entreprenaden beräknas påbörjas kring 1 mars. Exakt datum bestäms i samråd med Beställaren. Färdigställandetider Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara färdigställda för slutbesiktning senast Ansvar och avhjälpande Ansvar mot tredje man Avspärrningar ska alltid finnas mellan arbetsområdet och omkringliggande allmänna ytor som skydd för tredje man. Entreprenören ansvarar för att avspärrningar bibehålls under hela entreprenadtiden.

9 9[11] AFD.54 Försäkringar Av försäkringsbevis ska framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring som ska tecknas enligt ABT 06 kap 5 23 (Bilaga 1 i AMA AF 12) Skriftligt bevis ska överlämnas till Beställaren före igångsättning. AFD.6 AFD.611 Ekonomi Ersättning för ÄTA-arbeten Ändringar och tilläggsarbeten ska beställas skriftligen. Arbetet anses beställt om det före utförandet är behandlat och godkänt i byggmötesprotokoll. Arbeten skall i första hand regleras med ett i förhand överenskommet fast pris. Kan inte detta tillämpas beräknas ersättning enligt självkostnadsprincipen. Reglering enligt självkostnadsprincipen I de fall reglering sker enligt självkostnadsprincipen ska kostnader redovisas med i anbud angivna timpriser och procentpåslag enl. ABT 06 kap Följande uppgifter ska anges i anbud: - Timkostnadsersättning för yrkeskategorier inkl. kostnader enl. pkt. 2-4 samt 6-7 och inkl. entreprenörarvode enl. pkt. 8a. -Entreprenörarvoden enl. pkt. 8a för material och varor samt underentreprenader. -Entreprenörarvode enligt pkt. 8b för arbetare, hjälpmedel, material eller vara som tillhandahålls av beställaren. AFD.6111 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Kostnaden ska ingå i anbudssumman samt i angivna timkostnadsersättningar enl. AFD.611. AFD.614 AFD.624 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Fast pris utan indexreglering gäller. Fakturering Fakturering sker månadsvis i efterskott efter utfört arbete. Fakturor till Öbolandets Samfällighetsförening ska ställas till: Öbolandets Samfällighetsförening c/o Magnus Scherp Svartviksvägen Trosa AFD.7 Besiktning

10 10[11] AFD.713 AFD.714 AFD.718 Slutbesiktning Hela entreprenadåtagandet ska kontrolleras vid slutbesiktningen. Senast 1 vecka före slutbesiktning ska kvalitetsdokumentation, garantisedlar, relationshandlingar, drift- och skötselinstruktioner samt övrig dokumentation som föreskrivs i kontraktshandlingarna överlämnas till Beställaren Garantibesiktning Vid garantitidens utgång utförs garantibesiktning om Beställaren så påkallar. Besiktningsman Beställaren utser besiktningsman.

11 11[11] AFG AFG.11 AFG.13 AFG.312 AFG.314 AFG.315 AFG.316 AFG 82 AFG 85 ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel såsom bodar, upplagsplatser m.m. ska ske i samråd med beställaren. Tillfällig väg och plan Arbetsplatsen tillträds i befintligt skick. Mark utanför arbetsområdet som tagits i anspråk för bodar, upplagsplatser, vägar och parkeringsplatser o.dyl. ska återställas i ursprungligt skick. Bärighetsklass BK2 gäller inom arbetsområdet och för transporter till och från arbetsområdet. Skydd av ledning, mätpunkt m.m. Entreprenören ansvarar för att befintliga ledningars läge lokaliseras och skyddas. Skydd av fornminne Upptäck något som kan hänföras som arkeologisk intressant ska arbetet omedelbart stoppas Beställare ska kontaktas. Skydd av egendom För att, på icke arbetstid, hindra obehöriga tillträde till byggnad och arbetsområde ska Entreprenören ansvara för att avskärmningar, grindar och dörrar, är stängda och låsta. (Eller hålls under bevakning) Tillfällig inhägnad Arbetsområdet ska på ett betryggande sätt inhägnas. Allt material ska förvaras inom inhägnat område eller i låsta containrar. Omfattning och utförande ska ske i samråd med Beställaren. Renhållning Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, spill och dylikt. Återställande av mark Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark.

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

Reservkraftprocessen

Reservkraftprocessen UTGÅVA 1.0 141205 för Reservkraftprocessen VERKTYGSLÅDA FÖR RESERVKRAFTPROCESSEN Här följer en sammanställning av mallar och checklistor kopplat till processbeskrivningen i block 3 i huvuddokumentet. Dessa

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer