ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11"

Transkript

1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, Olofström tel: fax: Organisationsnummer:

2 AF/2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF AFA AFB AFD AFH AFJ Administrativa föreskrifter... sid AF/3 Allmän orientering... sid AF/3 Upphandlingsföreskrifter... sid AF/4 Entreprenadföreskrifter... sid AF/7 Allmänna hjälpmedel... sid AF/12 Allmänna arbeten... sid AF/13

3 AF/3 (13) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Olofströmshus AB AFA.12 Beställare Olofströmshus AB Box OLOFSTRÖM AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Hans Jönsson Tfn: Fax: Mobil: e-post: Förfrågningar beträffande entreprenaden skall under anbudstiden ställas till beställarens ombud enligt ovan. AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Objektets art Objektets omfattning/art framgår av förfrågningsbrevet. AFA.22 Objektets läge Objektets läge framgår av förfrågningsbrevet. AFA.3 Förkortningar I handlingarna förekommer följande förkortningar: B = TE = Beställare Totalentreprenör AFA.4 Begreppsförklaringar Uttrycken inlägga, utföra, anbringa etc. innefattar även leverans av ifrågavarande material och varor om annat ej uttryckligen anges.

4 AF/4 (13) AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen om offentlig upphandling gäller för upphandlingen. AFB.11 Upphandlingsförfarande Upphandlingen sker genom förenklad upphandling enligt bestämmelser i 5 kap. LOU Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Avtal kommer att tecknas med minst två anbudsgivare vars anbud efter utvärdering bedöms som mest fördelaktiga för beställaren. AFB.12 Entreprenadform Totalentreprenad genom avropsavtal på årsbasis för OHAB:s underhållsbehov. AFB.13 Ersättningsform Löpande räkning skall huvudsakligen gälla som ersättningsform. A-konto godtages ej på löpande räkning. Vid betalning på objekt (t.ex. hela trappor) mätes trappor var och en för sig. Fast pris utan indexreglering. TE skall på anfordran av B även angiva takpris på ett överenskommet utförande. AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen För att ett anbud skall kunna antas skall anbudsgivare enligt bestämmelserna i 5 kap. LOU vara 1. registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret, 2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdeskatt, innehållen preliminär A- skatt och arbetsgivaravgifter, och 3. fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter. Anbudsgivare skall till sitt anbud foga bevis om förhållanden som avses i 1-3.

5 AF/5 (13) En anbudsgivare kan enligt bestämmelserna i 5 kap. LOU uteslutas från deltagande i upphandlingen om han 4. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 5. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 6. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 7. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller 8. inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller socialavgifter. Anbudsgivare skall på uppmaning av B lämna upplysningar om förhållanden som avses i 4-8. AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag B tillhandahåller utan ersättning en (1) omgång av förfrågningsunderlaget. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Anbud skall avges på grundval av nedan angivna handlingar. I händelse av motstridiga uppgifter eller föreskrifter, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i följande ordning: 01 Anbudsinfodran 02 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten, ABT 94 (bifogas ej) 03 Förfrågningsunderlag :1 Kompletterande PM eller föreskrifter för entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande. :2 Dessa administrativa föreskrifter. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor med anledning av detta ställas till B under anbudstiden. B lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Endast skriftlig, kompletterande uppgift, lämnad på detta sätt av B under anbudstiden, är bindande för både beställaren och anbudsgivaren. AFB.3 Anbudsgivning AFB.31 Anbudets form och innehåll

6 AF/6 (13) Anbud skall avges skriftligt. Anbud som lämnas genom e-post, telegram eller telefax accepteras ej. Anbudet skall omfatta samtliga kostnader för entreprenörens arbeten och material. Eventuella förbehåll eller reservationer skall vara tydligt redovisade och prissatta, i annat fall kommer anbudet komma att förkastas i sin helhet. Samtliga anbudshandlingar bör vara försedda med anbudsgivarens firmabeteckning. Följande handlingar skall fogas till anbudet: 1) Anbud uppställt enligt bifogat anbudsformulär. 2) Redovisning av anbudsgivarens kvalitets-, miljösäkerhetssystem, egenkontroll. 3) Redovisning av anbudsgivarens personella kompetens, behörighet, erfarenhet och utbildning. 4) Kopia på F- skattebevis. 5) Anbudsgivare skall ha branschvana, minst 2 år. AFB.311 Huvudanbud Huvudanbud grundat på förfrågningsunderlaget skall alltid avges. Eventuella reservationer mot förfrågningsunderlaget skall anges i anbudet eller därtill fogade bilagor. AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast vid den tidpunkt som anges i förfrågningsbrevet. AFB.33 Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud 90 dagar från anbudstidens utgång. Anbud skall avges i ett exemplar i dubbla förseglade kuvert utan firmanamn, varvid det inre märks: "ANBUD, Ytterkuvert adresseras och anbuden sändes till: Hans Jönsson Olofströmshus AB Box OLOFSTRÖM AFB.4 Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. LOU.

7 AF/7 (13) AFB.5 Anbudsprövning Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg. B förbehåller sig rätt att förkasta samtliga anbud. AFB.51 Prövning anbudsgivare (steg 1) Huruvida anbudsgivaren uppfyller de krav som ställs enl. LOU kap 5. Anbudsgivaren kan vid denna prövning uteslutas för vidare deltagande (AFB.15). B förbehåller sig rätt till att begära upplysning på ägare till företaget. AFB.52 Värderingsgrunder vid anbudsöppning (steg 2) Prövning av anbudets innehåll. Poäng kommer att ges enligt bifogad beskrivning utvärdering av anbud för målning. Det för B ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till nedanstående faktorer kommer att antagas. 70 % Priset 20 % Företagets personella kompetens, behörighet, erfarenhet, utbildning 10 % Företagets Miljö- och Kvalitetssystem AFB.53 Meddelande om beslut vid anbudsprövning Beslut kommer att meddelas skriftligt till samtliga anbudsgivare. AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar allt arbete och alla tjänster i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget till en fullt färdig produkt. Storlek kan idag inte bestämmas och entreprenören/erna kan inte tillgodoräkna sig någon given mängd. Upplysningsvis kan sägas att under 2009 avropade beställaren måleritjänster för cirka SEK under perioden 1 jan -31 okt. AFD.11 Kontraktshandlingar Avtal slutes genom upprättande av Kontrakt som undertecknas av B och skriftligen bekräftas av TE genom undertecknande. AFD.122 Syn före påbörjande av arbete Te kallar till syn. Samordnas med AFD.532 AFD.132 Arbetstider Arbetena får inte ske utanför ordinarie arbetstid utan B:s medgivande. Som ordinarie arbetstid räknas vardag

8 AF/8 (13) AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Arbetena skall bedrivas med hänsyn tagen till pågående verksamheter inom och invid arbetsområdet och på sådant sätt att verksamheten inte störs samt så att trafik inom och invid arbetsområdet inte hindras. Tillträde till utrymmen där verksamheter pågår får ej ske utan lokalinnehavarens eller hyresgästens medgivande (se även AFD.153). AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Byggnader å fastigheten eller å grannfastigheter skall ha tillträde till entréer, parkering o.d. i den utsträckning som B:s projektledare bestämmer. Nödutrymningsvägar i byggnader eller byggnadsdelar där verksamhet pågår, liksom tillträdesvägar för räddningstjänstens fordon får ej blockeras. Parkering inom område som ej är avsett för biltrafik får endast ske under av - och pålastning. Övrig tid skall parkeringsplatser användas. AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik TE skall följa inom Olofströms kommun särskilda lokala och tillfälliga trafikföreskrifter. Max fart inne på området 7km/h AFD.153 Information till fastighetsägare, boende m.fl. TE skall i samråd med B planera arbetena med hänsyn till fastighetsägare och boende i området samt svara för att berörda hyresgäster aviseras i god tid (minst fem arbetsdagar i förväg). Förvaltare skall meddelas minst en dag före utkvittering av huvudnyckel. AFD.2 AFD.21 Utförande Kvalitetsangivelser Samtliga arbeten skall utföras i enlighet med vad som i varje situation minst krävs för att uppfylla kraven i tillämplig AMA-del samt tillämplig Svensk Standard, om inget annat anges i kontraktshandlingarna. I kontraktshandlingarna angivna fabrikat och utförande får ej bytas utan beställarens skriftliga medgivande. I de fall B medger utbyte skall TE i god tid underrätta berörda underentreprenörer, sidoentreprenörer och projektörer om bytet. AFD.22 Underentreprenörer TE skall samråda med B vid val av underentreprenörer. AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten Endast sådana ändrings- och tilläggsarbeten som B före utförandet skriftligen beställt berättigar till ersättning. Som skriftligt räknas även e-post och fax.

9 AF/9 (13) AFD.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Efter avslutat arbete skall skötselinstruktioner samt meddelande om att arbetet är klart, vem som utfört arbetet och vart hyresgästen skall vända sig med eventuella reklamationer och brister överlämnas till hyresgästen. AFD.26 Varor m.m. I första hand skall returemballage användas, Om returemballage inte kan användas skall emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. AFD.261 Varor eller arbeten från beställaren TE är skyldig att mottaga, lossa, skydda och förvara material, som beställaren tillhandahåller, tills det kan monteras på föreskriven plats. AFD.2613 Tillval Hyresgäststyrda tillvalsmöjligheter som bård, väv eller strukturtapet måste skriftligen beställts av B. Som skriftligt räknas även e-post och fax. AFD.3 AFD.311 Organisation Beställarens ombud Teknisk chef Hans Jönsson AFD.332 Arbetsledning Utbyte av arbetsledning får endast ske i samråd med B. AFD.333 AFD.34 Anställda TE är skyldig att icke vidtaga åtgärd som kan antas medföra åsidosättande av lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom företagets kollektivavtalsområde samt att avkräva samma utfästelse av den som företaget ämnar anlita för de i entreprenaden ingående uppgifterna. Anställda som har särskild behörighet eller utbildning för det enskilda arbetets genomförande får inte omplaceras utan B:s medgivande. Skulle företaget brista i fullgörandet av dessa åtaganden äger B rätt att häva avtalet. AFD.34 Miljöledningssystem Te skall vid anfordran redovisa sitt miljöledningssystem. AFD.3522 Entreprenörens kvalitetsplan

10 AF/10 (13) AFD.354 Projektgenomgång B kallar till projektgenomgång. AFD.355 Kontroll Erforderlig handräckning skall lämnas kontrollant utan kostnad för B. AFD.361 Samordning av arbeten TE skall med ändring av vad som anges i 3 kap. 12 ABT 94 svara för den samordning som där anges. AFD.364 AFD.371 Samordning av arbetarskydd Av entreprenören förd dagbok Egenkontroll ersätter dagbok. AFD.4 Tider Avtalstid är , med rätt till förlängning i ett år. AFD.42 AFD.42 Igångsättningstid Arbetena skall påbörjas vid tidpunkt som anges i förfrågningsbrev. AFD.44 Färdigställandetider Kontraktsarbetena i sin helhet, i varje enskilt fall, skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast det datum som överenskommes mellan parterna. Beställda arbeten där ingen tid har överenskommits, skall vara klara senast en månad efter beställning. Om TE inte anser sig klara detta skall beställaren omgående meddelas. Vid reklamationer skall återrapportering ske skriftligt när anmärkningen är åtgärdad. Som skriftligt räknas även e-post och fax. AFD.461 Garantitid för entreprenaden För fel som kan konstateras endast genom särskild mätning, provning eller långvarigt nyttjande ansvarar TE under fem (5) år från garantitidens påbörjande. AFD.462 Särskild varugaranti Garantiutfästelser om särskilda varu- eller materialgarantier, enligt föreskrifter i respektive teknisk beskrivning och övriga garantier enligt branschpraxis eller som entreprenören utverkar, skall vara utställda eller transporterade på B och överlämnas senast i samband med slutbesiktning. Garantitiden skall räknas från godkänd slutbesiktning. Överlämnande av särskilda garantiutfästelse inskränker inte TE:s eget ansvar gentemot B. AFD.5 Ansvar Med ändring av vad som anges i 5 kap. 7 ABT 94 föreskrivs att TE ansvarar för fel (oberoende om detta kan anses vara väsentligt eller ej) som framträder efter garantiti-

11 AF/11 (13) dens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. TE behöver dock inte avhjälpa fel om kostnaden för åtgärdande jämte kostnad som avses i 5 kap. 8 ABT 94 understiger ett halvt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om samma typ av fel uppstår på flera ställen skall dessa anses som ett (1) fel vid bedömningen av TE:s ansvar enligt denna föreskrift. För ansvar enligt ovan gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid, räknat från garantitidens början. AFD.53 Ansvar mot tredje man TE har ansvaret för att erforderliga åtgärder vidtages inom hela arbetsområdet för att förhindra olycksfall som kan drabba tredje man. Dessa åtgärder skall anpassas till vad som krävs för den allmänna säkerheten. TE skall, med ändring av 5 kap. 16 tredje stycket ABT 94, gentemot B svara för skada enligt 3-5 miljöskadelagen (1986:225) som med stöd av 6-8 miljöskadelagen kan leda till skadestånd för B, om TE inte kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan. AFD.532 Syn i hyresgästers lägenheter m.m. B kallar till syn av lägenheter / lokaler. Samordnas med AFD.122. AFD.54 Försäkring Försäkringen ska minst omfatta försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattningen för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenad försäkringar enligt ABT 94 5:22. AFD.55 Ansvar för brandskydd Kopia på tillstånd/kontrollista för heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska alltid tillställas B innan arbeten påbörjas. Tillståndet ska vara ifyllt och undertecknat av den som ska utföra arbetet samt brandskydds ansvarig. AFD.552 AFD.6 AFD.611 AFD.613 Entreprenörens brandskyddsansvarige Ekonomi Ersättning för ändrings- eller tilläggsarbeten Ersättning för rese- och traktamentskostnader Samtliga traktamentskostnader skall vara inkalkylerade i anbud och timpriser. AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenadsumman indexregleras inte. AFD.62 Betalning Betalning erläggs när arbetet är slutfört. Är inte slutbesiktning utförd innehålls 5% tills godkänd slutbesiktning utförts och samtliga fel avhjälpts.

12 AF/12 (13) AFD.623 Förskott Förskott medges ej. AFD.624 Fakturering Betalningsvillkor för faktura skall vara 30 dagar från det den kommit beställaren tillhanda. Oberoende av vad som anges i föregående stycket förfaller faktura inte till betalning förrän TE tillställt B följande handlingar: Undertecknad beställningsskrivelse. (Samma som mätaren haft) Försäkringsbrev och premiekvitto på dito enligt ABT 94 Egenkontroll AFD.713 Slutbesiktning Te anmäler till slutbesiktning. AFD.8 Hävande Med tillägg till 8 kap. 1 ABT 94 föreskrivs att beställaren äger rätt att häva kontraktet, såvitt avser ej utförd del av entreprenaden, om TE brister i fullgörandet av vad som föreskrivs i AFD.333. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av anlitad underentrepenör. Med tillägg till ABT 94 kap. 8 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvida inte entreprenören fullgör sina åtaganden beträffande att avlägga skatter, sociala avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåliggande som enligt lag eller kollektivavtal åvilar entreprenören. AFD.9 Tvist Med ändring av 9 kap. 1 ABT 94 föreskrivs att tvist på grund av entreprenadavtal och beställningsskrivelse samt alla därur härrörande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Första instans skall vara Karlshamns Tingsrätt. Parterna kan dock för varje särskilt tvistemål överenskomma om dess avgörande på annat sätt. AFH AFH.1 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar, upplagsplats o dyl. skall ske i samråd med B. Bodar placeras inom avtalsenliga gångavstånd. AFH.273 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls Då Te slutstädar lokal innan återlämnad.

13 AF/13 (13) Te kallar till syn av lokal. AFH.4 Tillfällig el- och va-försörjning m.m. Tillfällig el- och va-försörjning erhålls genom befintliga anläggningar utan kostnad för Te. AFH.55 Skydd av egendom TE skall innan arbetets start skydda hyresgäst möbler. Skyddet kan behövas avlägsnas av TE vid arbetsdagens slut för att sen skyddas igen vid nästa arbetsdag. Detta för att hyresgäst skall bo i lägenheten under målningsrenoveringen. AFJ AFJ.11 ALLMÄNNA ARBETEN Transporter Entreprenören skall inom arbetsområdet transportera av beställaren levererat material. AFJ.43 Dammskydd De åligger Te att skydda så att inte damm sprides till närliggande utrymmen. AFJ.7 AFJ.752 Länshållning, renhållning, rengöring m.m. Slutrengöring Städning skall ske efter arbetenas färdigställande.

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa föreskrifter Handling 9.2

Administrativa föreskrifter Handling 9.2 FIBER OCH AVLOPP EKONOMISK FÖRENING Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-07-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset AF Administrativa föreskrifter ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sista dag för inlämning av anbud är 2015-02-27 1(10) AF Administrativa föreskrifter Administrativa

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-06-25 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A021.201/2013 Administrativa

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer