TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN"

Transkript

1 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4

3 INLEDNING Denna skrift ansluter till och ska användas av projektörer, entreprenörer, som arbetar med anläggningar som ansluter till kommunens allmänna mark-gatu- och va-anläggningar. AF är en bilaga till Trosa kommuns tekniska handbok för mark-gatu- och va-anläggningar och ska användas tillsammans med handboken. De koder som är upptagna innehåller förändringar och kompletteringar enligt AB 04. Denna skrift uppdateras kontinuerligt och senaste versionen med eventuella uppdateringar finns på Trosa Kommuns hemsida. Vid tolkningssvårigheter ska kontaktas, som avgör vilket vilken text som ska gälla.

4 4(7) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 AFC AFC.111 AFC.161 AFC.21 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07 (fasta bestämmelser) Under följande koder finns ändringar av AB 04. AFC.21 Kvalitetsangivelser AFC.23 Ändringar och tilläggsarbete AFC.371 Samordning av arbeten AFC.624 Fakturering AFC.8 Hävning Tillstånd från myndigheter Med ändring av AB 04 kap1 10 gäller att entreprenören skall söka och bekosta erforderliga myndighetstillstånd. Bygglov för byggbodar och reklamskyltar erfordras och tas fram i samråd med beställaren. Bygglovskostnad för bodar står entreprenören för. Entreprenören ansöker om och bekostar tillstånd för markupplåtelse. Tillståndet söks hos polisen. Hyra för upplåten mark kommer ej att debiteras vid arbete åt Trosa kommun, under förutsättning att utfärdade anvisningar följs. Entreprenören skall från Trosa kommuns trafikingenjör inhämta godkännandet av TA-planer innan arbetet får påbörjas. Innan schakt i gatumark påbörjas skall entreprenören ansöka om s.k. Schakt och öppningstillstånd. Arbetena får påbörjas först sedan Trosa kommunstrafikingenjör godkänt ansökan. Eventuell bortschaktning eller överfyllning av befintliga polygon- eller höjdfixpunkter får inte ske förrän tillstånd inhämtats från Trosa kommun. Kvalitetsangivelser Om utbyte föranleder extra kostnader skall entreprenören svara för dessa. Eventuell erforderlig omprojektering skall godkännas av beställaren och utföras samt bekostas av entreprenören. Där kvalitetsangivelser saknas i förfrågningsunderlaget skall överenskommelse träffas med beställaren före inköp eller arbetets utförande.

5 5(7) Ackreditering av laboratorium och provningsmetoder skall verifieras. Med ändring av AB 04 kap 2 1 gäller att beställaren ensam avgör kvaliteten på arbete, material eller vara. Eventuell erforderlig omprojektering skall godkännas av beställaren och utföras samt bekostas av entreprenören. AFC.23 AFC.36 ÄTA-arbeten ÄTA-arbeten som enligt entreprenörens åsikt medför reglering av kontraktssumman skall omedelbart anmälas skriftligt till beställaren och dokumenteras. Har så ej skett anses arbetet ej medföra kostnadsökning och ingår således i kontraktssumman. Om uppmätning erfordras skall den utföras gemensamt. Med ändring av AB 04 kap 2 7 gäller att alla ÄTA-arbeten skall anses vara föreskrivna av beställaren först sedan de skriftligt beställts. Skriftlighetskravet gäller dock inte för arbeten som, exempelvis för förekommande av olycka, vilka måste utföras med skyndsamhet. Med ändring av AB 04 kap 2 6 gäller att enbart överlämnande av nya eller ändrade ritningar eller andra handlingar ej skall betraktas som skriftlig beställning på ÄTA-arbete om detta inte också skrivits in i byggmötesprotokoll. Ersättning utgår enligt AFC.611. Samordning av arbeten Med ändring av AB 04 kap 3 9 övertar entreprenören den samordning som åvilar beställaren. Han skall härvid kalla till erforderliga samordningsmöten och svara för protokollföring härifrån. Gäller arbeten där entreprenören själv är involverad. Entreprenören skall samordna sina arbeten med andra entreprenörer på sådant sätt att så lite störningar som möjligt åsamkas såväl trafikanter och boende, likväl som andra entreprenörer. Entreprenören skall samordna samtliga verksamheter på arbetsplatsen samt sköta samordningen med berörda verk och myndigheter. AFC.61 Ersättning Ersättning sker i enlighet med kontraktet samt upprättad och av båda parterna godkänd och prestationsbunden betalningsplan. Ersättning utgår dock först sedan de överenskomna kontinuerligt återkommande kvalitetsdokumenten (egenkontroll) såsom checklistor, dagboksblad, rapporter m.m. överlämnats till beställaren.

6 6(7) Innehållna medel enligt AB 04 kap 6 12 (max 5 % av kontraktssumman) faktureras på slutfaktura. Ändring av färdigställandetider skall medföra motsvarande jämkning av betalningsplan. AFC.624 AFC.8 Fakturering Med ändring av AB 04 kap 6 15 får beställaren innehålla 5 % av entreprenadsumman jämte mervärdesskatt på det innehållna beloppet för avhjälpande av fel som konstaterats i utlåtandet över slutbesiktning till dess fel avhjälpts, dock längst i 6 månader. Fakturering skall ske av belopp upptagna i betalningsplanen. Fakturering får högst ske en gång per kalendermånad och får inte ske förrän aktuellt arbete utförts. ÄTA-arbeten skall faktureras separat efter uppmätning eller efter av beställaren godkänd värdering av utfört arbete. På fakturan skall anges vår referens, namn på beställare, avdelning och byrå, beställningsnummer, er referens och telefonnummer, momsregistreringsnummer, uppgift om innehav av F-skatt för aktuellt år, nettobelopp, mervärdesskatt, bruttobelopp samt tidigare fakturerat belopp. Fakturor med ofullständig redovisning accepteras ej och kan returneras för komplettering. Med ändring av AB 04 kap gäller att slutlikvid får faktureras tidigast efter godkänd slutbesiktning och alla däri uppmärksammade entreprenörsanmärkningar åtgärdats. Faktura betalas 30 dagar efter fakturans ankomstdag. Rutin i övrigt för fakturering skall fastställas vid första byggmötet. Fakturor utställs i 1 ex till: Trosa kommun Att: Stig Tördahl Trosa Hävning Näst sista stycket i AB 04 kap 8 5 utgår och ersätts med: "Tvist i värderingsfrågor hänskjuts till allmän domstol med tillämpning av svensk rätt såvida parterna inte överenskommer om annat". Som komplettering till AB 04 kap 8 1 gäller vidare att :

7 7(7) "I det fall entreprenör inte fullgör sina åligganden enligt AFC.181, AFC.182, AFC.343 och AFC.518 äger beställaren rätt att häva avtalet." De ovan angivna föreskrifterna gäller även anlitade underentreprenörer i alla led, ansvar och kontroll åligger entreprenören. AFC.9 Tvistelösning AB 04 kap 9 1 utgår och ersätts med: "Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, såvida parterna inte överenskommer om annat."

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen AVTAL Bilaga 1 2010-10-26 Avtalsnummer Handläggare 201x/xx Ref.nr. 20xx/xx Avtalet omfattar Service insatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) Avtalsperiod 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer