Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad"

Transkript

1 Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 5 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 11 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 19 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 19

3 3(20) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.11 AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Säffle Kommun Teknik- och fritidsförvaltning Säffle Beställare Säffle Kommun Teknik- och fritidsförvaltning Säffle AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden B s ombud under anbudstid och entreprenadskede är: Berit Öhman Tel: E-post: Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden kan även ställas till: Lars Nilsson, Sweco Environment AB, Karlstad Tel: E-post: AFA.122 AFA.13 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Visning av arbetsområdet under anbudstiden ska anmälas till: Anders Olsson Tel: E-post: Projektörer Maskin- och processprojektör: Sweco Environment AB, Lars Nilsson och Per Kullgren. El och styr för processutrustning: EKG AB, Bengt Sundqvist. AB Svensk Byggtjänst 2007

4 4(20) AFA.2 AFA.21 AFA.22 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Säffle kommuns avloppsreningsverk är av Länsstyrelsen i Värmland förelagda att påbörja kväverening av sitt avloppsvatten. För detta krävs viss om- och tillbyggnad av bassängvolymer samt utbyte och komplettering av process- och maskinutrustning. Ett nytt driftövervakningssystem kommer att installeras för att styra den nya kvävereningsprocessen som baseras på SBR-teknik. Till detta kommer den friliggande personalbyggnaden att renoveras. Arbetena är således uppdelade i två entreprenader där den ena omfattar maskin- och process och den andra innehåller bygg, el, vent och vvs. Objektets läge Säffle avloppsreningsverk är beläget söder om E18. Adress: Metallgatan 1 Godsadress: Metallgatan 1, Säffle Arbetsområdet är begränsat till avloppsreningsverkets inhägnade område. AB Svensk Byggtjänst 2007

5 5(20) AFA.3 AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 Förkortningar I dessa administrativa föreskrifter används följande objektspecifika förkortningar: B = Beställaren E = Entreprenören UE = Underentreprenör LOU = Lag (2007:1091) om offentlig upphandling UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, tillämpas för upphandlingen. UPPHANDLINGSFÖRFARANDE Entreprenaden upphandlas som utförandeentreprenad med förenklad upphandling enligt 15 kap. LOU. Entreprenaden kan komma att ingå i en samordnad generalentreprenad Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling med anbudsgivare. Upphandling sker genom att byggherren träffar avtal om följande entreprenader: Entreprenad för maskin- och process. Denna handling. Entreprenad för mark, bygg, värme och sanitet, luftbehandling och el. Upphandlas separat efter maskin- och process Entreprenadform Entreprenadformen är utförandeentreprenad som kan komma att ingå i en samordnad generalentreprenad. Ersättningsform Ersättningsformen ska vara fast pris utan index- och valutareglering. Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättningar gäller för upphandlingen: Anbudsgivare skall vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt och inneha F-skattesedel. Kreditupplysning kan komma att utföras. En förutsättning för upphandling är att kostnadsnivåer håller sig inom de kostnadsramar som är fastlagda för projektet och att de budgeterade medlen tillhandahålls. Om ovanstående inte uppfylls förbehåller sig kommunen rätten att avbryta upphandlingen. AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Anbudgivare beställer förfrågningsunderlaget hos B. AB Svensk Byggtjänst 2007

6 6(20) B tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget på CD utan kostnad. Förfrågningsunderlag distribueras av: Sweco Environment AB VA-system Box Karlstad Kontaktpersoner: Per Kullgren alt. Lars Nilsson Ytterliggare omgångar kan mot självkostnadspris beställas hos Sweco Environment enligt ovan. AFB.22 AFB.23 AFB.24 AFB.3 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 2 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter. (bifogas ej) 9 Administrativa föreskrifter 9.1 Administrativa föreskrifter för maskin och process 11 Beskrivningar 11.1 Teknisk beskrivning avseende maskin och process 12 Ritningar 12.1 Enligt ritningsförteckning daterad. Kompletterande förfrågningsunderlag Begäran om ytterliggare information skall ställas skriftligen till B`s ombud, se AFA.121, senast två veckor innan anbudstidens utgång. Kompletterande svar från B skickas skriftligen senast en vecka innan anbudstidens utgång. Endast skriftlig kompletterande uppgifter lämnad av B`s ombud under anbudstiden är bindande för både B och anbudsgivare. Återställande av förfrågningsunderlag Anbudsgivare som inte avser att avge anbud anmodas att omgående meddela beställaren. Återsändning av förfrågningsunderlag krävs inte. Anbudsgivning Anbudsgivare ska före anbuds inlämnande genom besök på platsen skaffa sig kännedom om lokala förhållanden och andra omständigheter som påverkar anbudet. Ersättning för lämnat anbud utgår inte. Anbudet skall vara skriftligt på svenska och pris angivet i SEK. AB Svensk Byggtjänst 2007

7 7(20) AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbudet skall vara skriftligt på svenska, undertecknat av behörig person och skall lämnas i förseglat omslag. Anbudet skall innehålla uppgifter om Anbudspris exklusive lagstadgad mervärdesskatt Anbudspriset ska lämnas som totalpris samt redovisat efter positioner i teknisk beskrivning Procentsatser enligt AB 04 kap 6 9 punkt 8a. Betalningsvillkor. Säkerhet, se AFC.631. Referenser från liknande entreprenader i avloppsreningsverk. Företagets organisationsnummer, F-skattesedel och momsregistrering. Intyg om registrering i yrkes- och handelsregistret i det land E är etablerad, samt intyg från berörd myndighet att E har betalt alla föreskrivna skatter och sociala avgifter. Försäkringsbevis enligt AFC.54. E`s certifikat för kvalitets- och miljösystem. Entreprenören skall vara certifierad enligt ISO eller motsvarande. Eventuella UE ska anges. Uppgift om E:s ombud samt föreslag till projektorganisation med arbetsledningens erfarenhet. Blankett SKV 4820 godkänd av Skattemyndigheten (uppgifterna skall ej vara äldre än 3 månader). Teknisk dokumentation över offererad utrustning. Anbud får inte innehålla icke prissatta reservationer som kan inverka på anbudssumman. AFB.311 AFB.312 Huvudanbud Anbudet ska följa förfrågningsunderlaget. De åtaganden som finns angivna i detta förfrågningsunderlag ska ingå i entreprenaden, även om de inte uttryckligen anges i E`s anbud. Avvikelse från förfrågningsunderlaget får ske endast ifråga om sådana detaljer som uttryckligen angivits ändrade i anbudet. Sidoanbud Sidoanbud får endast lämnas tlllsammans med huvudanbud. Med sidoanbud avses anbud för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt ändrat utförande, arbetsmetod eller genomförandetid AB Svensk Byggtjänst 2007

8 8(20) Sidoanbud ska avfattas helt separat från huvudanbudet, vid risk att anbudet annars inte beaktas. Sidoanbudet ska redovisas så att jämförelse kan ske med huvudanbudet. AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.51 AFB.52 Anbudstidens utgång Anbud ska vara B tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbuds giltighetstid ska vara 90 dagar från anbudsdatum Adressering Anbud skall skickas till: Säffle Kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Anbudet märks: Anbud Ombyggnad av Säffle svloppsreningsverk Anbud via e-post eller fax godkänns inte. Anbudsöppning Anbudsöppningen genomförs av B och protokollförs. Anbudsprövning B förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Prövning av anbudsgivare Prövning av anbudsgivare kommer inte att ske om anbudet är för sent inkommet. Värderingsgrunder vid prövning av anbud Sluten anbudsöppning kommer att genomföras. Inkomna anbud kommer att utvärderas i två steg genom Kvalificeringsfasen Utvärderingsfasen I kvalificeringsfasen bedöms anbudsgivaren utifrån att anbudsgivaren ej är diskvalificerad att deltaga enligt LOU kap samt att kriterierna enligt AFB.31 är uppfyllda. I utvärderingsfasen utvärderas de anbud som gått vidare från kvalificeringsfasen AB Svensk Byggtjänst 2007

9 9(20) Bedömningen kommer att ske genom poängbedömning 0-5, där 5 anger högsta poäng. Poäng avrundas till en decimal. Det anbud som ger det högsta totala poängen utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga. Följande viktade kriterier kommer att tas hänsyn till vid antagande av entreprenör: 1. Anbudssumma (40 %) Lägsta anbud x 5 = poäng Aktuellt anbud 2. Entreprenörens projektorganisation och arbetsledningens erfarenhet från liknande entreprenader med referenser (40 %) 2a)Entreprenören skall redovisa projektorganisation och arbetsledningens erfarenhet från större avloppsreningsverksentreprenader genomförda som utförandeentreprenad. För projektorganisation skall ombud, ansvarig arbetsledare och platschef beskrivas med cv samt bekräftelse på att två ur organisationen skall närvara vid byggmöten. 2b) För arbetsledningen, dvs arbetsledare och platschef, skall referenser anges. Referenser skall vara från större avloppsreningsverksentreprenader t.ex ombygnadsprojekt eller nybyggnadsprojekt utförda de senaste 10 åren. För referenserna skall kontaktperson med telefon och e-post anges. För angivna referenser ovan kommer kontakt att tas för att kontrollera genomförandet med fokus på att tidplan och budget hållits och entreprenadutförandet. Poängbedömning görs enligt följande: 2a) Projektorganisation Projektorganisation beskriven med cv för arbetsledare och platschef = 5 p Projektorganisation beskriven men cv saknas för arbetsledare och platschef = 3 p Projektorganisation ej beskriven, men cv för arbetsledare och platchef finns = 1p Projektorganisation ej beskriven, cv saknas för arbetsledare och platchef = 0 p AB Svensk Byggtjänst 2007

10 10(20) 2b) Referenser Goda vitsord. Entreprenören har hållit tidplaner och budget och kunden är nöjd med entreprenadutförandet. Referenskunden rekommenderar entreprenören. = 5 p Goda vitsord. Entreprenören har av olika anledningar inte kunnat hålla tidplan och budget men referenskunden är nöjd med entreprenadutförandet. = 3 p Entreprenören har av anledningar, som inte påverkats av referenskunden, inte kunnat hålla tidplan och budget men kunden är nöjd med entreprenadutförandet. = 1 p Referenskunden är inte nöjd med entreprenören då det gäller tidplan, budget eller utförande. = 0 p 3.Service (20 %) Här görs en värdering av vald teknisk lösning med hänsyn till tillgänglighet för reparation, underhåll, service och reservdelar räknat i timmar från beställning. Reparation, underhåll, service och tillgång till reservdelar inom 24 timmar Reparation, underhåll, service och tillgång till reservdelar inom 48 timmar Reparation, underhåll, service coh tillgång till reservdelar inom 72 timmar Reparation, underhåll, service och tillgång till reservdelar tidigast efter 72 timmar eller mer. = 5p = 3p = 1 p = 0p Den sammanlagda poängen för 2a-b divideras med 2. Den sammanlagda poängen för 1-3 divideras med 3 AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Efter utvärdering fattar kommunen ett tilldelningsbeslut som skriftligen tillställs samtliga anbudsgivare Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för B först 10 arbetsdagar efter skriftligt besked och när ingen talan förts mot upphandlingen i Förvaltningsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om Förvaltningsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. AB Svensk Byggtjänst 2007

11 11(20) AFC AFC.1 AFC.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-och installationsentreprenader, AB 04 Omfattning Entreprenaden omfattar komplett utförande av: Leverans, komplett montage och installation av efterfrågad maskinell utrustning med tillhörande utrustning för styr- och automatik. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22 Kontraktshandlingar Beställningsskrivelse kommer att ersätta kontrakt enligt AB 04 AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 Avvikelser från AB 04 har gjorts under följande koder: AFC.11 AFC.23 AFC.611 AFC.62 AFC.9 AFC.113 AFC.121 AFC.122 AFC.13 AFC.131 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter E ska kontrollera mängduppgifterna i förfrågningsunderlaget. Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser är det område inom vilket avloppsreningsverket är beläget. Disponering av arbetsområdet ska ske i samråd med B. Syn före påbörjande av arbete Syn före arbetenas påbörjande utförs efter överenskommelse mellan B och E. E kallar till syn. Iakttagelser dokumenteras genom fotografier och protokoll som justeras av båda parterna. Förutsättningar Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Ombyggnad personalbyggnad. Ombyggnad av basänghallar. AB Svensk Byggtjänst 2007

12 12(20) Ombyggnad av el, vent, vs och betong. Byggnadsarbeten bassängvolymer, fundament, väggar mm Allmänna rivningsarbeten el, vent, vs, betong. Leveran och montage av instrument. AFC.132 AFC.133 AFC.134 AFC.14 AFC.161 AFC.17 AFC.171 AFC.172 AFC.18 AFC.185 Arbetstider Arbete får normalt bedrivas vardagar 07:00 17:00. Arbete under andra tider fordrar B`s godkännande. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Reningsverket kommer att vara i drift under entreprenaden. Provisorisk drift kommer att utföras i delar av processen. Planerade driftstopp ska anmälas till och godkännas av B. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader E ansvarar för att befintliga byggnader ska skyddas mot åverkan. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Arbete inom Säffle kommuns avloppsreningsverk ska följa gällande föreskrifter för säkerhet och hygien. Tillstånd från myndigheter Gällande tillstånd för reningsverkets verksamhet ska följas. B ansvarar för att erforderliga tillstånd finns. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Eventuella myndighetskontakter ska gå genom B. B anmäler till tillsynsmyndighet om provisorisk drift. E ska till B tillhandahålla erfoderliga uppgifter för provisorisk drift. Anmälningar till beställaren Om E under arbetenas utförande finner att uppgift i handlingarna avviker från verkliga förhållanden skall B omedelbart underrättas. Författningar CE-märkning m m av maskinanläggning E svarar för och bekostar CE-märkning av levererade maskiner/instrument/styrutrustning. Dokumentation skall finnas tillgänglig AB Svensk Byggtjänst 2007

13 13(20) senast 2 veckor före slutbesiktning. Om E köper maskiner/instrument/styrutrustning komplett av leverantör ska intyg på CEmärkning från leverantör visas. AFC.2 AFC.21 AFC.22 Utförande Kvalitetsangivelser Om kvalitetskrav saknas för ett visst arbete skall E underrätta B, om vilken kvalité E avser att använda innan arbetet påbörjas. B skall godkänna kvaliteten. Kvalitets- och miljöarbete AFC.2211 Beställarens kvalitetsansvarige B`s kvalitetsansvarige för projektet meddelas vid startmötet. AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige E ska i anbud namnge kvalitetsansvarig för entreprenaden. AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan Kvalitetsplan skall upprättas av E enligt AB 04 kap 2 2. I kvalitetsplan skall följande redovisas: program för hur kvalitetssäkring av projektet ska genomföras med checklistor egenkontroll med provningar och kontroller. E skall upprätta en objektsanpassad kvalitetsplan. Av kvalitetsplan skall framgå hur E kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. Slutlig kvalitetsplan utarbetas därefter i samråd med B. AFC.2233 Entreprenörens miljöplan E ska efter anfordran till beställaren överlämna miljöplan för entreprenaden. AFC.23 AFC.241 ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt AB 04 kap 2 7 ska lämnas skriftligen till B. Som skriftlig beställning godkänns protokollförda byggmöten. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden B tillhandahåller tre omgångar av bygghandlingar. Ytterliggare omgångar erhålls mot självkostnadspris från beställaren. AB Svensk Byggtjänst 2007

14 14(20) Endast handling märkt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund för entreprenadens utförande. AFC.242 AFC.262 AFC.27 AFC.28 AFC.311 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden E ska senast vid anmälan till slutbesiktning redovisa relationshandlingar, vilka E skall 2 veckor efter beställning till beställaren överlämna följande handlingar: Tidplan enligt AFC.41. Betalningsplan Arbetsmiljöplan Projektanpassad kvalitets- och miljöplan enligt AFC.2232 och AFC E skall vid anmälan till slutbesiktning, dvs. 3 veckor före slutbesiktning till B överlämna följande handlingar: Relationshandlingar avseende handlingar som entreprenören upprättar. Underlag för relationsritni Underlag för drift- och skötselinstruktioner samt reservdelsförteckning. Dokumentation för CE-märkning enligt AFC.185. Protokoll från funktions-, och övriga provningar samt övrig dokumentation enligt handlingarna. Relationshandlingar kommer att kontrolleras i samband med besiktningen. Besiktningen godkänns inte om relationshandlingar saknas vid besiktningen om annat inte avtalats. Handlingar överlämnas i original med två kopior och på CD. Varor eller arbeten från beställaren B tillhandahåller erfoderliga instrument så som nivågivare och mätare som processen kräver om annat inte anges i teknisk beskrivning. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt AB 04 kap 2 9 ska lämnas skriftligen. Underentreprenörer Utbyte av angiven UE får inte ske utan B skriftliga medgivande. Beställarens ombud B`s ombud under entreprenadtiden är: Berit Öhman Tel: E-post: AB Svensk Byggtjänst 2007

15 15(20) AFC.312 AFC.313 AFC.321 AFC.323 AFC.34 AFC.342 AFC.35 AFC.351 AFC.352 Beställarens kontrollant Beslutas på startmöte enligt AFC.321 Entreprenörens ombud E skall i anbudet ange vem han avser att utse som ombud. Startmöte Enligt AB 04 kap 3 2 skall ett startmöte hållas innan entreprenaden påbörjas. B kallar till möte och svarar för protokollföring. Följande ärenden kommer att tas upp vid startmöte: genomgång av beställningshandlingar organisation behörighet för andra än ombud former m m för informationsutbyte och samverkan ÄTA-arbeten former för underrättelse former m m för kontroll och besiktning. tidplaner samordning Byggmöten E ska medverka i byggmöten som hålls minst en gång var fjärde vecka under entreprenadtiden. B sammankallar och för protokoll. E bekostar själv sina omkostnader för att kunna medverka vid byggmöten. Arbetsledning och anställda För E och UE ska närvaroredovisning upprätthållas i separat dagbok som tillhandahålls av E. Arbetsledning Arbetsledning får inte bytas ut utan B s medgivande Kontroll och provning Kontroll E ska hos tillverkare eller underentreprenör avtala om rätt för B att utöva kontroll av tillverkningsstället. Provning E ska delta i samordnad provning av funktionssamband i installationssystem samt i provning av prestanda enligt omfattning i teknisk beskrivning. AB Svensk Byggtjänst 2007

16 16(20) AFC.36 AFC.41 AFC.42 AFC.43 AFC.44 AFC.45 AFC.46 AFC.461 AFC.462 AFC.51 AFC.511 Samordning Beslutas på startmöte enligt AFC.321 Tidplan E ska lämna tidplan enligt AFC.242 E ska tillhandahålla underlag för samordnad tidplan senast 10 dagar efter anmodan från B. Igångsättningstid E ska i anbud förutsätta att kontraktsarbetena ska påbörjas inom arbetsområdet efter bindande avtals- och/eller betällningsskrivning dock senast andra veckan i augusti Deltider E ska på anmodan från B lämna uppgifter om deltider till tidplan. Färdigställandetider Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast den 1 maj Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt AB 04 kap 4 4 ska lämnas skriftligen. Garantitid Garantitid för entreprenaden Garantitid enligt AB 04 kap Särskild varugaranti Bevis om särskilda varugarantier ska överlåtas på B i samband med garantibesiktning. Vite Vite vid försening Enligt AB 04 kap 5 3. Vid försening efter den 1 augusti 2012 är B berättigad att av E erhålla vite med ett belopp motsvarande 0,25 % av anbudspriset för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. AB Svensk Byggtjänst 2007

17 17(20) AFC.54 AFC.541 AFC.543 AFC.545 AFC.551 AFC.611 AFC.613 Försäkring E ska styrka att dennes allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring som skall tecknas enligt AB 04 kap Ett bevis utställt av E`s försäkringsbolag, ska överlämnas till B senast 2 veckor efter beställning. Försäkringar under garantitiden E`s allrisk- och ansvarsförsäkring enligt AFD.54 ska gälla under hela garantitiden. Försäkring avseende befintlig egendom E`s allrisk- och ansvarsförsäkring enligt AFD.54 ska gälla under hela entreprenadtiden. Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada E ska ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. Försäkringen ska gälla under hela entreprenad- och garantitiden Ansvar för heta arbeten E ska för sin personal uppvisa gällande bevis för genomgången utbildning för heta arbeten. Ersättning för ÄTA-arbeten Ersättning utgår i första hand enligt prissatt mängdförteckning med beskrivning. Om tillämpligt à-pris saknas eller om överenskommelse om fast pris inte kan träffas skall ersättningen beräknas enligt självkostnadsprincipen i AB 04 kap 6 9. Entreprenörarvode enligt punkt 8a anges i anbud, varvid upptas påslag i procent på kostnader enligt punkt 1 enligt punkt 8b (för arbetare, hjälpmedel, material eller vara, som tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt) anges i anbud, varvid upptas påslag i procent på kostnader enligt punkt 1-7. Med avvikelse från AB 04 kap 6 6 gäller angivet a'-pris oberoende av verkliga mängder. För varje ändring skall skriftlig överenskommelse om ändringen och dess omfattning snarast träffas. Ersättning för rese- och traktamentskostnader E`s kostnader för resor och traktamenten ska ingå i anbudssumman. AB Svensk Byggtjänst 2007

18 18(20) AFC.614 AFC.62 AFC.622 AFC.624 AFC.63 AFC.631 AFC.712 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Anbudet ska lämnas med fast pris utan index- eller valutareglering Betalning Med ändring av AB 04 kap 6 15 föreskrivs att innehållna medel skall motsvara 10 % av kontraktssumman. Beloppet utbetalas efter att i godkänd slutbesiktning påtalade fel är åtgärdade och godkända. Betalningsplan Betalningsplan ska upprättas av E och godkännas av B. Betalningsplan samordnas med tidplan enligt AFC.41. Ändring av färdigställandetider ska medföra motsvarande jämkning av betalningsplanen. Fakturering Faktureringsmottagare är Säffle kommun, se AFA.12 Utöver vad som anges i AB 04 gäller att extra beställda arbeten eller andringsarbeten, som ger en ändring av kontraktssumman, skall faktureras separat. Betalning enligt betalningsplan innebär att betalning äger rum efter det att belopp enligt betalningsplanen fakturerats och faktura godkänts. Faktura betalas 30 dagar, efter den dag då faktura kommit B tillhanda. Arbetsprestation får ej faktureras förrän densamma utförts. Faktura lämnas högst en (1) gång per månad. Objektets namn Ombyggnad av Säffle kommuns avloppsreningsverk skall anges på fakturan. Faktura skall innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel. Säkerhet Säkerhet till beställaren För de förpliktelser som E åtar sig genom entreprenadskontraktet skall säkerhet ställas enligt AB 04 kap 6 21, i form av bankgaranti. Se AB 04 kap Säkerhet skall utgöras av bankgaranti och får ej begränsas till kalenderdatum. Kostnaden för säkerheten skall ingå i anbudssumman. Beträffande nedskrivning av säkerheterna och i övrigt skall AB 04 tillämpas. Förbesiktning Förbesiktning genomförs för de delar av anläggningen som inte kommer att vara tillgängliga vid slutbesiktning. AB Svensk Byggtjänst 2007

19 19(20) AFC.713 AFC.717 AFC.72 AFC.9 AFH AFH.1 AFH.2 Slutbesiktning E ska anmäla anläggningen färdig för slutbesiktning senast tre veckor innan slutbesiktningsdagen. Efterbesiktning Efterbesiktning kan komma att uföras. E står för kostnader för efterbesiktning. Besiktningsman Besiktningsman utses av B. Tvistelösning Tvist ska med ändring av AB 04 kap 9 1 avgöras av svensk domstol. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL PLACERING AV ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med B. Bodar Bodar placeras i samråd med B AFH.4 AFH.6 AFH.61 AFH.71 AFH.8 AFJ AFJ.11 AFJ.12 AFJ.2 Tillfällig el- och va-försörjning m m Tillfälliga konstruktioner Ställningar m m Lyftanordningar Redskap och verktyg ALLMÄNNA ARBETEN TRANSPORTER E svarar för och bekostar de för entreprenaden nödvändiga transporterna. Hantlangning vid transporter E svarar för och bekostar lastning och lossning av gods, material och arbetsutrustning som ingår i entreprenaden. Montering, hantlangning vid montering E svarar för och bekostar hantlangning vid montage. AB Svensk Byggtjänst 2007

20 20(20) AFJ.3 AFJ.31 AFJ.4 AFJ.41 AFJ.42 AFJ.45 AFJ.6 AFJ.752 AFJ.76 AFJ.81 AFJ.811 AFJ.82 AFJ.821 Ursparning, håltagning och igensättning E ansvarar för utsättning. Den anlitade entreprenören för byggarbeten utför och bekostar de av E begärda arbetena gällande ursparning, håltagning, gjutning av fundament eller andra anordningar samt igensättning. Samordning av ursparning, håltagning och igensättning Entreprenören för byggarbeten enlligt AFJ.3 Skyddsåtgärder Brandskydd Vakthållning Begränsning av miljöstörande utsläpp Efterlagning Slutrengöring E ska bekosta och utföra slutstädning av arbetsplatsen och ianspråktagna uppställningsytor. Återställande av mark E ska bekosta och utföra återställning av mark på arbetsplatsen och ianspråktagna uppställnings- och transportytor. Inmätning Inmätning vid anläggningsbyggnad E ansvarar för kontrollmätning av befintliga måttförutsättningar i förhållande till offererad maskin- och processutrustning. Utsättning Utsättning vid anläggningsbyggnad E ansvarar för utsättning för håltagning mm till offererad maskin- och processutrustning. AB Svensk Byggtjänst 2007

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

1 Sammanfattning av anbudsutvärdering av Maskinentreprenaden för Bylandets avloppsreningsverk

1 Sammanfattning av anbudsutvärdering av Maskinentreprenaden för Bylandets avloppsreningsverk Datum 2012-06-14 Bilaga 1 1 Sammanfattning av anbudsutvärdering av Maskinentreprenaden för Bylandets avloppsreningsverk Anbud har öppnats vid SEAB s kontorshus på Gunnarsvägen i Smedjebacken. Anbudsöppningen

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut Anbudsprocessen Anbudsförfrågan Utse kalkylchef Kalkylbeslut Kalkylbeslut Företagets arbetsbelastning, omsättning, overheadkostnader Företagets finansiella resurser Tillgängliga resurser Typ av projekt

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

B10 - Entreprenadjuridik

B10 - Entreprenadjuridik Byggprocessen 1 (2) Övning B10 12-04-19 B10 - Entreprenadjuridik Mål med övningen Syftet med övningen är att känna ett upphandlingsförfarande, och att kunna göra en beställning med hjälp av anbud och anbudsförhandlingar.

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Ställningsbyggnad i samband med restaurering av Eksjöhovgårds slottsruin

Ställningsbyggnad i samband med restaurering av Eksjöhovgårds slottsruin Sidantal 20 Administrativa Föreskrifter slottsruin Upprättad Länsstyrelsen i Jönköpings län Handläggare: Tomas Areslätt Innehållsförteckning AF Administrativa Föreskrifter 3 AFA Allmän Orientering 3 AFB

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Kv Kåkenhus, Hus 6-7. Campus Norrköping. Paket G Gardiner

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Kv Kåkenhus, Hus 6-7. Campus Norrköping. Paket G Gardiner 1(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende upphandling av inredning för Kv Kåkenhus, Hus 6-7 Campus Norrköping 2(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För dessa Administrativa föreskrifter gäller ALOS 05 och

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Handling 6.1 Sidantal Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad 2013-08-06 av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun Förfrågningsunderlag Klippans kommun Förfrågningsunderlag Fabriksvägen 2 B.doc Förfrågningsunderlag -08-13 2(17) Sidan 2 av 17 Förfrågningsunderlag -08-13 3(17) INNEHÅLL AF Administrativa föreskrifter

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer