ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ"

Transkript

1

2

3

4 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad Sid 4-6 AFH Allmänna hjälpmedel Sid 7 AFJ Allmänna arbeten Sid 7 1

5 AF AFA AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.22 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som följer av dessa administrativa föreskrifter. Dessa föreskrifter ansluter till AF AMA 07. ALLMÄN ORIENTERING Byggherre AB Utö Havsbad Box Stockholm Beställare AB Utö Havsbad Box Stockholm Beställarens ombud under anbudstiden Björn Hedbeck Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Stefan Guldstrand (Utö Värdshus) Objektets läge Objektet är beläget i Gruvbyn på Utö, Haninge Kommun AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) tillämpas för upphandlingen. Upphandlingsförfarande Upphandlingen sker som ett förenklat förfarande. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan index- eller valutareglering Förutsättningar för upphandlingen Beställaren får enligt lag om offentlig upphandling endast anta sådan anbudsgivare som i föreskriven ordning är: - Registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregister - Registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär F-skatt och arbetsgivaravgifter 2

6 Dessutom har beställaren enligt LOU skyldighet att kontrollera ovan angivna registreringar och även inhämta uppgift om för vilka skatter och sociala avgifter anbudsgivaren eventuellt står i skuld. Det åligger entreprenören att kontrollera och visa att av honom anlitade konsulter och underentreprenörer uppfyller ovanstående fordringar. Tilldelning av kontrakt kommer endast att ske under förutsättning att projektet ryms inom tilldelad budget, eller om omständigheter utanför beställarens kontroll inträffar som förändrar förutsättningarna för genomförandet väsentligt. AFB.21 AFB.22 AFB.231 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.52 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget tillhandahålls elektroniskt. Förfrågningsunderlaget finns att tillgå via vår hemsida under Om stiftelsen, upphandlingar Förteckning över förfrågningsunderlag 01 Kontraktsformulär (bifogas ej) 02 Dessa administrativa föreskrifter 03 ABT 06 (bifogas ej) 04 Kortfattad beskrivning daterad Ritningar stuga 13-18, och 9-12 Principritning Situationsplan 05 Eventuella kompletterande föreskrifter lämnade före anbudets avgivande. Anbudsgivarens kännedom om arbetsområdet Anbudsgivare skall genom besök på platsen före avgivande av anbud skaffa sig kännedom om förhållandena på platsen som kan ha betydelse för anbudet. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Senare inkommet anbud får ej prövas av beställaren. Anbuds giltighetstid Anbuds giltighetstid skall vara intill 30 dagar efter anbudstidens utgång. Vid eventuell överprövning förlängs giltighetstiden intill det att en domstol har beslutat i överprovningsärendet. Adressering Anbud lämnas antingen via post eller elektroniskt på adressen Anbudet märks Rörarbete Utö Stugby Värderingsgrunder vid prövning av anbud 3

7 Det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och som lämnat det lägsta totalpriset kommer att antas som leverantör i upphandlingen. AFD AFD.1 AFD.11 AFD.13 AFD.14 AFD.161 AFD.23 AFD.261 AFD.28 AFD.311 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Kontraktsarbetena omfattar fullt färdig installation i enlighet med förfrågningsunderlag enligt AFB.22. Kontraktshandlingar Kontrakt/ beställning Dessa administrativa föreskrifter ABT 06 Anbudet Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Övriga handlingar Förutsättningar Vissa angränsande stugor kan vara uthyrda. Arbetet skall bedrivas så att minsta möjliga störningar uppkommer för gästerna. Byggnation av utrymme för VVB, fuktisolering och ytskikt i våtrum, framdragning av markledningar mm kommer att ske av sidoentreprenör. Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm Totalentreprenören bär ansvaret för ordning och säkerhet gällande eget arbete på arbetsplatsen samt på upplags- och förrådsplatser. Tillstånd från myndigheter Bygglov erfordras ej Entreprenören svarar för övriga ev myndighetstillstånd. Ändringar och tilläggsarbeten Varor från entreprenören Underentreprenörer Entreprenören skall anlita specialfirmor för de arbeten där sådana finnes om inte entreprenören själv förfogar över specialkunskap inom området. Vid anlitande av underentreprenörer skall dessa fylla samma villkor som totalentreprenören vad beträffar bestridande av skatter, sociala avgifter, moms och mm. Utbyte av namngiven UE får ej ske utan beställarens godkännande. Aktuella underentreprenörer skall anges innan arbetet påbörjas. Beställarens ombud Beställarens/ byggherrens ombud är Lena Nyberg 4

8 AFD.312 Beställarens kontrollant Beställarens kontrollant tillika byggledare är Björn Hedbeck AFD.313 AFD.323 AFD.342 AFD.351 AFD.361 AFD.364 AFD.37 AFD.42 AFD.44 AFD.46 AFD.54 Entreprenörens ombud Skall anges senast i samband med beställning Byggmöten Byggmöten beräknas hållas efter behov. Arbetsledning Entreprenören utser en lämplig person som har fullgod fackkunskap och erfarenhet att som arbetsledare leda och utöva tillsyn över arbetet. Kontroll Entreprenören skall i samråd med beställaren utarbeta ett för projektet anpassat egenkontrollprogram. Egenkontroller (i original) skall överlämnas i samband med slutbesiktning. Samordning Beställaren eller utsedd sidoentreprenör sköter tidssamordning Samordning av arbetarskydd Entreprenören övertar det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar byggherren för samordning av arbetarskydd på det gemensamma arbetsstället. Entreprenören övertar ansvaret att till arbetsmiljöverket inlämna eventuell behövlig arbetsmiljöplan innan arbetsplatsen etableras. Dagbok Entreprenören skall föra dagbok Igångsättningstid Byggnadsarbete startar den 7/10. Rörinstallation beräknas påbörjas 21/10 Färdigställandetider Snarast möjligt dock senast 22/11 Garantitid Garantitid 5 år. Garantitiden räknas från tiden då samtliga i slutbesiktning påtalade felen är tillfullo åtgärdade och godkända. Försäkring Utöver de i ABT 06 kap 5 23 angivna försäkringarna, skall följande villkor uppfyllas: - ansvarsförsäkring beträffande beställarens skadeståndsskyldighet gentemot tredje man - försäkring täckande anspråk enligt miljöskadelagen 5

9 - försäkring täckande skada inträffad på hyresgästs egendom Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att föreskrivna försäkringar finns tecknade innan arbetet påbörjas. AFD.551 AFD.611 AFD.613 AFD.614 AFD.62 AFD.624 Ansvar för heta arbeten Entreprenören skall på begäran uppvisa intyg över genomgången utbildning. Ersättning för ÄTA-arbeten I anbud skall anges timkostnad för aktuella yrkeskategorier som timpris för arbetad timme enligt ABT kap 6 9 punkt 3 innefattande samtliga kostnader enligt punkt 2, 4, 6, 7 och 8. Procentpåslag på punkt 1. Procentpåslag på punkt 5. Samtliga ändrings- och tilläggsarbeten skall anmälas till B på separat ÄTA blankett I första hand skall anbud lämnas på ÄTA-arbete Ersättning för rese- och traktamentskostnader Kostnader för rese- och ev traktamenten skall ingå i fast pris och i á- priser Ersättning för kostnadsändring Index- eller valutauppräkning skall ej ske Betalning Betalning kommer endast att ske sedan bevis om gällande försäkring mm kommit beställaren tillhanda. Fakturering Faktura utställs på AB Utö Havsbad, Box 7669, Stockholm och märks med Rörarbete Utö Stugby 6

10 AFH AFH.1 AFH.213 AFH.51 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Innan arbetet påbörjas, skall entreprenören samråda med beställaren beträffande upplagsplatser mm. Personalbod och toalett som tillhandahålls Personalbod med 3+2 sängplatser tillhandahålls kostnadsfritt. All städning mm åvilar entreprenören. Personalboden innehåller två sovrum, kök, bastu, toalett och duschrum. Skydd av arbete AFJ ALLMÄNNA ARBETEN AFJ.72 AFJ.751 Renhållning TE bortforslar avfall på egen bekostnad. Avfall skall källsorteras Städning TE skall kontinuerligt städa efter sig på arbetsplatsen. 7

11 Kortfattad beskrivning över rörinstallation Stugbyn Utö etapp I de 30 uthyrningsstugorna på Utö har tätskiktet i våtrummen tjänat ut och är under utbyte. Nya ytskikt kommer att utföras av klinker på golv och kakel på vägg. I samband med renoveringen har all inredning och all rördragning rivits. I varje hack på fasaden byggs ett litet värmeisolerat utrymme som förses med frostvakt. I utrymmet skall placeras varmvattenberedare Nibe ES 300 lit 6kW eller likv. samt VVC-pump. Inkommande kallvatten via 32 PEL (annan entreprenad) som förses med avstängningsventil. Avledning från säkerhetsventil genom rör i vägg till det fria. Ny rördragning i takvinkel enligt ritning. I angränsande rum utanför våtrum byggs ledningarna in i trumma (annan entreprenad) och skall kondensisoleras på kallvatten och värmeisoleras på varmvatten och vvc-ledning. Inom våtrum dras kromade ledningar utanpåliggande på vägg vid tak. Kompaktkök ansluts. Montering av tillhandahållna snålspolande WC, tvättställ med blandare och duschblandare med takdusch och slang. I denna andra nu aktuella etapp skall ombyggnad ske i stuga (13-18) och (25-30). VVB i vinkel mellan 14 och 15 skall mata 13, 14 och 15 VVB i vinkel mellan 16 och 17 skall mata 16, 17 och 18 VVB i vinkel mellan 26 och 27 skall mata 25, 26 och 27 VVB i vinkel mellan 28 och 29 skall mata 28, 29 och 30 VVB i vinkel mellan 10 och 11 skall mata hela denna länga (optionspris) Beroende på bokningsläge för konferenser, julbord mm skall som option även etapp 3 ( ) göras. Pris för denna etapp lämnas separerat. Offert på totalentreprenad enligt ABT 06 önskas för den nu aktuella etappen. Bostad för självhushåll finns att tillgå kostnadsfritt Planerad starttid för rörarbeten vecka 43 Skärgårdsstiftelsen Björn Hedbeck

12

13

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Sidan 1 av 5 Allmänna avtalsvillkor Allmänt 1. Följande avtalsvillkor i sin aktuella version gäller för samtliga tjänster utförda av QI CONSTRUCTION AB och dess underleverantörer. Villkoren är en del av

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer