Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 3 AFC/AFD Entreprenadföreskrifter vid utförande- respektive totalentreprenad Sid 6 AFH Allmänna hjälpmedel Sid 9 AFJ Allmänna arbeten Sid 9

2 AF AFA AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.21 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller AB 04 resp ABT 06 med de ändringar och tillägg som följer av dessa administrativa föreskrifter. Dessa föreskrifter ansluter till AF AMA 07. ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Box Stockholm Org nr: Beställare Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Box Stockholm Org nr: Beställarens ombud under anbudstiden Pia Hedenstedt, Översiktlig information om objektet Denna upphandling avser ramavtal gällande byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader åt Skärgårdsstiftelsen efter avrop. Arbeten som kan förekomma är underhållsarbeten, reparationer och mindre entreprenader. Någon kontinuitet i avropsflödet kan inte påräknas. Entreprenaderna omsätter idag inom samtliga områden ca 10 miljoner kronor per år. Fem separata ramupphandlingar genomförs samtidigt för områdena norra skärgården, mellanskärgården, södra skärgården, södra öarna och södra fastlandet med Landsort. Separata ramavtal kommer att tecknas för kategorierna: Byggnadsarbeten Elektrikerarbeten VVS- arbeten Mark och anläggningsarbeten Beställaren (B) avser att teckna ramavtal med upp till tre (3) entreprenörer (E) inom respektive kategori. Anbud får lämnas för en eller flera av kategorierna. AFA.22 Objektets läge Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar 40 områden från Örskär i norr till Landsort i söder där stiftelsen bedriver fastighetsförvaltning. Ytan omfattar totalt hektar eller ungefär 12 procent av Stockholms skärgårds yta. Det här ramavtalet omfattar arbeten inom Område 1 Norra skärgården. I området ingår Arholma, Idö, Lidön, Fejan och Riddersholm. Inom området finns vandrarhem, hotell, värdshus och handelsbod (alla med vatten- och avloppsanläggningar), gästhamnar med septiktömning samt en fyr och två väderkvarnar. Dessutom ett antal bostadshus för både fritidsboende och helårsboende samt vägar, sopmajor, bryggor och mulltoaletter. Se bifogad handling Karta Skärgårdsstiftelsens områden,

3 AFB AFB.11 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU), SFS 2007:1091 med ändring enligt SFS 2010:571. Upphandlingsförfarande I denna upphandling tillämpas förenklat förfarande. Avtal kommer att upprättas med upp till tre E inom respektive kategori enligt AFA.21. Avrop sker fortlöpande under avtalstiden av B. Vid större entreprenader kan förnyad konkurrensutsättning tillämpas. I de fall ingen av antagna E kan åta sig uppdraget förbehåller sig B rätten att anlita annan E för det aktuella uppdraget. Principen för fördelning av kontraktet vid avrop är följande (gäller ej vid förnyad konkurrensutsättning): Det anbud som har den lägsta kostnaden enligt AFB.52 erhåller % av volymen i SEK., exkl. moms. Anbud med placering nr 2 erhåller % av volymen i SEK, exkl. moms. Anbud med placering nr 3 erhåller % av volymen i SEK, exkl. moms. Den inbördes rangordningen mellan entreprenörerna kan komma att förändras under avtalstiden. Entreprenör som vid upprepade tillfällen inte har för enskilt uppdrag lämplig personal, eller inte inställer sig inom föreskriven tid för utförande av uppdrag, kommer efter skriftligt meddelande från beställaren att flyttas ner i rangordning. Ramavtalens omfattning framgår av förfrågningsunderlagets samtliga handlingar enligt AFB.22. AFB.12 AFB.13 Entreprenadform Totalentreprenad eller utförandeentreprenad Ersättningsform Ersättning för uppdrag enligt ramavtal kan ske mot någon av formerna: 1. Rörlig ersättning baserat på avtalade timpriser. 2. Rörlig ersättning med tak- eller budgetpris för uppdraget baserat på avtalade timpriser. 3. Offererat pris. AFB.15 AFB.2 AFB.21 Förutsättningar för upphandlingen Upphandlingen kommer att avslutas under förutsättning att erforderliga beslut är fattade. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Anbudsräknare ska på eget initiativ själv hämta hem underlaget. Samtliga handlingar kommer att vara tillgängliga via eller www. skargardsstiftelsen.se (Välj: Om stiftelsen, Upphandlingar.) Underlaget kan även fås med post efter hänvändelse till beställaren. 3

4 AFB.22 AFB.23 AFB.3 AFB.31 Förteckning över förfrågningsunderlag 01 Kontraktsformulär (bifogas ej) 02 AB 04, ABT 06 (bifogas ej) 03 Eventuella kompletterande föreskrifter lämnade före anbudets avgivande. 04 Dessa administrativa föreskrifter 05 Anbudsformulär 06 Övriga handlingar Karta Skärgårdsstiftelsens områden, Kompletterande förfrågningsunderlag Frågor ska ställas skriftligen till Frågor ska ställas senast tio (10) dagar innan anbudstidens utgång, svar kommer att ges senast sex (6) dagar innan anbudstidens utgång. Anbudsräknare som registrerat sig på tendsign.com eller som meddelat kommer att få e- post om eventuella rättelser eller svar på inkomna frågor av allmängiltigt intresse. Det är den anbudssökandes skyldighet att bevaka och läsa eventuella meddelanden under anbudstiden. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud ska lämnas på svenska enligt anbudsformulär och anges i svenska kronor och ska innehålla de uppgifter och handlingar som efterfrågas. Hänvisningar till Internet, hemsidor e.d. accepteras ej. Sidoanbud godtas inte. Anbudshandlingen ska vara undertecknad av behörig eller enligt fullmakt som bifogas. Till anbudet ska bifogas registreringsbevis från behörig officiell myndighet, i Sverige Bolagsverket, som vidimerar att anbudslämnaren är registrerad. Beviset ska vara daterat inom 12 månader från dag för anbudets inlämnande. Ersättning ska anges enligt självkostnadsprincipen och nedan. Uppställning i enlighet med AB 04 respektive ABT 06 kap verifierad självkostnad för material och varor 2 arbetsledning ska ingå i timkostnad för arbetare mom 3 3 offererad kostnad per arbetstimme inkl arvode enligt mom 8 4 kostnad för hjälpmedel ska ingå i timkostnad för arbetare mom 3 5 verifierad kostnad för underentreprenör 6 försäkringar, sociala kostnader mm ska ingå i timkostnad för arbetare mom 3 7 kostnader i övrigt som inte anges i AB och ABT kap 6 10 p. 2 8 entreprenörarvode ska vara 10 % beräknat på mom 1 och 6 % beräknat på mom 5. Ersättning för båt ska anges per distansminut. Ersättning för bil ska anges per km. Ersättning utgår endast inom zonen enligt handling, karta Skärgårdsstiftelsens områden, AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud ska vara B tillhanda senast AFB.33 Anbuds giltighetstid Anbud ska vara giltigt i 60 dagar efter anbudstidens utgång. 4

5 AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.51 Adressering Anbud ska lämnas på mail till eller i förseglat kuvert till Skärgårdsstiftelsen, Box 7669, Stockholm. Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen, Stockholm. Kansliets öppettider är mån- tor , fre Lunchstängt Anbud märks ANBUD Ramavtal byggentreprenader område 1 Norra skärgården, Dnr SSL 1.3:350/13. Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. Anbudsöppning kommer att ske snarast efter anbudstidens utgång i närvaro av två företrädare för Skärgårdsstiftelsen. Anbudsöppningen protokollförs. Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare Uteslutningsfasen Företaget ska kunna godkännas utifrån föreskrifterna i LOU kap 10, exempelvis beträffande företagets åligganden avseende socialförsäkringsuppgifter och skatt. Kvalificeringsfasen. 1. Företaget ska ha teknisk förmåga och kapacitet att genomföra uppdraget. Beskrivning av företaget och dess resurser inklusive beskrivning av två utförda eller pågående referensuppdrag ska bifogas. 2. Företaget ska ha möjlighet att inställa sig för brådskande arbeten inom 4 timmar, räknat till gränsen av området enligt bifogad karta. AFB.511 AFB.52 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Beställaren kan komma att begära uppgifter hos myndigheterna för kontroll. Värdering av anbud Utvärdering sker enligt 1. Erfarenhet av att arbeta i skärgårdsmiljö. Styrkt erfarenhet ger i utvärderingen avdrag med 10 % på timpriset. Styrks genom beskrivningen av utförda uppdrag enligt AFB Lägsta pris (enligt beräkning nedan). B kommer att bedöma om lämnade timpriser är rimliga ur för E kostnadstäckande synpunkt. B kan komma att begära förklaring av E vid värdering av anbud. Kommer B fram till, utifrån egen bedömning, att timpriser är oskäligt låga kan anbud komma att förkastas. Vid utvärdering av anbud beräknas lägsta pris för respektive kategori genom sammanslagning av fiktiva kostnader till en fiktiv summa enligt följande generella exempel: 5

6 Kategori Anbud Fiktiv beräkning Sum ma (SEK) Arbete utfört normal tid enl anbudsformulär. Arbetare Sek/timme 40 timmar X Arbete utfört övrig tid enligt anbudsformulär. Arbetare Sek/timme 8 timmar X Erfarenhet av arbete i skärgårdsmiljö (Minus 10 % på timpriset.) - 10 % Ersättning båt Sek/distansminut 10 distansminuter X Ersättning bil Sek/km 50 km X Fiktiv Summa X För kategorin mark- och anläggningsarbeten tillkommer följande beräkningsgrund som adderas till ovanstående fiktiva summa: Kategori Anbud Fiktiv beräkning Summa (SEK) Grävmaskin upp till 6 ton Sek/timme 8 timmar X Grävmaskin över 6 ton Sek/timme 8 timmar X Hjullastare/traktor Sek/timme 8 timmar X Lastbil med flak Sek/timme 8 timmar X Fiktiv Summa X OBS: volymer i exemplet ovan anger ej någon utfästelse eller bedömd avtalsvolym. Bland de anbud som kvarstår efter kvalificeringen kommer B att teckna avtal med de tre anbudsgivare som har lägst pris (fiktiv summa) för respektive delramavtal. Det innebär att olika anbudslämnare kan upphandlas för de olika delramavtalen. AFC AFD AFC.1 AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDE- respektive TOTALENTREPRENAD Omfattning Ramavtalet omfattar underhållsarbeten, reparationer och mindre entreprenader inom kategorierna byggnadsarbeten, elektrikerarbeten, VVS- arbeten, mark och anläggningsarbeten. Omfattningen av kontraktsarbetena beräknas till totalt ca 10 miljoner kronor för alla Skärgårdsstiftelsens områden under avtalsperioden. Skärgårdsstiftelsen garanterar inte någon volym för enskilda entreprenörer. Avtalstiden är från och med ramavtalets ingående till och med Om uppsägning inte sker skriftligt av endera parten senast tre månader före avtalstidens 6

7 utgång, förlängs avtalet till och med då det upphör att gälla utan föregående uppsägning. AFC.111 AFD.111 AFC.13 AFD.13 AFC. 133 AFD. 133 AFC.14 AFD.14 AFC.161 AFD.161 AFC.2 AFD.2 AFC.23 AFD.23 AFC.242 AFD.242 AFC.2423 AFD.2423 AFC.28 AFD.28 AFC.3 AFD.3 AFC.311 AFD.311 Sammanställning av ändringar i AB 04/ABT 06 AFC. 23/AFD.23 AFC.54/AFD.54 Förutsättningar Alla Skärgårdsstiftelsens områden är omvandlade till naturreservat. Detta innebär att reservatens ordningsföreskrifter måste följas om inte undantag medges genom dispens, vilket i varje enskilt fall medddelas av Skärgårdsstiftelsen. Vid tveksamhet ska E informera sig om vilka regler som gäller för det aktuella reservatet. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Merparten av arbetena kommer att utföras i byggnader som är i drift vilket innebär att stor hänsyn måste tas till den pågående verksamheten. Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm Tillstånd från myndigheter Beställaren svarar normalt för bygglov och ansökan om avsteg från naturreservats- regler och liknande. Entreprenören svarar för övriga myndighetstillstånd. Utförande ÄTA- arbeten Underrättelse om ÄTA- arbeten enligt ABT 06 kap 2 6 och AB 04 kap 2 7ska lämnas skriftligen. Anteckning i dagbok anses som skriftligt meddelande. Tillhandahållande av handlingar från entreprenören Entreprenören utarbetar och håller med samtliga handlingar, utöver de beställaren tillhandahåller, för projektets genomförande. Nyttjanderätt till handlingar mm. B förbehåller sig rätten att använda fotografier från E:s fotodokumentation kopplad till dagbok. Fotografier kan komma att användas i olika media. Ingen ersättning kommer att utgå för dem. Underentreprenörer Om inte entreprenören själv förfogar över viss specialkunskap ska entreprenören anlita specialfirmor för de arbeten där sådana behövs. Vid anlitande av underentreprenörer ska dessa visa att de betalar sociala avgifter och är registrerad för arbetsgivaravgifter, moms samt innehar giltig F- skattsedel och giltig försäkring. Organisation Beställarens ombud Beställarens ombud är Vd Lena Nyberg. 7

8 AFC.313 AFD.313 Entreprenörens ombud Ska anges i anbud. AFC.344 AFD.344 AFC.361 AFD.361 AFC.364 AFD.364 AFC.37 AFD.37 AFC.4 AFD.4 AFC.42 AFD.42 AFC.44 AFD.44 AFC.46 AFD.46 AFC.5 AFD.5 AFC.54 AFD.54 AFC.551 AFD.551 AFC.6 AFD.6 Personalförteckning och legitimationsplikt Samordning Entreprenören sköter all samordning. Samordning av arbetarskydd Entreprenören ska överta det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbeten (byggherren) för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggverksamheten. Entreprenören övertar ansvaret att till arbetsmiljöverket inlämna eventuell behövlig arbetsmiljöplan innan arbetsplatsen etableras. Dagbok Entreprenören ska föra dagbok kompletterad med daglig digital fotodokumentation. Tider Igångsättningstid Anges i avropsförfrågan för respektive projekt. Färdigställandetider Anges i avropsförfrågan för respektive projekt. Garantitid Ansvar och avhjälpande Försäkring Utöver de i AB 04 kap 5 22 respektive ABT 06 kap 5 23 angivna försäkringarna, ska följande villkor uppfyllas: - ROT försäkring med beställaren som medförsäkrad - ansvarsförsäkring beträffande beställarens skadeståndsskyldighet gentemot tredje man - försäkring täckande anspråk enligt miljöskadelagen - försäkring täckande skada inträffad på hyresgästs egendom Entreprenören ska tillställa beställaren bevis om att föreskrivna försäkringar finns tecknade innan arbetet påbörjas. Ansvar för heta arbeten Ekonomi 8

9 AFC.613 AFD.613 AFC.614 AFD.614 AFC.62 AFD.62 AFC.622 AFD.622 AFC.623 AFD.623 AFC.624 AFD.624 AFC.7 AFD.7 AFC.713 AFD.713 AFH AFH.1 AFH.5 AFH.51 AFH.52 AFH.53 AFH.6 AFH.61 AFH.62 AFJ AFJ.31 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Kostnader för rese- och ev traktamente ska ingå i offererat pris. I timkostnad för arbete ska ingå: se AFB.31. Ersättning för kostnadsändring Á- priser får indexregleras enligt KPI. Regleras per kalenderår med basår oktober Betalning Betalningsplan Beställaren kan komma att kräva en betalningsplan. Förskott Förskott beviljas inte. Fakturering Betalning av faktura sker 30 dagar efter erhållen faktura. Fakturan märks med projektnummer eller diarienummer för varje enskilt avrop, alternativt en beskrivning av var och när arbetet utförts samt namn på Skärgårdsstiftelsens kontaktperson för det aktuella arbetet. Expeditions- och fakturaavgifter får inte tas ut. BESIKTNING Slutbesiktning Entreprenören anmäler för slutbesiktning. Beställaren utser besiktningsman. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Innan arbetet påbörjas, ska entreprenören samråda med beställaren beträffande upplagsplatser mm. Skydd av arbete och egendom mm Skydd av arbete Skydd av ledning, mätpunkt mm Skydd av vegetation Tillfälliga konstruktioner Ställningar mm. Arbetarskyddsanordningar ALLMÄNNA ARBETEN Samordning av ursparning, håltagning och igensättning 9

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer