ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Handläggare: BengtArne Bengter/Olof Enqvist

2 2 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID AF 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 7 AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 17 AF Dess administrativa föreskrifter (AF) ansluter till AMA AF 12. AFA AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Hudiksvalls Kommun Fastighetsavdelningen Hudiksvall Beställare Se AFA.11 Beställarens kontaktperson under anbudstiden BengtArne Bengter, Fastighetsavdelningen tel: mob: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Mikael Tjärnlund mob: Projektörer Styrkonsult Värmevent i Ljusdal AB tel: Handl: Jan Norén mob: AFA.155 AFA.157 AFA.21 AFA.22 NätägareEL Fortum Distribution AB NätägareDATA Fiberstaden Översiktlig information om objektet Projektetet avser att på totalentreprenad projektera, installera och utföra byte DUC:ar mm på Enångers skola Verksamhet kommer att pågå i skolans lokaler under entreprenadtiden. Objekts läge

3 3 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT Objektet är beläget på: Härjevägen 12AB, Enånger AFA.3 AFA.4 Förkortningar B Beställare BH Byggherre KA Kontrollansvarig A Arkitekt TE Totalentreprenör FU Förfrågningsunderlag AF Administrativa föreskrifter Begreppsförklaringar I dessa Administrativa Föreskrifter används begrepp med angiven betydelse: Se ABT 06 sid 4 och AMA AF 12 sid 41.

4 4 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.14 AFB.15 AFB.17 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), gäller för entreprenaden. Upphandlingsform Generalentreprenad Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling Förenklat förfarande kommer att tillämpas Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Ersättning för anbudsgivning Utgår ej. Förutsättningar för upphandlingens genomförande Förutsättningar för upphandlingen är att sökta tillstånd och nödvändiga beslut enligt PBL erhålls, samt att anbudssummor kan täckas av anslagna medel för projektet. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Detta förfrågningsunderlag distribueras via Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende Byggnads, Anläggnings och Installationsarbeten, ABT 06 (bifogas ej) Administrativa föreskrifter, dat (Detta dokument).2 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande.4 Rambeskrivning STYR, dat Formulär till anbud AFB.23 AFB.25 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella kompletterinar och revideringar av förfrågningsunderlaget under anbudstiden sker from av KF (Kompletterande Föreskrifter), vilket/vilka ska beaktas och ingå i anbudet. Frågor under anbudstiden Vid eventuella frågor om upphandlingen skickar anbudsgivaren sin frågeställning. Finner anbudsgivare att FU i något avseende är oklart, skall härav föranledd fråga skriftligt ställas till beställarens ombud, se AFA.121, senast

5 5 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud ska vara komplett och innehålla samtliga begärda uppgifter som föreskrivits i anbudsformuläret. Anbudet ska vara avfattat på svenska, samt anges i svensk valuta (SEK). Anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare eller behörig företrädare med fullmakt bifogad till anbudet för anbudsgivaren. Anbud skall innehålla de uppgifter som efterfrågas i anbudsformuläret. AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbudstidens utgång Anbuds skall vara till beställaren senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden till sitt anbud i 60 (sextio) dagar efter anbudstidens utgång. För det fall upphandlingen överprövas accepterar anbudsgivarna att anbudens giltighet förlängs till dess att avtal kan ingås, dock längst till och med Adressering Anbud skall lämnas i slutet kuvert med neutralt omslag, märkt: Enångers skola ombyggnad styr och övervakning och ställas till: Hudiksvalls Kommun Fastighetsavdelningen Hudiksvall Anbud på Epost märks lika ovan och skickas till: Epost: AFB.4 AFB.51 Anbudsöppning Anbudsöppning tillämpas enligt 9 kap 7 LOU. Uteslutning av anbudsgivare Anbud med reservationer eller alternativa anbud kan komma att förkastas av beställaren. Anbud kan komma att förkastas i sin helhet om inte följande uppfylls: 1. Anbud ska innehålla de i anbudsformuläret efterfrågade uppgifterna. 2. Anbudsgivare ska uppfylla kraven enligt AFB.52. AFB.511 AFB.52 Uppgifter från skatte och kronofogdemyndighet Prövning av anbudsgivares lämplighet Anbudsgivare skall uppfylla kraven enligt LOU kap 10 12

6 6 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT Anbudsgivare skall dessutom vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt, samt inneha F skattsedel. TE ska begära samma utfästelser av ev. anlitade underentreprenörer, ej ha oreglerade skatter eller socialförsäkringsuppgifter, Ovanstående verifieras med enligt anbudsformulär inskickade intyg, dokumentation och handlingar. Anbudsgivare som ej uppfyller ovan ställda krav kan komma att förkastas. AFB.53 Prövning av anbud Värderingsgrunder vid prövning av anbud: 1. Jämförelsesumma Jämförelsesumman innefattar anbudspriset + summa Ápriser x fiktiva antal. Vid utvärdering av anbud beräknas jämförelsesumman (P) enligt följande formel: JS = AP + (Á*FA) AP = anbudspris Á = Ápriser Fa= Fiktivt antal Jämförelsesumma = anbudpris + summa(fiktivt antal * Ápriser) Kategori Enhet Fiktivt antal Styr och reglertekniker Kr/tim 20 Eltelemontör Kr/tim 10 Städare Kr/tim 10 Volymen i exemplen ovan anger ej någon utfästelse eller bedömd kontraktsvolym. AFB.54 AFB.55 AFB.56 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud När tilldelningsbeslut i upphandlingen fattats skickas upplysningar till varje anbudsgivare om beslutet och skälen för detta. Anbudsgivare är bunden vid sitt anbud även när anbudsgivare fått upplysningarna i tilldelningsbeslutet. Sekretess för anbudshandlingar Entreprenör som vill skydda uppgifter i anbudet kan i anbudet ange vilka uppgifter han/hon vill skydda och vilken skada han/hon skulle lida om uppgifterna röjs. Den upphandlande enheten lämnar inget förhandsbesked huruvida uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Kontraktstecknande Kontrakt kommer tidigast att träffas tio dagar efter tilldelningsbeslut sänts till anbudsgivarna. Tilldelningsbesked innebär ingen förändring av anbudsgivarens bundenhet till sitt anbud. Upphandlingen är avslutad först efter att kontrakt skrivits under av båda parter. Avtal gäller när det undertecknats av båda parter.

7 7 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads och installationsentreprenader, ABT 06. Omfattning Omfattning framgår av handlingar förtecknade i AFB.22. Kontraktshandlingar Beställningsskrivelsen gäller som kontrakt, efter att den undertecknats och utväxlats av parterna. Föreskrifter i denna AF stridande mot föreskrifter i ABT 06, skall gälla före vad i ABT 06 sägs. AFD.111 Sammanställning av ändringar i AB 04 Följande ändringar av fasta bestämmelser i AB 04 är föreskrivna i dessa administrativa föreskrifter: AFD.23 ÄTAarbeten AFD.332 Projekteringsmöten AFD.611 Ersättning för ÄTAarbeten AFD.713 Slutbesiktning AFD.9 Tvist AFD.121 AFD.122 AFD.132 AFD.133 AFD.134 Arbetsområdets gränser Arbetsområdet framgår av förfrågningsunderlaget. Syn före påbörjande av arbete B och TE ska före etablering gå gemensam syn inom och i angränsning till arbetsområde, samt i samtliga delar av byggnader och markområden som kan komma att beröras av entreprenaden. TE kallar till syngenomgång. TE dokumenterar syn genom protokoll och foto. Protokoll justeras av B. Arbetstider Arbetstider ska i huvudsak utföras under ordinarie arbetstider, d.v.s. vardagar kl 07:00 17:00. Bullrande eller andra störande arbeten får endast bedrivas på tider som överenskommits och efter information i god tid till B. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Verksamhet kommer att pågå under entreprenadtiden varvid avbrott av försörjning av luft, värme och vatten ska minimeras. Se AFC.134. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Stoppad ventilation längre än 2 timmar skall planeras in tillsammans med B Kall och varmvatten skall normalt finnas tillgänglig varje dag mellan kl 06:00 18:00 Eventuellt avbrott i vattenförsörjningen skall alltid meddelas B senast 5 arbetsdagar före. TE ska ansvara för att byggnadens utrymningsvägar inte blockeras under entreprenadtiden samt att brandskydd hålls intakt. Befintliga larm som betjänar byggnader med verksamhet skall vara i drift under hela om och tillbyggnadstiden.

8 8 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT AFD.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter m.m. Entreprenören ska överta beställarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 7 till skydd mot ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen för egen och berörda vid pågående entreprenadarbeten. I samband med entreprenadarbetena ska följande tillgodoses: Brännbart material som förvaras utomhus skall, utom arbetstid, placeras minst 9 meter från yttervägg, lastkaj, och skärmtak. Utomhus får täckta avfallsbehållare, sopkärl eller papperkorg med brännbart innehåll inte placeras närmare än 4 meter från yttervägg, lastbryggor och skärmtak, utom arbetstid. Ytter och entrédörrar ska låsas vid arbetstidens slut, liksom alla övriga öppningar (fönster o dyl) ska reglas eller motsvarande TE ska utföra erforderliga skyddsanordningar och inhägnader med hänsyn till de risker för skada på personer och egendom som entreprenaden kan medföra. AFD.15 AFD.151 Varor m.m. Varor eller material som avses att återanvändas eller förbli B s egendom framgår av rambeskrivning. Varor från entreprenören AFD.161 AFD.171 AFD.183 AFD.1831 AFD.1832 AFD.1833 AFD.221 Tillstånd från myndigheter TE svarar för att lagar och författningar iakttas i den mån de berör hans åtagande. Detsamma gäller föreskrifter och anvisningar antingen dessa är åberopade eller ej i förfrågningsunderlaget. Kompletteras eller ersätts sådana föreskrifter och anvisningar gäller de i sin lydelse. Anmälningar till myndigheter TE inlämnar förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Ansvar för byggarbetsmiljö TE ska överta BH s arbetsmiljöansvar enligt AML kap 3 6 och 7c. TE ska ange både en juridisk person och fysisk person. Arbetsmiljöplan TE ska upprätta arbetsmiljöplan. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BASP) TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering. TE ska ange både en juridisk person och fysisk person. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BASU) TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande. TE ska ange både en juridisk person och fysisk person. Kvalitetsledning

9 9 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT AFD.222 AFD.223 AFD.224 AFD.2251 AFD.23 Miljöledning Beställarens kvalitets och miljöplan Entreprenörens kvalitets och miljöplan Se ABT 06, kap 2, 2 Beställarens kvalitets och miljörevision ÄTAarbeten Underrättelse om ÄTAarbete enligt ABT 06 kap 2 6 skall lämnas skriftligen. Utöver vad som föreskrivs ovan gäller följande tillägg till ABT 06 kap 2 7. ÄTAarbeten ska beställas skriftligen av B. Som skriftlig beställning avses även anteckning i byggmötesprotokoll. Dock innebär inte överlämnande av ritning, PM e. dyl. att ÄTAarbetet beställts skriftligen. Med ändring av ABT 06 kap 2 8 gäller att ÄTAarbete inte berättigar till ersättning utöver kontraktssumman om ÄTAarbete, i strid med vad som anges ovan i denna AFD.23, har utförts utan skriftlig beställning, skriftlig underrättelse eller utan att TE har underrättat om den bedömda kostnaden för aktuellt ÄTAarbete. Dock äger TE rätt till ersättning om sådan påföljd skulle vara oskälig. TE skall vid överenskommelse om tilläggsarbeten omgående meddela om arbetet påverkar gällande tidplan. AFD.241 AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden TE tillhandahåller B följande handlingar senast två veckor efter beställning: Arbetsmiljöplan enl. AFS 1999:3, 1011, AFS 2000:24, AFS 2007:11. Arbetsmiljöplan skall föreligga när etableringen påbörjas. Planen skall godkännas av B. projektanpassad kvalitets och miljöplan enligt AFD.224 Tidplan enligt AFD.41. Försäkringsbevis enligt AFD.54. Betalningsplan enligt AFD.622. Säkerhet enligt AFD.631. Senast slutbesiktning skall följande handlingar överlämnas till B: Relationshandlingar, Drift och underhållsinstruktioner, 2 omgångar insatta i pärmar. Egenkontroll/provningar enligt föreskrifter i rambeskrivning. AFD.262 Beställarens informationsverksamhet B s informationsansvarige är BengtArne Bengter.

10 10 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT AFD.27 AFD.28 Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enl. ABT 06 kap 2 10 ska lämnas skriftligen. Entreprenörens kontroll Vid provning av funktioner där två eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan, skall samtliga berörda Entreprenörer deltar vid provningarna och bestyrka därvid upprättade provningsprotokoll. Provningsprogram och tidplan för provning skall utan dröjsmål efter beställning upprättas av TE i samråd med B och enl. Räddningsverkets standard. Totalentreprenören skall ansvara för och leda sådana provningar samt ansvara för upprättande av protokoll. Vidimerade protokoll från samtliga provningar skall upprättas och överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktning. TE bekostar provning och har att utan extra ersättning åtgärda påpekanden samt bekosta ny provning. Representanter för resp. entreprenad samt B, och av denne utsedd kontrollant, skall kallas och delta. Provning i övrigt se rambeskrivning. Protokoll över föreskrivna mätningar och provningar skall föreligga vid slutbesiktning och är en förutsättning för att entreprenaden skall kunna godkännas. AFD.311 AFD.312 AFD.314 AFD.315 AFD.321 AFD.323 AFD.324 AFD.325 Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är: Namn BengtArne Bengter Tel: Fastighetsavdelningen Epost: Beställarens projektledare m fl Se AFD.311 Beställarens kvalitetsansvarig Se AFD.311 Beställarens miljöansvarig Se AFD.311 Entreprenörens ombud I anbud skall anges vem som kommer att vara TE s ombud, samt dennes behörighet. Entreprenörens arbetschef, platschef m fl I anbud skall anges vem som kommer att vara entreprenörens platschef, samt dennes behörighet. Entreprenörens kvalitetsansvarige Skall namnges i anbud. Entreprenörens miljöansvarige Skall namnges i anbud.

11 11 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT AFD.331 AFD.332 AFD.333 AFD.34 AFD.343 AFD.344 AFD.371 AFD.372 AFD.38 Startmöte Startmöte skall hållas inom två veckor efter beställning av entreprenaden med deltagande av B, TE och övriga berörda Beställaren kallar och protokollför startmöte. Respektive part svarar för egna kostnader. Projekteringmöten Med ändring av ABT 06 kap 3 3 föreskrivs att TE skall kalla B till projekteringsmöten och TE ska föra protokoll. Protokollet skall utan dröjsmål och i god tid före nästa möte tillställas B. Protokollet skall justeras av B. Byggmöten Byggmöten skall hållas vid arbetsplatsen, ca var 3:e vecka. B håller lokal för byggmöten. B kallar till, leder och protokollför byggmöten. TE s representant skall vara bemyndigad att fatta ekonomiska beslut för TE s räkning. TE s ombud eller dennes ställföreträdare samt ansvariga platschefer, skall delta i byggmöten. Deltagande skall vara utan tidsbegränsning. Respektive part bekostar sin representants närvaro. Projekteringsledning, arbetsledning och anställda De arbetstagare som är engagerade för utförandet av uppdraget, ska minst erhålla minimilön och andra minimivillkor på de områden som avses i 5 Utstationeringslagen (SFS 1999:678), under förutsättning att sådan minimilön m.m. är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Av detta följer att leverantören inte heller få anlita underleverantörer e.d. som ger sina arbetstagare sämre villkor för lön m.m. än det sagda. Leverantör skall, kostnadsfritt, ge möjlighet för kontroller på arbetsplats. Om företaget bryter mot vad som anges ovan får beställaren häva avtalet. Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06 ID06, allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller för entreprenaden. Personalförteckning och legitimationsplikt Samordning av arbeten TE ska överta B s ansvar för samordning av TE s eget arbete såväl som för UE. Samordning av installationer TE skall hålla byggarbetsmiljösamordnare för installationer. Byggarbetsmiljösamordnaren ska i god tid före montage av installationer tillsammans med respektive entreprenör detaljstudera och samordna ledningsdragningar i kritiska passager och utrymmen. Härvid skall TE och övriga entreprenörer bevaka att ledningar och apparater inte kolliderar med övriga installationer och inredningar. Samordning skall till omfattning och dokumentation samrådas med B. Dagbok

12 12 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR DAT Dagbok skall föras av entreprenören. Entreprenörens dagbok skall signeras av B s Projektledare. Signering innebär inte godkännande av innehåll utan visar enbart att kontrollansvarige tagit del av uppgifterna. Utöver dagbokens allmänna uppgifter är entreprenören skyldig att i dagbok eller på annat sätt föra anteckningar om avvikelser och under vilken tid som ändringsarbeten och tilläggsarbeten utförts och av vem. AFD.41 AFD.42 AFD.45 AFD.471 AFD.5 AFD.511 AFD.54 AFD.611 Tidplan TE skall upprätta samordnad produktionstidplan. Förslag till tidplan skall vara B tillhandahållen senast 10 arbetsdagar efter beställning. Tidplanen skall godkännas av B. Tidplanen skall hållas aktuell under hela entreprenadtiden. Tidplan skall redovisas på papperskopia. Igångsättningstid Arbetet får igångsättas Beställning av varor får göras omgående efter beställning. Färdigställandetider Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast Garantitid för entreprenaden Garantitid för entreprenaden är enl. ABT 06, kap 4, 7. Ansvar och avhjälpande GE ansvarar för fel, som framträder efter garantitidens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. GE ansvara dock inte för avhjälpande av fel om kostnaden jämte kostnad som avses i kap 5 8 understiger 0,5 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Samma slags fel på flera ställen på entreprenaden anses som ett fel vid bedömning av GE s ansvar enligt detta stycke. För i denna paragraf angivet ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid, räknad från garantitidens början. Vite för försening Vid försening är B berättigad att av GE erhålla vite med ett belopp motsvarande 5 % av den sammanlagda kontraktssumman, för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjda. Försäkringar TE skall teckna och vidmakthålla försäkringar enligt ABT 06 kap Ersättning för ÄTA arbeten Ändrings och tilläggsarbete skall anses beordrat först efter det att skriftlig beställning erhållits från B. Har detta ej skett, skall TE i god tid före utförande göra skriftlig anmälan till B om arbete anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har sådan anmälan ej skett innan arbetet påbörjas, skall kostnaden härför anses ingå i kontraktssumman.

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

7.6 Inbjudan avseende upphandling av demontering m m av arrestenheten i Mölndal

7.6 Inbjudan avseende upphandling av demontering m m av arrestenheten i Mölndal Datum 1 (2) 2015-06-08 Diarienr (åberopas) A244-641/2015 Saknr 7.6 Inbjudan avseende upphandling av demontering m m av arrestenheten i Mölndal På uppdrag av Polismyndigheten, Polisregion Väst (Polisen)

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

OMBYGGNATION Närpolisområde (NÄPO) GLOBEN TOTALENTREPRENAD

OMBYGGNATION Närpolisområde (NÄPO) GLOBEN TOTALENTREPRENAD 1101 Anbudsförfrågan 1 (37) Datum Rikspolisstyrelsen 2012-12-14 Polisens verksamhetsstöd/affärsenheten Upphandlingssektionen Anna Sivert Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-913-428/12 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Avropsförfrågan/Uppdragsbekräftelse/Beställning i enlighet med ramavtal avseende byggtjänster för Polismyndigheten, Hallands län

Avropsförfrågan/Uppdragsbekräftelse/Beställning i enlighet med ramavtal avseende byggtjänster för Polismyndigheten, Hallands län Bilaga 11. Utkast avropsblankett 1 (6) Datum Diarienr (åberopas) Saknr 913 Avropsförfrågan/Uppdragsbekräftelse/Beställning i enlighet med ramavtal avseende byggtjänster för, Hallands län Del 1. 1 Parter

Läs mer

Ramavtal avseende grävmaskiner inklusive förare

Ramavtal avseende grävmaskiner inklusive förare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-11-24 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF) Ramavtal avseende grävmaskiner inklusive förare Värmdö kommun Tekniska driftavdelningen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Mikaela Johansson DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 635-15 1 SÖKANDE AB Byggprojekt i Dalarna, 556379-7983 Ombud: Advokat Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB LÅRINGEN 19, VÄSTERVIKS KOMMUN TOTALENTREPRENAD FÖR NYBYGGNAD AV RADHUS FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB TOTALENTREPRENAD ANBUDS-PM 01 Uppdrag 113-115 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kalmar

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Entreprenadkontrakt, EK

Entreprenadkontrakt, EK Handling 01, EK Kontraktsvillkor (FU 2000) UTFÖRANDEENTREPRENAD Avseende Mellan beställaren och entreprenören är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning adress postnr ORT Org.nr: 202100-4003

Läs mer

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ESLÖVS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnad Projektnamn/projektnummer framgår av uppdragsinbjudan Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER HANDLING 6.1 Upprättat 2009-12-01 Reviderad

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION Teknik- och serviceförvaltningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION vid samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 2/15 AF AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner 1(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende upphandling av inredning för Hus A, Del A-C Campus Linköping Paket G Gardiner 2(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För dessa Administrativa föreskrifter gäller ALOS

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-05-09 2 (25) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN. Upprättade av: Projektuppdrag Syd AB. Malmö 2014-07-03

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN. Upprättade av: Projektuppdrag Syd AB. Malmö 2014-07-03 LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN UTFÖRANDEENTREPRENAD/ GENERALENTREPRENAD AVSEENDE UNDERHÅLLSARBETEN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF) nr 9, Förfrågningsunderlag Upprättade av:

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalt antal sidor inkl. denna sida: 27 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Trapphus-förvaltningskontor Ort och datum Tingsryd 2016-02-29 Upphandlare: 2 av 18 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 1.1 UPPHANDLINGEN SYFTE... 4 1.2 OMFATTNING/RAMBESKRIVNING... 4 1.3 UPPHANDLANDE

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Mark/VA. Förfrågningsunderlag. Jönköping 2011-08-24

Mark/VA. Förfrågningsunderlag. Jönköping 2011-08-24 Sidantal 36 Utbyggnad Östergötlands län Mark/VA UTFÖRANDEENTREPRENAD Administrativa föreskrifter, AF Jönköping WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 JÖNKÖPING tel 036 30 43 20 fax 036 16 58 75

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1)

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1) Utvärderingsrapport 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Stockholms Hamn Aktiebolag Upphandling Incheckningsgrindar Kapellskär Christina Irlén 12-00796 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Konsultgrupp bestående av

Konsultgrupp bestående av bestående av 1: Arkitekt / Samordnare 2: Byggnadskonstruktion 3: VVS: Luft och Rör 4: Styr- och övervakning 5: El 6: Brand 7: Storkök 8: Inredningsarkitekt 9: Landskapsarkitekt 10: Mark förfrågningsunderlag

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 09 Sidantal 28 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE LEDNINGSARBETE VA Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten 2012-05-30 Utgivare HUDIKSVALLAS KOMMUN BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö

DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö Mål nr 11349-15 1 SÖKANDE Golv & Kakel Bernt Lövkvist AB, 556188-1342 Flygfältsvägen 2 212 39 Malmö MOTPART AB Trelleborgshem Västergatan 4 231 64 Trelleborg Ombud: advokaten

Läs mer

Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping. Konferensrum G109 och Pre-Show-area. AV-teknik.

Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping. Konferensrum G109 och Pre-Show-area. AV-teknik. Sida 1(21) Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping Konferensrum G109 och Pre-Show-area AV-teknik 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Innehåll

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen 1 (6) ANBUDSFÖRFRÅGAN Däckskran Infrastrukturavdelningen 2 (6) 01 Objekt Ålands landskapsregering inbjuder härmed till anbudsgivning på en däckskran. 02 Omfattning 02.1 Avsikten är att teckna avtal med

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping Mål nr 811-16 1 SÖKANDE Tranås Anläggningsservice Aktiebolag, 556342-4331 Box 32 573 21 Tranås MOTPART 1. Mjölby kommun Tekniska kontoret 595 80 Mjölby Ombud: Advokat

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Förfrågan ramavtal måleri

Förfrågan ramavtal måleri Ramavtal måleri förfrågan 2007-01-29 sida 1 av 2 att: Förfrågan ramavtal måleri Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.32 Översiktlig

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Byggherreansvar och sanktionsavgifter 20 1 Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer