Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER."

Transkript

1 Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström

2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SID 03 AFA ALLMÄN ORIENTERING 03 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 05 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDE ENTREPRENAD 07 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 12 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 13

3 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 3 av 13 Dessa Administrativa föreskrifter (AF) ansluter till AF AMA 10 AF AFA AFA.11 AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Brf Simba Atlasvägen Nacka Beställare Brf Simba Atlasvägen Nacka AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Bruno Boström Atlasvägen 39 7tr Nacka AFA.122 Beställarens kontaktman för visning av arbetsområdet Bruno Boström Tfn AFA.123 Beställarens handläggare under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till Bruno Boström Tfn: AFA.13 AFA.21 Projektörer Bruno Boström Översiktlig information om objektet Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Objektet omfattar demontering av befintliga fönster och fönsterdörrar/balkongdörrar i erforderlig omfattning (beroende på val av utförande) samt montering av nya fönster/ fönsterdörrar. Byggnaden som är från 1958 har fönster i original. Befintliga fönster är träfönster, dubbelkopplade, inåtgående, två glas. De flesta fönstren har vädringsfönster. Antal mm framgår av rambeskrivning. AFA.212 Orienterande handlingar Se Projektplan enl. AFB.22

4 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 4 av 13 AFA.22 AFA.23 AFA.3 AFA.4 Objektets läge Projektet är beläget i Nacka kommun Projektgenomförande Beskrivning i vilken omfattning arbetena skall utförs framgår av rambeskrivning. Förkortningar Följande förkortningar används i dessa AF: FO = Fastighetsområde FU = Förfrågningsunderlag TE = Totalentreprenör UE = Underentreprenör SE = Sidoentreprenör Begreppsförklaringar Med ändring av begreppsbestämningen av Skriftligen gäller att krav på skriftlighet i ABT 06 endast är uppfyllt genom anteckning i justerat protokoll från möte, brev eller i den ordning för anmälningar och besked som parterna överenskommit.

5 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 5 av 13 AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.21 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsförfarande Upphandling sker som förhandlingsupphandling Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Förutsättning för upphandlingen är ett godkännande och ett investeringsbeslut hos Beställaren. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Anbudsräknare erhåller förfrågningsunderlaget via epost och samtliga handlingar i PDF-filer. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Anbudsgivare är skyldig att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt förteckningen erhållits. ABT 06 bifogas ej Administrativa föreskrifter (AF) Administrativa föreskrifter Ritningar Arkitektritningar: Arkitektritningar enligt ritningsförteckning Rambeskrivning bygg, fönster AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt till beställarens handläggare under anbudstiden. Se AFA.123. För att kompletterande uppgift skall kunna göras gällande mot beställaren, måste den ha lämnats skriftligt av beställaren.

6 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 6 av 13 AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall innehålla Anbudssumma som fastpris utan indexreglering. Teknisk beskrivning gällande material och fabrikat Utförandebeskrivning och tidsåtgång. Förslag till etableringsplan, behov av ytor och förråd Anbudsgivarens organisationsnummer, företagsform och företagets hemvist Företagets kvalitetssystem och preliminär kvalitetsplan. Se även AFC.35. AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast det datum som framgår av inbjudningsbrev. Anbuds giltighetstid Anbud skall vara bindande i tio veckor. Adressering Anbud märks: "Brf Simba Fönsterbyte". Anbud adresseras till: Brf Simba Brevlåda i entré Nacka AFB.51 AFB.53 Prövning av anbudsgivare I samband med prövning av anbud kan beställaren komma att begära uppgifter från Lokala skattemyndigheten huruvida anbudsgivare är registrerad för inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift. Anbud kan inte antas från anbudsgivare som inte är registrerad trots att skyldighet härtill föreligger. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, erhåller skriftligt besked om detta.

7 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 7 av 13 AFC AFC.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 Omfattning Omfattningen av totalentreprenaden framgår av handlingar angivna under AFB.22. I omfattningen ingår att utföra de arbeten som blir följden av den detaljering som framkommer när förfrågningsunderlaget blir färdiga bygghandlingar. AFC.12 Arbetsområde AFC.121 Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser kommer att fastställas i samråd med beställaren. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Före påbörjande av byggnadsarbetena skall syn förrättas inom arbetsområdet. Beställaren kallar till syn och dokumenterar gjorda iakttagelser. AFC.13 Förutsättningar AFC.132 Arbetstider Arbete skall bedrivas på ordinarie arbetstid måndag fredag. AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet AFC.14 AFC.21 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm Kvalitetsangivelser Om handlingarna innehåller föreskrift om visst arbetsutförande eller vara utan att tillägget eller likvärdigt eller liknande uttryck har angivits, gäller ändå rätt att räkna med eller likvärdigt. AFC.22 Underentreprenörer Underentreprenörer och leverantörer skall godkännas av beställaren. Genom att underentreprenörer anlitas fritas inte TE från på honom åvilande ansvar och garanti för arbetet. Beställarens godkännande av UE innebär inte någon inskränkning av TE:s ansvar.

8 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 8 av 13 AFC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden TE skall i god tid meddela, när alla uppgifter från beställaren behövs för totalentreprenadens planenliga genomförande. AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden * Förslag till betalningsplan, senast 14 dagar efter beställning. * TE skall upprätta arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen skall redovisas till beställaren innan etablering på byggarbetsplatsen sker. Arbetsmiljöplanen skall särskilt beakta arbeten med särskild risk och skall fortlöpande uppdateras med hänsyn till nya arbetsmoment och förändringar på byggarbetsplatsen. AFC.26 AFC.27 AFC.3 Varor mm Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 9 skall lämnas skriftligen. Organisation AFC.311 Beställarens ombud Beställarens ombud är: Bruno Boström Beställarens byggledare är: Ej utsedd AFC.34 Miljöledningssystem Entreprenören bör ha ett miljöledningssystem som motsvarar kraven i ISO Entreprenören skall vidarebefordra ställda miljökrav till underentreprenörer och leverantörer. AFC.3522 Entreprenörens kvalitetsplan Senast i samband med att detaljerad tidplan för projektet redovisas (se AFC.41), ska förslag till projektspecifik kvalitetsplan presenteras för beställaren. Slutlig kvalitetsplan utarbetas i samråd med beställaren. Önskar entreprenören att beställaren under entreprenadtiden godkänner redovisade utföranden som kontraktsenliga, t ex som referensutförande, skall detta framgå av kvalitetsplanen. Se vidare AFC.711. Av kvalitetsplanen skall framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar.

9 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 9 av 13 AFC.354 Projektgenomgång Beställaren kommer att kalla TE till projektgenomgång inför produktionsstart. AFC.356 Provning Protokoll visande godkända värden från föreskrivna provningar skall föreligga vid slutbesiktning och är en förutsättning för att entreprenaden skall kunna godkännas, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat. All egenprovning skall bekostas av TE. AFC.36 Samordning AFC.361 Samordning av arbeten TE skall förutom samordningen inom totalentreprenaden även svara för samordningen enligt ABT. Häri innefattas samordning beträffande utförande, utrymmen och provisoriska anordningar. AFC.362 Samordning av installationer AFC.364 Samordning av arbetarskydd AFC.37 Dagbok AFC.371 Av entreprenören förd dagbok AFC.380 Startmöte Beställaren kommer att kalla TE till startmöte. AFC.382 Byggmöten Omfattning av byggmöten bestäms senare i samråd med totalentreprenören AFC.4 AFC.41 AFC.42 AFC.44 AFC.45 Tider Tidplan TE skall lämna detaljerad tidplan till beställaren inom två veckor från antagandet av anbud. Igångsättningstid Totalentreprenaden kan påbörjas omgående med tillverkning efter beställning/upphandling. Byte av fönster kan starta tidigast i maj månad Färdigställandetider Totalentreprenaden lämnar förslag till tidplan i sitt anbud. Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06, skall lämnas skriftligen.

10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 10 av 13 AFC.461 Garantitid för entreprenaden Garantitiden skall tio år. Beträffande ansvar för fel som uppträder under garantitiden, se AFC.5 AFC.5 AFC.54 AFC.55 Ansvar Entreprenören bär ansvaret för skada på entreprenaden under entreprenadtiden enligt ABT 06. Kostnad för att avhjälpa skada skall ej inräknas i självkostnaden. Entreprenören äger tillgodogöra sig den försäkringsersättning som kan utgå för sådan skada. Försäkring TE skall ha försäkring i enlighet med ABT06. Ansvar för brandskydd AFC.552 Entreprenörens brandskyddsansvarige AFC.553 Samordning av brandskydd AFC.6 AFC.61 Ekonomi Ersättning AFC.62 Betalning Faktura förfaller inte till betalning förrän beställaren erhållit - tidplan (AFC.41) - betalningsplan (AFC.622) - förslag till miljöplan (AFC.34) - förslag till kvalitetsplan (AFC.3522) AFC.622 Betalningsplan Entreprenören skall lämna förslag till prestationsbunden betalningsplan. Denna skall vara upprättad så att betalningarna inte överstiger värdet av vad som inbyggts. I planen skall anges månadsvisa utbetalningsposter med avdrag för innestående medel i enlighet med ABT 06 kap. AFC.624 Fakturering Kontraktssumman skall faktureras enligt godkänd betalningsplan. Faktura får endast omfatta utfört arbete. Innehålls inte tidsangivelse på vilken betalningsplanen är baserad justeras utbetalningsposterna i förhållande härtill. Entreprenörens organisationsnummer samt uppgift om innehav av F-skattsedel skall anges på fakturan.

11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 11 av 13 Faktura skall skickas till: Brf Simba Fastighets nr Box Östersund AFC.7 Besiktning AFC.713 Slutbesiktning Slutbesiktning skall ske vid i kontraktet angiven färdigställandetidpunkt. AFC.72 AFC.9 Besiktningsman Besiktningsman utses av beställaren. Tvist Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän svensk domstol om inte annat överenskommes mellan parterna.

12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 12 av 13 AFH AFH.1 AFH.11 AFH.41 AFH.42 AFH.51 AFH.62 AFH.71 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för den egna entreprenaden. Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel skall ske i samråd med beställaren. Placeringsritning som upprättas av entreprenören Placering av behållare för källsorterat avfall skall ske i samråd med beställaren. Tillfällig elförsörjning Beställaren tillhandahåller tillfällig elförsörjning från befintliga uttag. Tillfällig VA-försörjning Tillfällig VA-försörjning tillhandahålls från befintliga anslutningspunkter. Skydd av arbete Arbetarskyddsanordningar Lyftanordningar Entreprenören skall själv anskaffa och bekosta samtliga lyftanordningar som erfordras för entreprenadens genomförande.

13 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 13 av 13 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten för den egna entreprenaden. AFJ.111 Transportöppningar AFJ.3 AFJ.4 AFJ.42 AFJ.6 AFJ.72 AFJ.75 Ursparning, håltagning och igensättning All erforderlig utsättning, ursparning, håltagning och igensättning skall ingå i totalentreprenaden. Skyddsåtgärder Bullerskydd Ansvaret för bullerskydd åligger TE. Efterlagning Renhållning TE skall svara för renhållning som kan erfordras även utanför arbetsområdet till följd av transporter till och från arbetsområdet. Städning och slutrengöring AFJ.752 Slutrengöring

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer