Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16"

Transkript

1 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson Datum ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Tilläggsisolering på Sveavägen 14 och 16 OBS!

2 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07. AF AFA AFA.11 AFA.12 AFA.121 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Byggherre SäBo , Säffle Telefon växel: Telefax nr: Websida: Beställare Se AFA.11. Beställarens ombud mfl under anbudstiden Ombud: Thomas Carlson Telefon Telefon Telefax nr: Besöksadress: Hamngatan 4B Postadress: , Säffle Projektledare: Thomas Carlson, Telefon AFA.122 AFA.13 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Tord Bergqvist, Telefon Projektörer Arkitekt: AFA.15 Mark: Nätägare Va: El: Säffle kommun, VA-verk. Tel: , Berit Öhman Säffle Årjäng elnät AB. Tel: Anders Persson Postadress Besöksadress Telefon/fax Post-Bankgiro-Org.nr. Hamngatan 4B Hamngatan 4B Tfn vx Bankgiro Postgiro Dir SÄFFLE Fax E-post : l:\säbo\fastighetsutveckling\kalkyler övriga\sveavägen säbo\sveavägen 16\förfrågan fasad & tak\af sveavägen 16 tc doc

3 3 AFA.21 AFA.22 AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.21 AFB.22 AFB.23 Översiktlig information om objektet Renovering av yttertak med tillhörande taksäkerhetsanordningar, samt beslagningar runt skorstenar och luckor, samt byte träfasad och tilläggsisolering, nya entretak lika som på Sveavägen 14. Vindsvåningen på både Sveavägen 14 och 16 ska prissättas separat beträffande tilläggsisolering. Objektets läge Objektet är beläget på Sveavägen 14 och 16, Säffle. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandlingen, LOU kap 6. Upphandlingsförfarande Se anbudsinbjudan. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen B förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud utan ersättning till anbudsgivare. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget tillhandahålles i en omgång, från Beställaren. Fler omgångar kan erhållas mot självkostnad. Förteckning över förfrågningsunderlag 02 ABT 94 (bifogas ej). Förfrågningsunderlag: Anbudsinbjudan från Beställaren. Administrativa föreskrifter (denna handling) Försäkran Byggbeskrivning Kompletterande förfrågningsunderlag

4 4 AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall innehålla: Anbudssumma. Miljöansvarig person. Kvalitetsansvarig person. Arbetsmiljöplan Organisationsplan. Försäkran Uppgifter enl AFD.611. Säkerhet enl AFD.63. Anbudsansvarig person. Anbudet delas på respektive del, tilläggsisolering vindsvåning, yttertak, träfasad med tillägsisolering. Huvudanbud enl följande: Renovering av yttertak, byte av träfasad samt tilläggsisolering enl BEC.4 och BED.4 AFB.312 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Sidoanbud Anbudstidens utgång Anbudstidens giltighetstid 60 dagar. Adressering Anbud märkt Renovering Sveavägen 14, i slutet kuvärt SäBo, Fastighetsutveckling Att: Thomas Carlson Industrigatan Säffle AFB.52 Värderingsgrunder vid anbudsprövning Beställaren kommer att anta det anbud som bedöms vara det mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga värderingsgrunder enligt LOU 6 kap 12. Kriterier för antagande av anbud Leverantörsuppgifter - Försäkran skall vara undertecknad av behörig firmatecknare och bifogas anbudet. - Samtliga punkter enl. AFB.31

5 5 Anbudsprövning Inkomna anbud kommer att utvärderas i två steg genom kvalificeringsfasen och utvärderongsfasen. I kvalificeringsfasen bedöms anbudsgivaren utifrån - att anbudsgivaren ej är diskvalificerad att deltaga enligt LOU 6 kap 9. - Att förfrågningsunderlaget i övrigt är uppfyllt. - I utvärderingsfasen kommer hänsyn att tas till följande rangordnade kriterier för antagande av entreprenör. - Totalpris enligt AFB. 3. (60 %) Lägst pris ger 5 poäng, högst ger 1 - Genomförande tid (30%) Kortast byggtid ger 5 poäng, längst ger 1 - Erfarenhet från tidigare projekt (10%) Flest referensobjekt med fasad och takbyten ger 5 poäng, minst ger 1. Bedömningen av kriterium Totalpris kommer att ske genom poängbedömning 0-5 där 5 anger högsta poäng. Poängtalet multipliceras med angiven viktprocent. Ex. Lägsta totalpris erhåller 5 poäng, där 5 är bästa poäng. Ert totalpris kommer matematiskt att ställas i relation till övrigt lämnade totalpris, vilket resulterar i ett poängtal. Poängtalet multipliceras med angiven viktprocent. AFB.53 AFD AFD.1 AFD.11 AFD.121 Meddelande om beslut vid anbudsprövning Anbud antas genom beställningsskrivelse. Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, underrättas skriftligt. ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Omfattning framgår av förfrågningsunderlaget enl. AFB.22 Kontraktshandlingar Kontraktshandling mellan parterna kommer att upprättas. Arbetsområdets gränser Framgår av ritning.

6 6 Disponering av arbetsområdet skall ske i samråd med B. Områden utanför arbetsområdet får ej användas för upplag, parkering etc utan samråd med B. AFD.13 AFD.131 AFD.14 AFD.161 AFD.171 AFD.172 AFD.25 AFD.311 AFD.334 Förutsättningar Entreprenören eller dennes eventuella underentreprenörer får inte vidta sådana åtgärder som kan medföra att lag och kollektivavtal åsidosätt. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Erforderlig samordning skall utföras med ev arbeten med servicer, i samband med entreprenaden. Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm Arbeten skall i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Kommunens lokala rutiner för arbetemiljö skall följas (bifogas). Tillstånd från myndigheter Entreprenören ansvarar för övriga tillstånd, som erfordras. Anmälningar till myndigheter TE skall ombesörja förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket; AFS 1999:3. Entreprenören ansvarar för övriga anmälningar, som erfordras. Anmälningar till beställaren Ev asbestförekomst och andra miljö- och hälsofarliga material skall anmälas till Beställaren för beslut om åtgärder. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall innan byggstart tillhandahålla: Detaljerad tidplan. Organisationsplan Plan för hantering av restprodukter. Kvalitetsplan. Miljöplan. Rivningsplan inkl sanering, med uppgift om var och av vem sanering/deponering sker. Arbetsmiljöplan. Se AFS 1999:3. Beställarens ombud Se AFA.121 Arbetsmiljöplan

7 7 TE skall överta B:s ansvar att upprätta arbetsmiljöplan, se AFS 1999:3 AFD.34 AFD.3421 AFD.3422 AFD.35 AFD.3522 AFD.354 AFD.361 AFD.364 AFD.381 AFD.382 AFD.42 AFD.45 Miljöledningssystem Entreprenören skall ha ett miljösystem som motsvarar kraven i SS-EN ISO eller EMAS. Beställarens miljöplan Kommunens miljöpolicy finns att tillgå hos Säffle Kommun. Entreprenörens miljöplan Förslag till projektanpassad miljöplan överlämnas till B innan byggstart. Miljöplanen fastställes sedan i samråd mellan TE och B. Kvalitetssäkring Entreprenören skall ha ett kvalitetssystem som motsvarar kraven i: För produktionen: SS-EN ISO Entreprenörens kvalitetsplan Förslag till projektanpassad kvalitetsplan överlämnas till B innan byggstart. Kvalitetsplanen fastställes sedan i samråd mellan TE och B. Projektgenomgång Projektgenomgång kommer att hållas. Beställaren kallar och för protokoll. Samordning av arbeten Med ändring av ABT föreskrivs; All samordning mellan under- och sidoentreprenörer åligger TE. Samordning av arbetarskydd Se AFS 1999:3 Projekteringsmöten Erforderliga projekteringsmöten skall hållas. B skall kallas. Totalentreprenören för protokoll som justeras av B. Byggmöten Erforderliga byggmöten skall hållas. B skall kallas. Totalentreprenören för protokoll som justeras av B. Igångsättningstid Se anbudsinbjudan. Förändring av kontraktstiden Med ändring av ABT föreskrivs;

8 8 Ändrings- eller tilläggsarbeten som ökar kontraktssumman med upptill 10% medför ingen tidsförlängning. Arbeten som avser reglerbara mängder räknas ej som ändrings- eller tilläggsarbeten och skall utföras inom kontraktstiden. AFD.461 AFD.462 AFD.531 AFD.54 AFD.5411 Garantitid för entreprenaden Entreprenörens ansvar som projektör enligt ABK 87. Särskild varugaranti Garantisedlar skall överlämnas till Beställaren i samband med slutbesiktning. Syn inom närliggande område Omfattning i samråd med Beställaren före igångsättning. Syn samordnas med syn enl AFD.122. Försäkring Totalentreprenörens försäkring skall uppfylla: Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allrisk-försäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt ABT 5:22. Försäkring avseende beställarens befintliga egendom Erforderligt försäkringsbelopp för omhändertagen egendom. AFD.543 AFD.552 AFD.553 AFD.611 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada Entreprenören skall ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. Försäkringen skall gälla t o m godkänd slutbesiktning. Entreprenörens brandskyddsansvarige Samordning av brandskydd Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Ändringar och tilläggsarbeten skall beställas skriftligt före utförande. Reglering skall ske enligt följande: I första hand: enligt fastställda à-priser. I andra hand: överenskommelse om fast pris. I tredje hand: enligt självkostnadsprincipen. Följande anges i anbud: Timkostnader och procentsatser för tilläggsarbeten enl självkostnadsprincipen enl ABT

9 9 Á-prislistor för respektive kategori. Procentsatser skall anges för lämnade rabatter. Á-pris skall omfatta alla med arbetet förbundna kostnader för i kontraktshandlingarnas mening färdig enhet. Entreprenörarvoden, enl ABT94 kap 6 7punkt 8 och 9 anges som procentsats. AFD.613 AFD.623 AFD.624 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Rese- och traktamentskostnader samt övriga kostnader för personal skall vara inkalkylerade i anbud, à-priser och timpriser. Förskott Förskott utbetalas ej. Fakturering Faktura i 2 exemplar skall utställas på Beställaren 1 gång per månad och ej mer än utfört arbete. Med ändring av ABT föreskrivs; Att 5% av kontraktsumman betalas först sedan vid slutbesiktning påtalade fel blivit till fullo avhjälpta och godkända. AFD.631 AFD.9 AFH AFH.11 AFH.3 AFH.4 AFH.56 Säkerhet till Beställaren Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller försäkring. Tvist Med ändring av ABT föreskrivs; Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän domstol. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placeringsritning som upprättas av entreprenören Placering av allmänna hjälpmedel i samråd med beställaren. Tillfällig väg och plan Tillfälliga vägar och planer får endast utföras i samråd med beställaren. Utföres och bekostas av entreprenören. Tillfällig el- och va-försörjning mm El och VA tillhandahålls i bef kapaciteter och skick. TE ansvarar för inkoppling och kostnader för detta, samt löpande kostnader. Erfordras renspolning av ledningar efter entreprenadarbetena skall detta ske på entreprenörens bekostnad. Tillfällig inhägnad Entreprenören skall utföra tillfällig inhägnad i den mån så föreskrivs av myndighet eller försäkringsgivare.

10 10 AFH.611 AFH.62 AFH.91 AFJ AFJ.42 AFJ.43 AFJ.72 AFJ.73 Ställningar för sidoentreprenör Ingår i anbudssumman. Arbetarskyddsanordningar Entreprenören tillgodoser att arbetsskyddet följs. Skyltställning. Orienteringstavla Placering av ev ställning utförs i samråd med beställaren. Övrig skyltning får ej ske utan godkännande av beställaren. Entreprenören ansöker om och bekostar bygglov för skyltställning. ALLMÄNNA ARBETEN Bullerskydd Bullrande verksamhet skall planeras i samarbete med beställaren. Dammskydd Skall planeras i samarbete med beställaren. Renhållning Bekostas och utförs av entreprenören. Snöröjning TE svarar för den snöröjning och sandning av arbetsområdet och väg till detta som erfordras för entreprenadens utförande.

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster.

Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster. Upphandling av Lönetjänster Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster. Samtliga krav och förutsättningar för anbudsgivaren finns i detta

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer