Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15"

Transkript

1 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare Länsstyrelsen Örebro län Länsstyrelsen Örebro län Dnr: Rev datum Länsstyrelsen Örebro län Telefon: ,

2 AF/2 AF AFA AFA.11 AFA.121 AFA.155 AFA.21 AFA.211 AFA.22 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Byggherre och beställare Naturvårdsverket äger fastigheten och är byggherre. Länsstyrelsen i Örebro län förvaltar byggnaden och är beställare. Organisationsnummer: Beställarens kontaktperson under anbudstiden Beställarens ombud är antikvarie. Telefon: , Nätägare el El, saknas vid byggnadsplatsen. Översiktlig information om objektet Åtgärderna ingår i ett sk. LIFE- projekt (Recaim)som finansieras med medel från Naturvårdsverket och EU. Alla fakturor och offerter, handlingar skall märkas med. Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action. Projektgenomgång under anbudstiden Anbudsgivare bör på plats bilda sig en uppfattning om arbetenas art och omfattning innan anbud lämnas. Objektets läge Objektet ligger väster om Örebro efter vägen mot Garphyttan, ca 10 km från Örebro. Vid södra änden av sjön Tysslingen.

3 AF/3!

4 AF/4 AFB AFB.1 AFB.12 AFB.13 AFB.14 AFB.17 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandling gäller Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling Förenklad upphandling, anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06 Ersättningsform Ersättningsformen ska vara löpande räkning mot angivet budgetpris. Timkostnad inklusive sociala avgifter skall anges, traktamenten. Resor skall ingå i timpriset. Förutsättningar för upphandlingen Upphandlingen kommer att ske under förutsättning att investeringsmedel avsätts. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag et tillhandahålls utan kostnad i digital form. Förteckning över förfrågningsunderlaget 02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i administrativa föreskrifter 03 ABT 06 (bifogas ej) 05.1 Administrativa föreskrifter.2 Arbetsbeskrivning. 3 Ritningar.1 Formulär för anbud

5 AF/5 AFB.23 AFB.3 Kompletterande förfrågningsunderlag Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till byggledare Leif Göthberg som lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Leif Göthberg, Arkitektur & Byggnadsvård AB Tel: , e-post: Sista dag för frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är 5 dagar innan sista anbudsdagen. Anbudsgivning Länsstyrelsen omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd för detta finnas i sekretesslagen. Efter det att tilldelningsbeslut tagits är inkomna anbud som regel offentliga. Av 8 kap 10 i sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser Ni att vissa uppgifter i anbud ska sekretessbeläggas måste anbudsgivaren precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Vi vill samtidigt framhålla att det är länsstyrelsen som enligt sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas. Anbud får inte lämnas med fax, e-post eller liknande elektronisk överföring då. sekretess inte kan garanteras under tiden som krav på sekretess finns, d.v.s. fram till och med tidpunkt för tilldelningsbeslut. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud ska innehålla uppgifter enligt bifogat anbudsformulär. Ytterligare uppgifter kan bifogas med hänvisning från anbudsformulär. Anbudsformuläret ska vara på svenska och inlämnas underskrivet i pappersform. Är inte anbudsformuläret till alla delar ifyllt och begärda uppgifter utelämnade kommer anbudet att förkastas.

6 AF/6 AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Kompletteringar till anbud Följande uppgifter ska lämnas till beställare till startmöte: Förslag till betalningsplan. AFD.622 Anbudstidens utgång Anbudstidens utgång framgår av annons. Anbuds giltighetstid Anbudet ska vara bindande i 60 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering Anbudet lämnas skriftligt i dubbla förslutna kuvert. Det inre, som skall vara anonymt, märks: ANBUD Tysslinge transformatortorn, Life Reclaim Dnr: Det yttre kuvertet adresseras till: Länsstyrelsen Örebro län Antikvarie. Besöksadress: Stortorget 22. (inlämnas i receptionen vid entrén eller brevlåda efter kontorstid). AFB.4 AFB.5 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. Prövning av anbudsgivare och anbud. AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare Entreprenören kan, i enlighet med 10 kap 25 LOU, komma att uteslutas från deltagande i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

7 AF/7 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 4. har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller socialavgifter, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts enligt dessa administrativa föreskrifter. AFB.511 AFB.52 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära uppgifter från skatteverket huruvida anbudsgivare är registrerad för inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift. Anbud kan inte antas från anbudsgivare som inte är registrerad trots att skyldighet härtill föreligger. Vidare kan beställaren komma att begära uppgift från kronofogdemyndigheten huruvida anbudsgivare står i skuld för skatter eller sociala avgifter. Prövning av anbudsgivares lämplighet Prövning av anbudsgivare kommer att ske mot nedanstående villkor: Entreprenören ska vara registrerad hos skattemyndigheten för skatter och avgifter samt, om företagsformen inte är enskild firma, finnas med i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret vara utan anmärkning med avseende på inbetalning av skatt och avgift enligt lag AFB.53 Prövning av anbud Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till följande utvärderingskriterier. Erfarenhet från liknande projekt som genomförts i samråd med antikvarisk medverkande max 5 år tillbaks i tiden. Erfarenheten ska intygas med referens från tidigare antikvarisk medverkande.

8 AF/8 Namn och telefonnummer på antikvarisk medverkande i referensprojekt ska anges. Erfarenhet från projekt av kulturhistorisk art utan antikvarisk medverkan max 5 år tillbaks i tiden. Namn och telefonnummer på beställare i referensprojekt ska anges. Utvärderingskriterier - pris 75%, - erfarenhet 25%

9 AF/9 AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06. Omfattning Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktshandlingar AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 Inga ändring av fasta bestämmelser i ABT 06. AFD.113 AFD.122 AFD.132 AFD.14 Ansvar för uppgifter Se ABT 06 kap 1 6. Syn före påbörjande av arbete Syn ska förrättas inom arbetsområdet före påbörjande av arbete. Entreprenören kallar till syn. Syn utförs gemensamt av antikvarie och entreprenör. Arbetstider Arbete (gäller också körning av maskiner och transporter) ska normalt utföras under ordinarie arbetstid, klockan till 17.00, helgfria vardagar. Eventuellt andra tider ska planeras tillsammans med beställaren. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Rökning är inte tillåten inom arbetsområdet och inom fastigheten i övrigt. Radio eller musikanläggning får inte användas så att den äventyrar arbetssäkerheten.

10 AF/10 AFD.151 AFD.153 AFD.162 AFD.163 AFD.171 AFD.172 Beställarens informationsansvarige För kontakt med massmedia svarar brukarens kontaktperson (se AFA.122). Information till fastighetsägare, boende m fl All kontakt och information ska ske via beställaren och brukarens kontaktperson (se AFA.122). Entreprenören ska delta vid informationsmöte enligt separat kallelse. Myndighetsbesiktning Se ABT 06 kap 1 11 Överenskommelse m m Beställaren tillhandahåller efter anfordran uppgift om namn på och adress till ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare o d. Om överenskommelse som berör entreprenaden träffas mellan entreprenör och ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare o d, ska beställaren underrättas om det. Anmälningar till myndigheter Entreprenören ombesörjer för entreprenadens genomförande erforderliga ansökningar, anmälningar m.m. till berörda myndigheter som ej utförts av beställaren. Anmälningar till beställaren Om övervakande myndighet har något att erinra under arbetets gång ska entreprenören omedelbart underrätta beställaren. AFD.1831 Arbetsmiljöplan. Entreprenören upprättar arbetsmiljöplan som anslås på arbetsplatsen, AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att varabyggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete, AFD.2 Utförande Material och kvaliteter som anges i byggbeskrivningen ska användas.

11 AF/11 Material ska vara av god kvalitet, såväl nytt som återbruksmaterial, och vara så lika befintligt som möjligt. För tegel till fasadkomplettering gäller att form och färg på tegelsten och fogar överensstämmer med originalet. Alternativt utförande ska alltid godkännas av den antikvariska medverkande. AFD.22 AFD.23 AFD.242 AFD.26 AFD.27 AFD.29 AFD.311 AFD.312 Kvalitets- och miljöarbete Innan entreprenadarbetena påbörjas ska arbetets upplägg samt material och metoder redovisas och godkännas av beställaren och den anikvariska kontrollanten. ÄTA-arbeten Utifrån utförd Arbetsbeskrivning ska arbetet genomföras mot en angivet takpris med hjälp av budget enligt AFD.242. Samtliga arbeten betraktas som ÄTA-arbeten och skall vara beslutade av beställare innan genomförande får ske. Beställaren upprättar en prioriteringslista. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Information Dokumentation av använda material sammanställt i 2 dokumentationspärmar. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 10 ska lämnas skriftligen Underentreprenören Vid byte av underentreprenör ska entreprenören samråda med beställaren. Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är, Länsstyrelsen Örebro län. Beställarens byggledare Beställarens byggledare under entreprenadtiden är: Leif Göthberg, Arkitektur & Byggnadsvård AB. Beställarens byggledare har befogenhet att leda arbetet och göra ändrings- och tilläggsbeställningar.

12 AF/12 AFD.321 AFD.331 AFD.333 AFD.342 AFD.343 AFD.38 AFD.39 AFD.4 Entreprenörens ombud Entreprenören ska i sitt anbud namnge ombudet. Startmöte Startmöte kommer att hållas innan entreprenaden påbörjas. Beställaren kallar till möte. Se ABT 06 kap 3 2. Byggmöten På kallelse av beställaren hålls byggmöten. Arbetsledning Platschef skall ha dokumenterade och i anbudet redovisade kunskaper i: Erfarenhet av projekt av kulturhistorisk art Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, IDO6 IDO6, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroregistrering gäller för entreprenaden. Dagbok Förenklad dagbok skall föras. Uppmätning Se ABT 06 kap 3 14, andra stycket. Tider Avtalet kommer att löpa fr. o. m. undertecknande av avtal t. o. m , med möjlighet för beställaren att, på i övrigt oförändrade villkor, förlänga avtalet med maximalt 12 månader. Avtalstiden kan därmed som längst löpa t. o. m AFD.41 AFD.42 Tidplan Förslag på produktionstidplan ska redovisas i anbudet. Beställarens ambition är att projektet färdigställs till Igångsättningstid Enligt överenskommelse vid beställning.

13 AF/13 AFD.45 AFD.471 AFD.51 AFD.54 Färdigställandetider Överenskommes slutligt vid startmöte. ( ) Garantitid för entreprenaden Garantitiden är 5 år enligt ABT 06, kap 4 7. För av beställaren föreskrivet särskilt material eller särskild vara (fabrikat) är garantitiden två år. Om entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid för material eller vara, gäller denna längre garantitid även mellan entreprenören och beställaren. Vite Om entreprenören inte fullföljer åtagandet inom angivna avtalstider enligt pkt AFD 4 ovan utgår vite med kr vecka för varje påbörjad vecka förseningen varar. Försäkring Entreprenören ska ha Allriskförsäkring enligt ABT 06 kap Försäkringsbeloppet ska motsvara lägst återanskaffningsvärdet enligt AB 04. Entreprenören ska ha Ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap Försäkringsbeloppet för Ansvarsförsäkringen ska vara lägst 10 miljoner SEK. Självrisken för Allriskförsäkring och Ansvarsförsäkring ska vara högst 1 prisbasbelopp. Allrisk- och Ansvarsförsäkringarnas omfattning ska minst motsvara Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. Bilaga 1 till AMA AF 12 AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada Entreprenören ska ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. Försäkringsbeloppet ska vara 5 miljoner SEK och självrisken högst 1 prisbasbelopp. AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten Vid heta arbeten gäller Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten. Den personal hos entreprenören, underentreprenörer och leverantörer som ska vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för heta arbeten.

14 AF/14 AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara tillståndsansvarig i samband med entreprenaden. Entreprenören får inte överlåta sitt tillståndsansvar för heta arbeten till underentreprenör. Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten. AFD.57 AFD.61 AFD.613 AFD.62 AFD.622 Avhjälpande Se ABT 06 kap Ersättning Ändringar eller tilläggsarbete ska anses beordrat först sedan det beställs skriftligt enligt AFD.23. Timpriser ska vara fasta utan indexreglering under hela entreprenadtiden. Inköpt byggmaterial ersättes enligt självkostnadsprincipen med redovisande av faktura. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Kostnaderna ska vara inräknade i timpriser angivna i anbud. Betalning Faktura förfaller inte till betalning förrän beställaren erhållit och godkänt: AFD.41 AFD.54 Tidplan Bevis om försäkringar AFD.622 Betalningsplan Betalningsplan Betalningsplan ska inlämnas till beställaren före startmötet för godkännande. Betalningsplanen skall innehålla föreskrift om att 2 % av kontraktssumman skall innehållas till dess att samtliga fel och brister, som påtalats vid slutbesiktning, blivit avhjälpta. Till betalningsplan ska bifogas betalningsprognos med redovisning av fakturadatum och fakturabelopp. AFD.623 Förskott Förskott beviljas inte.

15 AF/15 AFD.624 Fakturering Fakturering ska ske högst en gång per månad. Faktura ska utställas och sändas i ett original till: Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller andra administrativa avgifter eller motsvarande får ej debiteras. Länsstyrelsen i Örebro län FE Strömsund Referens OBS:Alla fakturor märks med följande text: Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action. Fakturering får inte ske förrän beställaren erhållit och godkänt handlingar enligt AFD.62. Innehållna medel får inte faktureras förrän i slutbesiktningsprotokoll samtliga upptagna fel och brister är avhjälpta och godkända enligt protokoll från besiktningsman. Eventuell ränta på belopp som är innehållet får inte faktureras. På samtliga fakturor ska det totala faktureringsbeloppet samt innehållna medel t.o.m. faktureringsdagen anges. Beställaren förbehåller sig rätten att återsända felaktiga fakturor för rättelse. AFD.625 AFD.713 AFD.716 AFD.718 Dröjsmålsränta Se ABT 06, kap 6 18 Slutbesiktning Slutbesiktning ska ske. Beställaren bekostar besiktningsmän för slutbesiktningen. Efterbesiktning Efterbesiktning av anmärkningar noterade i besiktningsutlåtande kommer att ske. Totalentreprenören ska betala efterbesiktningar. Besiktningsman Utses av beställaren

16 AF/16 AFD.8 AFD.91 Hävning Länsstyrelsen i Örebro län äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantör inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet samt och i det fall leverantören, dess styrelseledamöter eller övriga företrädare för leverantören är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges i 10 kap 2 LOU: Förenklad tvistelösning Se ABT 06 kap 10 1

17 AF/17 AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. Allmänna hjälpmedel, exempelvis personalbodar, kontor, toaletter, förråd, container mm, ska hållas fria från klotter under entreprenadtiden. Klotter som upptäcks under entreprenadtiden ska inom 48 timmar avlägsnas/saneras. Om klotter inte avlägsnas/saneras inom angiven tid utgår vite med 2000 kr för varje påbörjad vecka och objekt. (Beställaren har som målsättning att sanera klotter på alla sina fastigheter senast inom 48 timmer efter upptäckt, och detta gäller också tillfälliga byggnader). AFG.11 AFG.141 AFG.311 AFG.312 AFG.316 AFG.32 AFG.82 Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel ska ske i samråd med beställaren. Sopcontainer, tillfälliga förråd och brännbart material får ej placeras närmare byggnad än 9 m på grund av brandrisk. Tillfällig el- försörjning Entreprenören står för byggström. Skydd av arbete Entreprenören ska tillse att av honom upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till väg. Skydd av ledning, mätpunkt m m Tillfällig inhägnad Entreprenören svarar i övrigt för sådan inhägnad eller vakthållning som erfordras med hänsyn till hans ansvar. Skyddsanordningar Renhållning Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, spill o d. Entreprenören ska källsortera avfall.

18 AF/18 AFG.83 Städning och slutrengöring Städning av arbetsområdet ska utföras dagligen. AFJ.84 Ohyres- och insektsbekämpning Om ohyra eller trägnagande insekter påträffas under entreprenadtiden i nybyggnad, ska entreprenören vidta erforderliga åtgärder för utrotning och lämna intyg härom till beställaren. I de fall entreprenaden avser befintlig byggnad gäller i motsvarande fall att entreprenören ska anmäla förhållandet till beställaren. AFG.85 Återställande av mark Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan ska tas bort. Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom åverkan.

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Ställningsbyggnad i samband med restaurering av Eksjöhovgårds slottsruin

Ställningsbyggnad i samband med restaurering av Eksjöhovgårds slottsruin Sidantal 20 Administrativa Föreskrifter slottsruin Upprättad Länsstyrelsen i Jönköpings län Handläggare: Tomas Areslätt Innehållsförteckning AF Administrativa Föreskrifter 3 AFA Allmän Orientering 3 AFB

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Hyresbostäder i Norrköping AB med dotterbolag Upphandling av Företagshälsovård Upprättade av: Karin Höglund 2013-06-27 Administrativa föreskrifter 1 Allmän orienteering Dessa upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 02.2 Sidantal 21 02.2 Administrativa Föreskrifter Förfrågningshandling REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Direktupphandling Ljudisolerade kontorsdörrar till Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Direktupphandling Ljudisolerade kontorsdörrar till Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå AF Administrativa föreskrifter 2016-09-27 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Ljudisolerade kontorsdörrar till Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå Sista dag för inlämning av anbud är 2016-10-11 1 (14) AF

Läs mer