Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB"

Transkript

1 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box Landskrona

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD... 8 AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL...17 BILAGEFÖRTECKNING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 2 (17)

3 AF AFA AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.21 AFA.22 AFA.3 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12. För entreprenaden gäller ABT 06 ALLMÄN ORIENTERING Beställare Landskrona Energi AB Box LANDSKRONA Telefon vx: Org.nr Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Christer Danielsson Telefon: E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Jonas Lövgren Telefon: E-post: Översiktlig information om objektet Landskrona Stadsnät som är en avdelning inom Landskrona Energi AB expanderar verksamheten och är i behov av en tredje serverhall. Landskrona Stadsnät avser att inom en befintlig byggnad uppföra en serverhall med ca 30 rack. Anläggningen ska dimensioneras för optimalt utnyttjande av lokalen innebärande ca 60 rack och vara försedd med redundant kraftförsörjning i form av A- och B kraft samt med motsvarande uppbyggnad för kylsystem. Samtliga kablage ska vara förberedda för anslutning av optimala antalet rack. (ca 60 st) Objektets läge Serverhallen ska byggas inom Landskrona stads västra område Adress Förrådsgatan 4 Förkortningar I dessa administrativa föreskrifter används följande förkortningar B=Beställaren E=Entreprenören 3 (17)

4 AFB AFB.1 AFB.13 AFB.14 AFB.15 AFB.17 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Former m.m. för upphandling Entreprenadform Totalentreprenad enligt ABT 06 Ersättningsform Fastpris i SEK, utan indexreglering och valutareglering. Ersättning för anbudsgivning Anbudsgivaren svarar för kostnader förenade med anbudsgivande. Ersättning för kostnader förenade med anbudsgivning medges ej. Förutsättningar för upphandlingens genomförande B kan komma att avbryta upphandlingen utan att anbudsgivare anlitats för uppdraget. Exempel på omständighet som grunda ett sådant avbrytande kan vara att det inte inkommer några anbud som uppfyller ställda krav, att inkomna anbud inte motsvarar B:s budget, att misstanke om kartellbildning föreligger, att samtliga anbud förkastats eller det uppstår en situation som B inte råder över eller kunnat förutse. Vid sådant avbrott utgår ingen ersättning till anbudsgivare. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 2. ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i administrativa föreskrifter.1 Ändringar och tillägg i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i dessa administrativa föreskrifter under koden AFD ABT 06 (Bifogas ej) 5. anbudshandlingar.1 Bilaga B Omfattning av leverans samt offererat pris. 6. förfrågningsunderlag.1 dessa administrativa föreskrifter..2 Bilaga A Kravspecifikation för Colo 3..3 Bilaga A1 Byggnation..4 Bilaga A2 Kraftförsörjning..5 Bilaga A3 Kylutrustning..6 Bilaga A4 Fiber. 7. övriga handlingar.1 Bilaga A5 Karta över arbetsområdet. AFB.23 AFB.24 Kompletterande förfrågningsunderlag Kompletterande handlingar och uppgifter kan komma att distribueras under anbudstiden. Kompletteringar distribueras via e-post. Projektgenomgång under anbudstiden 4 (17)

5 Anbudsgivare inbjuds till visning av arbetsområdet samt en översiktlig information angående entreprenaden. Anmälan till Jonas Lövgren tel senast tre dagar innan dagen för visning. (AFA.122) AFB.25 AFB.3 AFB.31 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Frågor under anbudstiden Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till B:s kontaktperson (AFA.121) via e-post. Anbudsgivning Anbudsform och innehåll Anbud ska avges skriftligen i tillslutet och märkt omslag. Anbud ska vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av annan behörig person. Anbud med samtliga bilagor samt eventuella anbudskompletteringar ska vara avgivet på svenska. Anbud ska avges i svensk valuta (SEK) exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Anbud via fax, e-post eller telefon godtas inte. Anbud skall överlämnas enligt följande: * Ifyllt anbudsformulär (bilaga B) jämte eventuella bilagor * Ifyllt referensformulär (bilaga C) jämte eventuella bilagor * Ett exemplar av anbudsbrev och anbudsbilagor i original * Handling som styrker befogenhet att underteckna anbud, t ex utdrag ur bolagsregister och/eller fullmakt Eventuella förbehåll ska anges tydligt. Förbehållen ska dessutom sammanställas i ett eget dokument med rubriken Förbehåll och lämnas in tillsammans med anbudet. Anbud inlämnade utan detta dokument anses vara inlämnat utan förbehåll. Anbudstidens utgång Anbud skall vara B tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud lämnas/sänds i förseglat skick, märkt med Anbud serverhall. Anbud kan lämnas i receptionen på Gasverksgatan 2, Landskrona vardagar mellan och eller skickas per post till: Landskrona Energi AB Christer Danielsson Box Landskrona Kuvert eller omslag utan företagsnamn eller logga bör användas när anbud inlämnas. AFB.4 Anbudsöppning Anbuden kommer att öppnas efter anbudstidens utgång. 5 (17)

6 AFB.5 AFB.51 Prövning av anbudsgivare och anbud Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivaren skall verifiera kraven i AFB.51 A, AFB.511 B-C och AFB.52 D-G genom att fylla i svarsformuläret i Bilaga B. Anbudsformulär till anbud eller genom att lämna in de i AFB.511, AFB.52 och de i Bilaga B. Anbudsformulär till anbud angivna bilagor. För utländsk anbudsgivare gäller att likvärdiga handlingar som avses i uppställda krav skall bifogas i original samt översatta till svenska. Anbudsgivare kan komma att uteslutas om uppställda krav inte uppfylls. A. Krav på entreprenör. Anbudsgivare skall intyga att han inte: är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom har gjort sig skyldig till sådant fel i yrkesutövning som kan betraktas som allvarligt. har brustit i att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det land där anbudsgivare har sin hemvist och/eller i Sverige, eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts. AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheter B. Krav på entreprenör angående registrering för F-skatt Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. E ombeds bifoga registreringsintyg från yrkes- eller handelsregister från det land där E är etablerad. För svenska anbudsgivare täcks detta av F-skattebevis. Intyget får ej vara äldre än tre månader. C. Krav på entreprenören att ha fullgjort sina betalningar avseende socialförsäkringsavgifter och skatt E ombeds bifoga intyg från behörig myndighet i det land där E är etablerad som visar att vederbörande där betalat föreskrivna sociala avgifter och skatter. För svenska anbudsgivare gäller blankett SKV Blanketten får ej vara äldre än 3 månader. AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet D. Krav på entreprenören vad gäller kreditvärdighet Anbudsgivaren ska visa att man har en stabil och god ekonomi. Kreditvärdighetsbetyg från UC fördras.. E. Krav på entreprenören vad gäller erfarenhet av liknande uppdrag Referensuppdrag redovisas i Bilaga C. Referensprojekt. 6 (17)

7 Anbudsgivaren skall bifoga en förteckning om tre referenser där anbudsgivaren genomfört liknande uppdrag under de senaste två åren. För nystartade företag gäller att nyckelpersoner skall ha motsvarande erfarenhet. B äger rätt att vid behov kontrollera referensernas riktighet, exempelvis genom att begära in information i form av CV, betyg, intyg samt genom kontakt med angivna referenser. AFB.53 AFB.54 Prövning av anbud Anbud kommer att utvärderas utifrån pris och kompetens. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Underrättelse huruvida ingivet anbud tilldelats kontraktet kommer att ske per e-post efter beslut. 7 (17)

8 AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader, ABT 06 Omfattning Entreprenaden omfattar ombyggnadsarbeten i befintlig byggnad, leverans och installation av utrustning för en komplett driftklar serverhall. I detta omfattas även kylanläggning och generatoranläggning. Kontraktshandlingar E äger inte rätt att överlåta avtalet utan B:s medgivande. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 För entreprenaden gäller ABT 06. Nedan angivna ändringar samt tillägg av ABT 06 förekommer i denna AF-del: AFD.23 Ersättning för ÄTA-arbeten AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar mm. AFD.332 Projekteringsmöten AFD.38 Dagbok AFD.41 Tidplan AFD.62 Betalning AFD.8 Hävning AFD.9 Tvist AFD.12 AFD.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Serverhallen kommer att byggas i en befintlig byggnad tillhörande B. Arbetsområdet utgörs av utmärkt område på Bilaga A5 Karta över arbetsområdet. Vid behov kommer E att erhålla en av B utvisad upplagsplats. AFD.13 FörutsättningarAFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet AFD.134 Arbetsområdet får ej disponeras så att B:s verksamhet störs eller så att erforderliga tillfarter, entréer, utrymningsvägar och passager blockeras. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader E ska vidta erforderliga försiktighetsåtgärder för att skydda angränsande eller inom arbetsområdet befintliga byggnadsdelar och system avseende el, va och värme under entreprenadtiden. AFD.135 AFD.14 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Materialtransporter till entreprenaden skall samordnas med övriga transporter in till området. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 8 (17)

9 All personal som kan komma att arbeta med brandfarliga heta arbeten skall ha utbildning enligt AFD.551 AFD.15 AFD.157 AFD.18 AFD.181 AFD.1812 AFD.183 AFD.1831 AFD.1832 AFD.1833 AFD.2 AFD.21 AFD.221 Varor m m Utbildning och support E skall kostnadsfritt erbjuda B genomgång och instruktion inom utförda entreprenader för respektive uppdrag i de fall B anser det erforderligt. Författningar Tillsyn och kontroll enligt PBL E skall, som en del i entreprenaden, utföra den tillsyn och kontroll som åvilar byggherren med anledning av de i entreprenaden ingående arbetena samt dokumentera desamma. Kontrollansvarig enligt PBL För det fall kontrollansvarig enligt PBL erfordras kommer sådan att utses och bekostas av B. Ansvar för byggarbetsmiljö E ska överta arbetsmiljöansvar såsom byggherre enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 6 jämte anslutande föreskrifter Arbetsmiljöplan E skall upprätta arbetsmiljöplan. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) E utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen 3 kap 7a, AFS 1999:3 och anslutande föreskrifter. E ska efter anmodan från B skriftligen intyga att den juridiska eller fysiska person som utses till byggarbetsmiljösamordnare innehar tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) E utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen 3 kap 7b, 7 f, AFS 1999:3 och anslutande föreskrifter. E ska efter anmodan från B skriftligen intyga att den juridiska eller fysiska person som utses till byggarbetsmiljösamordnare innehar tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Utförande Kvalitetsangivelser Utförandet skall uppfylla tillämpliga normer och föreskrifter. Kvalitetsledning E ska ha ett dokumenterat systematiskt kvalitetsledningsarbete. Kvalitetsledningssystemet ska minst omfatta kvalitetspolicy, kvalitetsmål och handlingsplan. Dessa dokument ska vara kopplade till varandra. 9 (17)

10 AFD.222 AFD.224 Miljöledning E ska ha ett dokumenterat systematiskt miljöledningsarbete. Miljöledningssystem ska minst omfatta miljöpolicy, miljömål och handlingsplan. Dessa dokument ska vara kopplade till varandra. Entreprenörens kvalitets- och miljöplan E skall upprätta förslag till kvalitetsplan för entreprenaden. Entreprenaden får ej påbörjas först efter att kvalitetsplanen är godkänd av B. Kvalitets- och miljöplanen ska av E sammanställas i separat pärm vilken ska vara tillgänglig för B. Komplett kvalitets- och miljöplan ska delges B senast 5 arbetsdagar före begärd slutbesiktning. Kvalitets- och miljöplanen ska innehålla följande: Uppdragsorganisation Arbetsgenomgång Kvalitetskritiska moment Egenkontroll Dokumentation Miljömål för entreprenaden Handlingsplan för miljömål Plan för hantering av restprodukter Plan för hantering av farligt avfall exempelvis. förorenade massor, kemikalier, olja m m. Slutkontroll Uppdragsorganisation E ska upprätta en platsorganisation innehållande ombud, platschef och arbetsledare. E ska även redovisa kvalitets- och miljöansvarig för entreprenaden. Arbetsgenomgång E ska anskaffa och göra sig väl förtrogen med för arbetet gällande handlingar. E ska vidarebefordra gällande kvalitets- och miljökrav till eventuella underentreprenörer och leverantörer. Kvalitetskritiska moment Kvalitetskritiska moment ska identifieras. Egenkontroll E ska ha sådan egenkontroll att risken för fel minimeras. I egenkontrollen ska bl.a. följande ingå: Säkerhet Funktioner Estetiskt utseende Det ingår även att utföra kontroll på varor och material som tillhandahålls av annan part vid arbetet så att kontrollen omfattar helheten. 10 (17)

11 Dokumentation E ska redovisa rutiner för hantering av handlingar t.ex. förteckning över gällande handlingar, gällande ritningsförteckning etc. E ska sammanställa resultat från egenkontrollen. Det ska framgå vilka åtgärder som vidtagits vid fel. Miljömål för entreprenaden Entreprenadspecifika miljömål ska anges. Handlingsplan för miljömål Handlingsplan som beskriver hur entreprenadspecifika miljömål ska uppnås. Plan ska vara försedd med datum för uppföljning, ansvarig för dokumentet, vad som görs för att följa den och en tidplan. Plan för hantering av restprodukter E ska upprätta plan för att minska restavfall och för att restprodukter hanteras på bästa sätt. Plan för hantering av farligt avfall E ska upprätta plan för att minimera risken för miljöpåverkan vid hantering av kemikalier, olja, eventuella förorenade massor, m m. E ska redovisa de mängder farligt avfall som hanterats i entreprenaden. Slutkontroll Av kvalitetsplanen skall framgå hur E kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. AFD.23 AFD.241 AFD.242 ÄTA-arbeten Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 6 ska lämnas skriftligen. Med tillägg till föreskrifterna ABT 06 kap ska i övrigt följande gälla. Samtliga ÄTA-arbetena ska föregås av en skriftlig beställning från B. E skall senast 5 arbetsdagar innan ÄTA-arbetet påbörjas skriftligen underrätta B om kostnaden för det aktuella ÄTA-arbetet. Har E utfört ÄTA-arbete utan skriftlig beställning från B eller underlåtit att lämna en skriftlig underrättelse om kostnaden för det aktuella ÄTA-arbetet 5 dagar innan ÄTAarbetet påbörjas bortfaller E:s rätt till ersättning för de aktuella ÄTA-arbetena. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden B tillhandahåller de ritningar som anges i förfrågningsunderlaget under rubriken AFB.22. Ritningarna tillhandahålls i dvg-format och finns tillgängliga vid anbudsförfrågan samt lämnas till E vid ytterligare ett tillfälle senast 5 arbetsdagar efter begäran från E under entreprenadtiden. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden E skall till respektive myndighet utarbeta och inlämna alla ansöknings- eller anmälningshandlingar som krävs för entreprenadens genomförande. 11 (17)

12 E skall överlämna intyg från försäkringsbolag att kontrakterad försäkring finns gällande över överenskommen tidsperiod samt uppgift om tillståndsansvarige enligt AFD.5512, kvalitetsansvarig enligt AFD.324 och miljöansvarig enligt AFD.325 senast 5 arbetsdagar efter beställning. E skall senast två veckor efter det att beställning erhållits tillhandahålla följande: Säkerhet (bankgaranti) Miljöplan Arbetsmiljöplan Kvalitetsplan Tidplan Kontrollplan E utför och bekostar detalj- och arbetsritningar som han anser sig behöva för att klarlägga detaljutförandet av arbetsdelar. Detaljritningar och skisser av viktigare utförande skall underställas B för granskning. B ska alltid erhålla en granskningstid om minst 5 arbetsdagar. Relationsritningar liksom drift- och underhållsplan tas fram av E och redovisas senast 14 dagar före slutbesiktning. Alla handlingar från E skall vara skrivna på svenska. AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan E skall vid uppdragsstart överlämna projekteringstidplan enligt ABT 06 kap 2 9 AFD.2423 AFD.27 AFD.28 AFD.3 AFD.311 AFD.314 AFD.315 Nyttjanderätt till handlingar mm B skall ha fullständig äganderätt och nyttjanderätt till samtlig anläggningsbunden dokumentation som ingår i entreprenaden. Underrättelser om avvikelser o.d. Underrättelse om avvikelser i kontraktshandlingarna skall enligt ABT 06 kap 2 10 lämnas skriftligen. Entreprenörens kontroll Organisation Beställarens ombud Christer Danielsson Landskrona Energi Tel , Beställarens kvalitetsansvarige Meddelas senare Beställarens miljöansvarige Meddelas senare 12 (17)

13 AFD.321 AFD.324 AFD.325 AFD.33 AFD.331 AFD.332 AFD.333 AFD.344 AFD.35 Entreprenörens ombud Namnges i anbud. Entreprenörens kvalitetsansvarige Anbudet skall innehålla uppgift om kvalitetsansvarig för E. Entreprenörens miljöansvarige Anbudet skall innehålla uppgift om miljöansvarig för E. Möten Startmöte Startmötet kommer att hållas i Landskrona. Projekteringsmöten Projekteringsfrågor behandlas vid byggmöten, se vidare under AFD.333. Byggmöten Byggmöten skall hållas i Landskrona. Första byggmöte hålles vid startmöte och därefter enligt överenskommelse vid respektive byggmöte dock minst varannan månad. Vardera parten står för sina kostnader. B kallar till och leder byggmöten. Vid byggmöten skall E:s ombud, eller person med delegerat ekonomiskt ansvar, och ansvarig projektledare vara närvarande. Mötesprotokoll skickas per e-post till E senast 14 arbetsdagar från det att mötet avslutats. Justerat protokoll ska skickas till B senast 5 arbetsdagar det att E erhållit mötesprotokollet. Personalförteckning och legitimeringsplikt Underentreprenörer Det är möjligt att använda sig av underentreprenörer. Underentreprenörer omfattas av samma krav och villkor som E, däribland kraven uppställda i AFB.51. E skall på uppmaning av B när som helst under avtalsperioden kunna styrka att underentreprenörer uppfyller samma krav och villkor som åligger E. E skall på förhand underrätta B om att underentreprenör kommer att anlitas eller bytas ut varpå underentreprenören innan anlitandet eller utbytet skall godkännas av B. Anlitande av underentreprenör eller konsult innebär inga inskränkningar i E:s ansvar. Underentreprenörens arvode skall på förhand styrkas samt redovisas vid fakturering och avrapportering kompletterat med eventuellt pålägg. Underentreprenörens faktura kan ej skickas direkt till B. Underentreprenör och konsult skall omfattas av E:s kvalitetssäkringsprogram. AFD.38 AFD.4 AFD.41 Dagbok Dagbok ska efter förfrågan från B redovisas vid byggmöten. Tider Anbudsgivare lämnar förslag till kontraktstider i anbudet. Tidplan 13 (17)

14 E skall vid beställning upprätta tidplan för entreprenaden. Justerad tidplan skall föreligga vid varje byggmöte. AFD.45 AFD.46 AFD.471 Färdigställandetider Kontraktsarbetena ska vara fullt färdiga och anmälda till slutbesiktning senast vid tidpunkt enligt anbudsinbjudan. Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 ska lämnas skriftligen. Garantitid för entreprenad Med ändring av till ABT 06 kap 4 7 föreskrivs: Garantitiden för entreprenaden ska i sin helhet vara: Fem år omfattande såväl arbeten som levererad materiel. Med tillägg till ABT 06 kap 4 7 föreskrivs att för avhjälpande av fel som framträtt under garantitiden räknas förnyad garantitid på två år från den dag avhjälpande skett och godkänts om mindre än två är kvarstår av ordinarie garantitid. AFD.472 AFD.5 AFD.511 AFD.518 AFD.53 AFD.54 AFD.541 AFD.5431 Särskild varugaranti Bevis om särskilda varugarantier överlåts på B i samband med slutbesiktning. Ansvar och avhjälpande Vite vid försening Vid försening ska E erlägga vite med 1 % av den totala kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandetid enligt AFD.45 blivit försenad. Övriga viten Vid hävning enligt AFD.8 äger E rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet har där emot svarande värde. B har rätt till skadestånd/ersättning för 1. skada B lidit p.g.a. E:s avtalsbrott 2. eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man samt 3. för kostnader som föranleds av ett nytt upphandlingsförfarande Ansvar mot tredje man Försäkring Självrisken för E:s försäkringar skall högst vara 1 prisbasbelopp. Entreprenören ska före byggstart samt därefter vid behov överlämna bevis på att avtalat försäkringsskydd finns respektive förnyats och att premier är betalda för entreprenad- och garantitiden. Försäkringar under garantitiden E:s ansvarsförsäkring skall gälla i 5 år efter entreprenadens godkännande. Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Försäkringen skall gälla för egendomsskada upp till 200 prisbasbelopp. Självrisken får ej överstiga 1 prisbasbelopp. 14 (17)

15 AFD.55 AFD.551 AFD.5511 AFD.5512 AFD.58 AFD.6 AFD.611 Ansvar för brandskydd Ansvar för brandfarliga heta arbeten Beställarens tillståndsansvarige E övertar B:s tillståndsansvar. Entreprenörens tillståndsansvarige Ansvar efter garantitiden Ett väsentligt fel anses föreligga om kostnaderna för att avhjälpa felet och en följdskada på grund av felet överstiger tre prisbasbelopp. Flera fel av samma slag ska anses som ett fel. Ekonomi Ersättning för ÄTA-arbeten Kan överenskommelse inte träffas om fast pris, beräknas ersättningen enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 9. Då värderingen av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen ska entreprenörens ersättning för: punkt 2 arbetsledning vara 10 % av det under 1, 4 och 7 angivna kostnaderna punkt 5 underentreprenörer vara 5 % på underentreprenörernas kostnader punkt 8a entreprenörsarvode vara 10 % av de under punkt 1, 2, 4, 6 och 7 angivna kostnaderna punkt 8b entreprenörsarvode vara 5 % av de under punkterna 1-4 och 6-7 angivna kostnaderna I timpriser ska allt ingå utom för i punkt 1, 5 och 7 angivna kostnader. AFD.613 AFD.614 AFD.62 AFD.623 AFD.624 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Resekostnads-, restids- och traktamentskostnad skall ingå i anbudssumman och regleras sålunda ej. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Indexreglering skall ej ske Betalning Med ändring av ABT 06 kap 6 15 får B innehålla 10 % av entreprenadssumman, jämte mervärdesskatt. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Fakturor tillställs: 15 (17)

16 Landskrona Energi AB Att: Christer Danielsson Box Landskrona Fakturareferens: LEN200 AFD.631 AFD.7 AFD.713 Säkerhet till beställaren Säkerhet från E enligt ABT 06 kap 6 21 kan lämnas i form av bankgaranti, utfärdad av svensk bank eller annan säkerhet efter godkännande från B. Besiktning Slutbesiktning Slutbesiktning kommer att verkställas tidigast två veckor efter skriftlig anmälan om färdigställande av E. E kallar till slutbesiktningen först efter entreprenaden är färdigställd i sin helhet: samtliga arbeten är genomförda och slutförda eventuella provningar är genomförda och godkända eventuell CE märkning genomförd kompletta relationshandling överlämnats till B Med komplett relationshandling menas underlag som redovisar den verkliga utformningen av anläggningen i form av ritningar och tekniska beskrivningar efter färdigställandet. Samtliga protokoll från genomförda tester och kontroll, datablad, manualer bifogas till relationshandlingar. Slutbesiktning planeras med minst 2 veckor framförhållning. AFD.8 AFD.9 Hävning ABT 06, kap 8 skall gälla med följande tillägg Envar av parterna äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om part bryter mot bestämmelse i parternas avtal eller inte följer gällande tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser och avtalsbrottet inte är av endast ringa betydelse samt rättelse inte skett inom trettio (30) dagar, efter skriftlig anmaning därtill. Kontraktsavbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis om E vid upprepade tillfällen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal. Hävningsgrund föreligger dessutom om E försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att E inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Tvistelösning Med ändring av ABT 06 kap 9 1 skall tvist på grund av kontraktet avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte kommer överens om annat. AFG AFG.1 AFG.11 ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Etablering av arbetsplats Placering av allmänna hjälpmedel Placering och uppställning av allmänna hjälpmedel skall ske i samråd med B. 16 (17)

17 AFG.8 AFG.82 AFG.832 Länshållning, renhållning, rengöring m m Renhållning Slutrengöring Slutrengöring skall även utföras efter eventuella efterarbeten. 17 (17)

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer