Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB"

Transkript

1 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box Landskrona

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD... 8 AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL...17 BILAGEFÖRTECKNING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 2 (17)

3 AF AFA AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.21 AFA.22 AFA.3 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12. För entreprenaden gäller ABT 06 ALLMÄN ORIENTERING Beställare Landskrona Energi AB Box LANDSKRONA Telefon vx: Org.nr Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Christer Danielsson Telefon: E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Jonas Lövgren Telefon: E-post: Översiktlig information om objektet Landskrona Stadsnät som är en avdelning inom Landskrona Energi AB expanderar verksamheten och är i behov av en tredje serverhall. Landskrona Stadsnät avser att inom en befintlig byggnad uppföra en serverhall med ca 30 rack. Anläggningen ska dimensioneras för optimalt utnyttjande av lokalen innebärande ca 60 rack och vara försedd med redundant kraftförsörjning i form av A- och B kraft samt med motsvarande uppbyggnad för kylsystem. Samtliga kablage ska vara förberedda för anslutning av optimala antalet rack. (ca 60 st) Objektets läge Serverhallen ska byggas inom Landskrona stads västra område Adress Förrådsgatan 4 Förkortningar I dessa administrativa föreskrifter används följande förkortningar B=Beställaren E=Entreprenören 3 (17)

4 AFB AFB.1 AFB.13 AFB.14 AFB.15 AFB.17 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Former m.m. för upphandling Entreprenadform Totalentreprenad enligt ABT 06 Ersättningsform Fastpris i SEK, utan indexreglering och valutareglering. Ersättning för anbudsgivning Anbudsgivaren svarar för kostnader förenade med anbudsgivande. Ersättning för kostnader förenade med anbudsgivning medges ej. Förutsättningar för upphandlingens genomförande B kan komma att avbryta upphandlingen utan att anbudsgivare anlitats för uppdraget. Exempel på omständighet som grunda ett sådant avbrytande kan vara att det inte inkommer några anbud som uppfyller ställda krav, att inkomna anbud inte motsvarar B:s budget, att misstanke om kartellbildning föreligger, att samtliga anbud förkastats eller det uppstår en situation som B inte råder över eller kunnat förutse. Vid sådant avbrott utgår ingen ersättning till anbudsgivare. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 2. ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i administrativa föreskrifter.1 Ändringar och tillägg i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i dessa administrativa föreskrifter under koden AFD ABT 06 (Bifogas ej) 5. anbudshandlingar.1 Bilaga B Omfattning av leverans samt offererat pris. 6. förfrågningsunderlag.1 dessa administrativa föreskrifter..2 Bilaga A Kravspecifikation för Colo 3..3 Bilaga A1 Byggnation..4 Bilaga A2 Kraftförsörjning..5 Bilaga A3 Kylutrustning..6 Bilaga A4 Fiber. 7. övriga handlingar.1 Bilaga A5 Karta över arbetsområdet. AFB.23 AFB.24 Kompletterande förfrågningsunderlag Kompletterande handlingar och uppgifter kan komma att distribueras under anbudstiden. Kompletteringar distribueras via e-post. Projektgenomgång under anbudstiden 4 (17)

5 Anbudsgivare inbjuds till visning av arbetsområdet samt en översiktlig information angående entreprenaden. Anmälan till Jonas Lövgren tel senast tre dagar innan dagen för visning. (AFA.122) AFB.25 AFB.3 AFB.31 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Frågor under anbudstiden Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till B:s kontaktperson (AFA.121) via e-post. Anbudsgivning Anbudsform och innehåll Anbud ska avges skriftligen i tillslutet och märkt omslag. Anbud ska vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av annan behörig person. Anbud med samtliga bilagor samt eventuella anbudskompletteringar ska vara avgivet på svenska. Anbud ska avges i svensk valuta (SEK) exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Anbud via fax, e-post eller telefon godtas inte. Anbud skall överlämnas enligt följande: * Ifyllt anbudsformulär (bilaga B) jämte eventuella bilagor * Ifyllt referensformulär (bilaga C) jämte eventuella bilagor * Ett exemplar av anbudsbrev och anbudsbilagor i original * Handling som styrker befogenhet att underteckna anbud, t ex utdrag ur bolagsregister och/eller fullmakt Eventuella förbehåll ska anges tydligt. Förbehållen ska dessutom sammanställas i ett eget dokument med rubriken Förbehåll och lämnas in tillsammans med anbudet. Anbud inlämnade utan detta dokument anses vara inlämnat utan förbehåll. Anbudstidens utgång Anbud skall vara B tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud lämnas/sänds i förseglat skick, märkt med Anbud serverhall. Anbud kan lämnas i receptionen på Gasverksgatan 2, Landskrona vardagar mellan och eller skickas per post till: Landskrona Energi AB Christer Danielsson Box Landskrona Kuvert eller omslag utan företagsnamn eller logga bör användas när anbud inlämnas. AFB.4 Anbudsöppning Anbuden kommer att öppnas efter anbudstidens utgång. 5 (17)

6 AFB.5 AFB.51 Prövning av anbudsgivare och anbud Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivaren skall verifiera kraven i AFB.51 A, AFB.511 B-C och AFB.52 D-G genom att fylla i svarsformuläret i Bilaga B. Anbudsformulär till anbud eller genom att lämna in de i AFB.511, AFB.52 och de i Bilaga B. Anbudsformulär till anbud angivna bilagor. För utländsk anbudsgivare gäller att likvärdiga handlingar som avses i uppställda krav skall bifogas i original samt översatta till svenska. Anbudsgivare kan komma att uteslutas om uppställda krav inte uppfylls. A. Krav på entreprenör. Anbudsgivare skall intyga att han inte: är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom har gjort sig skyldig till sådant fel i yrkesutövning som kan betraktas som allvarligt. har brustit i att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det land där anbudsgivare har sin hemvist och/eller i Sverige, eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts. AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheter B. Krav på entreprenör angående registrering för F-skatt Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. E ombeds bifoga registreringsintyg från yrkes- eller handelsregister från det land där E är etablerad. För svenska anbudsgivare täcks detta av F-skattebevis. Intyget får ej vara äldre än tre månader. C. Krav på entreprenören att ha fullgjort sina betalningar avseende socialförsäkringsavgifter och skatt E ombeds bifoga intyg från behörig myndighet i det land där E är etablerad som visar att vederbörande där betalat föreskrivna sociala avgifter och skatter. För svenska anbudsgivare gäller blankett SKV Blanketten får ej vara äldre än 3 månader. AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet D. Krav på entreprenören vad gäller kreditvärdighet Anbudsgivaren ska visa att man har en stabil och god ekonomi. Kreditvärdighetsbetyg från UC fördras.. E. Krav på entreprenören vad gäller erfarenhet av liknande uppdrag Referensuppdrag redovisas i Bilaga C. Referensprojekt. 6 (17)

7 Anbudsgivaren skall bifoga en förteckning om tre referenser där anbudsgivaren genomfört liknande uppdrag under de senaste två åren. För nystartade företag gäller att nyckelpersoner skall ha motsvarande erfarenhet. B äger rätt att vid behov kontrollera referensernas riktighet, exempelvis genom att begära in information i form av CV, betyg, intyg samt genom kontakt med angivna referenser. AFB.53 AFB.54 Prövning av anbud Anbud kommer att utvärderas utifrån pris och kompetens. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Underrättelse huruvida ingivet anbud tilldelats kontraktet kommer att ske per e-post efter beslut. 7 (17)

8 AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader, ABT 06 Omfattning Entreprenaden omfattar ombyggnadsarbeten i befintlig byggnad, leverans och installation av utrustning för en komplett driftklar serverhall. I detta omfattas även kylanläggning och generatoranläggning. Kontraktshandlingar E äger inte rätt att överlåta avtalet utan B:s medgivande. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 För entreprenaden gäller ABT 06. Nedan angivna ändringar samt tillägg av ABT 06 förekommer i denna AF-del: AFD.23 Ersättning för ÄTA-arbeten AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar mm. AFD.332 Projekteringsmöten AFD.38 Dagbok AFD.41 Tidplan AFD.62 Betalning AFD.8 Hävning AFD.9 Tvist AFD.12 AFD.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Serverhallen kommer att byggas i en befintlig byggnad tillhörande B. Arbetsområdet utgörs av utmärkt område på Bilaga A5 Karta över arbetsområdet. Vid behov kommer E att erhålla en av B utvisad upplagsplats. AFD.13 FörutsättningarAFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet AFD.134 Arbetsområdet får ej disponeras så att B:s verksamhet störs eller så att erforderliga tillfarter, entréer, utrymningsvägar och passager blockeras. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader E ska vidta erforderliga försiktighetsåtgärder för att skydda angränsande eller inom arbetsområdet befintliga byggnadsdelar och system avseende el, va och värme under entreprenadtiden. AFD.135 AFD.14 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Materialtransporter till entreprenaden skall samordnas med övriga transporter in till området. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 8 (17)

9 All personal som kan komma att arbeta med brandfarliga heta arbeten skall ha utbildning enligt AFD.551 AFD.15 AFD.157 AFD.18 AFD.181 AFD.1812 AFD.183 AFD.1831 AFD.1832 AFD.1833 AFD.2 AFD.21 AFD.221 Varor m m Utbildning och support E skall kostnadsfritt erbjuda B genomgång och instruktion inom utförda entreprenader för respektive uppdrag i de fall B anser det erforderligt. Författningar Tillsyn och kontroll enligt PBL E skall, som en del i entreprenaden, utföra den tillsyn och kontroll som åvilar byggherren med anledning av de i entreprenaden ingående arbetena samt dokumentera desamma. Kontrollansvarig enligt PBL För det fall kontrollansvarig enligt PBL erfordras kommer sådan att utses och bekostas av B. Ansvar för byggarbetsmiljö E ska överta arbetsmiljöansvar såsom byggherre enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 6 jämte anslutande föreskrifter Arbetsmiljöplan E skall upprätta arbetsmiljöplan. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) E utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen 3 kap 7a, AFS 1999:3 och anslutande föreskrifter. E ska efter anmodan från B skriftligen intyga att den juridiska eller fysiska person som utses till byggarbetsmiljösamordnare innehar tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) E utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen 3 kap 7b, 7 f, AFS 1999:3 och anslutande föreskrifter. E ska efter anmodan från B skriftligen intyga att den juridiska eller fysiska person som utses till byggarbetsmiljösamordnare innehar tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Utförande Kvalitetsangivelser Utförandet skall uppfylla tillämpliga normer och föreskrifter. Kvalitetsledning E ska ha ett dokumenterat systematiskt kvalitetsledningsarbete. Kvalitetsledningssystemet ska minst omfatta kvalitetspolicy, kvalitetsmål och handlingsplan. Dessa dokument ska vara kopplade till varandra. 9 (17)

10 AFD.222 AFD.224 Miljöledning E ska ha ett dokumenterat systematiskt miljöledningsarbete. Miljöledningssystem ska minst omfatta miljöpolicy, miljömål och handlingsplan. Dessa dokument ska vara kopplade till varandra. Entreprenörens kvalitets- och miljöplan E skall upprätta förslag till kvalitetsplan för entreprenaden. Entreprenaden får ej påbörjas först efter att kvalitetsplanen är godkänd av B. Kvalitets- och miljöplanen ska av E sammanställas i separat pärm vilken ska vara tillgänglig för B. Komplett kvalitets- och miljöplan ska delges B senast 5 arbetsdagar före begärd slutbesiktning. Kvalitets- och miljöplanen ska innehålla följande: Uppdragsorganisation Arbetsgenomgång Kvalitetskritiska moment Egenkontroll Dokumentation Miljömål för entreprenaden Handlingsplan för miljömål Plan för hantering av restprodukter Plan för hantering av farligt avfall exempelvis. förorenade massor, kemikalier, olja m m. Slutkontroll Uppdragsorganisation E ska upprätta en platsorganisation innehållande ombud, platschef och arbetsledare. E ska även redovisa kvalitets- och miljöansvarig för entreprenaden. Arbetsgenomgång E ska anskaffa och göra sig väl förtrogen med för arbetet gällande handlingar. E ska vidarebefordra gällande kvalitets- och miljökrav till eventuella underentreprenörer och leverantörer. Kvalitetskritiska moment Kvalitetskritiska moment ska identifieras. Egenkontroll E ska ha sådan egenkontroll att risken för fel minimeras. I egenkontrollen ska bl.a. följande ingå: Säkerhet Funktioner Estetiskt utseende Det ingår även att utföra kontroll på varor och material som tillhandahålls av annan part vid arbetet så att kontrollen omfattar helheten. 10 (17)

11 Dokumentation E ska redovisa rutiner för hantering av handlingar t.ex. förteckning över gällande handlingar, gällande ritningsförteckning etc. E ska sammanställa resultat från egenkontrollen. Det ska framgå vilka åtgärder som vidtagits vid fel. Miljömål för entreprenaden Entreprenadspecifika miljömål ska anges. Handlingsplan för miljömål Handlingsplan som beskriver hur entreprenadspecifika miljömål ska uppnås. Plan ska vara försedd med datum för uppföljning, ansvarig för dokumentet, vad som görs för att följa den och en tidplan. Plan för hantering av restprodukter E ska upprätta plan för att minska restavfall och för att restprodukter hanteras på bästa sätt. Plan för hantering av farligt avfall E ska upprätta plan för att minimera risken för miljöpåverkan vid hantering av kemikalier, olja, eventuella förorenade massor, m m. E ska redovisa de mängder farligt avfall som hanterats i entreprenaden. Slutkontroll Av kvalitetsplanen skall framgå hur E kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. AFD.23 AFD.241 AFD.242 ÄTA-arbeten Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 6 ska lämnas skriftligen. Med tillägg till föreskrifterna ABT 06 kap ska i övrigt följande gälla. Samtliga ÄTA-arbetena ska föregås av en skriftlig beställning från B. E skall senast 5 arbetsdagar innan ÄTA-arbetet påbörjas skriftligen underrätta B om kostnaden för det aktuella ÄTA-arbetet. Har E utfört ÄTA-arbete utan skriftlig beställning från B eller underlåtit att lämna en skriftlig underrättelse om kostnaden för det aktuella ÄTA-arbetet 5 dagar innan ÄTAarbetet påbörjas bortfaller E:s rätt till ersättning för de aktuella ÄTA-arbetena. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden B tillhandahåller de ritningar som anges i förfrågningsunderlaget under rubriken AFB.22. Ritningarna tillhandahålls i dvg-format och finns tillgängliga vid anbudsförfrågan samt lämnas till E vid ytterligare ett tillfälle senast 5 arbetsdagar efter begäran från E under entreprenadtiden. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden E skall till respektive myndighet utarbeta och inlämna alla ansöknings- eller anmälningshandlingar som krävs för entreprenadens genomförande. 11 (17)

12 E skall överlämna intyg från försäkringsbolag att kontrakterad försäkring finns gällande över överenskommen tidsperiod samt uppgift om tillståndsansvarige enligt AFD.5512, kvalitetsansvarig enligt AFD.324 och miljöansvarig enligt AFD.325 senast 5 arbetsdagar efter beställning. E skall senast två veckor efter det att beställning erhållits tillhandahålla följande: Säkerhet (bankgaranti) Miljöplan Arbetsmiljöplan Kvalitetsplan Tidplan Kontrollplan E utför och bekostar detalj- och arbetsritningar som han anser sig behöva för att klarlägga detaljutförandet av arbetsdelar. Detaljritningar och skisser av viktigare utförande skall underställas B för granskning. B ska alltid erhålla en granskningstid om minst 5 arbetsdagar. Relationsritningar liksom drift- och underhållsplan tas fram av E och redovisas senast 14 dagar före slutbesiktning. Alla handlingar från E skall vara skrivna på svenska. AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan E skall vid uppdragsstart överlämna projekteringstidplan enligt ABT 06 kap 2 9 AFD.2423 AFD.27 AFD.28 AFD.3 AFD.311 AFD.314 AFD.315 Nyttjanderätt till handlingar mm B skall ha fullständig äganderätt och nyttjanderätt till samtlig anläggningsbunden dokumentation som ingår i entreprenaden. Underrättelser om avvikelser o.d. Underrättelse om avvikelser i kontraktshandlingarna skall enligt ABT 06 kap 2 10 lämnas skriftligen. Entreprenörens kontroll Organisation Beställarens ombud Christer Danielsson Landskrona Energi Tel , Beställarens kvalitetsansvarige Meddelas senare Beställarens miljöansvarige Meddelas senare 12 (17)

13 AFD.321 AFD.324 AFD.325 AFD.33 AFD.331 AFD.332 AFD.333 AFD.344 AFD.35 Entreprenörens ombud Namnges i anbud. Entreprenörens kvalitetsansvarige Anbudet skall innehålla uppgift om kvalitetsansvarig för E. Entreprenörens miljöansvarige Anbudet skall innehålla uppgift om miljöansvarig för E. Möten Startmöte Startmötet kommer att hållas i Landskrona. Projekteringsmöten Projekteringsfrågor behandlas vid byggmöten, se vidare under AFD.333. Byggmöten Byggmöten skall hållas i Landskrona. Första byggmöte hålles vid startmöte och därefter enligt överenskommelse vid respektive byggmöte dock minst varannan månad. Vardera parten står för sina kostnader. B kallar till och leder byggmöten. Vid byggmöten skall E:s ombud, eller person med delegerat ekonomiskt ansvar, och ansvarig projektledare vara närvarande. Mötesprotokoll skickas per e-post till E senast 14 arbetsdagar från det att mötet avslutats. Justerat protokoll ska skickas till B senast 5 arbetsdagar det att E erhållit mötesprotokollet. Personalförteckning och legitimeringsplikt Underentreprenörer Det är möjligt att använda sig av underentreprenörer. Underentreprenörer omfattas av samma krav och villkor som E, däribland kraven uppställda i AFB.51. E skall på uppmaning av B när som helst under avtalsperioden kunna styrka att underentreprenörer uppfyller samma krav och villkor som åligger E. E skall på förhand underrätta B om att underentreprenör kommer att anlitas eller bytas ut varpå underentreprenören innan anlitandet eller utbytet skall godkännas av B. Anlitande av underentreprenör eller konsult innebär inga inskränkningar i E:s ansvar. Underentreprenörens arvode skall på förhand styrkas samt redovisas vid fakturering och avrapportering kompletterat med eventuellt pålägg. Underentreprenörens faktura kan ej skickas direkt till B. Underentreprenör och konsult skall omfattas av E:s kvalitetssäkringsprogram. AFD.38 AFD.4 AFD.41 Dagbok Dagbok ska efter förfrågan från B redovisas vid byggmöten. Tider Anbudsgivare lämnar förslag till kontraktstider i anbudet. Tidplan 13 (17)

14 E skall vid beställning upprätta tidplan för entreprenaden. Justerad tidplan skall föreligga vid varje byggmöte. AFD.45 AFD.46 AFD.471 Färdigställandetider Kontraktsarbetena ska vara fullt färdiga och anmälda till slutbesiktning senast vid tidpunkt enligt anbudsinbjudan. Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 ska lämnas skriftligen. Garantitid för entreprenad Med ändring av till ABT 06 kap 4 7 föreskrivs: Garantitiden för entreprenaden ska i sin helhet vara: Fem år omfattande såväl arbeten som levererad materiel. Med tillägg till ABT 06 kap 4 7 föreskrivs att för avhjälpande av fel som framträtt under garantitiden räknas förnyad garantitid på två år från den dag avhjälpande skett och godkänts om mindre än två är kvarstår av ordinarie garantitid. AFD.472 AFD.5 AFD.511 AFD.518 AFD.53 AFD.54 AFD.541 AFD.5431 Särskild varugaranti Bevis om särskilda varugarantier överlåts på B i samband med slutbesiktning. Ansvar och avhjälpande Vite vid försening Vid försening ska E erlägga vite med 1 % av den totala kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandetid enligt AFD.45 blivit försenad. Övriga viten Vid hävning enligt AFD.8 äger E rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet har där emot svarande värde. B har rätt till skadestånd/ersättning för 1. skada B lidit p.g.a. E:s avtalsbrott 2. eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man samt 3. för kostnader som föranleds av ett nytt upphandlingsförfarande Ansvar mot tredje man Försäkring Självrisken för E:s försäkringar skall högst vara 1 prisbasbelopp. Entreprenören ska före byggstart samt därefter vid behov överlämna bevis på att avtalat försäkringsskydd finns respektive förnyats och att premier är betalda för entreprenad- och garantitiden. Försäkringar under garantitiden E:s ansvarsförsäkring skall gälla i 5 år efter entreprenadens godkännande. Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Försäkringen skall gälla för egendomsskada upp till 200 prisbasbelopp. Självrisken får ej överstiga 1 prisbasbelopp. 14 (17)

15 AFD.55 AFD.551 AFD.5511 AFD.5512 AFD.58 AFD.6 AFD.611 Ansvar för brandskydd Ansvar för brandfarliga heta arbeten Beställarens tillståndsansvarige E övertar B:s tillståndsansvar. Entreprenörens tillståndsansvarige Ansvar efter garantitiden Ett väsentligt fel anses föreligga om kostnaderna för att avhjälpa felet och en följdskada på grund av felet överstiger tre prisbasbelopp. Flera fel av samma slag ska anses som ett fel. Ekonomi Ersättning för ÄTA-arbeten Kan överenskommelse inte träffas om fast pris, beräknas ersättningen enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 9. Då värderingen av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen ska entreprenörens ersättning för: punkt 2 arbetsledning vara 10 % av det under 1, 4 och 7 angivna kostnaderna punkt 5 underentreprenörer vara 5 % på underentreprenörernas kostnader punkt 8a entreprenörsarvode vara 10 % av de under punkt 1, 2, 4, 6 och 7 angivna kostnaderna punkt 8b entreprenörsarvode vara 5 % av de under punkterna 1-4 och 6-7 angivna kostnaderna I timpriser ska allt ingå utom för i punkt 1, 5 och 7 angivna kostnader. AFD.613 AFD.614 AFD.62 AFD.623 AFD.624 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Resekostnads-, restids- och traktamentskostnad skall ingå i anbudssumman och regleras sålunda ej. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Indexreglering skall ej ske Betalning Med ändring av ABT 06 kap 6 15 får B innehålla 10 % av entreprenadssumman, jämte mervärdesskatt. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Fakturor tillställs: 15 (17)

16 Landskrona Energi AB Att: Christer Danielsson Box Landskrona Fakturareferens: LEN200 AFD.631 AFD.7 AFD.713 Säkerhet till beställaren Säkerhet från E enligt ABT 06 kap 6 21 kan lämnas i form av bankgaranti, utfärdad av svensk bank eller annan säkerhet efter godkännande från B. Besiktning Slutbesiktning Slutbesiktning kommer att verkställas tidigast två veckor efter skriftlig anmälan om färdigställande av E. E kallar till slutbesiktningen först efter entreprenaden är färdigställd i sin helhet: samtliga arbeten är genomförda och slutförda eventuella provningar är genomförda och godkända eventuell CE märkning genomförd kompletta relationshandling överlämnats till B Med komplett relationshandling menas underlag som redovisar den verkliga utformningen av anläggningen i form av ritningar och tekniska beskrivningar efter färdigställandet. Samtliga protokoll från genomförda tester och kontroll, datablad, manualer bifogas till relationshandlingar. Slutbesiktning planeras med minst 2 veckor framförhållning. AFD.8 AFD.9 Hävning ABT 06, kap 8 skall gälla med följande tillägg Envar av parterna äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om part bryter mot bestämmelse i parternas avtal eller inte följer gällande tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser och avtalsbrottet inte är av endast ringa betydelse samt rättelse inte skett inom trettio (30) dagar, efter skriftlig anmaning därtill. Kontraktsavbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis om E vid upprepade tillfällen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal. Hävningsgrund föreligger dessutom om E försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att E inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Tvistelösning Med ändring av ABT 06 kap 9 1 skall tvist på grund av kontraktet avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte kommer överens om annat. AFG AFG.1 AFG.11 ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Etablering av arbetsplats Placering av allmänna hjälpmedel Placering och uppställning av allmänna hjälpmedel skall ske i samråd med B. 16 (17)

17 AFG.8 AFG.82 AFG.832 Länshållning, renhållning, rengöring m m Renhållning Slutrengöring Slutrengöring skall även utföras efter eventuella efterarbeten. 17 (17)

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer