Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB"

Transkript

1 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box Landskrona

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD... 8 AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL...17 BILAGEFÖRTECKNING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 2 (17)

3 AF AFA AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.21 AFA.22 AFA.3 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12. För entreprenaden gäller ABT 06 ALLMÄN ORIENTERING Beställare Landskrona Energi AB Box LANDSKRONA Telefon vx: Org.nr Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Christer Danielsson Telefon: E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Jonas Lövgren Telefon: E-post: Översiktlig information om objektet Landskrona Stadsnät som är en avdelning inom Landskrona Energi AB expanderar verksamheten och är i behov av en tredje serverhall. Landskrona Stadsnät avser att inom en befintlig byggnad uppföra en serverhall med ca 30 rack. Anläggningen ska dimensioneras för optimalt utnyttjande av lokalen innebärande ca 60 rack och vara försedd med redundant kraftförsörjning i form av A- och B kraft samt med motsvarande uppbyggnad för kylsystem. Samtliga kablage ska vara förberedda för anslutning av optimala antalet rack. (ca 60 st) Objektets läge Serverhallen ska byggas inom Landskrona stads västra område Adress Förrådsgatan 4 Förkortningar I dessa administrativa föreskrifter används följande förkortningar B=Beställaren E=Entreprenören 3 (17)

4 AFB AFB.1 AFB.13 AFB.14 AFB.15 AFB.17 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Former m.m. för upphandling Entreprenadform Totalentreprenad enligt ABT 06 Ersättningsform Fastpris i SEK, utan indexreglering och valutareglering. Ersättning för anbudsgivning Anbudsgivaren svarar för kostnader förenade med anbudsgivande. Ersättning för kostnader förenade med anbudsgivning medges ej. Förutsättningar för upphandlingens genomförande B kan komma att avbryta upphandlingen utan att anbudsgivare anlitats för uppdraget. Exempel på omständighet som grunda ett sådant avbrytande kan vara att det inte inkommer några anbud som uppfyller ställda krav, att inkomna anbud inte motsvarar B:s budget, att misstanke om kartellbildning föreligger, att samtliga anbud förkastats eller det uppstår en situation som B inte råder över eller kunnat förutse. Vid sådant avbrott utgår ingen ersättning till anbudsgivare. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 2. ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i administrativa föreskrifter.1 Ändringar och tillägg i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i dessa administrativa föreskrifter under koden AFD ABT 06 (Bifogas ej) 5. anbudshandlingar.1 Bilaga B Omfattning av leverans samt offererat pris. 6. förfrågningsunderlag.1 dessa administrativa föreskrifter..2 Bilaga A Kravspecifikation för Colo 3..3 Bilaga A1 Byggnation..4 Bilaga A2 Kraftförsörjning..5 Bilaga A3 Kylutrustning..6 Bilaga A4 Fiber. 7. övriga handlingar.1 Bilaga A5 Karta över arbetsområdet. AFB.23 AFB.24 Kompletterande förfrågningsunderlag Kompletterande handlingar och uppgifter kan komma att distribueras under anbudstiden. Kompletteringar distribueras via e-post. Projektgenomgång under anbudstiden 4 (17)

5 Anbudsgivare inbjuds till visning av arbetsområdet samt en översiktlig information angående entreprenaden. Anmälan till Jonas Lövgren tel senast tre dagar innan dagen för visning. (AFA.122) AFB.25 AFB.3 AFB.31 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Frågor under anbudstiden Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till B:s kontaktperson (AFA.121) via e-post. Anbudsgivning Anbudsform och innehåll Anbud ska avges skriftligen i tillslutet och märkt omslag. Anbud ska vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av annan behörig person. Anbud med samtliga bilagor samt eventuella anbudskompletteringar ska vara avgivet på svenska. Anbud ska avges i svensk valuta (SEK) exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Anbud via fax, e-post eller telefon godtas inte. Anbud skall överlämnas enligt följande: * Ifyllt anbudsformulär (bilaga B) jämte eventuella bilagor * Ifyllt referensformulär (bilaga C) jämte eventuella bilagor * Ett exemplar av anbudsbrev och anbudsbilagor i original * Handling som styrker befogenhet att underteckna anbud, t ex utdrag ur bolagsregister och/eller fullmakt Eventuella förbehåll ska anges tydligt. Förbehållen ska dessutom sammanställas i ett eget dokument med rubriken Förbehåll och lämnas in tillsammans med anbudet. Anbud inlämnade utan detta dokument anses vara inlämnat utan förbehåll. Anbudstidens utgång Anbud skall vara B tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud lämnas/sänds i förseglat skick, märkt med Anbud serverhall. Anbud kan lämnas i receptionen på Gasverksgatan 2, Landskrona vardagar mellan och eller skickas per post till: Landskrona Energi AB Christer Danielsson Box Landskrona Kuvert eller omslag utan företagsnamn eller logga bör användas när anbud inlämnas. AFB.4 Anbudsöppning Anbuden kommer att öppnas efter anbudstidens utgång. 5 (17)

6 AFB.5 AFB.51 Prövning av anbudsgivare och anbud Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivaren skall verifiera kraven i AFB.51 A, AFB.511 B-C och AFB.52 D-G genom att fylla i svarsformuläret i Bilaga B. Anbudsformulär till anbud eller genom att lämna in de i AFB.511, AFB.52 och de i Bilaga B. Anbudsformulär till anbud angivna bilagor. För utländsk anbudsgivare gäller att likvärdiga handlingar som avses i uppställda krav skall bifogas i original samt översatta till svenska. Anbudsgivare kan komma att uteslutas om uppställda krav inte uppfylls. A. Krav på entreprenör. Anbudsgivare skall intyga att han inte: är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom har gjort sig skyldig till sådant fel i yrkesutövning som kan betraktas som allvarligt. har brustit i att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det land där anbudsgivare har sin hemvist och/eller i Sverige, eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts. AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheter B. Krav på entreprenör angående registrering för F-skatt Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. E ombeds bifoga registreringsintyg från yrkes- eller handelsregister från det land där E är etablerad. För svenska anbudsgivare täcks detta av F-skattebevis. Intyget får ej vara äldre än tre månader. C. Krav på entreprenören att ha fullgjort sina betalningar avseende socialförsäkringsavgifter och skatt E ombeds bifoga intyg från behörig myndighet i det land där E är etablerad som visar att vederbörande där betalat föreskrivna sociala avgifter och skatter. För svenska anbudsgivare gäller blankett SKV Blanketten får ej vara äldre än 3 månader. AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet D. Krav på entreprenören vad gäller kreditvärdighet Anbudsgivaren ska visa att man har en stabil och god ekonomi. Kreditvärdighetsbetyg från UC fördras.. E. Krav på entreprenören vad gäller erfarenhet av liknande uppdrag Referensuppdrag redovisas i Bilaga C. Referensprojekt. 6 (17)

7 Anbudsgivaren skall bifoga en förteckning om tre referenser där anbudsgivaren genomfört liknande uppdrag under de senaste två åren. För nystartade företag gäller att nyckelpersoner skall ha motsvarande erfarenhet. B äger rätt att vid behov kontrollera referensernas riktighet, exempelvis genom att begära in information i form av CV, betyg, intyg samt genom kontakt med angivna referenser. AFB.53 AFB.54 Prövning av anbud Anbud kommer att utvärderas utifrån pris och kompetens. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Underrättelse huruvida ingivet anbud tilldelats kontraktet kommer att ske per e-post efter beslut. 7 (17)

8 AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader, ABT 06 Omfattning Entreprenaden omfattar ombyggnadsarbeten i befintlig byggnad, leverans och installation av utrustning för en komplett driftklar serverhall. I detta omfattas även kylanläggning och generatoranläggning. Kontraktshandlingar E äger inte rätt att överlåta avtalet utan B:s medgivande. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 För entreprenaden gäller ABT 06. Nedan angivna ändringar samt tillägg av ABT 06 förekommer i denna AF-del: AFD.23 Ersättning för ÄTA-arbeten AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar mm. AFD.332 Projekteringsmöten AFD.38 Dagbok AFD.41 Tidplan AFD.62 Betalning AFD.8 Hävning AFD.9 Tvist AFD.12 AFD.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Serverhallen kommer att byggas i en befintlig byggnad tillhörande B. Arbetsområdet utgörs av utmärkt område på Bilaga A5 Karta över arbetsområdet. Vid behov kommer E att erhålla en av B utvisad upplagsplats. AFD.13 FörutsättningarAFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet AFD.134 Arbetsområdet får ej disponeras så att B:s verksamhet störs eller så att erforderliga tillfarter, entréer, utrymningsvägar och passager blockeras. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader E ska vidta erforderliga försiktighetsåtgärder för att skydda angränsande eller inom arbetsområdet befintliga byggnadsdelar och system avseende el, va och värme under entreprenadtiden. AFD.135 AFD.14 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Materialtransporter till entreprenaden skall samordnas med övriga transporter in till området. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 8 (17)

9 All personal som kan komma att arbeta med brandfarliga heta arbeten skall ha utbildning enligt AFD.551 AFD.15 AFD.157 AFD.18 AFD.181 AFD.1812 AFD.183 AFD.1831 AFD.1832 AFD.1833 AFD.2 AFD.21 AFD.221 Varor m m Utbildning och support E skall kostnadsfritt erbjuda B genomgång och instruktion inom utförda entreprenader för respektive uppdrag i de fall B anser det erforderligt. Författningar Tillsyn och kontroll enligt PBL E skall, som en del i entreprenaden, utföra den tillsyn och kontroll som åvilar byggherren med anledning av de i entreprenaden ingående arbetena samt dokumentera desamma. Kontrollansvarig enligt PBL För det fall kontrollansvarig enligt PBL erfordras kommer sådan att utses och bekostas av B. Ansvar för byggarbetsmiljö E ska överta arbetsmiljöansvar såsom byggherre enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 6 jämte anslutande föreskrifter Arbetsmiljöplan E skall upprätta arbetsmiljöplan. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) E utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen 3 kap 7a, AFS 1999:3 och anslutande föreskrifter. E ska efter anmodan från B skriftligen intyga att den juridiska eller fysiska person som utses till byggarbetsmiljösamordnare innehar tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) E utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen 3 kap 7b, 7 f, AFS 1999:3 och anslutande föreskrifter. E ska efter anmodan från B skriftligen intyga att den juridiska eller fysiska person som utses till byggarbetsmiljösamordnare innehar tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Utförande Kvalitetsangivelser Utförandet skall uppfylla tillämpliga normer och föreskrifter. Kvalitetsledning E ska ha ett dokumenterat systematiskt kvalitetsledningsarbete. Kvalitetsledningssystemet ska minst omfatta kvalitetspolicy, kvalitetsmål och handlingsplan. Dessa dokument ska vara kopplade till varandra. 9 (17)

10 AFD.222 AFD.224 Miljöledning E ska ha ett dokumenterat systematiskt miljöledningsarbete. Miljöledningssystem ska minst omfatta miljöpolicy, miljömål och handlingsplan. Dessa dokument ska vara kopplade till varandra. Entreprenörens kvalitets- och miljöplan E skall upprätta förslag till kvalitetsplan för entreprenaden. Entreprenaden får ej påbörjas först efter att kvalitetsplanen är godkänd av B. Kvalitets- och miljöplanen ska av E sammanställas i separat pärm vilken ska vara tillgänglig för B. Komplett kvalitets- och miljöplan ska delges B senast 5 arbetsdagar före begärd slutbesiktning. Kvalitets- och miljöplanen ska innehålla följande: Uppdragsorganisation Arbetsgenomgång Kvalitetskritiska moment Egenkontroll Dokumentation Miljömål för entreprenaden Handlingsplan för miljömål Plan för hantering av restprodukter Plan för hantering av farligt avfall exempelvis. förorenade massor, kemikalier, olja m m. Slutkontroll Uppdragsorganisation E ska upprätta en platsorganisation innehållande ombud, platschef och arbetsledare. E ska även redovisa kvalitets- och miljöansvarig för entreprenaden. Arbetsgenomgång E ska anskaffa och göra sig väl förtrogen med för arbetet gällande handlingar. E ska vidarebefordra gällande kvalitets- och miljökrav till eventuella underentreprenörer och leverantörer. Kvalitetskritiska moment Kvalitetskritiska moment ska identifieras. Egenkontroll E ska ha sådan egenkontroll att risken för fel minimeras. I egenkontrollen ska bl.a. följande ingå: Säkerhet Funktioner Estetiskt utseende Det ingår även att utföra kontroll på varor och material som tillhandahålls av annan part vid arbetet så att kontrollen omfattar helheten. 10 (17)

11 Dokumentation E ska redovisa rutiner för hantering av handlingar t.ex. förteckning över gällande handlingar, gällande ritningsförteckning etc. E ska sammanställa resultat från egenkontrollen. Det ska framgå vilka åtgärder som vidtagits vid fel. Miljömål för entreprenaden Entreprenadspecifika miljömål ska anges. Handlingsplan för miljömål Handlingsplan som beskriver hur entreprenadspecifika miljömål ska uppnås. Plan ska vara försedd med datum för uppföljning, ansvarig för dokumentet, vad som görs för att följa den och en tidplan. Plan för hantering av restprodukter E ska upprätta plan för att minska restavfall och för att restprodukter hanteras på bästa sätt. Plan för hantering av farligt avfall E ska upprätta plan för att minimera risken för miljöpåverkan vid hantering av kemikalier, olja, eventuella förorenade massor, m m. E ska redovisa de mängder farligt avfall som hanterats i entreprenaden. Slutkontroll Av kvalitetsplanen skall framgå hur E kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. AFD.23 AFD.241 AFD.242 ÄTA-arbeten Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 6 ska lämnas skriftligen. Med tillägg till föreskrifterna ABT 06 kap ska i övrigt följande gälla. Samtliga ÄTA-arbetena ska föregås av en skriftlig beställning från B. E skall senast 5 arbetsdagar innan ÄTA-arbetet påbörjas skriftligen underrätta B om kostnaden för det aktuella ÄTA-arbetet. Har E utfört ÄTA-arbete utan skriftlig beställning från B eller underlåtit att lämna en skriftlig underrättelse om kostnaden för det aktuella ÄTA-arbetet 5 dagar innan ÄTAarbetet påbörjas bortfaller E:s rätt till ersättning för de aktuella ÄTA-arbetena. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden B tillhandahåller de ritningar som anges i förfrågningsunderlaget under rubriken AFB.22. Ritningarna tillhandahålls i dvg-format och finns tillgängliga vid anbudsförfrågan samt lämnas till E vid ytterligare ett tillfälle senast 5 arbetsdagar efter begäran från E under entreprenadtiden. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden E skall till respektive myndighet utarbeta och inlämna alla ansöknings- eller anmälningshandlingar som krävs för entreprenadens genomförande. 11 (17)

12 E skall överlämna intyg från försäkringsbolag att kontrakterad försäkring finns gällande över överenskommen tidsperiod samt uppgift om tillståndsansvarige enligt AFD.5512, kvalitetsansvarig enligt AFD.324 och miljöansvarig enligt AFD.325 senast 5 arbetsdagar efter beställning. E skall senast två veckor efter det att beställning erhållits tillhandahålla följande: Säkerhet (bankgaranti) Miljöplan Arbetsmiljöplan Kvalitetsplan Tidplan Kontrollplan E utför och bekostar detalj- och arbetsritningar som han anser sig behöva för att klarlägga detaljutförandet av arbetsdelar. Detaljritningar och skisser av viktigare utförande skall underställas B för granskning. B ska alltid erhålla en granskningstid om minst 5 arbetsdagar. Relationsritningar liksom drift- och underhållsplan tas fram av E och redovisas senast 14 dagar före slutbesiktning. Alla handlingar från E skall vara skrivna på svenska. AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan E skall vid uppdragsstart överlämna projekteringstidplan enligt ABT 06 kap 2 9 AFD.2423 AFD.27 AFD.28 AFD.3 AFD.311 AFD.314 AFD.315 Nyttjanderätt till handlingar mm B skall ha fullständig äganderätt och nyttjanderätt till samtlig anläggningsbunden dokumentation som ingår i entreprenaden. Underrättelser om avvikelser o.d. Underrättelse om avvikelser i kontraktshandlingarna skall enligt ABT 06 kap 2 10 lämnas skriftligen. Entreprenörens kontroll Organisation Beställarens ombud Christer Danielsson Landskrona Energi Tel , Beställarens kvalitetsansvarige Meddelas senare Beställarens miljöansvarige Meddelas senare 12 (17)

13 AFD.321 AFD.324 AFD.325 AFD.33 AFD.331 AFD.332 AFD.333 AFD.344 AFD.35 Entreprenörens ombud Namnges i anbud. Entreprenörens kvalitetsansvarige Anbudet skall innehålla uppgift om kvalitetsansvarig för E. Entreprenörens miljöansvarige Anbudet skall innehålla uppgift om miljöansvarig för E. Möten Startmöte Startmötet kommer att hållas i Landskrona. Projekteringsmöten Projekteringsfrågor behandlas vid byggmöten, se vidare under AFD.333. Byggmöten Byggmöten skall hållas i Landskrona. Första byggmöte hålles vid startmöte och därefter enligt överenskommelse vid respektive byggmöte dock minst varannan månad. Vardera parten står för sina kostnader. B kallar till och leder byggmöten. Vid byggmöten skall E:s ombud, eller person med delegerat ekonomiskt ansvar, och ansvarig projektledare vara närvarande. Mötesprotokoll skickas per e-post till E senast 14 arbetsdagar från det att mötet avslutats. Justerat protokoll ska skickas till B senast 5 arbetsdagar det att E erhållit mötesprotokollet. Personalförteckning och legitimeringsplikt Underentreprenörer Det är möjligt att använda sig av underentreprenörer. Underentreprenörer omfattas av samma krav och villkor som E, däribland kraven uppställda i AFB.51. E skall på uppmaning av B när som helst under avtalsperioden kunna styrka att underentreprenörer uppfyller samma krav och villkor som åligger E. E skall på förhand underrätta B om att underentreprenör kommer att anlitas eller bytas ut varpå underentreprenören innan anlitandet eller utbytet skall godkännas av B. Anlitande av underentreprenör eller konsult innebär inga inskränkningar i E:s ansvar. Underentreprenörens arvode skall på förhand styrkas samt redovisas vid fakturering och avrapportering kompletterat med eventuellt pålägg. Underentreprenörens faktura kan ej skickas direkt till B. Underentreprenör och konsult skall omfattas av E:s kvalitetssäkringsprogram. AFD.38 AFD.4 AFD.41 Dagbok Dagbok ska efter förfrågan från B redovisas vid byggmöten. Tider Anbudsgivare lämnar förslag till kontraktstider i anbudet. Tidplan 13 (17)

14 E skall vid beställning upprätta tidplan för entreprenaden. Justerad tidplan skall föreligga vid varje byggmöte. AFD.45 AFD.46 AFD.471 Färdigställandetider Kontraktsarbetena ska vara fullt färdiga och anmälda till slutbesiktning senast vid tidpunkt enligt anbudsinbjudan. Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 ska lämnas skriftligen. Garantitid för entreprenad Med ändring av till ABT 06 kap 4 7 föreskrivs: Garantitiden för entreprenaden ska i sin helhet vara: Fem år omfattande såväl arbeten som levererad materiel. Med tillägg till ABT 06 kap 4 7 föreskrivs att för avhjälpande av fel som framträtt under garantitiden räknas förnyad garantitid på två år från den dag avhjälpande skett och godkänts om mindre än två är kvarstår av ordinarie garantitid. AFD.472 AFD.5 AFD.511 AFD.518 AFD.53 AFD.54 AFD.541 AFD.5431 Särskild varugaranti Bevis om särskilda varugarantier överlåts på B i samband med slutbesiktning. Ansvar och avhjälpande Vite vid försening Vid försening ska E erlägga vite med 1 % av den totala kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandetid enligt AFD.45 blivit försenad. Övriga viten Vid hävning enligt AFD.8 äger E rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet har där emot svarande värde. B har rätt till skadestånd/ersättning för 1. skada B lidit p.g.a. E:s avtalsbrott 2. eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man samt 3. för kostnader som föranleds av ett nytt upphandlingsförfarande Ansvar mot tredje man Försäkring Självrisken för E:s försäkringar skall högst vara 1 prisbasbelopp. Entreprenören ska före byggstart samt därefter vid behov överlämna bevis på att avtalat försäkringsskydd finns respektive förnyats och att premier är betalda för entreprenad- och garantitiden. Försäkringar under garantitiden E:s ansvarsförsäkring skall gälla i 5 år efter entreprenadens godkännande. Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Försäkringen skall gälla för egendomsskada upp till 200 prisbasbelopp. Självrisken får ej överstiga 1 prisbasbelopp. 14 (17)

15 AFD.55 AFD.551 AFD.5511 AFD.5512 AFD.58 AFD.6 AFD.611 Ansvar för brandskydd Ansvar för brandfarliga heta arbeten Beställarens tillståndsansvarige E övertar B:s tillståndsansvar. Entreprenörens tillståndsansvarige Ansvar efter garantitiden Ett väsentligt fel anses föreligga om kostnaderna för att avhjälpa felet och en följdskada på grund av felet överstiger tre prisbasbelopp. Flera fel av samma slag ska anses som ett fel. Ekonomi Ersättning för ÄTA-arbeten Kan överenskommelse inte träffas om fast pris, beräknas ersättningen enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 9. Då värderingen av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen ska entreprenörens ersättning för: punkt 2 arbetsledning vara 10 % av det under 1, 4 och 7 angivna kostnaderna punkt 5 underentreprenörer vara 5 % på underentreprenörernas kostnader punkt 8a entreprenörsarvode vara 10 % av de under punkt 1, 2, 4, 6 och 7 angivna kostnaderna punkt 8b entreprenörsarvode vara 5 % av de under punkterna 1-4 och 6-7 angivna kostnaderna I timpriser ska allt ingå utom för i punkt 1, 5 och 7 angivna kostnader. AFD.613 AFD.614 AFD.62 AFD.623 AFD.624 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Resekostnads-, restids- och traktamentskostnad skall ingå i anbudssumman och regleras sålunda ej. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Indexreglering skall ej ske Betalning Med ändring av ABT 06 kap 6 15 får B innehålla 10 % av entreprenadssumman, jämte mervärdesskatt. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Fakturor tillställs: 15 (17)

16 Landskrona Energi AB Att: Christer Danielsson Box Landskrona Fakturareferens: LEN200 AFD.631 AFD.7 AFD.713 Säkerhet till beställaren Säkerhet från E enligt ABT 06 kap 6 21 kan lämnas i form av bankgaranti, utfärdad av svensk bank eller annan säkerhet efter godkännande från B. Besiktning Slutbesiktning Slutbesiktning kommer att verkställas tidigast två veckor efter skriftlig anmälan om färdigställande av E. E kallar till slutbesiktningen först efter entreprenaden är färdigställd i sin helhet: samtliga arbeten är genomförda och slutförda eventuella provningar är genomförda och godkända eventuell CE märkning genomförd kompletta relationshandling överlämnats till B Med komplett relationshandling menas underlag som redovisar den verkliga utformningen av anläggningen i form av ritningar och tekniska beskrivningar efter färdigställandet. Samtliga protokoll från genomförda tester och kontroll, datablad, manualer bifogas till relationshandlingar. Slutbesiktning planeras med minst 2 veckor framförhållning. AFD.8 AFD.9 Hävning ABT 06, kap 8 skall gälla med följande tillägg Envar av parterna äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om part bryter mot bestämmelse i parternas avtal eller inte följer gällande tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser och avtalsbrottet inte är av endast ringa betydelse samt rättelse inte skett inom trettio (30) dagar, efter skriftlig anmaning därtill. Kontraktsavbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis om E vid upprepade tillfällen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal. Hävningsgrund föreligger dessutom om E försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att E inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Tvistelösning Med ändring av ABT 06 kap 9 1 skall tvist på grund av kontraktet avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte kommer överens om annat. AFG AFG.1 AFG.11 ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Etablering av arbetsplats Placering av allmänna hjälpmedel Placering och uppställning av allmänna hjälpmedel skall ske i samråd med B. 16 (17)

17 AFG.8 AFG.82 AFG.832 Länshållning, renhållning, rengöring m m Renhållning Slutrengöring Slutrengöring skall även utföras efter eventuella efterarbeten. 17 (17)

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag på gård vid Blidvädersgatan, Göteborg

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag på gård vid Blidvädersgatan, Göteborg 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag på gård vid Blidvädersgatan, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med ansökan om att få lämna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Hyresbostäder i Norrköping AB med dotterbolag Upphandling av Företagshälsovård Upprättade av: Karin Höglund 2013-06-27 Administrativa föreskrifter 1 Allmän orienteering Dessa upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer