ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:"

Transkript

1 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum Upprättad i samråd med Kod Text Rev. UPPGIFTER OM ANBUDSGIVARE Anbudsgivare: Adress: Postadress: Telefon: Internetadress: Organisationsnummer: /ombud: Telefon kontaktperson/ombud: E-post kontaktperson/ombud: BEGÄRDA HANDLINGAR Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: Undertecknad leverantörsförsäkran Kopia av registrerings- och F-skattebevis för anbudsgivare. Kortfattad företagspresentation med beskrivning av företaget och dess verksamhet, arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete, ägarförhållanden samt uppgift om antalet anställda hos anbudsgivaren och antalet anställda med ledningsfunktion. Biläggs anbudet. Biläggs anbudet. Ifylls anbudformuläret, samt ev. bilaga

2 2 Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: Uppgifter om organisation och kompetens på byggplatsen, namn och erfarenhet för arbetsledare och hantverkare som huvudsakligen kommer att utföra arbetet, samt namn på ansvarig för samordning av arbetsmiljö (BAS-U), kvalitets- och miljöansvarig. Förteckning över referensuppdrag som utförts av arbetsledare under de senaste fem åren med uppgift om namn och telefonnummer till respektive uppdragsgivare. Förteckning över referensuppdrag som utförts av utförande hantverkare under de senaste fem åren med uppgift om namn och telefonnummer till respektive uppdragsgivare. Kopia på försäkringsbevis, allrisk- och ansvarsförsäkring inklusive miljöskadeförsäkring för entreprenör och eventuella underentreprenörer. Upplysning om uppskattad del av kontraktet som anbudsgivaren kan komma att lägga ut på underentreprenörer, samt namn och yrkeskategori på eventuella underentreprenörer. Kopia på registrerings- och F-skattebevis för eventuella underentreprenörer. Förteckning över referensuppdrag som utförts av eventuella underentreprenörer under de senaste fem åren med uppgift om namn och telefonnummer till respektive uppdragsgivare. Förslag till kvalitetsplan för projektet. Förslag till miljöplan för projektet. Förslag på tidplan för projektet. Förslag till betalningsplan för projektet. Redovisning av anbudsgivarens kvalitetssäkring och miljöpolicy Ifylls anbudsformuläret, samt ev. bilaga. Ifylls anbudsformuläret, samt ev. bilaga. Ifylls anbudsformuläret, samt ev. bilaga. Ifylls anbudsformuläret. Skickas in efter begäran

3 3 ANBUD SÄTERPROJEKTET 1B Anbud skall lämnas på hela entreprenaden och skall omfatta grundanbud för 10 byggnader samt À- prislista som kan tillämpas på optioner för ytterligare 14 byggnader enligt nedan. Som grund för hur entreprenaden kommer att upphandlas ligger utvärdering enligt Värderingsgrund vid anbudsöppning som redovisas i AFB.52. Anbud skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast Undertecknad erbjuder sig att för Länsstyrelsen Värmland, som utförandeentreprenad enligt AB 04 utföra byggnadsvårdsåtgärder på mark och byggnader på tio (10) byggnader på Segenässätern med tillhörande kringarbeten och åtaganden enligt de under AFB.22 i Administrativa Föreskrifter daterad angivna handlingarna till ett fast pris utan indexreglering och exklusive moms av: Fastighetsbeteckning. Nr på karta. Byggnad. 1) Segenäs 1:10. Nr 63. Stall 2) Segenäs 1:40. Nr 10. Källare 3) Segenäs 1:53. Nr 2. Lada 4) Segenäs 1:71. Nr 30. Lada 5) Segenäs 1:85. Nr 12. Lada 6) Segenäs 1:86. Nr 2. Lada 7) Södra Torp 1:4. Nr 65. Stuga 8) Södra Torp 1:26. Nr 62. Lada 9) Södra Torp 1:37. Nr 57. Lada 10) Södra Torp 1:39. Nr 45 Lada Summa anbud

4 4 OPTIONER Om rambudgeten medger har beställaren rätt att som optioner upphandla åtgärder på en eller flera av nedanstående 14 byggnader med tillhörande kringarbeten och åtaganden enligt de under AFB.22 i Administrativa Föreskrifter daterad angivna handlingarna. Om optioner skall utlösas skall detta ske senast fyra (4) veckor efter byggstart. Optioner upphandlas där tillämpligt enligt nedanstående À-prislista. I andra hand tillämpas överenskommelse om fast pris. Fastighetsbeteckning. Nr på karta. Byggnad. 1) Segenäs 1:40. Nr 6.Fähus 2) Segenäs 1:40. Nr 7. Ladugård 3) Segenäs 1:53. Nr 28. Garage/vagnbod 4) Segenäs 1:71. Nr 32. Stall 5) Segenäs 1:84. Nr 26. Lada 6) Segenäs 1:86. Nr 4. Lada 7) Segenäs 1:86. Nr 1. Fähus 8) Segenäs 1:87. Nr 22. Stall 9) Segenäs 1:87. Nr 23. Lada 10) Södra Torp 1:4. Nr 66. Fähus 11) Södra Torp 1:25. Nr 59. Stuga 12) Södra Torp 1:37. Nr 5 6. Stall 13) Södra Torp 1:37. Nr 58. Fähus 14) Södra Torp 1:41. Nr 50. Fähus TILLKOMMANDE OCH AVGÅENDE ARBETEN SAMT ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN M.M Nedanstående À-prislista gäller också där tillkommande eller avgående arbeten skall värderas, kvittas mot varandra och regleras som ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten). I andra hand gäller överenskommelse om fast pris. Om överenskommelse om fast pris inte kan träffas gäller ersättning enligt självkostnadsprincipen. Vid ändringar och tilläggsarbeten som ersättes enligt självkostnadsprincipen, AFC.611, gäller följandeprocentsats för pkt 8a):.% och för pkt 8b).%

5 5 À-PRISLISTA I à-priset ingår etablering, arbete, material, tillhörande kringarbeten och samtliga övriga kostnader för att det aktuella arbetet skall vara fullt utfört enligt de under AFB.22 i Administrativa Föreskrifter daterad angivna handlingarna. I timpriser som avser eventuella andra tilläggsarbeten skall inräknas samtliga lönebikostnader, rese- och traktamentskostnad, hjälpmedel, ob-tillägg, övertidskostnad, arbetsledning, entreprenörsarvode m.m. À - prislista För reglering av justering och schaktning av mark tillkommer respektive avgår en summa av..kronor per kvm (Beräknad mängd som skall avlägsnas = 15 cm/kvm, varav 50 % Fall A och 50 % Fall B) För reglering av justering och komplettering av grund tillkommer respektive avgår en summa av..kronor per upplag/bärpunkt (Beräknad höjd ovan mark per upplag = 25 cm) För reglering av timringsarbeten tillkommer respektive avgår en summa av kronor per löpmeter För reglering av taktäckning med pannplåt tillkommer respektive avgår en summa av...kronor per kvm För reglering av målning av plåttak tillkommer respektive avgår en summa av....kronor per kvm För reglering av montering av hängrännor tillkommer respektive avgår en summa av....kronor per kvm För reglering av fällning av träd tillkommer respektive avgår en summa av....kronor per träd Arbetskostnad för snickare/timmerman för övriga arbeten..kronor per timme Arbetskostnad för grävmaskin för eventuella övriga arbeten...kronor per timme

6 6 FÖRETAGSPRESENTATION Kortfattad företagspresentation med beskrivning av företaget och dess verksamhet, ägarförhållanden, hur företaget arbetar med arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöplaner samt uppgift om antalet anställda hos anbudsgivaren och antalet anställda med ledningsfunktion. Hänvisa till bilaga vid behov.

7 7 ORGANISATION OCH KOMPETENS Uppgifter om organisation på byggplatsen, namn på arbetsledare, arbetsmiljöansvarig ( BAS- U), kvalitets- och miljöansvarig i företaget. Uppgifter om kompetens hos den personal, som ensam eller tillsammans, kommer att utföra huvuddelen av arbetena, det vill säga minst 70 % av arbetenas omfattning i tid. Ange i tabellen funktion, namn samt följande uppgifter: 1. Deltagande i projekt med relaterade byggnadsvårdsarbeten de senaste fem åren (= skallkrav) 2. Antal projekt inom relaterade byggnadsvårdsarbeten de senaste 5 åren (= värderingsgrund för kriteriet kvalitet vid prövning av anbud. 1-2 projekt = 1 poäng 3 projekt eller fler= 2 poäng 3. Deltagande i projekt med antikvarisk kontroll/medverkan under de senaste 5 åren (= värderingsgrund för kriteriet kvalitet vid prövning av anbud. Ja=1 poäng) FUNKTION NAMN Deltagit i relaterade projekt de senaste fem åren: Ange JA eller NEJ Skall-krav. Antal projekt inom relaterade arbeten de senaste fem åren. Kryssa i aktuell kolumn: 1-2 = 1 poäng 3 eller fler = 2 poäng Deltagit i projekt med antikvarisk medverkan de senaste fem åren: Ange JA eller NEJ JA = 1 poäng Arbetsledare 1 Arbetsledare 2 Hantverkare/ personal 1 Hantverkare/ personal 2 Miljöansvarig Besvaras ej Besvaras ej Besvaras ej Kvalitetsansvarig Besvaras ej Besvaras ej Besvaras ej Arbetsmiljöansvarig, BAS-U Besvaras ej Besvaras ej Besvaras ej

8 8 REFERENSER ARBETSLEDARE Ange en eller flera referenser där anbudsgivarens ovan angivna arbetsledare under de senaste fem åren utfört för denna entreprenad relevanta arbeten, med angivande av kontaktperson och telefonnummer, samt beskrivning av uppdraget. Bifoga bilaga med motsvarande uppgifter om tabellerna inte räcker. Beställarens egen och referensers erfarenhet av arbetsledares sätt att utföra för entreprenaden relaterade arbeten utgör värderingsgrund vid utvärdering av kriteriet kvalitet i anbud, och kan ge 0-2 poäng. 0 poäng = inte tillfredsställande, 1 poäng = godkänt/bra, 2 poäng = mycket bra. REFERENS 1 FÖR ARBETSLEDARE 1 s telefonnummer REFERENS 2 FÖR ARBETSLEDARE 1 s telefonnummer REFERENS 3 FÖR ARBETSLEDARE 1 s telefonnummer

9 9 REFERENSER HANTVERKARE/PERSONAL Ange ett antal referenser där anbudsgivarens ovan angivna hantverkare/personal under de senaste tre åren utfört för denna entreprenad relevanta arbeten, med angivande av kontaktperson och telefonnummer samt beskrivning av uppdraget. Bifoga bilaga med motsvarande uppgifter om tabellerna inte räcker. Beställarens egen och referensers erfarenhet av utförande personals sätt att utföra för entreprenaden relaterade arbeten utgör värderingsgrund vid utvärdering av kriteriet kvalitet i anbud, 0-2 poäng. 0 poäng = inte tillfredsställande, 1 poäng = godkänt/bra, 2 poäng = mycket bra. Om hantverkare/personal är samma som arbetsledare behöver tabellerna inte ifyllas. REFERENS 1 FÖR HANTVERKARE/PERSONAL 1 s telefonnummer REFERENS 2 FÖR HANTVERKARE/PERSONAL 1 s telefonnummer REFERENS 3 FÖR HANTVERKARE/PERSONAL 1 s telefonnummer

10 10 REFERENS 1 FÖR HANTVERKARE/PERSONAL 2 s telefonnummer REFERENS 2 FÖR HANTVERKARE/PERSONAL 2 s telefonnummer REFERENS 3 FÖR HANTVERKARE/PERSONAL 2 s telefonnummer

11 11 FÖRSÄKRING Försäkring enligt AFC.54 är tecknad/kommer att tecknas i nedan angivet försäkringsbolag. Kopia på försäkringsbrev är ett krav för att avtal skall kunna tecknas och inlämnas till beställaren inom fem (5) efter begäran om detta. Försäkringsbolag.. UNDERENTREPRENÖRER Ange om och i så fall hur stor del av kontraktet som kommer att läggas ut på underentreprenörer. JA NEJ För uppdrag kommer underentreprenör/er att användas: Om ja, hur stor del:.% av kostnad NAMN OCH YRKESKATEGORI FÖR EVENTUELLA UNDERENTREPRENÖRER

12 12 JA NEJ Kopia på registrerings- och F-skattebevis för eventuella underentreprenörer lämnas till beställaren efter begäran om detta. Förteckning över ett antal referensuppdrag som utförts av eventuella underentreprenörer under de senaste fem åren med uppgift om namn och telefonnummer till respektive uppdragsgivare lämnas till beställaren efter begäran om detta. Kopia på försäkringsbevis, allrisk- och ansvarsförsäkring inklusive miljöskadeförsäkring för eventuella underentreprenörer lämnas till beställaren efter begäran om detta. KVALITETSPLAN, MILJÖPLAN, TIDPLAN OCH BETALNINGSPLAN JA NEJ Förslag till kvalitetsplan, miljöplan, tidplan och betalningsplan för projektet inlämnas till beställaren inom fem (5) dagar efter begäran om detta, och är ett krav för att avtal skall kunna tecknas. I kvalitetsplan kan kontrollpunkter för utförande i Rambeskrivning användas. JA NEJ Av oberoende organ upprättade certifikat som intygar att anbudsgivaren har certifierade miljösäkrings- och kvalitetsledningssystem eller andra bevis på hur anbudsgivaren arbetar med kvalitetssäkrings- och miljöledningsåtgärder inlämnas till beställaren efter begäran om detta.

13 13 FÄRDIGSTÄLLANDETID JA NEJ Färdigställandetid för grundanbud garanteras till och färdigställandetid för eventuella optioner garanteras till RESERVATIONER Följande reservationer lämnas, prissatta där tillämpligt. Detta anbud är bindande t o m Ort Firma/firmatecknare Namnförtydligande

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-06-25 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A021.201/2013 Administrativa

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola ÖVERTORNEÅ KOMMUN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD Ny Serveringsbyggnad Ruskola FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tekniska enheten, ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Administrativa föreskrifter Handling 9.2

Administrativa föreskrifter Handling 9.2 FIBER OCH AVLOPP EKONOMISK FÖRENING Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-07-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset AF Administrativa föreskrifter ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sista dag för inlämning av anbud är 2015-02-27 1(10) AF Administrativa föreskrifter Administrativa

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer