Ombyggnad av tak Pilagården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombyggnad av tak Pilagården"

Transkript

1 Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter (16)

2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFB.1 Former m m för upphandling AFB.2 Förfrågningsunderlag AFB.3 Anbudsgivning AFB.4 Anbudsöppning AFB.5 Anbudsprövning AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD AFD.1 Omfattning AFD.2 Utförande AFD.3 Organisation AFD.4 Tider AFD.5 Ansvar och avhjälpande AFD.6 Ekonomi AFD.7 Besiktning AFD.9 Tvistelösning AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel AFH.5 Skydd av arbete och egendom m m AFJ ALLMÄNA ARBETEN AFJ.4 Dammskydd AFJ.6 Efterlagning AFJ.72 Renhållning 2 (16)

3 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaderna gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Dessa Administrativa Föreskrifter har upprättats för att utgöra underlag för anbuds-infordran. Där det förekommer motstridiga uppgifter under viss kod med tillhörande rubrik mellan dessa Administrativa Föreskrifter och AMA AF 07 gäller dessa Administrativa Föreskrifter avseende den specifika uppgiften. Övrig text i AMA AF 07 gäller likväl tillsammans med kompletterande text i dessa Administrativa Föreskrifter. Avvikelser är ej särskilt markerade. Senast införda revideringar är markerade med kursiv text. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.11 Byggherre Klippans kommun Tekniska förvaltningen Klippan Lennart Nordström Tel Fax E-post. AFA.12 Beställare Se AFA.11 AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Klippans kommun Håkan Abrahamsson Tekniska förvaltningen Klippan (16)

4 AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas: Byggingenjör. Håkan Abrahamsson AFA.2 Orientering om objektet AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet avser ombyggnad av tak på Pilagårdens förskola i Östra Ljunby 4 (16)

5 AFA.22 AFA.3 AFB AFB.1 Objektets läge Stationsvägen 4, Östra Ljungby, Klippans kommun Förkortningar De förkortningar som används i denna beskrivning kan hänföras till Bygghandlingar 90 del 2 sid 28. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Vid upphandling tillämpas Lagen om offentlig upphandling. Former m m för upphandling Upphandling sker som förenklad uphandling. Anbud kan antas utan föregående förhandling. AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering Förutsättningar för upphandlingen Entreprenaden kommer att upphandlas under förutsättning att erfoderliga tillstånd fås samt att beställarens ekonomiska ramar innehålls. Innan avtal tecknas med entreprenören skall denne kunna visa att företaget uppfyller sina skyldigheter gentemot samhället och bl.a. inbetalar skatter och avgifter m.m. Förfrågningsunderlag AFB.21 AFB.22 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget. Ytterligare omgångar kan erhållas mot självkostnad. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 1. ABT 06 (bifogas ej) 2. Administrativa föreskrifter daterad Teknisk beskrivning för Ombyggnad av tak daterad Ritningar för XXXXXXX daterad xxxxxxxx 5 (16)

6 AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Beställaren förbehåller sig rätten att skicka ut kompletterande handlingar under anbudstiden i enlighet med LOU. Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska av detta föranledd förfrågan framställas till beställarens ombud under anbudstiden. Beställarens ombud lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Sådan förfrågan skall vara beställaren tillhanda senast 7 dagar före anbudstidens utgång för att kuna göras gällande mot beställaren. AFB.3 Anbudsgivning AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud ska vara uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogat Anbudsformulär. Anbud innehållande reservationer som inte är prissatta kan komma att förkastas. I anbudet skall anges timkostnad och entreprenörsarvode enligt AFD.61 anges. Kopia av F-skattesedel skall bifogas anbudet. AFB.311 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 Huvudanbud Anbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget och får inte innehålla icke prissatta reservationer, förutsättningar o dyl. Sidoanbud Sidoanbud förkastas. Kompletteringar till anbud Anbudsgivare ska vara beredd att omedelbart kunna lämna förtydligande uppgifter till anbudet. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda Anbuds giltighetstid Anbudsgivare ska vara bunden till sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. AFB.34 Adressering Anbud skall ställas till byggherren enl. AFA.11 Anbud skall vara förslutet och märkt: Ombyggnad av tak, Pilagården 6 (16)

7 AFB.4 Anbudsöppning Anbud öppnas vid en förrättning där minst 2 st av den upphandlande enheten utsedda personer närvarar. Enligt LOU Kap 14. AFB.5 Anbudsprövning AFB.51 Prövning av anbudsgivare Utvärderingskriterier: -Det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt medhänsyn till nedan angivna kriterier kommer att antas: Kriterier: 1: Pris AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Tilldelningsbeslut kommer att meddelas skriftlig form. 7 (16)

8 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser, Totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 AFD.1 AFD.11 Omfattning Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna i AFB. 22 förtecknat förfrågningsundrelag Kontraktshandlingar Kontraktshandlingar utgörs av handlingar förteckande under AFB.22 samt eventuella PM under anbudstiden. AFD.12 Arbetsområde AFD.121 Arbetsområdets gränser AFD.122 AFD.13 AFD.131 Syn före påbörjande av arbete Syn skall genomföras före arbetets påbörjande. Protokoll ska föras jämte nödvändig fotodokumentation. Kallelse utskickas av BL. Protokoll förs av beställaren. Förutsättningar Samtliga nödvändiga byggnads- och installationstekniska åtgärder som provisorier, avskärmningar och så beskaffat som ingår i entreprenaden. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten AFD.132 AFD.14 Arbetstider Arbeten skall bedrivas så att pågående verksamhet invid arbetsområdet fortlöpande säkerställs och inte onödigtvis störs. Ofrånkomliga störningar skall anmälas till beställaren i god tid. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Arbeten skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att avtala motsvaande skyldighet med underentreprenörer. AFD.16 Tillstånd m m AFD.161 Tillstånd från myndigheter Eventuellt bygglov söks och bekostas av beställaren. 8 (16)

9 AFD.17 Anmälningar AFD.172 AFD.2 Anmälningar till beställaren Entreprenören skall före igengjutning, igenfyllning eller inklädnad av anläggningsdelar som kräver besiktning alternativt kontroll enligt kontrollplan underrätta KA samt beställarens ombud. Detta gäller även för samtliga husbyggnadsarbeten såsom inklädnad av ytterväggar, stomme, schakt mm. Utförande AFD.21 AFD.22 Kvalitetsangivelser Önskar entreprenören under entreprenadtiden utbyta föreskrivet material eller varor ska detta skriftligen meddelas beställarens ombud. Fråga om likvärdighet avgörs av beställaren ensam. Beställarens skriftliga godkännande erfordras innan utbyte får ske. Om utbytet föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingarna, följdarbeten m.m. svarar entreprenören för samtliga de eventuella kostnader, som uppkommer i samband härmed. Om inget annat föreskrivs gäller AMA 98. Kvalitet och miljöarbeten AFD.221 Kvalitetsledning AFD.2212 Beställarens kvalitetsansvarig AFD.2233 Entreprenörens miljöplan I entreprenörens miljöplan ska framgå hur hantering, sortering och omhändertagande av de rivningsmaterial och restprodukter som uppkommer under rivnings- och produktionsskedet skall följa Klippans Kommuns riktlinjer samt de lagar och förordningar som gäller. Rivnings- och restproduktsfraktioner skall behandlas efter följande prioriteringslista: 1:a hand Återbruk 2:a hand Återvinning 3:e hand Energiutvinning 4:e hand Deponering I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. 9 (16)

10 AFD.23 AFD.24 ÄTA-arbeten Ändrings- eller tilläggsarbeten ska anmälas till beställarens ombud före igångsättning och ska av denne beställas skriftligt. Entreprenör ska vid varje byggmöte lämna skriftlig rapport över tillkommande och avgående arbeten. Ändrings- eller tilläggsarbeten som inte följer dessa föreskrifter regleras inte. Tillhandahållande av handlingar AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Följande handlingar ska överlämnas till beställaren inom 21 dagar efter beställning och gäller som villkor för att faktura ska utbetalas: - Kvalitetsplan - Betalningsplan - Bankgaranti eller motsvarande - Försäkringsbevis - Underlag för arbetsmiljöplan I entreprenaden ingår att instruera personal från beställaren om anläggningens skötande, drift och underhåll, samt överlämna skriftliga instruktioner på hela anläggningen. AFD.26 AFD.28 AFD.3 Varor m m För vara som ingår i entreprenaden skall entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. Underentreprenörer Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande. Beställaren har rätt att utföra sidoentreprenader. Organisation AFD.31 Ombud m fl under entreprenadtiden AFD.311 AFD.313 Beställarens ombud AFA.121 Entreprenörens ombud Entreprenörens ombud skall namnges i anbud. 10 (16)

11 AFD.32 Möten AFD. 321 AFD.323 AFD.33 Startmöte Beställaren kallar till startmöte. Byggmöten Byggmöten kommer att hållas i samråd med beställaren. Beställarens ombud är sammankallande och svarar för protokollföringen Tillsyn och kontroll enligt PBL AFD.34 Arbetsledning och anställda AFD.342 AFD.344 AFD.35 Arbetsledning Entreprenörens platsorganisation ska anges i anbudet. Entreprenörens arbetsledare på området skall inneha erforderlig utbildning inom PBL,BVL, BVF, BBR, BKR, arbetsmiljölagen, AFS 1994:52 samt andra föreskrifter som gäller för entreprenaden.bevis över dokumenterad kunskap skall uppvisas anbud Personalförteckning och legitimationsplikt. ID-06 ska gälla. Kontroll och provning AFD.352 AFD.36 Provning Allt injusteringsarbete för de anläggningsdelar som skall provas, måste vara avslutat före det att provning av injustering får påbörjas Provning av det totala funktionssambandet oberoende av entreprenadgränser skall utföras utefter hela kedjan. Provning av installerade delkomponenter skall ske under verkliga förhållanden eller med simulerad belastning för kontroll av samverkande prestanda. Belastningsberoende provning skall utföras vid tidpunkt efter slutbesiktning om förutsättning saknas för provens genomförande före slutbesiktning (Vid olämpliga temperaturförhållanden mm). Samordning AFD.361 Samordning av arbeten Det åligger entreprenören att samordna sina underentreprenörers arbeten så att entreprenadarbetena färdigställs inom föreskriven tid. 11 (16)

12 AFD.364 Samordning av arbetarskydd AFD.3641 AFD.3642 AFD.3643 AFD.3644 AFD.37 Ansvar för byggarbetsmiljö Entreprenören ska överta det ansvar som enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 och 7 åvilar byggherre för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamhet som föreskrivs i arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1999:3 och i ändringsföreskrifter AFS 2008:16. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de arbetsuppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de arbetsuppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7 och 7f samt i anslutande föreskrifter. Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Vid beställning utser byggherren en namngiven person som ansvarig för BAS-P respektive BAS-U. Dagbok Entreprenören ska fortlöpande delge beställaren dagbokens innehåll. AFD.4 Tider AFD.41 AFD.42 AFD.44 Tidplan Verksamhet kan komma att pågå inom lokaliteterna under entreprenadens utförande. För att minimera störningarna för brukaren skall entreprenören i sammråd med brukare och beställare upprätta detaljerad tidplan. Tid för provningar, injusteringar och samordnad funktionsprovning skall framgå av produktionstidplan. Igångsättningstid Entreprenadarbetena kan påbörjas fr.o.m Färdigställandetider Entreprenadarbetena skall vara färdigställda (16)

13 AFD.46 Garantitid AFD.461 AFD.5 Garantitid för entreprenaden 5 år. Ansvar och avhjälpande AFD.51 Vite AFD.511 Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 1% av entreprenadsumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i dess helhet blivit fördröjt. AFD.518 Övriga viten Beställaren innehåller 5% av entreprenadsumman tills slutbesiktningens anmärkningarna är åtgärdade. AFD.531 Syn inom närliggande område Se AFD.122. AFD.55 Ansvar för brandskydd Utöver Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten gäller följande säkerhetsföreskrifter enligt beställarens försäkringsvillkor. Entreprenören skall förvissa sig om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för brandfarliga arbeten avseende de försäkringar som berörs av entreprenaden. Vid brott mot säkerhetsföreskrifterna svarar entreprenören för självrisker och andra kostnader, inklusive följdskador, som drabbar beställaren. 13 (16)

14 AFD.6 Ekonomi AFD.61 Ersättning AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten Fast pris. Vid presentation av tänkta ändringsarbeten, skall entreprenören redovisa kalkylunderlag utfört på ett fackmannamässigt korrekt sätt. AFD.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Rese- och traktamentskostnader ska vara inkalkylerade i anbudet. AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenadsumman är fast och skall inte indexregleras. AFD.62 Betalning Betalning sker mot faktura och högst en gång i månaden. Faktura betalas 30 dagar efter instämplingsdagen. Faktura förfaller inte till betalning förrän beställaren erhållit: tidplan dispositionsplan betalningsplan säkerhet för entreprenadens rätta fullgörande arbetsmiljöplan AFD.621 AFD.622 Betalningsansvar Betalningsansvar åvilar: Klippans kommun Organisationsnr Betalningsplan Entreprenören upprättar betalningsplan, som ska godkännas av beställarens ombud. Betalningsplanen baseras på utfört arbete och ändring av färdigställandetider skall medföra motsvarande jämkning av betalningsplanen. AFD.623 Förskott Förskott utgår inte. AFD.624 Fakturering Ställs ut på: Klippans Kommun 14 (16)

15 Fastighetsavdelningen Klippan Särskilda fakturor skall utställas för ändrings- och tilläggsarbeten. Mervärdesskatt skall faktureras på slutfakturan. Faktura får endast uppta arbete som utförts då fakturan utställs. AFD.63 Säkerhet AFD.631 Säkerhet till beställaren Entreprenören ska ställa säkerhet i enlighet med ABT 06 kap Säkerhet ska utgöras av bankgaranti eller likvärdig säkerhet som godtages av beställaren. AFD.7 Besiktning AFD.71 Entreprenadbesiktningar AFD.712 Förbesiktningar ABT 06 kap AFD.713 Slutbesiktning Entreprenören kallar till slutbesiktning. AFD.714 AFD.715 Två-årsbesiktning Beställaren kallar till två-års besiktning. Garantibesiktning Beställaren kallar enl. ABT 06 kap AFD.717 Efterbesiktning Entreprenör svarar för samtliga kostnader för efterbesiktning. Besiktningsman har rätt att fakturera entreprenören direkt. AFD.72 Besiktningsman Beställaren utser ensam besiktningsman. AFD.9 Tvistelösning Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande. 15 (16)

16 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel AFH.11 Placeringsritning som upprättas av entreprenör Entreprenören ska upprätta placeringsritning för egna och underentreprenörers bodar och allmänna hjälpmedel, vilken ska godkännas av beställaren. AFH.5 Skydd av arbete och egendom m m Beställarens och hyresgästers egendom skall skyddas och respektive entreprenör vidtar nödvändiga åtgärder. Uppkomna skador efter syn ersätts av entreprenören. AFH.55 Skydd av egendom Entreprenören skall skydda befintliga byggnader och byggnadsdelar i erforderlig omfattning dels med avseende på skaderisk och dels med avseende på störningsrisk för pågående verksamhet. AFH.56 Tillfällig inhägnad Entreprenören skall ombesörja att arbetsområden som kan orsaka skador inhägnas eller avskiljas med erforderliga medel. AFJ ALLMÄNNA ARBETEN AFJ.44 Dammskydd Entreprenören skall se till så att damm inte sprids i byggnaden. AFJ.6 Efterlagning Entreprenören ska utföra efterlagning efter håltagning, mm. AFJ.72 Renhållning Daglig byggstädning skall utföras. AFJ.752 Slutrengöring Skall utföras av eller bekostas av entreprenör. 16 (16)

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08 LAHOLMSHEM AB Totalentreprenad Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun Kompletterande administrativa föreskrifter 1(7) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER/TE Dessa administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-05-09 2 (25) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 ÄNGELHOLMS STADSHUS Totalentreprenad 2010-06-30 Ängelholms kommun Tekniska kontoret Projektnummer 91026 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2(18) Kod Text Dessa Administrativa

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN 1 (18) LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN RENOVERING/ OMBYGGNAD AVLOPPSPUMPSTATIONER TOTALENTREPRENAD 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Persson 2014-11-12 Rev: 2014-12-02

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55 och MÅLILLA 14:4, MÅLILLA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-03-16 Dessa administrativa föreskrifter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Avfallshanteringsprodukter Bilaga 4, Administrativa föreskrifter, AF för markarbete/montage/installation.

Avfallshanteringsprodukter Bilaga 4, Administrativa föreskrifter, AF för markarbete/montage/installation. 17-113 Avfallshanteringsprodukter Bilaga 4, Administrativa föreskrifter, AF för markarbete/montage/installation. Sida: 2 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 02.2 Sidantal 21 02.2 Administrativa Föreskrifter Förfrågningshandling REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Herrevad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Herrevad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (20) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende Herrevad TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2012-10-09 Upprättad av: Fredrik Karlsson, Byggingenjörsbyrån Mobil: 070-624 34 83 E-post: fredrik.karlsson@byggingenjorsbyran.se

Läs mer