Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, Se U3.2 Se U3.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3"

Transkript

1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå GENERALKONSULT Luftfartsverket inbjuder Er härmed att lämna anbud enligt nedanstående specifikation. Nedanstående föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97. Denna anbudsförfrågan skall läsas tillsammans med de Administrativa Föreskrifterna, då handlingarna kompletterar varandra. U. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingen genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), där Luftfartsverket följer reglerna för försörjningssektorer (4 kap). U1 FORMER FÖR UPPHANDLING U1.1 Upphandlingsförfarandet Vid upphandlingen kommer förenklat upphandlingsförfarande att tillämpas.

2 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2 (6) U1.2 Uppdragsform Detta är ett generalkonsultuppdrag som har till uppgift att skapa en ny bussdepå med tillhörande manöveryta och personalutymmen i anslutning till Brandstation öst på Arlanda flygplats. U1.3 Ersättningsform Ersättning utgår som rörligt arvode/timarvode inom godkänt takpris. U2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG U2.1 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Ytterligare omgångar av förfrågningsunderlaget kan erhållas via beställaren mot självkostnadsersättning. Av tidsskäl torde det dock vara mer lämpligt att anbudsgivaren själv mångfaldigar handlingar för eget behov. U2.2 Förteckning över förfrågningsunderlag Om i förfrågningsunderlaget förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i följande ordning: 1 Upphandlingsföreskrifter Formulär till anbud 2 Administrativa föreskrifter Miljödirektiv vid projektering och byggande Rambeskrivning för informations- och dokumenthantering ver 3.1 med stöddokument ABK 96 (bifogas ej) 5 Uppdragsbilagor 5.1 Uppdragsspecifikation Ny bussdepå, Version B Huvudtidplan Övriga handlingar 6.1 Airport Regulations (bifogas ej, besök webbsidan) regulations 6.2 Safetyanvisningar Designmanualer (bifogas ej, besök webbsidan)

3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 (6) U2.4 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN Robert Eriksson, tel eller e-post Endast skriftliga svar är bindande för Luftfartsverket. U3 ANBUDSGIVNING U3.1 Anbuds form och innehåll Anbud skall vara skriftligt, avfattat på svenska och lämnas i original med två kopior. Telefax eller elektronisk post accepteras inte då skyddat mottagande inte kan säkerställas. Anbudet skall innehålla följande delar: Timarvode samt uppskattad anbudssumma enligt Formulär till anbud. (I timarvodet skall följande kostnader ingå: Resekostnader, skatter, försäkringar, semesterersättning, traktamenten, påslag för administration och vinst, övertidstillägg samt kopieringskostnader - internt och kopieringskostnader - externt 5 omgångar.) Det procenttillägg som konsulten kommer att ta ut på konsultens verifierade självkostnader för särskild ersättning enligt 9.4 ABK 96. Uppgift om referenser avseende likartade åtaganden genomförda under de senaste två (2) åren. CV på följande två nyckelpersoner: Uppdragsansvarig/Ansvarig arkitekt samt Samordningsansvarig ingenjör. Om anbudsgivaren är aktie- eller handelsbolag eller ekonomisk förening: Kopia av registreringsbevis utställt av Patent- och registreringsverket. Kopia av F-skattebevis, SKV:s blankett 4621, eller motsvarande. SKV:s blankett 4820, ifylld av skattemyndigheten, eller motsvarande. Senaste årsredovisning med undertecknad revisionsberättelse. Företagets kvalitetssäkring. U3.13 Kompletteringar till anbud Anbudsgivare skall efter anfordran vara beredd att redovisa t ex följande uppgifter: Konsultens ombud (namnuppgift). Konsultens kvalitetsansvarige och miljöansvarige (namnuppgift + kompetensbeskrivning). Försäkring (kopia på försäkringsbevis).

4 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 (6) U3.2 Anbudstidens utgång Skriftligt anbud skall vara beställaren tillhanda senast För sent inkommet anbud får Luftfartsverket inte utvärdera, utan kommer att förkastas oberoende av anledningen till förseningen. U3.3 Anbuds giltighetstid Anbudet skall vara giltigt i 60 dagar räknat från anbudstidens utgång. U3.4 Adressering Märk anbudet med texten Innehåller anbud Bussdepå och sänd till: Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Airport SABP Att: Robert Eriksson Anbud som skickas per fax eller e-post accepteras inte. s kontorstider är mellan kl Anbud som lämnas efter kl hänvisas till brevlåda utanför Tullgränd 6. Personligt överlämnande undanbedes. U5 ANBUDSPRÖVNING U5.2 Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare kommer innan avgivet anbud tas upp till prövning att genomgå beställarens leverantörsbedömning. Nedanstående kriterier kommer att prövas. För att komma ifråga som konsult krävs att nedanstående skallkrav uppfylls: A Juridisk ställning Konsulten/Arkitekten skall inneha F-skattesedel eller motsvarande. Kopia av bevis, SKV 4621 eller motsvarande, skall bifogas anbudet. Intyg över inbetalning av skatt och sociala avgifter skall bifogas anbudet. Intyget skall vara utfärdat på blankett SKV 4820 eller motsvarande. Om anbudsgivaren är aktie- eller handelsbolag eller ekonomisk förening: Kopia av registreringsbevis utställt av Patent- och registreringsverket. B Ekonomisk och finansiell ställning Finansiell styrka för att finansiera åtagandet under kontraktstiden skall redovisas genom att den senaste årsredovisningen bifogas anbudet.

5 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 5 (6) C Kompetens för och erfarenheter av motsvarande uppdrag Konsulten skall ha betryggande kompetens inom området som skall bekräftas genom förtecknade referenser till projekt som bifogas anbudet. Konsultens personal skall ha betryggande kompetens och erfarenhet vilket skall bekräftas genom bifogade CV på Uppdragsansvarig/Ansvarig arkitekt samt Samordningsansvarig ingenjör. Korrespondens och möten skall föras på svenska. Personal som medverkar vid möten skall vara svenskspråkig. Anbud från anbudsgivaren som ej uppfyller kraven i 1 kap 17 LOU riskerar att ej upptagas till anbudsprövning U5.3 Prövning av anbud Innan anbud prövas sker en leverantörsbedömning enligt U5.2. Enbart anbud från en därvid kvalificerad konsult kommer att prövas. Den eller de anbudsgivare som lämnat det/de ekonomiskt fördelaktigaste anbudet/anbuden kan på beställarens initiativ komma att inbjudas till förhandlingar. Beställaren förbehåller sig dock rätten att teckna avtal utan förhandling. Vid prövning av anbud kommer det anbud att antas som är det för beställaren ekonomiskt mest fördelaktigt. Omständigheterna är angivna efter angelägenhetsgrad, så att uppfyllelse av den första är mest angelägen. Följande omständigheter kommer att prövas: 1. Kunskap/Erfarenhet Dokumenterad kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag som generalkonsult (anbudsgivare skall mer i detalj redogöra för de redovisade personernas CV med referenser). 2. Affärsvillkor Anbudet kommer att utvärderas med hjälp av Formulär till anbud. U5.4 Meddelande om beslut efter anbudsprövning Anbudsgivare vars anbud inte antagits kommer att meddelas skriftligen. U6 BESTÄLLNING Beställning kommer att upprättas av beställaren i form av ett kontrakt eller motsvarande handling som skall undertecknas av båda parter. Handlingen upprättas i två likalydande exemplar varav parterna behåller var sitt.

6 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 (6) A5 TIDER A5.2 Uppdragsstart Uppdraget skall påbörjas direkt efter det att kontrakt har undertecknats. A5.4 Färdigställandetid Uppdraget i sin helhet skall vara slutfört i överensstämmelse med huvudtidplan. Med vänlig hälsning /Robert Eriksson/ Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Airport Inköp

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Stockholm - Arlanda Airport BUSSDEPÅ GENERALKONSULT

Stockholm - Arlanda Airport BUSSDEPÅ GENERALKONSULT Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning 1(8) Stockholm - Arlanda Airport BUSSDEPÅ GENERALKONSULT Nedanstående föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97. Föreskrifter i AF Konsult 97 har

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare.

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare. Dnr 20140693 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REVISIONSTJÄNSTER Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er att inkomma med skriftligt anbud i denna upphandling av revisionstjänster i enlighet med villkor i detta

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT Dnr 2011/88/12 2011-05-09 Sid. 1 (11) 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 2.1 OM SMHI... 4 2.2 OM DENNA UPPHANDLING... 4 2.3 OMFATTNING... 4 2.4 DOKUMENTATION... 4

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer