Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver."

Transkript

1 Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA AF 07 har inte återgivits utan gäller genom angivande av kod och rubrik. Dessa Administra-tiva föreskrifter skall läsas tillsammans med Anbudsförfrågan respektive Kontrakt emedan handlingarna kompletterar varandra. AF AFA AFA.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter AFA.12 Beställare Beställare är: Sjöfartsverket Farledsavdelningen NORRKÖPING Org.nr: AFA.2 AFA.21 AFA.22 AFC AFC.1 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser Luftbehandling inkl. styr och regler, för om- och tillbyggnad av Kanalcentral Trollhättan Objektets läge Objektet är beläget vid västra slussområdet vid Trollhätte kanal, Åker 10:1. Trollhättan. ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04. Omfattning Se denna kod och rubrik i Anbudsförfrågan AFB.22 respektive Kontrakt.

2 Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 2(8) AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 Särregleringar av fasta bestämmelser i AB 04 förekommer under följande koder/rubriker: AFC.511, Vite vid försening. AFC.6. Ekonomi AFC.62, Betalning. AFC.113 AFC.12 AFC.122 AFC.131 AFC.133 AFC.134 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter Arbetsområdets gränser För entreprenadens utförande disponerar entreprenören arbetsområde i direkt anslutning till arbetena. Placering av material i samråd med beställarens Projekt-Byggledare Passage av fordon skall kunna ske från övre till nedre körplan. Minsta vägbredd skall vara 3 meter. Syn före påbörjande av arbete Syn förrättas gemensamt inom arbetsområdet innan entreprenaden påbörjas om part så begär. Beställaren kallar i så fall till syneförrättning och ansvarar för protokoll och/eller fotodokumentation. Parterna företräds av personal ur respektive projektorganisation. Innan syn genomförs skall parterna samråda om vilken omfattning synen skall ha. Vid syn skall parterna gemensamt besluta om det skall genomföras en eftersyn efter arbetenas färdigställande, och vad den i så fall skall avse. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställare kan komma att utföra egna arbeten för t ex drift och underhåll inom och i anslutning till arbetsområdet. Beställare kommer att utföra egna byggnadsarbeten för om och tillbyggnad av fastigheten. Pågående drift eller verksamhet inom och invid verksamhetsområdet Beställarens verksamhet kommer att vara i drift. (Sluss- och Broövervakning från provisoriskt manöverrum.) Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga system för el, tele, data, va och värme skall vara i drift under entreprenadtiden. Upplysning lämnas av Beställaren.

3 Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 3(8) AFC.137 AFC.14 AFC.2 AFC.22 AFC.2211 AFC.2212 AFC.2222 AFC.2232 AFC.241 AFC.242 AFC.26 AFC.27 Förutsättningar med hänsyn till sjöfart Sjötrafik har företräde gentemot entreprenadarbeten. 6-7 fartyg passerar slussarna per dygn. Vid slussning föreligger förbud mot heta arbeten och rökförbud. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Utförande Kvalitets- och miljöarbete Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige är Sven Johansson. Mob.tel Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenörens miljöansvarige Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall redovisa plan för egenkontroll. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Bygghandlingar i 3 omgångar tillhandahålls. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall upprätta arbetsmiljöplan enligt gällande AFS. Entreprenören skall tillhandahålla underlag för relationshandlingar. Varor m m Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt AB 04, kap. 2 9, skall lämnas skriftligen.

4 Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 4(8) AFC.3 AFC.311 AFC.312 AFC.32 AFC.321 AFC.323 AFC.35 AFC.352 AFC.364 AFC.371 AFC.4 AFC.42 AFC.44 Organisation Beställarens ombud Beställarens ombud är Sven Johansson. Mob.tel Beställarens kontrollant Tillsyn och kontroll utövas av Sven Johansson. Mob.tel Möten Startmöte Vid startmöte skall hållas. Beställare kallar till möte och för protokoll. Byggmöten Byggmöten skall hållas var 14:e dag Kontroll och provning Provning Samordning av arbetarskydd Av entreprenören förd dagbok Av entreprenören förd dagbok skall finnas på arbetsplatsen. Tider Igångsättningstid Se denna kod och rubrik i Anbudsförfrågan respektive Kontrakt. Färdigställandetider Se denna kod och rubrik i Anbudsförfrågan respektive Kontrakt.

5 Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 5(8) AFC.45 AFC.461 AFC.5 AFC.51 AFC.551 AFC.54 AFC.6 AFC.613 AFC.614 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt AB 04, kap. 4 4, skall lämnas skriftligen. Garantitid för entreprenaden Med ändring av täckbestämmelse i AB 04, kap. 4 7, föreskrivs att garantitiden är 5 år såväl för entreprenörens arbetsprestation som för material och varor. Ansvar och avhjälpande Vite Se AFC.511 i Anbudsförfrågan respektive Kontrakt. Ansvar för heta arbeten Heta arbeten får ej utföras i samband med sjötransport av gas eller olja. Försäkring Entreprenörens skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring som skall tecknas enligt AB 04 kap Bevis, utformat enligt den av BKK och försäkringsbranschen gemensamt framtagna mallen, om att föreskrivna försäkringar finns skall föreläggas beställaren snarast efter att avtal träffats. Ekonomi Med ändring av AB 04, kap. 6 8 och 15, föreskrivs att mervärdeskatt avseende entreprenadsumman får faktureras först i samband med slutfakturering av innehållna medel. Ersättning för rese- och traktamentskostnader I kontraktssumman och övriga priser ingår resekostnadsersättning, restidsersättning, traktamente och dylikt. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman och övriga priser skall ej index- eller valutaregleras.

6 Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 6(8) AFC.62 AFC.624 Betalning Med ändring av AB 04, kap. 6 12, föreskrivs att beställaren inte är skyldig att erlägga betalning av faktura innan entreprenören: Upprättat och anslagit arbetsmiljöplan enligt AFC.242 Överlämnat försäkringsbevis enligt AFC.54 Innehållna medel betalas inte ut förrän samtliga arbeten är färdigställda. Fakturering Faktura utställd i original och 2 kopior sänds till: Sjöfartsverket Redovisningen NORRKÖPING Faktura skall referera till/innehålla uppgift om: Projektbenämning: Kanalcentral Trollhättan. Luftbehandling inkl, styr och regler. Beställningsnummer: Meddelas senare i separat beställningsskrivelse. Beställarens projektledare: Sven Johansson Uppgift om momsregistreringsnummer Uppgift om förekomst av F-skattesedel Faktura som inte är utformad enligt reglerna ovan kommer att returneras. Justerad fakturas förfallodag infaller 1 månad från det att justerad faktura mottagits. Beställaren accepterar inga expeditions- eller faktureringsavgifter. Faktura som innehåller denna typ av avgifter returneras alternativt betalas exklusive avgifterna och anses därmed till fullo betald. AFC.63 AFC.7 Säkerhet AB 04, kap Besiktning Entreprenören skall två veckor före besiktning anmäla till beställaren.

7 Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 7(8) AFC.9 Tvistelösning Med ändring av täckbestämmelse i AB 04, kap. 9 1, föreskrivs att tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk allmän domstol oavsett det omtvistade beloppets storlek. AFH AFH.1 AFH.2 AFH.3 AFH.4 AFH.5 AFH.51 AFH.52 AFH.6 AFH.61 AFH.9 AFH.91 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Bodar Beställare håller med bodar. Tillfällig väg och plan Tillfällig el- och va-försörjning Beställaren tillhandahåller vatten, el, och tryckluft vid senare anvisade inkopplingpunkter. Skydd av arbete och egendom m m Skydd av arbete Skydd av ledning, mätpunkt m m Tillfälliga konstruktioner Ställningar m m Övriga allmänna hjälpmedel Skyltställning och orienteringstavla Annan skyltning inom arbetsområdet än skyltning för arbetarskydd kräver beställarens tillstånd.

8 Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 8(8) AFJ AFJ.1 AFJ.4 AFJ.6 AFJ.72 AFJ.752 ALLMÄNNA ARBETEN Transporter, hantlangning vid transporter Skyddsåtgärder Entreprenören skall vidta de åtgärder som rimligen behövs för att skydda arbetsområde och utrustning mot intrång och skadegörel-se samt för att undvika att personer som vistas på eller i närheten av arbetsområdet skadas eller utsätts för risker eller obehag på grund av arbetena. Efterlagning Renhållning Slutrengöring

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Reservkraftprocessen

Reservkraftprocessen UTGÅVA 1.0 141205 för Reservkraftprocessen VERKTYGSLÅDA FÖR RESERVKRAFTPROCESSEN Här följer en sammanställning av mallar och checklistor kopplat till processbeskrivningen i block 3 i huvuddokumentet. Dessa

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer