Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12"

Transkript

1 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter (22)

2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering om objektet 4 AFA.3 Förkortningar 5 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 5 AFB.1 Former m m för upphandling 5 AFB.2 Förfrågningsunderlag 5 AFB.3 Anbudsgivning 6 AFB.5 Anbudsprövning 7 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 8 AFD.1 Omfattning 8 AFD.2 Utförande 10 AFD.3 Organisation 12 AFD.4 Tider 15 AFD.5 Ansvar och avhjälpande 16 AFD.7 Besiktning 19 AFD.9 Tvist 19 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 20 AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel 20 AFH.2 Bodar 20 AFH.5 Skydd av arbete och egendom m m 20 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 21 AFJ.3 Ursparning, håltagning och igensättning 21 AFJ.6 Efterlagning 21 2 (22)

3 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaderna gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Dessa Administrativa Föreskrifter har upprättats för att utgöra underlag för anbuds-infordran. Där det förekommer motstridiga uppgifter under viss kod med tillhörande rubrik mellan dessa Administrativa Föreskrifter och AMA AF 07 gäller dessa Administrativa Föreskrifter avseende den specifika uppgiften. Övrig text i AMA AF 07 gäller likväl tillsammans med kompletterande text i dessa Administrativa Föreskrifter. Avvikelser är ej särskilt markerade. Senast införda revideringar är markerade med kursiv text. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.11 AFA.12 Byggherre Klippans kommun Tekniska förvaltningen Klippan Lennart Nordström Tel Fax E-post. Beställare Se AFA.11 AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Klippans kommun Tekniska förvaltningen Klippan Håkan Abrahamsson Tel E-post: 3 (22)

4 AFA.122 AFA.123 AFA.13 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas: Se AFA.121 Nyttjare Klippans Kommun, Barn och utbildningsnämnden Beställarens projektörer och projektledare A Karin Petterssons Arkitektbyrå AB Handläggare: Susanna Linander Norra Kyrkogatan Ängelholm Tel: Projektledare Hifab AB Handläggare: Petra Rohlin Berga Allé Helsingborg Tel: E-post: AFA.2 AFA.21 AFA.22 Orientering om objektet Entreprenaden gäller för Förskolan Värdshuset, Herrevadskloster Ljungbyhed i Klippans Kommun och i omfattning enligt Förfrågningsunderlag daterat Syn av arbetsområdet och befintliga installationer som berörs skall utföras. För visning av arbetsområdet: Kontakta Förvaltare, Håkan Abrahamsson Översiktlig information om objektet Objektet avser att på Totalentreprenad utföra tillbyggnad av Förskolan Värdshuset i Ljungbyhed i Klippans Kommun. Tillbyggnaden invändigt skall användas som matplats för 22 st. samtida ätande barn. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för en fullt färdig och fungerande anläggning. I samband med tillbyggnaden skall vissa anpassningar utföras i angränsning till utbyggnaden. Objektets läge Herrevadskloster, Ljungbyhed i Klippans kommun 4 (22)

5 AFA.3 AFB AFB.1 Förkortningar De förkortningar som används i denna beskrivning kan hänföras till Bygghandlingar 90 del 2 sid 28. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Vid upphandling gäller Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LOU. Former m m för upphandling Upphandling sker som förenklad uphandling enligt kap 15. Entreprenör kan antas utan föregående förhandling. AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.22 Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering Förutsättningar för upphandlingen Entreprenaden kommer att upphandlas under förutsättning att erfoderliga tillstånd fås samt att beställarens ekonomiska ramar innehålls. Innan avtal tecknas med entreprenören skall denne kunna visa att företaget uppfyller sina skyldigheter gentemot samhället och bl.a. inbetalar skatter och avgifter m.m. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag hämtas digitalt på Allego alternativt på Anbudsgivaren skall före anbudsgivning själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag erhållits. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 1. ABT 06 (bifogas ej) 2. Administrativa föreskrifter daterad Teknisk beskrivning för Värdshuset daterad Ritningar upprättade av Karin Petterssons Arkitektbyrå A1 och A2 rev A, daterade Kravspecifikation CAD och andra digitala handlingar Version 8 daterad Bilaga till Kravspecifikation CAD och andra digitala handlingar Version 9 6. Bilaga 1, Anbudsformulär 7. Bilaga 2, Värderingsgrunder vid anbudsprövning Övrigt: Entreprenören skall inför anbudslämnande förvissa sig om objektets läge samt utfört platsbesök. 5 (22)

6 AFB.23 AFB.3 Kompletterande förfrågningsunderlag Beställaren förbehåller sig rätten att skicka ut kompletterande handlingar under anbudstiden i enlighet med LOU. Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska av detta föranledd förfrågan framställas till beställarens ombud under anbudstiden. Beställarens ombud lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Sådan förfrågan skall vara beställaren tillhanda senast 7 dagar före anbudstidens utgång för att kuna göras gällande mot beställaren. Anbudsgivning AFB.31 AFB.313 AFB.32 AFB.33 Anbuds form och innehåll Anbud skall avges skriftligt på svenska språket och vara undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren. Anbud skall innehålla uppgift om e-postadress, alternativt annan adress till vilken upplysning om tilldelningsbeslut kan skickas. För att underlätta anbudsgivningen finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter, förtecknade de uppgifter i Administrativa föreskrifter som beställaren önskar få besvarade i anbudet. Anbudssumman skall avges i föreskriven ersättningsform och vara angiven i svensk valuta (SEK). Anbud innehållande reservationer som inte är prissatta kan komma att förkastas. Anbud skall innehålla följande uppgifter: Fast pris utan indexreglering. Preliminär produktionstidplan Förslag på betalningsplan Intyg och försäkringar som finns upptagna i Bilaga 1, Anbudsformulär. Kompletteringar till anbud Anbudsgivare ska vara beredd att omedelbart kunna lämna förtydligande uppgifter till anbudet. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda Anbuds giltighetstid Anbudsgivare ska vara bunden till sitt anbud i sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. 6 (22)

7 AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.51 AFB.52 AFB.53 Adressering Anbud skall ställas till byggherren enl. AFA.11 Anbud skall vara förslutet och märkt: Anbud Tillbyggnad Värdshuset Anbudsöppning Anbud öppnas vid en förrättning där minst 2 st av den upphandlande enheten utsedda personer närvarar. Enligt LOU Kap 14. Anbudsprövning Granskning av snbud sker snarast efter anbudsöppning. Inkomna anbud kommer att utvärderas i två steg enligt följande: Steg 1 Prövning av anbudsgivare enligt AFB. 51 Steg 2 Värderingsgrunder vid prövning av anbud enligt AFB. 52 Prövning av anbudsgivare Kontroll att anbuden inkommit i rätt tid och att anbudsgivaren lämnat alla efterfrågade handlingar, samt uppfyller de formella och obligatoriska krav som uppställts i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare som inte uppfyller förfrågningsunderlagets krav kommer att uteslutas från vidare deltagande. Värderingsgrunder vid prövning av anbud Enligt anbudsvärderingsmall, bilaga nr 2. Tilldelningsbeslut När beslut om antagande av entreprenör har fattats, meddelas samtliga anbudsgivare skriftligen. Tilldelningsbeslut innebär inte en sådan accept som medför att avtal träffats med antagen entreprenör utan är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om länsrätten skulle besluta att upphandlingen skall göras om eller att rättelse skall vidtas, är accepten inte bindande förrän upphandlingen får avslutas enligt LOU och upphandlingskontrakt/avtal undertecknats av samtliga parter. 7 (22)

8 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Entreprenaden omfattar projektering och utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt enligt förfrågningsunderlaget. För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 Legitimationsplikt enligt ID-06 gäller för entreprenaden. AFD.1 AFD.11 Omfattning Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna i AFB. 22 förtecknat förfrågningsundrelag Kontraktshandlingar Kontraktshandlingar utgörs av handlingar förteckande under AFB.22 samt eventuella PM under anbudstiden. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar mm AFD.25 Bygghandlingar AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten AFD.622 Betalningsplan AFD.631 Säkerhet till beställaren AFD.121 AFD.122 AFD.13 AFD.131 Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av handlingarna. I detta sammanhang erinras också till betydelsen av ABT 06, kap 1 7. Syn före påbörjande av arbete Syn skall genomföras före arbetets påbörjande. Protokoll ska föras jämte nödvändig fotodokumentation. Kallelse utskickas av TE. Protokoll förs av beställaren. Förutsättningar Samtliga nödvändiga byggnads- och installationstekniska åtgärder som provisorier, avskärmningar och så beskaffat skall ingår i entreprenaden. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Med ändring av ABT 06 kap 3 11, föreskrivs att för arbete som inte ingår i denna entreprenad, förbehåller sig beställaren rätt att under pågående entreprenadtid, genomföra sådant arbete inom arbetsområdet med sidoentreprenör. Totalentreprenören ansvarar för samordningen av sina arbeten med dessa arbeten. 8 (22)

9 AFD.132 AFD.133 AFD.14 AFD.153 AFD.16 Arbetstider Arbeten skall bedrivas så att pågående verksamhet invid arbetsområdet fortlöpande säkerställs och inte onödigtvis störs. Ofrånkomliga störningar skall anmälas till beställaren i god tid. Arbetstid Vardagar , övrig tid enligt överenskommelse med B. Pågående drift- eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Hyresgästers verksamhet får icke störas eller hindras vid genomförande av entreprenaden. Beställaren har tolkningsföreträde vid motsatta uppfattningar i detta avseende. Entreprenören är skyldig att följa de ordnings- säkerhetsoch brandföreskrifter som gäller eller kan komma att utfärdas med anledning av entreprenaden. Skydds - och säkerhetsföreskrifter m m Arbeten skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att avtala motsvaande skyldighet med underentreprenörer. Information till fastighetsägare,boende m fl Entreprenören åläggs att senast 3 dagar före avstängning av media, informera samtliga berörda parter om hur sådan avstängning påverkar deras verksamhet samt hur länge avstängningen varar. Tillstånd m m AFD.161 Tillstånd från myndigheter Beställaren tillhandahåller bygglov och ombesörjer bygganmälan då sådana tillstånd erfordras. Framtagande av kompletta handlingar som krävs för bygglov och bygganmälanssansökan tages fram av Totalentreprenören. Övriga tillstånd för entreprenadens rätta bedrivande och fullgörande svarar entreprenören för.bygglov för egen etablering ombesörjes och bekostas av entreprenören. AFD.162 AFD.171 Myndighetsbesiktning Anläggningen ska vara godkänd och OVK-besiktigad vid slutbesiktning. Anmälningar till myndigheter Beställaren ombesörjer den i AFS 1999:03 angivna förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen innan arbetet påbörjas. Totalentreprenören skall biträda med erforderliga uppgifter. 9 (22)

10 AFD.172 AFD.2 Anmälningar till beställaren Innan byggnads- eller installationsdel görs oåtkomlig för besiktning/kontroll skall Totalentreprenören underrätta beställaren, så att besiktning/kontroll kan ske. Utförande AFD.21 AFD.22 AFD.221 Kvalitetsangivelser Önskar entreprenören under entreprenadtiden utbyta föreskrivet material eller varor ska detta skriftligen meddelas beställarens ombud. Fråga om likvärdighet avgörs av beställaren ensam. Beställarens skriftliga godkännande erfordras innan utbyte får ske. Om utbytet föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingarna, följdarbeten m.m. svarar entreprenören för samtliga de eventuella kostnader, som uppkommer i samband härmed. Om inget annat föreskrivs gäller AMA 98. Kvalitet och miljöarbeten Totalentreprenören skall bifoga en projektanpassad kvalitets och miljöplan till anbudet. Kvalitetsledning AFD.2212 Beställarens kvalitetsansvarig AFD.2233 Entreprenörens miljöplan I entreprenörens miljöplan ska framgå hur hantering, sortering och omhändertagande av de rivningsmaterial och restprodukter som uppkommer under rivnings- och produktionsskedet skall följa Klippans Kommuns riktlinjer samt de lagar och förordningar som gäller. Rivnings- och restproduktsfraktioner skall behandlas efter följande prioriteringslista: 1:a hand Återbruk 2:a hand Återvinning 3:e hand Energiutvinning 4:e hand Deponering I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. 10 (22)

11 AFD.23 AFD.24 ÄTA-arbeten Ändrings- eller tilläggsarbeten ska anmälas till beställarens ombud före igångsättning och ska av denne beställas skriftligt. Entreprenör ska vid varje byggmöte lämna skriftlig rapport över tillkommande och avgående arbeten. Ändrings- eller tilläggsarbeten som inte följer dessa föreskrifter regleras inte. Tillhandahållande av handlingar AFD.242 AFD.2423 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Följande handlingar ska överlämnas till beställaren inom 14 dagar efter beställning och gäller som villkor för att faktura ska utbetalas: - Kvalitetsplan - Betalningsplan - Bankgaranti eller motsvarande - Försäkringsbevis - Underlag för arbetsmiljöplan - Produktionstidplan - Rivningsplan Övriga handlingar under entreprenadtiden: - OVK-besiktning av ventilationsanläggningen. Dokumentation från genomförd och godkänd besiktning, skall i original tillställas beställaren för hans vidarebefordran till byggnadsnämnden enligt kontrollplan - PBL. - Relationshandlingar. Entreprenören skall till beställaren överlämna 2 omgångar relationshandlingar, varav 1 på CD-rom, senast vid slutbesiktning. R - Samordnade instruktioner för drift och underhåll. Entreprenören skall till beställaren överlämna kompletta funktionsbeskrivningar och instruktioner för drift och underhåll i tre omgångar varav 1 på CD-rom senast 2 veckor före slutbesiktning. Omfattning enl. resp. teknisk beskrivning. Ej uppfyllda krav på dokumentation (relationshandlingar och materiallistor), kommer att vid slutbesiktning medföra ej godkänd entreprenad. Nyttjanderätt till handlingar m m Med tillägg till ABT 06 kap 1 14 gäller att beställaren har nyttjanderätten och äganderätten till TE s originalhandlingar efter det att avtalsenlig ersättning erlagts av beställaren. 11 (22)

12 AFD.25 AFD.267 AFD.26 AFD.28 AFD.3 Bygghandlingar All projektering skall utföras efter och följa Bygghandlingar 90. I entreprenaden ingår att ta fram fullt färdiga bygghandlingar inom alla dicipliner för utförande av entreprenaden, samt framtagande av de handlingar som krävs av myndigheterna. Så som Energiberäkning, Brandskyddsdokumentation, Konstruktionshandlingar, Installationshandlingar, underlag för myndighetsansökningar, tillgänglighetsutformning mm. Entreprenörens ritningar och handlingar i två (2) exemplar tillställes beställaren för granskning. Med ändring av ABT 06, kap 2 9 föreskrives att beställaren skall ha skälig granskningstid, normalt tio (10) arbetsdagar. Projekteringen skall bedrivas så att granskning kan ske av hela system och ej av enskild ritning. Beställarens granskningssynpunkter tillställs entreprenören skriftligen. Efter erforderliga ändringar och kompletteringar av förhandskopior och godkända granskningsritningar märks sådan handling BYGGHANDLING som tillställs beställaren i två (2) exemplar. Utbildning och support Innan slutbesiktning skall TE utbilda beställarens driftpersonal på installerade anläggningsdelar och dess samband med varandra. Tid för sådan utbildning beräknas till 8 timmar. Samt överlämna skriftliga instruktioner på hela anläggningen. Varor m m För vara som ingår i entreprenaden skall entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. Underentreprenörer Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande. Beställaren har rätt att utföra sidoentreprenader. Organisation AFD.31 Ombud m fl under entreprenadtiden AFD.311 AFD.313 Beställarens ombud AFA.121 Entreprenörens ombud Entreprenörens ombud skall namnges i anbud. 12 (22)

13 AFD.32 Möten Startmöte skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Beställaren kallar, leder och protokollför dessa möten. Under den tid entreprenörens projektering pågår, skall projekteringsmöten hållas var 14e dag. Entreprenören kallar, leder och protokollför dessa möten. Byggmöten beräknas hållas en (1) gång per månad. Beställaren kallar, leder och protokollför dessa möten. AFD.33 AFD.34 Tillsyn och kontroll enligt PBL TE skall i god tid anmäla till kvalitetsansvarig enligt PBL eller sakkunnig, besiktning enligt kontrollplan. TE skall lämna de intyg och utföra de kontroller som framgår av kontrollplan enligt PBL. Intyg och kontroller skall finnas framme senast vid slutbesiktning Arbetsledning och anställda AFD.341 AFD.342 AFD.343 Projekteringsledning För sammanhållning och samordning av de projekterande konsulternas arbete, skall entreprenören tillhandahålla en projekteringsledare. Arbetsledning Entreprenörens platsorganisation ska anges i anbudet. Entreprenörens arbetsledare på området skall inneha erforderlig utbildning inom PBL, BVL, BVF, BBR, BKR, arbetsmiljölagen, AFS 1994:52 samt andra föreskrifter som gäller för entreprenaden.bevis över dokumenterad kunskap skall uppvisas i anbud Anställda Totalentreprenören svarar för all arbetskraft för entreprenadens kontraktsenliga fullföljande. Totalentreprenören är skyldig att anlita specialarbetare för arbeten som normalt kräver detta. Den personal hos entreprenören eller underentreprenör som kan komma att arbeta med s.k. heta arbeten skall ha erforderlig utbildning, minst motsvarande Svenska Brandföreningens (SBF) behörighetsutbildning för avsett arbete och erfarenhet vad avser brandskydd. Med heta arbeten avses alla arbeten som kan framkalla brand eller andra skador. 13 (22)

14 AFD.344 AFD.35 Personalförteckning och legitimationsplikt. ID-06 ska gälla. Kontroll och provning AFD.352 AFD.36 Provning Allt injusteringsarbete för de anläggningsdelar som skall provas, måste vara avslutat före det att provning av injustering får påbörjas Provning av det totala funktionssambandet oberoende av entreprenadgränser skall utföras utefter hela kedjan. Provning av installerade delkomponenter skall ske under verkliga förhållanden eller med simulerad belastning för kontroll av samverkande prestanda. Belastningsberoende provning skall utföras vid tidpunkt efter slutbesiktning om förutsättning saknas för provens genomförande före slutbesiktning (Vid olämpliga temperaturförhållanden mm). Samordning AFD.361 AFD.364 Samordning av arbeten Det åligger entreprenören att samordna sina underentreprenörers arbeten så att entreprenadarbetena färdigställs inom föreskriven tid. Samordning av arbetarskydd AFD.3641 AFD.3642 Ansvar för byggarbetsmiljö Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete. Byggherren kan enligt 7c skriftligen avtala att de uppgifter som avses i 6 och i de anslutande föreskrifterna ska åvila en uppdragstagare som fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering eller arbetets utförande. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Beställaren utser totalentreprenören till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Byggherren ska enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 p2 utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person som har tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och Projektering svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i ändringsföreskrift, AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, 11-12b. 14 (22)

15 AFD.3643 AFD.3644 AFD.37 AFD.4 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-U) Totalentreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Enligt arbetsmiljölagen kap 3 6 p 3 ska byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförande svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i ändringsföreskrift AFS 2008:16 till AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, Entreprenören ska kunna styrka att den person eller den personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer genom att bifoga intyg på genomförd utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U). Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Totalentreprenören ska i anbudet ange vilken/vilka personer som utsetts att vara Byggarbetsmiljöansvariga. BAS-P respektive BAS-U för entreprenaden. Entreprenören skall snarast efter igångsättning av arbetena, anslå och informera BAS-U om vem som kommer att vara ansvarig för åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället. Dagbok Entreprenören ska fortlöpande delge beställaren dagbokens innehåll. Tider AFD.41 AFD.42 AFD.44 Tidplan Verksamhet kommer att pågå inom lokaliteterna under entreprenadens utförande. För att minimera störningarna för brukaren skall entreprenören i sammråd med brukare och beställare upprätta detaljerad tidplan. Tid för provningar, injusteringar och samordnad funktionsprovning skall framgå av produktionstidplan. Förslag till produktionstidplan skall redovisas i anbudet. Igångsättningstid Entreprenadarbetena kan påbörjas snarast efter beställning. Dock ej innan godkända Bygghandlingar samt godkännt Bygglov finns framme. Färdigställandetider Entreprenadarbetena skall vara färdigställda (22)

16 AFD.46 Garantitid AFD.461 AFD.5 AFD.51 Garantitid för entreprenaden 5 år. Ansvar och avhjälpande Totalentreprenören skall överta det ansvar som enligt gällande PBL åvilar byggherren för den egenkontroll som föreskrivs. Den föreskrivna egenkontrollen skall ingå i entreprenörens kvalitetsplan och utgöra del av hans egenkontroll. Vite AFD.511 AFD.518 AFD.531 AFD.54 Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 1 % av entreprenadsumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i dess helhet blivit fördröjt. Övriga viten Beställaren innehåller 5 % av entreprenadsumman tills slutbesiktningens anmärkningarna är åtgärdade. Syn inom närliggande område Se AFD.122. Försäkring AFD.541 AFD.5432 Försäkring under garantitiden Enligt ABT 06 kap 5 23 dock med tillägget att försäkringarna skall gälla för hela entreprenadens garanti- och ansvarstid. Minimiomfattning av försäkringar enligt AMA AF 07 Bilaga 1 sid 151. Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare som inte är konsument Entreprenören skall teckna garanti med 10% av entreprenadsumman gällande under garantitiden. 16 (22)

17 AFD.55 AFD.61 Ansvar för brandskydd Utöver Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten gäller följande säkerhetsföreskrifter enligt beställarens försäkringsvillkor. Entreprenören skall förvissa sig om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för brandfarliga arbeten avseende de försäkringar som berörs av entreprenaden. Vid brott mot säkerhetsföreskrifterna svarar entreprenören för självrisker och andra kostnader, inklusive följdskador, som drabbar beställaren. Ersättning AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 6 6 skall överenskommelser avseende ersättning för ÄTA- arbeten ske före arbetets påbörjan i första hand genom fast pris eller i andra hand enligt självkostnadsprincipen om beställaren så önskar. Ändringar littereras och förtecknas på särskild blankett. ÄTA-arbeten skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt. Har detta ej skett skall TE i god tid före arbetenas utförande göra skriftlig anmälan till B om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har TE ej gjort sådan anmälan innan arbetet utförts skall kostnaderna härför anses ingå i kontrakterade arbeten. För ÄTA-arbeten, som inte finns upptaget i särskild avtalad debiteringsnorm (à-prislista) och för vilket särskild uppgörelse inte träffats skall ersättning för ändringar och tilläggsarbeten kostnadsregleras enligt följande där % -satser och à-pris för arbetare anges i anbudet: Kostnad Ersättning 1. Material och varor Verifierad självkostnad med % pålägg 2. Större hjälpmedel Verifierad självkostnad med % pålägg 3. Underentreprenader Verifierad självkostnad med % pålägg 4. Arbetare Avtalat à-pris kr/tim Ersättning enligt punkt 1-4 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inkl entreprenörarvode (ABT 06 kap 6 9 mom 1-8a). Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap 6 9 mom 8b för tillhandahållet material eller vara utgår ej. Till större hjälpmedel räknas t ex grävmaskiner, traktorer, lastbilar, kranar, tryckluftanläggningar, formvirke och särskilt uppförda ställningar AFD.613 AFD.614 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Rese- och traktamentskostnader ska vara inkalkylerade i anbudet. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenadsumman är fast och skall inte indexregleras. 17 (22)

18 AFD.62 AFD.621 AFD.622 AFD.623 AFD.624 Betalning Betalning sker mot faktura och högst en gång i månaden. Faktura betalas 30 dagar efter instämplingsdagen. Faktura förfaller inte till betalning förrän beställaren erhållit: - Tidplan - Dispositionsplan - Betalningsplan - Säkerhet för entreprenadens rätta fullgörande - Arbetsmiljöplan Betalningsansvar Betalningsansvar åvilar: Klippans kommun Organisationsnr Betalningsplan Entreprenören upprättar betalningsplan, som ska godkännas av beställarens ombud. Betalningsplanen baseras på utfört arbete och ändring av färdigställandetider skall medföra motsvarande jämkning av betalningsplanen. Förslag till Betalningsplan skall överlämnas till beställaren enligt AFD.242. Förskott Förskott utgår inte. Fakturering Ställs ut på: Klippans Kommun Fastighetsavdelningen Klippan Särskilda fakturor skall utställas för ändrings- och tilläggsarbeten. Mervärdesskatt skall faktureras på slutfakturan. Faktura får endast uppta arbete som utförts då fakturan utställs. Faktura skall vara märkt med Tillbyggnad Värdshuset AFD.631 Säkerhet till beställaren Totalentreprenören skall i enlighet med ABT 06 kap 6 21 ställa säkerhet i form av bankgaranti eller likvärdig för rätta fullgörandet av sitt åtagande. Säkerheten skall utställas att gälla för ett belopp om 10 % av värdet av de kontraktsarbeten som totalentreprenören utför. Med avvikelse från ABT 06 kap 6 21 gäller att: TE ansvarar själv för att återkalla lämnad säkerhet av beställaren när samtliga åtaganden enligt avtal är slutförda. Om så inte sker svarar TE för de kostnader som kan uppstå då säkerheten inte blir återlämnad i tid. 18 (22)

19 AFD.7 AFD.712 AFD.713 AFD.714 AFD.715 AFD.717 AFD.72 AFD.9 Besiktning Besiktningsman utses av beställaren enligt ABT 06, kap 7 7. Erforderlig OVK-besiktning svarar Totalentreprenören för. Senast vid slutbesiktning skall följande handlingar överlämnas till beställaren: Dokumentation på genomförd och godkänd OVK-besiktning enligt ovan Relationsritningar enligt AFD.242 Drift- och underhållsinstruktioner enligt AFD.242 Dokument/Intyg enligt AFD.352 och AFD.33 Fel i ovan nämnda handlingar kan utgöra hinder för godkännande av entreprenaden. Förbesiktningar ABT 06 kap Slutbesiktning Två veckor före slutbesiktning skall det föreligga provningsprotokoll, relationshandlingar, instruktioner för drift- och underhållsinstruktioner mm i omfattning som handlingarna i sin helhet anger. Om så inte är fallet kommer slutbesiktningen att framflyttas i motsvarande tid. Två-årsbesiktning Beställaren kallar till två-års besiktning. Garantibesiktning Totalentreprenören skall i god tid till besiktningsman anmäla entreprenaden för garantibesiktning. Vid underlåtenhet löper garantitiden tills besiktning verkställs. Efterbesiktning Entreprenör svarar för samtliga kostnader för efterbesiktning. Besiktningsman har rätt att fakturera entreprenören direkt. Besiktningsman Beställaren utser ensam besiktningsman. Tvist Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande. 19 (22)

20 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel AFH.11 AFH.2 Placeringsritning som upprättas av entreprenör Entreprenören ska upprätta placeringsritning för egna och underentreprenörers bodar och allmänna hjälpmedel, vilken ska godkännas av beställaren. Bodar AFH.21 AFH.435 AFH.5 AFH.51 Personalbod och toalett Kostnader för Bodar, Container mm skall ingå i anbudet. Riksradio/CD- och kassettbandspelare På grund av arbetsmiljöskäl och risken att inte kunna uppmärksamma inträffat olycksfall, får på denna arbetsplats icke användas riksradio, kassettbandspelare eller annan ljudanläggning. Skydd av arbete och egendom m m Beställarens och hyresgästers egendom skall skyddas och respektive entreprenör vidtar nödvändiga åtgärder. Uppkomna skador efter syn ersätts av entreprenören. Skydd av arbete AFH.52 Skydd av ledningar, mätpunkter mm Entreprenören skall ansvara för befintliga ledningar, vilka under entreprenadtiden skall vara i kontinuerlig drift och svara för samtliga följdverkningar vid eventuella funktions-brott. Dessutom skall entreprenören förvissa sig om, innan arbetet påbörjas, var samtliga avstängningsventiler, omkopplingar mm finns i byggnaden. Saknas sådana funktionella anordningar skall entreprenören omgående kontakta beställaren. Beställare bekostar erf saknade avstängningsanordningar. AFH.55 Skydd av egendom Entreprenören skall skydda befintliga byggnader och byggnadsdelar i erforderlig omfattning dels med avseende på skaderisk och dels med avseende på störningsrisk för pågående verksamhet. 20 (22)

21 AFH.56 AFJ Tillfällig inhägnad Entreprenören skall ombesörja att arbetsområden som kan orsaka skador inhägnas eller avskiljas med erforderliga medel. ALLMÄNNA ARBETEN AFJ.3 AFJ.41 Ursparning, håltagning och igensättning Entreprenören tillhandahålls icke särskilda håltagningsritningar. All erforderlig håltagning, igensättning och urtagning som krävs för genomförande av entreprenaden skall ingå i anbudet. Brandskydd AFJ.43 AFJ.44 AFJ.6 AFJ.72 AFJ.752 Bullerskydd Ljudnivån på maskiner och arbeten i denna entreprenad, skall med tanke på omgivande verksamhet hållas inom acceptabla värden. Detta kan medföra att entreprenörens verksamhet måste förläggas utanför ordinarie arbetstid eller att hans arbetsmetoder måste anpassas för att ej orsaka störningar Dammskydd Entreprenören utför dammskydd för inventarier i av entreprenaden berörda utrymmen samt mot lokaler som gränsar till av entreprenaden berörda utrymmen. Erforderlig städning utförs dagligen och bekostas av entreprenören. Efterlagning Efterlagning skall utföras i struktur och utseende/brandklass lika bredvidliggande yta, bättringsmålning sker från hörn till hörn. Renhållning Daglig byggstädning skall utföras. Entreprenören skall hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, spill och dylikt. Fastighetens soputrymmen får inte användas. Korridorer, trapphus och utrymmen där hyresgästens verksamhet pågår skall under entreprenadtiden hållas rena från byggmaterial och damm. Slutrengöring Skall utföras av eller bekostas av entreprenör. Finstädning av utrymmen och lokaler skall vara utförd innan slutbesiktning och inflyttning sker. 21 (22)

22 AFJ.76 AFJ.82 Återställande av mark Ingår i entreprenaden. Utsättning Ingår i entreprenaden. 22 (22)

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-05-09 2 (25) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ESLÖVS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnad Projektnamn/projektnummer framgår av uppdragsinbjudan Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER HANDLING 6.1 Upprättat 2009-12-01 Reviderad

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION Teknik- och serviceförvaltningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION vid samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 2/15 AF AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping. Konferensrum G109 och Pre-Show-area. AV-teknik.

Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping. Konferensrum G109 och Pre-Show-area. AV-teknik. Sida 1(21) Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping Konferensrum G109 och Pre-Show-area AV-teknik 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Innehåll

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner 1(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende upphandling av inredning för Hus A, Del A-C Campus Linköping Paket G Gardiner 2(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För dessa Administrativa föreskrifter gäller ALOS

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalt antal sidor inkl. denna sida: 27 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 09 Sidantal 28 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE LEDNINGSARBETE VA Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten 2012-05-30 Utgivare HUDIKSVALLAS KOMMUN BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) AFU (Allmänna

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA I följande artikel redovisas de nyheter och förändringarna i Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Entreprenadkontrakt, EK

Entreprenadkontrakt, EK Handling 01, EK Kontraktsvillkor (FU 2000) UTFÖRANDEENTREPRENAD Avseende Mellan beställaren och entreprenören är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning adress postnr ORT Org.nr: 202100-4003

Läs mer

Mark/VA. Förfrågningsunderlag. Jönköping 2011-08-24

Mark/VA. Förfrågningsunderlag. Jönköping 2011-08-24 Sidantal 36 Utbyggnad Östergötlands län Mark/VA UTFÖRANDEENTREPRENAD Administrativa föreskrifter, AF Jönköping WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 JÖNKÖPING tel 036 30 43 20 fax 036 16 58 75

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

OMBYGGNATION Närpolisområde (NÄPO) GLOBEN TOTALENTREPRENAD

OMBYGGNATION Närpolisområde (NÄPO) GLOBEN TOTALENTREPRENAD 1101 Anbudsförfrågan 1 (37) Datum Rikspolisstyrelsen 2012-12-14 Polisens verksamhetsstöd/affärsenheten Upphandlingssektionen Anna Sivert Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-913-428/12 ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Förfrågan ramavtal måleri

Förfrågan ramavtal måleri Ramavtal måleri förfrågan 2007-01-29 sida 1 av 2 att: Förfrågan ramavtal måleri Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.32 Översiktlig

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN. Upprättade av: Projektuppdrag Syd AB. Malmö 2014-07-03

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN. Upprättade av: Projektuppdrag Syd AB. Malmö 2014-07-03 LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN UTFÖRANDEENTREPRENAD/ GENERALENTREPRENAD AVSEENDE UNDERHÅLLSARBETEN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF) nr 9, Förfrågningsunderlag Upprättade av:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB LÅRINGEN 19, VÄSTERVIKS KOMMUN TOTALENTREPRENAD FÖR NYBYGGNAD AV RADHUS FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB TOTALENTREPRENAD ANBUDS-PM 01 Uppdrag 113-115 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kalmar

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Mikaela Johansson DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 635-15 1 SÖKANDE AB Byggprojekt i Dalarna, 556379-7983 Ombud: Advokat Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog

Läs mer

Avropsförfrågan/Uppdragsbekräftelse/Beställning i enlighet med ramavtal avseende byggtjänster för Polismyndigheten, Hallands län

Avropsförfrågan/Uppdragsbekräftelse/Beställning i enlighet med ramavtal avseende byggtjänster för Polismyndigheten, Hallands län Bilaga 11. Utkast avropsblankett 1 (6) Datum Diarienr (åberopas) Saknr 913 Avropsförfrågan/Uppdragsbekräftelse/Beställning i enlighet med ramavtal avseende byggtjänster för, Hallands län Del 1. 1 Parter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling Sidantal 9 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG SOM GENOMFÖRS ENLIGT RAMAVTAL 2008-11-01 till 2010-03-31 Utgivare Newsec Asset Management AB Datum: 2008-05-23 BET

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller... 3 2.1 Försäkrade

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

3 BILAGOR: 5 SANNINGSFÖRSÄKRAN 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 05.2 TEKNISK BESKRIVNING

3 BILAGOR: 5 SANNINGSFÖRSÄKRAN 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 05.2 TEKNISK BESKRIVNING PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 1 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 2 05.2 TEKNISK BESKRIVNING 3 BILAGOR: INFORMATIONSRITNINGAR 4 06.1 ANBUDSFORMULÄR

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

7.6 Inbjudan avseende upphandling av demontering m m av arrestenheten i Mölndal

7.6 Inbjudan avseende upphandling av demontering m m av arrestenheten i Mölndal Datum 1 (2) 2015-06-08 Diarienr (åberopas) A244-641/2015 Saknr 7.6 Inbjudan avseende upphandling av demontering m m av arrestenheten i Mölndal På uppdrag av Polismyndigheten, Polisregion Väst (Polisen)

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Trapphus-förvaltningskontor Ort och datum Tingsryd 2016-02-29 Upphandlare: 2 av 18 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 1.1 UPPHANDLINGEN SYFTE... 4 1.2 OMFATTNING/RAMBESKRIVNING... 4 1.3 UPPHANDLANDE

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö

DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö Mål nr 11349-15 1 SÖKANDE Golv & Kakel Bernt Lövkvist AB, 556188-1342 Flygfältsvägen 2 212 39 Malmö MOTPART AB Trelleborgshem Västergatan 4 231 64 Trelleborg Ombud: advokaten

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1)

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1) Utvärderingsrapport 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Stockholms Hamn Aktiebolag Upphandling Incheckningsgrindar Kapellskär Christina Irlén 12-00796 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Konsultgrupp bestående av

Konsultgrupp bestående av bestående av 1: Arkitekt / Samordnare 2: Byggnadskonstruktion 3: VVS: Luft och Rör 4: Styr- och övervakning 5: El 6: Brand 7: Storkök 8: Inredningsarkitekt 9: Landskapsarkitekt 10: Mark förfrågningsunderlag

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer