KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF 07 GENERALENTREPRENAD UPPRÄTTAD AV SUNE MAGNUSSON MARKKONSULT Telefon: 0708/ Handläggare: Sune Magnusson

2 Gullbernahult 86 2(21) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter (AF) är upprättade i anslutning till AMA AF 07. AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Karlskrona kommun Tekniska förvaltningen Ö Hamngatan 7B KARLSKRONA AFA.12 Beställare Karlskrona kommun Tekniska förvaltningen Ö Hamngatan 7B KARLSKRONA AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall skriftligen ställas till: Rörnätschef Peter Håkansson Tekniska förvaltningen Besöksadress KARLSKRONA Riksv. 48, Lyckeby Tel: 0455/ AFA.122 Beställarens kontaktman för visning av arbetsområdet Rörnätschef Peter Håkansson Tekniska förvaltningen Besöksadress KARLSKRONA Riksv. 48, Lyckeby Tel: 0455/ AFA.13 Projektör Sune Magnusson Markkonsult Sune Magnusson Joungs väg 7, Rödeby Tel

3 Gullbernahult 86 3(21) AFA.15 AFA.151 Nätägare Nätägare-va Tekniska förvaltningen VA-avdelningen Kontaktman Peter Håkansson Tel Besöksadress Riksv. 48, Lyckeby AFA.155 Nätägare-el Affärsverken Karlskrona AB Kontaktman Anders Savetun Tfn , Militära kablar AFA.152 Nätägare-värme Affärsverken Karlskrona AB Kontaktman Anders Savetun Tfn , AFA.156 Nätägare-kommunikationsnät Affärsverken Karlskrona AB, stadsnät Kabelanvisning ledningskollen.se Telia Sonera AB Kabelanvisning ledningskollen.se Militära kablar AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till 28 tomter. Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i Karlskrona kommun

4 Gullbernahult 86 4(21) AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Karlskrona kommun tillämpar förenklad förfarande enligt LoU, lagen om offentlig upphandling, SFS 2007:1091. Kommunen äger rätt att förhandla med en eller flera anbudsgivare. Anbud kan antas utan föregående förhandling. AFB.1 AFB.11 AFB.12 Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Entreprenadform Projektet skall genomföras som generalentreprenad. AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Ändring av det fasta priset på grund av kostnadsändring får endast ske enligt de villkor som anges i SBEFs reservation 2/71. AFB.2 AFB.21 Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 1 omgång förfrågningsunderlag tillhandahålles på CD utan kostnad. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 03 AB 04 (bifogas ej) 06 Mät-och ersättningsregler, MER Anläggning 07 (bifogas ej) 09 Dessa Administrativa Föreskrifter, daterade Ej prissatt mängdförteckning Vissa reglerbara mängder för mark- och VA-arbeten daterade Ritningar enligt ritningsförteckning, daterad Övriga Handlingar 13.1 Karlskrona kommuns materialvalspolicy 13.2 Utrustningslistor pumpstationer 13.3 PM dimensionering tryckstegringsstation och reservoar 13.4 Beskrivning för inmätning av VA och tillhörande objekt Föreskrifter för ledningsförläggning av vattenledningar samt Skyddsföreskrifter för entreprenörer på rörnät 13.6 Tekniska förvaltningens miljökrav gällande fordon och maskiner Tekniska förvaltningens miljöpolicy 13.8 AMA Anläggning 07 (bifogas ej) 13.9 Vägverkets publikation 1198:001 Trafikanordningsplaner för arbete på väg (bifogas ej) Formulär till anbud

5 Gullbernahult 86 5(21) AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall härav föranledd förfrågan framställas till beställarens ombud under anbudstiden. Endast skriftlig kompletterande uppgift, lämnad av beställarens ombud eller av honom delegerad person under anbudstiden, är bindande för både beställare och anbudsgivare. Kompletterande uppgifter kommer att delges samtliga anbudsgivare. AFB.3 Anbudsgivning Ersättning till anbudsgivare lämnas ej. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall avges skriftligen i tillslutet omslag, märkt Anbud VA Gullbernahult 86 och skall vara uppställt enligt bifogat formulär till anbud och följa förfrågningsunderlaget. Alternativ, egna förutsättningar för anbudet o d skall vara prissatta. Arbetskraftsreservationer godtas inte. Anbud skall avges på svenska och i svensk valuta exkl mervärdesskatt enligt bifogat formulär till anbud samt prissatt mängdförteckning (Vissa reglerbara mängder Handling 10) där den nedräknade summan skall ingå i det fasta priset. Anbud skall avse odelad entreprenad. Anbudsgivare med firma registrerad inom Sverige skall tillsammans med anbudet bifoga ett för firman gällande F-skattebevis. Vid anfordran skall detta uppvisas i original. Organisation med CV för platschef. Vilken säkerhet, som kan ställas för arbetenas kontraktsenliga utförande. Uppgift om vem, som besvarar förfrågningar angående anbudet. Alla prisuppgifter i anbudet skall avse fast pris utan indexreglering. Tillgänglighet och resurser under entreprenadtid och garantitid samt hur miljöarbete och/eller kvalitetsarbete bedrivs. Kommunen äger rätt att förkasta anbud om anbudsgivaren inte fullgjort sina åliggande enligt 10 kap i LOU. Anbud avgivet per telegram, telefax eller e-post godkännes ej. AFB.311 Huvudanbud Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. Huvudanbud skall avges.

6 Gullbernahult 86 6(21) Med undantag för SBEF:s reservation 2/71 får huvudanbud inte innehålla reservation. AFB.312 Sidoanbud Med sidoanbud avses anbud för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt: - ändrad arbetsmetod - ändrad kontraktstid eller organisation - annan avvikelse Sidoanbud får avges. Eventuellt sidoanbud skall redovisas så att avvikelserna från förfrågningsunderlaget klart framgår. AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast enligt anbudsinbjudan. Anbud skall avges skriftligen i tillslutet kuvert. AFB.33 Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren är bunden till sitt anbud sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. AFB.34 Adressering Anbud märks "VA Gullbernahult 86" och ställs till: Karlskrona kommun Tekniska förvaltningen Karlskrona AFB.4 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. Vid anbudsöppning förs protokoll. AFB.5 Anbudsprövning Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. AFB.51 Prövning av anbudsgivare Prövning av anbudsgivare kommer att ske enligt AFB.31. AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet

7 Gullbernahult 86 7(21) AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Den anbudsgivare som erbjuder lägsta pris efter nollställning erhåller 100% av 5 poäng. Övriga anbudsgivare poängsätts efter procentuell avvikelse från lägsta anbud. D v s ett anbud som t ex ligger 15% över lägsta anbud poängsätts med = 85% av 5 poäng o s v. För övriga kriterier kommer anbudsgivarna att jämföras med varandra och den som för varje kriterium redovisar den nivå som bedöms som bäst erhåller 5 poäng. Övriga anbudsgivare poängsätts i förhållande därtill i en skala där högsta möjliga poäng är 5 och lägsta poäng kan vara 0. Poäng kan ges med en decimal. Lika poäng kan ges till flera anbud. De erhållna poängtalen för pris och övriga kriterier kommer sedan att multipliceras med den vikt i % som angivits nedan, varefter produkterna av poäng och vikt summeras. Den som sammanlagt erhåller högsta värde kommer att erbjudas kontraktet. Kriterium Poäng Vikt Poäng x vikt Max värde Pris högst 5 70% högst 5 x 0,70 3,5 Referenser högst 5 15% (0-5) x 0,15 0,75 Kvalitet högst 5 15% (0-5) x 0,15 0,75 Summa 100% (poäng x vikt) 5,0 För att kunna bedöma kriterierna, referenser, kvalitet och teknisk funktion är det viktigt att referenslista bifogas anbudet. Därest anbud ej komplett och avfattat enligt förfrågningsunderlagets bestämmelser och förutsättningar, riskerar anbudsgivaren att anbudet ej upptages till prövning. Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud. På anmodan skall anbudsgivare mer detaljerat -presentera ett objektsbundet kvalitetssäkringsprogram -styrka yrkeskunnighet för egen personal som kommer att beröras av en eventuell beställning. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Samtliga anbudsgivare meddelas skriftligen så snart anbudsprövningen är slutförd.

8 Gullbernahult 86 8(21) AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads- anläggningsoch installationsentreprenader, AB 04, med tillägg och ändringar. AFC.1 Omfattning Objektet avser utbyggnad av självfallsledningar för vatten- och avlopp till 28 tomter i Gullberna Park. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22 AFC.11 Kontraktshandlingar Beställningsskrivelse kommer att upprättas av beställaren. Beställningsskrivelse ersätter kontrakt AB 04 kap 1 3. AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 Ändringar av AB 04 finns redovisade under följande koder och rubriker; AFC.11 Kontraktshandlingar AFC.54 Försäkringar AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder AFC.714 Garantibesiktning AFC.8 Hävande AFC.9 Tvist AFC.121 Arbetsområdets gränser Arbetsområde 10 m med i huvudsak ledningarna i mitten. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Arbetsområdet skall avsynas innan arbetena påbörjas, och synen skall omfatta mark, vägar och dylikt som berörs av arbetena. Hela arbetsområdet skall videofilmas av beställaren innan ledningsarbetena påbörjas. Beställaren kallar till syn. AFC.13 Förutsättningar Det åligger anbudsgivare att före anbuds avlämnande på platsen förvissa sig om arbetets omständigheter och arbetsområdets belägenhet och utseende, så att denne är fullt förtrogen med de förhållanden, som kan inverka på entreprenadarbetenas bedrivande och kostnader. För arbeten utanför arbetsområdet t ex ledningsarbeten är dispositionsrätten tillfällig för berörd markyta. Arbetsområdet och transportvägar skall disponeras i samråd med beställaren. Entreprenören skall ombesörja och bekosta att transportvägar hålles rena.

9 Gullbernahult 86 9(21) AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Entreprenör skall göra det möjligt för beställaren att under entreprenadtiden låta utföra sidoentreprenader. AFC.132 Arbetstider Arbete får normalt endast bedrivas under följande tider: under måndag-fredag. Arbeten under annan arbetstid kräver särskild överenskommelse med beställaren. Omkopplings- och demonteringsarbeten samt provisoriska inkopplingsarbeten skall bedrivas på icke ordinarie arbetstid om så erfordras. Dessa arbeten planläggs i samråd med beställaren och skall bedrivas i samråd med denne. Kostnaderna för dessa arbeten och åtaganden skall vara inkalkylerade i anbudet. AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Arbetena skall bedrivas så att störningar för omgivningen (vägar, byggnader osv) blir minsta möjliga. Beträffande ev. enskilda och privata vägar skall överenskommelse göras av entreprenören med respektive fastighetsägare. AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga system för t ex el, telekommunikation och VA skall vara i drift under byggnadstiden. Kostnader skall ingå i entreprenörs åtagande. AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Under vissa perioder kan det bli nödvändigt att helt stänga av framkomligheten för fordon. Var, när och hur länge detta skall ske, meddelas berörda minst en vecka i förväg innan avstängning sker. För samtliga arbeten på och invid väg inom arbetsområdet gäller att entreprenören skall följa väghållarens anvisningar. AFC.14 Skydd- och säkerhetsföreskrifter m m Vid ev. sprängning skall berörda fastighetsägare samt angränsande fastigheters boende informeras. Besiktning av fastigheterna skall utföras före och efter sprängning. Erforderlig täckning och skydd skall användas. AFC.15 Information

10 Gullbernahult 86 10(21) AFC.153 Information till fastighetsägare, boende m fl Entreprenören skall i samråd med beställaren informera berörda fastigheter, mfl. Informationen skall ske skriftligen dels i god tid före arbetets utförande dels i anslutning till åtgärd. AFC.16 AFC.161 Tillstånd mm Tillstånd från myndigheter Entreprenören skall innan arbetena påbörjas erhålla tillstånd från berörda myndigheter och/eller markägare för ev. boduppställningar upplag etc. AFC.162 Myndighetsbesiktning Entreprenören svarar för och bekostar att föreskrivna myndighetsbesiktningar genomförs i tid. AFC.17 AFC.171 Anmälningar Anmälningar till myndigheter Förhandsanmälan tas fram av entreprenören och sänds in till Arbetsmiljöverket innan byggstart efter godkännande av beställaren. Entreprenören upprättar arbetsmiljöplan som godkänns av beställaren. Planen skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen och samtlig personal skall vara informerad om innehållet i planen. AFC.172 Anmälningar till beställaren Entreprenören är skyldig att till beställaren anmäla om givna förutsättningar icke överensstämmer med verkliga förhållanden. Innan byggnadsdel görs oåtkomligt för besiktning eller kontroll skall beställaren underrättas så att besiktning eller kontroll kan utföras. Entreprenören skall omedelbart anmäla eventuella olyckor eller olyckstillbud till beställaren. Anmälningsplikten omfattar samtliga typer av olyckor eller tillbud som berör arbetsplatsen eller tredje man. Anmälan skall göras omedelbart och snarast följas av skriftlig rapport, om möjligt kompletterad med skisser och/eller fotografier. AFC.2 Utförande Om entreprenör under arbetets gång har något enligt hans mening ur teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder o dyl. än vad ritningar och övriga handlingar anger skall beställaren skriftliga godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och material får tillämpas.

11 Gullbernahult 86 11(21) AFC.21 Kvalitetsangivelser Entreprenaden skall genomföras så att såväl den tekniska kvaliteten som entreprenadens genomförande kan verifieras genom kvalitetssäkring. Detta innebär att entreprenören skall utföra egenkontroll efter fastlagda rutiner. Varudeklaration lämnas beställaren på dennes begäran eller då så särskilt anges. Angivna fabrikat får ej bytas utan beställarens skriftliga medgivande. Om det till föreskrifter om arbetsutförande eller vara i handlingarna fogats eller likvärdigt avgör beställaren ensam likvärdigheten. Om entreprenör begagnar sig av denna rätt till förändring av arbetsutförande eller vara efter godkännande av beställaren, svarar entreprenören för alla därmed sammanhängande kostnader för arbeten och installationer samt projektering. Varudeklaration som bifogas vara skall överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktningen. Beträffande provning för konstaterande av varas likvärdighet, se AB 04, kap 3 5. Karlskrona kommuns materialvalspolicy skall följas vid val av material och fabrikat (Handling 13.1). AFC.22 AFC.221 Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören skall i upphandlingsskedet kunna redovisa en kvalitetsplan som minst omfattar: Distributionslista över organisation och kontaktpersoner Tidplan Materialspecifikation och provningsförfarande Kontrollplan med kontrollpunkter före, under och efter åtgärd Om entreprenören ej kan redovisa en tillförlitlig kvalitetsplan äger beställaren rätt att förkasta anbudet. AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige Anbud skall innehålla namnuppgift på entreprenörens kvalitetsansvarige för entreprenaden. AFC.222 Miljöledning Entreprenören skall i upphandlingsskedet kunna redovisa sitt miljöarbete. Entreprenören skall minst redovisa sin miljöpolicy och de ingående varornas innehåll och miljöegenskaper.

12 Gullbernahult 86 12(21) AFC.2222 Entreprenörens miljöansvarige Entreprenören skall ha en för entreprenaden namngiven miljöansvarig. AFC.223 AFC.2231 Kvalitets och miljöplan Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören skall upprätta en kvalitets- och miljöplan för entreprenaden vilken överlämnas till beställaren innan entreprenaden påbörjas. AFC.23 ÄTA-arbeten Ändrings- och tilläggsarbeten skall utföras med samma kvalitetskrav på såväl material och utförande som gäller för arbetet i övrigt. Beställning av ändrings-och tilläggsarbeten skall ske genom något av följande alternativ: a) beställningssedel undertecknad av beställare eller byggledare b) beslut i byggmötesprotokoll AFC.24 AFC.241 Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren till entreprenören 3 omgångar av under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar samt av eventuellt ändrade handlingar. AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören tillhandahåller fritt för beställaren: Entreprenören skall omgående efter beställning svara för framtagning av arbetsmiljöplan. Plan skall finnas på arbetsplatsen innan de egentliga entreprenadarbetena får påbörjas. Kvalitetsplan. Försäkringsbevis. Plan för hantering av restprodukter skall upprättas av entreprenören. Tidplan (se AFC.41), betalningsplan (se AFC.622) och à-prislista (se AFC.611)skall upprättas av entreprenören. Säkerhet i form av bankgaranti skall lämnas till beställaren senast 14 dagar efter erhållen beställning.

13 Gullbernahult 86 13(21) Underlag för relationsritningar levereras 2 veckor innan slutbesiktning. Inmätning skall utföras enligt VA:s dokument Beskrivning för inmätning av VAledningar och tillhörande objekt (Handling 13.2). Koordinatsystem SWEREF och Rikets höjdsystem RH70. AFC.26 Varor m m Om inte annat anges i handlingarna skall överblivna material och massor transporteras bort av entreprenören till av honom anskaffad och bekostad tipp. Beställaren förbehåller sig dock rätten att tillvarataga överblivet material han önskar behålla. Demontering och uppläggning på anvisad plats inom området utföres av och bekostas av entreprenören. Avverkning av träd samt borttransport av virke och ris utföres av markägare eller Karlskrona kommun. AFC.261 AFC.28 Varor från entreprenören Underentreprenörer Entreprenören är skyldig att anlita specialfirmor till utförande av sådana arbeten, för vilka han ej själv förfogar över lämpliga specialavdelningar och/eller specialarbetare. Specialfirma respektive underentreprenör får ej anlitas utan att dennes lämplighet godkännes av beställaren. AFC.3 Organisation Ombud m fl under entreprenadtiden. AFC.311 Beställarens ombud Rörnätschef Peter Håkansson Tekniska förvaltningen Besöksadress KARLSKRONA Riksv. 48, Lyckeby Tel: 0455/ AFC.312 Beställarens kontrollant Utses innan entreprenaden påbörjas. AFC.313 Entreprenörens ombud Entreprenören skall utse ombud för entreprenaden. Denna skall äga rätt att med beställaren träffa avtal i ekonomiska och tekniska frågor.

14 Gullbernahult 86 14(21) AFC.32 AFC.321 Möten Startmöte Startmöte skall hållas snarast efter det att upphandlingen är genomförd. Entreprenörens ombud samt entreprenörens arbetsledare för entreprenaden skall medverka. Från beställarens sida kommer beställarens ombud att medverka. Beställaren sammankallar samt för protokoll vid projektgenomgången. AFC.323 Byggmöten Vid byggmöten skall entreprenörens ombud och platsansvarig närvara. Byggmöten hålls i genomsnitt 1 gång per månad. Entreprenören håller lokal för byggmötena. Protokoll från byggmöten förs av beställaren och skall justeras för att vara gällande. AFC.342 Arbetsledning Under entreprenadtiden skall vid arbetsplatsen finnas sakkunnig arbetsledare, till vilken beställaren eller dennes ombud äger vända sig med sina föreskrifter med denna kraft och verkan som om de blivit meddelade direkt till entreprenörens ombud. AFC.343 AFC.35 Anställda Kontroll och provning Beställaren utövar den kontroll som han anser nödvändig. Erforderlig handräckning och arbetsredskap till kontrollanten tillhandahålls av entreprenören. För handräckning till kontrollanten utgår ej särskild ersättning AFC.352 Provning Entreprenören bekostar all normenlig provning. Beställaren skall beredas tillfälle att närvara vid all provning. Ledningarna skall provtryckas enligt VAV P78. Intyg och protokoll över föreskriven provning skall snarast överlämnas till beställaren. AFC.36 AFC.361 Samordning Samordning av arbeten Entreprenören skall svara för samordning av samtliga arbeten inom arbetsområdet. AFC.364 Samordning av arbetarskydd

15 Gullbernahult 86 15(21) AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Entreprenören ska styrka att person har lämplig utbildning och erforderliga kvalifikationer. AFC.37 Dagbok Dagbok skall även omfatta ev. underentreprenörers arbete. AFC.4 AFC.41 Tider Tidplan Entreprenören skall 10 dagar efter anmodan överlämna förslag till tidplan till beställaren. Tidplanen skall hela tiden hållas aktuell och justeras av entreprenören. Vid beordrat ändrings- och tilläggsarbete skall entreprenören före arbetets utförande skriftligen anmäla till beställaren i vilken omfattning arbetet anses medföra rubbningar av tidplanen eller försening av kontraktsarbetena. Har entreprenören inte gjort sådan anmälan skall arbete anses inrymmas i tidplanen utan försening av kontraktsarbetena. AFC.42 Igångsättningstid Arbetet får påbörjas omgående efter det att entreprenör antagits, dock får inte arbetet påbörjas förrän beställaren lämnat tillstånd för igångsättning. AFC.44 Färdigställandetider Entreprenaden skall vara färdigställd för slutbesiktning enligt anbudsinbjudan. AFC.45 Förändring av kontraktstiden Entreprenören skall senast inom en vecka efter det att hinder uppstått som enligt AB 04 kap 4 4 berättigar entreprenören till förlängd kontraktstid, anmäla detta till beställaren. I de fall entreprenören inom ovan angiven tid ej underättat beställaren om hindret, upptas ej frågan om kontraktstidens förlängning och därmed sammanhängande kostnader för hindret. AFC.461 Garantitid för entreprenaden Garantitiden skall vara fem (5) år, räknat från den dag hela entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd.

16 Gullbernahult 86 16(21) AFC.462 Särskild varugaranti Särskild varugarantibevis överlåtes på beställaren i samband med garantibesiktningen. AFC.5 Ansvar och avhjälpande Entreprenören är under entreprenadtiden ensam ansvarig gentemot beställaren för alla skador som uppkommer på arbeten, byggnadsdelar etc, som ingår i entreprenörens åtagande, vare sig de förorsakats av hans egen personal eller annan på arbetsplatsen sysselsatt personal. Skulle skada uppstå skall entreprenören tillse att de skadade delarna ersättes eller lagas på sådant sätt som beställaren godkänner. Entreprenören svarar för sådan vakthållning, som erfordras med hänsyn till hans ansvar. AFC.51 AFC.511 Vite Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 0,5 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i sin helhet blivit fördröjda. AFC.53 AFC.531 Ansvar mot tredje man Syn inom närliggande område Samråd sker med beställaren avseende vilka områden som skall synas före respektive efter entreprenadtidens utgång. AFC.54 Sprängningsbesiktningar beställs av entreprenören i samråd med beställaren och bekostas av beställaren. Besiktning av byggnader belägna inom 50 m omkrets skall utföras. Försäkring Entreprenören skall teckna försäkringar enligt AB 04 kap Med avsteg från AB04 skall försäkringsbeloppet för entreprenörens ansvarsförsäkring ändras till 20 miljoner SEK vid byggentreprenader. Av försäkringsbevis skall framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar den basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AMA AF 07: Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. AFC.6 AFC.61 Ekonomi Ersättning Kontraktssumman utgör ersättning, i ett för allt, för de arbeten som enligt förfrågningsunderlaget ingår i entreprenaden.

17 Gullbernahult 86 17(21) Entreprenören svarar själv för kostnader i samband med anbudsgivning. Med avvikelse från MER Anläggning 07 skall bergschakt för VA-ledning mätas i meter rörgrav och inkluderar bergavtäckning, bergs överyta, bergschakt samt ersättningsmassor för borttransporterat berg. AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten Anbud skall lämnas på ändrings-och tilläggsarbete. Anbud redovisas med detaljerad kalkyl, som byggs upp som en produktionskalkyl med de regler som gäller för löpande räkning eller med á-priser, där sådana finns. Dessa anbud skall lämnas med fast pris utan indexreglering. Á-prislista skall vara upprättad i fast pris utan indexreglering. Uppmätning enligt AB 04 kap 3 14 avser endast i projektet inbyggt material. Ersättning till underentreprenör medges inte till högre kostnad än vad arbetet skall kosta utfört av entreprenören själv (ev. påslag för underentreprenörer skall vara intäckta i överenskommen debiteringsnorm). Med underentreprenörer enligt ovan avses entreprenörens egna underentreprenörer. För tillkommande eller avgående arbeten i samband med entreprenadens utförande tillämpas följande debiteringsnormer. Som förtydligande till AB 04 kap 6 1 skall vid beräkning av material och arbetskostnader saldot- dvs skillnaden mellan ökning minskning först beräknas innan pålägg resp. rabatt påförs. AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder Med ändring av AB04 kap 6 6 gäller att angivet a -pris gäller oberoende av storleken på ökning eller minskning av sådant kontraktsarbete som priset avser. AFC.613 AFC.614 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Rese- och traktamentskostnader skall ingå i anbudssumman respektive i lämnade á-priser. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Anbudet skall vara fast pris utan indexreglering. AFC.62 Betalning Faktura förfaller inte till betalning förrän beställaren erhållit: Tidplan (AFC.41) Betalningsplan (AFC.622) Förslag till kvalitetsplan (AFC.3522) Säkerhet för entreprenadens rätta fullgörande (AFC.631) Försäkringsbevis AFC.622 Betalningsplan Entreprenören upprättar betalningsplan i samråd med beställaren.

18 Gullbernahult 86 18(21) AFC.623 Förskott Förskott utbetalas ej. AFC.624 Fakturering Kontraktssumman faktureras enligt godkänd betalningsplan. Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden. Slutfakturering får ej ske förrän godkänd slutbesiktning föreligger. Faktureringsavgift, expeditionskostnader eller dylikt godkännes ej. Fakturan är förfallen till betalning 30 dagar efter beställarens mottagande av densamma. Karlskrona kommun tillämpar scanning av fakturor. Felaktigt adresserade eller märkta fakturor återsänds. Faktura avseende del av kontraktssumman enligt betalningsplan utställs på : Karlskrona kommun Box Karlskrona Följande skall anges på fakturan: Referenskod: Att: Peter Håkansson, Tekniska förvaltningen AFC.625 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta utgår efter förfallodagen enligt räntelagen. AFC.631 Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av garanti enligt AB 04 kap AFC.7 AFC.713 Besiktning Slutbesiktning Entreprenören skall i god tid till beställaren inkomma med skriftlig anmälan om slutbesiktning. Entreprenören skall senast en vecka innan slutbesiktning överlämna relationshandlingar och ritningar samt provtryckningsprotokoll. AFC.715 Garantibesiktning Eftersom det bland annat vid denna besiktning skall avgöras om funktionskraven har uppfyllts, införes följande ändring av AB 04 kap 7 3 i kontrakt/beställningsskrivelse. Entreprenören kallar till garantibesiktning senast tre (3) veckor före garantitidens utgång. Försummar entreprenören denna skyldighet, förlängs garantitiden till den tidpunkt garantibesiktning verkställs.

19 Gullbernahult 86 19(21) AFC.72 Besiktningsman Besiktningsman utses av beställaren. AFC.8 Hävning Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör. Med tillägg till AB 04 kap 8 1 gäller att beställaren har rätt att häva avtalet såvitt avser icke fullgjord del av entreprenaden, om entreprenören inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan. Entreprenören är därvid skyldig att ersätta den skada hävningen orsakar beställaren. AFC.9 Tvistelösning Med ändring av AB 04 kap 9 1 gäller att tvist på grund av kontrakt kommer att avgöras i domstol om inte parterna enas om skiljeförfarande. AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel Bodar, kontor, upplag mm placeras i samråd med beställaren. AFH.2 Bodar Entreprenören håller bod för eget bruk. AFH.3 Tillfällig väg och plan Permanenta vägar och planer som används av entreprenören skall underhållas och återställas i ursprungligt skick. AFH.4 Tillfällig el- och VA-försörjning m m Anslutningspunkter för el och VA-försörjning anvisas av respektive ledningsägare. Det åligger entreprenören att ordna och bekosta anordningar för vatten, avlopp, och el inkl förbrukningsavgifter under byggnadstiden. AFH.5 Skydd av arbete och egendom m m Entreprenören skall bedriva arbetena så att onödiga olägenheter ej drabbar fastighetsägare eller fastighet exempelvis genom buller, damm. Entreprenören svarar för all erforderlig skyltning. Entreprenören svarar för alla erforderliga skyddsanordningar för trafik m m på arbetsplatsen under hela entreprenadtiden.

20 Gullbernahult 86 20(21) AFH.51 Skydd av arbete Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. AFH.52 Skydd av ledningar, mätpunkt m m För utsättning av bef. ledningar skall entreprenör själv kontakta huvudmän. Arbete skall utföras så att befintliga ledningar och kablar inte skadas. AFH.53 Skydd av vegetation För undvikande av skada skall entreprenören skydda träd och buskar m m. AFH.55 Skydd av egendom Arbete skall utföras så att nedsmutsning av fordon, byggnader eller omgivningar undviks. AFH.56 Tillfällig inhägnad Entreprenören skall tillhandahålla och bekosta erforderliga inhägnader av arbetsområdet. AFH.8 AFH.81 AFH.9 AFH.91 Redskap och verktyg Mätutrustning Övriga allmänna hjälpmedel Skyltställning, orienteringstavla Skyltställning med namn på entreprenörer etc. skall i förekommande fall utformas och uppsättas enligt beställarens anvisningar. Skyltställningen bekostas av entreprenören. Bygglov/bygganmälan ombesörjes och bekostas av entreprenören. AFJ ALLMÄNNA ARBETEN Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. AFJ.4 Skyddsåtgärder Skyddsåtgärder gentemot tredje man i samband med entreprenadens genomförande skall utföras av entreprenören i omfattning som krävs från myndigheternas sida för arbetets utförande. AFJ.42 Vakthållning

21 Gullbernahult 86 21(21) Entreprenören svarar för sådan vakthållning, som erfordras med hänsyn till hans ansvar. AFJ.43 Bullerskydd Maskiner skall effektivt ljuddämpas och uppställas så att minsta möjliga störningar uppstår. Kompressorer och andra bullrande maskiner skall vara ljuddämpade till ljudnivån 75 db (A) på 7 meters avstånd. AFJ.6 AFJ.7 AFJ.71 Efterlagning Länshållning, renhållning, rengöring m m Länshållning Entreprenören skall i sitt anbud inräkna samtliga kostnader för grundvattensänkning och länshållning. Vatten skall avledas så att skador på omgivande mark ej uppstår. AFJ.72 Renhållning Entreprenören svarar för och bekostar renhållning. Detta gäller även renhållning som kan erfordras utanför arbetsområdet till följd av transporter till och från arbetsområdet. AFJ.752 AFJ.76 Slutrengöring Återställande av mark Entreprenören skall återställa ianspråktagen mark. AFJ.8 AFJ.81 AFJ.82 Inmätning och utsättning Inmätning Utsättning

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 09 Sidantal 28 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE LEDNINGSARBETE VA Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten 2012-05-30 Utgivare HUDIKSVALLAS KOMMUN BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner 1(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende upphandling av inredning för Hus A, Del A-C Campus Linköping Paket G Gardiner 2(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För dessa Administrativa föreskrifter gäller ALOS

Läs mer

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ESLÖVS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnad Projektnamn/projektnummer framgår av uppdragsinbjudan Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER HANDLING 6.1 Upprättat 2009-12-01 Reviderad

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

Entreprenadkontrakt, EK

Entreprenadkontrakt, EK Handling 01, EK Kontraktsvillkor (FU 2000) UTFÖRANDEENTREPRENAD Avseende Mellan beställaren och entreprenören är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning adress postnr ORT Org.nr: 202100-4003

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalt antal sidor inkl. denna sida: 27 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355

Läs mer

Mark/VA. Förfrågningsunderlag. Jönköping 2011-08-24

Mark/VA. Förfrågningsunderlag. Jönköping 2011-08-24 Sidantal 36 Utbyggnad Östergötlands län Mark/VA UTFÖRANDEENTREPRENAD Administrativa föreskrifter, AF Jönköping WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 JÖNKÖPING tel 036 30 43 20 fax 036 16 58 75

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN. Upprättade av: Projektuppdrag Syd AB. Malmö 2014-07-03

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN. Upprättade av: Projektuppdrag Syd AB. Malmö 2014-07-03 LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LYCKÅ SLOTTSRUIN KARLSKRONA KOMMUN UTFÖRANDEENTREPRENAD/ GENERALENTREPRENAD AVSEENDE UNDERHÅLLSARBETEN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF) nr 9, Förfrågningsunderlag Upprättade av:

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION Teknik- och serviceförvaltningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION vid samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 2/15 AF AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling Sidantal 9 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG SOM GENOMFÖRS ENLIGT RAMAVTAL 2008-11-01 till 2010-03-31 Utgivare Newsec Asset Management AB Datum: 2008-05-23 BET

Läs mer

Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping. Konferensrum G109 och Pre-Show-area. AV-teknik.

Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping. Konferensrum G109 och Pre-Show-area. AV-teknik. Sida 1(21) Norrköpings Visualiseringscenter C Linköpings universitet, Campus Norrköping Konferensrum G109 och Pre-Show-area AV-teknik 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Innehåll

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-05-09 2 (25) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA I följande artikel redovisas de nyheter och förändringarna i Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) AFU (Allmänna

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Förfrågan ramavtal måleri

Förfrågan ramavtal måleri Ramavtal måleri förfrågan 2007-01-29 sida 1 av 2 att: Förfrågan ramavtal måleri Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.32 Översiktlig

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller... 3 2.1 Försäkrade

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB LÅRINGEN 19, VÄSTERVIKS KOMMUN TOTALENTREPRENAD FÖR NYBYGGNAD AV RADHUS FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB TOTALENTREPRENAD ANBUDS-PM 01 Uppdrag 113-115 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kalmar

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Ramavtal avseende grävmaskiner inklusive förare

Ramavtal avseende grävmaskiner inklusive förare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-11-24 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF) Ramavtal avseende grävmaskiner inklusive förare Värmdö kommun Tekniska driftavdelningen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Kvalitetsplan för: Uppdrag

Kvalitetsplan för: Uppdrag 203-08-4. Uppdrag. Uppdragsbeskrivning.2 dokument Tillhandahållna av beställaren Förfrågningsunderlaget består av: Administrativa föreskrifter, handling 08. Ej prissatt á-prislista, handling 09. Miljöanvisningar

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer