6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun Ödeshög Org.nr: Datum: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2(16) Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA.2 ORIENTERING AV OBJEKTET... 3 AFA.3 FÖRKORTNINGAR... 3 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD... 4 AFD.1 OMFATTNING... 4 AFD.2 UTFÖRANDE... 6 AFD.3 ORGANISATION... 8 AFD.4 TIDER AFD.5 ANSVAR OCH AVHJÄLPANDE AFD.6 EKONOMI AFD.7 BESIKTNING AFD.8 HÄVNING AFD.9 TVISTELÖSNING AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFH.1 PLACERING AV ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFH.5 SKYDD AV ARBETE OCH EGENDOM M M AFJ ALLMÄNNA ARBETEN AFJ.4 SKYDDSÅTGÄRDER AFJ.7 LÄNSHÅLLNING, RENHÅLLNING, RENGÖRING M M... 16

3 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3(16) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Detta innebär att AMA AF:s texter till angiven kod och rubrik gäller för entreprenaden om inte annat anges. Kompletterande texter: I de fall beställaren har angivit en text gäller den tillsammans med AMA AF:s text under aktuell kod och rubrik. Vid motstridiga uppgifter i texterna under en kod eller rubrik gäller beställarens text, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. AF AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.2 AFA.21 AFA.3 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Beställare Ödeshögs kommun Box 54 Besök: Stora Torget ÖDESHÖG Tel Org nr Beställarens ombud under anbudstiden Ombud: Urban Runesson, Ödeshögs kommun. Tel: E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Se punkt AFA.121. Orientering av objektet Översiktlig information av objektet Ödeshögs kommun äger och är innehavare av elektriska starkströmsanläggningar. Innehavaren har ansvaret för att dessa anläggningar uppfyller kraven på elsäkerhet. Förutom el säkerhetskraven ska anläggningarnas funktion säkras. I detta innefattas alla förekommande delar och komponenter från servissäkringar i belysningscentralen till och med ljuskällan. Den befintliga anläggningen förekommer i huvudsak utmed kommunala vägar, gator och torg inom området för entreprenaden. Denna förfrågan omfattar drift och underhåll för den ovan nämnda anläggning med två översiktliga uppdrag: - Förebyggande underhåll; där ströbyten och fortlöpande tillsyn ingår. - Avhjälpande underhåll; där felavhjälpning och akuta åtgärder innefattas. Omfattningen i detalj framgår av i Tekniska beskrivningen, Handling 6.4. Förkortningar LOU UF AF EK TB = Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling = Upphandlingsföreskrifter = Administrativa föreskrifter = Entreprenadkontrakt = Teknisk beskrivning

4 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 4(16) AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Kontraktshandlingar 1. Entreprenadkontrakt med bilaga 1 Bilaga 1, Prissatt mängdförteckning 2. Ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06 som är upptagna under AFD * ABT 06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten 5. Anbud daterat 2011-xx-xx 6. Förfrågningsunderlag 1 Administrativa föreskrifter daterad Upphandlingsföreskrifter daterad Ej prissatt mängdförteckning 4. Teknisk Beskrivning 4.1 Anläggningsregister 4.2 Centralregister 4.3 Vägnätskarta 4.4 Bilder stolptyper 4.5 Bilder armaturtyper 4.6 Tidplan och kvittenslista över fortlöpande tillsyn 4.7 Felrapport från tillsyn 4.8 Beskrivning av felhanteringsprocessen 4.9 Beskrivning av belysningsschemaprocessen 7. Övriga handlingar 1 Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg 2 IFS 2003:1 Regler för säkerhet vid vägarbeten och transporter * handling som inte bifogas AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.361 AFD.12 AFD.121 AFD.122 AFD.13 AFD.131 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdet framgår av vägnätskarta handling Syn före påbörjande av arbete Hänvisas till AFD.531. Förutsättningar Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Sidoentreprenörer skall beredas erforderligt tillträde till eget arbetsområde. Entreprenören skall vid utförande av drift och underhållsåtgärder i anslutning till dessa räkna med vissa störningar i egen verksamhet. Extra ersättning med anledning av störningar skall inte påräknas.

5 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 5(16) AFD.132 Arbetstider AFD.135 Arbetstider får normalt ej utföras före kl eller efter annat än efter särskild överenskommelse med beställaren eller av akut karaktär. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Arbetsplatsen kommer under entreprenadtiden att beröras av såväl motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik. Vägarna skall vara öppna för trafik med minsta möjliga störning för trafikanterna. I undantagsfall får avstängning av väg eller tillfart ske efter samråd med beställaren. I akuta situationer får entreprenören vidta de åtgärder som omständigheterna kräver. Trafikanordningar skall utföras enligt godkänd trafikanordningsplan. Arbete skall bedrivas så att risker som beror på den passerande fordonstrafiken beaktas och förebyggs (jfr AFS 1999:3 81). Där så är nödvändigt får avstängning av väg eller tillfart ske efter samråd med beställarens ombud. AFD.14 AFD.142 AFD.15 AFD.151 AFD.154 AFD.16 AFD.161 AFD.163 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg Arbetet ska bedrivas i enlighet med IFS 2009:4, bilagan "Säkerhet vid arbete på väg : Information Beställarens informationsansvarige Beställaren ansvarar för all information angående objektet. Information till väghållare m fl Entreprenören skall meddela beställaren om arbeten som kan vara till hinder för trafiken. Sådan information skall även meddelas andra, t ex annan väghållare eller lokaltrafikbolag, som påverkas av entreprenörens arbete. Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Entreprenören skaffar och bekostar själv erforderliga tillstånd för den verksamhet han avser att bedriva. Överenskommelser m m Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av entreprenören utan att väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt tillstånd därtill. Om överenskommelser träffas mellan entreprenören och markägare, väghållare eller dylikt skall beställaren underrättas med kopia på överenskommelsen. Entreprenören ska själv bekosta överenskommelser avseende sidotippar, sidotag, upplagsplatser, omhändertagande och deponering av miljöfarligt avfall och transportvägar utanför arbetsområdet.

6 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6(16) AFD.17 AFD.171 AFD.172 Anmälningar Anmälningar till myndighet Entreprenören inger förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan byggarbetsplatsen etableras. Beställaren informeras när så skett. Om inte annat anges ansvarar entreprenören för de anmälningar till myndigheter som verksamheten kräver. Anmälningar till beställaren Entreprenören skall till beställaren rapportera arbetsrelaterade tillbud och olycksfall som inträffar på det gemensamma arbetsstället för verksamheten, sedan entreprenören anmält händelsen till Arbetsmiljöverket. För alla större arbeten, där tredje man kan påverkas, som skall utföras skall Ödeshögs kommun informeras. Information som ska lämnas är: - Starttid (datum, klockslag) - Uppskattad sluttid (arbetstid under dagen) - Inskränkningar och begränsningar vad gäller framkomlighet - Förändringar av ovanstående - Referensnummer TA-plan - Förteckning över jourpersonal Vid extrema väderleksförhållanden, när det bedöms att föreskriven standard inte kan upprätthållas, skall entreprenören lämna information om detta till Ödeshögs kommun. Mer om rapportering till kommunen framgår av den tekniska beskrivningen, gällande felrapportering. AFD.2 AFD.21 AFD.22 AFD.23 Utförande Kvalitetsangivelser Entreprenören får byta ut produkt eller del därav med produkt som är likvärdig till funktion och kvalitet. Ersättande produkt skall därmed uppfylla gällande krav och normer angivna i handlingar förtecknade under AFD.11. Önskar entreprenören begagna denna rätt skall han i varje enskilt fall underrätta kontaktperson på Ödeshögs kommun i så god tid att frågan om likvärdigheten hinner prövas. Entreprenören skall därvid tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av likvärdighet. Varudeklaration som medföljer ska överlämnas till beställaren. Kvalitets- och miljöarbete Entreprenören skall ta fram en specifik kvalitets- och miljöplan för entreprenaden. Entreprenören skall på beställarens begäran uppvisa det egna företagets kvalitets- och miljöarbete. ÄTA-arbeten Underrättelser om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 6 skall lämnas skriftligen.

7 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 7(16) AFD.24 AFD.242 AFD.26 AFD.265 AFD.27 AFD.28 Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden 1. Arbetsmiljöplan, entreprenören skall upprätta en objektanpassad arbetsmiljöplan och redovisa denna för beställaren innan arbetena påbörjas. Arbetsmiljöplanen skall anpassas löpande av entreprenören med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar, så att den ständigt uppfyller kraven enligt 12 a AFS 2008: Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, entreprenören svarar för sådan uppdatering av förhandsanmälan som avses i 7 AFS 2008:16. Uppgifter om uppdateringarna skall löpande lämnas till beställaren. 3. Felrapporter från tillsyn Entreprenören skall hålla en uppdaterad arbetsmiljöplan uppsatt på byggarbetsplatsen enligt 14 AFS 2008:16. Om verksamheten bedrivs spridd på flera ställen skall arbetsmiljöplanen och förhandsanmälan finnas tillgänglig även på dessa ställen. Entreprenören skall på beställarens begäran uppvisa sådan dokumentation om objektet som avses i 9 och 12 b AFS 2008:16. Dokumentationen skall överlämnas till beställaren i slutdokumentationen. Skrivelser till entreprenören från Arbetsmiljöverket som avser entreprenaden skall skyndsamt delges beställaren i kopia. Varor Tillvarataget material, överblivna massor Överblivet eller demonterat materiel som tagits ut och kan vara intressant för beställaren att återanvända meddelas av entreprenören vid drift- och underhållsmötena. Miljöfarligt avfall skall deponeras på plats som godkänts av myndighet. Entreprenören ansvarar för nödvändiga transporter, ev. miljöavgifter för deponi, skrotning och återvinning. Underrättelse om avvikelser o d Underrättelse om avvikelse enligt ABT 06 kap 2 10 skall utan dröjsmål lämnas skriftligen. Underentreprenörer Entreprenören äger ej anlita underentreprenör utan beställarens skriftliga godkännande. Val av underentreprenörer skall vad beträffar teknisk kompetens godkännas av beställaren. Byte av godkänd underentreprenör får inte ske utan beställarens medgivande. Entreprenören svarar för underentreprenörens arbete så som för sitt eget.

8 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 8(16) AFD.3 Organisation AFD.31 AFD.311 Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Beställarens ombud, se AFA.121. AFD.313 Entreprenörens ombud AFD.32 Entreprenörens ombud anges i anbud. Möten AFD.321 Startmöte AFD.324 AFD.34 Startmöte skall ske senast två veckor efter avslutad upphandling. Beställaren är sammankallande och svarar för protokollföring. Drift- och underhållsmöte Entreprenören skall delta i ett drift- och underhållsmöte per månad i genomsnitt. Beställaren kallar till möte och svarar för protokollföring. På drift- och underhållsmöten skall entreprenören redovisa förteckning över felanmälan med åtgärdade och kvarstående fel samt en detaljerad tidplan för ströbyte. Entreprenören skall på mötet redovisa utfört arbete enligt tidplan. Arbetsledning och anställda AFD.342 Arbetsledning AFD.343 Anställda Med Projektledare/Uppdragsledare för denna entreprenad menas den person som i sitt dagliga värv ansvarar operativt med arbetsledning och planering av resurser och metoder inom entreprenaden samt är kontaktperson gentemot beställaren i löpande frågor. Arbetsledning (Projektledare/Uppdragsledare) skall ha väl dokumenterad kompetens för aktuella arbeten. Arbetsledning (Projektledare/Uppdragsledare) skall kunna uppvisa/dokumentera samma kompetensprofil som godkändes vid anbudstillfället/anbudsvärderingen. Personal i ledande befattning får inte utbytas utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta. Personal skall ha utbildning i ESA Industri-ISA, samt ELSÄK-FS 2008:3. Entreprenören skall hålla personer till förfogande för entreprenaden avseende eldriftsansvarig samt innehavare av allmän behörighet enligt Starkströmsföreskrifterna. Entreprenören skall ha en dokumenterad elansvarspolicy med fastställd delegeringsordning och rutiner enligt ESA Industri-ISA, ELSÄK-FS 2008:3 och SS-EN Som exempel på sådana rutiner kan nämnas EIO:s handbok Ansvar, instruktion och kontroll eller motsvarande. De anställdas utbildning och kompetens skall på anfordran redovisas för beställaren.

9 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 9(16) AFD.35 AFD.351 Kontroll Personal som kommer att arbeta utmed väg ska ha genomgått utbildning i Säkerhet på väg. De som arbetar mer än 100 timmar/år utmed väg bör också ha genomgått utbildningen hjälp på väg. Minst en person av den personal som utför arbete som kräver trafikavstängning, helt eller delvis, måste ha utbildning såsom utmärkningsansvarig. Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga. Entreprenören är skyldig att skicka personal med relevant kompetens för uppdraget, baserat på den information som ges på genererad arbetsorder och entreprenörens förväntade kunnande om ingående komponenter. Kontroll och provning Efter genomförda arbeten äger beställaren rätt att kontrollera arbetet och material. Kontrollens syfte är att entreprenör och beställare tillsammans skall verifiera att avtalade utrustningar och tjänster levererats och att Entreprenören uppfyller samtliga överenskomna krav. AFD.36 AFD.361 AFD.364 Samordning Samordning av arbeten Entreprenören ska svara för samordning av egna, beställarens, sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131 samt andra uppkommande arbeten som utförs inom arbetsområdet. Beställaren äger rätten att avbryta pågående arbeten vid akut fel i anläggning, olycka eller liknande. Entreprenören är skyldig att när så är möjligt samordna kontraktsarbeten som utförs mot rörlig ersättning med kontraktsarbeten som utförs mot fast ersättning så att beställarens totala kostnader för kontraktsarbetena minimeras. Entreprenören skall vara behjälplig med instruktioner och rutiner för att upprätta erforderliga arbetstillstånd s.k. ESA-entreprenör vid begäran från sidoentreprenörer när denne skall utföra arbeten och inkopplingar i befintliga anläggningar. Samordning av arbetarskydd Text i AMA utgår.

10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 10(16) AFD.3642 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för resterande planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt anslutande föreskrifter. Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa vilken eller vilka personer som entreprenören avser att användas i arbetsmiljöarbetet (BAS-P) jämte skriftlig dokumentation som styrker att personen eller personerna innehar de kvalifikationer som avses i 6 AFS 2008:16. Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga medgivande. AFD.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden, med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7 b och 7 f samt i anslutande föreskrifter. Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa vilken eller vilka personer som entreprenören avser att användas i arbetsmiljöarbetet (BAS-U) jämte skriftlig dokumentation som styrker att personen eller personerna innehar de kvalifikationer som avses i 6 AFS 2008:16. Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga medgivande. AFD.37 AFD.4 AFD.41 AFD.42 AFD.44 AFD.45 AFD.46 Dagbok Digital dagbok skall föras, denna redovisas på Drift- och underhållsmöten. Tider Tidplan Tidplaner för ströbyten samt för tillsyn framgår av bilagor till Tekniska beskrivningen, handling Detaljerade tidplaner redovisas på drift- och underhållsmöten. Igångsättningstid Arbetet skall påbörjas senast Färdigställandetider Kontraktsarbetena skall vara anmälda till slutbesiktning senast 2 månader innan kontraktet löper ut. Förändring av kontraktstiden Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Garantitid Entreprenören har funktionsansvar under hela kontraktstiden.

11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 11(16) AFD.5 AFD.51 AFD.511 AFD.516 Garantitiden på utförda arbeten är 5 år. På material skall garantitiden vara 2 år om inte leverantör föreskriver annat. Ansvar och avhjälpande Vite Beställaren är, om villkoren i AFD.511 och AFD.512 inte är tillämpliga och särskilda skäl föreligger till följd av osedvanligt väder eller därmed jämförliga omständigheter, berättigad att anlita annan entreprenör i entreprenaden. Om arbete till följd härav avgår för entreprenören skall kostnadsreglering ske enligt ABT 06 kap 6 5. Vite vid försening Om arbeten ej har utförts inom åtgärdstider enligt Teknisk beskrivning utgår viten enligt följande. SEK per månads försening av ströbyten per centralområde enligt Teknisk beskrivning YYV SEK per veckas försening av fortlöpande tillsyn per centralområde enligt Teknisk beskrivning YYV SEK per timmes försening av felavhjälpning enligt Teknisk beskrivning YYV punkt 0. SEK per dags försening av felavhjälpning enligt Teknisk beskrivning YYV punkt 1. SEK per dags försening av felavhjälpning enligt Teknisk beskrivning YYV punkt 2. Vite vid vägarbetsutmärkning på allmän väg Med hänvisning till IFS 2003:1 Regler för säkerhet vid vägarbeten och transporter gäller följande vite ifall vägarbetsutmärkning är bristfällig eller inte följer godkänd trafikanordningsplan enligt följande. Mindre allvarlig SEK Allvarlig SEK Om entreprenören inte inom, i Teknisk beskrivning, angiven tidsfrist uppfyllt ställda standard- eller funktionskrav på varje enskild funktion eller åtgärd enligt nedan, erläggs för varje tillfälle vite.

12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 12(16) AFD.518 Övriga viten AFD.5181 Avhjälpande på entreprenörens bekostnad Avvikelser som inte åtgärdats äger beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad avhjälpa. Entreprenör skall ha beretts möjlighet att vidta rättelse innan beställaren avhjälper fel enligt ovan. Med beretts möjlighet avses att beställaren sökt men inte nått entreprenören på angiven telefonnummer enligt i kontraktet beskriven organisation. AFD.5182 Vite avseende tillhandahållande av handlingar och uppgifter Om entreprenören inte anmält uppstart av etablering eller avetablering, enligt de Administrativa Föreskrifternas kod AFD.172, skall vite betalas med SEK 5000 för varje försenad eller utebliven anmälan. AFD.53 AFD.531 AFD.54 AFD.6 AFD.61 AFD.611 AFD.613 AFD.614 Ansvar mot tredje man Det åligger entreprenören att hålla trafikansvarighetsförsäkring för fordon eller maskin som inte är trafikförsäkringspliktigt samt företagsansvarighetsförsäkring täckande bl a skador mot tredje man. Syn inom närliggande område Syn ska förrättas inom överenskommet område, dels före igångsättningen av arbete, som kan orsaka skada inom området, dels efter arbetets färdigställande. Beställaren utverkar tillstånd från ägare av berört område/objekt för tillträde vid syn. Syneförrättare utses av parterna gemensamt. Ersättning till syneförrättare betalas av beställaren. Försäkring ABT 06 kap 5 23 skall gälla för entreprenaden. Ekonomi Ersättning Ersättning för ÄTA-arbeten Ändring och tilläggsarbeten ersätts enligt något av följande alternativ och beställaren avgör vilket. - Mot överenskommet á-pris. - Mot överenskommet pris i ett för allt. - Enligt självkostnadsprincipen ABT 06 kap 6 9. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Alla kostnader för arbetarens och tjänstemäns resor och traktamenten skall vara inräknade i anbud, timkostnader och á-priser. Ersättning för kostnadsändringar Kontraktssumman är SEK fast pris med indexreglering var år från kontraktskrivandets dag, enligt Konsumentprisindex (KPI).

13 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 13(16) AFD.615 Slutavräkning AFD.62 Betalning Förutsättning för att entreprenören till någon del skall erhålla betalning gäller att av beställaren godkänd objektsanpassad kvalitets- och miljöplan och arbetsmiljöplan föreligger. AFD.622 Betalningsplan AFD.623 Förskott Betalningsplan skall upprättas för Förebyggande underhåll baserad på månadsvis fakturering. Ersättning för Avhjälpande underhåll sker normalt en gång per månad och endast mot faktura. Fakturan får endast innehålla utfört arbete med uppnådd funktion. Förskott medges ej. AFD.624 Fakturering Fakturering får ske högst en gång per månad efter det att verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete presenterats för beställaren och godkänts. Felaktigt utbetald ersättning avseende moms skall återbetalas till beställaren. Faktureringsavgift och expeditionsavgift betalas inte. Märkning av faktura meddelas på startmötet. AFD.631 Fakturan sänds till: Ödeshögs kommun Box Ödeshög Säkerhet till beställaren Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap Säkerhet skall utgöras av bankgaranti.

14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 14(16) AFD.7 Besiktning AFD.713 Slutbesiktning AFD.716 Med tillägg till ABT 06, kap 7 14 gäller följande: Om inte fel föreligger och funktionella egenskaper och funktionskrav är tillfredsställda skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Godkänns inte entreprenaden skall besiktningsmannen föreskriva att ny slutbesiktning skall ske före kontraktstidens utgång. Om detta inte är möjligt eller entreprenören ej hinner åtgärda påtalade fel och brister före kontraktstidens utgång ska ekonomisk reglering ske genom avdrag på kontraktssumman som svarar mot kostnader att åtgärda bristerna. Slutbesiktning skall avslutas med slutsammanträde, vid vilket besked lämnas om godkännande. Godkännande gäller med verkan från dagen efter slutsammanträdet. För delar med garanti (investeringsdelar) ska entreprenören en gång/år redovisa en lista på objekt med garantiåtaganden. Redovisningen sker i samband med nytt kontraktsår och ska innehålla start- och sluttid för åtagandena. För delar med garanti (investeringsdelar) gäller dessutom: Entreprenören svarar för att funktionen upprätthålls under hela garantitiden på de delar där underhållsåtgärder utförts. Om entreprenaden inte uppfyller funktionella egenskaper eller krav efter avlämnandebesiktning äger beställaren kalla till särskild besiktning. Beställaren kallar till besiktning och utser besiktningsman. Godkännes entreprenaden övertar beställaren objektet. Särskild besiktning Beställaren kan komma att utföra årlig besiktning för bedömning att entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. Beställaren äger rätt att kalla till särskild besiktning ifall han anser att entreprenaden inte uppfyller funktionskraven. AFD.8 AFD.9 Hävning Under avtalstiden råder 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid eventuell uppsägning av detta kontrakt har beställaren inga ytterligare skyldigheter än betalning av de kontraktsarbeten som utförts under uppsägningstiden. Tvistelösning Tvist på grund av entreprenadavtalet och därur härleda rättsförhållanden skall avgöras i svensk domstol om parterna inte överenskommer om annat. Denna bestämmelse kommer att införas i avtal.

15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 15(16) AFH AFH.1 AFH.5 AFH.51 AFH.52 AFH.53 AFH.55 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel skall ske i samråd med beställaren. Uppställning av bodar, maskiner o d, får ej ske inom vägområdet utan särskilt tillstånd från beställaren. Skydd av arbete och egendom m m Skydd av arbete Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. Entreprenören skall skydda sitt eget färdigt arbete om det kan skadas av förslitning innan det överlämnas till beställaren. Skydd av ledning, mätpunkt m m Entreprenören ska skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt, o d mot skada till följd av eget arbete. Entreprenören ska begära av ägaren till angiven ledning att på platsen ange dess läge före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig skyddsåtgärd. Om ledning e d som inte angetts påträffas, skall entreprenören rådgöra med beställaren och i förekommande fall med vederbörande ägare till ledningen om erforderlig åtgärd. Skydd av vegetation Det åligger entreprenören att hos Länsstyrelsen skaffa information om belägenhet av fridlyst flora så att denna inte skadas eller förstörs. För undvikande av skada skall entreprenören skydda träd, buskar och andra växter som skall bibehållas. Detta gäller i förekommande fall såväl stam som rotzon. Skydd av egendom Entreprenören skall bedriva arbetena så att olägenheter inte uppstår för fastighetsägare eller fastighet exempelvis genom buller, vibrationer, damm och nedstänkning. Vid allt arbete såsom packning o d, skall fastigheter som ligger inom bedömt riskavstånd för vibrationsskador besiktas genom entreprenörens försorg. Entreprenören och beställaren avgör gemensamt vilka fastigheter som berörs. Beställaren bekostar dessa besiktningar och eventuella mätningar.

16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 16(16) AFJ AFJ.4 AFJ.45 AFJ.7 AFJ.72 AFJ.76 ALLMÄNNA ARBETEN Skyddsåtgärder Begränsning av miljöstörande utsläpp Länshållning, renhållning, rengöring m m Renhållning Entreprenören ska hålla arbetsområde rent av honom orsakad nedskräpning, spill o d. Återställande av mark Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark. Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom åverkan.

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Entreprenadjuridik Entreprenad Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Tjänsteavtal där en uppdragstagare förpliktigar sig att

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.1 AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställare är, den i beställning/kontrakt, angivna

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

BILAGA 7 BILAGA PRISBILAGA. Tvättmedelsdosering

BILAGA 7 BILAGA PRISBILAGA. Tvättmedelsdosering BILAGA 7 BILAGA PRISBILAGA Tvättmedelsdosering 16-154 Rev 2016-10-17 Tvättmedel Vittvätt (pos1.3 a alt 1.3 b) behöver ej vara anpassat för tvättprogram 30 och 40 grader. Innehållsförteckning 1 MATERIAL...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ESLÖVS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnad Projektnamn/projektnummer framgår av uppdragsinbjudan Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER HANDLING 6.1 Upprättat 2009-12-01 Reviderad

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun Förfrågningsunderlag Klippans kommun Förfrågningsunderlag Fabriksvägen 2 B.doc Förfrågningsunderlag -08-13 2(17) Sidan 2 av 17 Förfrågningsunderlag -08-13 3(17) INNEHÅLL AF Administrativa föreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS VILHELMINA KOMMUN TREAN-PROJEKTET UNDERLAG ANBUD FÖRLÄGGNING AV OPTORÖR / OPTOFIBER OSN TREANPROJEKTET SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS TREANPROJEKTET I VILHELMINA PROJEKTÄGARE VILHELMINA KOMMUN REFERENSNUMMER:

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer