ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA"

Transkript

1 ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

2 2

3 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING AV BESIKTNINGAR CHECKLISTA - SÄRSKILT OM FÖRBESIKTNING 8-9 SLUTBESIKTNING CHECKLISTA EFTER GODKÄND ENTREPRENAD CHECKLISTA BREVMALLAR KONTAKTA OSS 35 3

4 FÖRORD Inför utförandet av entreprenader avtalar parterna på marknaden idag i allmänhet om att standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska utgöra del av parternas avtal. Enligt dessa standardavtal ska frågan om entreprenaden är behäftad med fel typiskt sätt konstateras genom ett besiktningsförfarande. Alla som är verksamma i byggbranschen vet att nästan alla entreprenader är behäftade med några eller många fel. Dessa fel framgår i regel av besiktningsutlåtanden. Eftersom felfrågan i princip alltid måste hanteras av parterna är det viktigt för både beställare och entreprenörer att ha god kännedom om felreglerna och besiktningsförfarandet. För att underlätta för såväl beställare som entreprenörer att hantera dels besiktningsförfarandet dels frågor om fel har vi utarbetat denna guide med frågelistor med tillhörande brevmallar. Tanken är att både beställare och entreprenörer ska kunna använda guiden vid kontrollanmärkningar och felanmärkningar i för- och slutbesiktningsprotokoll. Genom att använda guiden kan frågor om entreprenörens felansvar utredas tidigt och parterna kan bringa klarhet i hur felavhjälpandet ska hanteras. Frågelistorna och brevmallarna är generellt skrivna och passar därför i de allra flesta situationer som uppkommer och som berör relevant frågeställning. Det ska dock framhållas att entreprenadkontraktet med tillhörande administrativa föreskrifter kan innehålla särregleringar varför vissa brevmallar av den anledningen måste anpassas till specifikt projekt. Vidare är vår frågelista med brevmallar inte uttömmande utan det kan finnas ytterligare situationer som kan påkalla en handlingsplikt eller ett ställningstagande från entreprenörens eller beställarens sida. Vi är dock, trots dessa förbehåll, av uppfattningen att guiden kommer ge såväl beställare som entreprenörer ett handfast verktyg som ger vägledning över relevanta frågeställningar med brevmallar som, vi nyss nämnt, kan användas i de allra flesta fall. STOCKHOLM FEBRUARI 2014 Andersson Gustafsson Advokatbyrå 4

5 5

6 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNING KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 1. Upprätta kvalitets- och miljöplan för entreprenaden och inarbeta i planerna de kvalitets- och miljöåtgärder som beställaren föreskrivit i förfrågningsunderlaget. 2. Kontrollera de administrativa föreskrifterna och upprätta föreskrivna planer för egenkontroller och projektering. 3. Om ni utsetts att vara BAS-P och/eller BAS-U skall ni upprätta och anpassa arbetsmiljöplan. 4. Innan arbetet påbörjas överlämna planerna till beställaren för granskning och godkännande skicka brevmall Utför och dokumentera åtaganden enligt avtalad kvalitets- och miljöplan. 6. Låt er beställare ta del av dokumentationen enligt punkten 5 och bekräfta mottagandet. 6

7 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 1. Ska någon arbetsprestation, vara eller material vara föremål för kontroll under entreprenadtiden? JA u Anmäl i god tid när er prestation, vara eller material är tillgänglig för sådan kontroll, skicka brevmall Har kontrollen utförts utan dröjsmål efter det att ni gjorde anmälan enligt punkten 1? JA u Punkten 3. NEJ u Gör en hinderanmälan om det blir en påverkan på tidplanen, skicka brevmall Har beställarens kontrollant gjort någon kontrollanmärkning efter utförd kontroll? JA u Punkten 5. NEJ u 4. Har beställarens kontrollant gjort någon kontrollanmärkning för sent, det vill säga inte utan dröjsmål efter utförd kontroll? JA u Skicka brevmall 4. Se även punkten Anser ni att kontrollanmärkningen är felaktig? JA u Skicka brevmall 5 till beställaren. 6. Har beställaren inom tidsfristen i brevmall 5 skriftligen vidhållit kontrollanmärkningen? JA u Utför de arbeten som behövs för att åtgärda anmärkningen och skicka brevmall 6. (rätt till ersättning) 7

8 HANTERING AV BESIKTNINGAR SÄRSKILT OM FÖRBESIKTNING Fundera över om det finns anledning att hålla förbesiktning. En förbesiktning kan exempelvis hållas avseende arbete som i ett senare skede vid färdigställandet inte är åtkomligt för besiktning eller om avhjälpande i ett senare skede kommer vara till väsentlig olägenhet för parterna. Ett arbetsmoment som är återkommande kan det vara aktuellt att förbesiktiga för att undvika att samma typ av fel skall upprepas. En sådan förbesiktning kallas normerande förbesiktning. Både beställaren och entreprenören har rätt att påkalla förbesiktning. 1. Har besiktningsmannen noterat fel som ni ansvarar för i protokollet? JA u Punkten Har besiktningsmannen besiktigat utifrån rätt handlingar? Titta i besiktningsprotokollet! JA u Punkten 4. NEJ u Punkten Finns det felanmärkningar i protokollet som har sin grund i att besiktningsmannen har besiktigat utifrån fel handlingar? JA u Skicka brevmall 7 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten Finns det andra felpåståenden (e-anmärkningar) där ni inte delar besiktningsmannens uppfattning om att det utgör fel? JA u Skicka brevmall 8 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten 6. 8

9 5. Väljer ni att avhjälpa felet trots att ni anser att ni inte svarar för dem? JA NEJ u Skicka brevmall 9 (krav på ersättning). u Skicka brevmall 10 (beställaren är tvungen att hålla kostnaderna nere). 6. Anser ni att felen i sig är av mycket liten betydelse för entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den men mycket dyra att avhjälpa? JA u Felet ska inte avhjälpas, skicka brevmall 11. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. NEJ u Punkten Kontakta omgående beställaren och begär tillträde för att avhjälpa fel, skicka brevmall Avhjälp fel inom två månader efter det att ni har mottagit besiktningsutlåtandet eller inom annan tid som framgår av besiktningsprotokollet, parternas kontrakt eller särskild sammanställning om ändringar av AB 04/ABT 06 i AF-delen. 9. Anmäl omgående efter avhjälpandet den förbesiktigade delen till efterbesiktning om inte det särskilt är avtalat att det inte ska ske någon efterbesiktning, skicka brevmall Beställaren ska svara för alla besiktningskostnader med anledning av förbesiktningen. 11. Entreprenören skall svara för besiktningskostnader med anledning av efterbesiktning. 9

10 SLUTBESIKTNING 1. Framgår det av kontraktet när slutbesiktning ska hållas? JA u Punkten 2. NEJ u Står bara när entreprenaden ska vara färdigställd. Punkten Underrätta er beställare i god tid om vilken dag entreprenaden kommer att vara tillgänglig för slutbesiktning, skicka brevmall 14. Var noga med att den ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast vid kontraktstidens utgång. Punkten Har slutbesiktning hållits utan dröjsmål efter att entreprenaden anmälts färdigställd? JA u Punkten 4. NEJ u Skicka brevmall 15 (regeln om vad underlåtenhet att hålla slutbesiktning kan leda till). 4. Måste viss dokumentation vara framme för att entreprenaden ska kunna godkännas? JA u Se till att all dokumentation är framtagen och har den kvalitet som framgår av avtalet. Punkten 5. NEJ u Punkten Har någon del undantagits från slutbesiktningen? JA u Se punkten 6. OBS! Även den undantagna delen omfattas av ett eventuellt godkännande, såvida ni inte har avtalat om något annat. 6. Låt någon som är behörig att tala för er räkning företräda er vid slutbesiktningen. 10

11 7. Genomförde besiktningsmannen hela slutbesiktningen? JA u Punkten 8. NEJ u Han avbröt den eftersom han ansåg att entreprenaden uppenbarligen inte var färdigställd. Punkten Godkändes entreprenaden vid slutbesiktningen? JA u Checklistan Efter godkänd entreprenad. NEJ u Punkten Har besiktningsmannen noterat fel som ni ansvarar för i protokollet? JA u Punkten Har besiktningsmannen besiktigat utifrån rätt handlingar? Titta i besiktningsprokollet! JA u Punkten 12. NEJ u Punkten Finns det felanmärkningar i protokollet som har sin grund i att besiktningsmannen har besiktigat utifrån fel handlingar? JA u Skicka brevmall 16. (Entreprenaden borde ha godkänts och rätt till ersättning) till beställaren. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. Se sedan punkten 13. NEJ u Punkten

12 12. Finns det andra felpåståenden (e-anmärkningar) där ni inte delar besiktningsmannens uppfattning om att det utgör fel? JA u Skicka brevmall 17 (Entreprenaden borde ha godkänts och rätt till ersättning) till beställaren. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. Se sedan punkten 13. NEJ u Punkten Kontakta omgående beställaren och begär tillträde för att avhjälpa fel, skicka brevmall Avhjälp felen så fort som det bara är möjligt. Börja alltid med att avhjälpa fel som besiktningsmannen angett som skäl för underkännandet av entreprenaden. Anmäl därefter entreprenaden till fortsatt slutbesiktning (efter en underkänd entreprenad) alternativt ny slutbesiktning (efter en avbruten slutbesiktning). 15. När entreprenaden är godkänd, se checklistan Efter godkänd entreprenad. 16. Kom ihåg att beställaren svarar för besiktningskostnaden såvitt avser den första slutbesiktningen med undantag för när slutbesiktningen avbryts. Då svarar entreprenören för den avbrutna slutbesiktningen och beställaren svarar för ny slutbesiktning. Entreprenören svarar därutöver för fortsatt slutbesiktning och efterbesiktning. 12

13 13

14 EFTER GODKÄND ENTREPRENAD Entreprenaden anses färdigställd. Allt förseningsvite slutar ticka. Slutfaktura får skickas. Beställaren har ändå rätt att hålla 5% av entreprenadsumman jämte mervärdesskatt för avhjälpande av fel som konstaterats i slutbesiktningsprotokollet till dess fel avhjälpts, dock längst i två månader (därefter får beställaren innehålla ett betryggande belopp). Beställaren får även innehålla ett skäligt belopp för krav på vite, skadestånd eller annan fordran med anledning av kontraktet eller annat kontrakt mellan parterna. Sex månaders preskriptionsfrist för alla entreprenörens fordringar börjar löpa från dagen för godkännande. Två års frist gäller dock för kontraktssumman och mervärdesskatt. För underentreprenör är fristen fyra månader enligt AB-U 07 och ABT-U 07. Sex månaders preskriptionsfrist för beställarens fordran på entreprenören för tillhandahållet arbete och för avgående arbete börjar löpa. Tre månaders preskriptionsfrist för vite och anspråk på skadestånd för skada som framträtt under entreprenadtiden börjar löpa. Garantitiden börjar. Risken för skada på entreprenaden övergår från entreprenören till beställaren. Entreprenören behöver inte längre hålla allriskförsäkring för entreprenaden (förutom för skador som entreprenören svarar för). Ställd säkerhet går ned från 10% av kontraktssumman till 5% av densamma. 14

15 1. Har besiktningsmannen noterat fel som ni ansvarar för i protokollet? JA u Punkten Har besiktningsmannen besiktigat utifrån rätt handlingar? Titta i besiktningsprotokollet! JA u Punkten 4. NEJ u Punkten Finns det felanmärkningar i protokollet som har sin grund i att besiktningsmannen har besiktigat utifrån fel handlingar? JA u Skicka brevmall 7 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten Finns det andra felpåståenden (e-anmärkningar) där ni inte delar besiktningsmannens uppfattning om att det utgör fel? JA u Skicka brevmall 8 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten Väljer ni att avhjälpa felet trots att ni anser att ni inte svarar för dem? JA u Skicka brevmall 9 (krav på ersättning). Se sedan punkten 7. NEJ u Skicka brevmall 10 (påpeka att beställaren är tvungen att hålla kostnaderna nere). 15

16 6. Anser ni att felen i sig är av mycket liten betydelse för entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den men mycket dyra att avhjälpa? JA u Felet ska inte avhjälpas, skicka brevmall 11. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. NEJ u Punkten Kontakta omgående beställaren och begär tillträde för att avhjälpa fel, skicka brevmall Avhjälp fel inom två månader efter det att ni har mottagit besiktningsutlåtandet eller inom annan tid som framgår av besiktningsprotokollet, parternas kontrakt eller särskilda sammanställningen till AF-delen. Kontrollera särskilt om det finns viten knutna till felavhjälpandet. 9. Anmäl omgående efter avhjälpandet entreprenaden till efterbesiktning om inte det särskilt är avtalat att det inte ska ske någon efterbesiktning, skicka brevmall 13. OBS! Tänk på att om ingen efterbesiktning kommer till stånd efter att ni påkallat sådan skall de fel som efterbesiktningen avsågs omfatta anses avhjälpta. 16

17 17

18 BREVMALL 1 INFORMATION OM FÖRBEREDANDE KVALITETSARBETE OCH UPPRÄTTADE PLANER [ange datum] Vi har nu upprättat i kontraktshandlingarna föreskrivna planer som bifogas detta brev. Vänligen granska planerna och återkom med synpunkter eller ert godkännande av planernas innehåll. Om vi inte hört något från er inom en vecka utgår vi från att ni godkänner planerna. [Ange vilka planer som upprättats och bifogas brevet, nedan ges några exempel] - Miljö- och kvalitetsplan - Egenkontrollsplan - Projekteringsplan - Arbetsmiljöplan] Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 18

19 BREVMALL 2 ANMÄLAN OM KONTROLL [ange datum] Ni har i kontraktshandlingarna föreskrivit att kontroll skall ske av [ange vilken arbetsprestation, material eller vara som skall kontrolleras]. [ange vilken arbetsprestation, material eller vara] finns tillgänglig för kontroll från och med den [ange datum]. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 19

20 BREVMALL 3 UNDERRÄTTELSE OM HINDER PÅ GRUND AV FÖRSENAD KONTROLL [ange datum] Vi har i tidigare brev daterat den [ange datum] anmält att [ange vilken arbetsprestation, material eller vara] fanns tillgänglig för kontroll från och med den [ange datum]. Trots att anmälan gjordes i god tid har inte kontrollen utförts utan dröjsmål. Detta har orsakat hinder i vår produktion och medfört rubbning av tidplanen och försening av entreprenaden. Vi begär därför tidsförlängning med [ange den tidspåverkan som den försenade kontrollen orsakat produktionen]. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 20

21 BREVMALL 4 UNDERRÄTTELSE OM KOSTNADSANSVAR VID FÖRSENT FRAMFÖRD KONTROLLANMÄRKNING [ange datum] Vi noterar att inga anmärkningar lämnats med anledning av den kontroll som utfördes [ange datum]. Vi får uppmärksamma er på att ni är ersättningsskyldig för den merkostnad som uppkommer p.g.a. för sent framförd anmärkning. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 21

22 BREVMALL 5 UNDERRÄTTELSE OM FELAKTIG KONTROLLANMÄRKNING [ange datum] Ni har den [ange datum för när kontrollanmärkningen framfördes] framfört kontrollanmärkning mot [ange vad anmärkningen avser]. Vi håller inte med om anmärkningen. Anmärkningen är felaktig eftersom arbetet [ange skäl för varför ni anser att anmärkningen är felaktig, exempelvis att arbetet är utfört fackmässigt, enligt entreprenadhandlingarna, enligt överenskommelse]. Om ni inte i skrift tydligt angett att ni vidhåller anmärkningen senast den [ange datum] utgår vi från att ni frånfallit anmärkningen ifråga. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 22

23 BREVMALL 6 KRAV PÅ ERSÄTTNING PÅ GRUND AV FELAKTIG KONTROLLANMÄRKNING [ange datum] Ni har framfört kontrollanmärkning och vi har underrättat er om att kontrollanmärkningen är felaktig. Ni har därefter skriftligen återkommit den [ange datum] och anfört att ni vidhåller anmärkningen. Vi kommer naturligtvis utföra det arbete som kontrollanmärkningen föranleder men vi vill framhålla att detta arbete är att betrakta som ett ÄTA-arbete. Vi framställer därför krav på ersättning för arbetet i fråga och återkommer med redovisning av kostnaderna när dessa kan fastställas. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 23

24 BREVMALL 7 FELAKTIG E-ANMÄRKNING PÅ GRUND AV ATT BESIKTNINGEN INTE SKETT MOT RÄTT HANDLINGAR [ange datum] I protokoll från besiktning som hölls den [ange datum] har besiktningsmannen tagit upp [ange de e-anmärkningar som felaktigt tagits upp p.g.a. att besiktningsmannen inte kontrollerat samtliga entreprenadhandlingar]. Av [ange de handlingar som ni utfört arbetet efter] framgår att arbetena ifråga har utförts i enlighet med entreprenadhandlingarna. Nyss nämnda e-anmärkningar har vi således inget ansvar för. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 24

25 BREVMALL 8 FELAKTIG E-ANMÄRKNING PÅ GRUND AV FELAKTIG BEDÖMNING AV BESIKTNINGSMANNEN [ange datum] I protokoll från besiktningen som hölls den [ange datum] har besiktningsmannen tagit upp [ange de e-anmärkningar som ni anser att ni inte har något ansvar för]. Nyss nämnda e-anmärkningar har vi inget ansvar för. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 25

26 BREVMALL 9 KRAV PÅ ERSÄTTNING FÖR AVHJÄLPANDE AV E-ANMÄRKNING [ange datum] Vi har tidigare påtalat att vi inte har något ansvar för vissa e-anmärkningar, se vårt brev daterat [ange datum för brevet]. Vi kommer trots vår uppfattning i ansvarsfrågan att åtgärda dessa e-anmärkningar. Vi får framhålla att vi, enligt vårt avtal, har rätt till ersättning för arbetet med att åtgärda fel som vi inte ansvarar för. Vi framställer därför krav på ersättning för arbetet i fråga och återkommer med redovisning av kostnaderna när dessa kan fastställas. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 26

27 BREVMALL 10 UNDERRÄTTELSE OM ATT AVHJÄLPANDE AV E-ANMÄRKNING EJ KOMMER ATT UTFÖRAS [ange datum] Vi har tidigare påtalat att vi inte har något ansvar för vissa e-anmärkningar, se vårt brev daterat [ange datum för brevet]. Med hänsyn till vår uppfattning i ansvarsfrågan får vi härmed meddela att vi inte kommer åtgärda [ange vilka e-anmärkningar ni inte kommer åtgärda]. För det fall ni i ett senare skede kommer kräva ersättning för kostnader för felavhjälpande, får vi redan nu framhålla att ni har en skyldighet att hålla nere kostnaderna för felavhjälpande arbeten. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 27

28 BREVMALL 11 FEL SOM SKA REGLERAS GENOM VÄRDEMINSKNINGSAVDRAG [ange datum] I protokoll från besiktning den [ange datum] har besiktningsmannen felaktigt angett att [ange de e-anmärkningar som ska regleras genom värdeminskningsavdrag] ska avhjälpas. Dessa e-anmärkningar utgör fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt sätt. Med hänsyn till att påtalade fel är av mindre betydelse och att kostnaderna för att åtgärda felen i fråga är mycket höga, vore det oskäligt att utkräva ett felavhjälpande. Påtalade fel skall istället, enligt vårt avtal, regleras genom ett värdeminskningsavdrag. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 28

29 BREVMALL 12 UNDERRÄTTELSE OM ATT AVHJÄLPANDE AV E-ANMÄRKNING EJ KOMMER ATT UTFÖRAS [ange datum] I protokoll från besiktning den [ange datum] finns ett antal e-anmärkningar upptagna. Vi begär tillträde till de arbetsområden som berörs senast den [ange datum] så att felavhjälpande kan ske. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 29

30 BREVMALL 13 PÅKALLANDE AV EFTERBESIKTNING [ange datum] Den [ange datum] hölls en besiktning. Vi har nu avhjälpt samtliga e-anmärkningar enligt protokollet från besiktningen. Vi påkallar efterbesiktning av denna besiktning. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 30

31 BREVMALL 14 UNDERRÄTTELSE OM ATT ENTREPRENADEN ÄR TILLGÄNGLIG FÖR SLUTBESIKTNING [ange datum] Vi håller nu på med avslutande arbeten för att färdigställa entreprenaden. Vi får därför underrätta er om att entreprenaden kommer vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning från och med den [ange datum]. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 31

32 BREVMALL 15 FÖLJDEN AV ER UNDERLÅTELSE ATT HÅLLA SLUTBESIKTNING [ange datum] Vi har anmält att entreprenaden var tillgänglig för slutbesiktning den [ange datum]. Ni har inte verkställt slutbesiktning utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd. Eftersom slutbesiktning inte hållits inom föreskriven tid anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktningen rätteligen skulle ha verkställts. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 32

33 BREVMALL 16 MEDDELANDE OM ATT ENTREPRENADEN RÄTTELIGEN BORDE HA GODKÄNTS, BESIKTNING EJ SKETT MOT RÄTT HANDLINGAR [ange datum] Av protokoll från slutbesiktningen daterat den [ange datum] framgår att besiktningsmannen ej godkänt entreprenaden. Vidare framgår av protokollet att besiktningsmannen inte har besiktigat entreprenaden mot rätt handlingar och att detta är skälet till att besiktningsmannen inte kunnat godkänna entreprenaden. Eftersom besiktningsmannens bedömning av godkännandefrågan är felaktig gör vi gällande att entreprenaden rätteligen borde ha godkänts vid denna besiktning. Detta innebär att ni under en tid om två månader från dagen för slutbesiktningen har rätt att innehålla 5% av entreprenadsumman. Därefter ska det innehållna beloppet utbetalas till oss. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 33

34 BREVMALL 17 MEDDELANDE OM ATT ENTREPRENADEN RÄTTELIGEN BORDE HA GODKÄNTS, FELAKTIG BEDÖMNING FRÅN BESIKTNINGSMANNEN [ange datum] Av protokoll från slutbesiktningen daterat den [ange datum] framgår att besiktningsmannen ej godkänt entreprenaden. De fel som besiktningsmannen tagit upp som skäl för att underkänna entreprenaden [är av mindre betydelse och förekommer i begränsad omfattning och får således inte utgöra hinder för godkännandet/är sådana fel som ska regeleras genom värdeminskningsavdrag varför entreprenaden borde ha godkänts/utgör överhuvudtaget inte fel eftersom besiktningsmannen gjort en felaktig bedömning]. Eftersom besiktningsmannens bedömning av godkännandefrågan är felaktig gör vi gällande att entreprenaden rätteligen borde ha godkänts vid denna besiktning. Detta innebär att ni under en tid om två månader från dagen för slutbesiktningen har rätt att innehålla 5% av entreprenadsumman. Därefter ska det innehållna beloppet utbetalas till oss. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 34

35 KONTAKTA OSS FREDRIK SCHEDIN Advokat, delägare Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Tel Fax Mobil JOHAN WINGMARK Advokat, delägare Entreprenad- och konsulträtt, offentlig upphandling, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Tel Fax Mobil

36 36 Box Stockholm Kungsgatan 44 Tel Fax

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader)

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, mars 2017

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, mars 2017 Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, mars 2017 I mars månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver advokat Johan Wingmark och jur.kand. Vanja Eriksson, AG Advokat, om entreprenörens skyldighet

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Företag som normalt brukar använda sig av leveransbestämmelserna NLM 10 och andra liknande bestämmelser som är

Läs mer

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Entreprenadjuridik Entreprenad Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Tjänsteavtal där en uppdragstagare förpliktigar sig att

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

ABS 95 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SMÅHUSENTREPRENADER DÄR ENSKILD KONSUMENT ÄR BESTÄLLARE. GAR-BO AB Box 45053, STOCKHOLM

ABS 95 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SMÅHUSENTREPRENADER DÄR ENSKILD KONSUMENT ÄR BESTÄLLARE. GAR-BO AB Box 45053, STOCKHOLM ABS 95 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SMÅHUSENTREPRENADER DÄR ENSKILD KONSUMENT ÄR BESTÄLLARE GAR-BO AB Box 45053, 104 30 STOCKHOLM ABS 95, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SMÅHUSENTRE- PRENADER DÄR ENSKILD KONSUMENT

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT. Beställare Namn Personnr/Organisationsnr. Personnr/Organisationsnr. Entreprenör Företag Organisationsnr.

ENTREPRENADKONTRAKT. Beställare Namn Personnr/Organisationsnr. Personnr/Organisationsnr. Entreprenör Företag Organisationsnr. Sida 1 (3) ENTREPRENADKONTRAKT i enlighet med ABS 09 Undertecknade har denna dag träffat följande överenskommelse: (Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.) Beställare Namn Personnr/Organisationsnr

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11 Kategorisering av projekt Har extern entreprenör utsetts Har intern entreprenör utsetts för stort projekt Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Utses

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Konsulter är betydelsefulla

Konsulter är betydelsefulla Konsultupphandling Konsulttjänster Tjänsten avslutas med att ritningar, beskrivningar och utlåtande levereras eller att någon form av rådgivning lämnas. Förutsättningarna är unika för varje enskilt uppdrag

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA I följande artikel redovisas de nyheter och förändringarna i Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Besiktningar inom byggbranschen Deras kompletterande verkan

Besiktningar inom byggbranschen Deras kompletterande verkan Besiktningar inom byggbranschen Deras kompletterande verkan Inspections in civil construction industry Their complementary effect Andreas Bengtsson & Jonas Ekholm Examensarbetet omfattar 10 poäng och ingår

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Färdigställande- och Byggfelsförsäkringar.

Färdigställande- och Byggfelsförsäkringar. Vår del i din trygghet när du bygger ditt hus. Färdigställande- och Byggfelsförsäkringar. Med mera! Gar-Bo Broschy 12sid_NY.indd 1 2011-12-01 09:33 Råd och tips när du bygger nytt När du bestämt dig för

Läs mer

1.1 Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, januari 2016

1.1 Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, januari 2016 1.1 Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, januari 2016 I januari månads expertkommentar i entreprenadrätt välkomnar vi Fredrik Schedin och Vanja Eriksson som nya författare hos Blendow Lexnova.

Läs mer

God kommunikation! Superviktigt!

God kommunikation! Superviktigt! 1 2 Första avtalet hette AB1966. ABK09 som utkom 2010 Utarbetades av BBK+representanter från konsultföretagen (förra -76 Arkitekt och ingenjörsföretagen AI Man passade på att anpassa med samma struktur

Läs mer

Fastställda

Fastställda www.gar-bo.se 1 (9) ESFK10 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller för... 5 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 5 1.2

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1

UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1 UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1 HSB Brf. ------ i Malmö Kompletterande slutbesiktning av lgh 47 TOTALENTREPRENAD 2009-12-16 Utlåtande över kompletterande slutbesiktning avseende HSB Brf.

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING

BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING BC-Provide AB VVS-Teknik Box 75 138 22 ÄLTA Brf. Fullriggaren Kv. Fullriggaren Nyköpings kommun Nybyggnad av flerbostadshus BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING BESIKTNINGENS OMFATTNING

Läs mer

lägenhet 1302 och 1504 som inte besiktades eftersom lägenheterna inte var tillgängliga för besiktning.

lägenhet 1302 och 1504 som inte besiktades eftersom lägenheterna inte var tillgängliga för besiktning. Brf Jasminen slutbesiktning Brf Jasminen, Inglasning av Balkonger Kv Aklejan 1, Örebro Lertagsgatan 54 Örebro Inglasning av balkonger UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING MED BILAGA. Typ av besiktning (1) Slutbesiktning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Samfällighetsföreningen UTHAMRAHÖJDEN, VALLENTUNA. Etapp 1, 2, 3, 4, Vägar, Va

Samfällighetsföreningen UTHAMRAHÖJDEN, VALLENTUNA. Etapp 1, 2, 3, 4, Vägar, Va Generalsvägen 2, 184 51 ÖSTERSKÄR Telefon 08-540 660 00 Telefax 08-540 660 01 Mobil 070-592 24 24 Org.nr 556571-1339 E-post: goran.palm@telia.com 1 (5) Samfällighetsföreningen UTHAMRAHÖJDEN, VALLENTUNA

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om försäkring för köpare eller säljare, omsorgsplikt och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2009-09-22 BESLUT Nolato AB FI Dnr 09-3220 Finansinspektionen Box 66 P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm 260 93 Torekov Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

Fastställda

Fastställda www.gar-bo.se 1 (10) FF10 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller för... 5 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 5 1.2

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

BILAGA SB RÖR 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING

BILAGA SB RÖR 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING o ELFAB o INSTALLATIONSPLANERING AB Sidan 1 av 7 HSB:S BRF MORKULAN, BIRGER JARLSGATAN 104, STOCKHOLM UTBYTE AV INSTALLATIONER OCH RENOVERING AV VÅTRUMM MM BILAGA SB RÖR 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om nyproduktion, överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Per Andersson Konsult & Måleri

Per Andersson Konsult & Måleri 1 Per Andersson Konsult & Måleri UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING- SB 2 Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06 Kap 7 14 SB 2 Målning, till Utlåtande över Slutbesiktning Totalentreprenad

Läs mer

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24 Energikrav 09 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-24 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att utreda om förändringar i lagstiftning, BBR, angående krav på energihushållning

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT HANDLEDNING TILL FORMULÄR 300

ENTREPRENADKONTRAKT HANDLEDNING TILL FORMULÄR 300 ENTREPRENADKONTRAKT HANDLEDNING TILL ENTREPRENADKONTRAKT FORMULÄR 300 INLEDNING Entreprenadkontrakt; formulär nr 300 samt denna handledning till kontraktet är upprättat i samråd med en referensgrupp bestående

Läs mer

Entreprenadarbeten vid gruvor- juridiska utmaningar Seminarium med Georange

Entreprenadarbeten vid gruvor- juridiska utmaningar Seminarium med Georange Entreprenadarbeten vid gruvor- juridiska utmaningar Seminarium med Georange 13 juni 2011 Eva Westberg Persson och Pia Pehrson Foyen Advokatfirma Praktiska råd innan avtalet ingås Sekretessbehov? Reflektera

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation Vad har jag köpt? Vems är ansvaret? Vad är Aff? Vad är Aff? Upphandlingsreglemente för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster Accepterat och känns igen av parterna Reglerar vad som köps

Läs mer

Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT 06 7:14. Besiktningen påbörjades 2013-11-29 Kl.08.00 och avslutades 2013-11-29.

Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT 06 7:14. Besiktningen påbörjades 2013-11-29 Kl.08.00 och avslutades 2013-11-29. Sid 1(5) Sjöbrisen 1 Samfällighetsförening Lomvägen 497 Sollentuna UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING SB 1 och EB 4 Mark Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT 06 7:14. Typ av besiktning

Läs mer

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt?

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt? Jag har frågat många; hur var sommaren. Ingen har klagat Sommaren 2013 var fin, men 2014 var ju fantastisk. Tänk att kunna bada i 15-20 min i stöten ute i Stockholms ytterskärgård rena medelhavsklimatet.

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

IPWSP Östra Kajen Kalix Hamn

IPWSP Östra Kajen Kalix Hamn IPWSP Östra Kajen Kalix Hamn UTLÅTANDE SB Sid 1(6) Östra Kajen, Kalix Hamn UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING (preliminärt) Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens omfattning Besiktningen omfattar entreprenaden

Läs mer

Södermannagatan 10-12 116 23 Stockholm. fredrik.jorgensen@fek.su.se

Södermannagatan 10-12 116 23 Stockholm. fredrik.jorgensen@fek.su.se Sid 1 (5) Stockholm Båtsmannen Större 3 Södermannagatan 10-12 116 23 Stockholm Råvindsentreprenad UTLÅTANDE ÖVER SÄRSKILD BESIKTNING Besiktningens omfattning Besiktningen omfattar: Besiktning av fuktskada

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER GB 1 1(6) BRF ANKARPARKEN 1 HUS 1-6 SAMT ALLMÄNNA YTOR. Totalentreprenad ABT 06. Dokumentnr: A UTL

UTLÅTANDE ÖVER GB 1 1(6) BRF ANKARPARKEN 1 HUS 1-6 SAMT ALLMÄNNA YTOR. Totalentreprenad ABT 06. Dokumentnr: A UTL 1(6) BRF ANKARPARKEN 1 HUS 1-6 SAMT ALLMÄNNA YTOR ÖVER GB 1 Totalentreprenad ABT 06 Dokumentnr: 2(6) Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06 kap 7 14. Vissa rubriktexter avviker av praktiska

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 I april månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Eric Grimlund om hävning av entreprenadavtal. Kommentaren

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:552 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-06-02 B E S L U T DFS Consulting AB FI Dnr 16-18588 A Delgivning nr 2 Mailbox 612 114 11 Stockholm Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR TOTALENTREPRENADER AVSEENDE BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONSARBETEN ABT 05 Dessa bestämmelser med kommentartexter har utarbetats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté,

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

^ WSP Östra Kajen Kalix Hamn

^ WSP Östra Kajen Kalix Hamn ^ WSP Östra Kajen Kalix Hamn UTLÅTANDE SB KALIX 7 Kommunsty: Isan 2012-12- 0 5 Dnr3é/47Z^S /,ki'oil Sid 1(5) UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens omfattning Besiktningen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB

Gar-Bo Försäkring AB Gar-Bo Försäkring AB Försäkringsvillkor FF11 Färdigställandeförsäkring vid leverans och/eller entreprenad åt konsument www.gar-bo.se 1 (10) FF11 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 3 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

träffas följande partneringavtal avseende yyy (benämning på projektet).

träffas följande partneringavtal avseende yyy (benämning på projektet). BYGGHERRARNA Verksamhetsutskottet Avtal & regelverk PARTNERINGAVTAL Mellan (namn, adress, orgnr), i det följande kallad Beställaren och (namn, adress, orgnr) i det följande kallad Entreprenören träffas

Läs mer

Utlåtande över slutbesiktning SB 1

Utlåtande över slutbesiktning SB 1 GarBo Besiktning AB Uppdragstagare: Kenny Carlsson, Abeloc AB Mail: kenny.carlsson@abeloc.se Fastighetsbeteckning: Trossen 23, Sollentuna kommun Fastighetsadress: Ebbagårdsvägen 7 B, 191 35 Sollentuna

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

träffas följande partneringavtal avseende yyy (benämning på projektet).

träffas följande partneringavtal avseende yyy (benämning på projektet). BYGGHERRARNA Verksamhetsutskottet Avtal & regelverk PARTNERINGAVTAL Mellan å ena sidan (namn, adress, org.nr) i det följande kallad Beställaren och å andra sidan (namn, adress, org.nr) i det följande kallad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

Järlåsa Vägförening Sjöstavägen, Lilla Sjöstavägen

Järlåsa Vägförening Sjöstavägen, Lilla Sjöstavägen Uppdragsnr 15U27032 Sid 1(6) Uppsala 20150427 Järlåsa Vägförening Sjöstavägen, Lilla Sjöstavägen BILAGA SB 1 EB 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER EFTERBESIKTNING Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut 1(5) Datum 2016-01-14 3.5.1 Diarienummer 3129/2015 NN Essunga kommun 465 82 Nossebro Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser att handläggningstiden

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 december 2007 T 2403-06 KLAGANDE Frevik Consult Aktiebolag, 556471-5182 Box 15076 750 15 Uppsala Ombud: Advokat KO MOTPARTER 1. NZ 2.

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR SKOGSENTREPRENADER, ABSE 09 Dessa allmänna bestämmelser har utarbetats och antagits av: Holmen Korsnäs Mellanskog Norra skogsägarna Norrskog SCA SMF Skogsentreprenörerna Skogssällskapet

Läs mer