ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA"

Transkript

1 ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

2 2

3 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING AV BESIKTNINGAR CHECKLISTA - SÄRSKILT OM FÖRBESIKTNING 8-9 SLUTBESIKTNING CHECKLISTA EFTER GODKÄND ENTREPRENAD CHECKLISTA BREVMALLAR KONTAKTA OSS 35 3

4 FÖRORD Inför utförandet av entreprenader avtalar parterna på marknaden idag i allmänhet om att standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska utgöra del av parternas avtal. Enligt dessa standardavtal ska frågan om entreprenaden är behäftad med fel typiskt sätt konstateras genom ett besiktningsförfarande. Alla som är verksamma i byggbranschen vet att nästan alla entreprenader är behäftade med några eller många fel. Dessa fel framgår i regel av besiktningsutlåtanden. Eftersom felfrågan i princip alltid måste hanteras av parterna är det viktigt för både beställare och entreprenörer att ha god kännedom om felreglerna och besiktningsförfarandet. För att underlätta för såväl beställare som entreprenörer att hantera dels besiktningsförfarandet dels frågor om fel har vi utarbetat denna guide med frågelistor med tillhörande brevmallar. Tanken är att både beställare och entreprenörer ska kunna använda guiden vid kontrollanmärkningar och felanmärkningar i för- och slutbesiktningsprotokoll. Genom att använda guiden kan frågor om entreprenörens felansvar utredas tidigt och parterna kan bringa klarhet i hur felavhjälpandet ska hanteras. Frågelistorna och brevmallarna är generellt skrivna och passar därför i de allra flesta situationer som uppkommer och som berör relevant frågeställning. Det ska dock framhållas att entreprenadkontraktet med tillhörande administrativa föreskrifter kan innehålla särregleringar varför vissa brevmallar av den anledningen måste anpassas till specifikt projekt. Vidare är vår frågelista med brevmallar inte uttömmande utan det kan finnas ytterligare situationer som kan påkalla en handlingsplikt eller ett ställningstagande från entreprenörens eller beställarens sida. Vi är dock, trots dessa förbehåll, av uppfattningen att guiden kommer ge såväl beställare som entreprenörer ett handfast verktyg som ger vägledning över relevanta frågeställningar med brevmallar som, vi nyss nämnt, kan användas i de allra flesta fall. STOCKHOLM FEBRUARI 2014 Andersson Gustafsson Advokatbyrå 4

5 5

6 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNING KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 1. Upprätta kvalitets- och miljöplan för entreprenaden och inarbeta i planerna de kvalitets- och miljöåtgärder som beställaren föreskrivit i förfrågningsunderlaget. 2. Kontrollera de administrativa föreskrifterna och upprätta föreskrivna planer för egenkontroller och projektering. 3. Om ni utsetts att vara BAS-P och/eller BAS-U skall ni upprätta och anpassa arbetsmiljöplan. 4. Innan arbetet påbörjas överlämna planerna till beställaren för granskning och godkännande skicka brevmall Utför och dokumentera åtaganden enligt avtalad kvalitets- och miljöplan. 6. Låt er beställare ta del av dokumentationen enligt punkten 5 och bekräfta mottagandet. 6

7 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 1. Ska någon arbetsprestation, vara eller material vara föremål för kontroll under entreprenadtiden? JA u Anmäl i god tid när er prestation, vara eller material är tillgänglig för sådan kontroll, skicka brevmall Har kontrollen utförts utan dröjsmål efter det att ni gjorde anmälan enligt punkten 1? JA u Punkten 3. NEJ u Gör en hinderanmälan om det blir en påverkan på tidplanen, skicka brevmall Har beställarens kontrollant gjort någon kontrollanmärkning efter utförd kontroll? JA u Punkten 5. NEJ u 4. Har beställarens kontrollant gjort någon kontrollanmärkning för sent, det vill säga inte utan dröjsmål efter utförd kontroll? JA u Skicka brevmall 4. Se även punkten Anser ni att kontrollanmärkningen är felaktig? JA u Skicka brevmall 5 till beställaren. 6. Har beställaren inom tidsfristen i brevmall 5 skriftligen vidhållit kontrollanmärkningen? JA u Utför de arbeten som behövs för att åtgärda anmärkningen och skicka brevmall 6. (rätt till ersättning) 7

8 HANTERING AV BESIKTNINGAR SÄRSKILT OM FÖRBESIKTNING Fundera över om det finns anledning att hålla förbesiktning. En förbesiktning kan exempelvis hållas avseende arbete som i ett senare skede vid färdigställandet inte är åtkomligt för besiktning eller om avhjälpande i ett senare skede kommer vara till väsentlig olägenhet för parterna. Ett arbetsmoment som är återkommande kan det vara aktuellt att förbesiktiga för att undvika att samma typ av fel skall upprepas. En sådan förbesiktning kallas normerande förbesiktning. Både beställaren och entreprenören har rätt att påkalla förbesiktning. 1. Har besiktningsmannen noterat fel som ni ansvarar för i protokollet? JA u Punkten Har besiktningsmannen besiktigat utifrån rätt handlingar? Titta i besiktningsprotokollet! JA u Punkten 4. NEJ u Punkten Finns det felanmärkningar i protokollet som har sin grund i att besiktningsmannen har besiktigat utifrån fel handlingar? JA u Skicka brevmall 7 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten Finns det andra felpåståenden (e-anmärkningar) där ni inte delar besiktningsmannens uppfattning om att det utgör fel? JA u Skicka brevmall 8 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten 6. 8

9 5. Väljer ni att avhjälpa felet trots att ni anser att ni inte svarar för dem? JA NEJ u Skicka brevmall 9 (krav på ersättning). u Skicka brevmall 10 (beställaren är tvungen att hålla kostnaderna nere). 6. Anser ni att felen i sig är av mycket liten betydelse för entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den men mycket dyra att avhjälpa? JA u Felet ska inte avhjälpas, skicka brevmall 11. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. NEJ u Punkten Kontakta omgående beställaren och begär tillträde för att avhjälpa fel, skicka brevmall Avhjälp fel inom två månader efter det att ni har mottagit besiktningsutlåtandet eller inom annan tid som framgår av besiktningsprotokollet, parternas kontrakt eller särskild sammanställning om ändringar av AB 04/ABT 06 i AF-delen. 9. Anmäl omgående efter avhjälpandet den förbesiktigade delen till efterbesiktning om inte det särskilt är avtalat att det inte ska ske någon efterbesiktning, skicka brevmall Beställaren ska svara för alla besiktningskostnader med anledning av förbesiktningen. 11. Entreprenören skall svara för besiktningskostnader med anledning av efterbesiktning. 9

10 SLUTBESIKTNING 1. Framgår det av kontraktet när slutbesiktning ska hållas? JA u Punkten 2. NEJ u Står bara när entreprenaden ska vara färdigställd. Punkten Underrätta er beställare i god tid om vilken dag entreprenaden kommer att vara tillgänglig för slutbesiktning, skicka brevmall 14. Var noga med att den ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast vid kontraktstidens utgång. Punkten Har slutbesiktning hållits utan dröjsmål efter att entreprenaden anmälts färdigställd? JA u Punkten 4. NEJ u Skicka brevmall 15 (regeln om vad underlåtenhet att hålla slutbesiktning kan leda till). 4. Måste viss dokumentation vara framme för att entreprenaden ska kunna godkännas? JA u Se till att all dokumentation är framtagen och har den kvalitet som framgår av avtalet. Punkten 5. NEJ u Punkten Har någon del undantagits från slutbesiktningen? JA u Se punkten 6. OBS! Även den undantagna delen omfattas av ett eventuellt godkännande, såvida ni inte har avtalat om något annat. 6. Låt någon som är behörig att tala för er räkning företräda er vid slutbesiktningen. 10

11 7. Genomförde besiktningsmannen hela slutbesiktningen? JA u Punkten 8. NEJ u Han avbröt den eftersom han ansåg att entreprenaden uppenbarligen inte var färdigställd. Punkten Godkändes entreprenaden vid slutbesiktningen? JA u Checklistan Efter godkänd entreprenad. NEJ u Punkten Har besiktningsmannen noterat fel som ni ansvarar för i protokollet? JA u Punkten Har besiktningsmannen besiktigat utifrån rätt handlingar? Titta i besiktningsprokollet! JA u Punkten 12. NEJ u Punkten Finns det felanmärkningar i protokollet som har sin grund i att besiktningsmannen har besiktigat utifrån fel handlingar? JA u Skicka brevmall 16. (Entreprenaden borde ha godkänts och rätt till ersättning) till beställaren. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. Se sedan punkten 13. NEJ u Punkten

12 12. Finns det andra felpåståenden (e-anmärkningar) där ni inte delar besiktningsmannens uppfattning om att det utgör fel? JA u Skicka brevmall 17 (Entreprenaden borde ha godkänts och rätt till ersättning) till beställaren. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. Se sedan punkten 13. NEJ u Punkten Kontakta omgående beställaren och begär tillträde för att avhjälpa fel, skicka brevmall Avhjälp felen så fort som det bara är möjligt. Börja alltid med att avhjälpa fel som besiktningsmannen angett som skäl för underkännandet av entreprenaden. Anmäl därefter entreprenaden till fortsatt slutbesiktning (efter en underkänd entreprenad) alternativt ny slutbesiktning (efter en avbruten slutbesiktning). 15. När entreprenaden är godkänd, se checklistan Efter godkänd entreprenad. 16. Kom ihåg att beställaren svarar för besiktningskostnaden såvitt avser den första slutbesiktningen med undantag för när slutbesiktningen avbryts. Då svarar entreprenören för den avbrutna slutbesiktningen och beställaren svarar för ny slutbesiktning. Entreprenören svarar därutöver för fortsatt slutbesiktning och efterbesiktning. 12

13 13

14 EFTER GODKÄND ENTREPRENAD Entreprenaden anses färdigställd. Allt förseningsvite slutar ticka. Slutfaktura får skickas. Beställaren har ändå rätt att hålla 5% av entreprenadsumman jämte mervärdesskatt för avhjälpande av fel som konstaterats i slutbesiktningsprotokollet till dess fel avhjälpts, dock längst i två månader (därefter får beställaren innehålla ett betryggande belopp). Beställaren får även innehålla ett skäligt belopp för krav på vite, skadestånd eller annan fordran med anledning av kontraktet eller annat kontrakt mellan parterna. Sex månaders preskriptionsfrist för alla entreprenörens fordringar börjar löpa från dagen för godkännande. Två års frist gäller dock för kontraktssumman och mervärdesskatt. För underentreprenör är fristen fyra månader enligt AB-U 07 och ABT-U 07. Sex månaders preskriptionsfrist för beställarens fordran på entreprenören för tillhandahållet arbete och för avgående arbete börjar löpa. Tre månaders preskriptionsfrist för vite och anspråk på skadestånd för skada som framträtt under entreprenadtiden börjar löpa. Garantitiden börjar. Risken för skada på entreprenaden övergår från entreprenören till beställaren. Entreprenören behöver inte längre hålla allriskförsäkring för entreprenaden (förutom för skador som entreprenören svarar för). Ställd säkerhet går ned från 10% av kontraktssumman till 5% av densamma. 14

15 1. Har besiktningsmannen noterat fel som ni ansvarar för i protokollet? JA u Punkten Har besiktningsmannen besiktigat utifrån rätt handlingar? Titta i besiktningsprotokollet! JA u Punkten 4. NEJ u Punkten Finns det felanmärkningar i protokollet som har sin grund i att besiktningsmannen har besiktigat utifrån fel handlingar? JA u Skicka brevmall 7 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten Finns det andra felpåståenden (e-anmärkningar) där ni inte delar besiktningsmannens uppfattning om att det utgör fel? JA u Skicka brevmall 8 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten Väljer ni att avhjälpa felet trots att ni anser att ni inte svarar för dem? JA u Skicka brevmall 9 (krav på ersättning). Se sedan punkten 7. NEJ u Skicka brevmall 10 (påpeka att beställaren är tvungen att hålla kostnaderna nere). 15

16 6. Anser ni att felen i sig är av mycket liten betydelse för entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den men mycket dyra att avhjälpa? JA u Felet ska inte avhjälpas, skicka brevmall 11. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. NEJ u Punkten Kontakta omgående beställaren och begär tillträde för att avhjälpa fel, skicka brevmall Avhjälp fel inom två månader efter det att ni har mottagit besiktningsutlåtandet eller inom annan tid som framgår av besiktningsprotokollet, parternas kontrakt eller särskilda sammanställningen till AF-delen. Kontrollera särskilt om det finns viten knutna till felavhjälpandet. 9. Anmäl omgående efter avhjälpandet entreprenaden till efterbesiktning om inte det särskilt är avtalat att det inte ska ske någon efterbesiktning, skicka brevmall 13. OBS! Tänk på att om ingen efterbesiktning kommer till stånd efter att ni påkallat sådan skall de fel som efterbesiktningen avsågs omfatta anses avhjälpta. 16

17 17

18 BREVMALL 1 INFORMATION OM FÖRBEREDANDE KVALITETSARBETE OCH UPPRÄTTADE PLANER [ange datum] Vi har nu upprättat i kontraktshandlingarna föreskrivna planer som bifogas detta brev. Vänligen granska planerna och återkom med synpunkter eller ert godkännande av planernas innehåll. Om vi inte hört något från er inom en vecka utgår vi från att ni godkänner planerna. [Ange vilka planer som upprättats och bifogas brevet, nedan ges några exempel] - Miljö- och kvalitetsplan - Egenkontrollsplan - Projekteringsplan - Arbetsmiljöplan] Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 18

19 BREVMALL 2 ANMÄLAN OM KONTROLL [ange datum] Ni har i kontraktshandlingarna föreskrivit att kontroll skall ske av [ange vilken arbetsprestation, material eller vara som skall kontrolleras]. [ange vilken arbetsprestation, material eller vara] finns tillgänglig för kontroll från och med den [ange datum]. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 19

20 BREVMALL 3 UNDERRÄTTELSE OM HINDER PÅ GRUND AV FÖRSENAD KONTROLL [ange datum] Vi har i tidigare brev daterat den [ange datum] anmält att [ange vilken arbetsprestation, material eller vara] fanns tillgänglig för kontroll från och med den [ange datum]. Trots att anmälan gjordes i god tid har inte kontrollen utförts utan dröjsmål. Detta har orsakat hinder i vår produktion och medfört rubbning av tidplanen och försening av entreprenaden. Vi begär därför tidsförlängning med [ange den tidspåverkan som den försenade kontrollen orsakat produktionen]. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 20

21 BREVMALL 4 UNDERRÄTTELSE OM KOSTNADSANSVAR VID FÖRSENT FRAMFÖRD KONTROLLANMÄRKNING [ange datum] Vi noterar att inga anmärkningar lämnats med anledning av den kontroll som utfördes [ange datum]. Vi får uppmärksamma er på att ni är ersättningsskyldig för den merkostnad som uppkommer p.g.a. för sent framförd anmärkning. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 21

22 BREVMALL 5 UNDERRÄTTELSE OM FELAKTIG KONTROLLANMÄRKNING [ange datum] Ni har den [ange datum för när kontrollanmärkningen framfördes] framfört kontrollanmärkning mot [ange vad anmärkningen avser]. Vi håller inte med om anmärkningen. Anmärkningen är felaktig eftersom arbetet [ange skäl för varför ni anser att anmärkningen är felaktig, exempelvis att arbetet är utfört fackmässigt, enligt entreprenadhandlingarna, enligt överenskommelse]. Om ni inte i skrift tydligt angett att ni vidhåller anmärkningen senast den [ange datum] utgår vi från att ni frånfallit anmärkningen ifråga. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 22

23 BREVMALL 6 KRAV PÅ ERSÄTTNING PÅ GRUND AV FELAKTIG KONTROLLANMÄRKNING [ange datum] Ni har framfört kontrollanmärkning och vi har underrättat er om att kontrollanmärkningen är felaktig. Ni har därefter skriftligen återkommit den [ange datum] och anfört att ni vidhåller anmärkningen. Vi kommer naturligtvis utföra det arbete som kontrollanmärkningen föranleder men vi vill framhålla att detta arbete är att betrakta som ett ÄTA-arbete. Vi framställer därför krav på ersättning för arbetet i fråga och återkommer med redovisning av kostnaderna när dessa kan fastställas. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 23

24 BREVMALL 7 FELAKTIG E-ANMÄRKNING PÅ GRUND AV ATT BESIKTNINGEN INTE SKETT MOT RÄTT HANDLINGAR [ange datum] I protokoll från besiktning som hölls den [ange datum] har besiktningsmannen tagit upp [ange de e-anmärkningar som felaktigt tagits upp p.g.a. att besiktningsmannen inte kontrollerat samtliga entreprenadhandlingar]. Av [ange de handlingar som ni utfört arbetet efter] framgår att arbetena ifråga har utförts i enlighet med entreprenadhandlingarna. Nyss nämnda e-anmärkningar har vi således inget ansvar för. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 24

25 BREVMALL 8 FELAKTIG E-ANMÄRKNING PÅ GRUND AV FELAKTIG BEDÖMNING AV BESIKTNINGSMANNEN [ange datum] I protokoll från besiktningen som hölls den [ange datum] har besiktningsmannen tagit upp [ange de e-anmärkningar som ni anser att ni inte har något ansvar för]. Nyss nämnda e-anmärkningar har vi inget ansvar för. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 25

26 BREVMALL 9 KRAV PÅ ERSÄTTNING FÖR AVHJÄLPANDE AV E-ANMÄRKNING [ange datum] Vi har tidigare påtalat att vi inte har något ansvar för vissa e-anmärkningar, se vårt brev daterat [ange datum för brevet]. Vi kommer trots vår uppfattning i ansvarsfrågan att åtgärda dessa e-anmärkningar. Vi får framhålla att vi, enligt vårt avtal, har rätt till ersättning för arbetet med att åtgärda fel som vi inte ansvarar för. Vi framställer därför krav på ersättning för arbetet i fråga och återkommer med redovisning av kostnaderna när dessa kan fastställas. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 26

27 BREVMALL 10 UNDERRÄTTELSE OM ATT AVHJÄLPANDE AV E-ANMÄRKNING EJ KOMMER ATT UTFÖRAS [ange datum] Vi har tidigare påtalat att vi inte har något ansvar för vissa e-anmärkningar, se vårt brev daterat [ange datum för brevet]. Med hänsyn till vår uppfattning i ansvarsfrågan får vi härmed meddela att vi inte kommer åtgärda [ange vilka e-anmärkningar ni inte kommer åtgärda]. För det fall ni i ett senare skede kommer kräva ersättning för kostnader för felavhjälpande, får vi redan nu framhålla att ni har en skyldighet att hålla nere kostnaderna för felavhjälpande arbeten. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 27

28 BREVMALL 11 FEL SOM SKA REGLERAS GENOM VÄRDEMINSKNINGSAVDRAG [ange datum] I protokoll från besiktning den [ange datum] har besiktningsmannen felaktigt angett att [ange de e-anmärkningar som ska regleras genom värdeminskningsavdrag] ska avhjälpas. Dessa e-anmärkningar utgör fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt sätt. Med hänsyn till att påtalade fel är av mindre betydelse och att kostnaderna för att åtgärda felen i fråga är mycket höga, vore det oskäligt att utkräva ett felavhjälpande. Påtalade fel skall istället, enligt vårt avtal, regleras genom ett värdeminskningsavdrag. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 28

29 BREVMALL 12 UNDERRÄTTELSE OM ATT AVHJÄLPANDE AV E-ANMÄRKNING EJ KOMMER ATT UTFÖRAS [ange datum] I protokoll från besiktning den [ange datum] finns ett antal e-anmärkningar upptagna. Vi begär tillträde till de arbetsområden som berörs senast den [ange datum] så att felavhjälpande kan ske. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 29

30 BREVMALL 13 PÅKALLANDE AV EFTERBESIKTNING [ange datum] Den [ange datum] hölls en besiktning. Vi har nu avhjälpt samtliga e-anmärkningar enligt protokollet från besiktningen. Vi påkallar efterbesiktning av denna besiktning. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 30

31 BREVMALL 14 UNDERRÄTTELSE OM ATT ENTREPRENADEN ÄR TILLGÄNGLIG FÖR SLUTBESIKTNING [ange datum] Vi håller nu på med avslutande arbeten för att färdigställa entreprenaden. Vi får därför underrätta er om att entreprenaden kommer vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning från och med den [ange datum]. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 31

32 BREVMALL 15 FÖLJDEN AV ER UNDERLÅTELSE ATT HÅLLA SLUTBESIKTNING [ange datum] Vi har anmält att entreprenaden var tillgänglig för slutbesiktning den [ange datum]. Ni har inte verkställt slutbesiktning utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd. Eftersom slutbesiktning inte hållits inom föreskriven tid anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktningen rätteligen skulle ha verkställts. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 32

33 BREVMALL 16 MEDDELANDE OM ATT ENTREPRENADEN RÄTTELIGEN BORDE HA GODKÄNTS, BESIKTNING EJ SKETT MOT RÄTT HANDLINGAR [ange datum] Av protokoll från slutbesiktningen daterat den [ange datum] framgår att besiktningsmannen ej godkänt entreprenaden. Vidare framgår av protokollet att besiktningsmannen inte har besiktigat entreprenaden mot rätt handlingar och att detta är skälet till att besiktningsmannen inte kunnat godkänna entreprenaden. Eftersom besiktningsmannens bedömning av godkännandefrågan är felaktig gör vi gällande att entreprenaden rätteligen borde ha godkänts vid denna besiktning. Detta innebär att ni under en tid om två månader från dagen för slutbesiktningen har rätt att innehålla 5% av entreprenadsumman. Därefter ska det innehållna beloppet utbetalas till oss. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 33

34 BREVMALL 17 MEDDELANDE OM ATT ENTREPRENADEN RÄTTELIGEN BORDE HA GODKÄNTS, FELAKTIG BEDÖMNING FRÅN BESIKTNINGSMANNEN [ange datum] Av protokoll från slutbesiktningen daterat den [ange datum] framgår att besiktningsmannen ej godkänt entreprenaden. De fel som besiktningsmannen tagit upp som skäl för att underkänna entreprenaden [är av mindre betydelse och förekommer i begränsad omfattning och får således inte utgöra hinder för godkännandet/är sådana fel som ska regeleras genom värdeminskningsavdrag varför entreprenaden borde ha godkänts/utgör överhuvudtaget inte fel eftersom besiktningsmannen gjort en felaktig bedömning]. Eftersom besiktningsmannens bedömning av godkännandefrågan är felaktig gör vi gällande att entreprenaden rätteligen borde ha godkänts vid denna besiktning. Detta innebär att ni under en tid om två månader från dagen för slutbesiktningen har rätt att innehålla 5% av entreprenadsumman. Därefter ska det innehållna beloppet utbetalas till oss. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 34

35 KONTAKTA OSS FREDRIK SCHEDIN Advokat, delägare Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Tel Fax Mobil JOHAN WINGMARK Advokat, delägare Entreprenad- och konsulträtt, offentlig upphandling, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Tel Fax Mobil

36 36 Box Stockholm Kungsgatan 44 Tel Fax

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Företag som normalt brukar använda sig av leveransbestämmelserna NLM 10 och andra liknande bestämmelser som är

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Besiktningar inom byggbranschen Deras kompletterande verkan

Besiktningar inom byggbranschen Deras kompletterande verkan Besiktningar inom byggbranschen Deras kompletterande verkan Inspections in civil construction industry Their complementary effect Andreas Bengtsson & Jonas Ekholm Examensarbetet omfattar 10 poäng och ingår

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation Vad har jag köpt? Vems är ansvaret? Vad är Aff? Vad är Aff? Upphandlingsreglemente för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster Accepterat och känns igen av parterna Reglerar vad som köps

Läs mer

BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING

BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING BC-Provide AB VVS-Teknik Box 75 138 22 ÄLTA Brf. Fullriggaren Kv. Fullriggaren Nyköpings kommun Nybyggnad av flerbostadshus BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING BESIKTNINGENS OMFATTNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

BILAGA SB RÖR 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING

BILAGA SB RÖR 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING o ELFAB o INSTALLATIONSPLANERING AB Sidan 1 av 7 HSB:S BRF MORKULAN, BIRGER JARLSGATAN 104, STOCKHOLM UTBYTE AV INSTALLATIONER OCH RENOVERING AV VÅTRUMM MM BILAGA SB RÖR 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING

Läs mer

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt?

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt? Jag har frågat många; hur var sommaren. Ingen har klagat Sommaren 2013 var fin, men 2014 var ju fantastisk. Tänk att kunna bada i 15-20 min i stöten ute i Stockholms ytterskärgård rena medelhavsklimatet.

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1

UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1 UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1 HSB Brf. ------ i Malmö Kompletterande slutbesiktning av lgh 47 TOTALENTREPRENAD 2009-12-16 Utlåtande över kompletterande slutbesiktning avseende HSB Brf.

Läs mer

Per Andersson Konsult & Måleri

Per Andersson Konsult & Måleri 1 Per Andersson Konsult & Måleri UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING- SB 2 Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06 Kap 7 14 SB 2 Målning, till Utlåtande över Slutbesiktning Totalentreprenad

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR TOTALENTREPRENADER AVSEENDE BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONSARBETEN ABT 05 Dessa bestämmelser med kommentartexter har utarbetats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté,

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Södermannagatan 10-12 116 23 Stockholm. fredrik.jorgensen@fek.su.se

Södermannagatan 10-12 116 23 Stockholm. fredrik.jorgensen@fek.su.se Sid 1 (5) Stockholm Båtsmannen Större 3 Södermannagatan 10-12 116 23 Stockholm Råvindsentreprenad UTLÅTANDE ÖVER SÄRSKILD BESIKTNING Besiktningens omfattning Besiktningen omfattar: Besiktning av fuktskada

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR SKOGSENTREPRENADER, ABSE 09 Dessa allmänna bestämmelser har utarbetats och antagits av: Holmen Korsnäs Mellanskog Norra skogsägarna Norrskog SCA SMF Skogsentreprenörerna Skogssällskapet

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

Utdrag ur stadgar för Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK

Utdrag ur stadgar för Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK Utdrag ur stadgar för Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK -------- 2 Föreningens ändamål är att utgöra förhandlingsorgan för byggherrar, entreprenörer, installatörer och konsulter inom byggnadsbranschen

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde, ABSF 09

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde, ABSF 09 1 ALLMÄNT Det som föreskrivs i dessa allmänna bestämmelser reglerar det närmare förhållandet mellan å ena sidan sådan ledningsinnehavare som erhållit tillstånd enligt väglagen (1971:948) att dra svagströmsledningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-31 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet Göran Lambertz. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi Sid 1(8) Askim Fastighetskonsult AB nr 1250 Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. Besiktningen omfattar elinstallation av gemensamma ytor och teknikrum.

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. Besiktningen omfattar elinstallation av gemensamma ytor och teknikrum. ARB.NR. 06480,2 KV. MIMER l, LINERO LUND UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING- GB2 Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. Besiktningens omfattning. Besiktningen omfattar

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

B Y G G R Ä T T. September 2013

B Y G G R Ä T T. September 2013 Den usla sommaren 2012 är redan glömd. Ett sådant väder vi haft i år! Efter välbehövlig semester är man fylld av energi och känner genast att det är dags att slänga sig över juridiska nyheter på entreprenadrättens

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Fråga om hävningsrätt vid överskridande av produktionstidplaner

Fråga om hävningsrätt vid överskridande av produktionstidplaner M A R S 2 0 0 5 R Ä T T S F A L L S R E F E R A T #1 Fråga om hävningsrätt vid överskridande av produktionstidplaner I en anläggningsentreprenad hävde beställaren kontraktet med hänvisning till att entreprenören

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2009 T 5042-06 KLAGANDE Lulebo AB, 556007-0541 Köpmangatan 27 972 33 Luleå Ombud: Advokat RS MOTPART Platzer Fastigheter Aktiebolag,

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, Flerbostadshus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, Flerbostadshus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, Flerbostadshus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller...

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset.

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset. 1(7) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen 22 135 48 Tyresö Tfn: 08-742 62 62 Mobil: 070-629 62 62 Fax: 08-742 62 69 E-post: john-evert@tysklinds.se

Läs mer

BILAGA 5 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING AV GENERALENTRE- PRENAD

BILAGA 5 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING AV GENERALENTRE- PRENAD 801hga02/208002 1 (5) Hans Garhed Axro Consult i Göteborg AB Andra Långgatan 19 413 28 GÖTEBORG Tel 031-704 66 17 Mobil 070-554 02 02 Fax 031-704 66 20 hans.garhed@axro.se CHALMERS, Johanneberg 41:9, Göteborg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ENTREPRENADRÄTT för avtal tecknade före januari 2005

ENTREPRENADRÄTT för avtal tecknade före januari 2005 Rådgivningsavdelningen informerar om ENTREPRENADRÄTT för avtal tecknade före januari 2005 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-06-10 B E S L U T G5 Entertainment AB Att: Verkställande direktören Odd Bolin FI Dnr 15 4395 Riddargatan 18 Delgivning 2 114 51 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET EXAMENSUPPSATS 20 p ENTREPRENADJURIDIK TOLKNING AV BEGREPPET BORT MÄRKAS ENLIGT AB 92 OCH ABT 94

JURIDISKA INSTITUTIONEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET EXAMENSUPPSATS 20 p ENTREPRENADJURIDIK TOLKNING AV BEGREPPET BORT MÄRKAS ENLIGT AB 92 OCH ABT 94 JURIDISKA INSTITUTIONEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET EXAMENSUPPSATS 20 p ENTREPRENADJURIDIK TOLKNING AV BEGREPPET BORT MÄRKAS ENLIGT AB 92 OCH ABT 94 Johan Svensson Blåsutg. 12, 414 56 Göteborg Telefon: 031-122553

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-05-04 BESLUT AB Novestra Att: Verkställande direktören Johan Heijbel FI Dnr 15 5030 Grev Turegatan 3, 4 tr Delgivning 2 114 46 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer