ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA"

Transkript

1 ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

2 2

3 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING AV BESIKTNINGAR CHECKLISTA - SÄRSKILT OM FÖRBESIKTNING 8-9 SLUTBESIKTNING CHECKLISTA EFTER GODKÄND ENTREPRENAD CHECKLISTA BREVMALLAR KONTAKTA OSS 35 3

4 FÖRORD Inför utförandet av entreprenader avtalar parterna på marknaden idag i allmänhet om att standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska utgöra del av parternas avtal. Enligt dessa standardavtal ska frågan om entreprenaden är behäftad med fel typiskt sätt konstateras genom ett besiktningsförfarande. Alla som är verksamma i byggbranschen vet att nästan alla entreprenader är behäftade med några eller många fel. Dessa fel framgår i regel av besiktningsutlåtanden. Eftersom felfrågan i princip alltid måste hanteras av parterna är det viktigt för både beställare och entreprenörer att ha god kännedom om felreglerna och besiktningsförfarandet. För att underlätta för såväl beställare som entreprenörer att hantera dels besiktningsförfarandet dels frågor om fel har vi utarbetat denna guide med frågelistor med tillhörande brevmallar. Tanken är att både beställare och entreprenörer ska kunna använda guiden vid kontrollanmärkningar och felanmärkningar i för- och slutbesiktningsprotokoll. Genom att använda guiden kan frågor om entreprenörens felansvar utredas tidigt och parterna kan bringa klarhet i hur felavhjälpandet ska hanteras. Frågelistorna och brevmallarna är generellt skrivna och passar därför i de allra flesta situationer som uppkommer och som berör relevant frågeställning. Det ska dock framhållas att entreprenadkontraktet med tillhörande administrativa föreskrifter kan innehålla särregleringar varför vissa brevmallar av den anledningen måste anpassas till specifikt projekt. Vidare är vår frågelista med brevmallar inte uttömmande utan det kan finnas ytterligare situationer som kan påkalla en handlingsplikt eller ett ställningstagande från entreprenörens eller beställarens sida. Vi är dock, trots dessa förbehåll, av uppfattningen att guiden kommer ge såväl beställare som entreprenörer ett handfast verktyg som ger vägledning över relevanta frågeställningar med brevmallar som, vi nyss nämnt, kan användas i de allra flesta fall. STOCKHOLM FEBRUARI 2014 Andersson Gustafsson Advokatbyrå 4

5 5

6 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNING KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 1. Upprätta kvalitets- och miljöplan för entreprenaden och inarbeta i planerna de kvalitets- och miljöåtgärder som beställaren föreskrivit i förfrågningsunderlaget. 2. Kontrollera de administrativa föreskrifterna och upprätta föreskrivna planer för egenkontroller och projektering. 3. Om ni utsetts att vara BAS-P och/eller BAS-U skall ni upprätta och anpassa arbetsmiljöplan. 4. Innan arbetet påbörjas överlämna planerna till beställaren för granskning och godkännande skicka brevmall Utför och dokumentera åtaganden enligt avtalad kvalitets- och miljöplan. 6. Låt er beställare ta del av dokumentationen enligt punkten 5 och bekräfta mottagandet. 6

7 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 1. Ska någon arbetsprestation, vara eller material vara föremål för kontroll under entreprenadtiden? JA u Anmäl i god tid när er prestation, vara eller material är tillgänglig för sådan kontroll, skicka brevmall Har kontrollen utförts utan dröjsmål efter det att ni gjorde anmälan enligt punkten 1? JA u Punkten 3. NEJ u Gör en hinderanmälan om det blir en påverkan på tidplanen, skicka brevmall Har beställarens kontrollant gjort någon kontrollanmärkning efter utförd kontroll? JA u Punkten 5. NEJ u 4. Har beställarens kontrollant gjort någon kontrollanmärkning för sent, det vill säga inte utan dröjsmål efter utförd kontroll? JA u Skicka brevmall 4. Se även punkten Anser ni att kontrollanmärkningen är felaktig? JA u Skicka brevmall 5 till beställaren. 6. Har beställaren inom tidsfristen i brevmall 5 skriftligen vidhållit kontrollanmärkningen? JA u Utför de arbeten som behövs för att åtgärda anmärkningen och skicka brevmall 6. (rätt till ersättning) 7

8 HANTERING AV BESIKTNINGAR SÄRSKILT OM FÖRBESIKTNING Fundera över om det finns anledning att hålla förbesiktning. En förbesiktning kan exempelvis hållas avseende arbete som i ett senare skede vid färdigställandet inte är åtkomligt för besiktning eller om avhjälpande i ett senare skede kommer vara till väsentlig olägenhet för parterna. Ett arbetsmoment som är återkommande kan det vara aktuellt att förbesiktiga för att undvika att samma typ av fel skall upprepas. En sådan förbesiktning kallas normerande förbesiktning. Både beställaren och entreprenören har rätt att påkalla förbesiktning. 1. Har besiktningsmannen noterat fel som ni ansvarar för i protokollet? JA u Punkten Har besiktningsmannen besiktigat utifrån rätt handlingar? Titta i besiktningsprotokollet! JA u Punkten 4. NEJ u Punkten Finns det felanmärkningar i protokollet som har sin grund i att besiktningsmannen har besiktigat utifrån fel handlingar? JA u Skicka brevmall 7 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten Finns det andra felpåståenden (e-anmärkningar) där ni inte delar besiktningsmannens uppfattning om att det utgör fel? JA u Skicka brevmall 8 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten 6. 8

9 5. Väljer ni att avhjälpa felet trots att ni anser att ni inte svarar för dem? JA NEJ u Skicka brevmall 9 (krav på ersättning). u Skicka brevmall 10 (beställaren är tvungen att hålla kostnaderna nere). 6. Anser ni att felen i sig är av mycket liten betydelse för entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den men mycket dyra att avhjälpa? JA u Felet ska inte avhjälpas, skicka brevmall 11. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. NEJ u Punkten Kontakta omgående beställaren och begär tillträde för att avhjälpa fel, skicka brevmall Avhjälp fel inom två månader efter det att ni har mottagit besiktningsutlåtandet eller inom annan tid som framgår av besiktningsprotokollet, parternas kontrakt eller särskild sammanställning om ändringar av AB 04/ABT 06 i AF-delen. 9. Anmäl omgående efter avhjälpandet den förbesiktigade delen till efterbesiktning om inte det särskilt är avtalat att det inte ska ske någon efterbesiktning, skicka brevmall Beställaren ska svara för alla besiktningskostnader med anledning av förbesiktningen. 11. Entreprenören skall svara för besiktningskostnader med anledning av efterbesiktning. 9

10 SLUTBESIKTNING 1. Framgår det av kontraktet när slutbesiktning ska hållas? JA u Punkten 2. NEJ u Står bara när entreprenaden ska vara färdigställd. Punkten Underrätta er beställare i god tid om vilken dag entreprenaden kommer att vara tillgänglig för slutbesiktning, skicka brevmall 14. Var noga med att den ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast vid kontraktstidens utgång. Punkten Har slutbesiktning hållits utan dröjsmål efter att entreprenaden anmälts färdigställd? JA u Punkten 4. NEJ u Skicka brevmall 15 (regeln om vad underlåtenhet att hålla slutbesiktning kan leda till). 4. Måste viss dokumentation vara framme för att entreprenaden ska kunna godkännas? JA u Se till att all dokumentation är framtagen och har den kvalitet som framgår av avtalet. Punkten 5. NEJ u Punkten Har någon del undantagits från slutbesiktningen? JA u Se punkten 6. OBS! Även den undantagna delen omfattas av ett eventuellt godkännande, såvida ni inte har avtalat om något annat. 6. Låt någon som är behörig att tala för er räkning företräda er vid slutbesiktningen. 10

11 7. Genomförde besiktningsmannen hela slutbesiktningen? JA u Punkten 8. NEJ u Han avbröt den eftersom han ansåg att entreprenaden uppenbarligen inte var färdigställd. Punkten Godkändes entreprenaden vid slutbesiktningen? JA u Checklistan Efter godkänd entreprenad. NEJ u Punkten Har besiktningsmannen noterat fel som ni ansvarar för i protokollet? JA u Punkten Har besiktningsmannen besiktigat utifrån rätt handlingar? Titta i besiktningsprokollet! JA u Punkten 12. NEJ u Punkten Finns det felanmärkningar i protokollet som har sin grund i att besiktningsmannen har besiktigat utifrån fel handlingar? JA u Skicka brevmall 16. (Entreprenaden borde ha godkänts och rätt till ersättning) till beställaren. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. Se sedan punkten 13. NEJ u Punkten

12 12. Finns det andra felpåståenden (e-anmärkningar) där ni inte delar besiktningsmannens uppfattning om att det utgör fel? JA u Skicka brevmall 17 (Entreprenaden borde ha godkänts och rätt till ersättning) till beställaren. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. Se sedan punkten 13. NEJ u Punkten Kontakta omgående beställaren och begär tillträde för att avhjälpa fel, skicka brevmall Avhjälp felen så fort som det bara är möjligt. Börja alltid med att avhjälpa fel som besiktningsmannen angett som skäl för underkännandet av entreprenaden. Anmäl därefter entreprenaden till fortsatt slutbesiktning (efter en underkänd entreprenad) alternativt ny slutbesiktning (efter en avbruten slutbesiktning). 15. När entreprenaden är godkänd, se checklistan Efter godkänd entreprenad. 16. Kom ihåg att beställaren svarar för besiktningskostnaden såvitt avser den första slutbesiktningen med undantag för när slutbesiktningen avbryts. Då svarar entreprenören för den avbrutna slutbesiktningen och beställaren svarar för ny slutbesiktning. Entreprenören svarar därutöver för fortsatt slutbesiktning och efterbesiktning. 12

13 13

14 EFTER GODKÄND ENTREPRENAD Entreprenaden anses färdigställd. Allt förseningsvite slutar ticka. Slutfaktura får skickas. Beställaren har ändå rätt att hålla 5% av entreprenadsumman jämte mervärdesskatt för avhjälpande av fel som konstaterats i slutbesiktningsprotokollet till dess fel avhjälpts, dock längst i två månader (därefter får beställaren innehålla ett betryggande belopp). Beställaren får även innehålla ett skäligt belopp för krav på vite, skadestånd eller annan fordran med anledning av kontraktet eller annat kontrakt mellan parterna. Sex månaders preskriptionsfrist för alla entreprenörens fordringar börjar löpa från dagen för godkännande. Två års frist gäller dock för kontraktssumman och mervärdesskatt. För underentreprenör är fristen fyra månader enligt AB-U 07 och ABT-U 07. Sex månaders preskriptionsfrist för beställarens fordran på entreprenören för tillhandahållet arbete och för avgående arbete börjar löpa. Tre månaders preskriptionsfrist för vite och anspråk på skadestånd för skada som framträtt under entreprenadtiden börjar löpa. Garantitiden börjar. Risken för skada på entreprenaden övergår från entreprenören till beställaren. Entreprenören behöver inte längre hålla allriskförsäkring för entreprenaden (förutom för skador som entreprenören svarar för). Ställd säkerhet går ned från 10% av kontraktssumman till 5% av densamma. 14

15 1. Har besiktningsmannen noterat fel som ni ansvarar för i protokollet? JA u Punkten Har besiktningsmannen besiktigat utifrån rätt handlingar? Titta i besiktningsprotokollet! JA u Punkten 4. NEJ u Punkten Finns det felanmärkningar i protokollet som har sin grund i att besiktningsmannen har besiktigat utifrån fel handlingar? JA u Skicka brevmall 7 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten Finns det andra felpåståenden (e-anmärkningar) där ni inte delar besiktningsmannens uppfattning om att det utgör fel? JA u Skicka brevmall 8 till beställaren. Se sedan punkten 5. NEJ u Punkten Väljer ni att avhjälpa felet trots att ni anser att ni inte svarar för dem? JA u Skicka brevmall 9 (krav på ersättning). Se sedan punkten 7. NEJ u Skicka brevmall 10 (påpeka att beställaren är tvungen att hålla kostnaderna nere). 15

16 6. Anser ni att felen i sig är av mycket liten betydelse för entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den men mycket dyra att avhjälpa? JA u Felet ska inte avhjälpas, skicka brevmall 11. OBS! Ta inte det beslutet själv utan kontakta någon högre upp i er organisation alternativt en jurist. NEJ u Punkten Kontakta omgående beställaren och begär tillträde för att avhjälpa fel, skicka brevmall Avhjälp fel inom två månader efter det att ni har mottagit besiktningsutlåtandet eller inom annan tid som framgår av besiktningsprotokollet, parternas kontrakt eller särskilda sammanställningen till AF-delen. Kontrollera särskilt om det finns viten knutna till felavhjälpandet. 9. Anmäl omgående efter avhjälpandet entreprenaden till efterbesiktning om inte det särskilt är avtalat att det inte ska ske någon efterbesiktning, skicka brevmall 13. OBS! Tänk på att om ingen efterbesiktning kommer till stånd efter att ni påkallat sådan skall de fel som efterbesiktningen avsågs omfatta anses avhjälpta. 16

17 17

18 BREVMALL 1 INFORMATION OM FÖRBEREDANDE KVALITETSARBETE OCH UPPRÄTTADE PLANER [ange datum] Vi har nu upprättat i kontraktshandlingarna föreskrivna planer som bifogas detta brev. Vänligen granska planerna och återkom med synpunkter eller ert godkännande av planernas innehåll. Om vi inte hört något från er inom en vecka utgår vi från att ni godkänner planerna. [Ange vilka planer som upprättats och bifogas brevet, nedan ges några exempel] - Miljö- och kvalitetsplan - Egenkontrollsplan - Projekteringsplan - Arbetsmiljöplan] Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 18

19 BREVMALL 2 ANMÄLAN OM KONTROLL [ange datum] Ni har i kontraktshandlingarna föreskrivit att kontroll skall ske av [ange vilken arbetsprestation, material eller vara som skall kontrolleras]. [ange vilken arbetsprestation, material eller vara] finns tillgänglig för kontroll från och med den [ange datum]. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 19

20 BREVMALL 3 UNDERRÄTTELSE OM HINDER PÅ GRUND AV FÖRSENAD KONTROLL [ange datum] Vi har i tidigare brev daterat den [ange datum] anmält att [ange vilken arbetsprestation, material eller vara] fanns tillgänglig för kontroll från och med den [ange datum]. Trots att anmälan gjordes i god tid har inte kontrollen utförts utan dröjsmål. Detta har orsakat hinder i vår produktion och medfört rubbning av tidplanen och försening av entreprenaden. Vi begär därför tidsförlängning med [ange den tidspåverkan som den försenade kontrollen orsakat produktionen]. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 20

21 BREVMALL 4 UNDERRÄTTELSE OM KOSTNADSANSVAR VID FÖRSENT FRAMFÖRD KONTROLLANMÄRKNING [ange datum] Vi noterar att inga anmärkningar lämnats med anledning av den kontroll som utfördes [ange datum]. Vi får uppmärksamma er på att ni är ersättningsskyldig för den merkostnad som uppkommer p.g.a. för sent framförd anmärkning. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 21

22 BREVMALL 5 UNDERRÄTTELSE OM FELAKTIG KONTROLLANMÄRKNING [ange datum] Ni har den [ange datum för när kontrollanmärkningen framfördes] framfört kontrollanmärkning mot [ange vad anmärkningen avser]. Vi håller inte med om anmärkningen. Anmärkningen är felaktig eftersom arbetet [ange skäl för varför ni anser att anmärkningen är felaktig, exempelvis att arbetet är utfört fackmässigt, enligt entreprenadhandlingarna, enligt överenskommelse]. Om ni inte i skrift tydligt angett att ni vidhåller anmärkningen senast den [ange datum] utgår vi från att ni frånfallit anmärkningen ifråga. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 22

23 BREVMALL 6 KRAV PÅ ERSÄTTNING PÅ GRUND AV FELAKTIG KONTROLLANMÄRKNING [ange datum] Ni har framfört kontrollanmärkning och vi har underrättat er om att kontrollanmärkningen är felaktig. Ni har därefter skriftligen återkommit den [ange datum] och anfört att ni vidhåller anmärkningen. Vi kommer naturligtvis utföra det arbete som kontrollanmärkningen föranleder men vi vill framhålla att detta arbete är att betrakta som ett ÄTA-arbete. Vi framställer därför krav på ersättning för arbetet i fråga och återkommer med redovisning av kostnaderna när dessa kan fastställas. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 23

24 BREVMALL 7 FELAKTIG E-ANMÄRKNING PÅ GRUND AV ATT BESIKTNINGEN INTE SKETT MOT RÄTT HANDLINGAR [ange datum] I protokoll från besiktning som hölls den [ange datum] har besiktningsmannen tagit upp [ange de e-anmärkningar som felaktigt tagits upp p.g.a. att besiktningsmannen inte kontrollerat samtliga entreprenadhandlingar]. Av [ange de handlingar som ni utfört arbetet efter] framgår att arbetena ifråga har utförts i enlighet med entreprenadhandlingarna. Nyss nämnda e-anmärkningar har vi således inget ansvar för. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 24

25 BREVMALL 8 FELAKTIG E-ANMÄRKNING PÅ GRUND AV FELAKTIG BEDÖMNING AV BESIKTNINGSMANNEN [ange datum] I protokoll från besiktningen som hölls den [ange datum] har besiktningsmannen tagit upp [ange de e-anmärkningar som ni anser att ni inte har något ansvar för]. Nyss nämnda e-anmärkningar har vi inget ansvar för. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 25

26 BREVMALL 9 KRAV PÅ ERSÄTTNING FÖR AVHJÄLPANDE AV E-ANMÄRKNING [ange datum] Vi har tidigare påtalat att vi inte har något ansvar för vissa e-anmärkningar, se vårt brev daterat [ange datum för brevet]. Vi kommer trots vår uppfattning i ansvarsfrågan att åtgärda dessa e-anmärkningar. Vi får framhålla att vi, enligt vårt avtal, har rätt till ersättning för arbetet med att åtgärda fel som vi inte ansvarar för. Vi framställer därför krav på ersättning för arbetet i fråga och återkommer med redovisning av kostnaderna när dessa kan fastställas. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 26

27 BREVMALL 10 UNDERRÄTTELSE OM ATT AVHJÄLPANDE AV E-ANMÄRKNING EJ KOMMER ATT UTFÖRAS [ange datum] Vi har tidigare påtalat att vi inte har något ansvar för vissa e-anmärkningar, se vårt brev daterat [ange datum för brevet]. Med hänsyn till vår uppfattning i ansvarsfrågan får vi härmed meddela att vi inte kommer åtgärda [ange vilka e-anmärkningar ni inte kommer åtgärda]. För det fall ni i ett senare skede kommer kräva ersättning för kostnader för felavhjälpande, får vi redan nu framhålla att ni har en skyldighet att hålla nere kostnaderna för felavhjälpande arbeten. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 27

28 BREVMALL 11 FEL SOM SKA REGLERAS GENOM VÄRDEMINSKNINGSAVDRAG [ange datum] I protokoll från besiktning den [ange datum] har besiktningsmannen felaktigt angett att [ange de e-anmärkningar som ska regleras genom värdeminskningsavdrag] ska avhjälpas. Dessa e-anmärkningar utgör fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt sätt. Med hänsyn till att påtalade fel är av mindre betydelse och att kostnaderna för att åtgärda felen i fråga är mycket höga, vore det oskäligt att utkräva ett felavhjälpande. Påtalade fel skall istället, enligt vårt avtal, regleras genom ett värdeminskningsavdrag. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 28

29 BREVMALL 12 UNDERRÄTTELSE OM ATT AVHJÄLPANDE AV E-ANMÄRKNING EJ KOMMER ATT UTFÖRAS [ange datum] I protokoll från besiktning den [ange datum] finns ett antal e-anmärkningar upptagna. Vi begär tillträde till de arbetsområden som berörs senast den [ange datum] så att felavhjälpande kan ske. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 29

30 BREVMALL 13 PÅKALLANDE AV EFTERBESIKTNING [ange datum] Den [ange datum] hölls en besiktning. Vi har nu avhjälpt samtliga e-anmärkningar enligt protokollet från besiktningen. Vi påkallar efterbesiktning av denna besiktning. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 30

31 BREVMALL 14 UNDERRÄTTELSE OM ATT ENTREPRENADEN ÄR TILLGÄNGLIG FÖR SLUTBESIKTNING [ange datum] Vi håller nu på med avslutande arbeten för att färdigställa entreprenaden. Vi får därför underrätta er om att entreprenaden kommer vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning från och med den [ange datum]. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 31

32 BREVMALL 15 FÖLJDEN AV ER UNDERLÅTELSE ATT HÅLLA SLUTBESIKTNING [ange datum] Vi har anmält att entreprenaden var tillgänglig för slutbesiktning den [ange datum]. Ni har inte verkställt slutbesiktning utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd. Eftersom slutbesiktning inte hållits inom föreskriven tid anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktningen rätteligen skulle ha verkställts. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 32

33 BREVMALL 16 MEDDELANDE OM ATT ENTREPRENADEN RÄTTELIGEN BORDE HA GODKÄNTS, BESIKTNING EJ SKETT MOT RÄTT HANDLINGAR [ange datum] Av protokoll från slutbesiktningen daterat den [ange datum] framgår att besiktningsmannen ej godkänt entreprenaden. Vidare framgår av protokollet att besiktningsmannen inte har besiktigat entreprenaden mot rätt handlingar och att detta är skälet till att besiktningsmannen inte kunnat godkänna entreprenaden. Eftersom besiktningsmannens bedömning av godkännandefrågan är felaktig gör vi gällande att entreprenaden rätteligen borde ha godkänts vid denna besiktning. Detta innebär att ni under en tid om två månader från dagen för slutbesiktningen har rätt att innehålla 5% av entreprenadsumman. Därefter ska det innehållna beloppet utbetalas till oss. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 33

34 BREVMALL 17 MEDDELANDE OM ATT ENTREPRENADEN RÄTTELIGEN BORDE HA GODKÄNTS, FELAKTIG BEDÖMNING FRÅN BESIKTNINGSMANNEN [ange datum] Av protokoll från slutbesiktningen daterat den [ange datum] framgår att besiktningsmannen ej godkänt entreprenaden. De fel som besiktningsmannen tagit upp som skäl för att underkänna entreprenaden [är av mindre betydelse och förekommer i begränsad omfattning och får således inte utgöra hinder för godkännandet/är sådana fel som ska regeleras genom värdeminskningsavdrag varför entreprenaden borde ha godkänts/utgör överhuvudtaget inte fel eftersom besiktningsmannen gjort en felaktig bedömning]. Eftersom besiktningsmannens bedömning av godkännandefrågan är felaktig gör vi gällande att entreprenaden rätteligen borde ha godkänts vid denna besiktning. Detta innebär att ni under en tid om två månader från dagen för slutbesiktningen har rätt att innehålla 5% av entreprenadsumman. Därefter ska det innehållna beloppet utbetalas till oss. Med vänliga hälsningar [underskrift av entreprenören] 34

35 KONTAKTA OSS FREDRIK SCHEDIN Advokat, delägare Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Tel Fax Mobil JOHAN WINGMARK Advokat, delägare Entreprenad- och konsulträtt, offentlig upphandling, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Tel Fax Mobil

36 36 Box Stockholm Kungsgatan 44 Tel Fax

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

09.30 Dagens moderator, Anna Bellman, hälsar alla välkomna

09.30 Dagens moderator, Anna Bellman, hälsar alla välkomna 09.30 Dagens moderator, Anna Bellman, hälsar alla välkomna 10 år med AB 04 (15 min) Talare: Charlotta Lindmark Chefsjurist Trafikverket och ordförande i BKK 100 år med AB (15 min) Talare: Erik Boman Chefsjurist

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Utdrag ur stadgar för Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK

Utdrag ur stadgar för Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK Utdrag ur stadgar för Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK -------- 2 Föreningens ändamål är att utgöra förhandlingsorgan för byggherrar, entreprenörer, installatörer och konsulter inom byggnadsbranschen

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Nyhetsbrev # 1, 2005. Advokater med rätt perspektiv. www.mannheimerswartling.se

Nyhetsbrev # 1, 2005. Advokater med rätt perspektiv. www.mannheimerswartling.se REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Försäkringsvillkor BF09 Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida.

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida. Fergin Sverige AB Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Nettopriser exklusive moms för leveranser i Sverige. Allmänna leveransbestämmelser i enlighet med ALEM 09*, avseende elektriskt materiel för

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer