Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015"

Transkript

1 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL... 19

3 Administrativa Föreskrifter 3(19) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter är gemensamma för de olika entreprenaderna. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Kristinehamnsbostäder AB Södra Staketgatan 10 C Box Kristinehamn Telefon Beställningar kan också komma att tecknas av AB Kristinehamns Industrifastigheter som förvaltas av Kristinehamnsbostäder. Denna förvaltning kan upphöra under avtalsperioden. AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas till: Urban E Linder, Kristinehamnsbostäder Tel: , E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas:, Kristinehamnsbostäder Tel: eller E-post:

4 Administrativa Föreskrifter 4(19) AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Avsikten är att upphandla ramavtalen till ett utökat och långsiktigt strategiskt byggservice-samarbete som omfattar i huvudsak reparationer och underhållsarbeten inom yrkesområdena Bygg, El, Golv och Målning. Beställaren har för avsikt att handla upp en totalentreprenör, inom varje yrkeskategori, för ett utökat byggserviceuppdrag som bygger på en nära samverkan med beställaren och med ett totalentreprenadansvar enl. ABT 06. Det kommer inte att finnas några förpliktelser från beställarens sida att använda upphandlad TE för var och ett av ovanstående uppdrag. Vi förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall använda andra upphandlingskanaler där vi anser det vara mer kostnadseffektivt. Med en strategisk bygg/målning/golv/el-service menar beställaren att man med samma organisation under ett antal år genomför en rad olika projekt och uppdrag tillsammans, från tidig planering och utredning till överlämnande och garantiperiod. Det sker genom ett nära och djupgående samarbete där beställaren ges maximalt med inflytande i projektens alla faser och TE ges maximal möjlighet att förstå beställarens mål och verksamhet. Tillsammans med kunniga och erfarna deltagare kan vi utveckla och dra lärdomar av respektive projekt med avseende på tidplaner, funktion, ekonomi, utformning och tekniska lösningar. Vi är övertygade om att en strategisk samverkan kommer leda till att vi får en bättre produkt med en högre kvalitet och en mer förutsägbar och öppen dialog mellan alla inblandade. Vår ambition är att komma ifrån den underprissättning som tyvärr förekommer i stor utsträckning i upphandlingar baserat på lägsta pris i liknande upphandlingar. Vår bestämda uppfattning är att detta inte skapar rätt förutsättningar för den nära samverkan som är vår förhoppning i vårt framtida byggservicebehov. Utifrån det önskemålet så är också vår ambition att den prissättning som anbudsgivare redovisar speglar de verkliga kostnader och behov av kostnadstäckning avseende omkostnader och vinstmarginal som en normal serviceleverantör har. Vi är uppriktiga i vår åsikt att vi vill samverka med den entreprenör som utifrån organisation, arbetsmetoder och erfarenhet är den mest lämpliga, varför det är viktigt för oss som kund att inte skapa en prissättningsmodell som bygger in egenintresse och spekulationer i processen, utan tvärtom skapar optimala förutsättningar för leverantören och oss att tillsammans skapa optimal kundnytta i varje enskilt uppdrag. För detta avseende är vår ambition att leverantören har en normal och förutsägbar kostnadstäckning. Om inte leverantören under avtalstiden lever upp till denna förhoppning kommer vi att avbryta samarbetet.

5 Administrativa Föreskrifter 5(19) Omfattning Kristinehamnsbostäder förvaltar ca bostadslägenheter samt ett mindre antal lokaler. Arbeten kan också förkomma i AB Kristinehamns Industrifastigheter (se AFA.12) AB Kristinehamns Industrifastigheter omfattar ca m² industrilokaler i Gustaviks industriområde. Bolagens ledning, administrativ och ekonomisk förvaltning är samordnad och sker med egen personal placerad hos Kristinehamnsbostäder. Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning är upphandlade i särskilda förvaltningsentreprenader. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. AFA.22 Objektets läge Kristinehamnsbostäders fastigheter är belägna inom tätorten med undantag för ett särskilt boende i Björneborg (20 platser) AB Kristinehamns Industrifastigheter är verksamt i fastigheten Kroksvik 3:3 belägen väster om tätorten. AFA.4 Begreppsförklaringar I dessa administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med angiven betydelse: Ramavtal Avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period. Avrop Entreprenören erhåller uppdrag via avrop. AFB AFB.1 AFB.12 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas för upphandlingen Upphandlingen sker enligt reglerna under tröskelvärdet. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Entreprenaden upphandlas med förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

6 Administrativa Föreskrifter 6(19) AFB.13 AFB.14 AFB.17 Entreprenadform Entreprenadformen är totalentreprenad. Ersättningsform Ersättningsformen bestäms i samband med beställning av enskilt arbete (se AFD.61) Ersättning för arbetet skall i första hand beräknas med á-priser för utrymmesenheter, i andra hand med á-priser för m², st, tim mm och i tredje hand enligt löpande räkningsprincipen. Se anbudsformulär Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättning(ar) gäller för upphandlingen: Kristinehamnsbostäders styrelse skall godkänna upphandlingen. Beställaren avser teckna tre (3) avtal enligt rangordning inom följande fackområden: - Byggnadsarbeten - Målning - Golvläggning - Elarbeten Avtalen utformas som ramavtal där beställaren avropar/beställer arbeten efter behov och råd. Beställaren förbehåller sig också rätten att efter eget val infordra anbud på entreprenad i annat upphandlingsförfarande, annan ersättnings- och entreprenadform. Således kan beställaren välja att infordra anbud på större enskilt arbete som då blir sidoentreprenad. Vid sådan anbudsinfordran kan även entreprenör utanför den eller de med ramavtal tillfrågas och upphandlas. Uppdragens antal och omfattning begränsas av beställarens behov och ekonomi. AFB.2 AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Anbudsgivare erhåller en omgång av förfrågningsunderlaget.

7 Administrativa Föreskrifter 7(19) AFB.22 AFB.23 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter. 6 Särskilda mät- och ersättningsregler.3 MER 2002 Hus (bifogas inte) 9 Administrativa föreskrifter.1 Administrativa föreskrifter daterad 10 Mängdförteckningar, Golv och Målning.1 Mängdförteckning med beskrivning daterad..2 Mängdförteckning golv daterad. 11 Beskrivningar.1 Teknisk beskrivning och miljökrav avseende invändig målning dat.2 Teknisk beskrivning och miljökrav avseende golvläggning dat 13 Övriga handlingar 1 Formulär till à-prislista för utrymmesenheter avseende målning och golvläggning dat..2 Formulär till à-prislista för m2, st, tim mm avseende målning och golvläggning dat..3 Formulär för löpande räkning..4 Anbudsformulär Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt till beställarens handläggare under anbudstiden. Frågor och svar kommer sedan att tillställas samtliga anbudsgivare. et kan komma att kompletteras intill 6 dagar innan anbudstidens utgång. AFB.25 Frågor under anbudstiden Frågor under anbudstiden skall ställas till Urban E Linder enligt AFA.121 AFB.3 Anbudsgivning

8 Administrativa Föreskrifter 8(19) AFB.31 AFB.311 AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbuds form och innehåll Anbud skall vara avfattat på svenska och uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogade formulär. Priser skall anges i Sek. 1. Anbudsformulär 2. Formulär á-priser för utrymmesenheter 3. Formulär á-priser för m2, st, tim mm 4. Formulär för löpande räkning Kopia av F-skattesedel ska bifogas anbud. E-postadress för tilldelningsbeslut skall anges. Kopia av gällande registreringsbevis för företaget. Företagsbeskrivning med entreprenörens organisationsplan och senaste årsredovisning. Företagets miljö- och kvalitetsplan. Anbud som är ofullständigt eller innehåller avvikelser riskerar att ej tas upp till prövning. Huvudanbud Kompletteringar till anbud Följande uppgifter som inte behöver fogas till anbudet kommer att begäras under utvärdering av anbud: Bevis på att avtalad försäkring enligt ABT 06 kap 5 23 finns (se även AFC.54) Anbudsgivare skall vara beredd att lämna dessa uppgifter inom 3 dagar. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda Anbuds giltighetstid Anbuds giltighetstid ska vara 45 dagar. Adressering Anbud ska ställas till Kristinehamnsbostäder och märkas: Anbud ramavtal 2015 byggnadsarbeten, målning, golvbeläggning, elarbeten. Anbud i tillslutet omslag ska sändas till. Kristinehamnsbostäder AB Box Kristinehamn

9 Administrativa Föreskrifter 9(19) Anbud som avlämnas genom bud skall lämnas till: Kristinehamnsbostäder AB Södra Staketgatan 10 C Kristinehamn AFB.4 AFB.5 AFB.511 AFB.52 AFB.53 Anbudsöppning Samtliga anbud kommer att öppnas vid protokollfört sammanträde snarast efter anbudstidens utgång. Prövningar av anbudsgivare och anbud Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Prövning av anbudsgivares lämplighet Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på Personalresurs med för uppdraget rätt kompetens Tekniska resurser Ansvarsförsäkring Hinderfrihet Endast anbudsgivare som betalat skatter och övriga lagstadgade avgifter kan komma i fråga. Anbudsgivare ska vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivareavgifter. Företaget ska inneha F-skattsedel Prövning av anbud Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Anbud som avviker från anbudsformulär, ej är komplett, eller innehåller ej prissatta reservationer riskerar att ej tas upp till prövning. Värdering av kvalificerade anbudsgivare. För att anbud skall tas upp till prövning skall anbud klara kraven i AFB.51/.52 Prövning av anbud sker enligt nedan. Detaljerade krav för erhållande av anbudspoäng anges ej utan det åligger anbudslämnare att med sin entreprenad- och samverkans-erfarenhet lyfta fram och tydliggöra efterfrågade uppgifter. Beställaren kommer även att beakta egna referensuppgifter på av anbudsgivares avslutade eller pågående liknande uppdrag. Kompletterande uppgifter vid en eventuell muntlig anbudspresentation beaktas. Med hänsyn till vald samarbetsform kan anbudsutvärderingen i vissa delar komma att vara subjektiv. Följande kriterier, med angiven vikt, kommer att ingå vid bedömningen för antagande av anbud:

10 Administrativa Föreskrifter 10(19) Pris: 30% Anbudssumma, á-priser och debiteringsnormer Anbudsgivaren skall i bifogad bilaga 13.5 redovisa timarvodets uppbyggnad. Anbud som inte uppvisar trovärdig redovisning av uppbyggnaden av timarvodet kan komma att förkastas. Den anbudsgivare som avgett lägst pris erhåller max poäng. För varje procent nästkommande anbud överstiger det lägsta priset minskas maximala poängen med 0,6 poäng Organisationens kvalitet 30 % Bedömning av hur anbudsgivaren avser att bemanna projektet samt dennes förslag till översiktlig resursplanering. Vi ser gärna att entreprenören utförligt beskriver varje deltagare i sin föreslagna organisation och varför dessa personer var för sig och tillsammans med övriga kommer att bidra till största möjliga värde för beställarens investering. Denna beskrivning kommer att ligga till underlag för bedömning av hur anbudsgivaren uppfattat uppdraget och trovärdigheten i organisationens förmåga att leverera ett optimalt resultat. Bedömningen avser dels de personer som kommer att arbeta i det dagliga samarbetet och dels de personer som entreprenören har tillgång till via relevanta expertfunktioner och som kan komma att tillföra värde i samarbetet. Referensprojekt och erfarenhet 15 % Bedömning görs genom att anbudsgivaren redogör för liknande uppdrag och samarbeten som givit anbudsgivaren och dennes organisation kunskap och erfarenhet. Det åligger anbudsgivaren att beskriva varför dessa referensprojekt är relevanta och på viket sätt de i detta samarbete bidrar till att projektmål och därtill kopplade förväntningar kommer att uppnås i projektet. Ange tre referenser (namn, e-postadress och telefon) som har kännedom om föreslagen organistation. Referensen kommer att få betygsätta i en skala1-5 följande frågor: A. Hur väl uppdragen har utförts? B. Hur väl har anbudsgivaren klarat överenskomna tider? System och arbetsmetoder 25 % Bedömning görs genom att anbudsgivaren redogör för sina system och sina arbetsmetoder utifrån följande frågeställningar. a.beskriv ert företags strategi för byggserviceverksamhet b.beskriv hur ni kvalitetssäkrar ett deluppdrag, från erhållen bekräftelse till avslutning c.beskriv hur ni säkerställer ett trevligt och informativt hyresgästbemötande d.beskriv hur ni arbetar med miljöfrågor i företaget och i uppdraget

11 Administrativa Föreskrifter 11(19) e.beskriv hur ni säkerställer en hög etik och moral inom företaget och i er relation till kunder och leverantörer f.beskriv vilket system som används för att verifiera nedlagda, utförda timmar i ett uppdrag. AFB.54 Meddelande om beslut vid prövning av anbudsgivare och anbud Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Tilldelningsbeslut skickas via mail till av Er angiven e-postadress. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om Länsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06.. Omfattning Entreprenaden omfattar reparationer och underhållsarbeten. Antalet timmar för bygg är normalt mellan tim/år, men kan varaiera kraftigt från år till år beroende på olika faktorer. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktstiden är till med möjlighet till förlängning till enligt beställarens val. Eventuell förlängning skall meddelas entreprenören senast Beställaren avser teckna avtal inom följande fackområden: - Byggnadsarbeten - Målning - Golvläggning - Elarbeten Avtalen utformas som ramavtal där beställaren avropar/beställer arbeten efter behov och råd.

12 Administrativa Föreskrifter 12(19) Beställaren förbehåller sig också rätten att efter eget val infordra anbud på entreprenad i annat upphandlingsförfarande, annan ersättnings- och entreprenadform. Således kan beställaren välja att infordra anbud på större enskilt arbete som då blir sidoentreprenad. Vid sådan anbudsinfordran kan även entreprenör utanför den eller de med ramavtal tillfrågas och upphandlas. Ramavtal kan också komma att avropas av AB Kristinehamns Industrifastigheter som förvaltas av Kristinehamnsbostäder. Denna förvaltning kan upphöra under avtalsperioden. AFD.11 Kontraktshandlingar Av båda parter undertecknad beställningsskrivelse gäller som kontrakt. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.111 ÄTA-arbeten AFD.115 AFD.122 Uppföljning av avtal Syn före påbörjande av arbete Om så erfordras och om beställaren så påfordrar skall syn före arbetets påbörjande företas tillsammans med ansvarig hos beställaren eller av beställaren utsedd person AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Följande sidoentreprenader förekommer: Byggnadsarbeten Målningsarbeten Golvläggning Installationsarbeten som el-, rör-, hiss- och luftbehandlingsinstallationer. Beställarens egna förvaltningsarbeten även via förvaltningsentreprenör. AFD.132 AFD.133 Arbetstider Arbete får endast utföras helgfria vardagar mellan och Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Arbetena kommer att utföras dels i lägenheter med kvarboende dels i lägenheter som är outhyrda.

13 Administrativa Föreskrifter 13(19) Vid lägenhetsunderhåll där det finns kvarboende skall entreprenören i god tid planera och informera berörda hyresgäster om arbetenas genomförande och tidsåtgång mm. Eventuella avbrott i byggnadernas försörjningssystem typ el, vatten mm får endast ske under mycket begränsad tid och samtliga berörda hyresgäster skall i god tid informeras. AFD.135 AFD.15 AFD.16 AFD.17 AFD.172 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Bostadsområdena är ofta utformade som bilfria. Det är därför angeläget att entreprenören beaktar förekommande ordningsregler vad gäller parkering låsning av bommar mm. Varor m m Beställaren har avtal med en egen inköpsorganisation HBV som ska utnyttjas för beställning av varor och tjänster där detta är förmånligare än entreprenörens inköpsställen och lämpligt utifrån leveranstider. Tillstånd m m Anmälningar Anmälningar till beställaren Entreprenören skall skriftligen anmäla till beställaren när enskilt arbete är slutfört och omfattningen av detsamma. Entreprenören skall också, om så anges i beställning av enskilt arbete, anmäla till sidoentreprenör eller annan entreprenör då denne kan påbörja sina arbeten. AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.2 Utförande Entreprenadarbetena skall bedrivas rationellt och på sådant sätt att hyresgäster störs i minsta möjliga utsträckning. När arbete påbörjats i en lägenhet skall arbetet bedrivas utan avbrott till färdigställande.

14 Administrativa Föreskrifter 14(19) AFD.21 Kvalitetsangivelser I förfrågningsunderlaget namngiven vara eller beskrivet arbetssätt kan utbytas mot likvärdigt efter beställarens medgivande. Likvärdigheten skall prövas bl a avseende: funktion drifts- och underhållskostnader utseende och kulör miljöpåverkande faktorer Det åligger entreprenören att påvisa likvärdigheten för beställaren. AFD.22 AFD.221 AFD.222 Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som i sin uppbyggnad och struktur följer ISO 9001:2008, entreprenören behöver dock inte vara certifierad. Miljöledning Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som i sin uppbyggnad och struktur följer ISO 14001:2004 AFD.23 AFD.24 AFD.241 AFD.26 ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 2 6 föreskrivs ÄTA-arbeten får endast ske efter skriftlig beställning från B:s ombud. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under avtalstiden kan förändringar av föreskrifter meddelas gällande kulörer, färgval med hänsyn till miljö, tapeter mm. Information

15 Administrativa Föreskrifter 15(19) AFD.263 AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.313 Information till fastighetsägare, boende m fl Entreprenörens personal skall kunna uppvisa identitetshandlingar från företaget. Entreprenören ska efter överenskommelse med beställaren upprätthålla kontakt med hyresgäst vad gäller entreprenadåtagandet. Organisation Beställarens organisation Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är för belopp intill (inkl moms): :- Björn Carlén :- Marie Mattsson : :- Urban E Linder Beställarens kontrollant Kontrollant utses och meddelas löpande för olika arbeten. AFD.314 AFD.315 AFD.316 Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige för projektet är: Tel: , E-post: Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige är: Marie Mattsson Tel: , E-post: Beställarens informationsansvarige Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är: Urban E Linder VD Tel: , E-post:

16 Administrativa Föreskrifter 16(19) AFD.321 AFD.324 AFD.325 AFD.33 AFD.342 AFD.36 AFD.38 AFD.4 AFD.41 AFD.47 Entreprenörens ombud Anges i anbudet.. Entreprenörens kvalitetsansvarige Anges i anbudet. Entreprenörens miljöansvarige Anges i anbudet. Möten Avstämningsmöten hålls 1 gång/mån med alla entreprenörer närvarande. Arbetsledning Entreprenören skall utöva arbetsledning för egna entreprenadarbeten. Viktiga egenskaper är hög kompetens inom yrkesområdet, samarbetsförmåga, planeringsförmåga, kundfokuserad, kvalitets och miljömedvetande mm Beställarens kontroll Förekommande provningar och mätningar skall inordnas i egenkontroll. Dagbok Entreprenören skall föra förenklad dagbok eller på annat likvärdigt sätt kunna redovisa uppgifter såsom datum samt antal dagar/timmar då arbetet utfördes, avvikande förutsättningar, hinder mm. Noterade uppgifter skall redovisas vid fakturering. Tider Kontraktstiden är till med möjlighet till förlängning till enligt beställarens val. Eventuell förlängning skall meddelas entreprenören senast Tidplan På anmodan skall entreprenören upprätta tidplan eller till beställaren leverera underlag till tidplan för egna arbeten. Garantitid Enligt ABT 06 kap 4 7. Garantitiden räknas från att arbetet godkänts av beställaren.

17 Administrativa Föreskrifter 17(19) AFD.472 AFD.5 AFD.51 AFC.511 AFD.54 AFD.55 AFD.551 Särskild varugaranti Förekommer särskilda varugarantier enligt branschpraxis mm skall dessa utställas på beställaren och överlämnas löpande. Ansvar och avhjälpande Vite Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av beställt arbete blivit fördröjt. Försäkring Av försäkringsbevis ska framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar den basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 12: "Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22". Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. Ansvar för brandskydd Ansvar för heta arbeten AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige Beställarens tillståndsansvarige är:, Patrik Karlsson och Mikael Pettersson. AFD.6 AFD.61 Ekonomi Ersättning Ersättning för arbetena utgår enligt nedan: - överenskomna á-priser för utrymmesenheter. - överenskomna á-priser för m2, st, tim mm. - på löpande räkning enligt överenskomna debiteringsgrunder. Ersättningsformen bestäms vid beställning av arbete.

18 Administrativa Föreskrifter 18(19) AFD.611 AFD.613 AFD.614 Ersättning för ÄTA-arbeten Ersättning för rese- och traktamentskostnader Eventuella rese-, restids- och traktamentskostnader skall vara inkalkylerade i á-priser och debiteringsnormer. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Priser skall gälla fasta under avtalsperioden Arbeten beställda och utförda under 2015 indexregleras ej. Därefter indexregleras arbeten beställda och utförda under Indexreglering sker en gång och beräknas enligt entreprenadindex för husbyggnad och anläggning med basmånad november 2014 och utförandemånad november Vid eventuell förlängning av avtalsperioden (se AFC.1 och AFC.4) indexregleras arbeten beställda och utförda under Indexreglering sker en gång och beräknas enligt SCB:s index (se nedan) med basmånad november 2014 och utförandemånad november AFD.615 AFD.62 Slutavräkning Betalning Betalning sker endast mot faktura för utfört arbete. Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen faktura. Några fakturerings- och expeditionsavgifter godkännes ej. AFD.624 AFD.7 AFD.718 AFD.9 Fakturering Faktura skall vara specificerad på respektive område/fastighet. Specifikation av fakturabeloppet skall bifogas enl AFC.61. Faktura skall innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel. Besiktning Beställaren avgör om slutbesiktning av arbete skall förättas. Besiktningsman Beställaren avser att själv genomföra besiktningar men kan även komma att anlita extern besiktningsman. Förenklad tvistelösning

19 Administrativa Föreskrifter 19(19) AFG AFG.14 AFG.44 AFG.82 ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Tillfällig el- och va-försörjning m m Entreprenören får använda fastighetens ordinarie el- och va-försörjning efter överenskommelse med beställaren. Rengöring av arbetsredskap samt avbördning av lösningsmedel, färg, lim mm får dock inte ske inom fastigheten. Lyftanordningar Byggherrens permanenta hiss får användas av entreprenören under förutsättning att entreprenören skyddar/svarar för skador samt rengöring. Renhållning Entreprenören skall hålla väg, plan och arbetsställe rent av från honom orsakad nedskräpning, spill o dyl. Det är inte tillåtet för entreprenören att använda fastighetens ordinarie sopbehållare och soprum.

20 RAMAVTAL Elarbeten BILAGA 13.3 Formulär Löpande räkning Uppdrag avropas skriftligt. Arbetena ersättes enligt självkostnadsprincipen i AB 04, 6:9, varvid förenklat förfarande tillämpas enligt följande: Kostnad Ersättning 1a.Materielkostnader relaterad till grossistprislista som anges och tillhandahålls under entreprenadtiden av entreprenören rabatterad med % alt med pålägg % 1b.Material och varor som beställaren tillhandahåller Entreprenörens pålägg % 4. Större hjälpmedel Verifierad självkostnad med pålägg % 5. Underentreprenader Verifierad självkostnad med pålägg % 3. Elmontör fullt utbildade med yrkesbevis. Kr/tim Ersättning enligt punkterna 1, 3, 4, och 5 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode. Således skall mom 2, 4, 6, 7 och 8 ingå i pålägg/rabatt och á-priser. Till större hjälpmedel räknas t ex kranar, särskilt uppförda ställningar mm. Kostnad för servicebil ska ingå i timpris. Tillkommande kostnader för övertid debiteras enligt avtal. A- pris för lärlingar skall anpassas till lärlingens utbildningsnivå. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid men indexregleras enligt AFC.614. Gällande mervärdesskatt tillkommer. 1

21 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Bilaga 13.4 anbudsformulär - elarbeten Kristinehamnsbostäder AB 1 (2) Kristinehamnsbostäder AB Box KRISTINEHAMN Anbud märkes Anbud ramavtal elarbeten ANBUD RAMAVTAL elarbeten, Kristinehamnsbostäder AB Vi erbjuder oss att i enlighet med förfrågningsunderlag, punkt AFB.22 i Administrativa föreskrifter, daterade utföra rubricerade entreprenadarbeten till nedanstående ersättningar och förutsättningar. Priser mm enligt ifyllda bilagor Formulär Löpande räkning bilaga 13.3 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Entreprenörens ombud AFC Vi avser använda oss av underentreprenörer för nedanstående arbeten. Arbete. Namngiven underentreprenör.. Entreprenören ska ha ett fungerande kvalitetssystem vilket skall bifogas anbud tillsammans med namnuppgift på kvalitetsansvarig. Bilaga. Bilaga 13.4 Anbudsformulär ramavtal elarbeten

22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Bilaga 13.4 anbudsformulär - elarbeten Kristinehamnsbostäder AB 2 (2) Har entreprenören ett fungerande miljöledningssystem skall detta och namnuppgift på miljöansvarig inom företaget redovisas i bilaga anbud. Bilaga. Följande redovisas i bilagor som bifogas anbudet Kopia av F-skattesedel. RSV:s blankett nr 4820 Begäran om upplysningar vi upphandling. Till anbud skall fogas gällande registreringsbevis för företaget. Företagsbeskrivning med entreprenörens organisationsplan och senaste årsredovisning Anbuds giltighetstid Detta anbud är bindande t o m Förfrågningar beträffande detta anbud besvaras av.. Telefon.. Telefax Mobiltelefon Ort Företag.. Underskrift av firmatecknare.. Namnförtydligande Bilaga 13.4 Anbudsformulär ramavtal elarbeten

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer