Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015"

Transkript

1 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL... 19

3 Administrativa Föreskrifter 3(19) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter är gemensamma för de olika entreprenaderna. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Kristinehamnsbostäder AB Södra Staketgatan 10 C Box Kristinehamn Telefon Beställningar kan också komma att tecknas av AB Kristinehamns Industrifastigheter som förvaltas av Kristinehamnsbostäder. Denna förvaltning kan upphöra under avtalsperioden. AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas till: Urban E Linder, Kristinehamnsbostäder Tel: , E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas:, Kristinehamnsbostäder Tel: eller E-post:

4 Administrativa Föreskrifter 4(19) AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Avsikten är att upphandla ramavtalen till ett utökat och långsiktigt strategiskt byggservice-samarbete som omfattar i huvudsak reparationer och underhållsarbeten inom yrkesområdena Bygg, El, Golv och Målning. Beställaren har för avsikt att handla upp en totalentreprenör, inom varje yrkeskategori, för ett utökat byggserviceuppdrag som bygger på en nära samverkan med beställaren och med ett totalentreprenadansvar enl. ABT 06. Det kommer inte att finnas några förpliktelser från beställarens sida att använda upphandlad TE för var och ett av ovanstående uppdrag. Vi förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall använda andra upphandlingskanaler där vi anser det vara mer kostnadseffektivt. Med en strategisk bygg/målning/golv/el-service menar beställaren att man med samma organisation under ett antal år genomför en rad olika projekt och uppdrag tillsammans, från tidig planering och utredning till överlämnande och garantiperiod. Det sker genom ett nära och djupgående samarbete där beställaren ges maximalt med inflytande i projektens alla faser och TE ges maximal möjlighet att förstå beställarens mål och verksamhet. Tillsammans med kunniga och erfarna deltagare kan vi utveckla och dra lärdomar av respektive projekt med avseende på tidplaner, funktion, ekonomi, utformning och tekniska lösningar. Vi är övertygade om att en strategisk samverkan kommer leda till att vi får en bättre produkt med en högre kvalitet och en mer förutsägbar och öppen dialog mellan alla inblandade. Vår ambition är att komma ifrån den underprissättning som tyvärr förekommer i stor utsträckning i upphandlingar baserat på lägsta pris i liknande upphandlingar. Vår bestämda uppfattning är att detta inte skapar rätt förutsättningar för den nära samverkan som är vår förhoppning i vårt framtida byggservicebehov. Utifrån det önskemålet så är också vår ambition att den prissättning som anbudsgivare redovisar speglar de verkliga kostnader och behov av kostnadstäckning avseende omkostnader och vinstmarginal som en normal serviceleverantör har. Vi är uppriktiga i vår åsikt att vi vill samverka med den entreprenör som utifrån organisation, arbetsmetoder och erfarenhet är den mest lämpliga, varför det är viktigt för oss som kund att inte skapa en prissättningsmodell som bygger in egenintresse och spekulationer i processen, utan tvärtom skapar optimala förutsättningar för leverantören och oss att tillsammans skapa optimal kundnytta i varje enskilt uppdrag. För detta avseende är vår ambition att leverantören har en normal och förutsägbar kostnadstäckning. Om inte leverantören under avtalstiden lever upp till denna förhoppning kommer vi att avbryta samarbetet.

5 Administrativa Föreskrifter 5(19) Omfattning Kristinehamnsbostäder förvaltar ca bostadslägenheter samt ett mindre antal lokaler. Arbeten kan också förkomma i AB Kristinehamns Industrifastigheter (se AFA.12) AB Kristinehamns Industrifastigheter omfattar ca m² industrilokaler i Gustaviks industriområde. Bolagens ledning, administrativ och ekonomisk förvaltning är samordnad och sker med egen personal placerad hos Kristinehamnsbostäder. Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning är upphandlade i särskilda förvaltningsentreprenader. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. AFA.22 Objektets läge Kristinehamnsbostäders fastigheter är belägna inom tätorten med undantag för ett särskilt boende i Björneborg (20 platser) AB Kristinehamns Industrifastigheter är verksamt i fastigheten Kroksvik 3:3 belägen väster om tätorten. AFA.4 Begreppsförklaringar I dessa administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med angiven betydelse: Ramavtal Avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period. Avrop Entreprenören erhåller uppdrag via avrop. AFB AFB.1 AFB.12 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas för upphandlingen Upphandlingen sker enligt reglerna under tröskelvärdet. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Entreprenaden upphandlas med förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

6 Administrativa Föreskrifter 6(19) AFB.13 AFB.14 AFB.17 Entreprenadform Entreprenadformen är totalentreprenad. Ersättningsform Ersättningsformen bestäms i samband med beställning av enskilt arbete (se AFD.61) Ersättning för arbetet skall i första hand beräknas med á-priser för utrymmesenheter, i andra hand med á-priser för m², st, tim mm och i tredje hand enligt löpande räkningsprincipen. Se anbudsformulär Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättning(ar) gäller för upphandlingen: Kristinehamnsbostäders styrelse skall godkänna upphandlingen. Beställaren avser teckna tre (3) avtal enligt rangordning inom följande fackområden: - Byggnadsarbeten - Målning - Golvläggning - Elarbeten Avtalen utformas som ramavtal där beställaren avropar/beställer arbeten efter behov och råd. Beställaren förbehåller sig också rätten att efter eget val infordra anbud på entreprenad i annat upphandlingsförfarande, annan ersättnings- och entreprenadform. Således kan beställaren välja att infordra anbud på större enskilt arbete som då blir sidoentreprenad. Vid sådan anbudsinfordran kan även entreprenör utanför den eller de med ramavtal tillfrågas och upphandlas. Uppdragens antal och omfattning begränsas av beställarens behov och ekonomi. AFB.2 AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Anbudsgivare erhåller en omgång av förfrågningsunderlaget.

7 Administrativa Föreskrifter 7(19) AFB.22 AFB.23 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter. 6 Särskilda mät- och ersättningsregler.3 MER 2002 Hus (bifogas inte) 9 Administrativa föreskrifter.1 Administrativa föreskrifter daterad 10 Mängdförteckningar, Golv och Målning.1 Mängdförteckning med beskrivning daterad..2 Mängdförteckning golv daterad. 11 Beskrivningar.1 Teknisk beskrivning och miljökrav avseende invändig målning dat.2 Teknisk beskrivning och miljökrav avseende golvläggning dat 13 Övriga handlingar 1 Formulär till à-prislista för utrymmesenheter avseende målning och golvläggning dat..2 Formulär till à-prislista för m2, st, tim mm avseende målning och golvläggning dat..3 Formulär för löpande räkning..4 Anbudsformulär Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt till beställarens handläggare under anbudstiden. Frågor och svar kommer sedan att tillställas samtliga anbudsgivare. et kan komma att kompletteras intill 6 dagar innan anbudstidens utgång. AFB.25 Frågor under anbudstiden Frågor under anbudstiden skall ställas till Urban E Linder enligt AFA.121 AFB.3 Anbudsgivning

8 Administrativa Föreskrifter 8(19) AFB.31 AFB.311 AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbuds form och innehåll Anbud skall vara avfattat på svenska och uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogade formulär. Priser skall anges i Sek. 1. Anbudsformulär 2. Formulär á-priser för utrymmesenheter 3. Formulär á-priser för m2, st, tim mm 4. Formulär för löpande räkning Kopia av F-skattesedel ska bifogas anbud. E-postadress för tilldelningsbeslut skall anges. Kopia av gällande registreringsbevis för företaget. Företagsbeskrivning med entreprenörens organisationsplan och senaste årsredovisning. Företagets miljö- och kvalitetsplan. Anbud som är ofullständigt eller innehåller avvikelser riskerar att ej tas upp till prövning. Huvudanbud Kompletteringar till anbud Följande uppgifter som inte behöver fogas till anbudet kommer att begäras under utvärdering av anbud: Bevis på att avtalad försäkring enligt ABT 06 kap 5 23 finns (se även AFC.54) Anbudsgivare skall vara beredd att lämna dessa uppgifter inom 3 dagar. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda Anbuds giltighetstid Anbuds giltighetstid ska vara 45 dagar. Adressering Anbud ska ställas till Kristinehamnsbostäder och märkas: Anbud ramavtal 2015 byggnadsarbeten, målning, golvbeläggning, elarbeten. Anbud i tillslutet omslag ska sändas till. Kristinehamnsbostäder AB Box Kristinehamn

9 Administrativa Föreskrifter 9(19) Anbud som avlämnas genom bud skall lämnas till: Kristinehamnsbostäder AB Södra Staketgatan 10 C Kristinehamn AFB.4 AFB.5 AFB.511 AFB.52 AFB.53 Anbudsöppning Samtliga anbud kommer att öppnas vid protokollfört sammanträde snarast efter anbudstidens utgång. Prövningar av anbudsgivare och anbud Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Prövning av anbudsgivares lämplighet Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på Personalresurs med för uppdraget rätt kompetens Tekniska resurser Ansvarsförsäkring Hinderfrihet Endast anbudsgivare som betalat skatter och övriga lagstadgade avgifter kan komma i fråga. Anbudsgivare ska vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivareavgifter. Företaget ska inneha F-skattsedel Prövning av anbud Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Anbud som avviker från anbudsformulär, ej är komplett, eller innehåller ej prissatta reservationer riskerar att ej tas upp till prövning. Värdering av kvalificerade anbudsgivare. För att anbud skall tas upp till prövning skall anbud klara kraven i AFB.51/.52 Prövning av anbud sker enligt nedan. Detaljerade krav för erhållande av anbudspoäng anges ej utan det åligger anbudslämnare att med sin entreprenad- och samverkans-erfarenhet lyfta fram och tydliggöra efterfrågade uppgifter. Beställaren kommer även att beakta egna referensuppgifter på av anbudsgivares avslutade eller pågående liknande uppdrag. Kompletterande uppgifter vid en eventuell muntlig anbudspresentation beaktas. Med hänsyn till vald samarbetsform kan anbudsutvärderingen i vissa delar komma att vara subjektiv. Följande kriterier, med angiven vikt, kommer att ingå vid bedömningen för antagande av anbud:

10 Administrativa Föreskrifter 10(19) Pris: 30% Anbudssumma, á-priser och debiteringsnormer Anbudsgivaren skall i bifogad bilaga 13.5 redovisa timarvodets uppbyggnad. Anbud som inte uppvisar trovärdig redovisning av uppbyggnaden av timarvodet kan komma att förkastas. Den anbudsgivare som avgett lägst pris erhåller max poäng. För varje procent nästkommande anbud överstiger det lägsta priset minskas maximala poängen med 0,6 poäng Organisationens kvalitet 30 % Bedömning av hur anbudsgivaren avser att bemanna projektet samt dennes förslag till översiktlig resursplanering. Vi ser gärna att entreprenören utförligt beskriver varje deltagare i sin föreslagna organisation och varför dessa personer var för sig och tillsammans med övriga kommer att bidra till största möjliga värde för beställarens investering. Denna beskrivning kommer att ligga till underlag för bedömning av hur anbudsgivaren uppfattat uppdraget och trovärdigheten i organisationens förmåga att leverera ett optimalt resultat. Bedömningen avser dels de personer som kommer att arbeta i det dagliga samarbetet och dels de personer som entreprenören har tillgång till via relevanta expertfunktioner och som kan komma att tillföra värde i samarbetet. Referensprojekt och erfarenhet 15 % Bedömning görs genom att anbudsgivaren redogör för liknande uppdrag och samarbeten som givit anbudsgivaren och dennes organisation kunskap och erfarenhet. Det åligger anbudsgivaren att beskriva varför dessa referensprojekt är relevanta och på viket sätt de i detta samarbete bidrar till att projektmål och därtill kopplade förväntningar kommer att uppnås i projektet. Ange tre referenser (namn, e-postadress och telefon) som har kännedom om föreslagen organistation. Referensen kommer att få betygsätta i en skala1-5 följande frågor: A. Hur väl uppdragen har utförts? B. Hur väl har anbudsgivaren klarat överenskomna tider? System och arbetsmetoder 25 % Bedömning görs genom att anbudsgivaren redogör för sina system och sina arbetsmetoder utifrån följande frågeställningar. a.beskriv ert företags strategi för byggserviceverksamhet b.beskriv hur ni kvalitetssäkrar ett deluppdrag, från erhållen bekräftelse till avslutning c.beskriv hur ni säkerställer ett trevligt och informativt hyresgästbemötande d.beskriv hur ni arbetar med miljöfrågor i företaget och i uppdraget

11 Administrativa Föreskrifter 11(19) e.beskriv hur ni säkerställer en hög etik och moral inom företaget och i er relation till kunder och leverantörer f.beskriv vilket system som används för att verifiera nedlagda, utförda timmar i ett uppdrag. AFB.54 Meddelande om beslut vid prövning av anbudsgivare och anbud Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Tilldelningsbeslut skickas via mail till av Er angiven e-postadress. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om Länsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06.. Omfattning Entreprenaden omfattar reparationer och underhållsarbeten. Antalet timmar för bygg är normalt mellan tim/år, men kan varaiera kraftigt från år till år beroende på olika faktorer. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktstiden är till med möjlighet till förlängning till enligt beställarens val. Eventuell förlängning skall meddelas entreprenören senast Beställaren avser teckna avtal inom följande fackområden: - Byggnadsarbeten - Målning - Golvläggning - Elarbeten Avtalen utformas som ramavtal där beställaren avropar/beställer arbeten efter behov och råd.

12 Administrativa Föreskrifter 12(19) Beställaren förbehåller sig också rätten att efter eget val infordra anbud på entreprenad i annat upphandlingsförfarande, annan ersättnings- och entreprenadform. Således kan beställaren välja att infordra anbud på större enskilt arbete som då blir sidoentreprenad. Vid sådan anbudsinfordran kan även entreprenör utanför den eller de med ramavtal tillfrågas och upphandlas. Ramavtal kan också komma att avropas av AB Kristinehamns Industrifastigheter som förvaltas av Kristinehamnsbostäder. Denna förvaltning kan upphöra under avtalsperioden. AFD.11 Kontraktshandlingar Av båda parter undertecknad beställningsskrivelse gäller som kontrakt. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.111 ÄTA-arbeten AFD.115 AFD.122 Uppföljning av avtal Syn före påbörjande av arbete Om så erfordras och om beställaren så påfordrar skall syn före arbetets påbörjande företas tillsammans med ansvarig hos beställaren eller av beställaren utsedd person AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Följande sidoentreprenader förekommer: Byggnadsarbeten Målningsarbeten Golvläggning Installationsarbeten som el-, rör-, hiss- och luftbehandlingsinstallationer. Beställarens egna förvaltningsarbeten även via förvaltningsentreprenör. AFD.132 AFD.133 Arbetstider Arbete får endast utföras helgfria vardagar mellan och Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Arbetena kommer att utföras dels i lägenheter med kvarboende dels i lägenheter som är outhyrda.

13 Administrativa Föreskrifter 13(19) Vid lägenhetsunderhåll där det finns kvarboende skall entreprenören i god tid planera och informera berörda hyresgäster om arbetenas genomförande och tidsåtgång mm. Eventuella avbrott i byggnadernas försörjningssystem typ el, vatten mm får endast ske under mycket begränsad tid och samtliga berörda hyresgäster skall i god tid informeras. AFD.135 AFD.15 AFD.16 AFD.17 AFD.172 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Bostadsområdena är ofta utformade som bilfria. Det är därför angeläget att entreprenören beaktar förekommande ordningsregler vad gäller parkering låsning av bommar mm. Varor m m Beställaren har avtal med en egen inköpsorganisation HBV som ska utnyttjas för beställning av varor och tjänster där detta är förmånligare än entreprenörens inköpsställen och lämpligt utifrån leveranstider. Tillstånd m m Anmälningar Anmälningar till beställaren Entreprenören skall skriftligen anmäla till beställaren när enskilt arbete är slutfört och omfattningen av detsamma. Entreprenören skall också, om så anges i beställning av enskilt arbete, anmäla till sidoentreprenör eller annan entreprenör då denne kan påbörja sina arbeten. AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.2 Utförande Entreprenadarbetena skall bedrivas rationellt och på sådant sätt att hyresgäster störs i minsta möjliga utsträckning. När arbete påbörjats i en lägenhet skall arbetet bedrivas utan avbrott till färdigställande.

14 Administrativa Föreskrifter 14(19) AFD.21 Kvalitetsangivelser I förfrågningsunderlaget namngiven vara eller beskrivet arbetssätt kan utbytas mot likvärdigt efter beställarens medgivande. Likvärdigheten skall prövas bl a avseende: funktion drifts- och underhållskostnader utseende och kulör miljöpåverkande faktorer Det åligger entreprenören att påvisa likvärdigheten för beställaren. AFD.22 AFD.221 AFD.222 Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som i sin uppbyggnad och struktur följer ISO 9001:2008, entreprenören behöver dock inte vara certifierad. Miljöledning Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som i sin uppbyggnad och struktur följer ISO 14001:2004 AFD.23 AFD.24 AFD.241 AFD.26 ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 2 6 föreskrivs ÄTA-arbeten får endast ske efter skriftlig beställning från B:s ombud. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under avtalstiden kan förändringar av föreskrifter meddelas gällande kulörer, färgval med hänsyn till miljö, tapeter mm. Information

15 Administrativa Föreskrifter 15(19) AFD.263 AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.313 Information till fastighetsägare, boende m fl Entreprenörens personal skall kunna uppvisa identitetshandlingar från företaget. Entreprenören ska efter överenskommelse med beställaren upprätthålla kontakt med hyresgäst vad gäller entreprenadåtagandet. Organisation Beställarens organisation Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är för belopp intill (inkl moms): :- Björn Carlén :- Marie Mattsson : :- Urban E Linder Beställarens kontrollant Kontrollant utses och meddelas löpande för olika arbeten. AFD.314 AFD.315 AFD.316 Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige för projektet är: Tel: , E-post: Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige är: Marie Mattsson Tel: , E-post: Beställarens informationsansvarige Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är: Urban E Linder VD Tel: , E-post:

16 Administrativa Föreskrifter 16(19) AFD.321 AFD.324 AFD.325 AFD.33 AFD.342 AFD.36 AFD.38 AFD.4 AFD.41 AFD.47 Entreprenörens ombud Anges i anbudet.. Entreprenörens kvalitetsansvarige Anges i anbudet. Entreprenörens miljöansvarige Anges i anbudet. Möten Avstämningsmöten hålls 1 gång/mån med alla entreprenörer närvarande. Arbetsledning Entreprenören skall utöva arbetsledning för egna entreprenadarbeten. Viktiga egenskaper är hög kompetens inom yrkesområdet, samarbetsförmåga, planeringsförmåga, kundfokuserad, kvalitets och miljömedvetande mm Beställarens kontroll Förekommande provningar och mätningar skall inordnas i egenkontroll. Dagbok Entreprenören skall föra förenklad dagbok eller på annat likvärdigt sätt kunna redovisa uppgifter såsom datum samt antal dagar/timmar då arbetet utfördes, avvikande förutsättningar, hinder mm. Noterade uppgifter skall redovisas vid fakturering. Tider Kontraktstiden är till med möjlighet till förlängning till enligt beställarens val. Eventuell förlängning skall meddelas entreprenören senast Tidplan På anmodan skall entreprenören upprätta tidplan eller till beställaren leverera underlag till tidplan för egna arbeten. Garantitid Enligt ABT 06 kap 4 7. Garantitiden räknas från att arbetet godkänts av beställaren.

17 Administrativa Föreskrifter 17(19) AFD.472 AFD.5 AFD.51 AFC.511 AFD.54 AFD.55 AFD.551 Särskild varugaranti Förekommer särskilda varugarantier enligt branschpraxis mm skall dessa utställas på beställaren och överlämnas löpande. Ansvar och avhjälpande Vite Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av beställt arbete blivit fördröjt. Försäkring Av försäkringsbevis ska framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar den basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 12: "Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22". Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. Ansvar för brandskydd Ansvar för heta arbeten AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige Beställarens tillståndsansvarige är:, Patrik Karlsson och Mikael Pettersson. AFD.6 AFD.61 Ekonomi Ersättning Ersättning för arbetena utgår enligt nedan: - överenskomna á-priser för utrymmesenheter. - överenskomna á-priser för m2, st, tim mm. - på löpande räkning enligt överenskomna debiteringsgrunder. Ersättningsformen bestäms vid beställning av arbete.

18 Administrativa Föreskrifter 18(19) AFD.611 AFD.613 AFD.614 Ersättning för ÄTA-arbeten Ersättning för rese- och traktamentskostnader Eventuella rese-, restids- och traktamentskostnader skall vara inkalkylerade i á-priser och debiteringsnormer. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Priser skall gälla fasta under avtalsperioden Arbeten beställda och utförda under 2015 indexregleras ej. Därefter indexregleras arbeten beställda och utförda under Indexreglering sker en gång och beräknas enligt entreprenadindex för husbyggnad och anläggning med basmånad november 2014 och utförandemånad november Vid eventuell förlängning av avtalsperioden (se AFC.1 och AFC.4) indexregleras arbeten beställda och utförda under Indexreglering sker en gång och beräknas enligt SCB:s index (se nedan) med basmånad november 2014 och utförandemånad november AFD.615 AFD.62 Slutavräkning Betalning Betalning sker endast mot faktura för utfört arbete. Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen faktura. Några fakturerings- och expeditionsavgifter godkännes ej. AFD.624 AFD.7 AFD.718 AFD.9 Fakturering Faktura skall vara specificerad på respektive område/fastighet. Specifikation av fakturabeloppet skall bifogas enl AFC.61. Faktura skall innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel. Besiktning Beställaren avgör om slutbesiktning av arbete skall förättas. Besiktningsman Beställaren avser att själv genomföra besiktningar men kan även komma att anlita extern besiktningsman. Förenklad tvistelösning

19 Administrativa Föreskrifter 19(19) AFG AFG.14 AFG.44 AFG.82 ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Tillfällig el- och va-försörjning m m Entreprenören får använda fastighetens ordinarie el- och va-försörjning efter överenskommelse med beställaren. Rengöring av arbetsredskap samt avbördning av lösningsmedel, färg, lim mm får dock inte ske inom fastigheten. Lyftanordningar Byggherrens permanenta hiss får användas av entreprenören under förutsättning att entreprenören skyddar/svarar för skador samt rengöring. Renhållning Entreprenören skall hålla väg, plan och arbetsställe rent av från honom orsakad nedskräpning, spill o dyl. Det är inte tillåtet för entreprenören att använda fastighetens ordinarie sopbehållare och soprum.

20 RAMAVTAL Elarbeten BILAGA 13.3 Formulär Löpande räkning Uppdrag avropas skriftligt. Arbetena ersättes enligt självkostnadsprincipen i AB 04, 6:9, varvid förenklat förfarande tillämpas enligt följande: Kostnad Ersättning 1a.Materielkostnader relaterad till grossistprislista som anges och tillhandahålls under entreprenadtiden av entreprenören rabatterad med % alt med pålägg % 1b.Material och varor som beställaren tillhandahåller Entreprenörens pålägg % 4. Större hjälpmedel Verifierad självkostnad med pålägg % 5. Underentreprenader Verifierad självkostnad med pålägg % 3. Elmontör fullt utbildade med yrkesbevis. Kr/tim Ersättning enligt punkterna 1, 3, 4, och 5 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode. Således skall mom 2, 4, 6, 7 och 8 ingå i pålägg/rabatt och á-priser. Till större hjälpmedel räknas t ex kranar, särskilt uppförda ställningar mm. Kostnad för servicebil ska ingå i timpris. Tillkommande kostnader för övertid debiteras enligt avtal. A- pris för lärlingar skall anpassas till lärlingens utbildningsnivå. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid men indexregleras enligt AFC.614. Gällande mervärdesskatt tillkommer. 1

21 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Bilaga 13.4 anbudsformulär - elarbeten Kristinehamnsbostäder AB 1 (2) Kristinehamnsbostäder AB Box KRISTINEHAMN Anbud märkes Anbud ramavtal elarbeten ANBUD RAMAVTAL elarbeten, Kristinehamnsbostäder AB Vi erbjuder oss att i enlighet med förfrågningsunderlag, punkt AFB.22 i Administrativa föreskrifter, daterade utföra rubricerade entreprenadarbeten till nedanstående ersättningar och förutsättningar. Priser mm enligt ifyllda bilagor Formulär Löpande räkning bilaga 13.3 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Entreprenörens ombud AFC Vi avser använda oss av underentreprenörer för nedanstående arbeten. Arbete. Namngiven underentreprenör.. Entreprenören ska ha ett fungerande kvalitetssystem vilket skall bifogas anbud tillsammans med namnuppgift på kvalitetsansvarig. Bilaga. Bilaga 13.4 Anbudsformulär ramavtal elarbeten

22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Bilaga 13.4 anbudsformulär - elarbeten Kristinehamnsbostäder AB 2 (2) Har entreprenören ett fungerande miljöledningssystem skall detta och namnuppgift på miljöansvarig inom företaget redovisas i bilaga anbud. Bilaga. Följande redovisas i bilagor som bifogas anbudet Kopia av F-skattesedel. RSV:s blankett nr 4820 Begäran om upplysningar vi upphandling. Till anbud skall fogas gällande registreringsbevis för företaget. Företagsbeskrivning med entreprenörens organisationsplan och senaste årsredovisning Anbuds giltighetstid Detta anbud är bindande t o m Förfrågningar beträffande detta anbud besvaras av.. Telefon.. Telefax Mobiltelefon Ort Företag.. Underskrift av firmatecknare.. Namnförtydligande Bilaga 13.4 Anbudsformulär ramavtal elarbeten

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Utföra arbeten enligt huvudanbud (AFB.22) mot en ersättning av: fast pris utan indexreglering.

Utföra arbeten enligt huvudanbud (AFB.22) mot en ersättning av: fast pris utan indexreglering. ANBUDSFORMULÄR - Generalentreprenad Datum 20120601 ANBUD: Anbud märks: Hotings centralskola renovering Hus A Detta formulär måste användas vid anbudsgivning och ska fyllas i elektroniskt! GENERALENTREPRENAD:

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch golvläggningsarbeten Upprättad 2014-08-12 av Kristinehamnsbostäder Sabina Hansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

GUMMIFABRIKEN Kv Knekten 16, Värnamo Om- och tillbyggnad

GUMMIFABRIKEN Kv Knekten 16, Värnamo Om- och tillbyggnad GUMMIFABRIKEN Om- och tillbyggnad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-04-25 Projektnamn Gummifabriken Sidnr. 2 / 14 Innehållsförteckning Sid AF ADMINISTRATIVA FÖRSESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Anbudsformulär-Bilaga 1 Trapphus-förvaltningskontor Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som skall lämnas i anbudet. Anbudsformuläret underlättar

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Videvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Videvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Videvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer