ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07."

Transkript

1 Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun Tekniska förvaltningen AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud under anbudstiden är: Roger Andersson Tekniska Förvaltningen Rådhuset Trelleborg Tel: 0410/733816, bil Fax: 0410/44792 E-post: AFA.122 Beställarens kontaktman för visning av arbetsområdet Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet är: Roger Andersson AFA.123 Kontrollant Teknisk och ekonomisk kontroll kommer att utföras av beställaren. AFA.13 Projektörer Projektering har utförts av Tekniska förvaltningen Projektledning Projektledare: Roger Andersson AFA.15 Nätägare

2 Förnyelse av vattenledning 2/ 25 AFA.151 Nätägare VA Trelleborgs kommun Tekniska förvaltningen VA-avdelningen Tel: 0410/ AFA.155 Nätägare el Trelleborgs kommun Tekniska förvaltningen Energi-avdelningen Tel: 0410/ AFA.156 Nätägare tele Telia Sonera Scanova Access AB AFA.156 Nätägare- naturgas EON gas AFA.2 Orientering om objektet AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet avser invändig förnyelse av befintliga huvudvattenledningar (GAP 400 ca 130 m samt SEGJ. 300 ca 190 m), med formanpassade PE-rör (PE 100 SDR 17). AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i centrala delen av Trelleborgs kommun (Skyttsgatan). AFA.3 Förkortningar I dessa Administrativa föreskrifter används följande förkortningar: B = Beställare TE = Totalentreprenör AFA.4 Begreppsförklaringar Begrepp som används i dessa bestämmelser används med samma betydelse som de har enligt Tekniska Nomenklaturcentralens ordlista Plan och byggtermer 1994, TNC95, i AB 04 samt AF AMA 07 s om inte annat uttryckligen angivits i bestämmelserna.

3 Förnyelse av vattenledning 3/ 25 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LUF). Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller för direktupphandling. AFB.1 Former m m för upphandling AFB.11 Upphandlingsförfarande Upphandlingen sker genom direktupphandling. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är Totalentreprenad. AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. AFB.2 Förfrågningsunderlag Anbudsgivare förutsätts, före avgivande av anbud, genom besök på platsen skaffa sig kännedom om arbetets art och omfattning samt om sådana förhållanden på platsen som eventuellt kan påverka anbudssumman och beakta dessa i anbudet. AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget och eventuellt övriga handlingar finns på beställarens hemsida AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 01 Kontrakt 02 Ändringar i ABT 06 som är upptagen i sammanställning i administrativa föreskrifter 03 ABT 06 (bifogas ej) 04 Beställning

4 Förnyelse av vattenledning 4/ Anbud 06 Särskilda mät- ersättningsregler :1 Mer Anläggning 10 (bifogas ej) 08 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande. 09 Administrativa föreskrifter :1 Dessa administrativa föreskrifter :2 Riskanalys (ännu ej upprättad) 10 Beskrivningar :1 Rambeskrivning dat 12 Ritningar :1 Planritning Övriga handlingar :1 AMA Anläggning 10 med AMA-nytt (bifogas ej) :2 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:3 med kompletteringar, byggnads- och anläggningsarbete (bifogas ej) :3 VAV:s publikation P91 Anvisningar för provning i fält av allmänna avloppsledningar för självfall. (bifogas ej) :4 VAV:s publikation P77 Vattenledningar och reservoarer, spolning, rensning och desinfektion.(bifogas ej) :5 VAV:s publikation P78 Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av polyolefiner (bifogas ej). Anbudsgivare skall själv kontrollera att han för anbudsgivning erhållit fullständigt förfrågningsunderlag enligt innehållsförteckning. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella frågor angående denna upphandling ska göras via till ansvarig kontaktperson enligt nedan: Roger Andersson Tekniska Förvaltningen Tel: E-post: Frågor ska ställas senast tio vardagar före anbudstidens utgång. Frågorna kommer att avidentifieras och besvaras löpande dock senast fem dagar före anbudstidens slut.

5 Förnyelse av vattenledning 5/ 25 AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlaget behöver ej återställas. AFB.25 Förhållanden på platsen Entreprenören skall före anbudets avlämnande förvissa sig om arbetsområdets belägenhet så att han är fullt förtrogen med de förhållanden som kommer att inverka på entreprenadens bedrivande och de kostnader som det medför. AFB.3 Anbudsgivning Anbudsgivare har att tillse att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. B har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras och har enligt LOU heller ingen rätt att begära förtydliganden eller kompletteringar annat än i undantagsfall. Reservation eller liknande som innebär att anbudet avviker från ställda krav godtas inte och innebär, där annat inte uttryckligen anges, att anbudet måste förkastas. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall avges skriftligen i pappersform, behörigen undertecknat och på svenska. Med hänsyn till upphandlingssekretessen bör anbud lämnas i tillslutet neutralt ytterkuvert. Anbud skall avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive mervärdesskatt. Anbud telefax eller e-post accepteras ej. Därest i Administrativa förskrifter angivna föreskrifter och upplysningar har ekonomiska konsekvenser för entreprenaden, skall i anbudet hänsyn tas härtill oavsett om detta i varje särskilt fall angivits i mängdbeskrivningen. Avser anbudsgivare att anlita underentreprenör skall denne namnges i anbudet och hans lämplighet underställas B s prövning. Underentreprenör skall inneha erforderlig behörighet för de arbeten som kommer att utföras i entreprenaden. Angående värderingsgrunder vid anbudsprövning rörande kvalitetssäkringsprogram och styrkt yrkeskunnighet, se AFB.52 Anbud skall omfatta samtliga kostnader för TE s arbeten och material enligt kravspecifikationer, beskrivningar, ritningar och okulär bedömning så att en fullt driftsfärdig anläggning levereras till B. B förbehåller sig rätten att förkasta anbud som är ofullständiga vad avser B:s prövningskriterier. Av anbud skall framgå anbudsgivarens firmabeteckning och organisationsnummer

6 Förnyelse av vattenledning 6/ 25 samt innehålla uppgift om fax-, e-post eller annan adressupplysningar till vilken upplysningar om tilldelningsbeslut kan skickas. Följande handlingar skall bifogas anbudet. a) Intyg om företagets ekonomiska ställning enl AFB.513. b) Intyg om företagets tekniska och yrkesmässiga kapacitet och förmåga enl AFB c) Intyg om nyckelpersoners tekniska och yrkesmässiga kapacitet och förmåga enl AFB d) Referensförteckning. e) Förslag till tidplan med angivande av tidigaste påbörjandetidpunkt, byggtid samt tidigaste färdigställandetidpunkt. f) Övriga handlingar enligt TE s eget bedömande. AFB.311 Huvudanbud Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget. AFB.312 Sidoanbud Med sidoanbud avses anbud med alternativa utföranden enligt 6 kap 9 LOU. AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara B tillhanda senast den 20 augusti AFB.33 Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i 30 dagar räknat från anbudstidens utgång. För den händelse överprövning av upphandlingen pågår vid giltighetstidens utgång äger B rätt att genom skriftlig påkallelse till anbudsgivaren förlänga anbudets giltighetstid, dock längst med ytterligare 60 dagar. AFB.34 Adressering Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks: Förnyelse av vattenledning Anbud och infordrade anbudskompletteringar skickas till: Trelleborgs kommun Tekniska förvaltningen Rådhuset Trelleborg

7 Förnyelse av vattenledning 7/ 25 AFB.4 Anbudsöppning Anbudsöppning skall vara sluten. AFB.5 Anbudsprövning AFB.51 Prövning av anbudsgivare I fråga om krav och bevis anges dessa enligt svenska förhållanden. Utländsk anbudsgivare har att uppfylla motsvarande krav respektive redovisa motsvarande bevis som gäller för den utländske anbudsgivarens hemland. I de fall begärda handlingar eller bevis inte utfärdas i leverantörens hemland, kan de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller av liknande försäkran eller intyg. AFB.512 Uteslutningsgrunder AFB.5121 Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantör En anbudsgivare utesluts från att delta i upphandlingen, om B får kännedom om att anbudsgivaren, eller företrädare för den juridiska personen, enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som anges i 10 kap 1 LOU. B kan komma att begära att anbudsgivare visar att det inte finns någon grund för uteslutning enligt ovan. AFB.5122 Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantör En anbudsgivare utesluts från deltagande i upphandlingen om någon av uteslutningsgrunderna som anges i 10 kap 2 LOU föreligger, under förutsättning att det har betydelse för uppdragets genomförande. B kommer endast att anta anbud från anbudsgivare som är registrerad i aktiebolags-, eller handelsregister och som är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, förutsatt att sådan registreringsskyldighet föreligger. B kan komma att kontrollera att grund för uteslutning inte föreligger enligt 10 kap 2 5 LOU samt att krav på registrering uppfylls. Sådan kontroll görs innan tilldelningsbeslut fattas. AFB.513 Krav på leverantörens ekonomiska ställning Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk ställning för aktuellt uppdrag. Anbudsgivare ska de senaste tre räkenskapsåren ha en årsomsättning av byggoch anläggningsverksamhet motsvarande minst 10 Mkr. Anbudsgivare visar att kraven är uppfyllda genom att i anbud bifoga bevis från bank eller kreditupplysningsföretag att årsomsättningen uppfyller ovanstående krav.

8 Förnyelse av vattenledning 8/ 25 AFB.514 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga AFB.5141 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga för företag Anbudsgivare skall ha en lämplig teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga för uppdraget. Anbudsgivare skall ha genomfört minst fem tidigare objekt med samma omfattning och komplexitet som aktuellt uppdrag. Av de genomförda objekten skall minst tre objekt bestå av invändig förnyelse av vattenledningar med formanpassat PE-rör med dimension större än 300 mm. Uppdragen skall ha genomförts i Sverige under de senaste tre åren och skall ha utförts enligt gällande branschnormer på ett tillfredsställande sätt. Anbudsgivare visar att kravet är uppfyllt genom att med anbudet bifoga referensuppdragen med kontaktuppgifter till uppdragsgivaren. B kan komma att kontakta referenterna (tidigare uppdragsgivare) för att få ovanstående bekräftat. Anbudsgivare skall ha kontaktat referenter innan anbudsgivning samt kontrollerat telefonnummer och eventuell e-postadress. AFB.5144 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga för nyckelpersoner Ombud: TE s ombud skall ha minst 5 års erfarenhet i rollen som ombud för anläggningsentreprenader. Anbudsgivare visar att kravet är uppfyllt genom att med anbudet bifoga personuppgifter för ombudet samt referensuppdrag med kontaktuppgifter till uppdragsgivaren. B kan komma att kontakta referenterna (tidigare uppdragsgivare) för att få ovanstående bekräftat. Anbudsgivare skall ha kontaktat referenter innan anbudsgivning Arbetsledning: TE s arbetsledning skall ha väl dokumenterad kompetens för det aktuella arbetet. E s platschef skall ha minst 3 års erfarenhet i rollen som platschef för anläggningsentreprenader samt ha erfarenhet från minst två entreprenader där invändig förnyelse med formanpassat PE-rör större än 300 mm ingår.. Anbudsgivare visar att kravet är uppfyllt genom att med anbudet bifoga personuppgifter för platschef samt referensuppdrag med kontaktuppgifter till uppdragsgivaren. B kan komma att kontakta referenterna (tidigare uppdragsgivare) för att få ovanstående bekräftat. Anbudsgivare skall ha kontaktat referenter innan anbudsgivning. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud

9 Förnyelse av vattenledning 9/ 25 Rubrikens lydelse till denna kod är ändrad. Anbud från godkända anbudsgivare enligt AFB.51 går vidare till utvärdering av anbudet enligt AFB.522 AFB.522 Utvärderingskriterier B kommer att anta det anbud som har lägst anbudskostnad. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Samtliga anbudsgivare kommer att delges resultat av anbudsprövningen genom erhållande av tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslut är inte att ses som en accept enligt avtalslagen. Kontrakt kan tecknas tidigast tio dagar efter att tilldelningsbeslut meddelats anbudsgivarna. AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD AFD.1 Omfattning Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. AFD.11 Kontraktshandlingar AFD.12 Arbetsområde AFD.121 Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser kommer att överenskommas vid startmöte. AFD.122 Syn före påbörjande av arbete Innan etablering av arbetsplatsen påbörjas skall syn inom arbetsområdet förrättas. B upprättar syneprotokoll. AFD.13 Förutsättningar AFD.132 Arbetstider Arbetstider som ställs till TE s förfogande är helgfri måndag-fredag kl och lördag-söndag och helgdag kl

10 Förnyelse av vattenledning 10/ 25 AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Beställaren ombesörjer att befintliga fastigheter har tillfart under byggtiden.. AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Beställaren ombesörjer nödvändiga trafikavstängningar. AFD.137 Språk Kontraktspråket är svenska. All korrespondens och alla handlingar, undantaget varudeklarationer, ska vara författade på svenska. Alla byggmöten ska hållas på svenska. AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m AFD.15 Information AFD.151 Beställarens informationsansvarige B s projektledare är ansvarig för kontakter med massmedia. AFD.153 Information till fastighetsägare, boende m fl B informerar vid behov grannar och övriga intressenter. TE ska biträda B i dennes informationsverksamhet och även delta i informationsmöten när B begär detta. AFD.154 Information till väghållare m fl B håller väghållare underrättad om arbeten som berör allmän vägtrafik. Trafikanordningsplan upprättas av beställaren, TE biträder vid behov. AFD.16 Tillstånd m m AFD.161 Tillstånd från myndigheter B ombesörjer och bekostar eventuella tillstånd från myndigheter. AFD.162 Myndighetsbesiktning Besiktning av arbetsmiljön på arbetsplatsen kan komma att ske av inspektör från Arbetsmiljöverket.

11 Förnyelse av vattenledning 11/ 25 AFD.17 Anmälningar AFD.171 Anmälningar till myndigheter Det underlag som krävs för B s förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan byggarbetsplatsen etableras tas fram av TE. Om inte annat anges svarar B för de anmälningar till myndighet som entreprenadens utförande kräver. AFD.172 Anmälningar till beställaren TE ska i god tid anmäla när arbeten, som kan var till hinder för kommersiell trafik och fastighetsägare, skall utföras. TE ska till B rapportera arbetsrelaterade tillbud och olycksfall sedan E anmält händelsen till Arbetsmiljöverket. AFD.18 Författningar AFD.181 Viktbestämmelser TE ska följa viktbestämmelserna i Trafikförordningen, SFS 1998:1276 kap samt andra lagar och förordningar. AFD.2 Utförande AFD.21 Kvalitetsangivelser Av Sveriges standardiseringskommission fastställd Svensk standard äger företräde om ej annat anges. Andra stycket under denna kod och rubrik kompletteras med följande: Arbetsutförande eller vara som B inte anser vara likvärdigt till kvalitet får inte användas, vilket medför att likvärdigheten i varje enskilt fall ska godkännas av beställaren innan det får användas. AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete AFD.221 Kvalitetsledning TE skall ha ett kvalitetsledningssystem som ger tilltro till att den av entreprenören tillhandahållna produkterna och arbeten kommer att uppfylla givna krav. Se även

12 Förnyelse av vattenledning 12/ 25 AFC AFD.2211 Beställarens kvalitetsansvarige B s kvalitetsansvarige för projektet är: Roger Andersson AFD.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige TE skall i anbudet ange namn på kvalitetsansvarig. AFD.222 Miljöledning AFD.2221 Beställarens miljöansvarige B s miljöansvarige för projektet är: Roger Andersson AFD.2222 Entreprenörens miljöansvarige TE skall i anbudet ange namn på miljöansvarig. AFD.223 Kvalitets- och miljöplan AFD.2231 Beställarens kvalitets- och miljöplan AFD.2232 Entreprenörens kvalitetsplan Kvalitetssäkring definieras enligt följande: Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet (SS ). Som ett led i utvecklingen av rutiner för kvalitetssäkring skall E antingen uppfylla kraven i SS-ISO 9001 respektive 9002 eller följande krav. Organisation: TE skall ha en organisation, som effektivt kan lösa kvalitetsfrågor och kvalitetsproblem. Organisationen skall innehålla kvalitetsansvariga för olika delområden och i olika tillverkningsled. TE skall upprätta en organisationsplan, som innehåller arbetsuppgifter och namn på personer. Denna delges B innan entreprenaden påbörjas. Information: TE skall anskaffa och göra sig väl förtrogen med för arbetet gällande handlingar.

13 Förnyelse av vattenledning 13/ 25 Genomgång med samtlig personal bör ordnas vid något eller några tillfällen för att öka förståelsen för och motiven till olika krav. TE skall vidarebefordra gällande kvalitetskrav till ev underentreprenörer/ leverantörer. Egenkontroll: TE skall ha en sådan egenkontroll (mottagnings- och produktionskontroll) att risken för fel minimeras. B skall ges möjlighet att fortlöpande ta del av egenkontrollen och resultaten från denna. Dokumentation: TE skall sammanställa resultatet från egenkontroll och slutkontroll. Det skall framgå om provningsresultat är godkända eller inte och vilka åtgärder som vidtagits vid fel. Dokumentationen skall delges B. AFD.2233 Entreprenörens miljöplan TE skall efter anfordran till B överlämna förslag till miljöplan för entreprenaden. AFD.2234 Kvalitetssäkring av arbetsmiljö Beskrivning av system för kvalitetssäkring av arbetsmiljö skall omfatta organisation information egenkontroll på i princip samma sätt som för produkten (objektet) enligt AFC På B s begäran skall TE redovisa vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för att trygga de åtgärder som krävs för en säker arbetsmiljö. B har rätt att hos TE genomföra kvalitetsrevisioner med avseende på entreprenaden. TE skall också förbehålla B denna rätt hos underentreprenörer och leverantörer. B s kvalitetsrevision fritar inte TE från ansvar för sin kvalitetsstyrning. AFD.224 Kvalitets- och miljörevision AFD.2241 Kvalitetsrevision AFD.2242 Miljörevision

14 Förnyelse av vattenledning 14/ 25 AFD.23 ÄTA-arbeten Besked och underrättelser enligt ABT 06 kap skall ske skriftligen eller anmälas vid byggmöte innan ändring eller tilläggsarbetet påbörjas. AFD.24 Tillhandahållande av handlingar AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden B tillhandahåller de handlingar som bedöms nödvändiga för att TE skall kunna genomföra sina arbeten på ett tillfredsställande sätt. AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Av TE upprättade arbets- och konstruktionsritningar, som är nödvändiga för byggnation, överlämnas till B för godkännande. Granskningstid = 3 dagar. TE ska upprätta arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras. Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, för planering och projektering svarar för att arbetsmiljöplan upprättas och byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U, svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till ev förändringar. Arbetsmiljöplanen upprättas med beaktande av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med ändring i AFS 2008:16. TE skall i samband med byggmöte avrapportera utförda arbeten så att upprättad detaljtidplan kan avstämmas mot faktiska förhållanden. AFD.25 Tillhandahållande av arbetshandlingar från entreprenören under entreprenadtiden AFD.254 Trafikanordningsplan B upprättar trafikanordningsplaner de åtgärder som krävs för att leda och visa trafik på eller förbi arbetsplatser. AFD.26 Varor m m Miljöfarliga massor, material eller varor ska köras till därför avsedd och av TE anskaffad deponi som godkänts av myndighet. AFD.261 Varor från entreprenören Kemiska produkter som används i entreprenaden ska vara granskade och klassificerade i grupp A,B eller C i enlighet med BVF 1709.

15 Förnyelse av vattenledning 15/ 25 AFD.262 Varor eller arbeten från beställaren AFD.27 Underrättelse om avvikelser o d Underrättelser enligt ABT 06 kap skall lämnas skriftligen. AFD.28 Underentreprenörer TE äger ej anlita underentreprenör utan B s skriftliga godkännande. TE ska för valda underentreprenörer visa referenser på teknisk kompetens. TE svarar för underentreprenörernas arbete så som för sitt eget. AFD.29 Digital informationshantering Programvaror för upprättande av ritningar och övriga handlingar sker med de i branschen vanligen förekommande. AFD.3 Organisation AFD.31 Ombud m fl under entreprenadtiden AFD.311 Beställarens ombud B s ombud är: Martin Nilsson, teknisk chef AFD.312 Beställarens kontrollant B s kontrollant är projektledaren som kommer att erhålla utökad behörighet än den som krävs för kontrollens utövande. AFD.313 Entreprenörens ombud TE lämnar i anbudet uppgift om ombud. AFD.32 Möten AFD.321 Startmöte Innan entreprenaden påbörjas kommer startmöte att hållas. B kallar till startmöte.

16 Förnyelse av vattenledning 16/ 25 Vid startmöte kommer bl a följande punkter att genomgås och klargöras: Genomgång av kontraktshandlingarna Behörighet för andra än ombuden Formerna för informationsutbytet mellan parterna Genomgång av arbetsmiljöplan för objektet Övriga samverkansfrågor AFD.322 Projekteringsmöte AFD.323 Byggmöte Bygg/startmöte skall hållas i enlighet med föreskrift i ABT 06. Vid byggmöten skall representant för B, B s projektledare/kontrollant samt TE s ombud och arbetsledare/platschef närvara. B svarar för dagordning och protokoll. Protokollen justeras senast vid efterföljande möte. Respektive part svarar för sina egna kostnader i samband med byggmöten. AFD.34 Arbetsledning och anställda AFD.342 Arbetsledning TE utser en lämplig person som har samma kompetensprofil som godkändes vid anbudstillfället att såsom chef på arbetsplatsen för TE s vägnar kan leda och utöva tillsyn över arbetet. TE s organisation får inte utbytas utan B s godkännande. AFD.343 Anställda Text i AMA utgår och ersätts med: De anställdas utbildning och kompetens ska på anfordran redovisas för B. AFD.3431 Löne- och anställningsvillkor för personal TE ska för den personal som är engagerade i uppdraget tillämpa löne- och anställningsvillkor enligt, eller jämförbara med, kollektivavtal som gäller i den bransch entreprenaden avser. AFD.35 Kontroll och provning

17 Förnyelse av vattenledning 17/ 25 AFD.351 Kontroll AFD.352 Provning TE utför och bekostar all normenlig provning samt de åtgärder som erfordras härför. B äger rätt att själv prova material m m, som ingår i anläggningarna och att närvara vid prov som TE utför. Intyg och provningsprotokoll översänds i 1 ex till beställare resp kontrollant. AFD.36 Samordning AFD.361 Samordning av arbeten AFD.364 Samordning av arbetarskydd AFD.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö AFD.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-P och BAS-U) TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. TE skall kunna styrka att den personal som TE avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer. AFD.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare TE anger namn på byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U. AFD.37 Dagbok AFD.371 Av entreprenör förd dagbok TE är skyldig att föra dagbok, som skall signeras av B s kontrollant. Kopia av dagboksbladen skall tillställas kontrollanten. AFD.38 Uppmätning

18 Förnyelse av vattenledning 18/ 25 Uppmätning av utförda arbeten skall ske efter hand som arbetet fortskrider och i samarbete med B s kontrollant. AFD.4 Tider AFD.41 Tidplan TE skall upprätta tidplan. Tidplanen skall tillhandahållas B senast 5 dagar efter beställning av entreprenaden. AFD.42 Igångsättningstid TE bedöms få påbörja kontraktsarbetena tidigast AFD.43 Deltider Se Tidplan, AFD.41 AFD.44 Färdigställandetider Kontraktsarbetena i deras helhet skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast AFD.45 Förändring av kontraktstiden Underrättelse om hinder enligt ABT 06 skall ske skriftligen. AFD.46 Garantitid AFD.461 Garantitid för entreprenaden Garantitiden för arbetena skall vara fem år efter det att entreprenaden färdigställts i sin helhet och efter godkänd slutbesiktning. AFD.5 Ansvar och avhjälpande TE åtar sig under entreprenad- och garantitiden alla kostnader och förpliktelser, som föranleds av i entreprenaden ingående arbeten. Sålunda skall TE förutom erforderliga skyddsåtgärder och vakthållning bekosta återställanden samt alla efterlagningar under garantitiden, vare sig arbetet utförts av TE eller genom B s försorg. TE är gentemot B fullt ut lika ansvarig för sina underentreprenörers arbeten eller handlingar, som han är för sina egna arbeten och handlingar. Försummelse av underentreprenör respektive leverantör fritar icke TE från hans åtagande enligt kontrakt.

19 Förnyelse av vattenledning 19/ 25 AFD.51 Vite AFD.511 Vite vid försening Vid försening är B berättigad att av TE erhålla vite med ett belopp motsvarande 0,5 % av anbudssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena för respektive huvuddel, i enlighet med AFC.44, blivit fördröjt. AFD.53 Ansvar mot tredje man AFD.531 Syn inom närliggande område Syn skall förrättas på de befintliga anläggningar som kan beröras av entreprenaden. Vid syn skall representant för B respektive TE närvara. Protokoll från syn skall upprättas av TE och justeras av B. Vardera parter svarar för sina egna kostnader. AFD.533 Hinder Hinder i arbetena på grund av TE s överenskommelse med tredje man bekostas helt av TE. AFD.54 Försäkring Av försäkringsbevis skall framgå att TE försäkringar minst motsvarar den minimi omfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 07: "Försäkringsbranschens beskrivning av minimi omfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt ABT 06 kap 5 23". Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till B en vecka före det försäkringen går ut. AFD.541 Försäkring under garantitiden AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada TE skall ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. AFD.55 Ansvar för brandskydd

20 Förnyelse av vattenledning 20/ 25 AFD.56 Avsyning AFD.57 Avhjälpande AFD.58 Ansvar efter garantitiden AFD.6 Ekonomi AFD.61 Ersättning Kontraktssumman utgör ersättning för de arbeten som enligt förfrågningsunderlaget ingår i entreprenaden. AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten För varje ändring skall skriftlig överenskommelse om ändringen och dess omfattning snarast träffas. Alla ändrings- eller tilläggsarbeten skall uppmätas gemensamt av B och TE och snarast verifieras av båda parter. TE kallar till uppmätning. Om beställare och entreprenör icke kan överenskomma om tilläggs- respektive avdragsbeloppets storlek, får detta förhållande icke förorsaka avbrott i arbetet, utan detta skall fortgå enligt kontraktet. I sådant fall får med beloppets fixerande anstå till slutlikviden för arbetet i dess helhet, varvid saken avgörs på sätt som kontraktet föreskriver. AFD.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Rese-, förläggnings- och traktamentskostnader skall vara inräknade i anbudet och regleras sålunda ej. AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenadsumman skall inte indexregleras. AFD.615 Slutavräkning AFD.62 Betalning Betalning sker endast mot prestationsbunden faktura och enligt uppmätning efter av B godkänd värdering av utfört arbete.

21 Förnyelse av vattenledning 21/ 25 AFD.621 Betalningsansvar AFD.623 Förskott Förskott beviljas ej. AFD.624 Fakturering Faktura skall ställas till Tekniska Förvaltningen i Trelleborg under adress: Tekniska förvaltningen Box Trelleborg På faktura skall anges ref Fakturering i enlighet med betalningsplan. Faktura skall åtföljas av bilagor som redovisar utförda arbetskvantiteter för olika anläggningsdelar. Vidare skall på fakturor anges motsvarande tidigare fakturerat belopp. Kostnader för sådana ÄTA-arbeten som skall ersättas skall upptas i särskilda specificerade räkningar. All fakturering för samtliga arbeten i entreprenaden skall ske genom generalentreprenören. AFD.625 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta utgår efter förfallodagen enligt räntelagen. AFD.63 Säkerhet AFD.631 Säkerhet till beställaren TE skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller motsvarande. AFD.7 Besiktning AFD.71 Entreprenadbesiktningar AFD.712 Förbesiktning

22 Förnyelse av vattenledning 22/ 25 B skall vid behov beredas tillfälle att besiktiga delar av anläggningen. AFD.713 Slutbesiktning TE kallar till slutbesiktning. AFD.715 Garantibesiktning Garantibesiktning för entreprenadarbeten skall ske fem år efter det att godkänd slutbesiktning utförts. B kallar till garantibesiktning. AFD.716 Särskild besiktning AFD.717 Efterbesiktning AFD.718 Överbesiktning AFD.72 Besiktningsman B utser besiktningsman. AFD.73 Besiktningssammanträden AFD.8 Hävande AFD.9 Tvistelösning AFD.91 Förenklad tvistelösning AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL TE skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel skall ske efter samråd med B.

23 Förnyelse av vattenledning 23/ 25 AFH.2 Bodar TE håller bodar för eget arbete och för underentreprenörer och leverantörer i den utsträckning som överenskommes mellan dessa parter. B tillhandahåller inga bodar. AFH.3 Tillfällig väg och plan De för entreprenaden erforderliga tillfälliga vägar som behövs bekostas och anlägges av B. AFH.4 Tillfällig el- och VA-försörjning m m B bekostar och samordnar alla tillfälliga el och vattenanslutningar som erfordras för arbetenas bedrivande. Erforderliga uttag görs i samråd med B. AFH.5 Skydd av arbete och egendom m m AFH.51 Skydd av arbete AFH.52 Skydd av ledningar, mätpunkter m m AFH.55 Skydd av egendom AFH.56 Tillfällig inhägnad B bekostar och utför all erforderlig tillfällig inhägnad av eller inom arbetsområdet. AFH.6 Tillfälliga konstruktioner AFH.62 Arbetarskyddsanordningar TE ansvarar för upprättande och funktion av alla tillfälliga arbetarskyddsanordningar för det egna arbetet inom arbetsområdet. AFH.7 Transportanordningar AFH.8 Redskap och verktyg

24 Förnyelse av vattenledning 24/ 25 AFH.81 Mätutrustning Mätutrustning skall uppfylla de noggrannhetskrav som föreskrivna toleranskrav föranleder. AFH.9 Övriga allmänna hjälpmedel AFH.91 Skyltställning och orienteringstavla Skyltning och annan PR-verksamhet inom eller i anslutning till arbetsområdet får endast förekomma efter medgivande från Trelleborgs kommun. AFH.92 Tillfällig flaggstång AFJ ALLMÄNNA ARBETEN TE skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. AFJ.1 Transporter, hantlangning vid transporter AFJ.11 Transporter I entreprenaden ingår alla transporter, som är nödvändiga på grund av det egna arbetets art. AFJ.4 Skyddsåtgärder AFJ.41 Brandskydd Ansvar för brandskydd åvilar TE för det egna arbetet. AFJ.42 Vakthållning Om behov av vakthållning uppkommer skall kostnaden för detta fördelas lika mellan B och TE. AFJ.43 Bullerskydd Ansvar för bullerskydd åvilar TE för det egna arbetet. Kompressorer och andra bullrande maskiner skall vara ljudisolerade.

25 Förnyelse av vattenledning 25/ 25 AFJ.44 Dammskydd AFJ.45 Begränsning av miljöstörande utsläpp AFJ.7 Länshållning, renhållning, rengöring m m AFJ.71 Länshållning All erforderlig länshållning utförs av B. AFJ.72 Renhållning TE skall källsortera restprodukter (avfall). AFJ.75 Städning och slutrengöring AFJ.752 Slutrengöring AFJ.76 Återställande av mark B återställer ianspråktagen eller skadad mark. AFJ.8 Inmätning och utsättning AFJ.81 Inmätning AFJ.82 Utsättning

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Tryckledningar från 1/ 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun Tekniska

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun Förfrågningsunderlag Klippans kommun Förfrågningsunderlag Fabriksvägen 2 B.doc Förfrågningsunderlag -08-13 2(17) Sidan 2 av 17 Förfrågningsunderlag -08-13 3(17) INNEHÅLL AF Administrativa föreskrifter

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN 1 (18) LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN RENOVERING/ OMBYGGNAD AVLOPPSPUMPSTATIONER TOTALENTREPRENAD 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Persson 2014-11-12 Rev: 2014-12-02

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08 LAHOLMSHEM AB Totalentreprenad Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun Kompletterande administrativa föreskrifter 1(7) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER/TE Dessa administrativa

Läs mer

Ställningsbyggnad i samband med restaurering av Eksjöhovgårds slottsruin

Ställningsbyggnad i samband med restaurering av Eksjöhovgårds slottsruin Sidantal 20 Administrativa Föreskrifter slottsruin Upprättad Länsstyrelsen i Jönköpings län Handläggare: Tomas Areslätt Innehållsförteckning AF Administrativa Föreskrifter 3 AFA Allmän Orientering 3 AFB

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer