Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering"

Transkript

1 Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat:

2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 2007 AF AFA AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.21 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller allmänna bestämmelser för totalentreprenader ABT 06 ALLMÄN ORIENTERING Byggherre och beställare Hörby Kommun Fastighetskontoret Ringsjövägen HÖRBY Beställarens ombud under anbuds- och entreprenadtiden Peter Schön, Fastighetskontoret Tel: Beställarens kontaktman för visning av arbetsområdet Håkan Andersson, Fastighetskontoret Tel: Översiktlig information om objekten Entreprenaden omfattar sanering av beskrivna PCB fogar från 500 ppm eller mer samt ersättning med ny mjukfog. Sanering av intilliggande skiva innehållande asbest samt byte av till skivtyp. Enligt byggbeskrivning på fastigheten Lindholmen 30. Entreprenaden omfattar även sanering av beskrivna PCB fogar från 500 ppm eller mer, samt ersättning med ny mjukfog på fastigheten Hörby 42:16. AFA.22 AFA.31 Objektetens läge Ligger centralt i Hörby med adress: Lindholmen 30: med adress Sädesbäcksgatan 4. Hörby 42:16: med adress Råbyvägen 41. Nomenklatur Uttryck som inlägga, anbringa, utföra etc. innefattar även leverans av ifrågavarande material och varor om ej annat särskilt anges.

3 AFB AFB.1 AFB.11 AFB.13 AFB.2 AFB.21 AFB.22 AFB.23 AFB.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Former m.m. för upphandling Totalentreprenad. Upphandlingsförfarande Upphandlingen sker som förenklad upphandling enl. LOU. Kap. 15. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering Förfrågningsunderlag Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga angivna handlingar i förteckning över förfrågningsunderlag har levererats. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget erhålls i en omgång från beställare. Ytterligare omgångar kan beställas mot debiterad kopieringskostnad. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: Denna AF-del daterad Teknisk beskrivning daterad Kompletterande förfrågningsunderlag Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas till, se AFA.22. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare Anbudsgivning Anbudet skall omfatta samtliga kostnader för genomförda åtgärder. Ersättning för lämnat anbud utgår icke.

4 AFB.31 Anbuds form och innehåll I pris skall alla kostnader vara inräknade för fullt färdigt resultat. Anbudssumma Prissatt a -prislista för ÄTA arbeten, inkl. transport och destruktion av farligt avfall innehållande: A -pris för PCB sanering av fogar/ LPM A -pris för ny fullt färdig mjuk fog inklusive/ LPM. A -pris/ m2 för byte av asbesthaltig skiva på vägg. Övrigt Komplett ifylld blankett SKV 4820 Referenser på tidigare utfört arbete Ansvarig person för saneringen Kvalité och miljöansvarig Kvalitetsplan/ miljöplan som redovisar beskrivning av: Hur damm och gasalstring minimeras och hur dammuppsamling sker. Hur damm spridning förhindras. Hur lokaler rengörs efter avslutad inv. sanering. Avfallets hantering på arbetsplatsen, transportör och mottagare för PCB-avfallet. Kontrollplan för egenkontroll. Uppgift om eventuella underentreprenörer. AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Med ändring av AF AMA 2007 föreskrivs: Anbudsgivare är bunden till sitt anbud i 90 dagar efter datum angivet under AFB.32 Adressering Anbud skall märkas: "ANBUD PCB SANERING HÖRBY Anbud i tillslutet omslag sändes till: Hörby Kommun Fastighetskontoret att. Peter Schön Ringsjövägen 4, Hörby Telefax och telegramanbud godtas ej.

5 AFB.5 Anbudsprövning Efter att anbud antagits kommer respektive anbudsgivare att meddelas om denna antagits eller ej. Länsrätten kan därefter pröva upphandlingen till dess det gått 10 arbetsdagar från det att anbudsgivarna fått upplysning om vem som vunnit upphandlingen och varför. Avtal anses därför inte ha slutits förrän skriftligt avtal har ingåtts och bägge parter har undertecknat detsamma och förutsatt att inte överprövning sker. Samtliga anbudsgivare är bundna av sina anbud tills utfall av ev. överprövning vunnit laga kraft eller dessförinnan anbudens giltighetstid gått ut. Vid en eventuell avbruten upphandling har anbudsgivare möjlighet att 10 dagar efter besked om avbrytande pröva detta i länsrätten AFB. 51 AFB.52 Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare kan uteslutas ur upphandlingen om förhållande enligt LOU kap 10 gäller. Vidare kan anbudsgivare som inte uteslutits prövas om lämpligheten att utföra uppdraget enligt LOU kap.11. I prövning enligt kap. 11 kan således bedömning av bl.a. den tekniska kapaciteten fälla avgörande huruvida anbudsgivare kan anses lämplig att utföra uppdraget. Angivandet av referenser och annat som påverkar denna bedömning är därför av stor vikt att redovisa i anbud. Värderingsgrunder vid anbudsprövning För att anbud skall gå vidare till värdering måste samtliga skallkrav vara uppfyllda. Detta innebär att handlingar som infordrats måste vara medsända anbud och korrekt ifyllda. Vidare får inte anbud innehålla reservationer av teknisk eller ekonomisk betydelse, anbud anses då inte motsvara denna anbudsförfrågan. Se särskilt LOU kap 10 o 11. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen i det fall den prövas vara ofördelaktig, eller om erf. beslut ej erhålles. Anbudsgivare måste kunna visa referenser på att ha utfört liknande arbeten inom den senaste treårsperioden. Entreprenören eller dess underentreprenör skall genomgått SFR:s PCButbildning eller minst motsvarande kunskaper samt giltigt tillstånd för entreprenören eller dess underentreprenör för asbestsanering. Vid utvärdering av anbud antas det anbud som har det lägsta priset.

6 AFD AFD.11 AFD.12 AFD.122 AFD.13 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnadsoch anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06 med undantag av de ändringar som angetts i denna text. Kontraktshandlingar Avtal sluts genom gemensamt undertecknat entreprenadkontrakt Följande avvikelser från ABT 06 gäller och kommer att införas i beställningsskrivelse: - att beställningsskrivelsen gäller som kontrakt. - att tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän svensk domstol om inte annat överenskommes. - att all samordning enligt ABT 06, 3:12 åligger entreprenören. - att ökning av kontraktssumman upp till 5 % inte skall föranleda tidsförlängning. - att betalning endast sker mot faktura. att beställaren innehåller minst 5 % av kontraktssumman till dess vid slutbesiktningen påtalade fel och brister, för vilka entreprenören är ansvarig åtgärdats och godkänts. Att överlämnande av ritning eller arbetsanvisning ej anses som skriftlig beställning. Arbetsområde Skall på Lindholmen 30 begränsas till inglasade balkonger. Övrig plats som behöver tagas i anspråk samordnas tillsammans med beställaren. Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn av arbetsområdet skall utföras innan påbörjande av arbete. Entreprenören kallar till syn och ansvarar för protokoll. Vardera parten bär sina egna kostnader. Förutsättningar Arbetsområdet disponeras i samråd med beställare och verksamhetsansvarig avseende Hörby 42:16 och lgh boende avseende Lindholmen 30. Tillträde till balkonger på Lindholmen 30 skall ske från fasad. Anbudsgivare förbinder sig att utföra rivnings-, sanerings-, transport-, deponerings-, och destruktionsarbete enligt gällande förordning.

7 AFD.14 AFD.171 AFD.21 AFD.221 AFD.222 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m. Personal skall ha nödvändig kännedom om risker vid PCB/ asbest sanering. Gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket skall beaktas. Arbetet skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att personal ges förskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Anmälningar till myndigheter Beställaren kommer att lämna anmälan avseende saneringsarbetena till kommunens miljönämnd senast 6 veckor innan saneringen påbörjas. Kvalitetsangivelser Med ändring av AF AMA 2007 föreskrivs: Utförandet skall vara sådant att det färdiga objektet i alla avseende uppfyller myndigheternas krav samt minst den grundstandard som anges i den tekniska beskrivningen. Som minikrav på kvalitet och utförande gäller föreskrifter och råd AMA samt arbetarskyddsstyrelsens tillämpliga krav. Där speciella krav på material och utförande krävs finns detta angivet i förfrågningsunderlaget. Kvalitetsledning Entreprenören skall ha ett kvalitetsledningssystem. Miljöledning Entreprenören skall ha ett miljöledningssystem. AFD.2232 Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall upprätta en kvalitetsplan för entreprenaden. Bland annat skall nedanstående kontroller ingå i egenkontrollen och dokumenteras: Att anmälan lämnats av beställaren till kommunens nämnd för miljöfrågor. Att saneringspersonalen har erforderlig utbildning. Att utrustning och hjälpmedel etc. uppfyller ställda krav. Dokumenterad daglig kontroll av följande skall ingå: Avspärrning av arbetsplatsen. Marktäckning. Arbetsskydd och god ergonomi. Att fasadöppningar är stängda och täckta. Att damm spridning inte kan ske till intilliggande utrymmen i byggnaden.

8 Huruvida damm spridning förekommit och därvid vidtagna åtgärder. Att fogmassan och bottningsmaterial är borttagen i sin helhet samt att fogkanter efter sanering är rena från synlig fogmassa. Att PCB- haltigt och kontaminerat material samt asbestskivor omhändertagits på korrekt sätt och journalförts. AFD.2233 Entreprenörens miljöplan Entreprenören skall upprätta plan för hur miljöskyddet ordnas under entreprenaden och överlämna den i samband med kontraktsskrivning. Beställaren kommer att lämna denna plan till kommunens nämnd för miljöfrågor. Planen skall bland annat innehålla: Åtgärder för skydd av omgivande mark. Åtgärder för skydd av omgivande lokaler, boende/ brukare. Åtgärder för att minimera damm spridning och gasbildning. Hantering och förvaring av farligt avfall. Åtgärder för avspärrning av arbetsområdet. Städrutiner. AFD.23 AFD.242 AFD.26 Ändringar och tilläggsarbeten Innan tilläggs- och ändringsarbeten utförs skall beställarens ombud eller den han befullmäktigar skriftligen beställa arbetet efter anbud från entreprenören. Om detta ej sker är entreprenören ej berättigad till ersättning. Byggmötesprotokoll jämställs med skriftlig överenskommelse. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören skall tillhandahålla följande handlingar och uppgifter senast en vecka efter beställning av entreprenaden. Arbetsmiljöplan Miljöplan enligt AFD Kvalitetsplan enligt AFD Kopia på försäkringsbevis. Kopia av transportörers tillstånd för transport av farligt avfall. Kopia av tillstånd för eventuell mellanlagring av miljöfarligt avfall. Varor mm För vara som ingår i entreprenören skall entreprenör efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper.

9 AFD.261 AFD.321 AFD.342 AFD.343 AFD.352 AFD.36 AFD.3641 AFD.3642 AFD.3643 AFD.3644 Tillvarataget material, tillvaratagna massor Ej användbara eller överblivna massor och material skall entreprenören bortforsla till av honom anskaffad tipp, utan kostnad för beställaren. Startmöte Vid mötet skall entreprenören redovisa vald arbetsmetod, hjälpmedel och allmänna arbeten. Arbetsledning Arbetsledare skall ha genomgått SFRs kurs i saneringsmetoder avseende PCB eller likvärdig utbildning. Arbetsledare för asbestsanering skall ha genomgått speciell utbildning. Kopia på intyg över genomgångna kurser/ utbildningar skall lämnas till beställaren innan arbetenas påbörjande. All saneringspersonal skall ha genomgått SFRs kurs i saneringsmetoder avseende PCB eller likvärdig utbildning. Saneringspersonal för asbest skall ha genomgått speciell utbildning. Kopia på intyg över genomgången kurser/ utbildningar skall lämnas till beställaren innan arbetenas påbörjande. Kvalitetsplan Före igångsättning skall entreprenör redovisa kontrollplan med angivande av egenkontrollpunkter för i entreprenaden ingående delmoment. Samordning Det åligger byggentreprenör att samordna av samtliga i entreprenaden ingående arbeten. Ansvar för byggarbetsmiljö TE övertar byggherrens ansvar för byggarbetsmiljön i enlighet med AFS 2008:16. Detta kommer att införas i entreprenadkontrakt. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) TE övertar uppdraget att vara BAS P Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) TE övertar uppdraget att vara BAS - U Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Byggherren utser TE till BAS P och BAS - U

10 AFD.4 Tider Arbeten kan påbörjas så snart kontrakt skrivits och tidplan godkänts av beställaren samt enligt AFD.2233 och AFD.171. AFD.42 AFD.44 AFD.461 AFD.462 AFD.5 AFD.511 AFD.53 AFD.54 Igångsättningstid Igångsättningstid beräknas bli vecka Färdigställandetider Arbetena skall i sin helhet vara avslutade senast vecka Garantitid för entreprenaden 5år. Särskild varugaranti För produkter eller arbeten där förlängd garantitid kan erhållas skall detta utnyttjas för beställarens räkning och ingå i anbud. Överlämnande av garantisedel inskränker inte entreprenörens eget ansvar. Ansvar Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 1 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. Ansvar mot tredje man Entreprenören har ansvaret för att erforderliga åtgärder vidtages för att förhindra olycksfall inom arbetsområdet och ansvarar för eventuell skada i samband med arbetets utförande. Entreprenör inhägnar arbetsområdet för avfallsbehållare eller container m.m. dessa skall hållas låsta. Försäkring Entreprenören skall teckna försäkring i enlighet med försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkring enligt ABT 06 5:22. Entreprenören skall teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde inklusive indexpåslag samt ansvars- och ROT-försäkring. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut.

11 AFD.55 AFD.552 AFD.553 AFD.6 AFD.611 AFD.613 Ansvar för brandskydd Vid heta arbeten gäller Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF)säkerhetsregler för heta arbeten. Den personal hos entreprenören, underentreprenören och leverantör som skall ansvara för brandskyddet, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska Brandförsvarsföreningens(SBF)utbildningskommitté för heta arbeten. Entreprenören skall efter anmodan uppvisa intyg över av berörd personal genomgången utbildning. Entreprenörens brandskydsansvarige Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden. Till brandskyddsansvarig person får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta arbeten. Anmälan om brandskyddsansvarige skall ske inom en vecka från erhållen beställning. Samordning av brandskydd Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för samordning av samtliga brandskyddsansvarigas arbetsuppgifter samt för samordningen av brandskyddet på arbetsplatsen. Till ansvarig för samordningen av brandskyddet får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta arbeten. Ekonomi Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten För ändringar och tilläggsarbeten skall i varje enskilt fall skriftligt avtal beträffande utförande, kostnad mm träffats före igångsättning så vitt entreprenören önskar ersättning härför. Eventuellt tillkommande eller avgående mängder regleras enligt bifogad a -prislista. Reglering av rese- och traktamentskostnader. Alla rese- och traktamentskostnader skall ingå i anbud.

12 AFD.62 AFD.622 AFD.623 AFD.7 AFD.71 AFD.8 AFH AFH.21 Betalning Betalning sker enligt betalningsplan som överenskommes mellan parterna. Ingen utbetalning kan ske förrän entreprenören tillställt beställaren: - försäkringsbrev och premiekvitto på dito samt säkerhet. Betalningsplan Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden. Förskott Förskott beviljas ej. Besiktning Entreprenadbesiktningar Entreprenören skall i god tid anmäla till besiktning. Hävande Entreprenören är skyldig får inte vidtaga åtgärd som kan antagas medföra åsidosättande av lag eller av kollektivavtal för arbete eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområde, samt att kräva samma utfästelse av den, som entreprenören eventuellt ämnar anlita. Skulle entreprenören brista i fullgörandet av detta åtagande äger beställaren rätt att häva avtalet. Företaget skall utkräva samma utfästelse av den som företaget kan komma att anlita som underentreprenör. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Peronalbod och toalett Placering skall ske i samråd med beställaren. AFH.4 Tillfällig el- och VA-försörjning m m. Beställaren bekostar all förbrukning av vatten och el under entreprenadtiden. Entreprenören bekostar framdragning och anslutning av provisoriska ledningar och anslutningsavgifter. AFH.5 AFH.51 AFH.52 AFH.53 Skydd av arbete och egendom mm Skydd av arbete Skydd av ledning, mätpunkt mm Skydd av vegetation

13 AFH.55 AFJ AFJ:44 AFJ.111 AFJ.3 AFJ.31 AFJ.5 AFJ.51 AFJ.55 AFJ.6 AFJ.72 AFJ.75 AFJ.752 AFJ.76 Skydd av egendom Allmänna arbeten Arbete skall bedrivas så att pågående verksamhet eller boende inte störs av damm. Öppningar i fasad skall hållas stängda. Otätheter i klimatskärm skall tätas i samband med arbetena. Transportöppningar Ursparing, håltagning och igensättning Samordning av ursparing, håltagning och igensättning Uppvärmning mm Uppvärmning och uttorkning Användning av permanent luftbehandlingsinstallation Efterlagning Renhållning Städning och slutrengöring Slutrengöring Återställande av mark

14 Teknisk beskrivning Lindholmen 30- Sädesbäcksgatan: Åtgärderna avser 18 st. balkonger. PCB- fogar skall saneras och ersättas med ny mjukfog enligt tillverkarens rekommendationer, enligt skiss daterad med beteckning 1-8, 9. Skiva mot PCB fogar som innehåller asbest skall rivas och ersättas med cementbaserad skiva typ Gyproc Aquaroc eller likv. Tillpassning för fönster m.m. i fasad skall ingå. Skiva täckmålas i kulör lika intilliggande yta. Bild avser 12 st. inglasade balkonger. Bild avser 3 st. inglasade balkonger. Bild avser 3 st. inglasade balkonger.

15 Tunnputs på skiva Abestskivor 7. Altan dörr Abestskivor 1,2,5. 6 3,4,9. Tidigare fasad av tegel Ej skala endast vägledning Underlag till FFU Håkan Andersson För samtliga 18 st. balkonger skall entreprenören räkna foglängder enligt nedan: Fog nr 3= 2600 mm Fog nr 3,9= 1500 mm Fog nr 1,2,5,7= 2400 mm

16

17 Hörby 42:16: Råbyvägen 41 PCB- fogar skall saneras och ersättas med ny mjukfog och ny bottningslist enligt skiss daterad med beteckning P1 och P4. Totalt 12 LPM. Fasad mot norr.

18

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08 LAHOLMSHEM AB Totalentreprenad Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun Kompletterande administrativa föreskrifter 1(7) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER/TE Dessa administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Handling 6.1 Sidantal 26 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad av Reviderad Galären i Luleå AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun Förfrågningsunderlag Klippans kommun Förfrågningsunderlag Fabriksvägen 2 B.doc Förfrågningsunderlag -08-13 2(17) Sidan 2 av 17 Förfrågningsunderlag -08-13 3(17) INNEHÅLL AF Administrativa föreskrifter

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Handling 6.1 Sidantal Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad 2013-08-06 av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer