266 Dnr 2015/ KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB."

Transkript

1

2 Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik. 269 Äskande om tilläggsbudget för städning av offentliga toaletter m m. 270 Kommunförrådet. 271 A-huset, ev försäljning och ombyggnation. 272 Information; Resedan etapp Information; ev försäljning av vindkraftverk. 266 Dnr 2015/ KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är presidiet för Borgholm Energi AB samt vd och ekonom inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndernas och bolagets verksamheter. Vid mötet diskuteras och informeras om - bolagets ekonomiska uppföljning för juli som visar på god likviditet. Inom skattefinansierade verksamheterna har - Gata/park/hamnar ett litet underskott beroende på låga intäkter. Verksamheten beräknas sluta på +/- 0 i slutet av året. - Fastighet ett överskott beroende på låga underhållskostnader. - Transport ett litet underskott. Utredning pågår avseende mattransporterna. - bolagets arbete med att införa dubbelattest senast 1/9 i hela organisationen för att på så sätt stärka internkontrollen. - fördelningen av bolagets lån är 50/50, vilket överensstämmer med antagen finanspolicy. - utbyggnaden av VA-projektet. Styrelsen kommer att gå igenom vilka projekt som ska påbörjas utifrån investeringsbudgeten. Under mötet påtalas vikten att medborgarna informeras om eventuella förändringar i utbyggnadstakten. - Resedan. - Bixia. - att med anledning av arbetsutskottets överlämnade ärende Förslag till samarbete angående vägförbättring i Byxelkrok, Sickelsgatan, kommer bolaget att betala sin del av åtgärderna enligt beslutad lantmäteriförrättning. - att Policy för släp, verktyg och maskiner som håller på att tas fram. - det gemensamma arbetet i de båda ekonomiavdelningarna med att ta fram fördelningsnyckel för bolagsgemensamma kostnader. Samarbetet

3 Sammanträdesprotokoll sid 3 (7) fungerar bra och ärendet återkommer. - kommande upphandling av advokattjänster där bolaget för sin del vill exkludera delen vad gäller VA. - anbudinfordran gällande renovering av Skogsbrynets kök pågår och ärendet kommer att kunna behandlas vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Dnr 2015/ hur bemötandet mot kommunmedborgare, både personligt och via telefon, kan förbättras. - kommunchefens fortsatta sjukskrivning samt rekryteringen av HR-/personalchef. Parterna framhåller att kontaktytorna blivit bättre och att det är en bra dialog genomgående mellan bolaget och kommunen. Nästa möte bestäms till 10 november klockan 08: Dnr 2015/ KS Amorteringsplan. Vid avstämningsmötet uppmanade arbetsutskottet respektive ekonomichef att ta fram amorteringsplaner för kommunen och bolaget. Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg för att arbetet med amorteringsplaner sker kontinuerligt och i samband med budgetarbetet. Parterna konstaterar att arbetet pågår och avslutar ärendet. 268 Dnr 2015/ KS Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik. Vid dagens sammanträde lyfts kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen och bolaget gällande olika förslag på affärslösningar gällande biogasmack för diskussion. Kommunfullmäktige beslutade att i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik peka ut alternativ för lokalisering av en biogasmack.

4 Sammanträdesprotokoll sid 4 (7) att uppdra till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på lämplig platsmark för biogasmack senast augusti att uppdra till kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB att ta fram olika förslag på affärslösningar gällande biogasmack för återrapportering senast augusti Vd Anders Lindholm informerar att konsultkostnaden för en förstudie om bolaget ska driva biogasmack uppskattas till ca 50 tkr. Innan beställning av förstudien görs vill bolaget veta om meningen är att de ska driva macken. Annars finns redan framtaget material i ärendet som visar kostnad, förutsättningar m m. Vid mötet framgår att uppdraget endast gäller att peka ut lämplig plats och inte drift av biogasmack. Parterna konstaterar att det inte är aktuellt att biogasmacken ska drivas av bolaget och att ingen ytterligare utredning ska göras. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig nöjda med den utredning som gjorts och konstaterar att ingen ytterligare utredning vad gäller affärslösningar ska göras i ärendet. 269 Dnr 2015/ KS Äskande om tilläggsbudget för städning av offentliga toaletter m m. Vid dagens sammanträde lyfts ärendet för diskussion. Borgholm Energi AB:s styrelse föreslog kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetering på kronor för att finansiera städningen av de offentliga toaletterna beviljas. att tilläggsbudgetering på kronor för städning och bevakningstjänst på KLT:s vänthall i Borgholm beviljas. Ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för att kommunen hittat annan lösning vad gäller städning och bevakningstjänst på KLT:s vänthall. Parterna kommer överens om att ekonomiavdelningen tillsammans med städledaren bör titta på ärendet innan vidare politisk behandling.

5 Sammanträdesprotokoll sid 5 (7) 270 Dnr 2014/ KS Kommunförrådet. Vid dagens sammanträde lyfter bolagets styrelse frågan om placering av kommunförrådet och vikten av att beslut fattas. Ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för att frågan om kommunförrådets placering diskuterats sedan 2005, men ingen lämplig plats har ännu pekats ut. Kommunledningen har varit i kontakt med arrendatorerna på Kungsgården om eventuellt ianspråktagande av mark. Det anses viktigt att förrådet fortfarande ska ägas av kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav senaste uppdraget till mex att tillsammans med fastighetschefen och representant från samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kommunförrådets placering med förbehållet att minimera lagerhållningen och inrymmas inom befintliga av kommunen eller bolaget ägda lokaler. Nybyggnation är inte aktuellt. Det senaste framtagna alternativet är inte längre aktuellt m a a att det sålts till annan person. Parterna kommer överens om att behoven bör utredas innan beslut om placering. Servicechefen bör vara referensperson men inte utreda ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar a t t ge uppdrag till ekonom Johan Andersson att tillsammans med Julia Persson, Borgholm Energi, utreda vilka behov som finns för kommunförrådet, krav på utrymme, alternativa lösningar ev flera ställen, vad behöver vara inomhus/under tak o s v. I uppdraget ska även transportkostnaderna vägas in. Servicechef Hans Johannesson ska vara referensperson. Återrapportering till arbetsutskottet Tidigare uppdrag kvarstår men avvaktar ovan beslutad utredning.

6 Sammanträdesprotokoll sid 6 (7) 271 Dnr 2015/ KS A-huset, ev försäljning och ombyggnation. Vid dagens sammanträde lyfter bolaget ärendet och efterfrågar ett direkt uppdrag i stället för att kommunledningskontoret ska utreda. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att aktualisera uppdragen innebärande att uppdra till kommunledningskontoret att undersöka möjligheten att flytta utbildningsförvaltningen till Ölands Gymnasium, att uppdra till kommunledningskontoret att utreda möjligheten att Borgholm Energi AB köper A-huset för ombyggnation till mindre lägenheter. Till sammanträdet redovisades tidigare beslut i ärendet: KSAU uppdrogs att undersöka möjligheten att flytta verksamheten från A-huset och bygga om fastigheten till lägenheter. KS återremitterades frågan om försäljning av bl a A-huset för byggnation av hyreslägenheter i privat regi, för beredning av BEAB inför förslag till kommunfullmäktig om försäljning KSAU uppdrogs att utreda möjligheten att Borgholm Energi AB köper A-huset för ombyggnation till mindre lägenheter. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med bolagets önskemål, a t t uppdra till Borgholm Energi att utreda möjligheten att bolaget köper A- huset för ombyggnation till mindre lägenheter. a t t i uppdraget ska ingå att undersöka behovet och efterfrågan av små lägenheter, 1:or och 2:or. Beslutet ändrar tidigare beslut vad gäller andra att-satsen. Återrapportering januari Dnr 2015/ KS Information; Resedan etapp 2. Vid dagens sammanträde lyfter bolaget ärendet som diskuterades vid budgetberedningen Önskemålet är att marken exploateras för bostadsbebyggelse, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Marken är sanerad och detaljplanelagd för bostäder och handelsändamål.

7 Sammanträdesprotokoll sid 7 (7) Parterna kommer överens om att bolaget ska - utreda om det finns intresse för försäljning av fastigheten Borgholm Resedan 8 med krav att uppföra hyres- och bostadsrätter. - låta värdera fastigheten innan eventuell försäljning. Innan eventuell försäljning krävs godkännande av kommunfullmäktige. 273 Dnr 2015/ KS Information; ev försäljning av vindkraftverk. Vid dagens sammanträde lyfter bolaget frågan om eventuell försäljning av vindkraftverken i Kastlösa och Ryd/Rönnerum som diskuterades vid budgetberedningen Parterna är överens om att bolaget ska göra en värdering och undersöka om det finns möjlighet att sälja verken. Innan eventuell försäljning krävs godkännande av kommunfullmäktige.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Innehållsförteckning 41 Tilldelningsbeslut upphandling mobil scen. 42 Faktura, samförläggning av gatubelysning. 43 Omfördelning investeringsbudget 2015; Samförläggning

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering,

Läs mer

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Plats och tid Kommunhuset den 3 mars 2015 kl. 08.00 16.30 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-17.00 Ajournering kl 14.30-14.40 och kl 15.25-15.35 Beslutande Ej tjg ersättare Insynsplats Charlotte Wachtmeister (M), ordf,

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer