Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar."

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 127 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. Eddie Forsman (M) informerar - om invigningen 12 juni av Kastlösa-Penåsa-leden, första delsträckan av Ölandsleden Cykla Fyr till Fyr. - att man i projektet arbetar för att få in Ölandsleden i den nationella pla nen. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar - boksläpp Lika-Unika, en bok med dikter och berättelser från elever i åk 8 på Slottsskolan. 128 Dnr 2008/ KS Uppsägning av avtal, Mittpunkten. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör för ärendet. Avtalet tecknades mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB för att säkerställa lokaler i Borgholm för Ölands Näringslivskontor. Eftersom Näringslivskontoret nu läggs ner måste avtalet sägas upp. Enligt avtalet upphör detsamma dock flyttar verksamheten ur lokalerna under våren Hyresvärden har då möjlighet att hyra ut lokalerna till andra företag för att säkra hyressumman. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar säga upp avtalet gällande Borgholm 11:1 (Mittpunkten) för avflyttning. hos Borgholm Energi AB anhålla om att lokalerna hyrs ut till andra företag för att minska kommunens hyreskostnad för lokalen. 129 Dnr 2009/ KS Försäljning Borgholm Böda 1:23, Böda skola. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör för ärendet.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (10) Kommunfullmäktige beslutade att sälja den del av fastigheten Borgholm Böda 1:23 där skolbyggnaden och gymnastisksalen är belägna, samt att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg. Trots ett flertal försök att sälja fastighetsdelen har försäljning inte genomförts. Vid möte diskuterade kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningschef Lars Bylund med boende i Böda och Byxelkrok en framtida lösning av förskolan Sandhorvan. Under mötet kom frågan upp om fastigheten kan säljas i sin helhet och om köparen i så fall kan få möjlighet, att på liknande sätt som förhoppningarna är i Runsten, inrymma förskolan i skolbyggnaden och sedan med ett långsiktigt hyresavtal hyra ut förskolan till kommunen till samma kostnad som för nuvarande förskola. Det framkommer också att det finns en stark politisk enighet om vikten av en långsiktig lösning för förskolan i Böda. Vidare diskuterades om lärlingsutbildning kan förläggas till skolbyggnaden. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till utbildningschef Lars Bylund redovisa den faktiska kostnad för lokaler inklusive drift och underhåll för förskoleverksamheten som finns i Böda förskola i nuläget, till kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att med ändring av sitt beslut sälja fastigheten Borgholm Böda 1:23, uppdra till kommunstyrelsen att via kommunens mäklare genomföra försäljning med förbehåll att via utbildningsnämnden får återhyra förskolelokaler med hyresavtal om 3-5 år med möjlighet till förlängning. Protokollsanteckning Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslut av försäljning av hela fastigheten. Det bästa ur långsiktigt perspektiv är att avstycka och behålla förskolan i egen regi. Ilko Corkovic (S)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (10) 130 Dnr 2013/ KS Eventuell försäljning av kommunägda HSB lägenheter i Borgholm. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för mer underlag inför beslut. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde fastighetschef Bo Thoor för ärendet. I tjänsteskrivelse föreslås att kommunen påbörjar försäljning av kommunens HSB-lägenheter. Kommunen äger idag 48 lägenheter i HSB:s fastigheter. Vissa av dessa är mycket svåruthyrda och totalt sett är det omständigt att hyra ut lägenheterna. Av de 48 lägenheter som Borgholm kommun äger idag hos HSB är ett fåtal mycket/helt omöjliga att hyra ut. Detta kan bero på flera olika saker; läge, område eller lägenhetens utformning osv. Detta gör att kommunen står med någon/-ra tomma lägenheter större delen av året. För att slippa den hyreskostnad som idag beror på tomma lägenheter förordas försäljning av dessa via mäklare. Resterande lägenheter i HSB är väldigt svårjobbade när det gäller uthyrning. Kommunen kan i princip inte hyra ut lägenheten utan bostadsrättsföreningens godkännande då föreningen alltid har veto-rätt i frågan. Då en stor del av lägenheterna hyrs ut till socialförvaltningen blir dialogen med bostadsrättsföreningarna ännu mer komplex och i vissa fall helt omöjlig att genomföra. Det är dock av största vikt att kommunen även i fortsättningen är en aktör på bostadsmarknaden i kommunen. Därför behöver inkomster från försäljningen öronmärkas och återinvesteras i nya lägenheter. Det noteras att HSB-lägenheterna inte finns med som tillgång i kommunens balansräkning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna att försäljning av kommunens HSB-lägenheter påbörjas via kommunens mäklare, att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa försäljning av kommunens HSB-lägenheter, att intäkterna fonderas och återinvesteras i egna hyreslägenheter. Kommunstyrelsen föreslog med 9 ja-röster mot 2 nej-röster kommunfullmäktige besluta att godkänna att försäljning av kommunens HSB-lägenheter påbörjas via kommunens mäklare, att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa försäljning av kommunens HSB-lägenheter, att lägenheterna ska säljas efter hand de blir lediga,

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (10) att intäkterna fonderas och återinvesteras i egna hyreslägenheter. Vid dagens sammanträde konstaterar ordförande Lisbeth Lennartsson (C) att det av fullmäktiges återremissbeslut inte framgår vilka ytterligare underlag som efterfrågas och konstaterar att de underlag som behövs för beslut finns i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att försäljning av kommunens HSB-lägenheter påbörjas via kommunens mäklare, uppdra till kommunstyrelsen att verkställa försäljning av kommunens HSB-lägenheter, genomföra försäljningen av lägenheterna stegvis och sälja dem efter hand de blir lediga, intäkterna fonderas och återinvesteras i egna hyreslägenheter. Reservation Ilko Corkovic (S) - Vi socialdemokrater tycker att försäljning av lägenheter som är tomma och svåra att hyra ut ska påbörjas. Däremot anser vi att försäljning av resterande beståndet av bostadsrätter kommer ytterligare att försämra tillgången till lägenheter men en rymlig hyra om kommunen säljer externt fastigheter Ekbacka 1 och 2, A-huset och Skördefestvillan 131 Dnr 2011/ KS Avtalsförslag Böda Kronopark 2:173 avseende Ölandsleden cykla fyr till fyr. Projektledare Christer Petersson översänder förslag till avtal med Roland Lilja, ägare till Böda Kronopark 2:173, för godkännande. Avtalskonstruktionen är framtagen enligt nationella regler. Ölandsleden, cykla fyr till fyr, byggs succesivt ut mellan fyrarna Långe Jan och Långe Erik i samverkan mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner. Ölandsleden förläggs där så är möjligt till befintliga vägar och kommer då även att beröra privata fastigheter. Varje tecknat avtal kommer att lämnas till respektive kommun för godkännande och undertecknande. Av avtalen framgår att fastighetsägaren medger rätt för kommunen att

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (10) låta vägvisa cykeltrafik på och i anslutning till väg över fastigheterna Böda Kronopark 2:173. Fastighetsägaren har inget ansvar för eventuella skador som kan uppkomma på cykelleden. Eventuella skador anmäls till kommunen som har att utföra reparationsarbetet. Avtalet löper på 25 år. Kommunen ersätter fastighetsägaren för utnyttjandet av vägen under upplåtelsetiden med - ett engångsbelopp om kronor - med tilläggsbelopp för längre väglängd än 500 meter om 500 kronor för varje femhundrade meter väg utöver de första. Ersättningen ska betalas inom tre månader efter det att avtalet upprättats. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna avtal mellan kommunen och Roland Lilja gällande Ölandsleden, cykla fyr till fyr, avseende Böda Kronopark 2: Dnr 2013/ KS Ansökan om bidrag, framtagande av Memoryspel. Lars Lundberg och Jan Mikaelsson ansöker i skrivelse till de båda ölandskommuner om kronor/kommun i bidrag till framtagande av ett öländskt Memoryspel. Mörbylånga kommuns kommunledningsutskott beslutade att avslå ansökan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå ansökan. 133 Dnr 2013/1-059 KS Tilldelningsbeslut - Rakelprodukter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att delta i Kammarkollegiets upphandling av Rakelprodukter.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (10) Kammarkollegiet har nu slutfört utvärderingen beträffande upphandlingen av Rakelprodukter och fattat tilldelningsbeslut Kommuner, landsting, m fl som deltar i Kammarkollegiets upphandling måste fatta ett eget tilldelningsbeslut eftersom de inte kan överlåta rätten att fatta sådant tilldelningsbeslut till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ger därför de kommuner, landsting m fl som deltar i upphandlingen möjlighet att fatta ett eget tilldelningsbeslut. Anbudsgivare som deltagit i upphandlingen har getts upplysningar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) genom Kammarkollegiets försorg. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med utgångspunkt från Kalmarkollegiets utvärderingsrapport avseende ramavtalsupphandlingen Rakelprodukter diarienummer teckna ramavtal med följande leverantörer - Celab Communications AB, Swedish Radio Supply i Wermland Aktiebolag, TC Connect Sweden AB, Zodiac Sverige AB, Dnr 2013/ KS Uppföljningsmöte - Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energi AB:s direktion och vd Benny Wennberg inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndernas verksamhet. Under mötet informeras om och diskuteras - lokalförsörjningsplan. Enligt uppgift från vd Benny Wennberg kommer fastighetschef Bo Thoor att arbeta med att ta fram lokalförsörjningsplan innan han avslutar sin anställning. Dnr 2012/9-298 KS - Stig Bertilsson lyfter den tidigare frågan om bolaget kan ta över kommunens alla fastigheter för att få mer stuns i frågorna. Enligt kommunledningen är frågan inte aktuell. - personalförändringar; ny elnätschef efter Niclas Beermann blir Markus Werthwein som kommer från en anställning inom Kalmar Energi. fastighetschef Bo Thoor har sagt upp sin tjänst och har med anledning av detta inte längre ansvar för byggnationen av Resedan. - projektering av fastigheterna på Ekbacka-området. Styrelsen har på eget initiativ gett tjänstemännen i uppdrag att kostnadsberäkna ombyggnation av Ekbacka 1 och 2 till hyreslägenheter Dnr 2012/9-298 KS - att kommunen sagt upp avtalet gällande Mittpunkten. Borgholm Energi söker nya hyresgäster för att på så sätt minska kostnaden för kommu-

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (10) nen. Dnr 2008/ KS - Hamnmagasinet i Stora Rör. Styrelsen behandlade frågan vid senaste mötet. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott vikten av att politiken kommer överens om en långsiktig plan för hur Borgholms tätort ska utvecklas. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadschefen och vd för Borgholm Energi bjuda in respektive arbetsutskott och direktion till en heldag i slutet av augusti för diskussion om fördjupad översiktsplan Borgholm- Köpingsvik, markanvändning m m. - ägardirektiven. Ledningsgruppen har lämnat förslag till nya ägardirektiv till Demokratiberedningsgruppen. - upphandlingarna i bolaget. - de olika förslag om produktion av mat, som efter testen med kyld mat från Västerås, har kommit från olika företag. - i budget 2013 finns en besparing i bolaget med hänvisning till införande av kyld mat. - bifallna motionen Den goda måltiden (Eddie Forsman M) gällande att låta utreda den ekonomiska och praktiska möjligheten att låta all mat lagas från grunden, så nära kunden som möjligt. Motionen har ännu inte verkställts och tas upp för utredning. - att under hösten bör kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden och bolaget träffas för att diskutera kostverksamheten och skapa förutsättningar för kommande år. Kommunchef Christina Madeling efterfrågar tydlighet i uppdragen för att få långsiktighet i verksamheterna. 135 Dnr 2012/ KS Bredband i Borgholms kommun, återrapportering. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till Borgholm Energi AB att redovisa hur de kan vara behjälpliga när det gäller utbyggnad och nedgrävning av fiberoptik i samband med beslutade grävningarbeten. Vid dagens sammanträde redogör vd Benny Wennberg, Borgholm Energi AB, att - bolaget har varit i kontakt med företag som ska undersöka kostnaden för utbyggnad/anslutning i Åkerhagsområdet. - Catherine Hevelius tagit fram delrapport 1 av Bredbandsutredning med optofiber - något för Borgholm Energi? för att utreda om det är av intresse, möjligt, affärsmässigt etc att Borgholm Energi AB engagerar sig i en bredbandsutbyggnad med optofiber. - enligt uppgift är intresset av fiberbredband lägre i tätorten Borgholm som har utbyggt ADSL-nät. - utbyggnaden och därmed anslutningskostnaden blir dyrare på landsbygden. - bolaget försöker ta fram en taxa för bredband i och med att Resedan ska

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (10) anslutas. Dialogen fortsätter och ny återrapportering sker under hösten. 136 Dnr 2012/ KS Ev utbyte av oljepannor, Soldalen och Köpings skola, återrapportering. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till Borgholm Energi AB att utreda om bolaget kan sälja en totalvärmelösning med miljövänlig värme till Soldalen och Köpings skola innebärande att nuvarande oljepannor i fastigheterna byts ut. Vid dagens sammanträde redogör vd Benny Wennberg, Borgholm Energi AB, att projektering inför upphandling av bergvärmepumpar pågår. Bytet är tänkt att finansieras genom lägre uppvärmningskostnader. Efter bytet finns inga oljepannor kvar i kommunens fastigheter under förutsättning att skolbyggnaderna i Böda, Södvik och Runsten säljs. Ärendet avslutas från vidare handläggning då finansiering kommer att ske genom lägre uppvärmningskostnader. 137 Dnr 2011/ KS Kommunens förråd, återrapportering. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till genomförandegruppen att undersöka möjligheten till decentraliserad organisation vad gäller kommunens förråd med planerad utflytt från Sandgatan i början av Av redovisningen ska framgå förslag på placeringar och ekonomisk redovisning av åtgärderna. Vid dagens sammanträde redogör vd Benny Wennberg, Borgholm Energi AB, att - förrådstomten snyggas upp men kommer att vara kvar då det är svårt att hitta enighet om vart förrådet ska flyttas. - uppdraget med decentraliserad organisation inte är genomförbart i en så liten stad som Borgholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (10) avsluta uppdraget vad gäller decentraliserad organisation för kommunens förråd. Frågan om placering av kommunförrådet tas upp tillsammans med övriga frågeställningar gällande långsiktig planering av markanvändning vid möte med arbetsutskotten i kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Borgholm Energi AB i augusti/september.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Innehållsförteckning 41 Tilldelningsbeslut upphandling mobil scen. 42 Faktura, samförläggning av gatubelysning. 43 Omfördelning investeringsbudget 2015; Samförläggning

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer