11 Dnr 2011/ KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Dnr 2011/254-145 KS"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 11 Dnr 2011/ KS Information projektet Öppna portar. Öppna portar är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Statens Fastighetsverk (SFV) och omfattar fyra av sydöstra Sveriges främsta besöksmål Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk samt Eketorps fornborg. Anders Magnusson, förvaltare SFV, informerar kommunstyrelsen om vad som gjorts i projektet och vad som återstår innan projektet avslutas i december I projektet kommer det att genomföras sex gemensamma insatser och 12 riktade. Totalt omsätter Öppna portar projektet kr. De riktade insatserna på Borgholms slott innebär att nya ytor för publik verksamhet tillgängliggörs caféservering och mötesrum. En mobil scen har köpts in till gamla borggården. Barnverksamheten kommer att utvecklas och utvidgas. Kungshusen har fått nya golv och el installerad. Den största insatsen på Borgholms slott är en ny upplevelserbaserad utställning om slottets och Ölands historia som kommer att öppnas i slutet av maj Anders Magnusson poängterar att SFV:s uppdrag inte bara är att reparera och restaurera de historiska besöksmålen utan också att utveckla och tillgängliggöra dem. I en utvecklingsprocess är det lokala engagemanget väldigt viktigt. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 12 Information från Skandia angående pensionsbehållning. Skandia är sedan kommunens pensionsadministratör. Anders Wranegård och Jan Sixtensson från Skandia informerar kommunstyrelsen om för- och nackdelar med Pensionsbehållningen och vilka steg som måste tas och vilka tillstånd som måste till för att eventuellt lösa in pensionsskulden. Kommunens ekonomiavdelning kommer att arbeta vidare med detta och presentera förslag på olika lösningar. Kommunstyrelsen tackar för informationen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (11) 13 Dnr 2014/ KS Extern utredning avseende IVO:s rapport avseende gruppboende i Löttorp. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde den 4-6 november 2013 en inspektion inom omsorgen om funktionsnedsatta med inriktning på bostad med särskild service i Löttorp. IVO uppmärksammade flera allvarliga brister i verksamheterna på Trädgårdsvägen och på Ranstad. Eddie Forsman (M) väckte på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde frågan om kommunstyrelsen skulle initiera en extern utredning med anledning av IVO:s rapport över socialnämndens gruppboendeverksamhet på norra Öland. Synpunkter på att socialnämnden låtit intern utreda frågan har framförts både av politiker, press och media. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen att låta genomföra en extern utredning med anledning av IVO:s rapport. Socialchef Ewa Ekman informerar kommunstyrelsen om IVO:s rapport, socialförvaltningens agerande och socialnämndens beslut. Kommunstyrelsen beslutar omgående låta genomföra en extern utredning. 14 Dnr 2013/ KS Kommunstyrelsens internbudget Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg presenterar förslag på internbudget för kommunstyrelsen Eddie Forsman (M) föreslår att 75 tkr tas från verksamhet för att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott, som av kommunfullmäktige utsågs till styrgrupp, ska kunna genomföra utredningen av bifallen motion Borgholms Kulturhus (Eddie Forsman och Marcel van Luijn M). Enligt beslutet i fullmäktige ska medel för genomförande av extern utredning reserveras i kommunstyrelsen budget Enligt det budgetförslag som presenteras finns inte dessa reserverade i kommunstyrelsen internbudget.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (11) Kommunstyrelsen beslutar 75 tkr tas från verksamhet för att genomföra externutredning om Borgholms Kulturhus, samt godkänna förslaget till internbudget för kommunstyrelsen Dnr 2013/ KS Budget 2014 Borgholms Slott. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg presenterar förslag på budget 2014 för Borgholms Slott. Borgholms Slott har en budgetram på 0 tkr då verksamheten ska bedrivas kostnadsneutralt genom självfinansiering. Detta innebär att de budgeterade kostnaderna är lika stora som de budgeterade intäkterna. Borgholms Slott har fyra tillsvidareanställda (3,0 tjänst) samt ett antal säsongsanställda. Budgeterade kostnader och intäkter för slottsverksamheten 2014 uppgår till 5 161,2 tkr. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till budget för Borgholms Slott Dnr 2014/ KS Ombyggnation Åkerboskolans kök. Enligt kontrollrapport från samhällsbyggnadsavdelningen (referens nr: ) har Åkerboskolans kök avvikelser. Avvikelserna är av den art att de måste åtgärdas snarast. Utifrån kontrollrapport och besök på plats har fastighetsavdelningen gjort kalkyl på två olika renoveringsnivåer. Nivå 1 är den nivå som är mindre omfattande, men uppfyller myndigheternas krav. Nivå 2 är mer omfattande, där åtgärdas även de installationer som har passerat den tekniska livslängden och kökets undertak byts ut.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att genomföra ombyggnad av Åkerboskolans kök enligt investeringsnivå 2, samt att uppdra till Borgholm Energi AB att genomföra upphandlingen. Fastighetschef Jan-Ola Östberg informerar kommunstyrelsen om behovet av ombyggnation och de olika investeringsnivåerna. Yrkande Mikael Almqvist (KD) yrkar att energieffektiviseringsåtgärder ska beaktas i samband med projekteringen. Propositionsställande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen ställer sig bakom yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Borgholm Energi AB att genomföra anbudsförfrågan av ombyggnation enligt nivå 2 dock ska storköksmodulen upphandlas i särskild ordning då eventuellt annat kök kan hyras in under ombyggnationen energieffektiviseringsåtgärder beaktas i samband med projekteringen samt beslut att verkställa ombyggnationen fattas av kommunstyrelsen. 17 Dnr 2014/ KS Ansökan om verksamhetsbidrag 2014, Ung Företagsamhet. Föreningen Ung Företagsamhet i Kalmar län har genom faktura ansökt om 35 tkr i verksamhetsbidrag för år Samma summa har tidigare år betalats ut men fördelat 15 tkr på kommunen och 20 tkr på näringslivskontoret. Pengar finns avsatta i kommunstyrelsens internbudget konto Kommunstyrelsen beslutar bevilja Ung Företagsamhet i Kalmar län 35 tkr i verksamhetsbidrag 2014.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (11) 18 Dnr 2014/ KS Förslag att anta avgifter och taxor om tillsyn, tillstånd, brandskyddskontroll och sotning enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt sotning och brandskyddskontroll retroaktivt för tiden Högsta Förvaltningsdomstolen har genom beslut 12 december 2013 klargjort att regeringsformen inte medger att beslut om taxor överlåts från medlemskommunerna till kommunalförbund. Taxor som utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige. Till följd av det beslutet föreslår räddningschef Bengt Andersson, Räddningstjänsten Öland, att medlemskommunerna (Borgholm och Mörbylånga) fastställer de av förbundsdirektionen tidigare antagna avgifterna för följande bemyndigade uppdrag enligt lag eller förordning; - Avgift för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga explosiva varor (LBE). - Avgift för tillståndsgivning enligt Lag om Brandfarliga och explosiva varor (LBE). - Avgift för sotning och brandskyddskontroll. Då Högsta Förvaltningsdomstolen helt nyligen fastställt ett rättsläge som tidigare var oklart, och förslaget endast innebär en fastställelse av den taxenivå som tillämpats av Räddningstjänsten, bedöms synnerliga skäl enligt kommunallagen föreligga att fastställa ovan nämnda avgifter retroaktivt att gälla 1 januari- 24 mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige eftersom synnerliga skäl föreligger fastställa den taxenivå som tilllämpats inom Räddningstjänsten Öland retroaktivt för tiden vad gäller avgifter och taxor om tillsyn, brandskyddskontroll och sotning enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt sotning och brandskyddskontroll. 19 Dnr 2014/ KS Förslag att anta avgifter och taxor om tillsyn, tillstånd, brandskyddskontroll och sotning enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt sotning och brandskyddskontroll från och med Högsta Förvaltningsdomstolen har genom beslut 12 december 2013 klar-

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (11) gjort att regeringsformen inte medger att beslut om taxor överlåts från medlemskommunerna till kommunalförbund. Taxor som utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige. Till följd av det beslutet föreslår räddningschef Bengt Andersson, Räddningstjänsten Öland, att medlemskommunerna (Borgholm och Mörbylånga) fastställer de av förbundsdirektionen tidigare antagna avgifterna för följande bemyndigade uppdrag enligt lag eller förordning; - Avgift för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga explosiva varor (LBE). - Avgift för tillståndsgivning enligt Lag om Brandfarliga och explosiva varor (LBE). - Avgift för sotning och brandskyddskontroll. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa avgifter och taxor för följande bemyndigade uppdrag enligt Lag och förordning om tillsyn, brandskyddskontroll och sotning enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt sotning och brandskyddskontroll. avgifterna gäller från och med Dnr 2013/ KS Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet, revidering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att revidera Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet (antagen ) att uppdra till Eddie Forsman att leda arbetet med revideringen, att uppdra till gruppledarna för Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna att, i likhet med framtagandet, utse representanter till arbetsgruppen för revideringen av policyn. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta reviderad Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet. I det reviderade förslaget har bland annat näringslivskontoret ersatts med kommunledningskontoret och tilllägg gjorts under uppföljningsansvaret. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (11) anta reviderad Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet. (ersätter tidigare antagen ) 21 Dnr 2012/ KS Nya ägardirektiv avseende Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Kommunfullmäktige beslutade att ge tjänstemännen i uppdrag att lägga fram förslag på ägardirektiv avseende Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB till demokratigruppen för slutlig behandling i kommunstyrelsen vid februarisammanträdet 2014, beslut i kommunfullmäktige vid marssammanträdet 2014 samt slutligen antas vid Borgholm Energi AB:s bolagsstämma i april Demokratiberedningens beslutade , efter genomgång av tjänstemännens upprättade förslag till ägardirektiv, att skicka reviderade förslag på ägardirektiv rev gällande Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB för behandling i kommunstyrelsen Förslagen på nya ägardirektiv avseende Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB presenteras. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Ägardirektiv Borgholm Energi AB och Ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB. Protokollsanteckning Vi lämnar följande förslag och synpunkter för fullmäktige att beakta inför beslut om nytt ägardirektiv: Punkt 10 Tillägg: Redovisning skall beskriva måluppfyllelsen kopplat till de mål som antagits av kommunfullmäktige i energi- och klimatstrategi, VA-plan, avfallsplan m.fl. gällande BEAB:s verksamhet. Punkt 12. Avkastning Synpunkt: Vi anser att det skattefinansierade delen av verksamheten ska undantas från målsättningen att eftersträva en genomsnittlig avkastning på 6,0%. Punkt 12. Soliditet. Synpunkt: Vi anser att soliditetsmåttet på 20% är relativt lågt satt och behöver motiveras tydligare. Punkt 16. Tillägg: Verksamhetsplanen skall relatera till mål och riktlinjer i de styrdokument som berör BEAB beslutade av kommunfullmäktige. T.ex. energioch klimatstrategi, VA-plan och avfallsplan.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (11) Maria Lindmark Miljöpartiet de gröna Vi socialdemokrater finner det anmärkningsvärt med att det finns två förslag av ägardirektiven (ett förslag från kommunen och det andra förslaget från bolaget). Uppdraget har gått till kommunens- och bolagets tjänstemän att utarbeta ett gemensamt förslag till ägardirektiv : Ilko Corkovic, Bengt Jonsson, Inger Sundbom 22 Dnr 2013/ KS Motion (Per Lubin ÖP) - undersöka möjligheten att nyttja Södviks skola till delar av den kommunala administrationen. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige snarast beslutar att låta undersöka möjligheterna att tills vidare utnyttja den tomma skolfastigheten i Södvik för delar av den kommunala administrationen. Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för att flera utredningar har gjorts vad kommunen skulle kunna använda fastigheten till efter det att skolan lades ned. Efter beslut i kommunfullmäktige är fastigheten lämnad till mäklare för försäljning. Kommunledningskontoret bedömer att det inte finns någon del av den kommunala administrationen som skulle kunna flyttas till fastigheten. Det administrativa arbetet kräver ett nära samarbete med de olika avdelningarna vilket underlättas om dessa ligger samlade och att flytta all administration till Södvik anses varken logiskt eller genomförbart. Vidare föreslås avslag på motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (11) 23 Dnr 2013/ KS Motion (Per Lublin ÖP) - förslag att kommunen omprövar beslutet angående nedläggningen av Runstens skola. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att Borgholms kommun efter granskning av vad kommunen i verkligheten förlorat/förlorar på att inte bedriva skolundervisning vid skolan i- Runsten omprövar vad man i september 2013 beslutat angående Runstens skola och genom kommunfullmäktigebeslut beslutar att skolan i Runsten ska öppnas igen. Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för att kommunfullmäktiges beslut att sälja Runstens skola har fördröjts genom flera överklagningar. Detta har medfört att de föräldrar och boende i Runsten som tidigare meddelat att de varit villiga att köpa fastigheten för att sedan bland annat hyra ut den till kommunens förskoleverksamhet, nu känner oro och avvaktar Förvaltningsrättens beslut. Utbildningsnämnden/förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges beslut om nedläggning och med stöd av antagen budget 2013 utformat nuvarande skolverksamhet. Resultatet av denna är inte möjlig att utvärdera förrän tidigast vid årsredovisning 2015 eftersom nedläggningen av skolan genomfördes hösten Att göra en specifik granskning av vad kommunen skulle ha förlorat/förlorar anses inte vara rimligt då det är för många osäkra parametrar i den frågan. Om inte Runstens skola lagts ned, skulle kanske någon annan skola lagts ned och då hade förutsättningarna varit annorlunda och därmed innebära okända kostnader. Kommunledningskontoret bedömer att någon ytterligare granskning inte är genomförbar i dagsläget och att motionen därför ska avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (11) 24 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dessa tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna (BILAGA 1) 25 Dnr 2014/ KS Investering: Åkerbobadet Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott påtalade behovet av ny matta till utebassängen. Åkerbobadet i Löttorp ägs och drivs av Borgholms kommun. På badet finns det tre olika bassänger, en 12,5 x 6 meter inomhus och två utomhus, en barnbassäng 8 x 4 meter och en 25 x 12 meter. Bassängmattan i den stora bassängen ute är angripen av brunalger. Dessa alger går inte att ta bort varför mattan måste bytas ut. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör fritidschef Jan-Åke Johansson tillsammans med fastighetschef Jan-Ola Östberg för behovet av byte av matta i den stora utebassängen på Åkerbobadet i Löttorp Byts inte bassängmattan kommer inte utebassängen att kunna användas under sommaren För att Åkerbobadet ska vara attraktivt sommartid krävs att samtliga bassänger kan vara öppna. Måste den stora utebassängen hållas stängd kommer antalet besökare och intäkter att minska och frågan är om inte hela badet då bör hållas stängt. Kommunstyrelsen beslutar ge fritidschef Jan-Åke Johansson i uppdrag att begära in anbud på byte av matta i den stora utebassängen på Åkerbobadet i Löttorp samt utreda orsaker till varför bassängmattan angrips av brunalger. Vidare beslutar kommunstyrelsen delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om investering av bassängmatta i den stora utebassängen på Åkerbobadet i Löttorp.

12 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (2) Borgholms kommun BILAGA 1 KS Kommunkansliet Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Medlemsavgifter 2014 samt verksamhetsplan och budget., Samordningsförbundet In KS Lena Johansson, socialförvaltningen, förordnas som begravningsombud för församlingarna i Borgholms kommun fr o m , Länsstyrelsen Östergötland Remiss - Förordnande av begravningsombud 2013/213 KS In KS Avslår ansökan, Länsstyrelsen Remiss - Hastighetsbegränsning till 2013/82 KS Kalmar län 50 kmh på väg 974 vid Löt. In KS Fördelning av tidigare beslutade, reviderade och utbetalade kronor till "Samverkan Samhällsorientering i Kalmar län" skickad till Agneta Dahlberg för kännedom, Länsstyrelsen In KS Årlig uppföljning av ersättning till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap., Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) In KS Avslår samtliga överklaganden och fastställer KF:s beslut Antagande av detaljplan Triangeln., Länsstyrelsen i Kalmar län Borgholm 13:1 och 13:2 m fl fastigheter, "Triangeln" 2008/133 KS In KS Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2014.Kommunen tilldelas 6 st platser., Skolverket Winess Bardeli Datasystem :33 Antal:8 HAMED

13 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (2) Borgholms kommun BILAGA 1 KS Kommunkansliet Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning Kommunen tilldelas 7,4 platser, Skolverket Winess Bardeli Datasystem :33 Antal:8 HAMED

14 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (1) Borgholms kommun BILAGA 1 KS Kommunkansliet Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl ATTESTLISTA 13 JANUARI KS Delegeringsbeslut, attestlista / CM kommunchefen 2014 Grannyttrande.Löttorp 3:4.Nybyggnad KS av förrådsbyggnad - ingen erinran. Solberga 4:11.Ombyggnad av restaurang till lägenheter - ingen erinran. Köpinge 1:118.Uppförande av gäststuga - ingen erinran., Samhällsbyggnadsnämnden Delegeringsbeslut, attestlista / kommunchefen 2014 Transporttillstånd , Antes KS Lyft och Transport Lokala trafikföreskrifter / MLJ Transporttillstånd Yttrande LÄNSFÖRSÄKRINGAR KS TILLSTYRKS Begagnande av allmän plats - tillstånd 2014/ MLJ delegationsbeslut Begagnande av allmän mark Värderingsprotokoll och KS karta.spjutterum 1:16. IBnr , Eon /Infratek Begagnande av allmän plats - tillstånd 2014/ delegationsbeslut Begagnande av allmän mark ATTESTLISTA 29 JANUARI KS Delegeringsbeslut, attestlista - kommunchefen / CM Winess Bardeli Datasystem :29 Antal:6 HADEL

15 BILAGA 1 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens arbetsutskott Information. 2 Förstudie vad utbyggnad av Byxelkroks hamn innebär för besöks- och näringslivet. 3 Utställning - detaljplan Sandwedgen, del av fastigheten Halltorp 1:10 och 1:7, redovisning av delegationsbeslut. 4 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunstyrelsens beslut , Ombyggnation, Ekbacka Hus 01 och 02 (gamla hälsocentralen) investeringsnivå. (Mål nr ) 5 Motion (Per Lubin ÖP) - undersöka möjligheten att nyttja Södviks skola till delar av den kommunala administrationen. 6 Motion (Per Lublin ÖP) - förslag att kommunen omprövar beslutet angående nedläggningen av Runstens skola. 7 Uppföljningsmöte, samhällsbyggnadsnämnden. 8 Budget 2014 gällande översiktsplanering. 9 Projekt gemensam profilering och marknadsföring av Kalmar län. 10 Skrivelse från Kommunal gällande AFA-pengar m m. 11 Förstudie - Biogas på Öland. 12 Skrivelse gällande bidrag till katthem. 13 Upphandling Rekryteringstjänster, Dryckesautomater, Möbler, Datormaterial samt Vägmärken. 14 Personalbefrämjande åtgärder. 15 Information kommunstyrelsens internbudget Information om arbetet med fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik. 17 Information, personalutskottsärenden. 18 Investering för ombyggnation, Åkerboskolans kök. 19 Information 20 Avtalsförslag, partnerskap Ungdomarnas ö/framtidens ö. 21 Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet, revidering. 22 Uppdrag - utveckling av samarbetet med andra kommuner. 23 Laglighetsprövning enligt kommunallagen brev om återtagande av uppdrag (mål nr ). 24 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut Budget 2014 med plan för år 2015 och (Mål nr 84-14) 25 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, kommunfullmäktiges beslut ; Försäljning av kommunägda HSB-lägenheter i Borgholm (mål nr ) 26 Ändrad sammanträdesdag. 27 Motion (Per Lublin ÖP) medborgarfokus istället för kundfokus i kommunens verk samheter.

16 BILAGA 1 KS Motion (Per Lublin ÖP) medborgarfokus istället för kundfokus i kommunens verksamheter 29 Motion (Per Lublin ÖP) ökad öppenhet. 30 Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda möjligheten att inrätta permanenta sockenråd. 31 Arbetsmarknadssatsning Resursjobb enligt Sigtunamodellen. 32 Remiss lokala trafikföreskrifter Djupvik, hastighetsbegränsande åtgärder. 33 Remiss lokala trafikföreskrifter Stora Rörsvägen, hastighetsbegränsande åtgärder. 34 Utställning och museum gällande regalskeppet Mars. 35 Information, Stora Rörs hamn. 36 Information, turistbyrå norra Öland. 37 Information, kommunstyrelsens internbudget Information, nytt ägardirektiv Borgholm Energi AB 39 Extern utredning avseende IVOs rapport avseende gruppboende i Löttorp. Borgholm Energi AB Mötets öppnade 2 Val av justeringsman 3 Godkännande av dagordning 4 Föregående protokoll 5 Rapport från verksamheten 6 Delegering att neka utlämnade av allmän handling 7 Restlista 8 Ekonomisk uppföljning 9 Attestreglemente för avtal 10 lösen av aktier i Bixia 11 Ersättningsanspråk Lindby vattenskyddsområde 12 Rapport från Bixia 13 Övriga frågor 14 Mötet avslutande Borgholm Energi Elnät AB Mötets öppnade 2 Val av justeringsman 3 Godkännande av dagordning 4 Föregående protokoll 5 Restlista 6 Ekonomisk uppföljning 7 Delegering att neka utlämnade av allmän handling 8 Attestreglemente för avtal 9 Rapport från verksamheten 10 Övriga frågor 11 Mötet avslutande

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 113 Dnr 2013/176-822 KS Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering av uppdrag. lyfts ärendet för diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (17) Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS Information om projektet Youngsters (Ung ö,

Läs mer

112 Dnr 2012/195-020 KS

112 Dnr 2012/195-020 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 112 Dnr 2012/195-020 KS Lönerevision 2013. Personalchef Krister Kronzell redogör för årets lönerevision. Det noteras att 3 % är budgeterat i löneökning för år 2013 och

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 191 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar om utsänt PM gällande Strategiutveckling Ölands Gymnasium och minnesanteckningar från möte med KLT angående

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning 183 Godkännande av kungörelse. 184 Godkännande av dagordning 185 Politiskt uppdrag 2015-2018; Ny M-ersättare, kommunfullmäktige. 186 Begäran om tilläggsbudget;

Läs mer

Organisationsstruktur, projektutvecklare.

Organisationsstruktur, projektutvecklare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 252 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att hittills har 250 flyktingar kommit till Lundegård och 85 till Kapelludden. Det är i dagsläget inte så

Läs mer

240 Dnr 2014/208-031 KS

240 Dnr 2014/208-031 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 240 Dnr 2014/208-031 KS Deltagande i utlandskonferens. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson deltar i studieresa tillsammans

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Anders Fröjdö Gunilla Josefsson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 14(50) Ks 52 Dnr 2014-000094 Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund Kommunstyrelsens förslag till beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 14 Information från verksamheten. 15 Förslag upphävande av beslut KF 97/213; Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl). 16 Revidering av kommunvapen,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster.

Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. Sammanträdesprotokoll sid 2 (14) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 28 Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. 29 Redovisning av delegationsbeslut; Upphandling

Läs mer

2011-05-10 88-114. 88 Dnr 2011/37-042 KS. Budgetuppföljning april, kommunstyrelsens verksamhetsområde.

2011-05-10 88-114. 88 Dnr 2011/37-042 KS. Budgetuppföljning april, kommunstyrelsens verksamhetsområde. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (24) 88 Dnr 2011/37-042 KS Budgetuppföljning april, kommunstyrelsens verksamhetsområde. Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning för april

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-08-11 Plats: Tågarpskolan ( OBS!, samling i huvudentrén på Tågarpskolan) Tid: 2015-08-17 kl. 18:00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 17 oktober 2011 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2016, kl. 13.30-15.00 ande Övriga deltagare Monica Widnemark (s), ordf. Lars Altgård (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Charlotta Book (s) Örjan

Läs mer

Kl 08.15 09.00 Ärende 3 Välkommen till kommunstyrelsen ordföranden har ordet

Kl 08.15 09.00 Ärende 3 Välkommen till kommunstyrelsen ordföranden har ordet Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 5 november 2014 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

2012-01-17 1-17. 1 Dnr 2011/195-023 KS. Rekrytering av ny socialchef och ny ekonomichef,

2012-01-17 1-17. 1 Dnr 2011/195-023 KS. Rekrytering av ny socialchef och ny ekonomichef, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 1 Dnr 2011/195-023 KS Rekrytering av ny socialchef och ny ekonomichef, Socialchef Lisa Källén anmälde i skrivelse 2011-08-05 att hon har för avsikt att avgå med pension

Läs mer

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22 3, 5 16 Innehåll 3 Fastställande av föredragningslista och val av justerare... 4 4 Upphandling av entreprenör för drift av linfärja mellan Vaxön och Vaxholms kastell... 5 5 Utökat bebyggelseavstånd från

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(13) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-04-09 Kl. 13.30 14.40 Justering Plats: Datum och tid: Kommunhuset, Skutskär Paragrafer: 31-44 Sekreterare:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 121 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 122 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Vidare informeras om ledningsgruppens arbete med strategisk utvecklings- och besparingsplan. 19 Dnr 2011/37-042 KS

Vidare informeras om ledningsgruppens arbete med strategisk utvecklings- och besparingsplan. 19 Dnr 2011/37-042 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (13) 18 Information. Kommunchef Christina Madeling efterfrågar ledamöternas reflektion på och redogör för de förändringar som är planerade utifrån utbildningsdagen 2012-01-31

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

2011-09-12 118-133. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 118 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 119 Godkännande av dagordning. Ordföranden meddelar att ärende 11: Tre enkla frågor från Inger

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 11 januari 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. OBS! Lokal! Kindla finns två

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kultur- och utvecklingsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 Ärendelista 19 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 20 Slutredovisning av genomförandet och byggnationen

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) 01-14 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) Övriga

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 26 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 26 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 26 Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2015-10-06, 08.00 11.00 Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande Roland Swedestam, S Mona Magnusson, M Christofer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-11

Sammanträdesdatum 2011-05-11 Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Blå salen, Sala stadsbibliotek. 14.00-17.20 Eric Fylkeson (S)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, AU-rummet kl. 10.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-01-12 Sida 1 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ordinarie ledamöter ersättare för kännedom miljö- och byggnadschef plan- och byggchef stadsingenjör/markchef miljöchef Protokoll från

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-12-09 1 (28) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 9 december 2008, kl. 14.00-18.25 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Övriga närvarande Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2010-10-27 8:15-11:40. Gunilla Josefsson Bengt Torstensson 8:15-10:50 171-185 Anders Fröjdö

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2010-10-27 8:15-11:40. Gunilla Josefsson Bengt Torstensson 8:15-10:50 171-185 Anders Fröjdö 1 Kommunstyrelsen 2010-10-27 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2010-10-27 8:15-11:40 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Bengt Torstensson 8:15-10:50 171-185 Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson

Läs mer

Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 10.28, Hindåsgården.

Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 10.28, Hindåsgården. 1 (12) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 10.28, Hindåsgården. Henrik Munck (MP) 19-30 Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 1-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 1-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 1-15 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Jörgen Warborn (M) Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 9 KS/2015:418. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 9 KS/2015:418. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) 9 KS/2015:418 Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör Vid dagens sammanträde upptas byggnadsnämndens äskande för beredning. Arbetsutskottet

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

101 Dnr 2014/13-510 KS. Medfinansieringsavtal - trafikplats väg 136 korsningen med väg 966 vid Rälla.

101 Dnr 2014/13-510 KS. Medfinansieringsavtal - trafikplats väg 136 korsningen med väg 966 vid Rälla. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 100 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar om - gjorda intervjuer avseende tjänsten som personalchef. - regionförbundets erbjudande att

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-05-12 ;~R 25 2011 8(21) 87 Dnr 2011/42 nvesteringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--17.55 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Österportskolan, Gränssnittet, Surbrunnsvägen 1, Ystad 09:00 10:00, 10:25 11:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Sara Chermiti (M) ersättare Christer Olofsson förvaltningschef

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Fastställande av timavgift inom hemtjänsten

Fastställande av timavgift inom hemtjänsten 1995-02-06 1 Ks 29 Dnr 1994.364 706 Fastställande av timavgift inom hemtjänsten När kommunfullmäktige antog nya avgifter för äldreomsorgen förbisågs att fastställa timavgiften för tillhandahållande av

Läs mer