Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/ KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering, administrativt ansvarig arbetsmarknadsavdelningen. 154 Direktupphandling; renovering av duschrum/omklädningsrum, Viktoriaskolans gymnastiksal och Sporthallen. 155 Uppföljnings- och avstämningsmöte, kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 156 Information; Villkorsändring, borgen till Folkets Hus. 157 Ansökan om projektmedel integration Flyktingguide för nätverksbyggande. 151 Dnr 2015/ KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. Till dagens sammanträde är socialnämndens arbetsutskott och socialchef Ewa Ekman inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndernas verksamhet. Under mötet informeras om och diskuteras - ekonomin. - personalfrågor. Det framgår att det saknas vissa svårrekryterade befattningar exempelvis inom IFO. - vikten av kompetens; kompetensutvecklingsplaner och långsiktig ledarskapsutvecklingsplan. Vikten av Trainee framhålls. - om ett förordnande skulle vara bättre vid chefsbefattningar än anställning, eftersom det ger möjligheten att välja avsluta förordnandet om personen inte fungerar i verksamheten. - rekrytering ur de egna leden. - bemanning. Förvaltningen arbetar med att anpassa bemanningen så den överensstämmer med budget. - arbetskläder. Ekonomiavdelningen tittar på leasing eller köp. Det lutar åt leasing inkl tvätt. - resursfördelningsmodellen vilket nämnden anser vara ett bra verktyg. - i dagsläget har personer hemtjänst, kvarboendeprincipen gäller. - socialförvaltningen inga dyra placeringar - mycket ärenden på IFO. - matlagningen hos hemtjänsttagarna fungerar tillräckligt bra, bra betyg från dem som svarade på enkät gällande maten. - samarbetet med hälsocentralen läkare/hemsjukvård och läkemedels genomgångar fungerar bra. - önskemål om medarbetarenkät. Enligt kommunledningen ska enkäten genomföras 2015.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (7) - sjukfrånvaron. - projektet E-hälsa med tillsyn via Webben. Ett pilotprojekt med mobilitet har påbörjats inom hemtjänsten och hemsjukvården. Projektet kräver bredbandstäckning för att fungera fullt ut. - projektet Friskare medarbetare 2015 där närmaste chef tillsammans med medarbetaren går igenom vad man gemensamt kan göra för att minska sjukfrånvaron. - projektet Generationer i Samverkan. - projektet Sigtunamodellen fungerar dåligt eftersom samarbetet mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen är minimalt beroende på att personal slutat. Kommunledningen påtalar att medel är anvisade till projektet. - betänkande avseende förändring av Betalningsansvarslagen. - hemtagningsteam som börjar planera hemkomsten redan när brukaren skrivs in på sjukhuset. Vårdplaneringen sker via videokonferens. - förvaltningens arbete att utreda delade turer, höjd sysselsättningsgrad. Socialförvaltningen/nämnden bedömer att de troligen kommer att klara budgeten 2015 om inte sjukfrånvaron stiger eller några dyra placeringar krävs. Under mötet påtalar socialchef Ewa Ekman vikten om ökat fastighetsunderhåll då de flesta av fastigheternas utsidor har dåliga fönster, behov av fasadtvätt och har eftersatt underhåll i stort. Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om - att nyanställd fastighetsstrateg är på plats i augusti. - att ekonomiavdelningen fått i uppdrag att titta på nollbasbudget vad gäller teknisk service och utbildningsnämnden. - nya inköpsregler är på gång, för att på så sätt kunna klargöra vilka som är inköpsansvariga på varje förvaltning. Vidare diskuteras att läkaren Niklas Högerås slutar sin anställning i Löttorp. Parterna är överens om vikten av att servicen finns kvar på norra Öland. Parterna tackar för givande diskussioner. Kommande möten bestäms till 31 augusti klockan 08:00-10:00 och 1 december klockan 13:00-15: Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. Med anledning av insändare i lokalpressen informerar ordförande Ilko Corkovic (S) att åtgärderna är planerade till skolloven. Information ska ställas samman och skickas ut till lärarna genom rektorernas veckobrev.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (7) 153 Rekrytering, administrativt ansvarig arbetsmarknadsavdelningen. Vid dagens sammanträde lyfts frågan om rekrytering av ny administrativ ansvarig på arbetsmarknadsavdelningen. Det noteras att rekryteringen ligger inom kommunchefens delegation. Arbetsutskottet framhåller vikten av att rekrytera en person som kan utveckla avdelningen. 154 Dnr 2015/ KS Direktupphandling; renovering av duschrum/omklädningsrum, Viktoriaskolans gymnastiksal och Sporthallen. Vid dagens sammanträde redogör fritidsansvarig Jan-Åke Johansson för ärendet. Offerter har utifrån ramavtal tagits in från två företagare. Utifrån inkomna offerter bedöms att kommunen ska anta den offert där kostnaden uppgår till: Viktoriaskolan gymnastiksal kronor + arbete för VVS och vid ev mögelangrepp Sporthallen herr kronor Sportavdelningen dam kronor totalt kronor Vidare bör ventilationstrummorna rengöras. Kostnaden uppskattas till ca kronor. Kostnaden kommer att belasta kontot Ospec fastigheter i både driftbudget 2015 och driftbudget Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna inkommen offert om kronor. godkänna kostnaden ca kronor för tillkommande rengöringav ventilationstrummorna. Beslutet överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i 2016 års drift budget.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (7) 155 Dnr 2015/ KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, kommunstyrelsens kulturoch fritidsutskott. Till dagens sammanträde har kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott begärt företräde för att diskutera bland annat de uppgifter som utskottet har att bereda och besluta. Sammankallande Leif Gerhardsson redogör för frågeställningar som uppkommit under utskottets möten vad gäller: - arbetsordningen. - delegationsordningen. - översyn av till vilken nämnd/förvaltning som föreningar kan söka bidrag. - internbudget. - kultursekreterartjänsten. - behovet av översyn av bidragsregler. - beslutsgången i ovanstående frågar. Ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för att frågor gällande ekonomi läggs in i kommunstyrelsens budgetplanering för år 2016 för beslut i kommunfullmäktige under hösten. Vad gäller revidering av arbetsordning och bidragsregler ligger det inom utskottets ansvar att lämna förslag till kommunstyrelsen för beslut och i vad gäller bidragsregler ge förslag till kommunfullmäktige. 156 Dnr 2010/ KS Information; Villkorsändring, borgen till Folkets Hus. Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg för förfrågan från Folkets Hus om villkorsändring vad gäller omskrivning av lån. Banken kräver borgensmannens underskrift, vilket ligger inom ekonomichefens delegation. Omskrivningen innebär att borgensåtagandet enligt kommunfullmäktiges beslut minskar. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisning av delegationsbeslut gällande undertecknande av villkorsändring.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (7) 157 Dnr 2015/ KS Ansökan om projektmedel integration Flyktingguide för nätverksbyggande. I tjänsteskrivelse föreslår flyktingsamordnare Eva Karlström att kommunen ska ansöka om 37a medel hos länsstyrelsen för projektet Flyktingguide för nätverksbyggande. Av skrivelsen framgår att många människor bor i Migrationsverkets asylboenden i Borgholms kommun. Kommunens flyktingsamordning bosätter också ett ökande antal personer/familjer i kommunen efter uppehållstillstånd. Många ideella insatser görs för att skapa sysselsättning, samla in kläder, undervisa i svenska, skapa mötesplatser och mycket mer. Problemet är att det inte finns någon som samordnar dessa insatser, vilket gör att det är svårt att koordinera och sätta till extra hjälp vid punktinsatser som exempelvis klädutdelning. Kommunens del i arbetet har varit att erbjuda tillgång till lokaler för ändamålen. Det har under åren som gått uttryckts önskemål om en samordnande funktion, vilket skulle kunna bli verklighet i och med Länsstyrelsens utlysande av 37a-medel riktade just till detta ändamål. Utlysta medel ska sökas senast Ansvaret för att hitta meningsfull sysselsättning ligger idag inte hos kommunen, ideella sektorn eller Migrationsverket, men behovet är stort. Tanken med att söka medel till Flyktingguide för nätverksbyggande tillsammans med Svenska kyrkan är att efter projektets slut ha skapat ett nätverk med en samordnande länk i arbetet med att göra vardagen meningsfull för de som väntar på uppehållstillstånd. Arbetet gynnar även de som valt att bosätta sig i vår kommun då tillgången till mötesplatser kan öka. Samordningen är inte tänkt att ligga inom kommunal verksamhet, däremot ska kommunen ingå i nätverket. För att beviljas medel från Länsstyrelsen är kravet medfinansiering. I projektansökan kommer det att fördelas enligt följande: Finansiering a-medel kr kr Egna medel (Borgholms kommun) kr kr Svenska kyrkan Borgholm kr kr Summa kr kr Finansieringen av projektet ska täcka lönekostnader samt lönebikostnader för en projektledare på 100 %, materialkostnader, aktiviteter samt resekostnader. Arbetsgivaransvaret ska under projekttiden ligga på Borgholms kommun för att efter projekttiden avslutas.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (7) Konsekvensanalys Om arbete med att samordna ideella insatser inte formaliseras är risken stor att engagemanget hos dem som arbetar ideellt minskar. Resultatet av det kan bli att många människor saknar meningsfull sysselsättning vilket kan leda till att deras psykiska hälsa försämras. Arbetet med att integrera de nyanlända försvåras därmed väsentligt. Det är därför av största vikt att alla är del i integrationen av nyanlända i kommunen. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna ansökan om 37a-medel för Flyktingguide för nätverksbyggande. bevilja kronor år 2015 samt kronorför år 2016 för medfinansiering i projektet, under förutsättning att projektmedel tilldelas från Länsstyrelsen i Kalmar län. Finansiering för år 2015 sker inom arbetsmarknadsavdelningens budgetram. För år 2016 lämnas ärendet till budgetberedningen för inarbetande i budget.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer